Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie"

Transkrypt

1 Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne z art pkt 6kk. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. lub innego podmiotu Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne] Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, Rzeszów, Tel Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy Ul. Gawrzyłowska 31, Dębica, Tel , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LeŜajsku, ul. MC Skłodowskiej 8, LeŜajsk, Tel , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5, Łańcut, Tel , Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR w Ropczycach, Lubzina 47, Tel , Program korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc Sesje indywidualne z elementami terapii, Sesje grupowe, psychoedukacje Program korekcyjnoedukacyjny (finansowany ze środków unijnych) Rodzina bez przemocy Program korekcyjnoedukacyjny Oddziaływanie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne mające na celu korektę zachowań sprawcy przemocy. Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi edukacyjne, dyskusje grupowe, psychodramy. Oddziaływania terapeutyczne (zajęcia z psychologiem, terapeutą uzaleŝnień, porady prawne, kurs obsługi komputera). Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przestępstw, mający na celu powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie, sesje indywidualne, psychoterapia indywidualna nakierowana na zatrzymanie zjawiska przemocy, praca nad zmianą postaw wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi edukacyjne. Oddziaływania terapeutyczne na osoby stosujące przemoc w rodzinie, spotkania indywidualne (diagnoza psychologiczna sprawców przy uŝyciu narzędzi psychologicznych, w postaci testów, wywiadu, obserwacji), zajęcia grupowe.

2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18B, Lesko, Tel , fax , Pomoc w rodzinie Terapia indywidualna Sesje indywidualne, sesje grupowe, praca nad zmianą postaw Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi edukacyjne, dyskusje grupowe, psychodramy, projekcje filmów. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, Krasiczyn, Tel , Zacznij wszystko od nowa Program korekcyjnoedukacyjny skierowany do sprawców przemocy na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Popiełuszki 13A, Stalowa Wola, Tel , , Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35, Rudnik nad Sanem, Tel , , Program korekcyjnoedukacyjny pt. Ocalić to co zginęło Indywidualna praca: na motywacji klienta/praca nad motywacją klienta, przeformułowaniem problemu na cele klienta Grupa: warsztaty, ćwiczenia, psychoedukacja, dyskusje grupowe, elementy psychodramyelementy treningu, zastępowania agresji, wideo treningu, komunikacji. Forma ambulatoryjna Oddziaływanie terapeutyczne indywidualne i grupowe

3 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Chopina 16, Mielec, Tel , Program korekcyjoedukacyjny dla osób stosujących przemoc pt. Dom bez przemocy Program kierowany jest do osób: stosujących przemoc i agresję, uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków stosujących przemocskierowanych z art pkt 6 kk Program przewiduje objęcie przemocą osoby stosujące przemoc, w tym ze skazanymi wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjnoedukacyjnych oraz 2godzinne spotkanie z rodziną osoby stosującej przemoc. Program korekcyjnoedukacyjny z osobą stosującą przemoc, obejmuj do 35 godzin pracy indywidualnej oraz grupowej. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1, Tarnów, Tel lub , Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Karoliny 14d, Bochnia, Tel , Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie: autorski program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy Program pn. Educatins Groups For Men Who BatterThe Duluth Model Konsultacje, doradztwo, pomoc psychologicznopedagogiczna ofiarom przemocy i ich sprawcom oddziaływanie psychoedukacyjne, wykłady, ćwiczenia, warsztaty, treningi Oddziaływanie terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne, sesje indywidualne sesje grupowe: praca nad zmianą postaw, wykłady, warsztaty, treningi edukacyjne, dyskusje grupowe, sesje terapeutyczne.

4 Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sprawcy przestępstw związane z narkomanią Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), 2 3. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Targowa 9A, Tel , Tel/fax Katolicki Antynarkotyczny Ruch Stowarzyszenia Karan Rzeszów ul. Piłsudskiego 810, Tel , Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień w Rzeszowie, Rzeszów, Siemieńskiego 17, Tel , Tel/fax Leczenie odwykowe, ośrodek stacjonarny. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym 25, czas trwania programu rehabilitacyjnego 1224 miesięcy, placówka tylko dla męŝczyzn, pacjenci od 17 roku Ŝycia. Model pracy placówki oparty jest na społeczności terapeutycznej. Placówka prowadzi leczenie somatyczne, psychiatryczne, poradnictwo dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin, psychoterapię indywidualną dla osób uzaleŝnionych, psychoterapię grupową dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin. Poradnia uzaleŝnieńterapia osób uzaleŝnionych i ich rodzin Przyjmowania są pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa, grupy wstępne (edukacyjne, motywujące do leczenia), psychoterapia grupowa dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem od narkotyków. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję grupy wsparcia (edukacyjne, grupy zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, psychoterapia indywidualna). Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie Sprawcy przestępstw związane z narkomanią Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Oddział Psychiatryczny, Jasło, ul. Za Bursą 1, Tel Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia. Metoda detoksykacji, płyny infuzyjne, witaminy. Przeciętny czas trwania programu 21 dni. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na zakaŝenie HIV,

5 HCV na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu Sprawcy przestępstw związane z narkomanią Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych Powrót z U, Przeworsk, ul. Konopnickiej 2, Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa, grupy wstępne (edukacyjne, motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem od narkotyków, inne: realizacja programu profilaktycznoedukacyjnego w grupach zgłaszanych przez szkoły, profilaktyka HIV/AIDS. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: warsztaty rozwoju osobistego. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów Poradni konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Sprawcy przestępstw związane z narkomanią Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień MONAR, Stalowa Wola, ul Hutnicza 8, Tel/fax Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna, Tarnobrzeg, ul. Kossaka Tel Terapia uzaleŝnień Formaambulatoryjna Terapia indywidualna uzaleŝnienia od narkotyków oraz zajęcia informacyjnoedukacyjne dla osób stosujących środki psychoaktywne. Przyjmowania pacjenci od 3 24 roku Ŝycia. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa dla młodzieŝy uzaleŝnionej od narkotyków, Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej.

6 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie Sprawcy przestępstw związane z narkomanią Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), NZOZ Poradnia Zdrowia Publicznego Sanus, Bochnia, ul. Proszkowska 1, Tel fax Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, grupy wsparcia Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków Dla wszystkich klientów/pacjentów prowadzi konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z lekarzem ogólnym, lekarzem psychiatrą, neurologiem. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Sprawcy przestępstw związane z alkoholizmem Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), 3. Centrum Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień, Rzeszów ul. Kochanowskiego 17, Rzeszów, Tel Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień, Rzeszów ul. Siemieńskiego 17, Rzeszów, Tel ZOZ Szpital Odział Odwykowy oraz Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WpółuzaleŜnienia, Straszęcin Tel wew. 220, Program korekcyjnoedukacyjny Realizuje programy psychoterapii uzaleŝnień i współuzaleŝnień Leczenie odwykowe terapia indywidualna i grupowa Leczenie stacjonarne 4. ZOZ Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Podstawowy program terapii od alkoholu, Leczenie odwykowe ambulatoryjneoddziaływanie terapeutyczne

7 5. 6. Leśna 22, LeŜajsk, Tel wew. 422 ZOZ Łańcut, Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. 3 go Maja 12, Łańcut, Tel ZOZ Poradnia dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu i WspółuzaleŜnionych, ul. Ks. Kard. S.Wyszyńskiego 54, Ropczyce, Tel wew. 305 Pogłębiony program terapii od alkoholu Podstawowy program terapii uzaleŝnień od alkoholu Poradnictwo indywidualne dla osób współuzaleŝnionych Terapia przeciwalkoholowa Leczenie odwykowe w formie ambulatoryjnej Leczenie ambulatoryjne na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie Sprawcy przestępstw związane z alkoholizmem Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Szpital Specjalistyczny Podkarpacki.Ośrodek Onkologiczny Poradnia Terapii UzaleŜnień od Alkoholu, ul. Ks. Bielawskiego 16, Brzozów, Tel , Wojewódzki Szpital Podkarpacki. Wojewódzka Poradnia Odwykowa oraz Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Grodzka 45, Krosno, Tel wew. 558 Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Lipińskiego 10, Sanok, Tel Szpital Specjalistyczny, Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Za Bursą 1, Jasło, Tel SP ZOZ Poradnia UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnień, ul. Krasickich 7, Lesko, Tel Radzenie sobie z uzaleŝnieniem od alkoholu Podstawowy intensywny program psychoterapii uzaleŝnienia od alkoholu. Program pogłębiający leczenie choroby alkoholowej Terapia UzaleŜnienia Radzenie sobie z głodem alkoholowym, toŝsamość alkoholowa, nawroty choroby Terapia UzaleŜnień Leczenie odwykowe w formie ambulatoryjnej, terapia indywidualna i grupowa Leczenie stacjonarne 6 tygodni Terapia indywidualna i grupowa, 6mcy Leczenie odwykowe ambulatoryjne, program korekcyjnoedukacyjny, terapia indywidualna i grupowa Terapia indywidualna i grupowa Terapia indywidualna i grupowa

8 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu Sprawcy przestępstw związane z alkoholizmem Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Poradnia dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych od Alkoholu w Przemyślu, ul. Focha 31, Tel Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Poradnia Odwykowa, ul. Kościuszki 18, Jarosław, Tel wew. 265, 263, 237 Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny całodobowy Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu ora Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, ul. RóŜana 9, śurawica, Tel , ul. RóŜana 2 tel SP ZOZ Poradnia dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu ul. Szpitalna 20, Przeworsk, Tel ZOZ Poradnia Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia, ul. Kopernika1, Lubaczów, Tel Program Kasprzaka Terapia indywidualna i grupowa. Program leczenia uzaleŝnień grupa nawrotów, całodobowy Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu. Leczenie odwykowe stacjonarne. Poradnia/Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia. Terapia indywidualna i grupowa. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Sprawcy przestępstw związane z alkoholizmem Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Powiatowy Szpital Specjalistyczny Poradnia Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu oraz OLAZA ul. Staszica 4, Stalowa Wola, Tel , WOTUW Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Terapia odwykowa Forma ambulatoryjna Terapia uzaleŝnienia od alkoholu, podstawowy etap 1 rok dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu,

9 Alkoholu oraz Całodobowy Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Dąbrowskiego7, Stalowa Wola, Tel , WOTUW Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia, ul. Wiejska 17, Tarnobrzeg, Tel SPOZ Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Wolności 54, Nisko, Tel , SP ZZOZ Poradnia Terapii UzaleŜnień, ul. MC Skłodowskiej 1, Nowa Dęba, Tel wew. 148 Terapia uzaleŝnienia od alkoholu Terapia odwykowa całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu Forma ambulatoryjna Psychoterapia indywidualna i grupowa/program podstawowy 6 mcy/ Formaambulatoryjna Grupa edukacyjna. Spotkania indywidualne. Spotkania motywujące poradnia/przychodnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie Sprawcy przestępstw związane z alkoholizmem Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Poradnia Leczenia UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza. SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, Tarnów, Tel Leczenie odwykowe stacjonarne i ambulatoryjne, oddziaływanie terapeutyczne 4. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Sposób i zwięzły opis forma (stacjonarne, ambulatoryjne), Poradnia Leczenia UzaleŜnień, Nisko, ul. Wolności 54 Oddziaływanie terapeutyczne Forma ambulatoryjna Psychoterapia indywidualna i grupowa Na terenie właściwości Sądów Okręgowych w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu nie działają programy dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Nie istnieją równieŝ takie programy na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie.

10

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym. Adres Numery telefonów Adres e-mail i/ lub strona WWW

Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym. Adres Numery telefonów Adres e-mail i/ lub strona WWW Przeciwdziałanie, profilaktyka dla osób z problemem alkoholowym L. P 1. Nazwa osoby lub jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, działających w Gminie i statutowo zajmujących

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych. 3 2. Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo