WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne"

Transkrypt

1 Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki OÊrodek Zapobiegania i Leczenia Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy Duszpastersko- -Wychowawczo- -Profilaktyczno- -Medycznej dla M odzie y Dane placówki Katowice ul. Powstaƒców 31 tel. (032) fax (032) dyr. Joanna Markowicz Katowice ul. Opolska 9 tel. (032) duspasterz O. R. Sieroƒski OMI Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynne: pon., Êr , wt., czw., pt Placówka przyjmuje osoby w ka dym wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon.-êr.,pt , czw Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Programy pracowników ulicznych Towarzystwo Rodzin i Przyjació Dzieci Uzale nionych Powrót z U Oddzia Wojewódzki Katowice ul. M yƒska 21/23 tel./fax (032) Przew. E. Marcinkowska Czynne: pon., Êr , wt., czw , pt Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 138

2 zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki detoksykacyjnych Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani Punkt Konsultacyjny dla M odzie y Uzale nionej i Ich Rodzin Fudacji NADZIEJA * OÊrodek Profilaktyki Ârodowiskowej* Katowice ul. M yƒska 21/23 tel. (032) przew. Jolanta Fura Bielsko-Bia a ul. 3 Maja 5 tel. (033) koord. D. Grzbiela Bielsko-Bia a plac Fabryczny 5 tel kier. Tomasz Âwistak Czynne: wt., czw , pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon , wt., Êr., pt , czw Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Telefon zaufania czynny: pon.-niedz Czynne: pon , wt.-pt Placówka przyjmuje osoby od 13 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 139

3 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Punkt Konsultacyjny dla M odzie y Fundacji Nadzieja * Bielsko-Bia a ul. 3 Maja 12 tel. (033) Czynne: pon., , wt.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Telefon zaufania (033) czynny codziennie od do Przychodnia Profilaktyki Leczenia Poradnia Lekowych Bielsko-Bia a ul. Mostowa 1 tel. (033) fax (033) kier. Krzysztof Trembla Czynne: pon., wt, czw., pt , Êr Przyjmowani pacjenci od 16 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Programy pracowników ulicznych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 140

4 Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii ChrzeÊcijaƒska Misja Spo eczna TEEN CHALLENGE Cieszyn ul. Ks. Janusza 3 tel./fax (033) kier. Agnieszka Reszka Czynne: pon , wt., Êr , czw , pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie zagro onej uzale nieniem Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego i bezp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Telefon zaufania (033) czynny ca à dob Niepubliczny Psychiatryczny ZOZ* Poradnia Leczenia od Substancji Psychoaktywnych i Wspo uzale nieƒ Cieszyn ul. Menwicza 20 tel. (033) fax (033) kier. Robert Wojciechowski Chorzów ul. Zjednoczenia 10 tel./fax (032) kier. E. Bo ek Czynne: pon., wt., pt , czw Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Czynne: pon.-pt , sob.-niedz Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 141

5 Program pracowników ulicznych Program metadonowy Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych WZOZ nad Matkà, Dzieckiem i M odzie à Poradnia Zdrowia Psychicznego Cz stochowa ul. Sobieskiego 7a tel./fax (034) Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje pacjentów do 21 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób detoksykacyjnych NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Cz stochowa Al. WolnoÊci 44/19 tel. (034) fax (034) kier. R. Lipiƒska Czynne: pon., Êr., czw , wt., pt Przyjmowani pacjenci od 11 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Programy pracowników ulicznych 142

6 Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, pon Telefon zaufania (034) w godz. pracy placówki TRiPDU Powrót z U w Cz stochowie NZOZ OÊrodek Profilaktyczno- -Spo eczny dla Uzale nionych i ich Rodzin Cz stochowa ul. Nowowiejskiego 3 tel./fax (034) kier./przew. Mieczys awa Tkacz Czynne: pon.-êr , czw , pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Programy pracowników ulicznych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego badania na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu Istnieje mo liwoêç wykonania bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji Telefon zaufania (034) , czynny w godz. pracy placówki. 143

7 Poradnia Leczenia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Gliwice ul. D bowa 5 tel. (032) tel./fax (032) kier. J. Krajka Czynna: pon., Êr., pt , wt., czw Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Pracownia Profilaktyki Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeêwego Stylu ycia Pracownia Profilaktyki Narkomanii i Interwencji Kryzysowej* Gliwice pl. Inwalidów Wojennych 14 tel. (032) kier. K. Czekaj Gliwice ul. Jana Paw a II 7 tel. (032) (032) fax (032) dyr. W. Kuwaczka Czynne: pon., pt , wt.-czw Placówka przyjmuje pacjentów w wieku lat (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby od 16 do 19 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) u ywajàcych narkotyków (nie) 144

8 zagro onej uzale nieniem narkotyków (nie) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego NZOZ Centrum Terapii Nerwic, Depresji i NAURO-MED * Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzale nionych i ich Rodzin Jastrz bie Zdrój ul. 1 Maja 20 tel. (032) dyr. J. Olszowy-OleÊ Knurów ul. ks. A. Kozie ka 8 tel. (032) fax (032) pe nomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Piotr Grzelak Czynne: pon.-pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Wywiady, interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci powy ej 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Stacjonarny program wymiany igie i strzykawek Mi dzyzak adowy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych Miko ów ul. Konstytucji 3 Maja 38 tel. (032) koord. punktu Tadeusz Rosa Czynne: czw Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) 145

9 i Przeciwdzia ania Uzale nieniom od Innych Ârodków Psychoaktywnych* Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Miko owskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychospo ecznej i Profilaktyki ZMIANA Miko ów ul. Krawczyka 16 tel. (032) prez. S. Bogdanowicz Poradnictwo dla osób Czynne: pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Poradnia Profilaktyki i Terapii w Raciborzu* NZOZ Centrum Zdrowia Przychodnia ÂródmieÊcie Poradnia Profilaktyki i Terapii Racibórz ul. Bema 4 tel. (032) kier. Zdzis awa Jolanta Indeka Racibórz ul. Klasztorna 10 tel. (032) fax (032) wew. 30 kier. Z. Indeka Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Poradnictwo dla rodzin osób dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Czynne: pon , wt.-pt Placówka przyjmuje pacjentów od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 146

10 u ywajàcych narkotyków (nie) OÊrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Niepubliczny Psychiatryczny ZOZ w Skokowie* Rybnik ul. Chrobrego 16 tel./fax (032) dyr. K. Kusz Skoczów ul. Krzywa 4 tel. /fax (033) kier. Robert Wojciechowski Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Przy placówce dzia a grupa Anonimowych Narkomanów, wt Ca odobowy telefon zaufania (032) Czynne: pon , Êr., pt Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) 147

11 Istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu OÊrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Us ug Socjalnych i Wsparcia OÊrodek Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Tarnogórski OÊrodek Terapii, Profilaktyki i Pomocy Spo ecznej ZOZ Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5a tel. (032) fax (032) kier. A. Leszczyƒska Âwi tochowice ul. Wallisa 2 tel./fax (032) kier. T. G owacka Tarnowskie Góry ul. Kar uszowiec 11 tel. (032) tel./fax (032) dyr. B. Boruta-Gojny Czynne 7 dni w tygodniu przez ca à dob Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Telefon zaufania (032) , czynny w godz. pracy placówki detoksykacyjnych Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby niezale nie od wieku Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 148

12 u ywajàcych narkotyków (nie) W placówce istnieje mo liwoêç przeprowadzenia p atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu W placówce istnieje mo liwoêç przeprowadzenia bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji detoksykacyjnych i oêrodkow rehabilitacyjnych Punkt Konsultacyjny PTZN o. w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry ul. Piastowska 8 tel./fax (032) Czynne: pon., wt , Êr., czw , pt Placówka przyjmuje pacjentów od 6 do 18 roku ycia (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania bezp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej Telefon zaufania (032) , czynny w godzinach pracy placówki detoksykacyjnych NZOZ MENS-SANA Przychodnia Terapii od Alkoholu od Innych Ârodków Psychoaktywnych Tychy ul. Bukowa 20 tel./fax (032) kier. W. Piela Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Psychoterapia indywidualna dla osób 149

13 u ywajàcych narkotyków (nie) Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych i oddzia ów detoksykacyjnych Stowarzyszenie TrzeêwoÊç ycia * Tychy ul. Pi sudskiego 12 tel. (032) prezes M. Kajta Czynne: pt Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodkow rehabilitcyjnych Programy pracowników ulicznych W placówce istnieje mo liwoêç wykonania odp atnego testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu i odp atnego testu umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów NZOZ OÊrodek Terapii Uzale nienia od Alkoholu i Wspó uzale nieƒ Wodzis aw Âlàski ul. 26 Marca 51 tel. (032) wew dyr. A. Sirdak Czynne: pon.- pt , Przyjmowani pacjenci od 9 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 150

14 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem detoksykacyjnych Zespó Interwencji Kryzysowej przy Miejskim OÊrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu Zabrze ul. Wyzwolenia 7 tel. (032) fax (032) Stacjonarny program wymiany igiel i strzykawek SPZOZ OÊrodek Profilaktyki i Leczenia Punkt Profilaktyczno- -Konsultacyjny ds. Narkomanii Zabrze Park Hutniczy 6 tel. (032) (032) fax (032) wew. 104 opilu.prx.pl dyr. Ma gorzata Kowalcze Zawiercie ul. Powstaƒców Âlàskich 6 tel./fax (032) Czynne: pon.-pt , sob Przyjmowani pacjenci od 13 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Mo liwoêç rozpoznania dostarczonej substancji psychoaktywnej p atnie Telefon zaufania (032) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: wt Przyjmowani pacjenci od 8 do 50 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób 151

15 Punkt Konsultacyjny ds. ChrzeÊcijaƒskiej Misji Spo ecznej TEEN CHALLENGE psycholog M. Poleciƒska ory ul. Boruƒska 13 tel. (032) (nie) Poradnictwo dla osób Placówka wspó pracuje z lekarzem wystawiajàcym skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Czynne: pon , wt , Êr., czw , pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) narkotyków (nie) Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie lub bezp atnie Telefon zaufania (linia bezp atna) czynny ca à dob, 7 dni w tygodniu Oddzia y/pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Dane placówki Zakres dzia alnoêci SP ZOZ Szpital Centrum Psychiatrii Oddzia Detoksykacji Katowice ul. Korczaka 27 tel. (032) fax (032) ord. W. Szafarowicz Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywowania pacjentów do dalszego leczenia Metoda detoksykacji klonidyna, Czas trwania: 14 dni Oddzia Psychiatryczno- -Stacjonarny Cz stochowa ul. PCK 1 tel. (034) Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Placówka posiada program motywowania pacjentów do dalszego leczenia 152

16 w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Or owskiego w Cz stochowie Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Centrum Profilaktyczno- -Rehabilitacyjne Oddzia Psychiatryczny, Oddzia Leczenia i Wspó uzale nieƒ* Gliwice ul. D bowa 5 tel. (032) fax (032) dyr. A. May-Majewski Metoda detoksykacji klonidyna, farmakoterapia objawowa Czas trwania: 7-14 dni Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia Metoda detoksykacji: leczenie objawowe, neuroleptyki, fizykoterapia Czas trwania: 14 dni Istnieje grupa wst pna, w ramach której prowadzona jest wczesna terapia Udzia w grupie wst pnej jest obowiàzkowy dla pacjentów z woj. Êlàskiego SP ZOZ Paƒstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Oddzia Psychiatryczny WZW z Pododdzia em Detoksykacyjnym dla Osób Uzale nionych od Substancji Psychoaktywnych Rybnik ul. Gliwicka 33 tel. (032) fax (032) dyr. B. Zagrodnik Placówka przyjmuje osoby pe noletnie Placówka posiada program motywowania pacjentów do dalszego leczenia Metoda detoksykacji leczenie objawowe Czas trwania: 14 dni Jest grupa wst pna Udzia w grupie wst pnej jest obowiàzkowy Placówki stacjonarne Nazwa placówki Katolicki OÊrodek Wychowania i Resocjalizacji M odzie y Dane placówki Bielsko-Bia a ul. Barkowska 167 c tel./fax (033) dyr. ks. Józef Walusiak Zakres dzia alnoêci Liczba miejsc: 28 Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny mies. Model pracy: program w asny Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób 153

17 Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna na terenie oêrodka, na poziomie szko y gimnazjalnej i poza terenem na poziomie szko y ponadgimnazjalnej Dodatkowo: teatr, zaj cia plastyczne, muzyczne, 2 hostele OÊrodek Rehabilitacji M odzie y Nieprzystosowanej Uzale nionej Lekowo Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Bia ej Bielsko-Bia a ul. Kaszyska 35 tel. (033) kier. E. Makówka Liczba miejsc: 15 Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 7-12 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Psychoterapia grupowa dla osób Katolicki OÊrodek Dom Nadziei Bytom ul. Konstytucji 9 tel. (032) tel./fax (032) dyr. ks. Bogdan Peç Liczba miejsc: 24 Przyjmowani pacjenci od 13 do 21 roku ycia OÊrodek koedukacyjny OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi Program rehabilitacyjny 7-12 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Kursy zawodowe Dodatkowo: mieszkanie readaptacyjne w ramach postrehabilitacji Wojewódzki OÊrodek Psychoterapii Lekowych Czechowice Dziedzice ul. Stalmacha 9 tel./fax (032) kier. J. Straszny Liczba miejsc: 16 Przyjmowani pacjenci powy ej 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Przyjmowani pacjenci uzale nieni od ró nych substancji psychoaktywnych (oprócz substancji wziewnych) Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 154

18 Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Leczenie somatyczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna: poza terenem oêrodka OÊrodek Rehabilitacyjno- -Wychowawczy dla M odzie y Uzale nionej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Oddzia Psychiatryczny dla Pacjentów zpodwójnà Diagnozà Cz stochowa ul. Rejtana 7b tel. (034) tel./fax (034) kier. G. Dychto Gliwice ul. D bowa 5 tel. (032) tel./fax (032) , dyr. A. May-Majewski Liczba miejsc: 27 Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna: na terenie (gimnazjum) i poza oêrodkiem na poziomie ponadgimnazjalnym Liczba miejsc: 29 Oddzia psychiatryczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podwójne diagnozy) Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia Oddzia koedukacyjny Program rehabilitacyjny do 2 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej, specjalistyczna przedrezydencka spo ecznoêç terapeutyczna dla pacjentów z podwójnà diagnozà Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Dodatkowo: po hospitalizacji pacjenci kontynuujà rehabilitacj w programie Êrednioterminowym FAMILIA 155

19 Centrum Leczenia GórnoÊlàskiego Stowarzyszenia FAMILIA OÊrodek Rehabilitacyjno- -Readaptacyjny dla Osób Uzale nionych Betania NZOZ Zak ad Lecznictwa Odwykowego Szansa Gliwice ul. Huberta 60 tel. (032) fax (032) dyr. A. May-Majewski Mstów ul. LeÊna 13/14 tel./fax (034) kier. ks. bp. prof. Antoni D ugosz P awniowice ul. Cmentarna 18 tel./fax (032) www. nzozszansa.pl dyr. K. Czekaj Liczba miejsc: 50 Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 3-6 mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach specjalistycznej spo ecznoêci terapeutycznej dla pacjentów z podwójnà diagnozà Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób Dodatkowo: po zakoƒczeniu leczenia rehabilitacyjnego placówka proponuje pacjentom program adaptacyjny w oparciu o hostel i mieszkania readaptacyjne oraz program postrehabilitacyjny, program rehabilitacyjny przeznaczony jest dla pacjentów z podwójna diagnozà Liczba miejsc: 27 OÊrodek przyjmuje osoby pe noletnie OÊrodek koedukacyjny Przyjmowane sà matki uzale nione wraz z dzieçmi Program rehabilitacyjny: mies. Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia dla osob Nauka szkolna poza terenem oêrodka na poziomie szko y ponadgimnazjalnej i wy szej OÊrodek o charakterze katolickim Liczba miejsc: 30 Przyjmowani pacjenci od 19 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 7-12 mies. Model pracy oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej i modelu Minnesota Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Poradnictwo dla osób 156

20 Psychoterapia grupowa dla osób Kursy zawodowe Dodatkowo: program mieszkaƒ readaptacyjnych OÊrodek Rehabilitacyjno- -Readaptacyjny Stowarzyszenia MONAR Poraj D bowiec 2 tel. /fax (034) kier. Marek Âwiderski Liczba miejsc: 55 Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Przyjmuje matki uzale nione wraz z ich dzieçmi Program rehabilitacyjny miesiàce Model pracy placówki oparty jest na za o eniach spo ecznoêci terapeutycznej i modelu Minnesota Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Nauka szkolna poza terenem oêrodka na poziomie szko y ponadgimnazjalnej i wy szej Na terenie oêrodka dzia ajà grupy sportowe, pracownia muzyczna i komputerowa, fotograficzne, grupa eko, ko o filmowe Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Centralne Laboratorium Zespo u Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Zespó Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach* Dane placówki Katowice ul. Lompy 16 tel. (032) tel./fax (032) kier. I. Kulawik Katowice ul. Powstaƒców 31 tel. (032) fax (032) dyr. Jaros aw Majchrzak Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynne: pon.-pt Wszystkie badania p atnie Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt Bezp atnie ze skierowaniem lekarskim Testy anonimowe Dzia Zamiejscowy Âlàskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- -Epidemiologicznej w Bielsku Bia ej* Bielsko Bia a ul. Broniewskiego 21 tel. (033) fax (033) kier. B. Podêorska Czynne: pon.- pt Wszystkie badania p atnie Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie 157

21 Zespó ZOZ w Cieszynie* Poradnia Leczenia od Substancji Psychoaktywnych i Wspo uzale nieƒ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NajÊwi tszej Maryi Panny* Zespó Opieki Zdrowotnej Przychodnia MEDIL* Przychodnia MEDIL* Cieszyn ul. Bielska 4 tel. (033) (033) fax (033) dyr. mgr in. J. Kawulok Chorzów ul. Zjednoczenia 10 tel./fax (032) kier. E. Bo ek Cz stochowa ul. Bielska 104/118 tel. (034) fax (034) dyr. mgr Gra yna Drewniak Ostrowiec Âwi tokrzyski ul. Szymanowskiego 11 tel. (041) fax (041) dyr. J. Grabowski ywiec ul. Pó kole 38 tel. (033) kier. laboratorium dr B. Piwowarczyk ywiec ul. Komorowskich 27 tel. (033) kier. laboratorium dr B. Piwowarczyk Czynne: pon.- pt Wszystkie badania p atnie Test anonimowy Czynne pon.-pt Badanie bezp atne Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-niedz Bezp atnie tylko ze skierowaniem wydanym przez lekarza WSS Testy anonimowe Czynne: pon.-czw , pt Badanie p atne Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt , sob Badanie p atne Test anonimowy Czynne: pon.-pt Badanie p atne Test anonimowy ZZOZ Laboratorium Centralne Szpitala ywiec ul. Sienkiewicza 52 tel. (033) dyr. K. Semenowicz-Siuda Czynne: pon.-pt Badanie p atne Test anonimowy 158

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukaç pomocy?

Gdzie szukaç pomocy? IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE * ośrodki przyjmujące dzieci i młodzieŝ WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Centrum Psychoprofilaktyki

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo