WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE"

Transkrypt

1 Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Narkotyki Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania NZOZ Poradnia Uzale nieƒ dla Doros ych Stowarzyszenia Eleuteria Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i M odzie y Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Dane placówki tel Warszawa ul. Dzielna 7 tel. (022) tel./fax (022) kier. Barbara Robaszkiewicz Warszawa ul. Dzielna 7 tel. (022) (rejestracja) fax (022) kier. Krystyna Malinowska Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynny codziennie od do Telefon zaufania oferuje profesjonalnà pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla: osób osób okazjonalnie u ywajàcych narkotyków rodziców i przyjació osób u ywajàcych narkotyków pedagogów, nauczycieli, wychowawców wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem Ca kowity koszt po àczenia wynosi jednà jednostk taryfikacyjnà TP S.A. Czynne pon.- pt Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne W lokalu placówki funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów (pon , czw ) Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci do 20 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 71

2 Specjalistyczna Dla Dzieci i M odzie y Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR w Warszawie Warszawa ul. Ho a 57 tel. (022) fax (022) kier. Adam Nyk u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób oraz u ywajàcych narkotyki (nie) Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Konsultacje prawne zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêc metabolitów narkotyku w moczu p atnie (koszt testu) Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznania dostarczonej substancji p atnie Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i 72

3 Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Warszawa ul. Powstaƒców Wielkopolskich 17 tel. (022) kier. T. Harasimowicz Czynne pon.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu na obecnoêç narkotyku w organizmie oraz testu dostarczonej substancji Telefon zaufania (022) czynny pon.-pt Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Towarzystwo Rodzin i Przyjació Dzieci Uzale nionych Powrót z U Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna w Warszawie Warszawa ul. Pu awska 120/124 tel. (022) kier. Kazimierz Zar bski Czynne: pon.-pt , sob Placówka przyjmuje pacjentów od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) 73

4 Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Programy postrehabilitacyjne Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Narkomania Pomoc Rodzinie, infolinia ogólnokrajowa oraz (022) czynne pon.-pt , sob NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN Poradnia Rodzinna Punkt Konsultacyjny PTZN Warszawa ul. Grodzieƒska 65 tel. (022) fax (022) mgr Arnolda Miazga Warszawa ul. Chmielna 10A/21 tel. (022) fax (022) Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 14 do 35 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznania dostarczonej substancji p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych, oêrodków rehabilitacyjnych Telefon zaufania czynny od pon.-pt Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 74

5 kier. Jerzy Fia kiewicz Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do i oddzia ów detoksykacyjnych Wojewódzki Szpital Zakaêny Poradnia Profilaktyczno- -Lecznicza Warszawa ul. Leszno 17 tel. (022) fax (022) dyr. Andrzej Horban Czynne: pon, czw , wt., Êr., pt sob., niedz (program metadonowy) Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób o d narkotyków (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) Program metadonowy Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Placówka wystawia skierowania do i oddzia ów detoksykacyjnych Punkt Konsultacyjno- -Interwencyjny Warszawskiego Towarzystwa DobroczynnoÊci Warszawa ul. M ynarska 1 lok. 36 tel. (022) fax (022) kier. Katarzyna Pu awska-popielarz Czynne: pon, czw , wt., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) 75

6 Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób zagro onych uzale nieniem Konsultacje prawne Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu oraz rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie Samodzielny Wojewódzki Zespó Publicznych Zak adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Dzienny Oddzia Leczenia Uzale nieƒ Warszawa ul. Nowowiejska 27 tel. (022) fax (022) ord. Teresa Were yƒska- Boliƒska Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób (nie) Program metadonowy (punkt metadonowy) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne (oznaczenia iloêciowe), bezp atne pozosta e Testy umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Punkt Konsultacyjny Oddzia u Praskiego Mazowieckiego Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Warszawa ul. Wojnicka 2 tel kier. Andrzej Morawski Czynne: pon.-êr , czw , pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie (koszt testu) Grupa Anonimowych Narkomanów 76

7 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny ds. Przeciwdzia ania Uzale nienia od Ârodków Psychoaktywnych Stowarzyszenia dla Rodzin M odzie owa Poradnia Uzale nieƒ PowiÊlaƒskiej Fundacji Spo ecznej Warszawa ul. Zàbkowska 39 m. 2 tel. (022) dyr. Anna Szymczak Warszawa ul. Mokotowska 55 tel. (022) fax (022) kier. Sylwester Soçko Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) oraz osób Psychoterapia rodzinna dla rodzin osób Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Klub m odzie owy oraz hostel dla pacjentów poradni Punkt Informacyjno- Konsultacyjny OPS Dzia ds. Uzale nieƒ Warszawa ul. Fal cka 10 tel./fax (022) Czynne: pon.-êr , czw.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne 77

8 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny OPS Dzia ds. Uzale nieƒ M odzie owa Poradnia Uzale nieƒ PowiÊlaƒskiej Fundacji Spo ecznej Warszawa ul. Gagarina 27 tel./fax (022) Warszawa ul. Dobra 3 m. 12/16 tel. (022) fax (022) kier. Sylwester Soçko Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Klub m odzie owy oraz hostel dla pacjentów poradni OÊrodek Dziennej Terapii Uzale nieƒ Stowarzyszenie na Rzecz M odzie y Polskiej ORDO EX CHAO Warszawa ul. Mazowiecka 12 tel./fax (022) kier. P. Kalinowski Czynne: pon, wt.-pt , sob.-niedz Przyjmowani pacjenci od 14 do 22 roku ycia u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) 78

9 Psychoterapia grupowa dla osób zagro onych uzale nieniem Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie Warszawa ul. Noakowskiego 16 m. 1 tel./fax (022) dyr. Gra yna Miros Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Poradnia Uzale nieƒ Stowarzyszenia ORDO EX CHAO Warszawa ul. Woronicza 30A tel./fax (022) kier. Katarzyna Petrikowska Czynne: pon.-czw , pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i 79

10 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny OPS Dzia ds. Uzale nieƒ Warszawa ul. Woronicza 30 tel./fax (022) dyr. Ewa Wàsik Czynne: pon.-êr , czw.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne Poradnia Profilaktyki Spo ecznej MARATON Instytut Psychiatrii i Neurologii Punkt Konsultacyjny (Program metadonowy przy oddziale detoksykacyjnym) Warszawa Ursynów ul. Dunikowskiego 4 tel./fax (022) kier. Maria Tatarska Warszawa al. Sobieskiego 1/ 9 tel. (022) fax (022) kier. Karina Chmielewska Czynne: pon.-czw , pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne codziennie Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób Program metadonowy Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Rehabilitacyjna dla Warszawy i Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Sobieskiego 112 tel./fax (022) Czynne: pon., czw , wt , Êr., pt , sob.-niedz Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 80

11 Przy Mazowieckim Towarzystwie Powrót z U dla osób Uzale nionych i ich Rodzin kier. Robert Rutkowski Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób, u ywajàcych narkotyków (nie), zagro onych uzale nieniem Konsultacje prawne Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych OÊrodek Profilaktyki, Edukacji i Terapii Uzale nieƒ OLCHA Warszawa ul. Oleandrów 5 m. 8 tel. (022) po godz kier. Jaros aw Kalinowski Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 17 do 35 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 81

12 Oddzia Dzienny dla Dzieci i M odzie y Uzale nionej od Ârodków Psychoaktywnych Zespó Publicznych Zak adów Lecznictwa Otwartego Praga-Pó noc Warszawa ul. Otwocka 1 tel./fax (022) kier. Joanna Kalinowska Czynne: pon.-pt u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Konsultacje prawne Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Poradnia Profilaktyki Ârodowiskowej Studio MARATON II Warszawa ul. Wronia 35/37 tel. (022) kier. Ewa Jakoniuk Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 10 do 40 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych SP ZOZ Centrum Odwykowe dzienny oddzia odwykowy Warszawa ul. Zgierska 18a tel. (022) dyr. Danuta LeÊniewska Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 82

13 u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób zale nionych narkotyków (nie) Konsultacje prawne Program pracowników ulicznych (w ramach wspó pracy) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie Grupa Anonimowych Narkomanów (sob. godz ) Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Punkt Konsultacyjny Oddzia u Piaseczyƒskiego Mazowieckiego Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Góra Kalwaria ul. Batorego 13 tel. (022) kier. Andrzej Wojnarski Czynne: pon , Êr czw Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i NZOZ Przychodnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ Grodzisk Mazowiecki ul. 1-go Maja 15 tel. (022) kier. Urszula Paw owska Czynne: pon., wt , Êr., czw , pt Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 83

14 Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Istnieje mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Uzale nieƒ (Punkt Konsultacyjny dla mieszkaƒców powiatu piaseczyƒskiego) Konstancin Jeziorna ul. Mirkowska 56 tel. (022) kier. Barbara Robaszkiewicz Czynne: pon, Êr, pt , wt , czw Placówka przyjmuje osoby w ka dym wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Konsultacje prawne Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Telefon zaufania (022) , czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych 84

15 SPZOZ im. Dr. Psarskiego w Ostro ce OÊrodek Terapii Uzale nieƒ od Alkoholu NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ od Narkotyków MEDILIS Ostro ka Al. Jana Paw a II 120 tel. (029) fax (029) kier. Cecylia Jechna Ostro ka ul. Gorbatowa 70/27 tel. (029) Czynne: pon., czw , wt., Êr , pt Placówka przyjmuje osoby w ka dym wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych i prawne Wywiady, interwencje socjalne 85

16 Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Istnieje mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna Punkt Konsultacyjny NZOZ Regionalny OÊrodek Terapii Poradnia Rehabilitacyjno- -Readaptacyjna NADZIEJA* Ostro ka ul. OÊwiatowa 1 tel. (029) fax (029) Ostro ka ul. KoÊciuszki 24/26 tel. (029) kier. Teresa Zofia Che chowska Czynne: Przyjmowani pacjenci do 19 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Istnieje mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej bezp atnie Telefon zaufania 988 czynny pon.-êr Czynne: pon , , wt., Êr., pt , czw , Przyjmowani pacjenci od 10 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 86

17 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Istnieje mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Telefon zaufania (029) czynny pon., pt Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ Ostrów Mazowiecka ul. Okrzei 8 tel. (029) kier. Anna Baku a Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje pacjentów od 14 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu na rozpoznanie substancji psychoaktywnej oraz bezp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i 87

18 Punkt Konsultacyjny Mazowiecki Towarzystwo Powrót z U Otwock ul. Czaplickiego 7 tel. (022) przew. Marek Wiernicki Czynne: pon , czw.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób i ich rodzin Konsultacje prawne Istnieje mo liwoêç p atnego wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu Istnieje mo liwoêç bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji Punkt Konsultacyjny Oddzia u Praskiego Mazowieckiego Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Punkt Konsultacyjny Oddzia u Praskiego Mazowieckiego Piaseczno ul. Chyliczkowska 9 tel. (022) kier. Ewa Remesz Piaseczno pl. Pi sudskiego 10 tel. (022) kier. Gra yna Turell Czynne: pon.-êr Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Konsultacje prawne Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie Grupa Anonimowych Narkomanów Telefon zaufania czynny pon.-êr Czynne: wt , Êr , czw Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób 88

19 Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin (nie) Poradnictwo dla osób Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR P ock pl. Dàbrowskiego 1 tel. (024) kier. Janusz Krajewski Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 13 do 60 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Stacjonarny program wymiany igie i strzykawek Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie oraz rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Grupa Anonimowych Narkomanów (czw , niedz ) Poradnia Psychologiczo- -Pedagogiczna* Pruszków Al. Wojska Polskiego 20 tel. (022) Czynne: pon , , wt , pt Przyjmowani pacjenci od 9 do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 89

20 zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Centrum Rozwoju OsobowoÊci dla Dzieci i M odzie y NZOZ Poradnia Rodzinna Uzale nieƒ Radom ul. eromskiego 27 tel. (048) kier. ks. dr P. Rosik Czynne: wt., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR w Radomiu NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Rehabilitacyjna dla Osób Uzale nionych i Wspó od Narkotyków przy Mazowieckim Towarzystwie Powrót z U Radom ul. Struga 57 a tel./fax (048) kier. Konrad urek Siedlce ul. Kiliƒskiego 40 tel. (025) Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie p atnie Grupa Anonimowych Narkomanów Telefon zaufania (048) w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 90

21 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Program metadonowy Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Punkt Interwencyjno- -Konsultacyjny w placówce wsparcia dziennego przy PTZN o/sochaczew Centrum Przeciwdzia ania Narkomanii Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego Sochaczew ul. 15-Sierpnia 2 tel. (046) kier. S awomir Szadkowski Sochaczew ul. 600-lecia 90 tel. (046) kier. Katarzyna Dobrodziej Czynne: pon.-czw , pt Przyjmowani pacjenci od 13 do 29 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie Grupa Anonimowych Narkomanów (czw ) Telefon zaufania (046) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem 91

22 Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Konsultacje prawne Program metadonowy Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji oraz testu na metabolity narkotyków w moczu p atne Grupa Anonimowych Narkomanów Telefon zaufania (046) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Klub Programu Ârodowisk Alternatywnych Dla Dzieci i M odzie y Alternatiff Poradnictwo* Nazwa placówki Samodzielny Wojewódzki Zespó Publicznych Weso a ul. 1-go Praskiego Pu ku 8 tel./fax (022) Czynne: pon , wt.-sob Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Oddzia y/pododdzia y detoksykacyjne Dane placówki Warszawa ul. Nowowiejska 27 tel. (022) wew. 341 Zakres dzia alnoêci Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywowania do dalszego leczenia * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 92

23 Zak adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Oddzia VII Detoksykacyjny fax (022) ord. Teresa Were yƒska- Boliƒska Metoda detoksykacji metadon, objawowe Czas trwania dni Instytut Psychiatrii i Neurologii Oddzia Detoksykacyjny Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i M odzie y Szpital w Garwolinie Oddzia Detoksykacyjny Warszawa al. Sobieskiego 1/9 tel. (022) fax (022) kier. Karina Chmielewska Garwolin Al. Legionów 11 tel. (025) fax (025) kier. Katarzyna Godlewska Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia Metoda metadon, klonidyna, leki objawowe Czas trwania 14 dni Przyjmowani pacjenci od 14 do 20 roku ycia Placówka posiada program motywowania do dalszego leczenia Czas trwania 14 dni Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Oddzia Detoksykacyjny dla Dzieci i M odzie y Otwock ul. Borowa 6/12 tel. (022) fax (022) kier. Anna Batijewska Przyjmowani pacjenci od 10 do 20 roku ycia Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji neuroleptyki, leki objawowe Czas trwania dni NZOZ FENIX Oddzia Detoksykacyjny* Wojewódzki Samodzielny Zespó Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr. Jana Mazurkiewicza Oddzia Detoksykacyjny* P ochocin ul. Zabytkowa 2 tel. (022) ord. Renata Rusiecka Pruszków ul. Partyzantów 2/4 tel. (022) w. 330, 281 fax (022) p.o. ord. Andrzej Bàczkowski Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Metoda detoksykacji: metadon, buprenorfina, leki objawowe Czas trwania: 7-14 dni Obowiàzkowa grupa wst pna Wczesna terapia Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji farmakologia objawowa, elementy fizykoterapii Czas trwania 10 dni Istnieje nieobowiàzkowa grupa wst pna Wczesna terapia * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 93

24 Samodzielny Wojewódzki Publiczny ZOZ Oddzia Detoksykacyjny Radom ul. Krychnowicka 1 tel. (048) wew. 312, 286 fax (048) Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji klonidyna Czas trwania 7-14 dni Placówki stacjonarne Nazwa placówki NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN Dane placówki Warszawa ul. Grodzieƒska 65 tel. (022) fax (022) mgr El bieta yczewska Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Liczba miejsc: 20 Przyjmowani pacjenci od 14 do 19 roku ycia Program rehabilitacyjny mies. Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna poza terenem oêrodka (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia) Dodatkowo: trening zast powania agresji ART, zaj cia dla pacjentów z wolontariuszmi Dom M odzie y Zagro onej Uzale nieniem i Eksperymentujàcej Warszawa ul. Marywilska 44 tel./fax (022) kier. Krzysztof Balcerek Liczba miejsc: 20 Przyjmowani pacjenci od 18 do 25 roku ycia Program rehabilitacyjny mies. Leczenie somatyczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna poza terenem oêrodka (poziom gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia) Dodatkowo: oêrodek mieêci si na terenie Centrum Pomocy Bliêniemu, podopieczni m.in. pomagajà chorym w hospicjum onkologicznym 94

25 NZOZ OÊrodek Wczesnej Rehabilitacji MONAR Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Szpital w Garwolinie NZOZ MONAR Warszawa ul. Wenedów 2 tel. (022) kier. Pawe Bia ek Garwolin Al. Legionów 11 tel. (025) fax (025) kier. Katarzyna Godlewska Ostro ka ul. Inwalidów Wojennych 21 tel./fax (029) kier. Jolanta Sza aƒcka Liczba miejsc: 20 Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka koedukacyjna Program rehabilitacyjny krótkoterminowy (3-6 mies.) Leczenie somatyczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Dodatkowo: w oêrodku przebywajà osoby czynnie uzale nione wyra ajàce ch ç dalszego leczenia stale lub czasowo bezdomne, osoby nieubezpieczone Liczba miejsc: 20 OÊrodek przyjmuje osoby w wieku lat Program rehabilitacyjny 3-6 miesi cy Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna na terenie oêrodka (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny) Dodatkowo: w oddziale prowadzona jest terapia osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba miejsc: 28 OÊrodek przyjmuje osoby w wieku lat Program rehabilitacyjny miesi cy (d ugoterminowy) OÊrodek prowadzi leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna na terenie i poza terenem oêrodka (poziom podstawowy, gimnazjum i ponadgimnazjalny) 95

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukaç pomocy?

Gdzie szukaç pomocy? IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE * ośrodki przyjmujące dzieci i młodzieŝ WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Centrum Psychoprofilaktyki

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. mazowieckie

Baza danych w. mazowieckie Baza danych w. mazowieckie 1. Powiat pruszkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 22

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo