Kurier Ratuszowy. Do ynki Gminne Koronowo W numerze m.in.: Do ynki Gminne Koronowo str. 1, dokoñczenie str. 4,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurier Ratuszowy. Do ynki Gminne Koronowo 2009. W numerze m.in.: Do ynki Gminne Koronowo 2009 - str. 1, dokoñczenie str. 4,"

Transkrypt

1 Bezp³atny informator gminy Koronowo Nr 9/2009 Do ynki Gminne Koronowo 2009 Dnia 13 wrzeœnia br. (niedziela) w Grodzisku osiedle Tuszyny odby³y siê Do ynki Gminne. Z ulicy Zbo owej na plac do ynkowy barwny korowód prowadzi³a Orkiestra Dêta dzia³aj¹ca przy MGOK w Koronowie. O godzinie 14:30 rozpoczê³a siê msza œwiêta koncelebrowana przez ks. pra³ata Henryka Pilackiego, po czym nast¹pi³a czêœæ oficjalna do ynek. G³os zabrali m.in.: Stanis³aw Gliszczyñski Burmistrz Koronowa, Wojciech Mojzesowicz Pose³ na Sejm RP, Tomasz Latos Pose³ na Sejm RP, Wojciech Porzych Wicestarosta Bydgoski. Starostami Do ynek Gminnych 2009 byli Maria Orliñska z Lucimia oraz Józef Grochowski z Wierzchucina Królewskiego. Burmistrz Koronowa wrêczy³ w/w osobom dyplomy wojewody dla starostów do ynek. Honorow¹ odznakê Zas³u ony dla Rolnictwa wrêczon¹ przez Wojciecha Mojzesowicza oraz Stanis³awa Gliszczyñskiego otrzymali: Jan Klapczyñski, Tomasz Pó³gêsek oraz Roman Radziñski. ci¹g dalszy str. 4 W numerze m.in.: Do ynki Gminne Koronowo str. 1, dokoñczenie str. 4, Podpisano umowê o przyznanie pomocy w ramach "odnowy wsi" - str. 2, Gmina otrzyma 445 tys. z³ z RPO - str. 3, Wymiana m³odzie y - str. 3, Wydzia³ Finansowo - Bud etowy- str. 5-6, Sportowo - Rekreacyjny Festyn Samorz¹dowy - str. 7, Jacek Czachor w Koronowie - str. 8. Gmina Koronowo zajê³a II miejsce w konkursie Przyjazna Wieœ Gmina Koronowo zajê³a II miejsce w wojewódzkiej edycji konkursu Przyjazna Wieœ", promuj¹cego najlepsze projekty infrastrukturalne zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu œrodków unijnych. Do konkursu samorz¹d zg³osi³ projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w M¹kowarsku - III etap", który zrealizowano dziêki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zg³oszone przedsiêwziêcie, zosta³o ocenione przez Komisjê Konkursow¹ jako w pe³ni funkcjonalne, cechuj¹ce siê modelowoœci¹ wykonania robót oraz przyczyniaj¹ce siê do rozwoju gospodarczego gminy. Nagrod¹ za zajêcie II miejsca jest 37-calowy telewizor plazmowy, który zosta³ uroczyœcie przekazany Burmistrzowi Koronowa Stanis³awowi Gliszczyñskiemu w dniu 21 wrzeœnia br., podczas XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Bêdzie on wykorzystywany do promocji gminy Koronowo podczas targów i innych imprez wystawienniczych. Organizatorem wojewódzkiego etapu konkursu Przyjazna Wieœ" by³ Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fot. Andrzej Goiñski

2 Per³y w Koronie Województwa Kujawsko Pomorskiego wy³onione Mi³o nam poinformowaæ, e w g³osowaniu na Per³y w Koronie Poklasztorny zespó³ cysterski w Koronowie zaj¹³ drugie miejsce z iloœci¹ 5658 g³osów, tu za Renesansowym ratuszem w Che³mnie i uk³adem urbanistycznym miasta. Dziêkujemy wszystkim, którzy oddawali g³osy na nasz¹ budowlê! Ponadto informujemy, e wœród internatów, którzy na stronach plebiscytowych pozostawili nie tylko swoje g³osy, ale tak e opinie i komentarze s¹ tak e mieszkañcy Koronowa. Logo Koronowa wybrane Informujemy, e podczas g³osowania na logo Koronowa, które trwa³o od 18 sierpnia do 4 wrzeœnia br. najwiêcej g³osów uzyska³o logo nr 5, które w ostatecznoœci zosta³o wybrane. Umowa na budowê kompleksu boisk sportowych w M¹kowarsku w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" Dna 11 wrzeœnia br. Burmistrz Koronowa podpisa³ umowê na "Wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowoœci M¹kowarsko - w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012". Wykonawc¹ bêdzie firma KASZUB z Kie³pina. Firma Pana Dariusza Kaszuba z³o y³a najkorzystniejsz¹ ofertê na kwotê ,00 z³. Zakoñczenie prac przewidziane jest na miesi¹c listopad br. Podpisano umowê o przyznanie pomocy w ramach "odnowy wsi" Równie w pi¹tek - 11 wrzeœnia w ruinach zamku krzy ackiego w Radzyniu Che³miñskim odby³o siê uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Reprezentanci gminy Koronowo Burmistrz Koronowa Stanis³aw Gliszczyñski oraz Skarbnik Gminy Tomasz Angielczyk podpisali umowê na projekt pn. Budowa kompleksów sportoworekreacyjnych w miejscowoœciach Dziedzinek, Gogolinek, Goœcieradz, Tryszczyn". Koszt ca³kowity projektu oszacowany zosta³ na 522 tys. z³, przyznana dotacja ze œrodków UE wynosi natomiast ,00 z³. Zgodnie z za³o eniami projektu w czterech wymienionych wy ej miejscowoœciach zostan¹ urz¹dzone tereny sportowo-rekreacyjne (boiska) z elementami ma³ej architektury, oraz w czêœci posiadaj¹ce równie place zabaw dla dzieci. Strona 2

3 Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego - podpisano umowê W Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu podpisano umowê o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Poznañskich FARMA 2009/Poznañ/ oraz TOUR SALON 2009/Poznañ/ Projekt wspó³finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw Dzia³ania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi: ,10 z³, natomiast dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,17 z³ Dotacja bêdzie przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów udzia³u w targach, wynajem powierzchni wystawienniczych i wyposa enie stoisk, wykonanie elementów ekspozycji, sfinansowanie transportu na targi, noclegów osób obs³uguj¹cych stoiska oraz pokrycie kosztów publikacji materia³ów promuj¹cych gminê Koronowo. Gmina otrzyma 445 tys. z³ z RPO 16 wrzeœnia br. Burmistrz Koronowa Stanis³aw Gliszczyñski oraz Skarbnik Gminy Tomasz Angielczyk, podpisali w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowê o dofinansowanie ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dzia³anie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-œciekowej), projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej dla Osiedla Mieszkaniowego Tuszyny" w Koronowie. W zwi¹zku z faktem, i w/w przedsiêwziêcie zosta³o ju zrealizowane (2008 r.), przyznane gminie dofinansowanie bêdzie mia³o formê refundacji czêœci poniesionych kosztów inwestycyjnych. Wysokoœæ refundacji, przy koszcie ca³kowitym zadania przekraczaj¹cym 1 mln z³, wyniesie 445 tys. z³. Wymiana m³odzie y W dniach r. w rodzinach uczniów koronowskich szkó³ goœcili uczniowie szkó³ niemieckich z Senden (partnerska gmina Koronowa). M³odzie koronowska razem z opiekunami powita³a swoich kolegów na lotnisku w Gdañsku. Zwiedzano Sopot, Gdañsk, Malbork i Toruñ. Pogoda sprzyja³a wycieczkom i aktywnoœci sportowej na œwie ym powietrzu. Dni up³ywa³y równie na zwiedzaniu Koronowa i okolic oraz Bydgoszczy. Rejsy statkiem po Zalewie Koronowskim, wspólne grilowanie i gry sportowe na terenie jak zawsze goœcinnego Klubu eglarskiego Wind oraz kurs tañca Latino pomaga³y w nawi¹zywaniu przyjaÿni. M³odzie niemiecka razem z partnerami Tekst, fot.: powierzone polskimi uczestniczy³a w zajêciach lekcyjnych. Mieszane zespo³y sporo napracowa³y siê równie rozwi¹zuj¹c test o Koronowie. Op³aca³o siê, nagrody by³y przepyszne. Prawdziwy szturm prze y³y lodziarnie i cukiernie GS Koronowo. Uczniowie z apetytem zajadali siê lodami i s³odkoœciami, a opiekunowie powa nie obawiali siê o kondycjê ich o³¹dków i garde³. Pobytowi w Koronowie towarzyszy³a równie krótka wizyta w ratuszu. Uczniowie niemieccy czêsto podkreœlali goœcinnoœæ i serdecznoœæ polskich rodzin, które poza obowi¹zuj¹cym programem organizowa³y w ró ny sposób czas i rozrywkê dla swoich goœci. Po egnanie nie oby³o siê bez ³ez. Towarzyszy³a temu równie radoœæ, poniewa w marcu wszyscy zobacz¹ siê ponownie. Rewizyta polskich uczniów w Senden zaplanowana zosta³a na okres od 7.03 do roku. Strona 3

4 Do ynki Gminne Koronowo 2009 Medal Za zas³ugi dla Ziemi Koronowskiej wrêczone przez Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Koronowie Grzegorza Myk otrzymali: Ksi¹dz Janusz Feliks Góral, Józef Szews oraz Klub JeŸdziecki Deresz. Wyró nienie Burmistrza Koronowa otrzymali: Maciej Œciesiñski, Anna i Piotr Runka, Zespó³ Weso³e Gospodynie oraz Gminna Rada Kobiet. Podczas do ynek wrêczono równie wyró nienia za udzia³ w konkursie na Najpiêkniejszy ogród. I miejsce zdoby³a Pani Anna Parszuta, II dokoñczenie ze str. 1 Pañstwo Maria i Grzegorz Winowieccy, III- Pani Miros³awa Blonkowska oraz Pani Halina Zagozdon. Nastêpnie odby³ siê pokaz jazdy konnej przygotowany przez Klub JeŸdziecki Deresz. Po godzinie 17 rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna do ynek, w której wyst¹pili: koronowska Orkiestra Dêta, zespó³ Trzy Korony oraz Kabaret Klika. Do póÿnych godzin wieczornych trwa³a zabawa taneczna. Jej uczestnikom przygrywa³ zespó³ METEOR. Gmina Koronowo na Jarmarku Kujawsko - Pomorskim Dnia 20 wrzeœnia gmina Koronowo bra³a udzia³ w Jarmarku Kujawsko Pomorskim, który odby³ siê w Myœlêcinku. Tegorocznej imprezie towarzyszy³y: Dni Powiatu Bydgoskiego po³¹czone z prezentacj¹ wszystkich gmin bydgoskich oraz Europejski Dzieñ Bez Samochodu - impreza organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa onego Transportu promuj¹ca ekologiczne œrodki transportu.nie zabrak³o tak e ludowych zespo³ów folklorystycznych, rzeÿb, haftów i koronek. Na trasie cross-u konnego odby³y siê tak e Derby Bydgoszczy w skokach przez przeszkody. Patronat nad imprez¹ objêli: Kazimierz Krasowski - Starosta Bydgoski oraz Konstanty Dombrowicz - Prezydent Bydgoszczy. Stoisko gminy Koronowo tworzy³y Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Bytkowic oraz Witodlowa, które mia³y okazjê równie zaprezentowaæ siê na scenie g³ównej. Uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Wierzchucinie Królewskim wyst¹pili przed publicznoœci¹ z przedstawieniem pt. Miêdzy nami jaskiniowcami. Reakcja publicznoœci œwiadczy³a o tym, e m³odzi artyœci bardzo siê podobali i na pewno zachêcili do odwiedzenia gminy Koronowo. Aktywni mieszkañcy - fundamentem rozwoju gminy Koronowo W ramach projektu EFS Centrum Edukacji ATUT og³asza nabór na bezp³atne szkolenie dla osób z gminy Koronowo w ramach projektu Aktywni mieszkañcy-fundamentem rozwoju gminy Koronowo. Bezp³atne szkolenie: - jêzyk angielski lub niemiecki-80 godzin, - szkolenie z zakresu ABC przedsiêbiorczoœci-16 godzin. Celem projektu jest pobudzenie aktywnoœci mieszkañców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykszta³cenia. Z oferty mog¹ skorzystaæ osoby nieaktywne zawodowo, oraz osoby zatrudnione na umowê o pracê. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Projekt realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Kontakt: Tomasz Brodziak, Centrum Edukacji Atut, tel Strona 4

5 Wydzia³ Finansowo - Bud etowy Prac¹ wydzia³u kieruje Skarbnik Gminy - Tomasz Angielczyk. Wydzia³ mieœci siê w pokojach: 9,14,15,16,19,20 w budynku przy Placu Zwyciêstwa 1. Do zadañ Wydzia³u Finansowo-Bud etowego nale y: 1. Przygotowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach: a) ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów; b) ustalenie wysokoœci podatków i op³at lokalnych; c) uchwa³ bud etowych, zmian do bud etu; d) uchwa³ dotycz¹cych spraw finansowych gminy; e) zarz¹dzeñ bud etowych. 2. Wspó³dzia³anie z Burmistrzem w zakresie zawarcia umów z podatnikiem w przypadku, gdy posiada on zaleg³oœci podatkowe. 3. Prowadzenie spraw w zakresie rachunkowoœci bud etowej. 4. Opracowanie dokumentów do wyp³at kasowych i bankowych (faktur, rachunków), sporz¹dzenie przelewów. 5. Ewidencja operacji finansowych i gospodarczych w zakresie wykonania bud etu Gminy. 6. Sporz¹dzanie list wynagrodzeñ i zasi³ków. 7. Wydanie zaœwiadczeñ o wysokoœci wynagrodzenia aktualnie zatrudnionym pracownikom, jak i równie by³ym pracownikom, w oparciu o listy p³ac. 8. Naliczanie i rozliczanie podatków, sk³adek Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Funduszu Pracy. 9. Obs³uga interesantów w zakresie przyjmowania wp³ywów z tytu³u podatków i op³at oraz obs³uga kasowa Urzêdu. 10. Ewidencja inwestycji w zakresie przychodów i wydatków zadañ inwestycyjnych. 11. Ewidencja w zakresie przychodów i wydatków gminnych funduszy. 12. Prowadzenie spraw w zakresie ksiêgowoœci podatkowej. 13. Ewidencja wp³ywów podatku i op³at. 14. Wystawianie upomnieñ, tytu³ów wykonawczych oraz wniosków do s¹dów o dokonywanie wpisów hipotecznych (hipoteka przymusowa i ustawowa), w tym równie w sprawach z tytu³u op³at czynszu dzier awnego i u ytkowania wieczystego. 15. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji maj¹tku Gminy. 16. Finansowe rozliczenie zadañ inwestycyjnych. 17. Syntetyczna ewidencja œrodków trwa³ych ( przeszacowania, umorzenia) i pozosta³ych œrodków trwa³ych. 18. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z opodatkowaniem VAT- deklaracje i rozliczenia. 19. Rozliczenie inwentaryzacji zrealizowanych w danym roku. 20. Prowadzenie spraw w zakresie sprawozdawczoœci bud etowej. 21. Sporz¹dzanie sprawozdawczoœci wykonania bud etu (miesiêczne, kwartalne, roczne) i bilansów dla potrzeb Rady i Burmistrza, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego oraz w³aœciwego Ministerstwa. 22. Prowadzenie spraw w zakresie podatków i op³at lokalnych. 23. Opracowanie i realizacja deklaracji podatkowych. 24. Wydawanie decyzji podatkowych w zakresie: podatku rolnego i leœnego, podatków i op³at lokalnych, akcyzy. 25. Pobór podatków i op³at lokalnych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej w wymienionym zakresie. 26. Przeprowadzanie kontroli podatkowej. 27. Wydawanie zaœwiadczeñ dotycz¹cych spraw finansowych. 28. Informowanie w³aœciwych komórek organizacyjnych Urzêdu i jednostek organizacyjnych Gminy o zmianach dokonywanych w bud ecie Gminy przez Radê i Burmistrza. 29. Prowadzenie spraw w zakresie analiz: 1. dzia³alnoœci finansowej jednostek bud etowych; 2. analizy finansowej jednostek ubiegaj¹cych siê o ulgi i zwolnienia; 3. analizy finansowej dotycz¹cej podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach bud etu Gminy. 30. Prowadzenie spraw w zakresie opracowania bud etu Gminy oraz jego realizacji, w tym: 1. zbieranie danych statystycznych; 2. opracowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych podatków i op³at lokalnych; 3. dokonywanie analiz wp³ywów w okresach comiesiêcznych oraz wskazanie zagro eñ dochodów; 4. opracowanie dokumentów s³u ¹cych dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza. Strona 5

6 31. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z udzieleniem porêczeñ wierzytelnoœci wynikaj¹cych z zabezpieczeñ obligacji. 32. Dokonywanie zabezpieczeñ wierzytelnoœci, ustanowienie hipoteki. 33. Prowadzenie szczegó³owej ewidencji finansowo ksiêgowej w zakresie inwestycji. 34. Wspó³praca z KRUS w zakresie ubezpieczenia rolników. 35. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urz¹d. 36. Realizacja Regulaminu Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. 37. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków. 38. Prowadzenie spraw zwi¹zanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego. Kontakt: Wydzia³ Finansowo-Bud etowy: Skarbnik Gminy: Sprawy podatkowe: wymiar podatku rolnego: , - pobór podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci, windykacja nale noœci: , , - wymiar i pobór podatku od œrodków transportu, wymiar podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych i prawnych: Kasa Urzêdu: Sprawy bud etowe: rozliczanie podatku od towarów i us³ug, prowadzenie spraw w zakresie ewidencji maj¹tku gminy: , - naliczanie wynagrodzeñ pracowniczych, rozliczanie umów cywilno prawnych: , - bie ¹ce regulowanie op³at i faktur, sp³aty kredytów: , -prowadzenie ksiêgowoœci bud etowej: , Informacje z Oœwiaty 1. W zwi¹zku z realizacj¹ rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna" wyp³acono 267 uczniom wszystkich placówek oœwiatowych œrodki finansowe w kwocie z³ na dofinansowanie zakupu podrêczników. Pomoc otrzyma³o 238 uczniów spe³niaj¹cych wymagane przepisami kryterium dochodowe tj. 351 z³, jak i 29 uczniów nie spe³niaj¹cych kryterium dochodowego, a bêd¹cych w szczególnej sytuacji losowej ze wzglêdu na ró norodne uwarunkowania. Uczniowie otrzymali pomoc w kwotach 150, 170 i 280 z³. 2. Dnia 1 wrzeœnia br uczniów z terenu gminy Koronowo rozpoczê³o nowy rok szkolny 2009/2010. W uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie w³adze gminy reprezentowa³ Zastêpca Burmistrza - Leszek Czerkawski, natomiast w Zespole Szkó³ w M¹kowarsku - kierownik Wydzia³u Oœwiaty-Barbara Stepa. 3. Od 1 paÿdziernika br. we wszystkich szko³ach rozpoczynaj¹ siê zajêcia pozaszkolne w ramach realizacji projektu PO KL Priorytet IX "Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach" dzia³anie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty" - projekt pn. "M³odzie przysz³oœci¹ powiatu bydgoskiego". Realizowanych bêdzie ponad godzin dodatkowych zajêæ edukacyjnych. Koordynatorem projektu na szczeblu gminnym zosta³ Pan Cezary Bosacki, dyrektor Szko³y Podstawowej w Sitowcu. 4. Wszystkie szko³y podstawowe zg³osi³y udzia³ w programie "Owoce w szkole", realizowanym przez Agencjê Rynku Rolnego. Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkó³ podstawowych i ma na celu zmianê nawyków ywieniowych oraz zwalczanie oty³oœci wœród dzieci i m³odzie y. 5. Gmina Koronowo realizuje w dwóch przedszkolach projekt "Przedszkolaki z naszej paki", wspó³finansowany ze œrodków unijnych w ramach priorytetu IX "Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach", poddzia³anie "Zmniejszenie nierównoœci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej". Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej skutkuj¹cej zwiêkszeniem uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, tak aby od najm³odszych lat rozwija³y swoje zdolnoœci i zainteresowania. Projekt realizowany bêdzie do wrzeœnia 2012 roku. Uczestniczy w nim aktualnie 300 dzieci w wieku 3-5 i 6 lat oraz 250 rodziców. W ramach projektu poszerzono ofertê edukacyjn¹ o dodatkowe zajêcia z jêzyka angielskiego, plastyki, rytmiki, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone s¹ tak e dla rodziców pogadanki nt. korzyœci p³yn¹cych dla dzieci z edukacji przedszkolnej. Opracowa³a: Barbara Stepa Strona 6

7 Sportowo-Rekreacyjny Festyn Samorz¹dowy Wzorem lat ubieg³ych Gmina Koronowo wziê³a udzia³ w Sportowo-Rekreacyjnym Festynie Pracowników Samorz¹dowych Powiatu Bydgoskiego, który odby³ siê dnia 19 wrzeœnia w Solcu Kujawskim. Tym razem mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci sportowe nie tylko samorz¹dowcy, ale równie dzieci i m³odzie z koronowskich szkó³. I tutaj niespodzianka. Pomimo, e nie mamy jeszcze w Koronowie basenu to nasi milusiñscy stanêli a 5 razy na podium. P³ywanie: I miejsce (styl dowolny) - Bogus³aw Momot SP 2 - UKS WALTER; II miejsce (styl grzbietowy) - Agata Œnie awska SP 2 - UKS WALTER; II miejsce (styl dowolny) - Zofia Piskozub Gimnazjum Nr 1 - UKS JEDYNKA; III miejsce (styl grzbietowy) - Nicole Bukiej Gimnazjum Nr 1 - UKS JEDYNKA; III miejsce (styl dowolny) - Piotr Pokrowiec Gimnazjum Nr 1 - UKS JEDYNKA. Z kolei na soleckim ORLIKU dzielnie zmagali siê nasi m³odzi pi³karze z SP 2. Doros³a czêœæ reprezentacji naszej gminy rywalizowa³a w trzech dyscyplinach: pi³ce siatkowej, zawodach krêglarskich i przeci¹ganiu liny. W dwóch ostatnich uda³o siê wywalczyæ srebro i br¹z. Trudn¹ konkurencj¹ okaza³ siê tor przeszkód na rowerze. Tutaj zmaga³y siê 3-osobowe zespo³y rodzinne. Wszystkim uczestnikom Festynu sk³adamy gratulacje i serdecznie dziêkujemy za godne reprezentowanie naszej gminy. LZS Sokó³ Nowy Dwór Dnia 25 wrzeœnia br. odby³o siê spotkanie cz³onków nowopowsta³ego Ludowego Zespo³u Sportowego Sokó³" Nowy Dwór z Burmistrzem Koronowa Stanis³awem Gliszczyñskim. Zespó³ powsta³ z inicjatywy zawodników oraz miejscowych dzia³aczy spo³ecznych. Oficjalnie zosta³ zarejestrowany w marcu br. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Prezesem Zespo³u jest Pan Leszek Olszowy, natomiast trenerem Pan Arkadiusz Bargie³. LZS Sokó³" Nowy Dwór uczestniczy w rozgrywkach B klasy Kujawsko-Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. Spotkanie by³o okazj¹ nie tylko do bli szego poznania siê, ale równie do przekazania przez Burmistrza Koronowa zakupionych strojów sportowych. Nale y przy tym dodaæ, e Zespó³ z Nowego Dworu nie by³ dotowany z bud etu Gminy. Funkcjonuje w oparciu o œrodki w³asne zawodników oraz pomoc osób zaanga owanych w ycie lokalnej spo³ecznoœci. Dlatego te gratulujemy inicjatywy oraz yczymy wytrwa³oœci i samych sukcesów! Strona 7

8 Jacek Czachor w Koronowie W pi¹tek - 11 wrzeœnia nasze miasto goœci³o motocyklistê rajdowego Jacka Czachora, który przyjecha³ na zaproszenie Ludowego Klubu Turystycznego Wyczó³" Goœcieradz. Spotkanie zorganizowa³ Urz¹d Miejski w Koronowie przy wspó³pracy MGOSiR. Mistrz œwiata ciekawie opowiada³ o swojej karierze sportowej, a przybyli goœcie mieli szereg pytañ, których Jacek nie pozostawi³ bez odpowiedzi. Ka dy móg³ otrzymaæ zdjêcie z dedykacj¹ i autografem sportowca. Uprawia sport od 1981 r. Wicemistrz Œwiata 2004 w Rajdach D³ugodystansowych. Wielokrotny Mistrz i Wicemistrz kraju w Rajdach Enduro. Dziewiêciokrotny uczestnik Rajdu Dakar. W 2000 r. zosta³ pierwszym polskim motocyklist¹, który ukoñczy³ ten rajd. W 2007 r. zosta³ Mistrzem Œwiata w klasie do 450 cm3. Trener i instruktor m³odzie y. Uhonorowany br¹zowym krzy em zas³ugi za pracê z m³odzie ¹. W 1993 wybrany trzecim trenerem w plebiscycie na sportowca Warszawy. To tylko czêœæ osi¹gniêæ gwiazdy sportu, bo wszystkich nie sposób wymieniæ. Czy wiesz jak spotkaæ siê z Burmistrzem Koronowa? Burmistrz Koronowa wraz ze swoimi zastêpcami przyjmuj¹ mieszkañców w ka dy wtorek od godziny 08:00 do 15:00. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Koronowie (Plac Zwyciêstwa 1). Osoby, które chc¹ siê zapisaæ na spotkanie mog¹ to zrobiæ osobiœcie, telefonicznie (tel ) lub za pomoc¹ poczty elektronicznej Redakcja: Urz¹d Miejski w Koronowie Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi Plac Zwyciêstwa 1, Koronowo, tel: , Nak³ad: 500 egzemplarzy Strona 8

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. ISSN 1730-587X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo