UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1"

Transkrypt

1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP , reprezentowanym przez Pana Józefa Sebestę Marszałka Województwa Opolskiego, zwanym dalej Zamawiającym a... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem... w Rejestrze przedsiębiorców, reprezentowaną przez..., zwanym/ą dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami o następującej treści: 1 1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania pn. Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim oraz sporządzenia raportu metodologicznego, raportu końcowego, prezentacji z badania i broszury informacyjnej zwanego dalej Zadaniem, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy. 2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z następującym harmonogramem: 1) w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę raportu metodologicznego przekazanego Zamawiającemu w formie elektronicznej; 2) w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę ostatecznego i uzgodnionego z Zamawiającym raportu metodologicznego przekazanego Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej; 3) w terminie do 13 tygodni od dnia podpisania umowy przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę raportu końcowego, prezentacji z badania i broszury informacyjnej przekazanego Zamawiającemu w formie elektronicznej; 4) w terminie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę ostatecznych i uzgodnionych z Zamawiającym wersji: raportu końcowego, prezentacji z badania i broszury informacyjnej, przekazanych Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie z zachowaniem terminów oraz naleŝytej staranności Za wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości nie większej niŝ. PLN brutto, (słownie. zł 00/100), w tym 22 % VAT w wysokości. PLN (słownie: zł i 00/100). 2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o których mowa w 5 ust. 5, do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Zadania. 3. Wynagrodzenie będzie przekazane po zakończeniu prac objętych umową i podpisaniu bez zastrzeŝeń protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT wystawionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 4. Warunkiem wystawienia faktury VAT na kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 2, bez zastrzeŝeń. 1

2 5. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 i 4 jest: ul. Piastowska 14, Opole (Kancelaria ogólna UMWO). 6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 7. NaleŜność przekazana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, prowadzony przez Bank. o numerze 3 1. Odbioru wykonanych prac, o których mowa w 1, w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu końcowego, prezentacji z badania i broszury informacyjnej, dokona przedstawiciel Zamawiającego Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej lub jego zastępca w obecności przedstawiciela Wykonawcy Pan/i Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym w ust Protokół odbioru będzie zawierać: 1) datę sporządzenia protokołu odbioru, 2) datę i miejsce przekazania Zadania, 3) opis zrealizowanego Zadania wraz z oceną prawidłowości jego wykonania i zgodności z ofertą Wykonawcy, 4) oświadczenie o braku zastrzeŝeń do wykonanego Zadania. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu Zadania, o którym mowa w 1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego, nie dłuŝszym niŝ 5 dni, bez dodatkowego wynagrodzenia. Stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeŝeń. JeŜeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od zapłaty wynagrodzenia za część zadania, której dotyczą nieprawidłowości Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania upowaŝnia się: ze strony Zamawiającego: Pan/i, ze strony Wykonawcy: Pan/i, 2. Zmiana osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego nie wymaga aneksowania umowy Wykonawca oświadcza, Ŝe wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w tym w szczególności: raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapoŝyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez Ŝadnych ograniczeń lub obciąŝeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób. 3. W ramach wynagrodzenia, określonego w 2 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 5, do wyników prac, o których mowa w ust. 1, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy. 4. Wykonawca wyraŝa zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zaleŝnych i nie będzie Ŝądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 3 następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 2, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 2

3 1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji, 3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych, 4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie róŝnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na róŝne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 2 Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac określone w ust. 1 zostały utrwalone. 7. Utrwalone wyniki prac określonych w ust. 1 Wykonawca moŝe pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem Zadania Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na kaŝdym etapie wykonania Zadania. 2. Odpowiednio do potrzeb oczekuje się od Wykonawcy spotkań z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego w trakcie realizacji Zadania minimum 3 spotkań w siedzibie 3. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kaŝdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji Zadania. 4. JeŜeli w toku wykonywania Zadania Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, Ŝe jakakolwiek część Zadania nie zostanie wykonana w zakresie określonym w Szczegółowym opisie badania ewaluacyjnego lub w terminie określonym w 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o ww. niebezpieczeństwie wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas opóźnienia. 5. Odpowiednio do potrzeb Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wyników wypracowanych produktów przedmiotu zamówienia, nie więcej niŝ 3 spotkań (m.in. raportu końcowego, tabeli rekomendacji) w formie prezentacji na slajdach audytorium wskazanemu przez Termin oraz miejsce ewentualnych prezentacji zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 6. Wykonawca zobowiązany jest równieŝ do umieszczenia na raportach i w zastosowanych narzędziach badawczych, logo PO KL, herbu województwa opolskiego, godła UE oraz sformułowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania Zadania innym podmiotom bez pisemnej zgody 2. Skład Zespołu Badawczego nie moŝe być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyraŝenia pisemnej zgody przez 3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający moŝe wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w 8 ust. 4 pkt. 1 lit. c. 3

4 4. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania Wykonawca odpowiada jak za własne W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji umowy, określone na podstawie wspólnie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zawierającego opis wykonanych i przekazanych prac. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. 3. JeŜeli odstąpienie od wykonania prac będących przedmiotem umowy nastąpi z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji umowy tylko w części odpowiadającej wykonanym pracom, jeŝeli prace te będą nadawały się do umówionego uŝytku lub Zadanie będzie mogło być zakończone przez Wykonawcę zastępczego. 4. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy: 1) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: a. za opóźnienie w wykonaniu Zadania w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji określonego w 1 ust. 2. b. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1, c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1, d. za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w 3 ust. 4 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu usunięcia nieprawidłowości wyznaczonego przez przedstawicieli Zamawiającego, e. za nienaleŝyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1, 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki, naliczane od następnego dnia po upływie terminu zapłaty. 5. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu prac Zamawiający moŝe: 1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 4 pkt 1 lit. a, lub 2) odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie, z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 4 pkt 1 lit. c. 6. Zamawiający moŝe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŝszających kary umowne aŝ do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 9 Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 11 Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). 4

5 12 Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla 14 Integralną częścią Umowy jest Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim. 15 Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem zawarcia przez obie strony ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo