FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ"

Transkrypt

1 Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL założenia Forma prawna działalności Rodzaj działalności (z podaniem głównego PKD) Wielkość przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Forma opodatkowania działalności Księga przychodów i rozchodów Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Księgi handlowe

2 2. CHARAKTERYSTYKA POŻYCZKI ORAZ PLANOWANEJ INWESTYCJI A. Niniejszym zwracamy się o udzielenie finansowania w formie pożyczki w wysokości zł. (słownie ) na okres miesięcy, w tym miesięcy karencji w spłacie kapitału pożyczki. B. Finansowanie we wnioskowanej formie wykorzystane zostanie do celu C. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia w rozbiciu na poszczególne elementy składowe w zł. a) zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnousługowohandlowych b) tworzenie nowych miejsc pracy c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych d) zakup maszyn, urządzeń, aparatów e) zakup środka transportu f) zapasy majątek obrotowy g) inne (proszę wymienić) D. Koszty przedsięwzięcia zostaną pokryte z następujących źródeł w zł. a) środki własne wnioskodawcy b) kredyt bankowy c) pożyczka z funduszu pożyczkowego d) inne (proszę wymienić) RAZEM E. Stopa oprocentowania pożyczki F. Proponowane zabezpieczenie pożyczki Zabezpieczenie Wartość w zł.

3 RAZEM G. Banki, w których wnioskodawca posiada rachunki i numery rachunków Nazwa banku Numer rachunku H. Inne finansowanie (np. posiadane kredyty/pożyczki*) Nazwa banku/funduszu pożyczkowego* Kwota w zł. Termin spłaty Wysokość raty kapitałowoodsetkowej I. Opis korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia J. Inne informacje a) liczba oraz krótki opis podstawowych dostawców, udział w dostawach, termin zapłaty w dniach b) liczba oraz krótki opis podstawowych odbiorców, % udział sprzedaży, termin zapłaty w dniach c) kierunki przeznaczenia produkcji i/lub usług (gmina, powiat, województwo, region, kraj, eksport)

4 K. Informacje dodatkowe L Lista załączników do wniosku pożyczkowego TAK NIE a) Wypełniony Wniosek o pożyczkę (część I) b) Wypełniony Biznes Plan (część II) c) Wypełniona Analiza finansowa Bilans, Rachunek Zysków i strat (część III) d) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego e) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych f) Kopie dokumentów rejestracyjnych w odpowiednim organie ewidencyjnym (wpis do EDG lub KRS, REGON, NIP, umowa spółki jeśli dotyczy) g) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości średniorocznego zatrudnienia z 3 ostatnich zamkniętych lat kalendarzowych h) Kopia PIT37 lub PIT36 lub PIT28 lub CIT8 i) Opinie bankowe (dokumenty wystawiane przez banki, w których prowadzone są rachunki) jeśli istnieją j) Dokumenty handlowe (kopie umów, kontraktów, zezwoleń, zaświadczeń) jeśli istnieją k) Księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencja środków trwałych do wglądu l) Wymagane zezwolenia i koncesje m) Oświadczenia występującego z wnioskiem o pożyczkę (niekaralność, ochrona danych osobowych, majątkowe i spełnianie kryteriów MSP lub inne wymagane) n) Upoważnienie do InfoMonitora o) Oświadczenie poręczyciela pożyczki (oraz współmałżonka poręczyciela jeśli dotyczy) p) Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli r) Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą s) Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka wnioskodawcy t) Inne dokumenty (proszę wymienić)

5 FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ II BIZNES PLAN Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności REGON Telefon/Fax NIP PESEL A. Status prawny firmy A.1. Kapitał założycielski w zł. A.2. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej A.3. Forma rozliczeń z urzędem skarbowym B. Opis dotychczasowej działalności firmy B.1. Opis produktów i/lub usług aktualnie wykonywanych B.2. Organizacja produkcji B.3. Organizacja zarządzania B.4. Lokalizacja B.5. Posiadane patenty, znaki towarowe i licencje

6 B.6. Zatrudnienie Dział firmy Liczba pracowników Przeciętna płaca na miesiąc Produkcja Administracja Obsługa sprzedaży Zarząd Inne Ogółem C. Plan i strategia marketingowa C.1. Ocena chłonności rynku C.2. Udział firmy w rynku C.3. Strategia rozwojowa firmy C.4. Główni klienci firmy i ich udział w obrotach C.5. Warunki sprzedaży (formy i terminy płatności) C.6. Warunki zakupu (formy i terminy płatności) D. Ceny i koszty D.1. Metody ustalania cen D.2. Poziom kosztów stałych w skali roku (niezależnych od poziomu produkcji)

7 D.3. Możliwości obniżenia kosztów E. Metody dystrybucji E.1. Sprzedaż bezpośrednia do konsumenta (udział w %) E.2. Sprzedaż za pośrednictwem dystrybutorów (udział w %) E.3. Jak zorganizowana jest sieć dystrybucji F. Główni konkurenci F.1. Zalety i słabości konkurentów F.2. Czy planuje się rywalizację o klientów z konkurencją G. Majątek firmy i źródła finansowania G.1. Nieruchomości (grunty, budynki, lokale) Rodzaj nieruchomości i jej lokalizacja Tytuł własności Nr księgi wieczystej Szacunkowa wartość rynkowa Istniejące obciążenia G.2. Urządzenia techniczne i maszyny Rodzaj Tytuł własności Szacunkowa wartość rynkowa Istniejące obciążenia G.3. Środki transportu Marka, model produkcji Tytuł własności Szacunkowa wartość rynkowa Istniejące obciążenia

8 G.4. Inne (proszę określić jakie i podać wartość) I. Opis i geneza nowego przedsięwzięcia I.1. Krótki opis przedsięwzięcia J. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia (termin proszę zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce) L.p. Określenie czynności 1 rok I kw. II kw. III kw. IV kw. 2 rok 3 rok M.9. Wydatki handlowe w zł. (np. reklama, akwizycja) Nazwa 1 rok 2 rok 3 rok N. Informacje dodatkowe N.1 Uwagi dodatkowe

9 FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ III ANALIZA FINASOWA 1. Bilans przedsiębiorstwa BILANS (w tys. zł) Lp Aktywa AKTYWA 2014 Okres bieżący A Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inne III. Finansowy majątek trwały B. Majątek obrotowy I. Zapasy II. III. Należności i roszczenia Papiery wartościowe IV. Środki pieniężne C. Rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW

10 Lp Pasywa PASYWA 2014 Okres bieżący A. Kapitał własny B. Rezerwy C. Zobowiązania długoterminowe 1. Długoterminowe pożyczki 2. Długoterminowe kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Pożyczki 2. Kredyty bankowe 3. Z tytułu dostaw i usług 4. Z tytułu podatków, ceł i ubezp. społ. 5. Z tytułu wynagrodzeń 6. Pozostałe E. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW

11 2. Rachunek Zysków i Strat przedsiębiorstwa RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 2014 Okres bieżący A. Przychody ogółem, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów III. Zmiana stanu produktów IV. Pozostałe przychody B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. III. IV. Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia i pochodne V. Koszty finansowe (np. odsetki) VI. Sprzedaż towarów w cenie nabycia VII Podatki VII I Pozostałe koszty C. Zysk (strata) brutto D. Podatek dochodowy E. Zysk (strata) netto Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej z art K.K. za złożenie fałszywych zeznań. Wnioskodawca oświadcza, że zobowiązuje się do ujawniania wobec Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej BGK i Komisji Europejskiej oraz wskazanym przez nich innych uprawionych podmiotów własnych danych dotyczących sytuacji finansowej oraz stanu zatrudnienia.

12 Wnioskodawca oświadcza, że upoważnia Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i wyraża zgodę na: przetwarzanie swoich danych przez ARR, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, BGK i Komisję Europejską oraz ich następców prawnych, auditorów, prawników i doradców lub inne uprawione podmioty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), przekazywanie wszelkich dotyczących go informacji finansowych i prawnych oraz dokumentów i ich treści udostępnionych ARR do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, BGK, Komisji Europejskiej oraz ich następcom prawnym, auditorom, prawnikom i doradcom lub innym uprawionym podmiotom, przeprowadzenie przez ARR, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, BGK, Komisję Europejską oraz ich następców prawnych, auditorów, prawników i doradców lub inne uprawione podmioty, badań skuteczności i efektywności wykorzystania środków objętych umową pożyczki /miejscowość i data/ /podpis i pieczątka wnioskodawcy/

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 Wydanie: z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres) FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa firmy Adres siedziby.. Telefon.. e-mail NIP _ - _

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo