GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE"

Transkrypt

1

2 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE pod redakcją Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2011

3 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński, Grażyna Klamecka-Roszkowska, Li Tchon Ku, Edward Ozorowski, Tadeusz Markowski, Włodzimierz Pawluczuk, Bazyli Poskrobko, Andrzej Sadowski, Ryszard Skarzyński, Zbigniew Strzelecki, Henryk Wnorowski, Jan Zarzecki Recenzent Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian Copyright by Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011 ISBN Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Redaktor wydawnictwa Beata Kalinowska Korekta Zespół Druk i oprawa Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Białystok, ul. 27 Lipca 40/3 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska

4 Spis treści WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ I DETERMINANTY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM... 9 CECYLIA SADOWSKA-SNARSKA ROZDZIAŁ 1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZYZAKŁADOWYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM Charakterystyka próby badawczej Trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym Wsparcie pracowników w organizacji opieki nad dziećmi Rozwój przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem perspektywa pracodawców Rozwój przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem perspektywa pracownika Podsumowanie MACIEJ MUCZYŃSKI ROZDZIAŁ 2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM DO POTRZEB PRACUJĄCYCH RODZICÓW Potrzeby pracujących rodziców Koncepcja badania przedszkoli i żłobków System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem jako instrument godzenia życia zawodowego z rodzinnym Podsumowanie MILENA LANGE ROZDZIAŁ 3. ZMIANY ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE A ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD MAŁYM DZIECKIEM Zmiany zachowań prokreacyjnych i ich wpływ na liczbę urodzeń i liczbę dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym Żłobki oraz ich dostępność Przedszkola i ich dostępność Prognozowane zmiany zapotrzebowania na żłobki i przedszkola Podsumowanie... 79

5 4 Spis treści MAŁGORZATA PODOGRODZKA ROZDZIAŁ 4. DOSTĘPNOŚĆ DO INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM A SKŁONNOŚĆ DO PROKREACJI W POLSCE W LATACH Uwagi wstępne Współczynnik dzietności ogólnej a dostępność do opieki instytucjonalnej nad małym dzieckiem Podsumowanie CZĘŚĆ II OCZEKIWANIA PRACUJĄCYCH RODZICÓW W KWESTII WSPARCIA W GODZENIU ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO DOROTA GŁOGOSZ ROZDZIAŁ 5. ZATRUDNIENIE PRZYJAZNE RODZINIE OCZEKIWANIA PRACUJĄCYCH RODZICÓW Godzenie ról rodzinnych z zawodowymi obszary i formy działania Czego oczekują pracujący rodzice? Przejawy i skutki konfliktu praca-rodzina Formy pomocy i ich ocena przez pracowników Oczekiwania pracowników Oczekiwania wobec otoczenia Podsumowanie JACEK MIANOWSKI ROZDZIAŁ 6. OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W KWESTII GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM Czynniki określające naturę ludzką Społeczny kontekst godzenia spraw zawodowych i rodzinnych Historyczny kontekst podziału zadań w rodzinie. Zadania kobiece i męskie Społeczne skutki zmian w wymiarze zawodowym i rodzinnym Egzemplifikacja uniwersalnych dylematów etycznych osób aktywnych zawodowo w powiązaniu z życiem rodzinnym Równowaga życia rodzinnego, osobistego i zawodowego. Przyczyny i zakres komplikacji Prezentacja wyników badań własnych Podsumowanie AGNIESZKA GÓRSKA ROZDZIAŁ 7. OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW W KWESTII UŁATWIENIA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM (NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU) Dotychczas stosowane formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Oczekiwania pracowników w zakresie formy zatrudnienia Oczekiwania pracowników w zakresie organizacji czasu pracy

6 Spis treści Oczekiwania pracowników w zakresie wprowadzania rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym Podsumowanie ARKADIUSZ DURASIEWICZ ROZDZIAŁ 8. GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W OPINII KOBIET SUBREGIONU RADOMSKIEGO Regulacje prawne umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych Świadczenia w zakresie godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet subregionu radomskiego Charakterystyka respondentek Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne Oczekiwania respondentek wobec państwowej polityki rodzinnej Ocena polityki rodzinnej w Polsce Podsumowanie CZĘŚĆ III DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE-RODZINA JOANNA MIROSŁAW ROZDZIAŁ 9. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Potrzeba uregulowań w sferze równowagi praca-życie w badaniach europejskich Stanowisko Komisji Europejskiej wobec kwestii godzenia pracy z życiem prywatnym Przykłady dobrych praktyk na rzecz godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, realizowanych w wybranych krajach UE Inicjatywy rządowe Inicjatywy pracodawców Podsumowanie AGNIESZKA SMODER ROZDZIAŁ 10. DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ I ŻYCIEM OSOBISTYM W FIRMACH W POLSCE Charakterystyka badanych firm Działania podejmowane na rzecz równowagi między pracą i życiem pozazawodowym Skutki i bariery prowadzonych działań Podsumowanie

7 6 Spis treści ADAM TOMANEK ROZDZIAŁ 11. CZAS PRACY JAKO WYZNACZNIK WORK-LIFE BALANCE System wartości w życiu człowieka Praca z perspektywy gospodarki narodowej jako całości i jednostki ludzkiej Równowaga praca-życie w świetle statystyk czasu pracy Podsumowanie IZABELA ŁUCJAN ROZDZIAŁ 12. NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ FUNKCJONOWANIA RODZINY Praca w życiu człowieka współczesne oblicze Elastyczność rynku pracy założenia Podsumowanie KRZYSZTOF ARCIMOWICZ ROZDZIAŁ 13. PARTNERSKI MODEL RODZINY W POLSCE. OPINIE OBRAZY MEDIALNE REALIA Charakterystyka partnerskiego modelu rodziny Opinie Polek i Polaków na temat modelu rodziny i podziału ról Partnerski model rodziny w najpopularniejszych programach telewizyjnych Podsumowanie BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW INFORMACJA O AUTORACH

8 WPROWADZENIE Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Celem projektu było utworzenie wzorcowego przyzakładowego przedszkola i w ten sposób przetestowanie tego rozwiązania, jako ważnego instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Projekt był kierowany do opiekunów małych dzieci, będących studentami lub pracownikami uczelni funkcjonujących na terenie miasta Białystok. Należy podkreślić, iż studenci i pracownicy uczelni są przykładem grup osób narażonych na trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a w szczególności w opiece nad dziećmi, gdyż praca zawodowa, czy nauka wykonywana jest w różnych godzinach, w różne dni tygodnia, a nawet w soboty i niedziele. Generalnie w Polsce od początku lat 90. XX wieku mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym, zwłaszcza przez kobiety, które muszą łączyć pracę zawodową z posiadaniem rodziny, a zarazem z potrzebą wprowadzenia instrumentów, które przyczynią się do złagodzenia tych problemów na linii praca zawodowa-rodzina. W niniejszej publikacji prezentujemy problemy, z jakimi borykają się pracownicy na linii praca zawodowa życie rodzinne, ich oczekiwania w kwestii wsparcia w tym względzie, a także stosowane rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, w tym w formie instytucjonalnej opieki nad dziećmi, które umożliwią połączenie pracy z wykonywaniem innych obowiązków, np. nauką, pracami domowymi. Monografia składa się z trzech części. W części pierwszej (Determinanty rozwoju instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem jako instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym) zostały przedstawione perspektywy i czynniki determinujące rozwój przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem jako ważnego instrumentu łagodzącego konflikt pomiędzy pracą a wychowaniem dzieci. Została w niej również dokonana ocena dostosowania istniejącego systemu instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem do potrzeb pracujących rodziców. Zwracamy także uwagę na

9 8 Wprowadzenie istotny związek pomiędzy dostępnością do instytucjonalnej opieki nad dziećmi a zachowaniami prokreacyjnymi w Polsce. W części drugiej monografii (Oczekiwania pracujących rodziców w kwestii wsparcia w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego) przedstawiamy, w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne wśród pracujących rodziców, ich oczekiwania w kontekście rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Trzecia część publikacji (Działania na rzecz równowagi praca-życie-rodzina) poświęcona została przedstawieniu dobrych praktyk w zakresie stosowanych rozwiązań ułatwiających równoważenie pracy zawodowej z życiem osobistym, w tym rodzinnym, na poziomie wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz w firmach w Polsce. Zwrócono w niej również uwagę na czas pracy, jak i nowe formy zatrudnienia, bardzo ściśle powiązane z osiąganiem równowagi praca-życie. Z punktu widzenia godzenia życia zawodowego z rodzinnym niezwykle ważne są działania na rzecz promocji partnerskiego modelu rodziny, czemu poświęca się ostatni rozdział w tej części. Cecylia Sadowska-Snarska

10 CZĘŚĆ I DETERMINANTY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM

11

12 Cecylia Sadowska Snarska ROZDZIAŁ 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZYZAKŁADOWYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM Z punktu widzenia ułatwiania godzenia życia zawodowego z rodzinnym nieocenioną rolę odgrywa instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi, zwłaszcza w formie żłobków i przedszkoli. W poprzednim systemie gospodarczym (do 1990 roku) w Polsce placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, przedszkola) były organizowane i prowadzone głównie przez odpowiednie instytucje administracji państwowej i finansowane z budżetu państwa przez państwowe zakłady pracy. Jeszcze w 1990 roku co dziesiąta placówka przedszkolna miała charakter przyzakładowy, a w 1980 roku blisko co piąta (Balcerzak-Paradowska 2003, s. 143). Placówki te mogły także zakładać i prowadzić organizacje społeczne i wyznaniowe oraz osoby prywatne. Dzieci ze szkół podstawowych mogły po lekcjach korzystać z usług świetlic szkolnych. W okresie transformacji systemowej zakłady pracy, redukując koszty funkcjonowania, zrezygnowały z prowadzenia placówek opieki nad dzieckiem. Samorządy również ze względu na ograniczenia budżetowe zmniejszyły liczbę żłobków i przedszkoli. W efekcie obecnie mamy do czynienia z bardzo ograniczoną dostępnością do instytucjonalnej opieki nad dziećmi, w warunkach rosnącej liczby urodzeń w Polsce (Balcerzak-Paradowska 2008, s. 19 i nast.) 1. W tej sytuacji niewątpliwie dobrym rozwiązaniem, zwiększającym dostępność do opieki instytucjonalnej nad dzieckiem, jest rozwój przyzakładowych placówek opieki nad małymi dziećmi. 1 Szerzej na ten temat pisze M. Lange w rozdziale trzecim niniejszej monografii.

13 12 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Żeby zachęcić firmy w Polsce do zakładania przyzakładowych przedszkoli i żłobków, zostały wprowadzone regulacje prawne łagodzące warunki zakładania placówek opieki nad dzieckiem. Wprowadzono też zmiany regulacji prawnych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), umożliwiające pracodawcom finansowanie utworzenia i utrzymania przedszkola i/lub żłobka firmowego lub współfinansowania nauki dzieciom pracowników w istniejących przedszkolach 2. Celem tej części monografii jest przedstawienie perspektyw rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem, jako instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, w kontekście wprowadzonych zachęt do tworzenia tego typu placówek. W opracowaniu odwołamy się do wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców na temat dotychczasowego wykorzystania przez nich rozwiązań ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z osobistym, w tym w szczególności rodzinnym, w aspekcie wsparcia w opiece nad dzieckiem. Odniesiemy się również do wyników badań przeprowadzonych równolegle wśród pracowników mających dzieci do lat 7, aby ustalić, czy faktycznie odczuwają oni trudności w łączeniu pracy z życiem rodzinnym, i czy są zainteresowani korzystaniem z przyzakładowych przedszkoli lub żłobków. Badanie zostało zrealizowane wśród firm w Polsce w pierwszym kwartale 2011 roku metodą wywiadów bezpośrednich z właścicielami lub ich głównymi menedżerami, bądź z udziałem dyrektorów personalnych. W badanych firmach przeprowadzono również wywiady z pracownikami mającymi co najmniej jedno dziecko w wieku do lat Chodzi tutaj m.in. o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z dnia 17 stycznia 2008 r.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z dnia 18 czerwca 2008 r.); ustawę tzw. żłobkową Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DzU z dnia 3 marca 2011 r.) oraz Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU nr 70 z 1994 r. z późniejszymi zmianami). 3 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ramach projektu PO KL Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku, współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w okresie

14 Cecylia Sadowska-Snarska CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ Próba badawcza objęła przedsiębiorstwa zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, reprezentujące wszystkie sekcje gospodarki narodowej. Dominującą grupę badanych podmiotów stanowiły firmy funkcjonujące w przemyśle 200 podmiotów, co stanowi 20% próby, w handlu i naprawach 177 podmiotów (17,7%), zorientowane na działalność usługową komunalną, społeczną i indywidualną 167 firm, co stanowi 16,7% ogółu badanej populacji, działalność edukacyjną 118 firm (11,8%). W następnej kolejności w badanej populacji znalazły się firmy funkcjonujące w: administracji publicznej (83 podmioty), budownictwie (67 podmiotów), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (64 podmioty), transporcie (38 podmiotów), obsłudze nieruchomości i firm (33 podmioty). Biorąc pod uwagę typ własności badanych firm, zdecydowana większość podmiotów, bo aż 653 to firmy prywatne, co stanowi 66% ogółu badanej populacji. Podmioty sektora publicznego stanowiły 34% (337 pracodawców). Największy udział (33,9%) miały firmy zlokalizowane w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców przeankietowano 243 podmioty, co stanowi 24,5% próby, w miastach o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. objęto badaniem 118 podmiotów (11,9% badanej populacji), w miastach od 15 tys. do 50 tys. mieszkańców badani pracodawcy stanowili 14,4%, w pozostałych miastach do 15 tys. mieszkańców badaniem objęto 7,9% podmiotów. Na obszarach wiejskich przebadano 72 pracodawców, co stanowi 7,3% ogółu badanych podmiotów. Wśród respondentów najliczniej były reprezentowane przedsiębiorstwa prywatne 603 podmioty (60,4% ogółu badanych firm). Ponad 31,8% podmiotów objętych badaniem to przedsiębiorstwa państwowe lub samorządowe. W badanej populacji znalazło się również 60 spółdzielni, 16 organizacji społecznych. W strukturze badanych podmiotów pod względem wielkości przeważały firmy średnie o liczbie zatrudnionych pracowników od 50 do 249. Badaniami objęto 301 firm tego typu, co stanowi 30,1% całości próby. Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób, stanowiły 29,3% badanej próby (293 podmioty). Badaniem objęto również 193 firmy duże (19,3% badanej próby). Zgodnie z założeniami badania, firmy mikro stanowiły niewielką część (około 7%). Firmy mikro, zatrudniające do 10 pracowników, stanowiły 21,4% próby. Ogółem w przedsiębiorstwach objętych badaniem zatrudnionych było 183,6 tys. osób, z tego 78,1% w firmach największych, 17,2% w firmach średnich, 4,2% w małych i zaledwie 0,6% w mikroprzedsiębiorstwach.

15 14 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Z założenia badaniem objęto firmy, w których zatrudnieni są opiekunowie małych dzieci do lat 7. Wysoki udział takich osób istotnie determinuje zachowania przedsiębiorstw w kwestii stosowanych rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Analiza danych zawartych w tabeli 1.1 wskazuje, że najwięcej było firm, w których udział młodych rodziców nie przekraczał 25%. Stanowiły one ponad trzy czwarte badanej populacji. TABELA 1.1. UDZIAŁ MŁODYCH RODZICÓW (MAJĄCYCH DZIECI DO LAT 7) W OGÓLNEJ LICZBIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE (W %) Wyszczególnienie Liczba % Poniżej 10% , % , % ,9 Powyżej 50% 50 5,1 Ogółem ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. Badaniami również zostało objętych pracowników, w tym 733 kobiety i 258 mężczyzn. Dominacja kobiet w próbie badawczej wynika z założeń badawczych, gdyż problem trudności w równoważeniu pracy zawodowej z rodziną dotyczy w większym stopniu kobiet. W grupie respondentów mamy do czynienia z dominacją osób w wieku lat, lat oraz lat, które stanowiły odpowiednio 28,4%, 39,7% i 21,3% ogółu badanych pracobiorców. Nadreprezentacja tych grup wiekowych wynika z przyjętych kryteriów doboru próby. Jest to obecnie wiek największej rozrodczości w Polsce, a zarazem grupa, która może być szczególnie narażona na trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką i wychowaniem małych dzieci. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia respondentów, to w badanej populacji największy udział miały osoby z wykształceniem wyższym (45,4%), a także z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz policealnym i średnim zawodowym (42,2%). Jeśli chodzi o poziom dochodów przypadających na osobę w rodzinie, to w badanej populacji na dochód na poziomie powyżej zł na osobę wskazało ponad 20% respondentów, dochód zł wskazało 19,6% respondentów, a dochód w granicach zł na osobę w rodzinie 16,4% respondentów. Około 30% respondentów nie udzieliło odpowiedzi. Relatywnie dość wysoki poziom dochodów wynika przede wszystkim z tego, że respondenci reprezentowali

16 Cecylia Sadowska-Snarska 15 głównie model rodziny z dwojgiem osób pracujących i posiadających nieliczne potomstwo (1-2 dzieci). Ponad 30% badanych pracobiorców pracowało w sektorze publicznym, pozostałe 67,2% w sektorze prywatnym, przy czym jeśli popatrzymy na strukturę zatrudnienia według płci, to wystąpiła nadreprezentacja kobiet w stosunku do mężczyzn w sektorze publicznym (odpowiednio: 35% i 29,4%). Jeśli chodzi o strukturę respondentów według zajmowanego stanowiska pracy, to dominującą grupę stanowili specjaliści (31,6%) oraz osoby na stanowiskach kierowniczych (26,2%), pozostali to pracownicy wykonujący prace na stanowiskach administracyjnych i robotniczych TRUDNOŚCI W GODZENIU PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM W badaniach próbowaliśmy ustalić, na ile badani pracownicy, mający małe dzieci, znajdują się w równowadze pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. W tym celu zostało zadane pytanie, prosząc o zajęcie stanowiska, Czy Pan/i zgadza się ze stwierdzeniem: Moje życie prywatne/rodzinne jest podporządkowane mojej pracy zawodowej. Z danych zawartych w tabeli 1.2 wynika, iż ponad połowa respondentów (50,6%), w tym 51,3% kobiet i 48,6% mężczyzn potwierdza, że ich życie prywatne/rodzinne jest podporządkowane pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę płeć zauważymy, iż odsetek kobiet, które udzieliły odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam, jest nieco wyższy w stosunku do mężczyzn. Wyniki badań po raz kolejny obalają więc stereotypowe poglądy, iż kobiety w stosunku do mężczyzn mniej cenią pracę zawodową niż dom i rodzinę, są mniej zaangażowane w wykonywaną przez siebie pracę, itp. TABELA 1.2. PROSZĘ POWIEDZIEĆ, NA ILE PAN(I) ZGADZA SIĘ LUB NIE Z NASTĘPUJĄCYM STWIERDZENIEM: MOJE ŻYCIE PRYWATNE/RODZINNE JEST PODPORZĄDKOWANE MOJEJ PRACY ZAWODOWEJ? Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Ogółem Zdecydowanie się zgadzam 10,5 13,9 13,0 Raczej się zgadzam 38,1 37,4 37,6 Raczej się nie zgadzam 33,9 31,1 31,8 Zdecydowanie się nie zgadzam 12,5 15,4 14,6 Trudno powiedzieć 5,1 2,2 2,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

17 16 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Podporządkowanie życia rodzinnego pracy zawodowej, co można uznać za symptom braku równowagi pomiędzy pracą a sferą pozazawodową, skutkuje tym, iż blisko 83% respondentów (w tym 83,6% kobiet i 79,1% mężczyzn) ma poważne trudności z wypełnianiem określonych obowiązków w sferze życia rodzinnego i osobistego (wykres 1.1, tabela 1.3). Opieka nad małym dzieckiem 57,6% Wspólne spędzanie czasu z rodziną 33,2% Możliwości wykonywania różnych prac w domu Odpowiednia ilość snu Wypoczynek, aktywność fizyczna W żadnym Oddanie się pasji/hobby Spotkania towarzyskie Wychowanie starszych dzieci Nauka własna Pomoc dzieciom w nauce szkolnej Uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych Sprawowanie opieki nad rodzicami starszymi Inne 21,5% 19,3% 19,0% 17,2% 16,2% 16,0% 11,5% 10,3% 8,6% 7,8% 5,2% 0,1% 0% 20% 40% 60% 80% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. WYKRES 1.1. OBSZARY ŻYCIA OSOBISTEGO, W KTÓRYCH PRACA ZAWODOWA POWODUJE NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI (W %)

18 Cecylia Sadowska-Snarska 17 TABELA 1.3. OBSZARY ŻYCIA OSOBISTEGO, W KTÓRYCH PRACA ZAWODOWA POWODUJE NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI (W %) Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Różnica Opieka nad małym dzieckiem 46,1 61,5 15,4 Wychowanie starszych dzieci 10,9 11,5 0,6 Możliwości wykonywania różnych prac w domu, np. przygotowywanie posiłków, 18,2 23,0 4,8 sprzątanie Oddanie się pasji/hobby 19,0 15,0-4,0 Odpowiednia ilość snu 15,9 20,9 5,0 Wypoczynek, aktywność fizyczna 15,9 20,2 4,3 Spotkania towarzyskie 15,9 15,8 0,1 Wspólne spędzanie czasu z rodziną 32,6 33,2 0,6 Sprawowanie opieki nad rodzicami starszymi 2,3 6,4 4,1 Pomoc dzieciom w nauce szkolnej 8,5 8,5 0,0 Nauka własna 10,5 10,1-0,4 Uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych 9,3 7,4-1,9 W żadnym, praca nie przeszkadza w życiu pozazawodowym 20,9 16,4-4,5 Inne 0,0 0,1 0,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. W opinii młodych rodziców, największym problemem w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym jest opieka nad małym dzieckiem (57,6% wskazań). Należy podkreślić, iż problem ten dotyczy w większym stopniu kobiet niż mężczyzn (61,5% wskazań vs. 46,1%). Kolejny obszar, w którym praca zawodowa powoduje największe trudności, również dotyczy rodziny oraz obowiązków domowych. W szczególności związany jest z brakiem czasu na wspólne spędzanie go z rodziną (na co wskazało ponad 33% respondentów) oraz możliwości wykonywania różnych prac w domu (21,5%, w tym 18,2% mężczyzn i 23% kobiet). Respondenci wskazywali także na trudności w sferach życia osobistego, takich jak: odpowiednia ilość snu (19,3%), wypoczynek, aktywność fizyczna (19%), oddanie się pasji/hobby (16,2%), życie towarzyskie (16%).

19 18 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Porównując wyniki badań z uwzględnieniem płci zauważymy, że kobiety w stosunku do mężczyzn odczuwają znacznie większe trudności związane z wypełnianiem funkcji rodzicielskiej i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wyniki badań potwierdzają podwójne obciążenie kobiet, z jednej strony pracą zawodową, z drugiej pracą wykonywaną w domu, odnoszącą się do opieki nad dziećmi czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. W efekcie mają znacznie większe trudności w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tak więc badania potwierdziły, że pracownicy opiekunowie osób zależnych borykają się z problemami łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. A jakie jest podejście pracodawców w tej kwestii? Czy tworzą przyjazne środowisko zawodowe, które jednocześnie umożliwia nie tylko realizację funkcji zawodowej, ale także spełnianie się w życiu rodzinnym? Z badań wynika, że część pracodawców dostrzega trudności łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym przez młodych rodziców wychowujących dzieci do lat 7. Ponad 17% badanych firm wskazało odpowiedź zdecydowanie tak i 30,4% na raczej tak. Oczywiście podobny odsetek (47,1%) udzielił odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie wykres % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17,2% 30,4% 33,5% 13,6% 5,3% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. WYKRES 1.2. CZY W PAŃSTWA FIRMIE DOSTRZEGANY JEST PROBLEM TRUDNOŚCI ŁĄCZENIA PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM PRZEZ MŁODYCH RODZICÓW, WYCHOWUJĄCYCH DZIECI DO LAT 7? [N=1 000] Jednak w praktyce najczęściej przedsiębiorstwa w Polsce sferę życia zawodowego i rodzinnego pracowników traktują jako dwie sfery rozłączne. Blisko 72% badanych firm zajęło stanowisko, iż kwestia godzenia pracy z życiem rodzinnym jest indywidualną sprawą pracownika. Tylko 23,9% włączyło ten problem do oficjalnie realizowanej polityki kadrowej w firmie (tabela 1.4, wykres 1.3).

20 Cecylia Sadowska-Snarska 19 TABELA 1.4. PODEJŚCIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DO KWESTII GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z ŻYCIEM RODZINNYM PRACOWNIKÓW [N=1 001] Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi Udział (%) Jest to składnik oficjalnej polityki naszej firmy ,9 Jest to indywidualna sprawa pracownika ,9 Inne podejście 42 4,2 Ogółem ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. Jest to indywidualna sprawa pracownika: 71,9% Inne: 4,2% Jest to składnik oficjalnej polityki naszej firmy: 23,9% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. WYKRES 1.3. PODEJŚCIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DO KWESTII GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z ŻYCIEM RODZINNYM PRACOWNIKÓW [N=1 001] Takie podejście firm w kwestii godzenia pracy z życiem rodzinnym niewątpliwie będzie miało wpływ na stosowane rozwiązania, łagodzące konflikt na linii praca-życie, w tym wsparcie pracowników w organizacji opieki nad ich małymi dziećmi. Należy spodziewać się, że będą to raczej rozwiązania mieszczące się w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI Badani pracodawcy byli pytani o stosowanie w ich przedsiębiorstwach rozwiązań odnoszących się do organizacji własnej opieki nad dziećmi w postaci przyzakładowych żłobków i przedszkoli, dofinansowania lub pomocy w umieszczeniu dziecka w żłobku lub przedszkolu, organizacji lub dofinansowania aktywizacji pozaszkolnej dzieci czy też wypoczynku wakacyjnego.

21 20 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Pracownicy z kolei odpowiadali na pytanie, z których rozwiązań korzystają lub korzystali. Z analizy danych zawartych w tabeli 1.5 oraz przedstawionych na wykresie 1.4 wynika, że tylko nieliczne firmy stosują różnego rodzaju rozwiązania z zakresu wsparcia pracowników w opiece nad osobami zależnymi, a zarazem mamy do czynienia z niewielkim odsetkiem pracowników z nich korzystających. Z wymienianych rozwiązań pracodawcy najczęściej organizują lub dofinansowują dzieciom pracowników wyjazdy na wypoczynek wakacyjny. Rozwiązanie to wykorzystuje 37,8% badanych firm, przy czym tylko co piąta (215 firm) stosuje je w największym stopniu. Z tego wsparcia też najczęściej korzystają pracownicy (19,1%). TABELA 1.5. OCENA STOPNIA WYKORZYSTYWANIA W FIRMIE ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH PRACOWNIKOM OPIEKĘ NAD MAŁYMI DZIEĆMI. OCENA W SKALI OD 1 DO 5, GDZIE 1 OZNACZA NIEWYKORZYSTANE ROZWIĄZANIE, A 5 WYKORZYSTYWANIE DANEGO ROZWIĄZANIA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU Wyszczególnienie Przyzakładowy żłobek [N=1 001] 99,1 0,4 0,3 0,0 0,2 Przyzakładowe przedszkole [N=1 001] 98,2 0,3 0,5 0,1 0,9 Dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobkach/przedszkolach [N=1 001] 95,3 1,0 1,8 0,8 1,1 Pomoc w umieszczeniu dziecka w żłobku/przedszkolu [N=1 002] 90,3 2,1 2,9 2,2 2,5 Pokój w firmie dla rodziców z dzieckiem (np. dla karmiącej mamy) 92,3 0,9 2,3 2,0 2,5 [N=995] Organizacja lub dofinansowanie aktywizacji pozaszkolnej dzieci 84,5 2,4 4,0 3,6 5,5 pracowników [N=1 002] Organizacja lub dofinansowanie wyjazdów dzieci pracowników na 62,2 2,2 5,3 8,6 21,6 wypoczynek wakacyjny [N=996] Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN Copyright

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZENT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka

Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka Opracowały: Irena Wóycicka i Anna Matysiak -IBNGR Prof. dr hab Urszula Sztanderska WNE UW Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy w Polsce pokazuje istotne różnice w traktowaniu

Analiza rynku pracy w Polsce pokazuje istotne różnice w traktowaniu 2014 / 2 Analiza Marzena Haponiuk Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce Analiza rynku pracy w Polsce pokazuje istotne różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dowodem na to są utrzymujące się od lat

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Cel i metoda badań 1.2. Charakterystyka próby badawczej 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ POLSKI 2013 PROJEKT

ZAŁOŻENIA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ POLSKI 2013 PROJEKT ZAŁOŻENIA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ POLSKI 2013 PROJEKT Warszawa, luty 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ZAŁOŻENIA, ZAKRES I CELE POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ... 11 DEFINICJA POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ... 11 CEL I. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo