Kurier Ratuszowy. Do ynki Gminne Koronowo W numerze m.in.: Do ynki Gminne Koronowo str. 1, dokoñczenie str. 4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurier Ratuszowy. Do ynki Gminne Koronowo 2009. W numerze m.in.: Do ynki Gminne Koronowo 2009 - str. 1, dokoñczenie str. 4,"

Transkrypt

1 Bezp³atny informator gminy Koronowo Nr 9/2009 Do ynki Gminne Koronowo 2009 Dnia 13 wrzeœnia br. (niedziela) w Grodzisku osiedle Tuszyny odby³y siê Do ynki Gminne. Z ulicy Zbo owej na plac do ynkowy barwny korowód prowadzi³a Orkiestra Dêta dzia³aj¹ca przy MGOK w Koronowie. O godzinie 14:30 rozpoczê³a siê msza œwiêta koncelebrowana przez ks. pra³ata Henryka Pilackiego, po czym nast¹pi³a czêœæ oficjalna do ynek. G³os zabrali m.in.: Stanis³aw Gliszczyñski Burmistrz Koronowa, Wojciech Mojzesowicz Pose³ na Sejm RP, Tomasz Latos Pose³ na Sejm RP, Wojciech Porzych Wicestarosta Bydgoski. Starostami Do ynek Gminnych 2009 byli Maria Orliñska z Lucimia oraz Józef Grochowski z Wierzchucina Królewskiego. Burmistrz Koronowa wrêczy³ w/w osobom dyplomy wojewody dla starostów do ynek. Honorow¹ odznakê Zas³u ony dla Rolnictwa wrêczon¹ przez Wojciecha Mojzesowicza oraz Stanis³awa Gliszczyñskiego otrzymali: Jan Klapczyñski, Tomasz Pó³gêsek oraz Roman Radziñski. ci¹g dalszy str. 4 W numerze m.in.: Do ynki Gminne Koronowo str. 1, dokoñczenie str. 4, Podpisano umowê o przyznanie pomocy w ramach "odnowy wsi" - str. 2, Gmina otrzyma 445 tys. z³ z RPO - str. 3, Wymiana m³odzie y - str. 3, Wydzia³ Finansowo - Bud etowy- str. 5-6, Sportowo - Rekreacyjny Festyn Samorz¹dowy - str. 7, Jacek Czachor w Koronowie - str. 8. Gmina Koronowo zajê³a II miejsce w konkursie Przyjazna Wieœ Gmina Koronowo zajê³a II miejsce w wojewódzkiej edycji konkursu Przyjazna Wieœ", promuj¹cego najlepsze projekty infrastrukturalne zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu œrodków unijnych. Do konkursu samorz¹d zg³osi³ projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w M¹kowarsku - III etap", który zrealizowano dziêki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zg³oszone przedsiêwziêcie, zosta³o ocenione przez Komisjê Konkursow¹ jako w pe³ni funkcjonalne, cechuj¹ce siê modelowoœci¹ wykonania robót oraz przyczyniaj¹ce siê do rozwoju gospodarczego gminy. Nagrod¹ za zajêcie II miejsca jest 37-calowy telewizor plazmowy, który zosta³ uroczyœcie przekazany Burmistrzowi Koronowa Stanis³awowi Gliszczyñskiemu w dniu 21 wrzeœnia br., podczas XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Bêdzie on wykorzystywany do promocji gminy Koronowo podczas targów i innych imprez wystawienniczych. Organizatorem wojewódzkiego etapu konkursu Przyjazna Wieœ" by³ Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fot. Andrzej Goiñski

2 Per³y w Koronie Województwa Kujawsko Pomorskiego wy³onione Mi³o nam poinformowaæ, e w g³osowaniu na Per³y w Koronie Poklasztorny zespó³ cysterski w Koronowie zaj¹³ drugie miejsce z iloœci¹ 5658 g³osów, tu za Renesansowym ratuszem w Che³mnie i uk³adem urbanistycznym miasta. Dziêkujemy wszystkim, którzy oddawali g³osy na nasz¹ budowlê! Ponadto informujemy, e wœród internatów, którzy na stronach plebiscytowych pozostawili nie tylko swoje g³osy, ale tak e opinie i komentarze s¹ tak e mieszkañcy Koronowa. Logo Koronowa wybrane Informujemy, e podczas g³osowania na logo Koronowa, które trwa³o od 18 sierpnia do 4 wrzeœnia br. najwiêcej g³osów uzyska³o logo nr 5, które w ostatecznoœci zosta³o wybrane. Umowa na budowê kompleksu boisk sportowych w M¹kowarsku w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" Dna 11 wrzeœnia br. Burmistrz Koronowa podpisa³ umowê na "Wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowoœci M¹kowarsko - w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012". Wykonawc¹ bêdzie firma KASZUB z Kie³pina. Firma Pana Dariusza Kaszuba z³o y³a najkorzystniejsz¹ ofertê na kwotê ,00 z³. Zakoñczenie prac przewidziane jest na miesi¹c listopad br. Podpisano umowê o przyznanie pomocy w ramach "odnowy wsi" Równie w pi¹tek - 11 wrzeœnia w ruinach zamku krzy ackiego w Radzyniu Che³miñskim odby³o siê uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Reprezentanci gminy Koronowo Burmistrz Koronowa Stanis³aw Gliszczyñski oraz Skarbnik Gminy Tomasz Angielczyk podpisali umowê na projekt pn. Budowa kompleksów sportoworekreacyjnych w miejscowoœciach Dziedzinek, Gogolinek, Goœcieradz, Tryszczyn". Koszt ca³kowity projektu oszacowany zosta³ na 522 tys. z³, przyznana dotacja ze œrodków UE wynosi natomiast ,00 z³. Zgodnie z za³o eniami projektu w czterech wymienionych wy ej miejscowoœciach zostan¹ urz¹dzone tereny sportowo-rekreacyjne (boiska) z elementami ma³ej architektury, oraz w czêœci posiadaj¹ce równie place zabaw dla dzieci. Strona 2

3 Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego - podpisano umowê W Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu podpisano umowê o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Poznañskich FARMA 2009/Poznañ/ oraz TOUR SALON 2009/Poznañ/ Projekt wspó³finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw Dzia³ania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi: ,10 z³, natomiast dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,17 z³ Dotacja bêdzie przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów udzia³u w targach, wynajem powierzchni wystawienniczych i wyposa enie stoisk, wykonanie elementów ekspozycji, sfinansowanie transportu na targi, noclegów osób obs³uguj¹cych stoiska oraz pokrycie kosztów publikacji materia³ów promuj¹cych gminê Koronowo. Gmina otrzyma 445 tys. z³ z RPO 16 wrzeœnia br. Burmistrz Koronowa Stanis³aw Gliszczyñski oraz Skarbnik Gminy Tomasz Angielczyk, podpisali w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowê o dofinansowanie ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dzia³anie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-œciekowej), projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej dla Osiedla Mieszkaniowego Tuszyny" w Koronowie. W zwi¹zku z faktem, i w/w przedsiêwziêcie zosta³o ju zrealizowane (2008 r.), przyznane gminie dofinansowanie bêdzie mia³o formê refundacji czêœci poniesionych kosztów inwestycyjnych. Wysokoœæ refundacji, przy koszcie ca³kowitym zadania przekraczaj¹cym 1 mln z³, wyniesie 445 tys. z³. Wymiana m³odzie y W dniach r. w rodzinach uczniów koronowskich szkó³ goœcili uczniowie szkó³ niemieckich z Senden (partnerska gmina Koronowa). M³odzie koronowska razem z opiekunami powita³a swoich kolegów na lotnisku w Gdañsku. Zwiedzano Sopot, Gdañsk, Malbork i Toruñ. Pogoda sprzyja³a wycieczkom i aktywnoœci sportowej na œwie ym powietrzu. Dni up³ywa³y równie na zwiedzaniu Koronowa i okolic oraz Bydgoszczy. Rejsy statkiem po Zalewie Koronowskim, wspólne grilowanie i gry sportowe na terenie jak zawsze goœcinnego Klubu eglarskiego Wind oraz kurs tañca Latino pomaga³y w nawi¹zywaniu przyjaÿni. M³odzie niemiecka razem z partnerami Tekst, fot.: powierzone polskimi uczestniczy³a w zajêciach lekcyjnych. Mieszane zespo³y sporo napracowa³y siê równie rozwi¹zuj¹c test o Koronowie. Op³aca³o siê, nagrody by³y przepyszne. Prawdziwy szturm prze y³y lodziarnie i cukiernie GS Koronowo. Uczniowie z apetytem zajadali siê lodami i s³odkoœciami, a opiekunowie powa nie obawiali siê o kondycjê ich o³¹dków i garde³. Pobytowi w Koronowie towarzyszy³a równie krótka wizyta w ratuszu. Uczniowie niemieccy czêsto podkreœlali goœcinnoœæ i serdecznoœæ polskich rodzin, które poza obowi¹zuj¹cym programem organizowa³y w ró ny sposób czas i rozrywkê dla swoich goœci. Po egnanie nie oby³o siê bez ³ez. Towarzyszy³a temu równie radoœæ, poniewa w marcu wszyscy zobacz¹ siê ponownie. Rewizyta polskich uczniów w Senden zaplanowana zosta³a na okres od 7.03 do roku. Strona 3

4 Do ynki Gminne Koronowo 2009 Medal Za zas³ugi dla Ziemi Koronowskiej wrêczone przez Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Koronowie Grzegorza Myk otrzymali: Ksi¹dz Janusz Feliks Góral, Józef Szews oraz Klub JeŸdziecki Deresz. Wyró nienie Burmistrza Koronowa otrzymali: Maciej Œciesiñski, Anna i Piotr Runka, Zespó³ Weso³e Gospodynie oraz Gminna Rada Kobiet. Podczas do ynek wrêczono równie wyró nienia za udzia³ w konkursie na Najpiêkniejszy ogród. I miejsce zdoby³a Pani Anna Parszuta, II dokoñczenie ze str. 1 Pañstwo Maria i Grzegorz Winowieccy, III- Pani Miros³awa Blonkowska oraz Pani Halina Zagozdon. Nastêpnie odby³ siê pokaz jazdy konnej przygotowany przez Klub JeŸdziecki Deresz. Po godzinie 17 rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna do ynek, w której wyst¹pili: koronowska Orkiestra Dêta, zespó³ Trzy Korony oraz Kabaret Klika. Do póÿnych godzin wieczornych trwa³a zabawa taneczna. Jej uczestnikom przygrywa³ zespó³ METEOR. Gmina Koronowo na Jarmarku Kujawsko - Pomorskim Dnia 20 wrzeœnia gmina Koronowo bra³a udzia³ w Jarmarku Kujawsko Pomorskim, który odby³ siê w Myœlêcinku. Tegorocznej imprezie towarzyszy³y: Dni Powiatu Bydgoskiego po³¹czone z prezentacj¹ wszystkich gmin bydgoskich oraz Europejski Dzieñ Bez Samochodu - impreza organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa onego Transportu promuj¹ca ekologiczne œrodki transportu.nie zabrak³o tak e ludowych zespo³ów folklorystycznych, rzeÿb, haftów i koronek. Na trasie cross-u konnego odby³y siê tak e Derby Bydgoszczy w skokach przez przeszkody. Patronat nad imprez¹ objêli: Kazimierz Krasowski - Starosta Bydgoski oraz Konstanty Dombrowicz - Prezydent Bydgoszczy. Stoisko gminy Koronowo tworzy³y Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Bytkowic oraz Witodlowa, które mia³y okazjê równie zaprezentowaæ siê na scenie g³ównej. Uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Wierzchucinie Królewskim wyst¹pili przed publicznoœci¹ z przedstawieniem pt. Miêdzy nami jaskiniowcami. Reakcja publicznoœci œwiadczy³a o tym, e m³odzi artyœci bardzo siê podobali i na pewno zachêcili do odwiedzenia gminy Koronowo. Aktywni mieszkañcy - fundamentem rozwoju gminy Koronowo W ramach projektu EFS Centrum Edukacji ATUT og³asza nabór na bezp³atne szkolenie dla osób z gminy Koronowo w ramach projektu Aktywni mieszkañcy-fundamentem rozwoju gminy Koronowo. Bezp³atne szkolenie: - jêzyk angielski lub niemiecki-80 godzin, - szkolenie z zakresu ABC przedsiêbiorczoœci-16 godzin. Celem projektu jest pobudzenie aktywnoœci mieszkañców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykszta³cenia. Z oferty mog¹ skorzystaæ osoby nieaktywne zawodowo, oraz osoby zatrudnione na umowê o pracê. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Projekt realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Kontakt: Tomasz Brodziak, Centrum Edukacji Atut, tel Strona 4

5 Wydzia³ Finansowo - Bud etowy Prac¹ wydzia³u kieruje Skarbnik Gminy - Tomasz Angielczyk. Wydzia³ mieœci siê w pokojach: 9,14,15,16,19,20 w budynku przy Placu Zwyciêstwa 1. Do zadañ Wydzia³u Finansowo-Bud etowego nale y: 1. Przygotowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach: a) ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów; b) ustalenie wysokoœci podatków i op³at lokalnych; c) uchwa³ bud etowych, zmian do bud etu; d) uchwa³ dotycz¹cych spraw finansowych gminy; e) zarz¹dzeñ bud etowych. 2. Wspó³dzia³anie z Burmistrzem w zakresie zawarcia umów z podatnikiem w przypadku, gdy posiada on zaleg³oœci podatkowe. 3. Prowadzenie spraw w zakresie rachunkowoœci bud etowej. 4. Opracowanie dokumentów do wyp³at kasowych i bankowych (faktur, rachunków), sporz¹dzenie przelewów. 5. Ewidencja operacji finansowych i gospodarczych w zakresie wykonania bud etu Gminy. 6. Sporz¹dzanie list wynagrodzeñ i zasi³ków. 7. Wydanie zaœwiadczeñ o wysokoœci wynagrodzenia aktualnie zatrudnionym pracownikom, jak i równie by³ym pracownikom, w oparciu o listy p³ac. 8. Naliczanie i rozliczanie podatków, sk³adek Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Funduszu Pracy. 9. Obs³uga interesantów w zakresie przyjmowania wp³ywów z tytu³u podatków i op³at oraz obs³uga kasowa Urzêdu. 10. Ewidencja inwestycji w zakresie przychodów i wydatków zadañ inwestycyjnych. 11. Ewidencja w zakresie przychodów i wydatków gminnych funduszy. 12. Prowadzenie spraw w zakresie ksiêgowoœci podatkowej. 13. Ewidencja wp³ywów podatku i op³at. 14. Wystawianie upomnieñ, tytu³ów wykonawczych oraz wniosków do s¹dów o dokonywanie wpisów hipotecznych (hipoteka przymusowa i ustawowa), w tym równie w sprawach z tytu³u op³at czynszu dzier awnego i u ytkowania wieczystego. 15. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji maj¹tku Gminy. 16. Finansowe rozliczenie zadañ inwestycyjnych. 17. Syntetyczna ewidencja œrodków trwa³ych ( przeszacowania, umorzenia) i pozosta³ych œrodków trwa³ych. 18. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z opodatkowaniem VAT- deklaracje i rozliczenia. 19. Rozliczenie inwentaryzacji zrealizowanych w danym roku. 20. Prowadzenie spraw w zakresie sprawozdawczoœci bud etowej. 21. Sporz¹dzanie sprawozdawczoœci wykonania bud etu (miesiêczne, kwartalne, roczne) i bilansów dla potrzeb Rady i Burmistrza, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego oraz w³aœciwego Ministerstwa. 22. Prowadzenie spraw w zakresie podatków i op³at lokalnych. 23. Opracowanie i realizacja deklaracji podatkowych. 24. Wydawanie decyzji podatkowych w zakresie: podatku rolnego i leœnego, podatków i op³at lokalnych, akcyzy. 25. Pobór podatków i op³at lokalnych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej w wymienionym zakresie. 26. Przeprowadzanie kontroli podatkowej. 27. Wydawanie zaœwiadczeñ dotycz¹cych spraw finansowych. 28. Informowanie w³aœciwych komórek organizacyjnych Urzêdu i jednostek organizacyjnych Gminy o zmianach dokonywanych w bud ecie Gminy przez Radê i Burmistrza. 29. Prowadzenie spraw w zakresie analiz: 1. dzia³alnoœci finansowej jednostek bud etowych; 2. analizy finansowej jednostek ubiegaj¹cych siê o ulgi i zwolnienia; 3. analizy finansowej dotycz¹cej podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach bud etu Gminy. 30. Prowadzenie spraw w zakresie opracowania bud etu Gminy oraz jego realizacji, w tym: 1. zbieranie danych statystycznych; 2. opracowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych podatków i op³at lokalnych; 3. dokonywanie analiz wp³ywów w okresach comiesiêcznych oraz wskazanie zagro eñ dochodów; 4. opracowanie dokumentów s³u ¹cych dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza. Strona 5

6 31. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z udzieleniem porêczeñ wierzytelnoœci wynikaj¹cych z zabezpieczeñ obligacji. 32. Dokonywanie zabezpieczeñ wierzytelnoœci, ustanowienie hipoteki. 33. Prowadzenie szczegó³owej ewidencji finansowo ksiêgowej w zakresie inwestycji. 34. Wspó³praca z KRUS w zakresie ubezpieczenia rolników. 35. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urz¹d. 36. Realizacja Regulaminu Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. 37. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków. 38. Prowadzenie spraw zwi¹zanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego. Kontakt: Wydzia³ Finansowo-Bud etowy: Skarbnik Gminy: Sprawy podatkowe: wymiar podatku rolnego: , - pobór podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci, windykacja nale noœci: , , - wymiar i pobór podatku od œrodków transportu, wymiar podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych i prawnych: Kasa Urzêdu: Sprawy bud etowe: rozliczanie podatku od towarów i us³ug, prowadzenie spraw w zakresie ewidencji maj¹tku gminy: , - naliczanie wynagrodzeñ pracowniczych, rozliczanie umów cywilno prawnych: , - bie ¹ce regulowanie op³at i faktur, sp³aty kredytów: , -prowadzenie ksiêgowoœci bud etowej: , Informacje z Oœwiaty 1. W zwi¹zku z realizacj¹ rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna" wyp³acono 267 uczniom wszystkich placówek oœwiatowych œrodki finansowe w kwocie z³ na dofinansowanie zakupu podrêczników. Pomoc otrzyma³o 238 uczniów spe³niaj¹cych wymagane przepisami kryterium dochodowe tj. 351 z³, jak i 29 uczniów nie spe³niaj¹cych kryterium dochodowego, a bêd¹cych w szczególnej sytuacji losowej ze wzglêdu na ró norodne uwarunkowania. Uczniowie otrzymali pomoc w kwotach 150, 170 i 280 z³. 2. Dnia 1 wrzeœnia br uczniów z terenu gminy Koronowo rozpoczê³o nowy rok szkolny 2009/2010. W uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie w³adze gminy reprezentowa³ Zastêpca Burmistrza - Leszek Czerkawski, natomiast w Zespole Szkó³ w M¹kowarsku - kierownik Wydzia³u Oœwiaty-Barbara Stepa. 3. Od 1 paÿdziernika br. we wszystkich szko³ach rozpoczynaj¹ siê zajêcia pozaszkolne w ramach realizacji projektu PO KL Priorytet IX "Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach" dzia³anie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty" - projekt pn. "M³odzie przysz³oœci¹ powiatu bydgoskiego". Realizowanych bêdzie ponad godzin dodatkowych zajêæ edukacyjnych. Koordynatorem projektu na szczeblu gminnym zosta³ Pan Cezary Bosacki, dyrektor Szko³y Podstawowej w Sitowcu. 4. Wszystkie szko³y podstawowe zg³osi³y udzia³ w programie "Owoce w szkole", realizowanym przez Agencjê Rynku Rolnego. Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkó³ podstawowych i ma na celu zmianê nawyków ywieniowych oraz zwalczanie oty³oœci wœród dzieci i m³odzie y. 5. Gmina Koronowo realizuje w dwóch przedszkolach projekt "Przedszkolaki z naszej paki", wspó³finansowany ze œrodków unijnych w ramach priorytetu IX "Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach", poddzia³anie "Zmniejszenie nierównoœci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej". Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej skutkuj¹cej zwiêkszeniem uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, tak aby od najm³odszych lat rozwija³y swoje zdolnoœci i zainteresowania. Projekt realizowany bêdzie do wrzeœnia 2012 roku. Uczestniczy w nim aktualnie 300 dzieci w wieku 3-5 i 6 lat oraz 250 rodziców. W ramach projektu poszerzono ofertê edukacyjn¹ o dodatkowe zajêcia z jêzyka angielskiego, plastyki, rytmiki, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone s¹ tak e dla rodziców pogadanki nt. korzyœci p³yn¹cych dla dzieci z edukacji przedszkolnej. Opracowa³a: Barbara Stepa Strona 6

7 Sportowo-Rekreacyjny Festyn Samorz¹dowy Wzorem lat ubieg³ych Gmina Koronowo wziê³a udzia³ w Sportowo-Rekreacyjnym Festynie Pracowników Samorz¹dowych Powiatu Bydgoskiego, który odby³ siê dnia 19 wrzeœnia w Solcu Kujawskim. Tym razem mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci sportowe nie tylko samorz¹dowcy, ale równie dzieci i m³odzie z koronowskich szkó³. I tutaj niespodzianka. Pomimo, e nie mamy jeszcze w Koronowie basenu to nasi milusiñscy stanêli a 5 razy na podium. P³ywanie: I miejsce (styl dowolny) - Bogus³aw Momot SP 2 - UKS WALTER; II miejsce (styl grzbietowy) - Agata Œnie awska SP 2 - UKS WALTER; II miejsce (styl dowolny) - Zofia Piskozub Gimnazjum Nr 1 - UKS JEDYNKA; III miejsce (styl grzbietowy) - Nicole Bukiej Gimnazjum Nr 1 - UKS JEDYNKA; III miejsce (styl dowolny) - Piotr Pokrowiec Gimnazjum Nr 1 - UKS JEDYNKA. Z kolei na soleckim ORLIKU dzielnie zmagali siê nasi m³odzi pi³karze z SP 2. Doros³a czêœæ reprezentacji naszej gminy rywalizowa³a w trzech dyscyplinach: pi³ce siatkowej, zawodach krêglarskich i przeci¹ganiu liny. W dwóch ostatnich uda³o siê wywalczyæ srebro i br¹z. Trudn¹ konkurencj¹ okaza³ siê tor przeszkód na rowerze. Tutaj zmaga³y siê 3-osobowe zespo³y rodzinne. Wszystkim uczestnikom Festynu sk³adamy gratulacje i serdecznie dziêkujemy za godne reprezentowanie naszej gminy. LZS Sokó³ Nowy Dwór Dnia 25 wrzeœnia br. odby³o siê spotkanie cz³onków nowopowsta³ego Ludowego Zespo³u Sportowego Sokó³" Nowy Dwór z Burmistrzem Koronowa Stanis³awem Gliszczyñskim. Zespó³ powsta³ z inicjatywy zawodników oraz miejscowych dzia³aczy spo³ecznych. Oficjalnie zosta³ zarejestrowany w marcu br. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Prezesem Zespo³u jest Pan Leszek Olszowy, natomiast trenerem Pan Arkadiusz Bargie³. LZS Sokó³" Nowy Dwór uczestniczy w rozgrywkach B klasy Kujawsko-Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. Spotkanie by³o okazj¹ nie tylko do bli szego poznania siê, ale równie do przekazania przez Burmistrza Koronowa zakupionych strojów sportowych. Nale y przy tym dodaæ, e Zespó³ z Nowego Dworu nie by³ dotowany z bud etu Gminy. Funkcjonuje w oparciu o œrodki w³asne zawodników oraz pomoc osób zaanga owanych w ycie lokalnej spo³ecznoœci. Dlatego te gratulujemy inicjatywy oraz yczymy wytrwa³oœci i samych sukcesów! Strona 7

8 Jacek Czachor w Koronowie W pi¹tek - 11 wrzeœnia nasze miasto goœci³o motocyklistê rajdowego Jacka Czachora, który przyjecha³ na zaproszenie Ludowego Klubu Turystycznego Wyczó³" Goœcieradz. Spotkanie zorganizowa³ Urz¹d Miejski w Koronowie przy wspó³pracy MGOSiR. Mistrz œwiata ciekawie opowiada³ o swojej karierze sportowej, a przybyli goœcie mieli szereg pytañ, których Jacek nie pozostawi³ bez odpowiedzi. Ka dy móg³ otrzymaæ zdjêcie z dedykacj¹ i autografem sportowca. Uprawia sport od 1981 r. Wicemistrz Œwiata 2004 w Rajdach D³ugodystansowych. Wielokrotny Mistrz i Wicemistrz kraju w Rajdach Enduro. Dziewiêciokrotny uczestnik Rajdu Dakar. W 2000 r. zosta³ pierwszym polskim motocyklist¹, który ukoñczy³ ten rajd. W 2007 r. zosta³ Mistrzem Œwiata w klasie do 450 cm3. Trener i instruktor m³odzie y. Uhonorowany br¹zowym krzy em zas³ugi za pracê z m³odzie ¹. W 1993 wybrany trzecim trenerem w plebiscycie na sportowca Warszawy. To tylko czêœæ osi¹gniêæ gwiazdy sportu, bo wszystkich nie sposób wymieniæ. Czy wiesz jak spotkaæ siê z Burmistrzem Koronowa? Burmistrz Koronowa wraz ze swoimi zastêpcami przyjmuj¹ mieszkañców w ka dy wtorek od godziny 08:00 do 15:00. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Koronowie (Plac Zwyciêstwa 1). Osoby, które chc¹ siê zapisaæ na spotkanie mog¹ to zrobiæ osobiœcie, telefonicznie (tel ) lub za pomoc¹ poczty elektronicznej Redakcja: Urz¹d Miejski w Koronowie Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi Plac Zwyciêstwa 1, Koronowo, tel: , Nak³ad: 500 egzemplarzy Strona 8

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Nałęczowa SPRAWOZDANIE

Burmistrz Nałęczowa SPRAWOZDANIE Burmistrz Nałęczowa SPRAWOZDANIE z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Nałęczów, kwiecień 2013 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo