dla rozwoju Mazowsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Mazowsza"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UMOWA NR WZP/WIS..../2013 (projekt) Zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Województwem Mazowieckim - Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP , REGON , z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Mariusza Frankowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Zwanym w treści umowy Zamawiającym a.. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) Przedmiotem umowy jest tłumaczenie i wydanie na płytach DVD w dwóch wersjach językowych, I i II części gry komputerowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami sztuki oraz z uwzględnieniem interesów Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania identyfikacji wizualnej właściwej dla materiałów informacyjno-promocyjnych wydawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Strona 1 z 8

2 Województwa Mazowieckiego zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz innymi wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 5 grudnia 2013 r. 2. W ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu realizacji umowy uwzględniającego wszystkie terminy potrzebne na wykonanie poszczególnych części składowych umowy. 3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy, wynikającego z harmonogramu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 2. Terminy te zostaną uzgodnione z Wykonawcą. 4. JeŜeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, Ŝe jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w umówionym terminie Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, wskazując jego prawdopodobny czas i przyczynę. 5. W przypadku gdy Zamawiający uzna argumentację Wykonawcy, wówczas Wykonawca ma prawo do zmiany terminu realizacji umowy. PowyŜsza zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu. 6. W przypadku gdy Zamawiający nie uzna argumentacji Wykonawcy, wówczas ma prawo do naliczenia kary umownej, zgodnie z 9 ust. 1 i W przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych części umowy, na podstawie ust. 3-5, terminy te mogą zostać wydłuŝone maksymalnie o 7 dni roboczych. 8. Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, co najmniej 3 propozycje do wyboru: a) nagrań głosów lektorów dla wszystkich bohaterów gry, b) projektu okładki do II części gry. 9. Wszystkie tłumaczenia na język angielski (poddane wielokrotnej redakcji i korekcie tekstów), projekty graficzne oraz gotowe nagrania lektorów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji. 10. Po otrzymaniu całej dostawy, Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych dokona odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy. 11. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia (co najmniej 20% otwartej paczki), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby MJWPU w terminie 7 dni roboczych od złoŝenia reklamacji przez Zamawiającego, poprawionych egzemplarzy wydawnictw, w ilości takiej jaką zawierała/y sprawdzona/e paczka/ki. Strona 2 z 8

3 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się: a) do wykonania tłumaczeń terminowo, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, na warunkach określonych w umowie, przez wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, którzy będą zobligowani do stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym lub w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia oraz do zachowania spójności terminologicznej z tekstami tłumaczonymi wcześniej i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a takŝe do uwzględnienia wszelkich zmian w terminologii, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, b) nie dokonywać tłumaczeń z uŝyciem translatorów językowych, c) zachować szatę graficzną tłumaczonych tekstów zgodnie z oryginałem, uwzględniać w tekstach tłumaczeń wszystkie elementy tekstów oryginalnych, takie jak: rysunki, zdjęcia i podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu tłumaczenia w odpowiednim miejscu w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów zostaną przetłumaczone, d) dostarczyć Zamawiającemu pisemne tłumaczenia na swój koszt, w terminie wskazanym w harmonogramie (przy czym Strony uwzględniają, Ŝe termin ten nie moŝe przypadać w sobotę ani w dzień ustawowo wolny od pracy), pod adres wskazany przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada i stosuje system weryfikacji wewnętrznej wszystkich tłumaczonych przez Wykonawcę tekstów pod względem zgodności z tekstem oryginału, poprawności gramatyczno leksykalnej i stylistycznej oraz spójności terminologicznej Wykonawca oświadcza, Ŝe spełnia warunki niezbędne do wykonania umowy, posiada wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać naleŝycie przedmiot umowy. 2. Zamawiający w kaŝdej części przedmiotu zamówienia przewiduje moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do Umowy. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemoŝliwiającego wskazanej w ofercie osobie wykonywanie czynności wynikających z zawartej umowy, czego Strony nie mogły przewidzieć przed podpisaniem umowy. W powyŝszym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować inną, nie wymienioną w ofercie osobę, zdolną do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, o kwalifikacjach i doświadczeniu wynikających z postanowień Załącznika nr 3. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez obie Strony umowy. PowyŜsza zmiana nie moŝe spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie moŝe równieŝ wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług. Zmiana musi być dokonana w formie pisemnej. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu. Strona 3 z 8

4 3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca, na Ŝyczenie Zamawiającego, ma obowiązek poinformowania, która z części zamówienia została powierzona podwykonawcom. 4. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania, Wykonawca odpowiada jak za własne. 5. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanej usługi. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie. 2. Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu z Wykonawcą, w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:. 3. Osobami upowaŝnionymi ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym, w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:..... tel. i tel Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przesz cały czas realizacji przedmiotu umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość przekazywania drogą elektroniczną bieŝących zleceń dla Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zapewni moŝliwość bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia o wystąpieniu takiej konieczności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy, przy czym za przedmiot umowy uznaje się: dwie części gry w wersji anglojęzycznej, kaŝda nagrana na oddzielnej płycie, w kompletnych wersjach do instalacji i odtwarzania na platformach Microsoft Windows, pliki źródłowe obu części gry mogące słuŝyć do jej edycji i rozbudowy w przyszłości oraz wszystkie projekty graficzne powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy, tj. w dniu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. 2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa wyŝej, dotyczy następujących pól eksploatacji: a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, kaŝdą znaną techniką, c) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych; Strona 4 z 8

5 d) prawa do korzystania z wszystkich części składowych przedmiotu umowy (obydwu części gry, projektów graficznych itp.) w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie róŝnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na róŝne języki, zmianę barw, muzyki, treści całości lub jej części; e) wprowadzanie do obrotu, uŝyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, f) publiczne wystawienie, a takŝe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, g) rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub ich kopii, kaŝdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, uŝyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci Internet, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 3. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, w ramach całej struktury organizacyjnej, a takŝe wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i przyszłej działalności. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony i jest nieodpłatne. 4. W zakresie w jakim będzie to konieczne, Wykonawca zapewni Zamawiającemu moŝliwość nieodpłatnego korzystania z przedmiotu umowy, takŝe w tej części, w której majątkowe prawa autorskie będą przysługiwały osobie trzeciej. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zaleŝnych do opracowań dzieła, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Wynagrodzenie, określone w 7 ust. 1, obejmuje naleŝności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie zaleŝnych praw autorskich oraz przeniesienia własności nośników, na których materiały utrwalono. 7. Zamawiający nabywa prawo wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a takŝe projektu całości. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zaleŝnego. 8. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w tym w szczególności grafika przygotowana w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapoŝyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 9. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaŝe majątkowe prawa autorskie Zamawiającemu w stanie wolnym od obciąŝeń tych osób. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie Strona 5 z 8

6 autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego wskutek roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im prawami własności intelektualnej, majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone na łączną kwotę brutto (z VAT) w maksymalnej wysokości.. zł (słownie: zł brutto). 2. Kwota określona w ofercie Wykonawcy z dnia roku (załącznik nr 2) zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy. 3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie podpisanie przez upowaŝnionych przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających realizację umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę według poniŝszych danych:, NIP , REGON Zapłata zostanie dokonana przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 7. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Za datę dokonania płatności strony będą uwaŝały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku prowadzącego jego rachunek. 8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury korygującej. 9. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za kaŝdy dzień opóźnienia od niewypłaconego wynagrodzenia. 10. Wejście w Ŝycie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. Po wejściu w Ŝycie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniając obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie ceny netto, bez zmiany ceny brutto. PowyŜsza zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu śadna ze stron umowy nie bierze odpowiedzialności za przeszkody w realizacji umowy spowodowane przez siłę wyŝszą i okoliczności będące poza jej kontrolą. W takim przypadku kaŝda ze stron ma Strona 6 z 8

7 obowiązek przedsięwzięcia bezzwłocznych czynności zmierzających do zmniejszenia skutków działania siły wyŝszej i powiadomienia o tym drugiej strony. 2. W przypadku przeszkód w realizacji umowy spowodowanych przez siłę wyŝszą, strony będą dąŝyły do polubownego, obopólnie korzystnego rozwiązania Zamawiający moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: nieterminowego świadczenia usług i/lub świadczenia usług niskiej jakości, przy czym za nieterminowość w świadczeniu usług uznaje się niedotrzymanie terminu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. 5 grudnia 2013 r. 2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym winno być stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron. JeŜeli Wykonawca odmówi udziału w czynnościach sporządzenia protokołu, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy wskazuje Zamawiający w swoim oświadczeniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, w skutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, z wyłączeniem utraconych korzyści. 4. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 umowy, za kaŝdy dzień zwłoki w kaŝdym przypadku nieterminowego wykonania umowy w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, oraz kary w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, w kaŝdym przypadku nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 30 % wartości całego zamówienia. 6. W przypadku działań niezgodnych z wymogami zawartymi w umowie, innych niŝ określone w ust. 4 i 5, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 7 ust. 1 umowy. 7. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie kar umownych z naleŝnego mu wynagrodzenia. 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania jej w sposób określony ust. 1., Wykonawca moŝe Ŝądać wynagrodzenia jedynie za część umowy, mającą praktyczne znaczenie dla Zamawiającego, przyjętą protokołem zdawczo-odbiorczym Wszelkie zmiany do umowy dla swej waŝności wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Strona 7 z 8

8 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4, Zamawiający moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 11. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 12. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( zał. Nr 2 do SIWZ ); 2) Formularz oferty Wykonawcy z dn r. ( zał. Nr 1 do SIWZ ); 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( zał. Nr 7 do SIWZ ); ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... Strona 8 z 8

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo