SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.)"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Skrócone sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I półrocze 2015 roku Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. i Grupy Kapitałowej Lark.pl za I półrocze 2015 roku

2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr.2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Noty objaśniające 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,01 0,01 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,86 2,40 0,21 0,58

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Bilans BILANS noty r r r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych c) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m Nr w

4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nr noty w I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, 4 21 XI. Koszty finansowe Odsetki dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,05-1,48 0,01 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl SA. za I półr Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na ( ) Korekta błędu (1 375) (1 375) inne korekty 6 6 korekty konsolidacyjne (815) (960) (1 775) przeksięgowanie wyniku na kapitał (79 846) Wynik okresu Stan na (57 154) Stan na (9 786) Korekta błędu (11 742) (11 742) inne korekty (50) (50) przeksięgowanie wyniku na kapitał (12 734) - Wynik okresu ( ) ( ) Stan na ( ) Stan na (9 786) przeksięgowanie wyniku na kapitał (12 734) - Wynik okresu Emisja akcji - Stan na (21 030)

6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Rachunek przepływów pieniężnych w RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych 15 a) w pozostałych jednostkach 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane 5 - nabycie aktywów finansowych w jednostkach stowarzyszonych 815 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych 5 - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe -800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Noty objaśniające Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości c) inne wartości niematerialne d) zaliczki na wartosci niematerialne Wartości niematerialne Nota 1B WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa) a) własne Wartości niematerialne, razem Nota 2A WARTOŚC FIRMY a) wartość firmy wartość firmy Nota 2B Nazwa jedniostki wartość firmy Navigo Sp. z o.o. 240 MNI Premium S.A Scientific Services Lark Europe * Telestar S.A razem * wartość firmy Lark Europa powstała w 2011 roku. Nabycie spółki Lark Europa Sp. z o.o. zostało w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 rozpoznane prowizorycznie. Wartość firmy dotycząca nabycia Spółki Lark Europe Sp. z o.o. aktywa netto -82 cena nabycia wartość firmy Spółka dokonuje testów na utratę wartości. Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów Nota 3A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 3B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu, w tym: leasing Środki trwałe bilansowe, razem

8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr.2015 Nota 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) od pozostałych jednostek koszty dzierżawy 73 Należnosci długoterminowe netto Należności długoterminowe brutto Nota 4B NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe razem: Nota 5A DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych i stowarzyszonych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5B DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia B Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia b) udziały ( wartość bilansowa ) wartość wg cen nabycia Wartość wg cen nabycia, razem Wartość bilansowa, razem Nota 5C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje w jednostkach powiązanych udziały w pozostałych jednostkach b) zwiększenia (z tytułu) udziały i akcje w pozostałych jednostkach c) stan na koniec okresu

9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 1C ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c koszty prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenie (z tytułu) zakup inne zwiększenia d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja roczna inne zwiększenia g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu Nota 3C ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż inne zmniejszenia d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia g) zmniejszenia (z tytułu): sprzedaż inne zmniejszenia h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na początek okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr.2015 Nota 5E UDZIAŁY / AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ Lp. a b c d f g h i j k nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich data objęcia kontroli/współkontroli/ uzyskania znacznego wpływu wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia odpisy aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa akcji/ udziałów procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1 NAVIGO Sp. z o.o. Warszawa 2 EL2 Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Świadczenie usług związanych z transmisją danych za pośrednictwem sieci telefoni mobilnej jednostka zależna ,00 100,00 jednostka zależna ,00 100,00 3 MNI Premium S.A. w upadłości układowej Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 4 Scientific Services Sp.z o.o. Warszawa 5 Lark Europa S.A Łomianki działalność w zakresie przetwarzania danych dostawca urządzeń nawigacyjnych i przenośnego sprzętu audiowideo jednostka zależna ,00 100,00 jednostka zależna ,00 100,00 6 Telestar S.A. Warszawa usługi medialne jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi UDZIAŁY / AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ Lp. a b c d f g h i j k 1 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 Senise Sp. z o.o. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość sztuk akcji Lark.pl S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji. Zgodnie z zapisami umowy pożyczek prawo głosu z akcji pozostaje po stronie Pożyczkodawcy Lark.pl S.A.

11 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 6 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) badanie bilansu 4 świadczenia pracownicze naliczone odsetki od kredytu 3 z innych tytułów Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe 19 świadczenia pracownicze 13 naliczone odsetki od kredytu 6 33 z innych tytułów Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: Nota 7 ZAPASY a) materiały b) towary Zapasy, razem Nota 8A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ) do jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty od jednostek niekonsolidowanych do 12 miesięcy b) inne od jednostek niekonsolidowanych ) należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) czynne rozliczenie kosztów Należności krótkoterminowe netto, razem e) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 8B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia na należności od odbiorców inne zwiększenia Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na koniec okresu Nota 8C NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta/usd b2. jednostka/waluta/uah b3. jednostka/waluta/eur b4. jednostka/waluta/gbp Należności krótkoterminowe (netto), razem

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 8D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_ Nota 8E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_ Nota 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym w tym : odsetki od pożyczek udzielonym jedn.niekonsolidowanym 6 b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 13 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9B UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem Nota 9C ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur 2 tys. PLN 2 8 b2. Jednostka/waluta w tys./usd tys. PLN b3. Jednostka/waluta w tys./uah tys. PLN Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 10 AKTYWA ZAKWALIFIOKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY a)wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne, razem 4 418

13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A.za I półr.2015 Nota 11 PLN KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne 5 głosów na WZA, pierwszeństwopokrycia z majątku spółki: pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy nie ma gotówka B imienne brak uprzywilejowania nie ma gotówka A,B,C na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka D na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka E na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka F na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka G na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma aport H na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka I na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma aport J na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma wkład pieniężny Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji 1,04 złoty Na dzień 30 czerwca 2015 roku kapitał akcyjny Lark.pl SA wynosi złotych i dzieli się na akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o wartości nominalnej 1,04 złoty akcja. Akcjonariusze MIT S.A. posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MIT S.A. l.p. akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 MNI S.A , ,31 W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.

14 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr.2015 Nota 12 KAPITAŁ ZAPASOWY a) inny (wg rodzaju) ze sprzedaży akcji (udziaów) powyżej ich wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) zysk z lat ubiegłych pozostałe korekty Kapitał zapasowy, razem Nota 13 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych b) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 14 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) z podziału zysku Pozostałe kapitały rezerwowe, razem Nota 15A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku okresu, w tym: Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) wycena bilansowa - różnice kursowe; odsetki naliczone nie otrzymane leasing naliczone odsetki inne korekty Zmniejszenia 3 - odsetki naliczone, nie otrzymane 3 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 15B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b)stan na koniec okresu Nota 15C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 21 c) rozwiązanie (z tytułu) 82 - korekta stanu rezerw 82 d) stan na koniec okresu Nota 15D ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) inne zobowiązania c) wykorzystanie (z tytułu) 35 - wypłata ekwiwalentu za urlop 35 d) rozwiązanie (z tytułu) korekta stanu rezerw e) stan na koniec okresu

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr.2015 Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych inne zobowiązania finansowe, w tym: b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty powyżej 1 roku inne (wg rodzaju) pozostałe raty leasingu płatne powyżej roku inne Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 lat do c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 17A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych pozostałe do jednostek niekonsolidowanych b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki odsetki od kredytu inne zobowiązania finansowe, w tym: zobowiązania z tytułu leasingu przeniesienie wierzytelności z tytułu dostaw i usług: z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) pozostałe inne rozrachunki bierne rozliczenie kosztów Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 17B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur b2. Jednostka/waluta w tys./usd Zobowiązania krótkoterminowe, razem

16 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 15D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW - Kwota Nazwa Banku Kwota wg Lp. podstawa (umowa nr z dnia) Nazwa Spółki (Kredytobiorca) Rodzaj zadłużenia waluta pozostała do waluta Data spłaty (Kredytodawca) umowy spłaty na 1 Umowa z BZ WBK S.A. Lark.pl S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN * Umowa z BZ WBK S.A. Lark.pl S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN * 3 umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN PLN ** RAZEM Nota 16C Lp. podstawa (umowa nr z dnia) Nazwa Banku (Kredytodawca) Nazwa Spółki (Kredytobiorca) Rodzaj zadłużenia waluta Kwota wg umowy Kwota pozostała do spłaty waluta Data spłaty 1 Umowa z BZ WBK S.A. Lark.pl S.A. kredyt inwestycyjny PLN * PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN * PLN umowa nr 02/192/09/Z/VV z dnia r. mbank SA MNI Premium S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN Umowa z BZ WBK S.A. MNI Premium S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z BZ WBK S.A. Navigo So. Z o.o. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN ** PLN ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW - umowa nr U z umowa nr U z Alior BANK Scentific Services Sp. z o.o. kredyt na rachunku bieżącym PLN PLN Alior BANK Scentific Services Sp. z o.o. kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności PLN PLN U z Alior Bank Lark Europe S.A. odwrotny faktoring USD PLN U A z Alior Bank Lark Europe S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN WA z BZ WBK S.A. Lark Europe S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN RAZEM PLN * Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) tys PLN do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) ** Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) 2 648tys PLN do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) 1 621

17 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 18A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) a) usługi medialne b) mobilne usługi dodane c) pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 18B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 19A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów, razem Nota 19B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW i TOWARÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towrów, razem Nota 20 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem koszty sprzedaży ( wielkość ujemna ) koszty zarządu ( wielkość ujemna) Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Nota 21 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody operacyjne a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) rezerwa na urlopy wypoczynkowe 82 - rezerwa na zobowiązania 5 5 b) pozostałe, w tym: umorzenie wierzytelności 27 - inne Pozostałe przychody operacyjne, razem Nota POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 1. inne koszty operacyjne a) utworzone rezerwy (z tytułu) 21 - na urlopy niewykorzystane 21 b) pozostałe, w tym: odpisy aktualizujące opłaty sądowe spisane należności 38 - pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 23A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych niekonsolidowanych od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 23B INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe 4 21 zrealizowane 4 21 Inne przychody finansowe, razem 4 21 Nota 24A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 24B INNE KOSZTY FINASOWE a) ujemne róznice kursowe, w tym: zrealizowane b) pozostałe inne, w tym: Inne koszty finansowe, razem Nota 25A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji podatkowej okresu wskazany w rachunku zysków i strat Nota 25B - tylko Lark.pl S.A. * PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY * Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych koszty trwale podwyższające koszty podatkowe przychody trwale nie zaliczane do przychodów podatkowych koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych przychody nie uznane za przychody podatkowe Podstawa opodatkowania rozliczenie straty podatkowej -674 Nota 25C PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych, w tym: zmniejszenie stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zmniejszenie stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy odroczony, razem

19 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. za I półr Nota 27 Zysk netto na jedną akcję został obliczony przez podzielenie zysku netto (przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej) przez średnią ważoną liczbę akcji. INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI a) kredyty długoterminowe - zaprezentowane w nocie 16A b) kredyty krótkoterminowe - zaprezentowane w nocie 17A NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się: WYSZCZEGÓLNIENIE Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne RAZEM NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA - SEGMENTY GEOGRAFICZNE Przychody ze sprzedaży Polska RAZEM Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji klientów. Suma Aktywów Ukraina Polska RAZEM Podział łącznej kwoty aktywów odpowiada ich geograficznemu rozmieszczeniu Przychody ze sprzedaży wg rodzaju Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów RAZEM

20 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za I półrocze 2015 r. I. Informacje o Grupie Jednostką dominującą jest Lark.pl S.A. (dawniej MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podstawowy przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerami 22.1, 74,20.C i Z Lark.pl S.A. jest najstarszą na polskim rynku firmą specjalizującą się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. Obecnie Lark.pl SA jest spółką działającą na rynku medialnym i telekomunikacyjnym skupiającą rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej Lark.pl wchodzą następujące podmioty objęte konsolidacją: 1. Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pozostała działalność wydawnicza % udziałów. 2. EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej -100 % udziałów. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne % udziałów. 4. MNI Premium S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane % udziałów. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi w zakresie przetwarzania danych % udziałów. 6. Lark Europe S.A.. z siedzibę w Łomiankach (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. 100% udziałów. 7. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi medialne 51% udziałów Navigo sp. z o.o., 30% udziałów Premium S.A w upadłości układowej, 12% udziałów Ramtel sp. z o.o., 7 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o. Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją nieistotność danych 1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) działalność telekomunikacyjna pozostała 100 % udziałów Lark.pl S.A. 1

21 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. 2. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) 100 % udziałów Lark.pl S.A. Jednostką dominująca wyższego szczebla jest Spółka notowana na GPW MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana dnia r. w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzą następujące podmioty: Jednostki Grupy Kapitałowej MNI: 1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ). 2. MNI Centrum Usług S.A. ( d. MNI Telecom S.A.) z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 3. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka 67,63% udziałów. 4. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla mi.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka - 97,96% udziałów. 5. Teleprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja - 100% udziałów. 6. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego usługi dodane (VAS Value Added Services) na urządzenia mobilne 43,12% udziałów. konsolidacja metodą praw własności; 7. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi turystyczne 100 % udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. konsolidacja metodą praw własności; 8. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych 100% udziałów. posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A) konsolidacja metodą praw własności. Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją w Grupie Kapitałowej MNI nieistotność danych 1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja % udziałów. 2. Premier Telcom Limited z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem przez COMPANIES HOUSE w dniu r. holding 100% udziałów. 3. DRW MNI S.A. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi windykacyjne % udziałów. 2

22 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. UDZIAŁY / AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ Lp. a b c d f g h i j k nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich data objęcia kontroli/współkontroli/ uzyskania znacznego wpływu wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia odpisy aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa akcji/ udziałów procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1 NAVIGO Sp. z o.o. Warszawa 2 EL2 Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Świadczenie usług związanych z transmisją danych za pośrednictwem sieci telefoni mobilnej jednostka zależna ,00 100,00 jednostka zależna ,00 100,00 3 MNI Premium S.A. w upadłości układowej Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 4 Scientific Services Sp.z o.o. Warszawa 5 Lark Europa S.A Łomianki działalność w zakresie przetwarzania danych dostawca urządzeń nawigacyjnych i przenośnego sprzętu audiowideo jednostka zależna ,00 100,00 jednostka zależna ,00 100,00 6 Telestar S.A. Warszawa usługi medialne jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi UDZIAŁY / AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ Lp. a b c d f g h i j k 1 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 Senise Sp. z o.o. Warszawa jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość

23 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Zmiany w strukturze Grupy Lark.pl W dniu 4 marca 2015 roku w wyniku zawartych ze spółką Hyperion S.A. umów spółki zależne Lark.pl S.A. objęły 100% kapitału akcyjnego spółki Telestar S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: Navigo Sp. z o.o % MNI Premium S.A % Ramtel Sp. z o.o % Scientific Services Sp. z o.o. - 7 % Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie GK MIT SA. włączonych w I półroczu 2015 roku do konsolidacji: tys. PLN Pozycje bilansowe na dzień Telestar S.A. I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe 232 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe 217 A k t y w a r a z e m I. Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 764 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów przed okresem konsoli konsolidacji II. Ważniejsze zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl Podstawowe zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej: Podstawy sporządzania sprawozdania Grupa Lark.pl sporządziła załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej według stanu obowiązującego na dzień roku. Zmiany do standardów, nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2015 Następujące zmiany do standardów, nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2015 roku: Poprawki do MSSF ( ) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku, 4

24 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Poprawki do MSSF ( ) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku, Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku. Grupa przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od dnia 1 stycznia 2015 roku. Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską Następujące standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie, Poprawki do MSSF ( ) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF planowane obowiązywanie w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie, Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy Inwestorem, a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, MSSF 14 Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami - obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku, Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne - wyjaśnienia odnośnie dozwolonych do stosowania metod amortyzacji - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne - ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany do MSR 1 Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub interpretacje. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od r. do r. Dane porównywalne obejmują ten sam okres sprawozdawczy 2014 roku tj. od r. do r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej jednostki dominującej oraz jednostek zależnych objętych konsolidacją w dającej się przewidzieć przyszłości. 5

25 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Zarząd Emitenta przedstawił plany związane z dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. Zdaniem Zarządu plany te zostaną wdrożone. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej. Niektóre dane porównawcze zostały przeklasyfikowane w celu dostosowania ich do formatu prezentacji, który obowiązuje w okresie bieżącym. Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, podlegających amortyzacji. Na dzień roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 1A i 3A. Rezerwy Rezerwy na świadczenia pracownicze odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe szacowane są przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia pracownicze 114 tys. PLN (2014: 93 tys. PLN, : 175 tys. PLN) Aktywa na podatek odroczony Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości. Utrata wartości aktywów niefinansowych W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym została ona dokonana. Zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W I półroczu 2015 roku rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2015 roku w Grupie Kapitałowej nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogące mieć wpływ na sprawozdawczość Grupy. 6

26 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Waluta sprawozdawcza Dane finansowe zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN), który jest walutą stosowaną przez Grupę dla celów wyceny i prezentacji. Dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaokrąglone są do pełnych tysięcy złotych. Zasady konsolidacji Jednostki zależne Jednostki zależne Grupy Lark.pl tj. jednostki, w których Grupa posiada więcej niż połowę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, są konsolidowane. Konsolidacją objęte są wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mające istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej. W celu stwierdzenia, czy Grupa sprawuje kontrolę nad daną jednostką uwzględnia się również istnienie i wpływ potencjalnych głosów, które mogą być wykonywane na Walnym Zgromadzeniu takiej jednostki. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania tej kontroli. Nabycie jednostek zależnych rozliczane jest metodą nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość godziwą przejętych aktywów, wyemitowane akcje lub zobowiązania zaciągnięte na dzień nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z transakcją nabycia. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą przejętych aktywów jednostki zależnej ujmowana jest jako wartość firmy. Transakcje wewnątrz grupowe, salda oraz niezrealizowane zyski/straty na transakcjach między spółkami Grupy są eliminowane podczas konsolidacji. W razie konieczności, zasady rachunkowości jednostek zależnych modyfikuje się w celu zapewnienia ich spójności z zasadami (polityką) rachunkowości Grupy. Udziały finansowe w podmiotach zależnych w jednostkowym sprawozdaniu wyceniane są wg ceny nabycia, w sprawozdaniu skonsolidowanym inwestycje w podmioty zależne podlegają wyłączeniu. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu zależnego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy z konsolidacji i podlega testowi na utratę wartości. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu zależnego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat. Wartość firmy Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej na dzień nabycia. Wartość firmy powstała przy nabyciu jednostek zależnych jest ujmowana w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja. Wartość firmy powstała w wyniku transakcji nabycia dokonanych po 31 marca 2004 roku nie jest amortyzowana zgodnie z MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych. Wartość firmy z konsolidacji, która powstała przed 31 marca 2004 r., nie jest amortyzowana po 1 stycznia 2005 roku. Na dzień nabycia, wartość firmy jest alokowana na każdy ośrodek wypracowujący środki pieniężne, Odpis aktualizujący wartości firmy jest ustalany w drodze oceny wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego wartość firmy dotyczy. Utrata wartości firmy następuje wtedy, gdy wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej. Jeżeli wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i jeżeli część działalności tego ośrodka zostanie sprzedana, wówczas wartość firmy dotycząca sprzedanej części ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest ujmowana w wartości bilansowej uwzględnianej przy obliczaniu zysku lub straty na sprzedaży części ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość firmy sprzedana w w/w sposób jest wyceniana na podstawie względnych wartości (relative values) części sprzedanej i zatrzymanej ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość firmy jest poddawana testom na utratę wartości przynajmniej raz do roku. Odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych. 7

27 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Jeżeli udział w nabywanych aktywach, pasywach i zobowiązaniach pozabilansowych przekracza koszt nabycia jednostki, Grupa: dokonuje ponownej wyceny identyfikowalnych aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych w nabywanej jednostce a także koszt nabycia; rozpoznaje w rachunku zysków i strat nadwyżkę pozostałą po ponownej wycenie. Sprzedaż jednostek zależnych Zysk/strata na sprzedaży jednostki zależnej obejmuje wartość bilansową wartości firmy zbywanej jednostki. Ewentualne zyski/straty wynikające z rozwodnienia akcji/udziałów w jednostkach zależnych rozpoznawane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym miała miejsce sprzedaż. Rzeczowe aktywa trwałe a) własne składniki rzeczowych aktywów trwałych Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości ( z wyjątkiem gruntów). Po początkowym ujęciu, zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych są wykazywane według ceny nabycia. W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych. Koszty poniesione po wprowadzeniu rzeczowego aktywa trwałego do użytkowania, takie jak koszty remontu, konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z wyjątkiem sytuacji, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia części składowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji. W takich przypadkach wartość ta zwiększa wartość rzeczowego aktywa i od tak wyliczonej wartości Spółka dokonuje amortyzacji. b) amortyzacja Składniki rzeczowego majątku trwałego, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są amortyzowane. Grupa Lark.pl stosuje następujące stawki amortyzacyjne: Rodzaj środka trwałego Stawka amortyzacyjna Środki transportu 20 i 33% Komputery 30% Inwestycje w obcych obiektach 10% Budynki 10% Budowle 4 i 4,5% Maszyny drogowe 17 i 20% Urządzenia (grupa 6) 10% Urządzenia biurowe 20% c) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu. Umowy leasingu, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe nabyte w leasingu finansowym są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub w bieżącej minimalnych opłat leasingowych., w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz straty z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu finansowym amortyzowane są przez okres leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności w zależności od decyzji spółki co do okupu. Płatności z tytułu zawartych przez Spółki tworzące Grupę Kapitałową umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. d) środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 8

28 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość bilansowa danego rzeczowego aktywa trwałego przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada cenie sprzedaży netto tego rzeczowego aktywa trwałego lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. W celu ustalenia utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych są one klasyfikowane do najniższego poziomu, dla którego można zidentyfikować oddzielne przepływy pieniężne. Zysk/stratę na sprzedaży rzeczowego aktywa trwałego ustala się przez porównanie wpływów ze sprzedaży z jego wartością bilansową i ujmuje się per saldem w pozostałej działalności operacyjnej. Wartości niematerialne Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użytkowania. Amortyzacja według stawek podatkowych jest stosowana tylko w wypadkach, kiedy odpowiadają one ekonomicznemu okresowi życia aktywa. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa wartości niematerialnych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość bilansowa danego składnika wartości niematerialnych przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada cenie sprzedaży netto tej wartości niematerialnej lub jej wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. a) prace badawczo-rozwojowe Prace badawczo-rozwojowe w I półroczu 2015r. nie wystąpiły. b) Oprogramowania Zakupione licencje i oprogramowania aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich zakup. c) Amortyzacja Typowe stawki amortyzacji stosowane dla wartości niematerialnych wynoszą: Stawka amortyzacyjna Zakupione licencje i oprogramowanie 50% Pozostałe wartości niematerialne 20% Wartości niematerialne nie podlegają przeszacowaniom. Grupa nie posiada żadnych aktywów o znacznej wartości o nieokreślonym okresie użytkowana. Wartość firmy Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy powstała przy nabyciu jednostek zależnych jest ujmowana w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja. Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie wg kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości inwestycyjne nie występują. 9

29 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. Aktywa finansowe Grupa Lark.pl klasyfikuje posiadane aktywa finansowe do czterech kategorii: 1. aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) (AWG-O, 2. inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności (IUTW), 3. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS), 4. pożyczki i należności (PiN). Inwestycje, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen zaliczane są do aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i prezentowane w aktywach obrotowych bilansu. Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji Pochodne instrumenty finansowe, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń. Aktywa o określonym terminie zapadalności, które Grupa zamierza i może utrzymać do czasu, gdy staną się one zapadalne zaliczane są do inwestycji utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności) i prezentowane w aktywach trwałych bilansu chyba, że termin zapadalności tych aktywów przypada w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej. Aktywa, o nieokreślonym terminie zapadalności, które mogą być zbyte w odpowiedzi na zapotrzebowanie na środki lub w odpowiedzi na zmiany stóp procentowych zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Grupa prezentuje je w bilansie jako aktywa trwałe chyba, że kierownictwo wyraziło zamiar utrzymywania ich przez okres krótszy niż 12 miesięcy od daty bilansowej lub zostaną upłynnione w celu pozyskania kapitału obrotowego. W takich sytuacjach prezentuje się je jako aktywa obrotowe W tej kategorii Grupa ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności, wykazywane w bilansie w pozycji Pozostałych aktywów finansowych. Aktywa finansowe powstałe na skutek wydania drugiej stronie środków pieniężnych, towarów lub usług, inne niż pozyskane z zamiarem ich sprzedaży w krótkim terminie, klasyfikowane są jako kredyty i wierzytelności własne i prezentowane jako pożyczki i należności i prezentowane jako aktywa trwałe. Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako: aktywa długoterminowe w pozycji Należności i pożyczki oraz aktywa krótkoterminowe w pozycjach Pożyczki, Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności oraz Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów finansowych. W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek w tym zależnych lub stowarzyszonych. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji Pozostałych aktywów finansowych. 10

30 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień transakcji, tj. dzień, w którym Grupa zobowiązała się do nabycia lub sprzedaży aktywów. Cena nabycia zawiera opłaty transakcyjne. Koszt sprzedaży aktywów finansowych długoterminowych określany jest metodą średnioważoną. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są według wartości godziwej. Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności wyceniane są według zamortyzowanej ceny nabycia ustalanej metodą efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są w rachunku zysków i strat, zaś aktywów dostępnych do sprzedaży - bezpośrednio w kapitale własnym okresu, w którym powstały. Wartość godziwa inwestycji ustalana jest w odniesieniu do cen zakupu notowanych na giełdzie lub w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne. Wartość godziwa kapitałowych papierów wartościowych spółek niepublicznych szacowana jest na podstawie właściwych wskaźników ceny do zysku i ceny do przepływów pieniężnych dostosowanych do specyfiki danego emitenta, lub ustalana przy zastosowaniu innych modeli wyceny. Instrumenty kapitałowe, dla których wartość godziwa nie może być ustalona w wiarygodny sposób wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 Stan na Aktywa trwałe: Nota *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 PiN AWG-O IUTW ADS Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Stan na Aktywa trwałe: Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Stan na Aktywa trwałe: Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Razem Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących pozycjach bilansu: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 11

31 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. leasing finansowy, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz pochodne instrumenty finansowe. Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej (ZZK), za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) (ZGW-O). Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Spółka zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające (IPZ). Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności finansowej. Stan na Zobowiązania długoterminowe: Nota *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 ZWG-O ZZK IPZ Razem Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kategoria zobowiązań finansowych razem Stan na Zobowiązania długoterminowe: Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kategoria zobowiązań finansowych razem Stan na Zobowiązania długoterminowe: Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Kategoria zobowiązań finansowych razem Leasing Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności składników rzeczowych aktywów trwałych pozostaje po stronie Grupy, klasyfikowane są jako leasing finansowy. Leasing finansowy ujmowany jest w księgach w kwocie wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. 12

32 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych, pomniejszone o część odsetkową prezentowane są w zobowiązaniach długo- i krótkoterminowych. Część odsetkowa kosztu finansowego ujmowana jest w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. Środki trwałe używane na podstawie leasingu finansowego amortyzowane są przez okres będący krótszym z okresów: okresu użytkowania środka trwałego lub okresu leasingu, w przypadku, gdy nie jest planowany wykup. W pozostałych przypadkach środki trwałe w leasingu amortyzowane są przez okres ekonomicznej użyteczności tych środków trwałych. Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności pozostaje po stronie leasingodawcy, klasyfikowane są przez Grupę jako leasing operacyjny. Płatności dokonane przez Grupę w ramach tych umów (po pomniejszeniu o ewentualne rabaty leasingodawcy) ujmowane są w rachunku zysków i strat przez okres leasingu. Zapasy Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Koszt sprzedaży pojedynczej jednostki zapasu określany jest według metody FIFO. Wszystkie zapasy objęte są systematycznym przeglądem w zakresie ich przydatności i wartości rynkowej. W przypadkach stwierdzenia potrzeby aktualizacji wartości zapasów, dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w stosownej wysokości. Należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, o ile efekt naliczenia odsetek nie jest znaczący. W przeciwnym przypadku należności są ujmowane początkowo w ich wartości godziwej a następnie wyceniane wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zgodnie z zasadą przyjętą przez Grupę Kapitałową, należności długoterminowe są wg SCN. Odpisy aktualizujące dokonywane są w ciężar kosztów w rachunku strat i zysków gdy okres upływu terminu płatności jest dłuższy niż 180 dni. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, i zastrzeżone środki pieniężne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ujmowane są w bilansie według kosztu. Dla celów rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zalicza się gotówkę w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz inne instrumenty o wysokim stopniu płynności. Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych, Grupa przyjęła zasadę nie ujmowania w saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów kredytów w rachunkach bieżących oraz zastrzeżonych środków pieniężnych. Są one ujmowane jako oddzielna pozycja bilansowa. Transakcje w walutach obcych Pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są wg kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej realizacji, wykonania) to znaczy po kursie banku wiodącego z pierwszego notowania z dnia bilansowego. Odroczony podatek dochodowy Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Główne różnice przejściowe powstają z tytułu przeszacowania pewnych aktywów trwałych, aktywów obrotowych, pochodnych instrumentów finansowych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych, strat podatkowych do rozliczenia w następnych okresach. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według szacunków zarządu będą obowiązywać w dniu realizacji. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest od wszystkich ujemnych różnic przejściowych w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można odpisać różnice przejściowe. 13

33 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Nieodłącznym warunkiem ujęcia jakiejkolwiek pozycji aktywów jest to, że jej wartość bilansowa zostanie zrealizowana w formie korzyści ekonomicznych, które wpłyną do Grupy w przyszłych okresach. Jeśli wartość bilansowa danego składnika aktywów przekracza jego wartość podatkową, to kwota podlegających opodatkowaniu korzyści ekonomicznych będzie wyższa od kwoty uznanej za koszt uzyskania przychodu. Różnica ta stanowi dodatnią różnicę przejściową, a obowiązek zapłaty w przyszłych okresach związanego z nią podatku dochodowego znajduje wyraz w rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Gdy Grupa zrealizuje wartość bilansową składnika aktywów, dodatnia różnica przejściowa odwróci się i powstanie dochód do opodatkowania. Rodzi to prawdopodobieństwo, iż z Grupy wypłyną pewne korzyści ekonomiczne w formie płatności podatkowych. Kapitał własny Kapitał własny stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielne zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje zwykłe prezentowane są jako kapitał zakładowy. Środki otrzymane z tytułu emisji nowych akcji ujmowane są w kapitale własnym. Nie dokonuje się żadnych korekt z tytułu różnicy między wartością emisyjną, a wartością rynkową wyemitowanych akcji. Zewnętrzne koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji, ujmowane są jako składnik ceny nabycia. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku lub z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. W kapitale zapasowym wydzielony jest kapitał tworzony z odpisów z zysku i przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym. Na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się: różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odnośnie wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wartość z przeszacowania środków trwałych, odroczony podatek z tyt. przejściowych różnic w wartości bilansowej i podatkowej przeszacowanych aktywów. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego. Kapitał z aktualizacji wyceny nie podlega dystrybucji. Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych inne niż kapitał podstawowy, w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, są dodawane do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitału własnego grupy włączone są tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów przez jednostkę dominującą. W szczególności chodzi tu o przyrost kapitałów z tytułu osiągniętego wyniku finansowego oraz aktualizacji wyceny. 14

34 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Na skonsolidowany wynik netto jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją składa się wynik netto jednostki dominującej, wynik netto jednostek zależnych w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej. Na skonsolidowany wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych, odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, zyski (straty) mniejszości. Kapitał własny udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych Kapitał udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych ustala się jako sumę części kapitałów własnych jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną, które należą do innych udziałowców aniżeli jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zysk (strata) netto jednostek zależnych w części należącej do udziałowców (akcjonariuszy) innych niż jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej stanowi zysk udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych. Do kapitałów zaliczany jest także wynik finansowy w trakcie zatwierdzania pomniejszony o planowane dywidendy oraz zadeklarowane, a nie wypłacone dywidendy. Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi wynik z rachunku zysków i strat roku bieżącego skorygowany o obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zadeklarowane, a nie wniesione kapitały wykazuje się jako Należne wpłaty na poczet kapitałów. Kredyty bankowe, pożyczki i emitowane papiery dłużne W momencie początkowego ujęcia, długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane w wartości otrzymanych środków pieniężnych netto, tj. po potrąceniu kosztów uzyskania kredytu/ pożyczki. Po początkowym ujęciu, wszystkie kredyty bankowe dłużne papiery wartościowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami pieniężnymi netto (po potrąceniu kosztów uzyskania kredytu / pożyczki) a wartością do spłaty ujmowana jest w rachunku zysków i strat przez okres trwania umowy kredytu / pożyczki. Wszystkie koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone do rachunku zysków i strat okresu, którego dotyczą. Grupa stosuje podejście wzorcowe. Rezerwy Rezerwy są rozpoznawane, jeżeli Grupa posiada prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek będący rezultatem przeszłych zdarzeń i jest prawdopodobne, że wystąpi konieczność wypływu zasobów w związku z wywiązaniem się z powyższego obowiązku, przy założeniu, że możliwe jest wiarygodne określenie kwoty takiego wypływu. Grupa tworzy również rezerwy na umowy rodzące obciążenia, jeżeli przewiduje, że przyszłe korzyści z takiej umowy będą mniejsze od niezbędnych kosztów jej realizacji. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacunkowej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym została dokonana. 15

35 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Wielkościami szacunkowymi są rezerwy na świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy pracownicze i podobne. Zarząd Spółek korzysta z metod aktuarialnych przy określaniu ich wysokości. Przychody Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży ujmuje się wtedy, gdy: kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny, istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób, koszty poniesione w związku z transakcjami oraz koszty zakończenia transakcji mogą być zakończone w wiarygodny sposób. Przychody z tytułu odsetek rozpoznawane są systematycznie przez okres trwania umowy, z uwzględnieniem kwoty niespłaconej należności oraz efektywnej stopy procentowej w okresie do terminu zapadalności, po ustaleniu przychodu należnego Grupie. Koszty operacyjne Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem sprzedanych towarów lub usług. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe oraz koszty reprezentacji i reklamy. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z zarządzaniem jednostkami Grupy oraz koszty administracji i reprezentacji. Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto: Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Grupy w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Raportowanie segmentów działalności Segment branżowy jest dającym się wyodrębnić obszarem działalności Grupy, w ramach, którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych różnym od tych, które są właściwe dla innych segmentów branżowych. Usługi świadczone przez Grupę są jednorodne. Informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na poziomie całej jednostki są zgodne z informacjami dotyczącymi segmentu branżowego. 16

36 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Grupa wyodrębnia segmenty geograficzne, ponieważ zajmuje się dystrybucją towarów lub świadczeniem usług w różnych środowiskach ekonomicznych, które podlegają różnym ryzykom oraz charakteryzują się odmiennym poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Głównym obszarem działalności Grupy jest Polska. Podział przychodów na segmenty operacyjne a) usługi medialne b) mobilne usługi dodane cb) pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek. Powyższe zasady Grupa stosuje prospektywnie począwszy od 1 stycznia 2009 roku. Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej Lark.pl Czynniki ryzyka finansowego Działalność prowadzona przez Grupa Kapitałowa Lark.pl narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych. Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lark.pl. Ryzyka rynkowe: ryzyko zmiany kursu walut Stan na Grupa Kapitałowa Lark.pl ponosi niewielkie ryzyko wahań kursów walutowych mających wpływ na jej wynik finansowy i przepływy pieniężne. Ryzyko to jest spowodowane między innymi ze względu na fakt utrzymywania środków pieniężnych w EURO. Wahania kursu Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: GBP USD UAH EUR razem GBP USD UAH EUR razem Wzrost kursu walutowego 10% Spadek kursu walutowego -10% Stan na Wzrost kursu walutowego 10% Spadek kursu walutowego -10% Stan na Wzrost kursu walutowego 10% Spadek kursu walutowego -10% ryzyko zmiany stopy procentowej Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływa znacząco na przychody Lark.pl S.A., oraz jej przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Lark.pl lokuje swoje wolne środki finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne, bądź instrumenty o krótkim terminie wykupu. 17

37 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Wahania stopy Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: Wzrost stopy procentowej 1% Spadek stopy procentowej -1% ryzyko cenowe Ryzyko cenowe w Grupie Kapitałowej Lark.pl związane jest ze zmianą wartości bieżącej pozycji wycenianych według wartości godziwej. Jeśli dana pozycja bilansowa wyceniana jest w oparciu o ceny rynkowe, to zmianie ulega suma bilansowa, wymuszając wykazanie zysku, straty lub zmiany wielkości kapitału. Pewnym ryzykiem obarczone są ceny posiadanych akcji. ryzyko kredytowe Odzwierciedleniem maksymalnego obciążenia Grupy Kapitałowej Lark.pl ryzykiem kredytowym jest wartość pozostałych należności. Ryzyko kredytowe w Grupie Kapitałowej Lark.pl jest ograniczone w znacznym stopniu z powodu posiadanych pozostałych należności od jednostek powiązanych. ryzyko utraty płynności Grupa Kapitałowa Lark.pl monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności zobowiązań kredytowych, przepływy z innych aktywów finansowych (np. konta należności) oraz prognozowanych przepływów z bieżącej działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym i kredyty bankowe. III. Działalność zaniechana W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach prowadzonej działalności Spółki nie zaniechano żadnego typu działalności i nie przewiduje się zaniechania żadnej prowadzonej działalności. IV. Informacja na temat składu Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek wchodzących w skład Grupy Lark.pl S.A. 1. Lark.pl S.A. Skład Rady Nadzorczej (nowa kadencja 5 letnia): Karolina Kocemba - Przewodnicząca Rady od Tomasz Filipiak - Członek Rady od Tomasz Szczypiński - Członek Rady od do Marcin Rywin - Członek Rady od do Przemysław Guziejko - Członek Rady od Marta Szymańska - Członek Rady od Marian Mikołajczak - Członek Rady od Skład Zarządu Leszek Kułak - Prezes Zarządu do Marta Szymańska - oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu: Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu od Mateusz Gac - Członek Zarządu od

38 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. 2. El2 Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: BRAK Skład Zarządu: Leszek Kułak - Członek Zarządu 3. Navigo Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: BRAK Skład Zarządu: Leszek Kułak - Prezes Zarządu 4. MNI Premium S.A. w upadłości układowej Skład Rady Nadzorczej: Michał Tomczak - od Karolina Kocemba - od Jerzy Południkiewicz - od Marek Kochański - od Skład Zarządu: Andrzej Piechocki - Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Scientific Services Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: BRAK Skład Zarządu: Leszek Kułak - Prezes Zarządu 6. Lark Europe S.A Skład Rady Nadzorczej: Andrzej Piechocki - Przewodniczący RN od Agata Piechocka - Wiceprzewodnicząca RN od Marta Szymańska - Członek RN Skład Zarządu Mateusz Gac Jacek Owsianko - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu 7. Telestar S.A. Skład Rady Nadzorczej: Leszek Kułak Przemysław Guziejko Wioleta Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu: Marta Szymańska - Prezes Zarządu 19

39 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. V. Zdarzenia po dniu bilansowym Zdarzenia po dniu bilansowym mające istotny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej nie wystąpiły. VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi w Grupie Kapitałowej Lark.pl Struktura transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od r. do r. PRZYCHODY tys. PLN przychody ze sprzedaż produktów i materiałów - transakcje z jednostkami konsolidowanymi transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi przychody finansowe - odsetki - transakcje z jednostkami konsolidowanymi jednostki niekonsolidowane 99 razem przychody - transakcje z jednostkami konsolidowanymi razem przychody - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi KOSZTY tys. PLN koszty ze sprzedaży produktów i materiałów - transakcje z jednostkami konsolidowanymi transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi 63 Koszty sprzedaży - transakcje z jednostkami konsolidowanymi transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi 162 Koszty finansowe odsetki - transakcje z jednostkami konsolidowanymi transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi 31 zakup wartości niematerialnych - transakcje z jednostkami konsolidowanymi zakup - rozliczenia międzyokresowe - transakcje z jednostkami konsolidowanymi transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi 120 razem koszty - transakcje z jednostkami konsolidowanymi razem koszty - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi 376 Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi na dzień r. NALEŻNOŚCI tys. PLN należności długoterminowe - od jednostek konsolidowanych Należności krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług - od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym Razem należności od jednostek konsolidowanych Razem należności od jednostek niekonsolidowanych

40 ZOBOWIĄZANIA Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. - do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych Zobowiązania krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług - do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych c) pożyczki - od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. VII. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostek lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współmałżonkami. a. Transakcje Nie wystąpiły b. Stan nierozliczonych należności i zobowiązań Nie wystąpiły. c. Pożyczki i zaliczki Nie wystąpiły. VIII. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Lark.pl w I półroczu 2015 roku a) Lark.pl S.A. - brak wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń. b) MNI PREMIUM S.A w upadłości układowej - brak wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń c) Lark Europe S.A. Imię i nazwisko Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od do Mateusz Gac Prezes Zarządu Jacek Owsianko Wiceprezes Zarządu 49,7 tys. PLN 94,2 tys. PLN d) EL2 sp. z o. o. - brak wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń. e) Scientific Services Sp. z o.o. - brak wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń. f) Telestar S.A. - brak wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń. 21

41 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. IX. Kluczowy Personel Kierowniczy Spółek Do Kluczowego Personelu Kierowniczego Spółek zalicza się Członków Zarządu oraz Organów Nadzorczych. Są to osoby, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na planowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności jednostek. Pozostałe osoby będące na stanowiskach kierowniczych są osobami, które wykonują decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej. Transakcje z kluczowym Personelem Kierowniczym nie wystąpiły. X. Przeciętne zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Lark.pl w I półroczu 2015 roku wynosiło 44 osób. XI. Zobowiązania warunkowe na dzień r. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Udzielone gwarancje i poręczenia bankowe GK Lark.pl S.A. Beneficjent poręczenia Podmiot udzielający poręczenie Kwota poręczenia Scientific Services Sp. z o.o. poręczenie Lark.pl S.A. oraz MNI S.A. w Alior Banku PLN Lark Europe SA. Lark.pl SA i MNI S.A. cesja należności plus zastaw rejestrowy na zapasach w Alior Banku PLN Lark Europe SA USD / PLN W Grupie Kapitałowej Lark.pl na dzień 30 czerwca 2015 roku odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań mogą wynieść 940 tys. zł. Należności warunkowe Należności warunkowe nie występują. XII. Kursy EURO przyjęte do wyceny bilansu rachunku strat i zysków, wyrażone w walutach obcych. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: poszczególne pozycje bilansu przelicza się na PLN lub EURO według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski dla danych za I półrocze 2014 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku. tj. 4,1944 a dla danych za I półrocze 2014 z dnia roku w wysokości 4,1609 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 22

42 Grupa Kapitałowa Lark.pl Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1341. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1784. XIII. Sprawy sądowe Sprawy sądowe zostały omówione szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lark.pl za I półrocze 2015 roku. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 roku. Mateusz Gac (Członek Zarządu) Andrzej Piechocki (Prezes Zarządu) 23

43

44

45 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Lark.pl S.A.za I półr Sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,01-0,01 0,00 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,25 2,38 0,06 0,57

46 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Lark.pl S.A. za I półr Bilans BILANS AKTYWA w r r r. I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) z tytułu dostaw i usług do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych c) pozostałe do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

47 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Lark.pl S.A. za I półr Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych konsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu V. Zysk (strata) na sprzedaży VI. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IX. Przychody finansowe Odsetki od jednostek powiązanych konsolidowanych X. Koszty finansowe Odsetki dla jednostek powiązanych konsolidowanych dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych Aktualizacja wartości inwestycji Inne, dla jednostek powiązanych konsolidowanych 951 XI Zysk (strata) z działalności gospodarczej XII. Zysk (strata) brutto XIII. Zysk (strata) netto zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -0,01-2,13-0,01 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Całkowite dochody

48 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Lark.pl SA za I półr Zestawienie zmian w kapitale własnym (Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej) Kapitał podstawowy Akcje własne Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Pozostałe kapitały Niepodzielony zysk/strata Kapitał własny razem Stan na ( ) podział wyniku finasnowego ( ) (41 187) Wynik okresu (821) (821) Stan na ( ) Stan na (9 152) Wynik okresu ( ) ( ) Stan na ( ) Stan na (9 152) Wynik okresu (889) (889) Stan na (10 041)

49 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Lark.pl S.A. za I półr Rachunek przepływów pieniężnych w RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej II. Wydatki 5 1. Na aktywa finansowe 5 a) w jednostkach powiązanych 5 - nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane 5 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

50

51

52 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ LARK.PL ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015 ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA

53 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone uwzględniając przepisy określone w 90 ust. 1 (przy uwzględnieniu możliwości określonej w 83 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U poz. 133). Ze względu na specyfikę działalności spółki Lark.pl S.A. (dalej : Lark.pl S.A., Spółka lub Emitent ) i Grupy Kapitałowej Lark.pl (dalej Grupa Lark.pl lub Grupa Kapitałowa Lark.pl), niniejszy dokument stanowi jednocześnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2015 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lark.pl w I półroczu Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę dominującą oraz Spółki objęte konsolidacją zostały szczegółowo opisane w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze Charakterystyka Spółki i Grupy Kapitałowej Lark.pl. 1.1 Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lark.pl Lark.pl S.A. (Emitent, Spółka, Lark.pl S.A.) jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na dzień 30 czerwca 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl oprócz Emitenta wchodziły następujące podmioty: Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A., EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o. o Lark.pl S.A. Podmiot dominujący odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. Do lutego 2010 pod nazwą PPWK S.A. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. Eugeniusza Romera w Warszawie a następnie do lipca 2015 pod nazwą MIT Mobile Internet Technology S.A. - najstarsza na polskim rynku firma specjalizująca się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. o Lark Europe S.A. Podmiot jest znaczącym dostawcą elektroniki użytkowej w Polsce pod marką LARK. Obecnie oferta spółki obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, tablety PC, przenośny sprzęt audio i video, odtwarzacze DVD, tunery DVB-T i inne. Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark Europe dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych. Lark Europe jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Od początku drugiego kwartału 2014 Lark prowadzi sprzedaż smartphone ów pod własną marką w modelu phablet tzn. smartphone z większym ekranem. o Telestar S.A. Telestar S.A. (Telestar) jest spółką zależną Emitenta, której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane na żywo dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO. Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej itv oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, których celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym. 2

54 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Kanał telewizyjny itv jest obecny na platformach cyfrowych oraz w największych sieciach telewizji kablowej. Ponadto stacja itv jest ogólnie dostępna również przez satelitę w trybie niekodowanym. Telestar S.A. udostępnia poszczególne programy telewizji itv (oprócz własnej strony internetowej oraz kanału YouTube) również w telewizji internetowej Ipla-tv, docierając za jej pośrednictwem do użytkowników komputerów, urządzeń mobilnych oraz telewizorów podłączonych do Internetu. Stacja itv dostępna jest również na platformie telewizyjno internetowej Next Plus. o Scientific Services Sp. z o.o. Firma pełni obecnie funkcję Centrum Outsourcingu Grupy Kapitałowej MNI największego akcjonariusza Lark.pl S.A., które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych. Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA. W zakresie obróbki cyfrowej dokumentów papierowych Spółka rozwija nowe linie produktowe, związane nie tylko z przechowywaniem dokumentów, ale przede wszystkim z ich digitalizacją lub skanowaniem i udostępnianiem zbiorów do dostępu zdalnego. Potencjał technologiczny Spółki pozwala na przetwarzanie dokumentów i obiektów wielkoformatowych. Spółka jest obecnie nastawiona również na rozwijanie usług telesprzedaży w modelu zleconym oraz organizowanych we własnym zakresie. o MNI Premium S.A. 1 Spółka jest integratorem usług mobilnych dla mediów w Polsce. Głównym rodzajem świadczonych usług są medialne usługi dodane oraz marketing mobilny. MNI Premium prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług premium rate (IVR, SMS, MMS, WAP). o El2 Sp. z o.o. Spółka świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu mobilnego, opartych o wszystkie obecnie wykorzystywane technologie w telefonii GSM. Jest dostawcą usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG. Szczególną uwagę skupia na segmencie usług marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej. o Navigo Sp. z o.o. Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych, głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm). Dane mapowe dostarczane przez Navigo stanowią ponad 50% map dostępnych na polskich stronach internetowych. Spółka jest także czołowym dostawcą danych oraz rozwiązań nawigacyjnych dla nawigacji GPS. Aktualnie spółka prowadzi prace w zakresie zaawansowanych aplikacji nawigacyjnych oferowanych w modelu on-line, wzbogaconych o pobierane w czasie rzeczywistym dodatkowe informacje dotyczące ruchu drogowego. Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem spółki Grupy innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizują je na platformach mobilnych. tworzą 1 Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu. 3

55 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 W I półroczu 2015 roku spółki Grupy Lark.pl koncentrowały swoją działalność w obszarach: dystrybucji elektroniki użytkowej outsourcingu usług obróbki dokumentów do postaci cyfrowej marketingu mobilnego mobilnych usług dodanych nawigacji satelitarnej (B2C) kartografii cyfrowej (B2B) mediów telewizyjnych a zakres świadczonych usług obejmował: Usługi B2C: produkty multimedialne: tapety, muzyka, animacje, gry Java, filmy i serwisy informacyjne, serwisy interaktywne: rozrywkowe (ezoteryka i erotyka), loterie i konkursy SMS, czaty, infolinie, sprzedaż elektroniki użytkowej wraz z oprogramowaniem. Usługi B2B: ogólnopolskie loterie i konkursy dla stacji telewizyjnych, serwisy informacyjne dla portali internetowych, płatności mobilne za pośrednictwem własnej sieci afiliacyjnej WAPACZ, usługi geolokalizacyjne, serwisy MT, agregacja (hurtowy obrót) ruchu sms-owego, kampanie marketingu mobilnego dla FMCG, integracja usług komunikacji interaktywnej dla banków oraz instytucji finansowych, data service przetwarzanie dokumentów oraz cc services usługi call center, produkcja programów telewizyjnych 1.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 30 czerwca 2015: 1. Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) - pozostała działalność wydawnicza. 2. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 100 % udziałów Lark.pl S.A. 3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi medialne 51% udziałów Navigo sp. z o.o., 30% udziałów Premium S.A w upadłości układowej, 12% udziałów Ramtel sp. z o.o., 7 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o. 4. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi w zakresie przetwarzania danych 100 % udziałów Lark.pl S.A. 5. MNI Premium S.A. w upadłości układowej (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 100 % udziałów Lark.pl S.A. 4

56 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej 100 % udziałów Lark.pl S.A. 7. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 100 % udziałów Lark.pl S.A. Podmioty zależne nie objęte konsolidacją nieistotność danych: 1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) działalność telekomunikacyjna pozostała 100 % udziałów Lark.pl S.A. 2. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) 100 % udziałów Lark.pl S.A. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Lark.pl. W dniu 4 marca 2015 roku w wyniku zawartych ze spółką Hyperion S.A. umów spółki zależne Lark.pl S.A. objęły 100% kapitału akcyjnego spółki Telestar S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: Navigo Sp. z o.o % MNI Premium S.A % Ramtel Sp. z o.o % Scientific Services Sp. z o.o. - 7 % Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie i włączonych w I półroczu 2015 do konsolidacji zostały przedstawione w pkt. I informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Lark.pl S.A. za I półrocze 2015 roku. Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich jednostek zależnych oraz zasady konsolidacji opisane zostały w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Lark.pl S.A. za I półrocze 2015 roku oraz nocie 5 E tego sprawozdania Informacje o podstawowych produktach i usługach W I kwartale 2015 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Wchodząca w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka technologiczno-dystrybucyjna Lark Europe Sp. z o.o. W zakresie jej kompetencji leży projektowanie i sprzedaż urządzeń z segmentu entry-level elektroniki użytkowej. Obecnie linia produktów LARK obejmuje tablety PC, odtwarzacze mp3, mp4, DVD, tunery DVB-T, czytniki książek elektronicznych i urządzenia GPS. Produkty GPS pod firmą LARK odniosły w Polsce znaczący sukces i są synonimem niezwykle udanego mariażu jakości, użyteczności i przystępnej ceny. Dzięki wysokiej jakości produktom w wielu w/w kategoriach firma należy do grona liderów rynku. Dotyczy to m.in. tabletów PC, Lark Europe jako pierwszy polski producent wprowadził na rynek tablety z modułem do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz odbiornikiem GPS. Lark Europe jest jednym z trzech największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Jednostka dominująca Grupy spółka Lark.pl S.A. zarządza i sprawowuje nadzór strategiczny w obszarach głównych linii produktowych: 5

57 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 usługi dodane i kontentowe bezpośrednia realizacja przez spółki MNI Premium oraz EL2 Sp. z o.o.; GIS oraz mapy cyfrowe zakres działalności spółki Navigo Sp. z o.o,; usługi oferowane przez Centrum Outsoursingu obejmujące: usługi Call Center, digitalizację, archiwizację i przechowywanie dokumentów oraz usługi hostingowe - zakres działalności Scientific Services Sp. z o.o.; urządzenia nawigacyjne GPS zakres działalności Lark Europe Sp. z o.o. produkcja i przygotowywanie programów telewizyjny oraz innych usług medialnych zakres działalności spółki Telestar S.A. Działalność w zakresie mobilnych usług dodanych W zakresie mobilnych usług dodanych (określanych również usługami Premium Rate), działalność spółek Grupy Lark.pl koncentrowała się przede wszystkim na: kompleksowej obsłudze klienta w pełnym zakresie: SMS, IVR, MMS, WAP; konsekwentnym kreowaniu nowych, wysokomarżowych produktów dla mediów tradycyjnych oraz elektronicznych; realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej dla największych firm działających zarówno w branży FMCG, jak też medialnej; rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali, stacji telewizyjnych i radiowych oraz witryn tematycznych: Produkcja i sprzedaż kontentu mobilnego jest kluczowym obszarem działalności Grupy, ze względu na wysoką dochodowość generowaną w obszarze B2C. Spółki zależne przygotowują własne formaty, skierowane do klientów indywidualnych we własnym kanale dystrybucji, reagując elastycznie na zmieniające się preferencje rynku. Usługi agencji marketingu mobilnego świadczone przez Grupę polegają na obsłudze kampanii promocyjnych klientów. Produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe Szeroka gama produktów z tej dziedziny i ich oprogramowanie oparte są na technologii NAVIGO. Jest to technologia ukierunkowana na realizację jedynie pewnej wybranej funkcjonalności GIS dostosowanej do potrzeb konkretnej grupy użytkowników. Cechą charakterystyczną rozwiązań opartych na technologii Navigo jest dostarczanie jako zamkniętej całości zarówno podstawowych funkcji GIS jak i danych geograficznych. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w aplikacjach mobilnych, zarządzaniu aktywami ruchomymi, budowie nowoczesnych internetowych serwisów map. Dostarczane produkty dedykowane są zarówno dla użytkownika końcowego jak i dla integratorów oprogramowania (komponenty programistyczne). Technologia NAVIGO, umożliwiająca serwowanie map użytkownikom telefonii komórkowej, wykorzystywana jest w serwisach lokalnych operatorów. Umożliwia ona przygotowanie map w odpowiedniej skali i rozmiarze, na których zaznaczane są pozycje użytkownika serwisów oraz poszukiwanych przez niego obiektów (np. najbliższego kina, restauracji lub pubu). System umożliwia prezentację map na wyświetlaczu aparatu telefonicznego oraz ich wysyłkę jako MMS na własny numer telefonu użytkownika serwisów. Prowadzenie stacji telewizyjnych i produkcja programów telewizyjnych. Nowy obszar działalności Emitenta związany jest z włączeniem w struktury Grupy spółki Telestar S.A., której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane na żywo dla innych kanałów telewizyjnych. 6

58 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i Grupy Lark.pl 2.1. Zmiany kapitałowe i organizacyjne w Lark.pl S.A. oraz zmiana strategicznego obszaru prowadzonej działalności. W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zmiany kapitałowe w Lark.pl S.A. nie wystąpiły. W dniu 4 marca 2015 roku w wyniku zawartych ze spółką Hyperion S.A. umów spółki zależne Lark.pl S.A. objęły 100% kapitału akcyjnego spółki Telestar S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: Navigo Sp. z o.o % MNI Premium S.A % Ramtel Sp. z o.o % Scientific Services Sp. z o.o. - 7 % Jednocześnie uwzględniając: informacje napływające od inwestorów o pewnej nieczytelności formuły podejmowanych działań przez Emitenta i spółki z jego Grupy Kapitałowej, fakt, iż aktualnie wiodącą spółką Grupy Kapitałowej Emitenta, zarówno pod względem osiąganych przychodów i wyników, jak też w zakresie rozpoznawalności marki jest Lark Europe S.A., spadek ekspozycji w obszarze dużych loterii SMS i zmianę modelu komercyjnego wykorzystywania komunikacji SMS w obszarze mediów, Zarząd Spółki podjął w I kwartale 2015 roku decyzję, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne. W konsekwencji (po upływie okresu sprawozdawczego w dniu 15 lipca 2015 roku) nastąpiła również zmiana nazwy firmy pod jaką Emitent prowadzi działalność z MIT Mobile Internet Technology S.A. na Lark.pl Spółka Akcyjna. Lark Europe Sp. z o.o. udanie łączy aspekty charakterystyczne dla spółki technologicznej i zarazem dystrybucyjnej. W zakresie jej kompetencji leży projektowanie i sprzedaż urządzeń z segmentu entry-level elektroniki użytkowej. Obecnie linia produktów LARK obejmuje tablety PC, odtwarzacze mp3, mp4, DVD, tunery DVB-T, czytniki książek elektronicznych i urządzenia GPS. Produkty GPS pod firmą LARK odniosły w Polsce znaczący sukces i są synonimem niezwykle udanego mariażu jakości, użyteczności i przystępnej ceny. Dzięki wysokiej jakości produktom w wielu w/w kategoriach firma należy do grona liderów rynku. Dotyczy to m.in. tabletów PC, Lark Europe jako pierwszy polski producent wprowadził na rynek tablety z modułem do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz odbiornikiem GPS. Lark Europe jest jednym z trzech największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Coroczne badania rynkowe plasują markę LARK w pierwszej trójce pod względem sprzedaży urządzeń nawigacyjnych wśród graczy obecnych na polskim rynku. Konkurentami spółki w tym segmencie są międzynarodowi potentaci, tacy jak MIO czy Garmin. W grupie towarowej urządzeń GPS LARK ma obecnie ponad 20-procentowy udział w polskim rynku. Kilkuletnia praca nad produktami, wizerunkiem marki, poszerzanie sieci dystrybucji, konsekwentna polityka cenowa, coraz lepsze zrozumienie oczekiwań klientów, doskonalenie technik marketingowych i ścisła kontrola jakości przyniosły efekty w postaci uznania ze strony klientów, magazynów branżowych (wyróżnienia, polecenia zakupowe wielu produktów LARK, dobre wyniki testów), kontrahentów biznesowych (kanał B2B) oraz partnerów zagranicznych. Spółka Lark Europe konsekwentnie rozwija eksport, aktualnie obecna jest na rynku czeskim, słowackim i węgierskim. Dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia w postaci zaufania klientów - zarówno użytkowników końcowych, jak i współpracujących ze Spółką od lat sieci handlowych, zdolność dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków oraz silne i stabilne umocowanie u dostawców są dobrym prognostykiem do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej. 7

59 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, obok ekspansji na rynki zagraniczne Lark Europe planuje dalsze poszerzanie portfolio o produkty związane z koncepcją inteligentnego domu oraz zaproponowanie nowoczesnych i unikalnych usług, jakie mogą towarzyszyć tej technologii. Z firmy oferującej hardwarowe rozwiązania spółka zamierza stać się wiarygodnym dostawcą kompleksowych rozwiązań typu produkt plus pakiet usług, poszerzających funkcjonalności produktu. Do niewątpliwych mocnych stron spółki Lark Europe należy zaliczyć: wieloletnie doświadczenie na trudnym rynku krajowym, oraz rosnące na rynku międzynarodowym, długoletnią i owocną współpracę z większością sieci handlowych, rozbudowaną i zdywersyfikowaną sieć dystrybucji (sklepy wielkopowierzchniowe, sieci specjalistyczne, dyskonty, sklepy tradycyjne, internetowe itd.), mocną pozycję zakupową i korzystne kontrakty na produkcję dóbr elektronicznych wraz z unikalnymi rozwiązaniami gwarancyjnymi i serwisowymi (niespotykanymi na polskim a także europejskim rynku), zdolność dostarczenia każdego produktu z branży elektroniki użytkowej na niezwykle konkurencyjnych warunkach, przy zachowaniu wysokiej jakości, dbałość o wizualną identyfikację produktów i marki, pełną odpowiedzialność za jakość produktów i serwisu, krótkie terminy realizacji zamówień, wysoce profesjonalny serwis o dużej przepustowości i nowoczesnym wyposażeniu, zapewniający pełne wsparcie użytkowników (helpline, maile, komunikatory, rozbudowany dział FAQ w serwisie www). 2-letnią gwarancję door-to-door na wszystkie produkty, Odrębnymi zaletami spółki Lark Europe są: posiadanie rozpoznawalnej marki i wzorów przemysłowych (chronionych prawem w Unii Europejskiej), otrzymanie licznych wyróżnień i rekomendacji zakupowych od magazynów branżowych, zaangażowanie zespołu doświadczonych pracowników, szybki i krótki proces decyzyjny oraz błyskawiczna reakcja na zmieniające się warunki rynkowe. Działania prowadzone przez Zarząd Lark.pl S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej Lark.pl w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze produkcji elektroniki użytkowej dostarczający również nowoczesne aplikacje, oprogramowanie i rozwiązania funkcjonalne na urządzenia mobilne. W ramach działalności Grupy kontynuowane będzie świadczenie usług realizowanych przez spółkę Scientific Services Sp. z o.o., w ramach której funkcjonuje Centrum Outsourcingu, powstałe jako wynik procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją oraz zarządzaniem bazami danych i usługami hostingowymi. W ramach działalności Call Center Spółka będzie koncentrowała się na wysokomarżowej działalności telemarketingowej i telesprzedażowej. Elementy, które mogą mieć wpływ na rozwój poszczególnych segmentów biznesu skupionego w spółkach grupy: rozwój rynku aplikacji na urządzenia typu smartphone oraz tablety zarówno z obszaru gier jak również z obszaru aplikacji użytkowych, rozwój nowych kierunkowych projektów sprzedażowych Call Center, oraz digitalizacji dokumentów, nowe wyzwania w obszarze rozwiązań nawigacyjnych (strefowe pomiary prędkości), rozwiązania optymalizujące przejazdy z uwzględnianiem nowych tras komunikacyjnych. Nowy obszar działalności Emitenta związany jest z włączeniem w struktury Grupy spółki Telestar S.A., której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane na żywo dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO. 8

60 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej itv oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, których celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym. Należąca do Telestar stacja telewizyjna itv jest stacją o profilu typowo rozrywkowym i muzycznym, skierowaną do młodego, dynamicznego widza. Telewizja od chwili rozpoczęcia emisji bazuje na stałym, bezpośrednim kontakcie z widzami. Decyzją KRRiT nr 201/K/2013-T koncesja na nadawanie stacji itv została przedłużona do roku Kanał telewizyjny itv jest aktualnie obecny zarówno na platformach cyfrowych jak również w sieciach największych telewizji kablowych. Ponadto stacja itv jest ogólnie dostępna również przez satelitę w trybie niekodowanym oraz na platformie telewizyjno internetowej Next Plus. Zasięg techniczny telewizji stacji itv (wyrażony w mln gospodarstw domowych w Polsce) wynosi ponad 8 mln. Z uwagi natomiast na brak kodowania jest ona także swobodnie odbierana poprzez satelitę w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. 2.2 Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym 4 marca zawarcie z Hyperion S.A. przez spółki zależne LARK.PL S.A. umów przeniesienia akcji spółki Telestar S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: na rzecz Navigo Sp. z o.o akcji stanowiących 51% w kapitale zakładowym spółki Telestar S.A., które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu ( 51% głosów w ogólnej liczbie głosów) na rzecz MNI Premium w upadłości układowej akcji stanowiących 30 % w kapitale zakładowym spółki Telestar S.A., które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu (30% głosów w ogólnej liczbie głosów); na rzecz Ramtel Sp. z o.o akcji, stanowiących 12% w kapitale zakładowym spółki Telestar S.A., które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu (12% głosów w ogólnej liczbie głosów); na rzecz Scientific Services Sp. z o.o akcji, stanowiących 7% w kapitale zakładowym spółki Telestar S.A, które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu (7% głosów w ogólnej liczbie głosów). 24 marca 2015 wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Learning Systems Poland Sp. z o.o. na rzecz MNI Premium SA (aktualnie w upadłości z możliwością zawarcia układu) kwoty ,00 (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty. 9 kwietnia 2015 podanie do publicznej wiadomości informacji w przedmiocie planowanego scalenia akcji Emitenta: w dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 24, 25, 26, 27, 28 oraz 29 (treść przedmiotowych uchwał opublikowano raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku), na podstawie których Spółka planowała przeprowadzenie scalenia akcji Emitenta w proporcji 5:1; z uwagi na błędy formalne, a także na błędy rachunkowe uchwał wskazanych powyżej, nie doszło do zarejestrowania zmian Statutu Spółki oraz w konsekwencji do przedmiotowego scalenia akcji Emitenta; uwzględniając powyższe a także zmianę wyceny akcji Spółki od czerwca 2014 roku, Zarząd Emitenta zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podda pod głosowanie uchwały w przedmiocie powtórnego scalenia akcji Spółki, przy czym propozycja Zarządu w przedmiocie proporcji scalenia akcji będzie wynosiła 10:1; 9

61 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 w związku z powyższym propozycja Zarządu w przedmiocie scalenia akcji zakłada podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z kwoty 1,04 zł (słownie: jeden złoty i cztery grosze) do kwoty 10,40 zł (słownie: dziesięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł (słownie: jeden złoty i cztery grosze) połączonych zostaje w 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł (słownie: dziesięć złotych i czterdzieści groszy). Propozycja Zarządu zakłada również, że wszystkie niedobory scaleniowe zostaną pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Spółkę, która zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy Emitenta. 27 maja 2015 otrzymanie przez Emitenta postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, w związku z ogłoszoną upadłością spółki zależnej Emitenta MNI Premium S.A. w upadłości układowej, o uchyleniu zajęć egzekucyjnych wierzytelności z rachunków bankowych spółki zależnej a także zajęć wierzytelności u kontrahentów spółki MNI Premium. 2 czerwca 2015 podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących procedury scalenia akcji Emitenta (raport bieżący nr 18/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku): Uchwały Nr 3 w sprawie: uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku, zgodnie z którą NWZ Emitenta, w związku z nieprzeprowadzeniem przez Zarząd Spółki procedury scalenia (połączenia) akcji Spółki, postanowiło uchylić uchwały nr 24, 25, 26, 27, 28 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku, które to uchwały dotyczyły scalenia (połączenia) akcji Spółki. Uchwała Nr 4 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z którą NWZ Emitenta, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji Spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do przyjętego parytetu wymianu w ramach ich połączenia, działając na podstawie art pkt 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiło wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki (umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych, o których mowa powyżej, odbędzie się w drodze umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Nr 5 w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, zgodnie z którą NWZ Emitenta, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanowiło umorzyć 104 (sto cztery) akcje własne, to jest 7 akcji oznaczonych kodem ISIN PLPPWK o łącznej wartości nominalnej 7,28 (siedem 28/100) złotych, oraz 97 akcji oznaczonych kodem ISIN PLPPWK o łącznej wartości nominalnej 100,88 (sto 88/100) złotych, nabytych w celu umorzenia (umorzenie akcji następuje nieodpłatnie). Uchwała Nr 6 w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którą NWZ Emitenta, działając na podstawie art. 455 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą uchwałą nr 5 o umorzeniu 104 (stu czterech) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,04 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 108,16 (sto osiem 16/100) złotych, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 108,16 (sto osiem 16/100) złotych, to jest z kwoty ,16 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych szesnaście groszy) do kwoty ,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. W konsekwencji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. (Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że obniżenie kapitału staje się skuteczne z chwilą jego zarejestrowania przez sąd. 10

62 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Uchwała Nr 7 w sprawie: połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zgodnie z którą NWZ Emitenta, działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanowiło: 1. Zmienić wartość nominalną jednej akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) na wartość 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki z dotychczasowej liczby (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) do liczby (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). 2. Oznaczyć akcje w następujący sposób: a. dotychczasowe akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję, co do dywidendy, w ten sposób, że każdej akcji przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy, a także wypłacie zaległej dywidendy, nie więcej niż za dwa lata wstecz oraz co do pierwszeństwa pokrycia w majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji spółki oznaczonych serią A oznaczyć jako akcji serii A; b. dotychczasowe 150 akcji zwykłych imiennych, oznaczonych serią B oznaczyć jako 15 akcji serii B; c. dotychczasowe akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych dotychczas następująco: i akcji zwykłych na okaziciela serii A; ii akcji zwykłych na okaziciela serii B; iii akcji zwykłych na okaziciela serii C; iv akcji zwykłych na okaziciela serii D; v akcji zwykłych na okaziciela serii E; vi akcji zwykłych na okaziciela serii F; vii akcji zwykłych na okaziciela serii G; viii akcji zwykłych na okaziciela serii H; ix akcje zwykłe na okaziciela serii I; x akcji zwykłych na okaziciela serii J, - oznaczyć jako akcji serii C. Jeżeli w toku realizacji scalania akcji dojdzie do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych czterdzieści groszy), niedobory takie zostaną pokryte w sposób szczegółowo opisany w przedmiotowej uchwale. 2 czerwca 2015 podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, uchwalonym uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz połączeniem (scaleniem) akcji Spółki uchwalonym uchwałą nr 7 NWZ Emitenta z dnia 2 czerwca 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło następujące zmiany Statutu Spółki: 1. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) i dzieli się na akcji w następujących seriach: a (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b. 15 (piętnaście) akcji imiennych serii B, c (piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C. 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy). 11

63 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 9 1. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi: 1) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypada pięć głosów, 2) co do dywidendy - każdej akcji założycielskiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy, a także w wypłacie dywidendy zaległej, nie więcej niż dwa lata wstecz, 3) co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki. 2. Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi. 3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę brzmienia Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: 1 1. Firma Spółki brzmi: Lark.pl Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Lark.pl S.A. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd. 2.2 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Do najważniejszych czynników ryzyka w działalności Grupy Lark.pl należy zaliczyć: Ryzyko zmiany strategii Podjęta przez Zarząd Spółki decyzja, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne, skutkować będzie koniecznością wdrożenia nowej strategii działania w oparciu o wiodącą spółkę, zarówno pod względem osiąganych przychodów i wyników, jak też w zakresie rozpoznawalności marki, Grupy Kapitałowej Emitenta. Nie można wykluczyć, że Zarząd, mając na uwadze realizację nadrzędnego celu strategicznego, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, może podejmować dodatkowe działania strategiczne. Nie ma pewności, że podejmowane przez Grupę nowe inicjatywy strategiczne będą miały pozytywny wpływ na działalność Grupy Lark.pl i osiągane wyniki, jednak uwzględniając wieloletnie doświadczenie w tym obszarze Zarząd Emitenta uważa, że poziom tego ryzyka nie jest wysoki. Ryzyko związane ze zmianą technologii Specyficznym dla spółek Grupy Kapitałowej Lark.pl jest fakt, iż w obszarze rynków związanych z telekomunikacją mobilną, technologią nawigacyjną, aplikacjami cyfrowymi oraz elektroniką użytkową, na których działają spółki Grupy, odnotowuje się szybki rozwój stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych. Duże tempo rozwoju produktów powoduje konieczność szybkiego dostosowania się do potrzeb, poprzez ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań i oferowanie nowych a zarazem bardziej atrakcyjniejszych produktów. Powstaje zatem ryzyko, iż Spółka nawet we współpracy z kooperantami może nie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Może to mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Spółki oraz uzyskiwane przychody ze sprzedaży. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka, Spółka analizuje pojawiające się na rynku nowości technologiczne oraz prowadzi współpracę z dostawcami oraz kooperantami zapewniającymi najwyższy poziom usług. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Charakterystyczną cechą dla spółek Grupy Lark.pl jest uzależnienie ich rozwoju od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Dynamiczny rozwój firm operujących w zbliżonym zakresie usług na terenie kraju oraz wysoki popyt połączony z atrakcyjnymi stawkami wynagrodzeń oferowany przez firmy zagraniczne, powoduje, że powstaje ryzyka utraty kluczowych pracowników oraz osłabienie własnej pozycji konkurencyjnej na rynku. 12

64 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może również się przełożyć za wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągane przez poszczególne spółki wyniki finansowe. Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu Emitent jest obecnie kontrolowany przez notowaną na GPW w Warszawie spółkę holdingową MNI S.A., która posiada pakiet kontrolny akcji Emitenta, stanowiący obecnie 56,37 kapitału zakładowego, uprawniający do 56,31% na Walnym Zgromadzeniu. Dokumenty korporacyjne Emitenta, podobnie jak przepisy polskiego prawa, nie zawierają postanowień, które w znaczący sposób ograniczałyby zmiany kontroli w stosunku do Emitenta wskutek nabycia przez osoby trzecie znaczących ilości akcji. Wobec tego, takie zmiany kontroli mogą mieć wpływ na skład Rady Nadzorczej i Zarządu, a co za tym idzie na strategię i działalność Grupy Lark.pl. Wpływ potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji Jednym z elementów przyjętej strategii związanej ze zmianą profilu działalności Grupy będą ewentualne przejęcia lub fuzje z innymi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na poziom przychodów i wyniki finansowe. Procesy integracji tych jednostek mogą być obarczone wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak odejścia kluczowych pracowników, utrata części klientów przejmowanego podmiotu, wysokie koszty całego procesu integracji, opóźnienia związane z procesami formalno-prawnymi. Dodatkowo przyszłe akwizycje mogą również skutkować przejęciem zobowiązań przedmiotów przejmowanych i wiążą się z ryzykiem wystąpienia zobowiązań nieujawnionych. Nieudana integracja nabywanych podmiotów w strukturę Grupy oraz/lub brak możliwości uzyskania oczekiwanych synergii operacyjnych i strategicznych, może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Lark.pl i jej sytuację finansową. Ryzyko związane z awarią sprzętu W posiadanych platformach teleinformatycznych, stosowanych do świadczenia usług dodanych, Lark.pl S.A. i spółki zależne wykorzystują sprzęt najbardziej renomowanych producentów. Pomimo tego nie sposób wykluczyć ryzyka polegającego na niespodziewanych awariach. Powstałe awarie spowodować mogą czasową niezdolność do świadczenia oferowanych usług. W celu zminimalizowania strat mogących powstać w wyniku powyższych zdarzeń, Grupa Lark.pl stosuje szereg procedur awaryjnych, zapewniając sobie w kontraktach z dostawcami kluczowych rozwiązań odpowiednie wsparcie techniczne. Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Duża zmienność polskich przepisów prawa oraz ich interpretacji może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy Emitenta, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu papierów wartościowych oraz prawa telekomunikacyjnego i prawa rzeczowego. Zmiany w legislacji stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na polskim rynku. Występujące niejasności i niejednolitość w interpretacji przepisów prawa przysparzają znacznych trudności na etapie stosowania tych przepisów zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez sądy i organy administracyjne. Powyższe powoduje ryzyko zaistnienia na tym tle potencjalnych sporów, których stroną będzie Emitent lub podmiot z jego Grupy. Wyroki wydawane przez sądy i organy administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako wykładni prawa. Emitent korzysta ze stałej obsługi prawnej i stara się minimalizować ryzyko płynące ze zmian otoczenia prawnego, jednakże nie jest w stanie całkowicie go wykluczyć. Ryzyka finansowe (ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko cenowe ryzyko kredytowe, ryzyko utraty płynności) W/w ryzyka zostały omówione w pkt. II informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Lark.pl S.A. za I półrocze 2015r. 13

65 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze Sytuacja finansowa Spółki i Grupy Lark.pl. 3.1 Wyniki finansowe za I półrocze 2015 Grupa Kapitałowa Lark.pl I półrocze 2015 I półrocze vs EBITDA (w tys. zł) ,6% Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Lark.pl WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,01 0,01 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,86 2,40 0,21 0,58 Na dzień 30 czerwca 2015 roku majątek Grupy Lark.pl wynosił tys. zł, w tym: wartości niematerialne ,13% wartość firmy ,67% rzeczowe aktywa trwałe ,61% należności długoterminowe 73 0,02% inwestycje długoterminowe ,75% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego ,12% aktywa trwałe ,32% aktywa obrotowe ,68% aktywa razem ,00% 14

66 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,44% rezerwy ,07% zobowiązania długoterminowe ,26% zobowiązania krótkoterminowe ,23% pasywa razem ,00% Wybrane dane finansowe spółki Lark.pl S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tys. PLN w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,01-0,01 0,00 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,25 2,38 0,06 0,57 Na dzień 30 czerwca 2015 roku majątek Spółki wynosił tys. zł, w tym: wartości niematerialne ,96% rzeczowe aktywa trwałe 23 0,03% inwestycje długoterminowe ,65% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 426 0,49% aktywa trwałe ,13% aktywa obrotowe ,87% aktywa razem ,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,46% rezerwy 430 0,50% zobowiązania długoterminowe ,00% zobowiązania krótkoterminowe ,04% pasywa razem ,00% 15

67 Lark.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 W I półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa Lark.pl : osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 48,144 mln zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku w wysokości 45,107 mln zł; wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 20,659 mln zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 13,363 mln zł; wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 9,264 mln zł, w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2014 w wysokości 3,907 mln zł; wypracowała zysk netto w wysokości 7,269 mln zł, w porównaniu do zysku netto wypracowanego w I półroczu 2014 roku w wysokości 1,490 mln zł. Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Lark.pl za I półrocze roku 2015 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 zostało zaprezentowane poniżej: Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk z działalności operacyjnej(tys. zł) I półrocze 2014 I półrocze I półrocze 2014 I półrocze 2015 Zysk netto (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) I półrocze I półrocze I półrocze 2014 I półrocze 2015 Poniżej przedstawione zostały zmiany marż: zysku operacyjnego EBIT, wskaźnika EBITDA oraz zysku netto za wypracowane w I półroczu 2015 w porównaniu do I półrocza I półrocze 2014 I półrocze 2015 marża EBIT 8,66% 19,24% marża EBITDA 29,63% 42,91% marża zysku netto 3,30% 15,10% 16

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2014 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2013

Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2013 Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowany Raport Roczny 2014 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Skonsolidowany Raport Roczny 2014 www.mitsa.pl Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2009

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2009 Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2009 Zawierający: Komentarz Zarządu Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 20.12.2006

Data sporządzenia: 20.12.2006 MNI S.A. ul.żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półrocze 2006 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. sporządzone na potrzeby prospektu emisyjnego akcji

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2009. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2009 rok

Raport Roczny 2009. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2009 rok Raport Roczny 2009 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Zawierający:

Raport Roczny 2013. Zawierający: Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz z informacją dodatkową Opinię niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2013

Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Skonsolidowany Raport Roczny 2013 www.mni.pl Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu spółki MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok 2014

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2014. www.hyperion.pl

Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2014. www.hyperion.pl Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2014 www.hyperion.pl Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. Oświadczenie Zarządu Hyperion S.A. Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo