WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE"

Transkrypt

1 Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Narkotyki Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania NZOZ Poradnia Uzale nieƒ dla Doros ych Stowarzyszenia Eleuteria Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i M odzie y Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Dane placówki tel Warszawa ul. Dzielna 7 tel. (022) tel./fax (022) kier. Barbara Robaszkiewicz Warszawa ul. Dzielna 7 tel. (022) (rejestracja) fax (022) kier. Krystyna Malinowska Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynny codziennie od do Telefon zaufania oferuje profesjonalnà pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla: osób osób okazjonalnie u ywajàcych narkotyków rodziców i przyjació osób u ywajàcych narkotyków pedagogów, nauczycieli, wychowawców wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem Ca kowity koszt po àczenia wynosi jednà jednostk taryfikacyjnà TP S.A. Czynne pon.- pt Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne W lokalu placówki funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów (pon , czw ) Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci do 20 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 71

2 Specjalistyczna Dla Dzieci i M odzie y Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR w Warszawie Warszawa ul. Ho a 57 tel. (022) fax (022) kier. Adam Nyk u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób oraz u ywajàcych narkotyki (nie) Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Konsultacje prawne zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêc metabolitów narkotyku w moczu p atnie (koszt testu) Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznania dostarczonej substancji p atnie Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i 72

3 Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Warszawa ul. Powstaƒców Wielkopolskich 17 tel. (022) kier. T. Harasimowicz Czynne pon.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu na obecnoêç narkotyku w organizmie oraz testu dostarczonej substancji Telefon zaufania (022) czynny pon.-pt Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Towarzystwo Rodzin i Przyjació Dzieci Uzale nionych Powrót z U Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna w Warszawie Warszawa ul. Pu awska 120/124 tel. (022) kier. Kazimierz Zar bski Czynne: pon.-pt , sob Placówka przyjmuje pacjentów od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) 73

4 Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Programy postrehabilitacyjne Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Narkomania Pomoc Rodzinie, infolinia ogólnokrajowa oraz (022) czynne pon.-pt , sob NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN Poradnia Rodzinna Punkt Konsultacyjny PTZN Warszawa ul. Grodzieƒska 65 tel. (022) fax (022) mgr Arnolda Miazga Warszawa ul. Chmielna 10A/21 tel. (022) fax (022) Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 14 do 35 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznania dostarczonej substancji p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych, oêrodków rehabilitacyjnych Telefon zaufania czynny od pon.-pt Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 74

5 kier. Jerzy Fia kiewicz Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do i oddzia ów detoksykacyjnych Wojewódzki Szpital Zakaêny Poradnia Profilaktyczno- -Lecznicza Warszawa ul. Leszno 17 tel. (022) fax (022) dyr. Andrzej Horban Czynne: pon, czw , wt., Êr., pt sob., niedz (program metadonowy) Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób o d narkotyków (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) Program metadonowy Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Placówka wystawia skierowania do i oddzia ów detoksykacyjnych Punkt Konsultacyjno- -Interwencyjny Warszawskiego Towarzystwa DobroczynnoÊci Warszawa ul. M ynarska 1 lok. 36 tel. (022) fax (022) kier. Katarzyna Pu awska-popielarz Czynne: pon, czw , wt., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) 75

6 Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób zagro onych uzale nieniem Konsultacje prawne Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu oraz rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie Samodzielny Wojewódzki Zespó Publicznych Zak adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Dzienny Oddzia Leczenia Uzale nieƒ Warszawa ul. Nowowiejska 27 tel. (022) fax (022) ord. Teresa Were yƒska- Boliƒska Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób (nie) Program metadonowy (punkt metadonowy) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne (oznaczenia iloêciowe), bezp atne pozosta e Testy umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Punkt Konsultacyjny Oddzia u Praskiego Mazowieckiego Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Warszawa ul. Wojnicka 2 tel kier. Andrzej Morawski Czynne: pon.-êr , czw , pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie (koszt testu) Grupa Anonimowych Narkomanów 76

7 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny ds. Przeciwdzia ania Uzale nienia od Ârodków Psychoaktywnych Stowarzyszenia dla Rodzin M odzie owa Poradnia Uzale nieƒ PowiÊlaƒskiej Fundacji Spo ecznej Warszawa ul. Zàbkowska 39 m. 2 tel. (022) dyr. Anna Szymczak Warszawa ul. Mokotowska 55 tel. (022) fax (022) kier. Sylwester Soçko Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) oraz osób Psychoterapia rodzinna dla rodzin osób Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Klub m odzie owy oraz hostel dla pacjentów poradni Punkt Informacyjno- Konsultacyjny OPS Dzia ds. Uzale nieƒ Warszawa ul. Fal cka 10 tel./fax (022) Czynne: pon.-êr , czw.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne 77

8 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny OPS Dzia ds. Uzale nieƒ M odzie owa Poradnia Uzale nieƒ PowiÊlaƒskiej Fundacji Spo ecznej Warszawa ul. Gagarina 27 tel./fax (022) Warszawa ul. Dobra 3 m. 12/16 tel. (022) fax (022) kier. Sylwester Soçko Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Klub m odzie owy oraz hostel dla pacjentów poradni OÊrodek Dziennej Terapii Uzale nieƒ Stowarzyszenie na Rzecz M odzie y Polskiej ORDO EX CHAO Warszawa ul. Mazowiecka 12 tel./fax (022) kier. P. Kalinowski Czynne: pon, wt.-pt , sob.-niedz Przyjmowani pacjenci od 14 do 22 roku ycia u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) 78

9 Psychoterapia grupowa dla osób zagro onych uzale nieniem Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie Warszawa ul. Noakowskiego 16 m. 1 tel./fax (022) dyr. Gra yna Miros Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Poradnia Uzale nieƒ Stowarzyszenia ORDO EX CHAO Warszawa ul. Woronicza 30A tel./fax (022) kier. Katarzyna Petrikowska Czynne: pon.-czw , pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i 79

10 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny OPS Dzia ds. Uzale nieƒ Warszawa ul. Woronicza 30 tel./fax (022) dyr. Ewa Wàsik Czynne: pon.-êr , czw.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne Poradnia Profilaktyki Spo ecznej MARATON Instytut Psychiatrii i Neurologii Punkt Konsultacyjny (Program metadonowy przy oddziale detoksykacyjnym) Warszawa Ursynów ul. Dunikowskiego 4 tel./fax (022) kier. Maria Tatarska Warszawa al. Sobieskiego 1/ 9 tel. (022) fax (022) kier. Karina Chmielewska Czynne: pon.-czw , pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne codziennie Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób Program metadonowy Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Rehabilitacyjna dla Warszawy i Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Sobieskiego 112 tel./fax (022) Czynne: pon., czw , wt , Êr., pt , sob.-niedz Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 80

11 Przy Mazowieckim Towarzystwie Powrót z U dla osób Uzale nionych i ich Rodzin kier. Robert Rutkowski Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób, u ywajàcych narkotyków (nie), zagro onych uzale nieniem Konsultacje prawne Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych OÊrodek Profilaktyki, Edukacji i Terapii Uzale nieƒ OLCHA Warszawa ul. Oleandrów 5 m. 8 tel. (022) po godz kier. Jaros aw Kalinowski Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 17 do 35 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 81

12 Oddzia Dzienny dla Dzieci i M odzie y Uzale nionej od Ârodków Psychoaktywnych Zespó Publicznych Zak adów Lecznictwa Otwartego Praga-Pó noc Warszawa ul. Otwocka 1 tel./fax (022) kier. Joanna Kalinowska Czynne: pon.-pt u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Konsultacje prawne Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Poradnia Profilaktyki Ârodowiskowej Studio MARATON II Warszawa ul. Wronia 35/37 tel. (022) kier. Ewa Jakoniuk Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 10 do 40 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych SP ZOZ Centrum Odwykowe dzienny oddzia odwykowy Warszawa ul. Zgierska 18a tel. (022) dyr. Danuta LeÊniewska Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 82

13 u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób zale nionych narkotyków (nie) Konsultacje prawne Program pracowników ulicznych (w ramach wspó pracy) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie Grupa Anonimowych Narkomanów (sob. godz ) Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Punkt Konsultacyjny Oddzia u Piaseczyƒskiego Mazowieckiego Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Góra Kalwaria ul. Batorego 13 tel. (022) kier. Andrzej Wojnarski Czynne: pon , Êr czw Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i NZOZ Przychodnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ Grodzisk Mazowiecki ul. 1-go Maja 15 tel. (022) kier. Urszula Paw owska Czynne: pon., wt , Êr., czw , pt Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 83

14 Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Istnieje mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Uzale nieƒ (Punkt Konsultacyjny dla mieszkaƒców powiatu piaseczyƒskiego) Konstancin Jeziorna ul. Mirkowska 56 tel. (022) kier. Barbara Robaszkiewicz Czynne: pon, Êr, pt , wt , czw Placówka przyjmuje osoby w ka dym wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Konsultacje prawne Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Telefon zaufania (022) , czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych 84

15 SPZOZ im. Dr. Psarskiego w Ostro ce OÊrodek Terapii Uzale nieƒ od Alkoholu NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ od Narkotyków MEDILIS Ostro ka Al. Jana Paw a II 120 tel. (029) fax (029) kier. Cecylia Jechna Ostro ka ul. Gorbatowa 70/27 tel. (029) Czynne: pon., czw , wt., Êr , pt Placówka przyjmuje osoby w ka dym wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych i prawne Wywiady, interwencje socjalne 85

16 Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Istnieje mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna Punkt Konsultacyjny NZOZ Regionalny OÊrodek Terapii Poradnia Rehabilitacyjno- -Readaptacyjna NADZIEJA* Ostro ka ul. OÊwiatowa 1 tel. (029) fax (029) Ostro ka ul. KoÊciuszki 24/26 tel. (029) kier. Teresa Zofia Che chowska Czynne: Przyjmowani pacjenci do 19 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Istnieje mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej bezp atnie Telefon zaufania 988 czynny pon.-êr Czynne: pon , , wt., Êr., pt , czw , Przyjmowani pacjenci od 10 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 86

17 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Istnieje mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Telefon zaufania (029) czynny pon., pt Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ Ostrów Mazowiecka ul. Okrzei 8 tel. (029) kier. Anna Baku a Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje pacjentów od 14 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu na rozpoznanie substancji psychoaktywnej oraz bezp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i 87

18 Punkt Konsultacyjny Mazowiecki Towarzystwo Powrót z U Otwock ul. Czaplickiego 7 tel. (022) przew. Marek Wiernicki Czynne: pon , czw.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób i ich rodzin Konsultacje prawne Istnieje mo liwoêç p atnego wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu Istnieje mo liwoêç bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji Punkt Konsultacyjny Oddzia u Praskiego Mazowieckiego Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Punkt Konsultacyjny Oddzia u Praskiego Mazowieckiego Piaseczno ul. Chyliczkowska 9 tel. (022) kier. Ewa Remesz Piaseczno pl. Pi sudskiego 10 tel. (022) kier. Gra yna Turell Czynne: pon.-êr Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Konsultacje prawne Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie Grupa Anonimowych Narkomanów Telefon zaufania czynny pon.-êr Czynne: wt , Êr , czw Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób 88

19 Towarzystwa Powrót z U dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin (nie) Poradnictwo dla osób Telefon zaufania (022) czynny w godzinach pracy placówki Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR P ock pl. Dàbrowskiego 1 tel. (024) kier. Janusz Krajewski Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 13 do 60 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Stacjonarny program wymiany igie i strzykawek Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie oraz rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Grupa Anonimowych Narkomanów (czw , niedz ) Poradnia Psychologiczo- -Pedagogiczna* Pruszków Al. Wojska Polskiego 20 tel. (022) Czynne: pon , , wt , pt Przyjmowani pacjenci od 9 do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 89

20 zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Centrum Rozwoju OsobowoÊci dla Dzieci i M odzie y NZOZ Poradnia Rodzinna Uzale nieƒ Radom ul. eromskiego 27 tel. (048) kier. ks. dr P. Rosik Czynne: wt., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR w Radomiu NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Rehabilitacyjna dla Osób Uzale nionych i Wspó od Narkotyków przy Mazowieckim Towarzystwie Powrót z U Radom ul. Struga 57 a tel./fax (048) kier. Konrad urek Siedlce ul. Kiliƒskiego 40 tel. (025) Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie p atnie Grupa Anonimowych Narkomanów Telefon zaufania (048) w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 90

21 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Program metadonowy Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Punkt Interwencyjno- -Konsultacyjny w placówce wsparcia dziennego przy PTZN o/sochaczew Centrum Przeciwdzia ania Narkomanii Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego Sochaczew ul. 15-Sierpnia 2 tel. (046) kier. S awomir Szadkowski Sochaczew ul. 600-lecia 90 tel. (046) kier. Katarzyna Dobrodziej Czynne: pon.-czw , pt Przyjmowani pacjenci od 13 do 29 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie Grupa Anonimowych Narkomanów (czw ) Telefon zaufania (046) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem 91

22 Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Konsultacje prawne Program metadonowy Mo liwoêç wykonania testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji oraz testu na metabolity narkotyków w moczu p atne Grupa Anonimowych Narkomanów Telefon zaufania (046) czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Klub Programu Ârodowisk Alternatywnych Dla Dzieci i M odzie y Alternatiff Poradnictwo* Nazwa placówki Samodzielny Wojewódzki Zespó Publicznych Weso a ul. 1-go Praskiego Pu ku 8 tel./fax (022) Czynne: pon , wt.-sob Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testów na obecnoêç metabolitów narkotyku w moczu p atnie Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i Oddzia y/pododdzia y detoksykacyjne Dane placówki Warszawa ul. Nowowiejska 27 tel. (022) wew. 341 Zakres dzia alnoêci Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywowania do dalszego leczenia * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 92

23 Zak adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Oddzia VII Detoksykacyjny fax (022) ord. Teresa Were yƒska- Boliƒska Metoda detoksykacji metadon, objawowe Czas trwania dni Instytut Psychiatrii i Neurologii Oddzia Detoksykacyjny Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i M odzie y Szpital w Garwolinie Oddzia Detoksykacyjny Warszawa al. Sobieskiego 1/9 tel. (022) fax (022) kier. Karina Chmielewska Garwolin Al. Legionów 11 tel. (025) fax (025) kier. Katarzyna Godlewska Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia Metoda metadon, klonidyna, leki objawowe Czas trwania 14 dni Przyjmowani pacjenci od 14 do 20 roku ycia Placówka posiada program motywowania do dalszego leczenia Czas trwania 14 dni Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Oddzia Detoksykacyjny dla Dzieci i M odzie y Otwock ul. Borowa 6/12 tel. (022) fax (022) kier. Anna Batijewska Przyjmowani pacjenci od 10 do 20 roku ycia Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji neuroleptyki, leki objawowe Czas trwania dni NZOZ FENIX Oddzia Detoksykacyjny* Wojewódzki Samodzielny Zespó Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr. Jana Mazurkiewicza Oddzia Detoksykacyjny* P ochocin ul. Zabytkowa 2 tel. (022) ord. Renata Rusiecka Pruszków ul. Partyzantów 2/4 tel. (022) w. 330, 281 fax (022) p.o. ord. Andrzej Bàczkowski Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Metoda detoksykacji: metadon, buprenorfina, leki objawowe Czas trwania: 7-14 dni Obowiàzkowa grupa wst pna Wczesna terapia Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji farmakologia objawowa, elementy fizykoterapii Czas trwania 10 dni Istnieje nieobowiàzkowa grupa wst pna Wczesna terapia * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 93

24 Samodzielny Wojewódzki Publiczny ZOZ Oddzia Detoksykacyjny Radom ul. Krychnowicka 1 tel. (048) wew. 312, 286 fax (048) Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji klonidyna Czas trwania 7-14 dni Placówki stacjonarne Nazwa placówki NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN Dane placówki Warszawa ul. Grodzieƒska 65 tel. (022) fax (022) mgr El bieta yczewska Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Liczba miejsc: 20 Przyjmowani pacjenci od 14 do 19 roku ycia Program rehabilitacyjny mies. Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna poza terenem oêrodka (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia) Dodatkowo: trening zast powania agresji ART, zaj cia dla pacjentów z wolontariuszmi Dom M odzie y Zagro onej Uzale nieniem i Eksperymentujàcej Warszawa ul. Marywilska 44 tel./fax (022) kier. Krzysztof Balcerek Liczba miejsc: 20 Przyjmowani pacjenci od 18 do 25 roku ycia Program rehabilitacyjny mies. Leczenie somatyczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna poza terenem oêrodka (poziom gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia) Dodatkowo: oêrodek mieêci si na terenie Centrum Pomocy Bliêniemu, podopieczni m.in. pomagajà chorym w hospicjum onkologicznym 94

25 NZOZ OÊrodek Wczesnej Rehabilitacji MONAR Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Szpital w Garwolinie NZOZ MONAR Warszawa ul. Wenedów 2 tel. (022) kier. Pawe Bia ek Garwolin Al. Legionów 11 tel. (025) fax (025) kier. Katarzyna Godlewska Ostro ka ul. Inwalidów Wojennych 21 tel./fax (029) kier. Jolanta Sza aƒcka Liczba miejsc: 20 Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka koedukacyjna Program rehabilitacyjny krótkoterminowy (3-6 mies.) Leczenie somatyczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Dodatkowo: w oêrodku przebywajà osoby czynnie uzale nione wyra ajàce ch ç dalszego leczenia stale lub czasowo bezdomne, osoby nieubezpieczone Liczba miejsc: 20 OÊrodek przyjmuje osoby w wieku lat Program rehabilitacyjny 3-6 miesi cy Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna na terenie oêrodka (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny) Dodatkowo: w oddziale prowadzona jest terapia osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba miejsc: 28 OÊrodek przyjmuje osoby w wieku lat Program rehabilitacyjny miesi cy (d ugoterminowy) OÊrodek prowadzi leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna na terenie i poza terenem oêrodka (poziom podstawowy, gimnazjum i ponadgimnazjalny) 95

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Stowarzyszenie MONAR Konsultacyjny Interwencyjno- -Poradniczy dla Dzieci i M odzie y Dom Powrotu NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ 15-750 Bia ystok ul. Ordonówny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Nadzieja Rodzinie 25-206 Kielce Czynne: pon. pt. 9.00 19.00 Poradnia Terapii ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki Zespó Poradni Zdrowia Psychicznego Poradnia Uzale nieƒ* NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna* Dane placówki 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 tel.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Punkt Konsultacyjny 15 814 Bia ystok Czynne: pon. pt. 9.00 17.00 Stowarzyszenia MONAR ul. Gen. Z. Berlinga 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. tel./fax: (0-85)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Centrum Profilaktyki Stowarzyszenie Profilaktyki Spo ecznej Sedno Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Dane placówki 61-745 Poznaƒ al. Marcinkowskiego 21 tel./fax

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 10-521 Olsztyn Czynne: pon., wt. 10.00 14.00, Êr. 10.00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Stowarzyszenie 45-071 Opole Czynne: pon., Êr. 12.00 20.00, wt., Êr., pt. 10.00 18.00, MONAR

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Dane placówki 31-143 Kraków ul. Basztowa 15 tel. (012) 422-55-99 fax (012) 422-55-99

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Narkotyki. Narkomania. Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0801-199-990 Czynny codziennie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki SZPOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ od Narkotyków Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Dane placówki 50-226 Wroc aw Wyb. J.C. Korzeniowskiego 18 tel. (071) 329-14-60

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Poradnia 20-243 Lublin Czynne: pon., wt., czw. 16.00-19.00 Profilaktyczno- ul. Kleeberga 14 pt. 16.00-20.30 Społeczna przy TRiPDU POWRÓT Z U tel. (081) 748-23-35

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Centrum Psychoedukacji 31-143 Kraków Czynne: pon. czw. 9.00-18.00, pt. 9.00 15.00 i Promocji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ 80-802 Gdaƒsk ul.

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 20-243 Lublin Czynne: pon. pt. 16.00 20.00 -Spo eczna ul. Kleeberga

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Narkotyki. Narkomania. tel. 0801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00 Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SP ZOZ 71-210 Szczecin Czynne: pon., Êr. pt. 7.25 15.00, wt. 7.25 18.00 Centrum Psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki OÊrodek Zapobiegania i Leczenia Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy Duszpastersko- -Wychowawczo- -Profilaktyczno- -Medycznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego Pradnia 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 Tel. (089) 532-78-37 Dyr. J. Rytlewska Czynne wt.- czw.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Poradnia 50-226 Wroc aw Czynne: pon. czw. 9.00 18.00, pt. 9.00 14.30 Terapii Uzale nieƒ ul. Wyb. 1. Przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Wojewódzki OÊrodek 65-044 Zielona Góra Czynne: pon. pt. 7.30 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Wazów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Placówki ambulatoryjne SP ZOZ Miejski 90-422 Łódź Czynne: pon. pt. 10.00-18.00 ul. Piotrkowska 67 Przyjmowane są osoby w wieku do 24 lat Profilaktyczno tel. (042) 632-75-40 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia 85-731 Bydgoszcz Czynne: pon. pt. 10.00 21.00 Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Centrum Profilaktyki Poradnia Profilaktyki i Terapii Punkt Wsparcia dla Osób Uzaleznionych od Narkotyków 61-745 Poznań al. Marcinkowskiego 21 tel. (061)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OÂRODKÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OÂRODKÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Nazwa placówki NZOZ Leczenia Uzale nieƒ MONAR Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Oddzia Wczesnej Rehabilitacji dla Osób Uzale nionych od Ârodków Psychoaktywnych i Alkoholu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Ośrodek Profilaktyki i Terapii SP ZOZ Poradnia 80-802 Gdańsk ul. 3 Maja 6 tel. (058) 302-04-42 fax. (058) 302-63-89

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Zespó Wojewódzkich 40-038 Katowice Czynne: pon., Êr. 8.00 18.00, wt., czw., pt. 8.00 16.00 Przychodni

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukaç pomocy?

Gdzie szukaç pomocy? IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności SZPOZ - Poradnia Terapii UzaleŜnień od Narkotyków Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12

Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12 Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12 Berezowska-Makowska Maria - SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień, ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia 80-802 Gdaƒsk Czynne: pon. pt. 9.00 20.00, sob. 10.00 14.00 Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 15.02.2010r.

Zielona Góra, 15.02.2010r. Zielona Góra, 15.2.21r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAKUPU NA ROK 21 USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres brak strona www: brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres   brak strona www: brak NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk telefon: (0-58) 302-04-42 faks: (0-58) 302-63-89 adres e-mail: ppitu@wp.pl Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE * ośrodki przyjmujące dzieci i młodzież WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE NZOZ Leczenia Uzależnień MONAR * Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji - Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom INSTYTUCJE PODSTAWOWE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Urzędu Miasta w Częstochowie -pon. -piąt., godz. 7:30-15:30, we wtorki do godz. 17:00, tel.

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2013 r./

WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2013 r./ WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc ie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2013 r./ Lp Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Forma pomocy poradnictwo jakie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Wojewódzki Zapobiegania i Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe działania profilaktyczne propagujące w szczególności szeroką wiedzę, edukację i informację nt. HIV/AIDS wśród społeczeństwa.

Kompleksowe działania profilaktyczne propagujące w szczególności szeroką wiedzę, edukację i informację nt. HIV/AIDS wśród społeczeństwa. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 335/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.03. 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w w ramach otwartego konkursu z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe L.p. Instytucja/ Organizacja 1. Komenda Miejska Policji 2. Prokuratura Okręgowa Forma udzielanej pomocy interwencyjna i organizacja innej pomocy do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu

Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu 1. Problemy z mową i ze słuchem Fundacja Słyszę, mówię,

Bardziej szczegółowo

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży "Młodzieżowy Port"

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Młodzieżowy Port Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży "Młodzieżowy Port" Zajmujemy się pomocą młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień Wykaz Poradni: 1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień ul. Cegielniana 8 02-471 Warszawa tel.518 571 803-22 297 03 50 2) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Konkurs z 27.12.2007r. TERAPIA I KLUBY

Konkurs z 27.12.2007r. TERAPIA I KLUBY Zielona Góra, 26.02.2008r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZAJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W dniu 27.12.2007r. Zarządzeniem nr 11/K/2007

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/165/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10 pn. Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień w Rzeszowie Poradnia UzaleŜnień

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Szczecinek, grudzień 2010 ROZDZIAŁ I PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych

Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych Sierpień 1995 Grzegorz Ciura Informacja Nr 337 Leczenie i

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 tel./faks: 33 817 28 38 e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie listy biegłych z

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH Ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa Tel. (0-22) 829-91-28, fax 828-91-29 klon@klon.org.pl www.klon.org.pl MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

Bardziej szczegółowo