WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE"

Transkrypt

1 Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) dyr. Ryszard Cz stochowski Czynne: pon.-pt i (dla sta ych pacjentów) Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Psychoterapia grupowa dla osób Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Mo liwoêç wykonania testu na rozpoznanie dostarczonej substancji Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych Grupa Anonimowych Narkomanów (pon. godz ) Telefon zaufania (052) czynny pon.-pt PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki i Terapii dla Dzieci i M odzie y Bydgoszcz ul. Brzozowa 28 tel. (052) kier. Robert Rejniak Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 7 do 24 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób 23

2 Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie p atnie rehabilitacyjnych oraz oddzia ów detoksykacyjnych SP Szpital Kliniczny im. Dr. A. Jurasza A.M. Oddzia Leczenia Pododdzia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Bydgoszcz ul. Kurpiƒskiego 19 tel. (052) kier. Katarzyna achut Czynne: pon., wt., czw., pt sob. (co druga w mies.) Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie bezp atnie Grupa Anonimowych Narkomanów (pon.-czw ) rehabilitacyjnych oraz oddzia ów detoksykacyjnych Wojewódzka Poradnia Terapii i Wspó uzale nieƒ przy Wojewódzkim OÊrodku Terapii i Wspó uzale nieƒ ul. Szosa Bydgoska 1 tel. (056) fax (056) p.o kier. Jolanta Kaczmarek Czynne: pon., Êr., czw , wt. pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 24

3 u ywajàcych narkotyków (nie) Psychoterapia grupowa dla osób Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Konsultacje prawne Grupa Anonimowych Narkomanów (wt., czw. godz ) rehabilitacyjnych oraz oddzia ów detoksykacyjnych NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna Powrót z U Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdzia ania Uzale nieniom ul. Strumykowa 4 tel./fax. (056) kier. Agnieszka Kasprzycka ul. Strumykowa 4 tel. (056) fax (056) prezes Mariola Kasprzycka Czynne: pon , wt, czw, pt i , Êr Przyjmowani pacjenci od 10 do 65 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Grupa Anonimowych Narkomanów (sob ) Mo liwoêç wykonania testu na obecnoêç narkotyku w organizmie p atnie Telefon zaufania (056) czynny pon., Êr rehabilitacyjnych oraz oddzia ów detoksykacyjnych Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób 25

4 u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Programy pracowników ulicznych PTZN Oddzia w Toruniu Poradnia Profilaktyki Ârodowiskowej OÊrodek Interwencji Kryzysowej i Profilaktyki Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzale nionych od Narkotyków* Punkt Konsultacyjny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii* ul. Szeroka 21 lok.3 tel./fax (056) kier. Teodor Wyrbiƒski Grudziàdz ul. Waryƒskiego 36 tel. (056) instruktor Joanna Iwanowska Inowroc aw ul. Toruƒska 26 tel. (052) Czynne: pon , wt.-niedz (pon grupa wsparcia dla rodziców dzieci ) Przyjmowani pacjenci od 13 do 30 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Czynne: pon.,pt wt., czw Êr Placówka przyjmuje osoby od 10 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Konsultacje prawne rehabilitacyjnych oraz oddzia ów detoksykacyjnych Czynne pon , czw Placówka przyjmuje osoby w wieku 7-23 lat Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 26

5 Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków (nie) Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne Telefon zaufania czynny w godzinach pracy placówki Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych NZOZ Promyk Poradnia Leczenia od Alkoholu Âwiecie ul. Âwi tego Wincentego 1 tel. (052) kier. Maria Wasilewic Czynne: pon , wt , Êr , czw , pt Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna* W oc awek ul. Ogniowa 8/10 tel. (054) dyr. Eleonora Lewandowska Czynne: pon, Êr.-pt , wt Placówka przyjmuje osoby od 11 do 20 roku ycia Poradnictwo dla rodzin osób (nie) Poradnictwo dla osób zagro onej uzale nieniem Oddzia y/pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddzia detoksykacyjny nr 14 Dane placówki Âwiecie ul. Sàdowa 18 tel. (052) wew. 324 ord. Jaros aw Uzia o Zakres dzia alnoêci Placówka posiada program motywujàcy do dalszego leczenia Metoda detoksykacji leki psychotropowe Czas trwania 14 dni * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 27

6 Placówki stacjonarne Nazwa placówki Wojewódzki OÊrodek Terapii i Wspó uzale nieƒ OÊrodek Terapii Odwykowej Dane placówki ul. Tramwajowa 2/4 tel. (056) fax (056) kier. El bieta Rachowska Zakres dzia alnoêci Liczba miejsc: 34 Przyjmowani pacjenci od 21 do 40 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 7-12 mies. OÊrodek nie przyjmuje pacjentów od substancji wziewnych Model pracy Minnesota z elementami spo ecznoêci terapeutycznej Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób (w tym spo ecznoêç terapeutyczna) Dodatkowo: w czasie terapii terapeuta pracuje z pacjentem w ramach osobistego planu terapii, pacjenci przyjmowani sà w systemie turnusowym co 2-3 mies., program trwa 8 mies. Z mo liwoêcià korzystania po zakoƒczeniu programu z hostelu lub mieszkania readaptacyjnego, oêrodek usytuowany w mieêcie, od wrzeênia do czerwca mo liwoêç korzystania z basenu krytego Oddzia Krótkoterminowej Terapii Ca odobowy M odzie owy Oddzia Leczenia ul. Szosa Bydgoska 1 tel. (056) fax (056) p.o. kier. Artur Lewiƒski ul. W oc awska 233 tel. (056) kier. Jacek Szczepkowski Liczba miejsc: 18 Przyjmowani pacjenci od 20 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 8 tygodni Model pracy Terapia Skoncetrowana na Rozwiàzaniach Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób Liczba miejsc: 25 Przyjmowani pacjenci od 14 do 20 roku ycia OÊrodek koedukacyjny Program rehabilitacyjny 3-6 mies. Model pracy Terapia Skoncentrowana na Rozwiàzaniach Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne 28

7 Psychoterapia grupowa dla osób Dodatkowo: czas trwania terapii zró nicowany (od 3 do 6 mies.) w zale noêci od potrzeb pacjenta SP Szpital Kliniczny im. Dr. A. Jurasza A.M. Oddzia Leczenia Pododdzia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Bydgoszcz ul. Kurpiƒskiego 19 tel. (052) kier. Katarzyna achut Liczba miejsc: 6 (pododdzia przeznaczony dla pacjentów z podwójnà diagnozà) OÊrodek dla m czyzn Program rehabilitacyjny: 2-8 tyg. Model pracy spo ecznoêç terapeutyczna, terapia behawioralno-poznawcza Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób Oddzia Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet Szpitala im. E. Warmiƒskiego Bydgoszcz ul. Szpitalna 19 tel. (052) , fax (052) ord. lek. med. Wojciech Kosmowski Liczba miejsc: 10 (miejsca detoksykacyjne i rehabilitacyjne, warunkiem przyj cia jest zdiagnozowane uzale nienie od benzdiazepin i alkoholu) OÊrodek dla kobiet Program rehabilitacyjny 3-6 mies. Model pracy spo ecznoêç terapeutyczna, model Minnesota, terapia metodà strategiczno-strukturalnà Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne Poradnictwo dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Punkt Konsultacyjno- -Diagnostyczny w Bydgoszczy Dane placówki Bydgoszcz ul. Kujawska 4 tel./fax (052) kier. El bieta Narolska-Wierczewska Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynne: wt Osoby przyjmujàce narkotyki bezp atnie Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie 29

8 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- -Zakaêny Laboratorium Analityczne MEDICUS Wies aw i Tomasz Majczyƒscy Labmed s.c. Laboratorium Analityczne Bydgoszcz ul. Floriana 12 tel. (052) W oc awek ul. WolnoÊci 15 tel. (054) kier. Jadwiga Filipiak W oc awek ul. Zduƒska 2 tel. (054) kier. Wies awa Majczyƒska Czynne: pon.-pt Osoby przyjmujàce narkotyki bezp atnie Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt , sob Testy p atne Testy anonimowe Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt sob Badania sà odp atne Testy sà przeprowadzane anonimowo 30

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT z badao w ramach zadania Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR Lecznictwo Odwykowe BOLES AWIEC MILICZ LEGNICA Z OTORYJA WOTUW CZARNY BÓR ZAK AD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALE NIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE SP

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo