BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej; spółka cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, komandytowoakcyjna: imiona i nazwiska wspólników, nr-y dowodów tożsamości, adresy zamieszkania, nr-y PESEL wspólników, nazwa spółki, adres prowadzenia działalności; inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej: nazwa przedsiębiorstwa, adres, osoby prawne: nazwa przedsiębiorstwa/firma, siedziba. MAŁŻONEK WNIOSKODAWCY: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnika spółki cywilnej: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL 2. Status prawny Firmy, nazwa rejestru oraz nr KRS: 3.Data rozpoczęcia działalności: 4. REGON, NIP 5. Wszyscy udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa Adres / Siedziba Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP Wielkość posiadanych udziałów 6.Rodzaj prowadzonej działalności (PKD,EKD): 7. Zatrudnienie (na podstawie umowę o pracę): 8. Kierownictwo Imię i nazwisko Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie 9. Nr telefonu 10. Adres 10 a. adres strony WWW Firmy 1

2 11. Osoba upoważniona do kontaktów z BS Tychy 12. Wnioskowany kredyt (rodzaj: inwestycyjny, operacyjny, gwarancja) 13. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie 14. Wysokość wnioskowanego kredytu: 15. Proponowany okres spłaty (ostateczny termin spłaty kredytu, raty, karencja) 16. Terminy uruchomienia transz 17. Terminy spłaty: a) rat b) odsetek 18. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia 19. Całkowite nakłady na przedsięwzięcie 20. Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu Rodzaj zabezpieczenia Właściciel przedmiotu zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia Oszacowanie wartości na podstawie: (polisa, wycena, faktura) 21. Struktura sprzedaży: Produkt/ usługa % rocznego obrotu 2

3 22. Dostawcy Dostawca Charakter współpracy Okres trwania współpracy w latach % dostaw 23. Główni odbiorcy Odbiorca % sprzedaży Sprzedane towary/wyroby/usługi Warunki płatności Okres współpracy 24. Konkurencja (Firmy oferujące podobne produkty/towary/usługi ( proszę wymienić głównych konkurentów): 25. Struktura należności: Ogółem należności wg stanu na (zgodnie z najaktualniejszym sprawozdaniem) a) Należności przeterminowane dni b) Należności przeterminowane dni c) Należności przeterminowane dni d) Należności przeterminowane powyżej 180 dni 26. Struktura zobowiązań (zgodnie z najaktualniejszym sprawozdaniem) a) Zobowiązania przeterminowane dni e) Zobowiązania przeterminowane dni f) Zobowiązania przeterminowane dni g) Zobowiązania przeterminowane powyżej 180 dni 3

4 II. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM WNIOSKODAWCY (każdy z wnioskodawców wypełnia oddzielnie) 1. Posiadane akcje i udziały: Imię i nazwisko / Nazwa Wielkość posiadanych akcji i udziałów w % i kwocie oraz ich rodzaj 2. Posiadane nieruchomości: Rodzaj, adres nieruchomości, Nr KW, termin zakupu, nazwisko współwłaścicieli, Sposób wykorzystania, obszar Wartość księgowa w tys. zł Wartość z wyceny W tys. zł Wartość wg innego źródła (podać źródło np. polisa) Obciążenie hipoteki na rzecz..., kwota..., 3. Maszyny, urządzenia i środki transportu: Typ maszyny, urządzenia, samochodu (nr fabr., nr rejestr.) Rok produkcji Cena zakupu w tys. zł Wartość rynkowa w tys. zł Zastaw, przewłaszczenie na rzecz..., 4. Posiadane rachunki bankowe: Nazwa i adres Banku Aktualny stan na rachunku Blokada na rzecz... Nr rachunku 5. Pożyczki udzielone: Nazwisko dłużnika Kwota pożyczki w tys. Zł Ostateczny termin spłaty 6. Inny majątek osobisty (proszę opisać): 4

5 7. Udzielone poręczenia: Na rzecz kogo Za jakie zobowiązania Jaka kwota w tys. zł 8. Inne dochody (proszę opisać): III. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 1. Kredyty i pożyczki: (dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy uwzględnić również zobowiązania prywatne w tym kredyty hipoteczne, pożyczki itp.) Nazwa Banku pożyczkodawcy Kwota pozostała do spłaty Ostateczny termin spłaty Raty miesięcznie/ kwartalnie/ wysokość raty Prawne zabezpieczenie spłaty Stopa % 2. Zobowiązania inne (np. leasing operacyjny, finansowy, factoring itp.): Rodzaj zobowiązania Data powstania Wartość do zapłaty w tys. zł Termin zakończenia spłaty 3. Udzielone poręczenia lub gwarancje: Na rzecz kogo Za jakie zobowiązania Jaka kwota w tys. zł Sprawy sądowe 5

6 IV. OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA * 1) Oświadczam/oświadczamy*, że moja/nasza* firma jest powiązana(e) kapitałowo i/lub organizacyjnie z następującymi przedsiębiorcami: 2) Oświadczam/oświadczamy*, że przedsięwzięcie wymienione w moim/naszym* wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą z dnia... realizowane jest: 1/*samodzielnie przez moją/naszą* firmę 2/*wspólnie z następującymi przedsiębiorcami: 3) Oświadczam/oświadczamy*, że następujące osoby będące członkami organów BS Tychy lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w BS Tychy - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* kapitałowo i/lub organizacyjnie: 1/... (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Tychy) (dokładne określenie kapitałowego i/lub organizacyjnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania organizacyjnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) 2/... (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Tychy)... (dokładne określenie kapitałowego i/lub organizacyjnego, powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania organizacyjnego - pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) Wyjaśnienie: 1. członek organu BS Tychy - osoba pełniąca funkcję w Radzie Nadzorczej i Zarządzie BS Tychy, 2. osoby zajmujące stanowisko kierownicze w BS Tychy pracownicy podlegający bezpośrednio członkom Zarządu oraz Dyrektorom Oddziałów oraz ich zastępcy i główni księgowi 3. podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie (w rozumieniu art.71 ust. 1 oraz 79 a ust. 3 w zw. z art. 4 ust.1 pkt.16 i 14. ustawy z dnia r. Prawo bankowe wraz z późn. zm.) to co najmniej dwa podmioty - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe, polegający na zdolności do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu, w szczególności ze względu na posiadanie w nich akcji lub udziałów lub powiązania osobowe dotyczące członków organów zarządzających i/lub kontrolnych które stanowią dla banku jedno ryzyko ze względu na to, że problemy finansowe jednego z nich, w szczególności trudności z pozyskiwaniem źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą mieć wpływ na pogorszenie zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych. Upoważniam/y Bank Spółdzielczy w Tychach do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. Przyjmuję/emy do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Tychach, że: 6

7 1) Bank Spółdzielczy w Tychach z siedzibą w Tychach, przy ul. Damrota 41 będzie administratorem moich/ naszych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm); 2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Tychach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; 3) Bank Spółdzielczy w Tychach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić Bank na straty oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca, pomimo odrębnego wezwania, nie spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku; 4) przysługuje mi/ nam prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych; 5) podanie danych jest dobrowolne. Wyrażam/y zgodę/ Nie wyrażam/y zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Tychach w celu reklamy produktów i usług Banku. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. (miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę/Poręczyciela) Upoważniam/y Bank Spółdzielczy w Tychach do zasięgnięcia o nas informacji zawartych w zbiorach danych prowadzonych dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 i 4a ustawy Prawo bankowe w zakresie wszelkich zobowiązań kredytowych, w tym konsumenckich, w odniesieniu do: Wnioskodawcy gdy jest on osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz jego małżonka, Wnioskodawców będących wspólnikami spółki cywilnej oraz ich małżonków, wspólników Wnioskodawcy gdy jest on spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną oraz ich małżonków (Imię i nazwisko) (miejscowość, data, podpis) (Imię i nazwisko) (miejscowość, data, podpis) (Imię i nazwisko) (miejscowość, data, podpis) (Imię i nazwisko) (miejscowość, data, podpis) Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku... Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Wykaz wymaganych dokumentów: dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę/Poręczyciela i określające jego status prawny (kopie dokumentów stwierdzających tożsamość, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, REGON, NIP, KRS, inne) 7

8 koncesje lub zezwolenia na wykonywanie określonej działalności (praktyka lekarska, kancelaria prawna, kancelaria adwokacka i radców pranych, wolne zawody, itp) dokumenty określające sytuacje gospodarczo-finansową i majątkową Wnioskodawcy/Poręczyciela (dane finansowe za ostatni rok obrachunkowy i ostatni okres sprawozdawczy w roku bieżącym, prognozy finansowe na okres kredytowania, deklaracje podatkowe, aktualne zaświadczenia z US i ZUS, informacje o zobowiązaniach pozabilansowych, wykaz posiadanych maszyn, umowy najmu, majątek obrotowy, itp) opinie banków dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (dowody rejestracyjne, wyciągi z KW, wyceny nieruchomości, stany magazynowe, itp.) dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego (np.pozwolenie na budowę, biznes plan itp.) inne * - niepotrzebne skreślić 8

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe Załącznik nr I.2. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy NIP

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej

WNIOSEK o udzielenie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMIE ( Oddział/ Filia) DATA WPŁYWU:... NUMER W REJESTRZE:... miejscowość, data Nazwa Wnioskodawcy:... Siedziba/Adres Wnioskodawcy:... Forma organizacyjna Wnioskodawcy:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko Adres Numer i seria dowodu osobistego Numer PESEL B. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1 do Metryki Uniwersalny kredyt hipoteczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo