WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno Lublin Czynne: pon. pt Spo eczna ul. Kleeberga Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych POWRÓT Z U tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: w Lublinie fax: (0-81) kier. Dorota Tkaczyk dla m odzie y zagro onej 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: 7. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-81) , czynny w godz. pracy placówki 9. Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych SP ZOZ OÊrodek Leczenia Lublin Czynne: pon. pt Uzale nieƒ ul. Kar owicza 1 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych w Lublinie tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: Przychodnia Leczenia fax: (0-81) Uzale nieƒ osrodek.leczenia. kier. Piotr Wiejak dla m odzie y zagro onej Sesje terapii rodzinnej 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 33

2 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Pracownikiem socjalnym 7. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Punkt Informacyjno Lublin Czynne: pon. pt Konsultacyjny ul. Samsonowicza Przyjmowani pacjenci od 10 do 18 r.. tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: kuznia.lublin.pl dla m odzie y zagro onej kuznia.lublin.pl kier. Anna Siudem 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Pomoc psychologiczna 5. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: NZOZ Poradnia Lublin Czynne: pon , wt i , Profilaktyki i Terapii ul. Hutnicza 10b Êr , czw , pt Uzale nieƒ tel./fax: (0-81) Przyjmowani pacjenci od 12 do 70 r.. MONAR 2. Dla osób z problemem narkotykowym: onet.pl kier. Iwona Sztajner 4. Dla osób uzale nionych utrzymujàcych abstynencj :, psychoterapia indywidualna 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków Diagnostyka i konsultacja lekarza psychiatry 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów 34

3 AGAPE Katolickie Lublin Czynne: pon. pt Stowarzyszenie Pomocy ul. Bernardyƒska 5 1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.. Osobom Uzale nionym tel./fax: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: prezes ks. Jacek Jakubiec Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Konsultacje prawne 7. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywajà si : w czw. w godz.: SPZOZ OÊrodek Terapii Lublin Czynne: pon. ndz Uzale nieƒ Al. Tysiàclecia 5 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. tel./fax: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: neostrada.pl kier. programu Andrzej Program leczenia substytucyjnego Kaciuba dyr. oêrodka Pawe Fija kowski 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 5. Placówka prowadzi badania na: Zaka enie HIV Zaka enie HCV Zaka enie HBV 6. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 7. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie 8. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Bia opodlaskie TRiPDU Bia a Podlaska Czynne: pon., Êr. pt , wt POWRÓT Z U ul. Stacyjna 6 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnia Profilaktyczno- tel.: (0-83) Dla osób z problemem narkotykowym: -Spo eczna Przew. L. Skrzypczak 35

4 dla m odzie y zagro onej 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Katolickie Stowarzyszenie Che m Czynne: pon., Êr , wt , Pomocy Osobom ul. Lubelska 55 czw Uzale nionym AGAPE tel.: (0-82) Przyjmowani pacjenci od 13 r.. Punkt Konsultacyjno- 2. Dla osób z problemem narkotykowym: -Informacyjny Filia w Che mie asystent koêcielny ks. J. Domiƒski 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne Inne: pomoc socjalna, konsultacje pedagogiczne, psychoprofilaktyczne i dydaktyczne nauczycieli- -wolontariuszy, wsparcie w kryzysie Katolickie Stowarzyszenie Krasnystaw Czynne: pon , wt , Pomocy Osobom ul. Sobieskiego 26 Êr., czw , sob Uzale nionym AGAPE tel.: (0-82) Przyjmowani pacjenci od 14 do 60 r.. Filia w Krasnymstawie Dla osób z problemem narkotykowym: asystent koêcielny ks. P. Jakubczak 4. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne NZOZ OÊrodek Terapii KraÊnik Czynne: pon. czw , pt Uzale nieƒ ul. KoÊciuszki Przyjmowani pacjenci od 12 r.. tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: 36

5 dyr. Grzegorz Baran dla m odzie y zagro onej Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 7. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Powiatowy Zespó KraÊnik Czynne: pon. czw , pt Poradni Psychologiczno- ul. S owackiego 7 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych -Pedagogicznych tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: fax: (0-81) com.pl dyr. Andrzej MiÊkiewicz dla m odzie y zagro onej Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Punkt Konsultacyjny czna Czynne: pon. pt MONAR ul. JaÊminowa 4 1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.. tel.: Dla osób z problemem narkotykowym: 37

6 specjalista terpii uzale nieƒ Weronika Rudziƒska dla m odzie y zagro onej Poradnictwo Grupy wsparcia/edukacyjne Grupy wsparcia/edukacyjne Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Konsultacje prawne 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów TRiPDU POWRUT Z U Hrubieszów Czynne: wt , pt whrubieszowie ul. 3 Maja Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych tel.: (0-84) Dla osób z problemem narkotykowym: Prezes Bronis awa Zi ba 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 5. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem, pedagogiem 6. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-84) , czynny w godz. pracy placówki 7. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów NZOZ Poradnia Profilaktyki Pu awy Czynne: pon. pt iterapii Uzale nieƒ ul. Kowalskiego 2 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych MONAR tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: onet.pl kier. Iwona Sztajner Wymiana igie i strzykawek Indywidulne zaj cia informacyjno-edukacyjne 38

7 Indywidualne zaj cia zapobiegania nawrotom 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek Zaj cia informacyjno-edukacyjne Konsultacje prawne Lekarzem chorób zakaênych 8. Placówka prowadzi badania na: Zaka enie HIV Zaka enie HCV Zaka enie HBV 9. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Punkt Informacyjno Pu awy Czynne: pon. pt Konsultacyjny ul. Legionu Pu awskiego 6 1. Przyjmowani pacjenci od 10 do 18 r.. tel.: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: kuznia.lublin.pl dla m odzie y zagro onej kuznia.lublin.pl kier. Ireneusz Siudem 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Pomoc psychologiczna 5. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Miejskie Centrum Âwidnik Czynne: pon. pt Profilaktyki ul. C.K. Norwida 2 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Punkt Konsultacyjny tel./fax: (0-81) Dla osób z problemem narkotykowym: ds. Narkomanii kier. Ireneusz Bu a dla m odzie y zagro onej 39

8 w zakresie HIV-AIDS Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków Konsultacje prawne Bieg ym sàdowym 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie 9. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywajà si : czw , sob NZOZ PSYCH MED Tomaszów Czynne: pon., Êr. pt , wt Lubelski 1. Przyjmowani pacjenci od 16 r. Al. Grunwaldzkie 1 2. Dla osób z problemem narkotykowym: tel./fax: (0-84) Jolanta Ewa Âwist Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Lekarzem ogólnym Psychologiem, lekarzem chorób zakaênych 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: 40

9 Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów NZOZ Centrum Zdrowia ZamoÊç Czynne: pon , wt. pt Psychicznego ul. Partyzantów 5 1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.. w ZamoÊciu tel.: (0-84) Dla osób z problemem narkotykowym: Poradnia Terapii tel./fax: (0-84) iprofilaktyki Uzale nieƒ Lekowych kier. Filip KoÊciuszko 5. Dla osób uzale nionych nie zmotywowanych do leczenia: Pedagogiem, kuratorem sàdowym 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Oddzia y / Pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Szpital Neuro Lublin Przyjmowani pacjenci od 18 r. psychiatryczny ul. Abramowicka 2 Placówka posiada program motywowania pacjenta im. Prof. M. Kaczyƒskiego tel.: (0-81) do dalszego leczenia SP ZOZ ordyn. Andrzej Hubert Metoda detoksykacji: metadon, klonidyna Oddzia detoksykacyjny Kaciuba Przeci tny czas trwania detoksykacji 21 dni Osoby przebywajace w placówce mogà wykonaç nieodp atnie badanie stwierdzajàce zaka enie HIV, HCV, HBV Placówki stacjonarne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ MONAR Piaski 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 32 OÊrodek Rehabilitacyjno- Majdan Kozic Dolnych Przyjmowani pacjenci od 18 r.. -Readaptacyjny tel.: (0-81) Placówka koedukacyjna 41

10 fax: (0-81) kier. Grzegorz Pajàk 4. OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi 5. OÊrodek przyjmuje osoby uzale nione od: Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.) Halucynogeny (LSD etc.) Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.) Mieszane 6. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: miesiàce 7. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 8. Placówka prowadzi: dla osób uzale nionych Psychoterapi indywidualnà dla osób uzale nionych Psychoterapi grupowà dla osób uzale nionych Kursy zawodowe Nauk szkolnà na poziomie szko y: ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) wy szej (poza terenem oêrodka) 9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji 10. Inne: hodowla zwierzàt, uprawa roêlin, nauka umiej tnoêci przydatnych w yciu, sport, garncarstwo Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Samodzielny Publiczny Lublin Badanie bezp atne Szpital Wojewódzki ul. Biernackiego 9 przed i po teêcie im. Jana Bo ego tel.: (0-81) Osoby zg aszajàce si do placówki mogà wykonaç Wojewódzka Poradnia badanie w kierunku zaka enia HCV i HBV Chorób Zakaênych dla Doros ych Wojewódzka Stacja Lublin Czynne: pon. pt Sanitarno ul. Piel gniarek 6 Badanie p atne Epidemiologiczna tel.: (0-81) w. 75 Test anonimowy fax: (0-81) przed i po teêcie Osoby zg aszajàce si do placówki mogà wykonaç badania stwierdzajàce zaka enie HCV i HBV dyr. Leszek Krakowiak Punkt Konsultacyjno Lublin Czynne: wt., czw Diagnostyczny ul. Piel gniarek 6 Badanie bezp atne tel.: Test anonimowy przed i po teêcie kier. Andrzej Pierzcha a SP ZOZ Lublin Czynne: pon Wojewódzka Przychodnia ul. 3 Maja 5a Badanie p atne 42

11 Skórno-Wenerologiczna tel.: /fax. (0-81) Test anonimowy przed i po teêcie kier. Bogus aw Wach Osoby zg aszajàce si do placówki mogà przeprowadziç badanie na obecnoêç HCV i HBV SP Wojewódzki Szpital Che m Czynne: pon. pt , sob Specjalistyczny w Che mie ul. Szpitalna 53/1b Testy anonimowe Laboratorium tel.: (0-82) Testy p atne Mikrobiologiczne fax: (0-82) Osoby zg aszajàce si do placówki mogà wykonaç kier. Maria Ho ysz badania stwierdzajàce zaka enia HCV i HBV

Gdzie szukaç pomocy?

Gdzie szukaç pomocy? IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE * ośrodki przyjmujące dzieci i młodzieŝ WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Centrum Psychoprofilaktyki

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo