GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE"

Transkrypt

1

2 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE pod redakcją Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2011

3 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński, Grażyna Klamecka-Roszkowska, Li Tchon Ku, Edward Ozorowski, Tadeusz Markowski, Włodzimierz Pawluczuk, Bazyli Poskrobko, Andrzej Sadowski, Ryszard Skarzyński, Zbigniew Strzelecki, Henryk Wnorowski, Jan Zarzecki Recenzent Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian Copyright by Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011 ISBN Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Redaktor wydawnictwa Beata Kalinowska Korekta Zespół Druk i oprawa Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Białystok, ul. 27 Lipca 40/3 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska

4 Spis treści WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ I DETERMINANTY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM... 9 CECYLIA SADOWSKA-SNARSKA ROZDZIAŁ 1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZYZAKŁADOWYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM Charakterystyka próby badawczej Trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym Wsparcie pracowników w organizacji opieki nad dziećmi Rozwój przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem perspektywa pracodawców Rozwój przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem perspektywa pracownika Podsumowanie MACIEJ MUCZYŃSKI ROZDZIAŁ 2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM DO POTRZEB PRACUJĄCYCH RODZICÓW Potrzeby pracujących rodziców Koncepcja badania przedszkoli i żłobków System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem jako instrument godzenia życia zawodowego z rodzinnym Podsumowanie MILENA LANGE ROZDZIAŁ 3. ZMIANY ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE A ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD MAŁYM DZIECKIEM Zmiany zachowań prokreacyjnych i ich wpływ na liczbę urodzeń i liczbę dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym Żłobki oraz ich dostępność Przedszkola i ich dostępność Prognozowane zmiany zapotrzebowania na żłobki i przedszkola Podsumowanie... 79

5 4 Spis treści MAŁGORZATA PODOGRODZKA ROZDZIAŁ 4. DOSTĘPNOŚĆ DO INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM A SKŁONNOŚĆ DO PROKREACJI W POLSCE W LATACH Uwagi wstępne Współczynnik dzietności ogólnej a dostępność do opieki instytucjonalnej nad małym dzieckiem Podsumowanie CZĘŚĆ II OCZEKIWANIA PRACUJĄCYCH RODZICÓW W KWESTII WSPARCIA W GODZENIU ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO DOROTA GŁOGOSZ ROZDZIAŁ 5. ZATRUDNIENIE PRZYJAZNE RODZINIE OCZEKIWANIA PRACUJĄCYCH RODZICÓW Godzenie ról rodzinnych z zawodowymi obszary i formy działania Czego oczekują pracujący rodzice? Przejawy i skutki konfliktu praca-rodzina Formy pomocy i ich ocena przez pracowników Oczekiwania pracowników Oczekiwania wobec otoczenia Podsumowanie JACEK MIANOWSKI ROZDZIAŁ 6. OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W KWESTII GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM Czynniki określające naturę ludzką Społeczny kontekst godzenia spraw zawodowych i rodzinnych Historyczny kontekst podziału zadań w rodzinie. Zadania kobiece i męskie Społeczne skutki zmian w wymiarze zawodowym i rodzinnym Egzemplifikacja uniwersalnych dylematów etycznych osób aktywnych zawodowo w powiązaniu z życiem rodzinnym Równowaga życia rodzinnego, osobistego i zawodowego. Przyczyny i zakres komplikacji Prezentacja wyników badań własnych Podsumowanie AGNIESZKA GÓRSKA ROZDZIAŁ 7. OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW W KWESTII UŁATWIENIA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM (NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU) Dotychczas stosowane formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Oczekiwania pracowników w zakresie formy zatrudnienia Oczekiwania pracowników w zakresie organizacji czasu pracy

6 Spis treści Oczekiwania pracowników w zakresie wprowadzania rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym Podsumowanie ARKADIUSZ DURASIEWICZ ROZDZIAŁ 8. GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W OPINII KOBIET SUBREGIONU RADOMSKIEGO Regulacje prawne umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych Świadczenia w zakresie godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet subregionu radomskiego Charakterystyka respondentek Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne Oczekiwania respondentek wobec państwowej polityki rodzinnej Ocena polityki rodzinnej w Polsce Podsumowanie CZĘŚĆ III DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE-RODZINA JOANNA MIROSŁAW ROZDZIAŁ 9. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Potrzeba uregulowań w sferze równowagi praca-życie w badaniach europejskich Stanowisko Komisji Europejskiej wobec kwestii godzenia pracy z życiem prywatnym Przykłady dobrych praktyk na rzecz godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, realizowanych w wybranych krajach UE Inicjatywy rządowe Inicjatywy pracodawców Podsumowanie AGNIESZKA SMODER ROZDZIAŁ 10. DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ I ŻYCIEM OSOBISTYM W FIRMACH W POLSCE Charakterystyka badanych firm Działania podejmowane na rzecz równowagi między pracą i życiem pozazawodowym Skutki i bariery prowadzonych działań Podsumowanie

7 6 Spis treści ADAM TOMANEK ROZDZIAŁ 11. CZAS PRACY JAKO WYZNACZNIK WORK-LIFE BALANCE System wartości w życiu człowieka Praca z perspektywy gospodarki narodowej jako całości i jednostki ludzkiej Równowaga praca-życie w świetle statystyk czasu pracy Podsumowanie IZABELA ŁUCJAN ROZDZIAŁ 12. NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ FUNKCJONOWANIA RODZINY Praca w życiu człowieka współczesne oblicze Elastyczność rynku pracy założenia Podsumowanie KRZYSZTOF ARCIMOWICZ ROZDZIAŁ 13. PARTNERSKI MODEL RODZINY W POLSCE. OPINIE OBRAZY MEDIALNE REALIA Charakterystyka partnerskiego modelu rodziny Opinie Polek i Polaków na temat modelu rodziny i podziału ról Partnerski model rodziny w najpopularniejszych programach telewizyjnych Podsumowanie BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW INFORMACJA O AUTORACH

8 WPROWADZENIE Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Celem projektu było utworzenie wzorcowego przyzakładowego przedszkola i w ten sposób przetestowanie tego rozwiązania, jako ważnego instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Projekt był kierowany do opiekunów małych dzieci, będących studentami lub pracownikami uczelni funkcjonujących na terenie miasta Białystok. Należy podkreślić, iż studenci i pracownicy uczelni są przykładem grup osób narażonych na trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a w szczególności w opiece nad dziećmi, gdyż praca zawodowa, czy nauka wykonywana jest w różnych godzinach, w różne dni tygodnia, a nawet w soboty i niedziele. Generalnie w Polsce od początku lat 90. XX wieku mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym, zwłaszcza przez kobiety, które muszą łączyć pracę zawodową z posiadaniem rodziny, a zarazem z potrzebą wprowadzenia instrumentów, które przyczynią się do złagodzenia tych problemów na linii praca zawodowa-rodzina. W niniejszej publikacji prezentujemy problemy, z jakimi borykają się pracownicy na linii praca zawodowa życie rodzinne, ich oczekiwania w kwestii wsparcia w tym względzie, a także stosowane rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, w tym w formie instytucjonalnej opieki nad dziećmi, które umożliwią połączenie pracy z wykonywaniem innych obowiązków, np. nauką, pracami domowymi. Monografia składa się z trzech części. W części pierwszej (Determinanty rozwoju instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem jako instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym) zostały przedstawione perspektywy i czynniki determinujące rozwój przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem jako ważnego instrumentu łagodzącego konflikt pomiędzy pracą a wychowaniem dzieci. Została w niej również dokonana ocena dostosowania istniejącego systemu instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem do potrzeb pracujących rodziców. Zwracamy także uwagę na

9 8 Wprowadzenie istotny związek pomiędzy dostępnością do instytucjonalnej opieki nad dziećmi a zachowaniami prokreacyjnymi w Polsce. W części drugiej monografii (Oczekiwania pracujących rodziców w kwestii wsparcia w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego) przedstawiamy, w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne wśród pracujących rodziców, ich oczekiwania w kontekście rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Trzecia część publikacji (Działania na rzecz równowagi praca-życie-rodzina) poświęcona została przedstawieniu dobrych praktyk w zakresie stosowanych rozwiązań ułatwiających równoważenie pracy zawodowej z życiem osobistym, w tym rodzinnym, na poziomie wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz w firmach w Polsce. Zwrócono w niej również uwagę na czas pracy, jak i nowe formy zatrudnienia, bardzo ściśle powiązane z osiąganiem równowagi praca-życie. Z punktu widzenia godzenia życia zawodowego z rodzinnym niezwykle ważne są działania na rzecz promocji partnerskiego modelu rodziny, czemu poświęca się ostatni rozdział w tej części. Cecylia Sadowska-Snarska

10 CZĘŚĆ I DETERMINANTY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM

11

12 Cecylia Sadowska Snarska ROZDZIAŁ 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZYZAKŁADOWYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIECKIEM JAKO INSTRUMENTU UŁATWIAJĄCEGO GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM Z punktu widzenia ułatwiania godzenia życia zawodowego z rodzinnym nieocenioną rolę odgrywa instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi, zwłaszcza w formie żłobków i przedszkoli. W poprzednim systemie gospodarczym (do 1990 roku) w Polsce placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, przedszkola) były organizowane i prowadzone głównie przez odpowiednie instytucje administracji państwowej i finansowane z budżetu państwa przez państwowe zakłady pracy. Jeszcze w 1990 roku co dziesiąta placówka przedszkolna miała charakter przyzakładowy, a w 1980 roku blisko co piąta (Balcerzak-Paradowska 2003, s. 143). Placówki te mogły także zakładać i prowadzić organizacje społeczne i wyznaniowe oraz osoby prywatne. Dzieci ze szkół podstawowych mogły po lekcjach korzystać z usług świetlic szkolnych. W okresie transformacji systemowej zakłady pracy, redukując koszty funkcjonowania, zrezygnowały z prowadzenia placówek opieki nad dzieckiem. Samorządy również ze względu na ograniczenia budżetowe zmniejszyły liczbę żłobków i przedszkoli. W efekcie obecnie mamy do czynienia z bardzo ograniczoną dostępnością do instytucjonalnej opieki nad dziećmi, w warunkach rosnącej liczby urodzeń w Polsce (Balcerzak-Paradowska 2008, s. 19 i nast.) 1. W tej sytuacji niewątpliwie dobrym rozwiązaniem, zwiększającym dostępność do opieki instytucjonalnej nad dzieckiem, jest rozwój przyzakładowych placówek opieki nad małymi dziećmi. 1 Szerzej na ten temat pisze M. Lange w rozdziale trzecim niniejszej monografii.

13 12 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Żeby zachęcić firmy w Polsce do zakładania przyzakładowych przedszkoli i żłobków, zostały wprowadzone regulacje prawne łagodzące warunki zakładania placówek opieki nad dzieckiem. Wprowadzono też zmiany regulacji prawnych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), umożliwiające pracodawcom finansowanie utworzenia i utrzymania przedszkola i/lub żłobka firmowego lub współfinansowania nauki dzieciom pracowników w istniejących przedszkolach 2. Celem tej części monografii jest przedstawienie perspektyw rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem, jako instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, w kontekście wprowadzonych zachęt do tworzenia tego typu placówek. W opracowaniu odwołamy się do wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców na temat dotychczasowego wykorzystania przez nich rozwiązań ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z osobistym, w tym w szczególności rodzinnym, w aspekcie wsparcia w opiece nad dzieckiem. Odniesiemy się również do wyników badań przeprowadzonych równolegle wśród pracowników mających dzieci do lat 7, aby ustalić, czy faktycznie odczuwają oni trudności w łączeniu pracy z życiem rodzinnym, i czy są zainteresowani korzystaniem z przyzakładowych przedszkoli lub żłobków. Badanie zostało zrealizowane wśród firm w Polsce w pierwszym kwartale 2011 roku metodą wywiadów bezpośrednich z właścicielami lub ich głównymi menedżerami, bądź z udziałem dyrektorów personalnych. W badanych firmach przeprowadzono również wywiady z pracownikami mającymi co najmniej jedno dziecko w wieku do lat Chodzi tutaj m.in. o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z dnia 17 stycznia 2008 r.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z dnia 18 czerwca 2008 r.); ustawę tzw. żłobkową Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DzU z dnia 3 marca 2011 r.) oraz Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU nr 70 z 1994 r. z późniejszymi zmianami). 3 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ramach projektu PO KL Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku, współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w okresie

14 Cecylia Sadowska-Snarska CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ Próba badawcza objęła przedsiębiorstwa zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, reprezentujące wszystkie sekcje gospodarki narodowej. Dominującą grupę badanych podmiotów stanowiły firmy funkcjonujące w przemyśle 200 podmiotów, co stanowi 20% próby, w handlu i naprawach 177 podmiotów (17,7%), zorientowane na działalność usługową komunalną, społeczną i indywidualną 167 firm, co stanowi 16,7% ogółu badanej populacji, działalność edukacyjną 118 firm (11,8%). W następnej kolejności w badanej populacji znalazły się firmy funkcjonujące w: administracji publicznej (83 podmioty), budownictwie (67 podmiotów), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (64 podmioty), transporcie (38 podmiotów), obsłudze nieruchomości i firm (33 podmioty). Biorąc pod uwagę typ własności badanych firm, zdecydowana większość podmiotów, bo aż 653 to firmy prywatne, co stanowi 66% ogółu badanej populacji. Podmioty sektora publicznego stanowiły 34% (337 pracodawców). Największy udział (33,9%) miały firmy zlokalizowane w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców przeankietowano 243 podmioty, co stanowi 24,5% próby, w miastach o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. objęto badaniem 118 podmiotów (11,9% badanej populacji), w miastach od 15 tys. do 50 tys. mieszkańców badani pracodawcy stanowili 14,4%, w pozostałych miastach do 15 tys. mieszkańców badaniem objęto 7,9% podmiotów. Na obszarach wiejskich przebadano 72 pracodawców, co stanowi 7,3% ogółu badanych podmiotów. Wśród respondentów najliczniej były reprezentowane przedsiębiorstwa prywatne 603 podmioty (60,4% ogółu badanych firm). Ponad 31,8% podmiotów objętych badaniem to przedsiębiorstwa państwowe lub samorządowe. W badanej populacji znalazło się również 60 spółdzielni, 16 organizacji społecznych. W strukturze badanych podmiotów pod względem wielkości przeważały firmy średnie o liczbie zatrudnionych pracowników od 50 do 249. Badaniami objęto 301 firm tego typu, co stanowi 30,1% całości próby. Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób, stanowiły 29,3% badanej próby (293 podmioty). Badaniem objęto również 193 firmy duże (19,3% badanej próby). Zgodnie z założeniami badania, firmy mikro stanowiły niewielką część (około 7%). Firmy mikro, zatrudniające do 10 pracowników, stanowiły 21,4% próby. Ogółem w przedsiębiorstwach objętych badaniem zatrudnionych było 183,6 tys. osób, z tego 78,1% w firmach największych, 17,2% w firmach średnich, 4,2% w małych i zaledwie 0,6% w mikroprzedsiębiorstwach.

15 14 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Z założenia badaniem objęto firmy, w których zatrudnieni są opiekunowie małych dzieci do lat 7. Wysoki udział takich osób istotnie determinuje zachowania przedsiębiorstw w kwestii stosowanych rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Analiza danych zawartych w tabeli 1.1 wskazuje, że najwięcej było firm, w których udział młodych rodziców nie przekraczał 25%. Stanowiły one ponad trzy czwarte badanej populacji. TABELA 1.1. UDZIAŁ MŁODYCH RODZICÓW (MAJĄCYCH DZIECI DO LAT 7) W OGÓLNEJ LICZBIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE (W %) Wyszczególnienie Liczba % Poniżej 10% , % , % ,9 Powyżej 50% 50 5,1 Ogółem ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. Badaniami również zostało objętych pracowników, w tym 733 kobiety i 258 mężczyzn. Dominacja kobiet w próbie badawczej wynika z założeń badawczych, gdyż problem trudności w równoważeniu pracy zawodowej z rodziną dotyczy w większym stopniu kobiet. W grupie respondentów mamy do czynienia z dominacją osób w wieku lat, lat oraz lat, które stanowiły odpowiednio 28,4%, 39,7% i 21,3% ogółu badanych pracobiorców. Nadreprezentacja tych grup wiekowych wynika z przyjętych kryteriów doboru próby. Jest to obecnie wiek największej rozrodczości w Polsce, a zarazem grupa, która może być szczególnie narażona na trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką i wychowaniem małych dzieci. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia respondentów, to w badanej populacji największy udział miały osoby z wykształceniem wyższym (45,4%), a także z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz policealnym i średnim zawodowym (42,2%). Jeśli chodzi o poziom dochodów przypadających na osobę w rodzinie, to w badanej populacji na dochód na poziomie powyżej zł na osobę wskazało ponad 20% respondentów, dochód zł wskazało 19,6% respondentów, a dochód w granicach zł na osobę w rodzinie 16,4% respondentów. Około 30% respondentów nie udzieliło odpowiedzi. Relatywnie dość wysoki poziom dochodów wynika przede wszystkim z tego, że respondenci reprezentowali

16 Cecylia Sadowska-Snarska 15 głównie model rodziny z dwojgiem osób pracujących i posiadających nieliczne potomstwo (1-2 dzieci). Ponad 30% badanych pracobiorców pracowało w sektorze publicznym, pozostałe 67,2% w sektorze prywatnym, przy czym jeśli popatrzymy na strukturę zatrudnienia według płci, to wystąpiła nadreprezentacja kobiet w stosunku do mężczyzn w sektorze publicznym (odpowiednio: 35% i 29,4%). Jeśli chodzi o strukturę respondentów według zajmowanego stanowiska pracy, to dominującą grupę stanowili specjaliści (31,6%) oraz osoby na stanowiskach kierowniczych (26,2%), pozostali to pracownicy wykonujący prace na stanowiskach administracyjnych i robotniczych TRUDNOŚCI W GODZENIU PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM W badaniach próbowaliśmy ustalić, na ile badani pracownicy, mający małe dzieci, znajdują się w równowadze pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. W tym celu zostało zadane pytanie, prosząc o zajęcie stanowiska, Czy Pan/i zgadza się ze stwierdzeniem: Moje życie prywatne/rodzinne jest podporządkowane mojej pracy zawodowej. Z danych zawartych w tabeli 1.2 wynika, iż ponad połowa respondentów (50,6%), w tym 51,3% kobiet i 48,6% mężczyzn potwierdza, że ich życie prywatne/rodzinne jest podporządkowane pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę płeć zauważymy, iż odsetek kobiet, które udzieliły odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam, jest nieco wyższy w stosunku do mężczyzn. Wyniki badań po raz kolejny obalają więc stereotypowe poglądy, iż kobiety w stosunku do mężczyzn mniej cenią pracę zawodową niż dom i rodzinę, są mniej zaangażowane w wykonywaną przez siebie pracę, itp. TABELA 1.2. PROSZĘ POWIEDZIEĆ, NA ILE PAN(I) ZGADZA SIĘ LUB NIE Z NASTĘPUJĄCYM STWIERDZENIEM: MOJE ŻYCIE PRYWATNE/RODZINNE JEST PODPORZĄDKOWANE MOJEJ PRACY ZAWODOWEJ? Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Ogółem Zdecydowanie się zgadzam 10,5 13,9 13,0 Raczej się zgadzam 38,1 37,4 37,6 Raczej się nie zgadzam 33,9 31,1 31,8 Zdecydowanie się nie zgadzam 12,5 15,4 14,6 Trudno powiedzieć 5,1 2,2 2,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

17 16 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Podporządkowanie życia rodzinnego pracy zawodowej, co można uznać za symptom braku równowagi pomiędzy pracą a sferą pozazawodową, skutkuje tym, iż blisko 83% respondentów (w tym 83,6% kobiet i 79,1% mężczyzn) ma poważne trudności z wypełnianiem określonych obowiązków w sferze życia rodzinnego i osobistego (wykres 1.1, tabela 1.3). Opieka nad małym dzieckiem 57,6% Wspólne spędzanie czasu z rodziną 33,2% Możliwości wykonywania różnych prac w domu Odpowiednia ilość snu Wypoczynek, aktywność fizyczna W żadnym Oddanie się pasji/hobby Spotkania towarzyskie Wychowanie starszych dzieci Nauka własna Pomoc dzieciom w nauce szkolnej Uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych Sprawowanie opieki nad rodzicami starszymi Inne 21,5% 19,3% 19,0% 17,2% 16,2% 16,0% 11,5% 10,3% 8,6% 7,8% 5,2% 0,1% 0% 20% 40% 60% 80% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. WYKRES 1.1. OBSZARY ŻYCIA OSOBISTEGO, W KTÓRYCH PRACA ZAWODOWA POWODUJE NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI (W %)

18 Cecylia Sadowska-Snarska 17 TABELA 1.3. OBSZARY ŻYCIA OSOBISTEGO, W KTÓRYCH PRACA ZAWODOWA POWODUJE NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI (W %) Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Różnica Opieka nad małym dzieckiem 46,1 61,5 15,4 Wychowanie starszych dzieci 10,9 11,5 0,6 Możliwości wykonywania różnych prac w domu, np. przygotowywanie posiłków, 18,2 23,0 4,8 sprzątanie Oddanie się pasji/hobby 19,0 15,0-4,0 Odpowiednia ilość snu 15,9 20,9 5,0 Wypoczynek, aktywność fizyczna 15,9 20,2 4,3 Spotkania towarzyskie 15,9 15,8 0,1 Wspólne spędzanie czasu z rodziną 32,6 33,2 0,6 Sprawowanie opieki nad rodzicami starszymi 2,3 6,4 4,1 Pomoc dzieciom w nauce szkolnej 8,5 8,5 0,0 Nauka własna 10,5 10,1-0,4 Uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych 9,3 7,4-1,9 W żadnym, praca nie przeszkadza w życiu pozazawodowym 20,9 16,4-4,5 Inne 0,0 0,1 0,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. W opinii młodych rodziców, największym problemem w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym jest opieka nad małym dzieckiem (57,6% wskazań). Należy podkreślić, iż problem ten dotyczy w większym stopniu kobiet niż mężczyzn (61,5% wskazań vs. 46,1%). Kolejny obszar, w którym praca zawodowa powoduje największe trudności, również dotyczy rodziny oraz obowiązków domowych. W szczególności związany jest z brakiem czasu na wspólne spędzanie go z rodziną (na co wskazało ponad 33% respondentów) oraz możliwości wykonywania różnych prac w domu (21,5%, w tym 18,2% mężczyzn i 23% kobiet). Respondenci wskazywali także na trudności w sferach życia osobistego, takich jak: odpowiednia ilość snu (19,3%), wypoczynek, aktywność fizyczna (19%), oddanie się pasji/hobby (16,2%), życie towarzyskie (16%).

19 18 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Porównując wyniki badań z uwzględnieniem płci zauważymy, że kobiety w stosunku do mężczyzn odczuwają znacznie większe trudności związane z wypełnianiem funkcji rodzicielskiej i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wyniki badań potwierdzają podwójne obciążenie kobiet, z jednej strony pracą zawodową, z drugiej pracą wykonywaną w domu, odnoszącą się do opieki nad dziećmi czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. W efekcie mają znacznie większe trudności w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tak więc badania potwierdziły, że pracownicy opiekunowie osób zależnych borykają się z problemami łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. A jakie jest podejście pracodawców w tej kwestii? Czy tworzą przyjazne środowisko zawodowe, które jednocześnie umożliwia nie tylko realizację funkcji zawodowej, ale także spełnianie się w życiu rodzinnym? Z badań wynika, że część pracodawców dostrzega trudności łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym przez młodych rodziców wychowujących dzieci do lat 7. Ponad 17% badanych firm wskazało odpowiedź zdecydowanie tak i 30,4% na raczej tak. Oczywiście podobny odsetek (47,1%) udzielił odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie wykres % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17,2% 30,4% 33,5% 13,6% 5,3% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. WYKRES 1.2. CZY W PAŃSTWA FIRMIE DOSTRZEGANY JEST PROBLEM TRUDNOŚCI ŁĄCZENIA PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM PRZEZ MŁODYCH RODZICÓW, WYCHOWUJĄCYCH DZIECI DO LAT 7? [N=1 000] Jednak w praktyce najczęściej przedsiębiorstwa w Polsce sferę życia zawodowego i rodzinnego pracowników traktują jako dwie sfery rozłączne. Blisko 72% badanych firm zajęło stanowisko, iż kwestia godzenia pracy z życiem rodzinnym jest indywidualną sprawą pracownika. Tylko 23,9% włączyło ten problem do oficjalnie realizowanej polityki kadrowej w firmie (tabela 1.4, wykres 1.3).

20 Cecylia Sadowska-Snarska 19 TABELA 1.4. PODEJŚCIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DO KWESTII GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z ŻYCIEM RODZINNYM PRACOWNIKÓW [N=1 001] Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi Udział (%) Jest to składnik oficjalnej polityki naszej firmy ,9 Jest to indywidualna sprawa pracownika ,9 Inne podejście 42 4,2 Ogółem ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. Jest to indywidualna sprawa pracownika: 71,9% Inne: 4,2% Jest to składnik oficjalnej polityki naszej firmy: 23,9% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. WYKRES 1.3. PODEJŚCIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DO KWESTII GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z ŻYCIEM RODZINNYM PRACOWNIKÓW [N=1 001] Takie podejście firm w kwestii godzenia pracy z życiem rodzinnym niewątpliwie będzie miało wpływ na stosowane rozwiązania, łagodzące konflikt na linii praca-życie, w tym wsparcie pracowników w organizacji opieki nad ich małymi dziećmi. Należy spodziewać się, że będą to raczej rozwiązania mieszczące się w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI Badani pracodawcy byli pytani o stosowanie w ich przedsiębiorstwach rozwiązań odnoszących się do organizacji własnej opieki nad dziećmi w postaci przyzakładowych żłobków i przedszkoli, dofinansowania lub pomocy w umieszczeniu dziecka w żłobku lub przedszkolu, organizacji lub dofinansowania aktywizacji pozaszkolnej dzieci czy też wypoczynku wakacyjnego.

21 20 Uwarunkowania rozwoju przyzakładowych placówek opieki nad dzieckiem Pracownicy z kolei odpowiadali na pytanie, z których rozwiązań korzystają lub korzystali. Z analizy danych zawartych w tabeli 1.5 oraz przedstawionych na wykresie 1.4 wynika, że tylko nieliczne firmy stosują różnego rodzaju rozwiązania z zakresu wsparcia pracowników w opiece nad osobami zależnymi, a zarazem mamy do czynienia z niewielkim odsetkiem pracowników z nich korzystających. Z wymienianych rozwiązań pracodawcy najczęściej organizują lub dofinansowują dzieciom pracowników wyjazdy na wypoczynek wakacyjny. Rozwiązanie to wykorzystuje 37,8% badanych firm, przy czym tylko co piąta (215 firm) stosuje je w największym stopniu. Z tego wsparcia też najczęściej korzystają pracownicy (19,1%). TABELA 1.5. OCENA STOPNIA WYKORZYSTYWANIA W FIRMIE ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH PRACOWNIKOM OPIEKĘ NAD MAŁYMI DZIEĆMI. OCENA W SKALI OD 1 DO 5, GDZIE 1 OZNACZA NIEWYKORZYSTANE ROZWIĄZANIE, A 5 WYKORZYSTYWANIE DANEGO ROZWIĄZANIA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU Wyszczególnienie Przyzakładowy żłobek [N=1 001] 99,1 0,4 0,3 0,0 0,2 Przyzakładowe przedszkole [N=1 001] 98,2 0,3 0,5 0,1 0,9 Dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobkach/przedszkolach [N=1 001] 95,3 1,0 1,8 0,8 1,1 Pomoc w umieszczeniu dziecka w żłobku/przedszkolu [N=1 002] 90,3 2,1 2,9 2,2 2,5 Pokój w firmie dla rodziców z dzieckiem (np. dla karmiącej mamy) 92,3 0,9 2,3 2,0 2,5 [N=995] Organizacja lub dofinansowanie aktywizacji pozaszkolnej dzieci 84,5 2,4 4,0 3,6 5,5 pracowników [N=1 002] Organizacja lub dofinansowanie wyjazdów dzieci pracowników na 62,2 2,2 5,3 8,6 21,6 wypoczynek wakacyjny [N=996] Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

UWARUNKOWANIA GODZENIA PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIAZKAMI RODZINNYMI W POLSCE '

UWARUNKOWANIA GODZENIA PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIAZKAMI RODZINNYMI W POLSCE ' UWARUNKOWANIA GODZENIA PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIAZKAMI RODZINNYMI W POLSCE ' Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2011 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE pod redakcj Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wy szej Szko y Ekonomicznej w Bia ymstoku Bia ystok 2011 Spis tre ci WPROWADZENIE... 7 CZ I DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY O PRACODAWCACH

PRACOWNICY O PRACODAWCACH redakcja naukowa Krzysztof Klincewicz PRACOWNICY O PRACODAWCACH Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych PRACOWNICY O PRACODAWCACH Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań

Bardziej szczegółowo

zawarta w publikacji pn.:

zawarta w publikacji pn.: zawarta w publikacji pn.: Uwarunkowania godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 257-263), przygotowanej w ramach

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r.

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r. Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 0 r. Metodologia METODA: Badanie zrealizowano metodą internetowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Poziom zadowolenia rodziców z edukacji dziecka (jesień 2012, wiosna 2013) 6-latek w zerówce w szkole. 6-latek w I klasie.

Tabela 1. Poziom zadowolenia rodziców z edukacji dziecka (jesień 2012, wiosna 2013) 6-latek w zerówce w szkole. 6-latek w I klasie. Opinie rodziców na temat szkół i przedszkoli Opinie i oceny rodziców dotyczące funkcjonowania placówki oraz podjętych przez nich decyzji odzwierciedlają ich pozytywne nastawienie i wysokie zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki redakcja naukowa STANISŁAWA BORKOWSKA Warszawa 2011 SŁOWO WSTĘPNE 13 Rozdział I ILE PRACY, ILE ŻYCIA POZA NIĄ? 16 1. Miejsce pracy w życiu człowieka; dynamika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/67/2012 POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY

Warszawa, maj 2012 BS/67/2012 POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY Warszawa, maj 2012 BS/67/2012 POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Jesteśmy blisko przedszkole przyzakładowe przy Europrimus Consulting Sp. z o.o. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2

Bardziej szczegółowo

Równość szans perspektywa pracodawców. Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r.

Równość szans perspektywa pracodawców. Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r. Równość szans perspektywa pracodawców Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r. Plan prezentacji: Kontekst makro Oceny pracodawców i czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r. Godzenie życia zawodowego i prywatnego Warszawa, 9 maja 2014 r. Pierwsze skojarzenie dot. godzenia ról zawodowych i prywatnych? Wskaźnik zatrudnienia dla osób 15-64 w 2013 roku Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (dyrektorami/kierownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU.

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. REGULAMIN PROJEKTU Przyjazny żłobek nr umowy UDA-POKL.01.03.02-00-280/11-00 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim Opracowano w projekcie Aktywni seniorzy aktywni wolontariusze dofinansowanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w województwie mazowieckim Wybrane

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla rodziny

Bezpieczeństwo dla rodziny Warszawa, 8 lutego 2016 r. Bezpieczeństwo dla rodziny Pierwsze mieszkanie Dziecko pod opieką Praca i wychowanie W toczącej się debacie politycznej zapanował skrajny populizm. Partie licytują się na wysokość

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Miejski program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi

Miejski program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej emej Miejski program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi WAŁBRZYSKIE MALUCHY WAŁBRZYCH DLA SENIORÓW Wałbrzych, kwiecień 2014 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach 2011

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ilościowego dotyczącego świadomości, potrzeb i działań firm w zakresie Zarządzania Różnorodnością Listopad 2011

Raport z badania ilościowego dotyczącego świadomości, potrzeb i działań firm w zakresie Zarządzania Różnorodnością Listopad 2011 Raport z badania ilościowego dotyczącego świadomości, potrzeb i działań firm w zakresie Zarządzania Różnorodnością Listopad 2011 SPIS TREŚCI OPIS BADANIA.... 3 WNIOSKI PODSTAWOWE... 6 CHARAKTERYSTYKA FIRMY.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, 22 października 2014 r.

Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, 22 października 2014 r. Rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zachowanie trwałości projektów i plany dot. wsparcia ww. rozwiązań w perspektywie finansowej 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Załącznik nr IX Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Palska prof. dr hab. Jan Poleszczuk Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA. z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA. z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Formy edukacji na obszarach wiejskich

Formy edukacji na obszarach wiejskich dr JERZY DENEKA zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Formy edukacji na obszarach wiejskich Warszawa, 31 marca 2015 r. Formy edukacji na obszarach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo