WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne"

Transkrypt

1 Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki OÊrodek Zapobiegania i Leczenia Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy Duszpastersko- -Wychowawczo- -Profilaktyczno- -Medycznej dla M odzie y Dane placówki Katowice ul. Powstaƒców 31 tel. (032) fax (032) dyr. Joanna Markowicz Katowice ul. Opolska 9 tel. (032) duspasterz O. R. Sieroƒski OMI Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynne: pon., Êr , wt., czw., pt Placówka przyjmuje osoby w ka dym wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon.-êr.,pt , czw Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Programy pracowników ulicznych Towarzystwo Rodzin i Przyjació Dzieci Uzale nionych Powrót z U Oddzia Wojewódzki Katowice ul. M yƒska 21/23 tel./fax (032) Przew. E. Marcinkowska Czynne: pon., Êr , wt., czw , pt Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 138

2 zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki detoksykacyjnych Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani Punkt Konsultacyjny dla M odzie y Uzale nionej i Ich Rodzin Fudacji NADZIEJA * OÊrodek Profilaktyki Ârodowiskowej* Katowice ul. M yƒska 21/23 tel. (032) przew. Jolanta Fura Bielsko-Bia a ul. 3 Maja 5 tel. (033) koord. D. Grzbiela Bielsko-Bia a plac Fabryczny 5 tel kier. Tomasz Âwistak Czynne: wt., czw , pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon , wt., Êr., pt , czw Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Telefon zaufania czynny: pon.-niedz Czynne: pon , wt.-pt Placówka przyjmuje osoby od 13 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 139

3 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Punkt Konsultacyjny dla M odzie y Fundacji Nadzieja * Bielsko-Bia a ul. 3 Maja 12 tel. (033) Czynne: pon., , wt.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Telefon zaufania (033) czynny codziennie od do Przychodnia Profilaktyki Leczenia Poradnia Lekowych Bielsko-Bia a ul. Mostowa 1 tel. (033) fax (033) kier. Krzysztof Trembla Czynne: pon., wt, czw., pt , Êr Przyjmowani pacjenci od 16 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Programy pracowników ulicznych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 140

4 Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii ChrzeÊcijaƒska Misja Spo eczna TEEN CHALLENGE Cieszyn ul. Ks. Janusza 3 tel./fax (033) kier. Agnieszka Reszka Czynne: pon , wt., Êr , czw , pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie zagro onej uzale nieniem Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego i bezp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Telefon zaufania (033) czynny ca à dob Niepubliczny Psychiatryczny ZOZ* Poradnia Leczenia od Substancji Psychoaktywnych i Wspo uzale nieƒ Cieszyn ul. Menwicza 20 tel. (033) fax (033) kier. Robert Wojciechowski Chorzów ul. Zjednoczenia 10 tel./fax (032) kier. E. Bo ek Czynne: pon., wt., pt , czw Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Czynne: pon.-pt , sob.-niedz Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 141

5 Program pracowników ulicznych Program metadonowy Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych WZOZ nad Matkà, Dzieckiem i M odzie à Poradnia Zdrowia Psychicznego Cz stochowa ul. Sobieskiego 7a tel./fax (034) Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje pacjentów do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób detoksykacyjnych NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Cz stochowa Al. WolnoÊci 44/19 tel. (034) fax (034) kier. R. Lipiƒska Czynne: pon., Êr., czw , wt., pt Przyjmowani pacjenci od 11 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Programy pracowników ulicznych 142

6 Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, pon Telefon zaufania (034) w godz. pracy placówki TRiPDU Powrót z U w Cz stochowie NZOZ OÊrodek Profilaktyczno- -Spo eczny dla Uzale nionych i ich Rodzin Cz stochowa ul. Nowowiejskiego 3 tel./fax (034) kier./przew. Mieczys awa Tkacz Czynne: pon.-êr , czw , pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy pracowników ulicznych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego badania na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji Telefon zaufania (034) , czynny w godz. pracy placówki. 143

7 Poradnia Leczenia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Gliwice ul. D bowa 5 tel. (032) tel./fax (032) kier. J. Krajka Czynna: pon., Êr., pt , wt., czw Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Pracownia Profilaktyki Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeêwego Stylu ycia Pracownia Profilaktyki Narkomanii i Interwencji Kryzysowej* Gliwice pl. Inwalidów Wojennych 14 tel. (032) kier. K. Czekaj Gliwice ul. Jana Paw a II 7 tel. (032) (032) fax (032) dyr. W. Kuwaczka Czynne: pon., pt , wt.-czw Placówka przyjmuje pacjentów w wieku lat (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby od 16 do 19 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) 144

8 zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego NZOZ Centrum Terapii Nerwic, Depresji i NAURO-MED * Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Jastrz bie Zdrój ul. 1 Maja 20 tel. (032) dyr. J. Olszowy-OleÊ Knurów ul. ks. A. Kozie ka 8 tel. (032) fax (032) pe nomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Piotr Grzelak Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci powy ej 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Stacjonarny program wymiany igie i strzykawek Mi dzyzak adowy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych Miko ów ul. Konstytucji 3 Maja 38 tel. (032) koord. punktu Tadeusz Rosa Czynne: czw Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 145

9 i Przeciwdzia ania Uzale nieniom od Innych Ârodków Psychoaktywnych* Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Miko owskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychospo ecznej i Profilaktyki ZMIANA Miko ów ul. Krawczyka 16 tel. (032) prez. S. Bogdanowicz Poradnictwo dla osób Czynne: pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Poradnia Profilaktyki i Terapii w Raciborzu* NZOZ Centrum Zdrowia Przychodnia ÂródmieÊcie Poradnia Profilaktyki i Terapii Racibórz ul. Bema 4 tel. (032) kier. Zdzis awa Jolanta Indeka Racibórz ul. Klasztorna 10 tel. (032) fax (032) wew. 30 kier. Z. Indeka Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Poradnictwo dla rodzin osób dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Czynne: pon , wt.-pt Placówka przyjmuje pacjentów od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 146

10 u ywajàcych narkotyków (nie) OÊrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Niepubliczny Psychiatryczny ZOZ w Skokowie* Rybnik ul. Chrobrego 16 tel./fax (032) dyr. K. Kusz Skoczów ul. Krzywa 4 tel. /fax (033) kier. Robert Wojciechowski Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Przy placówce dzia a grupa Anonimowych Narkomanów, wt Ca odobowy telefon zaufania (032) Czynne: pon , Êr., pt Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) 147

11 Istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu OÊrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Us ug Socjalnych i Wsparcia OÊrodek Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Tarnogórski OÊrodek Terapii, Profilaktyki i Pomocy Spo ecznej ZOZ Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5a tel. (032) fax (032) kier. A. Leszczyƒska Âwi tochowice ul. Wallisa 2 tel./fax (032) kier. T. G owacka Tarnowskie Góry ul. Kar uszowiec 11 tel. (032) tel./fax (032) dyr. B. Boruta-Gojny Czynne 7 dni w tygodniu przez ca à dob Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Telefon zaufania (032) , czynny w godz. pracy placówki detoksykacyjnych Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 148

12 u ywajàcych narkotyków (nie) W placówce istnieje mo liwoêç przeprowadzenia p atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu W placówce istnieje mo liwoêç przeprowadzenia bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji detoksykacyjnych i oêrodkow rehabilitacyjnych Punkt Konsultacyjny PTZN o. w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry ul. Piastowska 8 tel./fax (032) Czynne: pon., wt , Êr., czw , pt Placówka przyjmuje pacjentów od 6 do 18 roku ycia (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej Telefon zaufania (032) , czynny w godzinach pracy placówki detoksykacyjnych NZOZ MENS-SANA Przychodnia Terapii od Alkoholu od Innych Ârodków Psychoaktywnych Tychy ul. Bukowa 20 tel./fax (032) kier. W. Piela Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Psychoterapia indywidualna dla osób 149

13 u ywajàcych narkotyków (nie) Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych i oddzia ów detoksykacyjnych Stowarzyszenie TrzeêwoÊç ycia * Tychy ul. Pi sudskiego 12 tel. (032) prezes M. Kajta Czynne: pt Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodkow rehabilitcyjnych Programy pracowników ulicznych W placówce istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu i odp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów NZOZ OÊrodek Terapii Uzale nienia od Alkoholu i Wspó uzale nieƒ Wodzis aw Âlàski ul. 26 Marca 51 tel. (032) wew dyr. A. Sirdak Czynne: pon.- pt , Przyjmowani pacjenci od 9 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 150

14 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem detoksykacyjnych Zespó Interwencji Kryzysowej przy Miejskim OÊrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu Zabrze ul. Wyzwolenia 7 tel. (032) fax (032) Stacjonarny program wymiany igiel i strzykawek SPZOZ OÊrodek Profilaktyki i Leczenia Punkt Profilaktyczno- -Konsultacyjny ds. Narkomanii Zabrze Park Hutniczy 6 tel. (032) (032) fax (032) wew. 104 opilu.prx.pl dyr. Ma gorzata Kowalcze Zawiercie ul. Powstaƒców Âlàskich 6 tel./fax (032) Czynne: pon.-pt , sob Przyjmowani pacjenci od 13 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Mo liwoêç rozpoznania dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: wt Przyjmowani pacjenci od 8 do 50 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób 151

15 Punkt Konsultacyjny ds. ChrzeÊcijaƒskiej Misji Spo ecznej TEEN CHALLENGE psycholog M. Poleciƒska ory ul. Boruƒska 13 tel. (032) (nie) Poradnictwo dla osób Placówka wspó pracuje z lekarzem wystawiajàcym skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Czynne: pon , wt , Êr., czw , pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie lub bezp atnie Telefon zaufania (linia bezp atna) czynny ca à dob, 7 dni w tygodniu Oddzia y/pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Dane placówki Zakres dzia alnoêci SP ZOZ Szpital Centrum Psychiatrii Oddzia Detoksykacji Katowice ul. Korczaka 27 tel. (032) fax (032) ord. W. Szafarowicz Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywowania pacjentów do dalszego leczenia Metoda detoksykacji klonidyna, Czas trwania: 14 dni Oddzia Psychiatryczno- -Stacjonarny Cz stochowa ul. PCK 1 tel. (034) Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Placówka posiada program motywowania pacjentów do dalszego leczenia 152

16 w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Or owskiego w Cz stochowie Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Centrum Profilaktyczno- -Rehabilitacyjne Oddzia Psychiatryczny, Oddzia Leczenia i Wspó uzale nieƒ* Gliwice ul. D bowa 5 tel. (032) fax (032) dyr. A. May-Majewski Metoda detoksykacji klonidyna, farmakoterapia objawowa Czas trwania: 7-14 dni Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia Metoda detoksykacji: leczenie objawowe, neuroleptyki, fizykoterapia Czas trwania: 14 dni Istnieje grupa wst pna, w ramach której prowadzona jest wczesna terapia Udzia w grupie wst pnej jest obowiàzkowy dla pacjentów z woj. Êlàskiego SP ZOZ Paƒstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Oddzia Psychiatryczny WZW z Pododdzia em Detoksykacyjnym dla Osób Uzale nionych od Substancji Psychoaktywnych Rybnik ul. Gliwicka 33 tel. (032) fax (032) dyr. B. Zagrodnik Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Placówka posiada program motywowania pacjentów do dalszego leczenia Metoda detoksykacji leczenie objawowe Czas trwania: 14 dni Jest grupa wst pna Udzia w grupie wst pnej jest obowiàzkowy Placówki stacjonarne Nazwa placówki Katolicki OÊrodek Wychowania i Resocjalizacji M odzie y Dane placówki Bielsko-Bia a ul. Barkowska 167 c tel./fax (033) dyr. ks. Józef Walusiak Zakres dzia alnoêci Liczba miejsc: 28 Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny mies. Model pracy: program w asny Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób 153

17 Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna na terenie oêrodka, na poziomie szko y gimnazjalnej i poza terenem na poziomie szko y ponadgimnazjalnej Dodatkowo: teatr, zaj cia plastyczne, muzyczne, 2 hostele OÊrodek Rehabilitacji M odzie y Nieprzystosowanej Uzale nionej Lekowo Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Bia ej Bielsko-Bia a ul. Kaszyska 35 tel. (033) kier. E. Makówka Liczba miejsc: 15 Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 7-12 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Psychoterapia grupowa dla osób Katolicki OÊrodek Dom Nadziei Bytom ul. Konstytucji 9 tel. (032) tel./fax (032) dyr. ks. Bogdan Peç Liczba miejsc: 24 Przyjmowani pacjenci od 13 do 21 roku ycia OÊrodek koedukacyjny OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi Program rehabilitacyjny 7-12 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Kursy zawodowe Dodatkowo: mieszkanie readaptacyjne w ramach postrehabilitacji Wojewódzki OÊrodek Psychoterapii Lekowych Czechowice Dziedzice ul. Stalmacha 9 tel./fax (032) kier. J. Straszny Liczba miejsc: 16 Przyjmowani pacjenci powy ej 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Przyjmowani pacjenci uzale nieni od ró nych substancji psychoaktywnych (oprócz substancji wziewnych) Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 154

18 Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Leczenie somatyczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna: poza terenem oêrodka OÊrodek Rehabilitacyjno- -Wychowawczy dla M odzie y Uzale nionej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Oddzia Psychiatryczny dla Pacjentów zpodwójnà Diagnozà Cz stochowa ul. Rejtana 7b tel. (034) tel./fax (034) kier. G. Dychto Gliwice ul. D bowa 5 tel. (032) tel./fax (032) , dyr. A. May-Majewski Liczba miejsc: 27 Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna: na terenie (gimnazjum) i poza oêrodkiem na poziomie ponadgimnazjalnym Liczba miejsc: 29 Oddzia psychiatryczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podwójne diagnozy) Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Oddzia koedukacyjny Program rehabilitacyjny do 2 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej, specjalistyczna przedrezydencka spo ecznoêç terapeutyczna dla pacjentów z podwójnà diagnozà Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Dodatkowo: po hospitalizacji pacjenci kontynuujà rehabilitacj w programie Êrednioterminowym FAMILIA 155

19 Centrum Leczenia GórnoÊlàskiego Stowarzyszenia FAMILIA OÊrodek Rehabilitacyjno- -Readaptacyjny dla Osób Uzale nionych Betania NZOZ Zak ad Lecznictwa Odwykowego Szansa Gliwice ul. Huberta 60 tel. (032) fax (032) dyr. A. May-Majewski Mstów ul. LeÊna 13/14 tel./fax (034) kier. ks. bp. prof. Antoni D ugosz P awniowice ul. Cmentarna 18 tel./fax (032) www. nzozszansa.pl dyr. K. Czekaj Liczba miejsc: 50 Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 3-6 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach specjalistycznej spo ecznoêci terapeutycznej dla pacjentów z podwójnà diagnozà Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Dodatkowo: po zakoƒczeniu leczenia rehabilitacyjnego placówka proponuje pacjentom program adaptacyjny w oparciu o hostel i mieszkania readaptacyjne oraz program postrehabilitacyjny, program rehabilitacyjny przeznaczony jest dla pacjentów z podwójna diagnozà Liczba miejsc: 27 OÊrodek przyjmuje osoby pe noletnie OÊrodek koedukacyjny Przyjmowane sà matki uzale nione wraz z dzieçmi Program rehabilitacyjny: mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia dla osob Nauka szkolna poza terenem oêrodka na poziomie szko y ponadgimnazjalnej i wy szej OÊrodek o charakterze katolickim Liczba miejsc: 30 Przyjmowani pacjenci od 19 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 7-12 mies. Model pracy oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej i modelu Minnesota Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób 156

20 Psychoterapia grupowa dla osób Kursy zawodowe Dodatkowo: program mieszkaƒ readaptacyjnych OÊrodek Rehabilitacyjno- -Readaptacyjny Stowarzyszenia MONAR Poraj D bowiec 2 tel. /fax (034) kier. Marek Âwiderski Liczba miejsc: 55 Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Przyjmuje matki uzale nione wraz z ich dzieçmi Program rehabilitacyjny miesiàce Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej i modelu Minnesota Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna poza terenem oêrodka na poziomie szko y ponadgimnazjalnej i wy szej Na terenie oêrodka dzia ajà grupy sportowe, pracownia muzyczna i komputerowa, fotograficzne, grupa eko, ko o filmowe Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Centralne Laboratorium Zespo u Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Zespó Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach* Dane placówki Katowice ul. Lompy 16 tel. (032) tel./fax (032) kier. I. Kulawik Katowice ul. Powstaƒców 31 tel. (032) fax (032) dyr. Jaros aw Majchrzak Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynne: pon.-pt Wszystkie badania p atnie Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt Bezp atnie ze skierowaniem lekarskim Testy anonimowe Dzia Zamiejscowy Âlàskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- -Epidemiologicznej w Bielsku Bia ej* Bielsko Bia a ul. Broniewskiego 21 tel. (033) fax (033) kier. B. Podêorska Czynne: pon.- pt Wszystkie badania p atnie Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie 157

21 Zespó ZOZ w Cieszynie* Poradnia Leczenia od Substancji Psychoaktywnych i Wspo uzale nieƒ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NajÊwi tszej Maryi Panny* Zespó Opieki Zdrowotnej Przychodnia MEDIL* Przychodnia MEDIL* Cieszyn ul. Bielska 4 tel. (033) (033) fax (033) dyr. mgr in. J. Kawulok Chorzów ul. Zjednoczenia 10 tel./fax (032) kier. E. Bo ek Cz stochowa ul. Bielska 104/118 tel. (034) fax (034) dyr. mgr Gra yna Drewniak Ostrowiec Âwi tokrzyski ul. Szymanowskiego 11 tel. (041) fax (041) dyr. J. Grabowski ywiec ul. Pó kole 38 tel. (033) kier. laboratorium dr B. Piwowarczyk ywiec ul. Komorowskich 27 tel. (033) kier. laboratorium dr B. Piwowarczyk Czynne: pon.- pt Wszystkie badania p atnie Test anonimowy Czynne pon.-pt Badanie bezp atne Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-niedz Bezp atnie tylko ze skierowaniem wydanym przez lekarza WSS Testy anonimowe Czynne: pon.-czw , pt Badanie p atne Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt , sob Badanie p atne Test anonimowy Czynne: pon.-pt Badanie p atne Test anonimowy ZZOZ Laboratorium Centralne Szpitala ywiec ul. Sienkiewicza 52 tel. (033) dyr. K. Semenowicz-Siuda Czynne: pon.-pt Badanie p atne Test anonimowy 158

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Nadzieja Rodzinie 25-206 Kielce Czynne: pon. pt. 9.00 19.00 Poradnia Terapii ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki Zespó Poradni Zdrowia Psychicznego Poradnia Uzale nieƒ* NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna* Dane placówki 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 tel.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Zespó Wojewódzkich 40-038 Katowice Czynne: pon., Êr. 8.00 18.00, wt., czw., pt. 8.00 16.00 Przychodni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Stowarzyszenie MONAR Konsultacyjny Interwencyjno- -Poradniczy dla Dzieci i M odzie y Dom Powrotu NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ 15-750 Bia ystok ul. Ordonówny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Centrum Profilaktyki Stowarzyszenie Profilaktyki Spo ecznej Sedno Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Dane placówki 61-745 Poznaƒ al. Marcinkowskiego 21 tel./fax

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Punkt Konsultacyjny 15 814 Bia ystok Czynne: pon. pt. 9.00 17.00 Stowarzyszenia MONAR ul. Gen. Z. Berlinga 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. tel./fax: (0-85)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Dane placówki 31-143 Kraków ul. Basztowa 15 tel. (012) 422-55-99 fax (012) 422-55-99

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Wojewódzki Zapobiegania i Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Stowarzyszenie 45-071 Opole Czynne: pon., Êr. 12.00 20.00, wt., Êr., pt. 10.00 18.00, MONAR

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 10-521 Olsztyn Czynne: pon., wt. 10.00 14.00, Êr. 10.00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ 80-802 Gdaƒsk ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Poradnia 20-243 Lublin Czynne: pon., wt., czw. 16.00-19.00 Profilaktyczno- ul. Kleeberga 14 pt. 16.00-20.30 Społeczna przy TRiPDU POWRÓT Z U tel. (081) 748-23-35

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki SZPOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ od Narkotyków Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Dane placówki 50-226 Wroc aw Wyb. J.C. Korzeniowskiego 18 tel. (071) 329-14-60

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Centrum Psychoedukacji 31-143 Kraków Czynne: pon. czw. 9.00-18.00, pt. 9.00 15.00 i Promocji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SP ZOZ 71-210 Szczecin Czynne: pon., Êr. pt. 7.25 15.00, wt. 7.25 18.00 Centrum Psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Poradnia 50-226 Wroc aw Czynne: pon. czw. 9.00 18.00, pt. 9.00 14.30 Terapii Uzale nieƒ ul. Wyb. 1. Przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 20-243 Lublin Czynne: pon. pt. 16.00 20.00 -Spo eczna ul. Kleeberga

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego Pradnia 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 Tel. (089) 532-78-37 Dyr. J. Rytlewska Czynne wt.- czw.

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Wojewódzki OÊrodek 65-044 Zielona Góra Czynne: pon. pt. 7.30 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Wazów

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Placówki ambulatoryjne SP ZOZ Miejski 90-422 Łódź Czynne: pon. pt. 10.00-18.00 ul. Piotrkowska 67 Przyjmowane są osoby w wieku do 24 lat Profilaktyczno tel. (042) 632-75-40 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia 85-731 Bydgoszcz Czynne: pon. pt. 10.00 21.00 Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Narkotyki Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania NZOZ Poradnia Uzale nieƒ dla Doros ych Stowarzyszenia Eleuteria Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Centrum Profilaktyki Poradnia Profilaktyki i Terapii Punkt Wsparcia dla Osób Uzaleznionych od Narkotyków 61-745 Poznań al. Marcinkowskiego 21 tel. (061)

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Ośrodek Profilaktyki i Terapii SP ZOZ Poradnia 80-802 Gdańsk ul. 3 Maja 6 tel. (058) 302-04-42 fax. (058) 302-63-89

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Narkotyki. Narkomania. tel. 0801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00 Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia 80-802 Gdaƒsk Czynne: pon. pt. 9.00 20.00, sob. 10.00 14.00 Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukaç pomocy?

Gdzie szukaç pomocy? IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności SZPOZ - Poradnia Terapii UzaleŜnień od Narkotyków Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom INSTYTUCJE PODSTAWOWE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Urzędu Miasta w Częstochowie -pon. -piąt., godz. 7:30-15:30, we wtorki do godz. 17:00, tel.

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień w Rzeszowie Poradnia UzaleŜnień

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 tel./faks: 33 817 28 38 e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12

Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12 Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12 Berezowska-Makowska Maria - SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień, ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OÂRODKÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OÂRODKÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Nazwa placówki NZOZ Leczenia Uzale nieƒ MONAR Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Oddzia Wczesnej Rehabilitacji dla Osób Uzale nionych od Ârodków Psychoaktywnych i Alkoholu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres brak strona www: brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres   brak strona www: brak NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk telefon: (0-58) 302-04-42 faks: (0-58) 302-63-89 adres e-mail: ppitu@wp.pl Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

Będzin. Bielsko - Biała. Bytom. 1. NZOZ "SYBERKA" Poradnia Uzależnień Od Alkoholu. Zwycięstwa Będzin tel.:

Będzin. Bielsko - Biała. Bytom. 1. NZOZ SYBERKA Poradnia Uzależnień Od Alkoholu. Zwycięstwa Będzin tel.: Będzin Zwycięstwa 30 42-500 Będzin tel.: 032 267 68 71 1. NZOZ "SYBERKA" Poradnia Uzależnień Od Alkoholu Bielsko - Biała Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała tel.: 033 812 30 42 Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Lp. Nazwa instytucji Dane teleadresowe 1. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu Ul. Barlickiego 2 42-200 Częstochowa Telefon kontaktowy: (34) 367-50-37 Punkt

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

Tychy, ul. Bukowa 20. Katowice, ul. Korczaka 27. Centrum Psycapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS

Tychy, ul. Bukowa 20. Katowice, ul. Korczaka 27. Centrum Psycapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS WYKAZ PLACÓWEK LECZĄCYCH UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - OD KOMPUTERA, TELEFONU, HAZARDU ZABURZENIA ODŻYWIANIA, UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, ZABURZENIA LĘKOWE Centrum Psycapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR:

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: PROCEDURY DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I WYCHOWAWCZYCH DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE * ośrodki przyjmujące dzieci i młodzież WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE NZOZ Leczenia Uzależnień MONAR * Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji - Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konkurs z 27.12.2007r. TERAPIA I KLUBY

Konkurs z 27.12.2007r. TERAPIA I KLUBY Zielona Góra, 26.02.2008r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZAJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W dniu 27.12.2007r. Zarządzeniem nr 11/K/2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Narkotyki. Narkomania. Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0801-199-990 Czynny codziennie

Bardziej szczegółowo

28 Dom Noclegowy Katowice, Dębowa 23 32 355 51 80 29 Ogrzewalnia dla Bezdomnych Katowice, Sądowa 1 32 203 71 51 30 Noclegownia dla Bezdomnych

28 Dom Noclegowy Katowice, Dębowa 23 32 355 51 80 29 Ogrzewalnia dla Bezdomnych Katowice, Sądowa 1 32 203 71 51 30 Noclegownia dla Bezdomnych SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. Śląskie 1 Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom dla Bezdomnych Będzin, Energetyczna 10 32 267 19 46 2 Noclegownia Bielsko-Biała, Krakowska 2a 33 498 74 17 3 Ośrodek Readaptacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Szczecinek, grudzień 2010 ROZDZIAŁ I PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 4336 Informacja Nr Adm. 0131-104/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 sierpnia 2015 r. Aktualna lista biegłych

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok

PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22.04.2004 r. Z raportu z badań monitoringowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/165/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10 pn. Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe L.p. Instytucja/ Organizacja 1. Komenda Miejska Policji 2. Prokuratura Okręgowa Forma udzielanej pomocy interwencyjna i organizacja innej pomocy do

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały nr Nr XXXV / 272 /14. Rady Gminy Brody z dnia 27.01.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Limanowa 2016r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Limanowa 2016r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Ewidencja instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz instytucji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo