WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE"

Transkrypt

1 Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki Lublin ul. Kleeberga 12 tel. (081) fax (081) kier. Dorota Tkaczyk Lublin ul. Kar owicza 1 tel./fax (081) kier. Andrzej Pierzcha a Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Czynne: pon., pt , wt.-czw u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla m odzie y zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków Mo liwoêç wykonania testu na rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej bezp atnie Telefon zaufania (081) czynny w godzinach pracy placówki Czynne: pon.-pt u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla osób Program metadonowy Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie dla osób leczonych w programie detoksykacyjnych 31

2 Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny w Lublinie Lubelskie Towarzystwo KUèNIA Lublin ul. Samsonowicza 25 tel. (081) psych. Anna Siudem Czynne: pon.-pt u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla m odzie y zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków Programy pracowników ulicznych Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika ZOZ MSWiA w Lublinie Lublin ul. Spokojna 3 tel. (081) kier. dr Marek Domaƒski Czynne: pon wt., czw Êr., pt Przyjmowni pacjenci od 18 roku ycia i ich rodzin Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne Telefon zaufania czynny pon.-pt NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Lublin ul. Hutnicza 10b tel./fax (081) kier. Iwona Sztajner Czynne: pon., czw , wt., Êr., pt Przyjmowani pacjenci od 8 roku ycia u ywajàcych narkotyków Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atne detoksykacyjnych, oêrodków rehabilitacyjnych 32

3 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzale nionym AGAPE Lublin ul. Bernardyƒska 5 tel./fax (081) ww.agape.lublin.pl prezes ks. Jacek Jakubiec Czynne: pon.-pt TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Poradnia Spo eczno- -Profilaktyczna Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzale nionym AGAPE Bia a Podlaska ul. Stacyjna 6 tel. (083) kier. mgr L. Skrzypczak Che m ul. Lubelska 55 tel./fax (082) kier. ks. Grzegorz Bzdyrak Czynne: pon., czw., pt , wt czw u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla m odzie y zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób Psychoterapia grupowa dla rodzin osób Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków Czynne: pon., czw , sobota (co 2 piàtek miesiaca w godz ) konsultacje prawne 33

4 SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzale nieƒ od Ârodków Odurzajàcych Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzale nionym AGAPE NZOZ OÊrodek Terapii Uzale nieƒ Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 tel. (082) kier. Halina Bil Krasnystaw ul. Sobieskiego 26 (przy parafii Matki Bo ej Pocieszenia) tel./fax (082) KraÊnik ul. KoÊciuszki 26 tel. (081) kier. Grzegorz Baran Czynne: Êr., czw Przyjmowani pacjenci od 15 do 55 roku ycia u ywajàcych narkotyków Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu detoksykacyjnych, oêrodków rehabilitacyjnych Czynne: Êr. czw , sob u ywajàcych narkotyków Czynne: pon., Êr, pt , wt., czw Przyjmowani pacjenci od 15 roku ycia u ywajàcych narkotyków 34

5 Powiatowy Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdzia ania Narkomanii KraÊnik ul. Sikorskiego 19 tel. (081) fax (081) kier. Aldona Kicia Psychoterapia grupowa dla rodzin osób Czynne: pon , wt , Êr czw , pt przyj cia PCPR ul. S owackiego 7, tel. (081) Przyjmowani pacjenci od 14 roku ycia u ywajàcych narkotyków Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych i oêrodków rehabilitacyjnych TRiPDU Powrót z U w Hrubieszowie NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Hrubieszów ul. 3 Maja 15 tel. (084) kier. Bronis awa Zi ba Hrubieszów ul. Mickiewicza 2 tel./fax (084) kier. Ewa Kwapieƒ-Dras Czynne: wt , pt Telefon zaufania czynny pt Czynne: pon.-pt Poradnia przyjmuje osoby od 12 do 30 roku ycia 35

6 Telefon zaufania 988 czynny pon.-pt Zak ad Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Pu awy ul. Kowalskiego 2 tel. (081) kier. Iwona Sztajner Czynne: pon.-êr., pt , wt. czw Poradnia przyjmuje osoby bez ograniczeƒ wiekowych u ywajàcych narkotyków Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Programy pracowników ulicznych Stacjonarne programy wymiany igie i strzykawek Telefon zaufania (081) czynny pon.-pt Punkt Informacyjno- -Konsultacyjny w Pu awach Lubelskie Towarzystwo KUèNIA * Pu awy ul. Polna 29 tel. (081) republika.pl kier. Dariusz J drzejewski Czynne: pon.-pt u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla m odzie y zagro onej uzale nieniem Psychoterapia grupowa dla osób u ywajàcych narkotyków ChrzeÊcijaƒski Punkt Konsultacyjny TEEN CHALLENGE Pu awy ul. Kowalskiego 4 tel kier. S awomir LeÊniak Czynne: wt , pt Placówka przyjmuje pacjentów od 15 roku ycia * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 36

7 Programy pracowników ulicznych Grupa Anonimowych Narkomanów (pon , Êr , sob ) Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzale nionym AGAPE Miejskie Centrum Profilaktyki Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ od Substancji Psychoaktywnych* Pu awy ul. Wojska Polskiego 3 tel kier. ks. Jacek Jakubiec Âwidnik ul. C.K. Norwida 2 tel./fax (081) kier. Ireneusz Bu a Âwidnik ul. LeÊmiana 4 tel. (081) lek. Andrzej Hanc Czynne: pon.-êr Placówka przyjmuje pacjentów bez ograniczeƒ wiekowych Programy pracowników ulicznych Czynne: pon.-pt Przyjmowani pacjenci od 13 do 35 roku ycia u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla m odzie y zagro onej uzale nieniem Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych Czynne: pon.-pt Placówka przyjmuje pacjentów od 18 roku ycia * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 37

8 u ywajàcych narkotyków detoksykacyjnych, oêrodków rehabilitacyjnych NZOZ PSYCH MED Poradnia Leczenia Uzale nieƒ Tomaszów Lubelski Al. Grunwaldzkie 1 tel./fax (084) dyr. Jolanta Ewa Koperwas Czynne: pon., Êr.-sob , wt Przyjmowani pacjenci od 14 roku ycia u ywajàcych narkotyków Programy terapeutyczne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych przez dyplomowanego pracownika socjalnego Testy na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atne detoksykacyjnych, oêrodków rehabilitacyjnych NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w ZamoÊciu Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ ZamoÊç ul. Partyzantów 5 tel. (084) fax (084) kier. Filip KoÊciuszko Czynne: pon , wt.-pt Przyjmowani pacjenci od 12 roku ycia u ywajàcych narkotyków Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 38

9 Oddzia y/pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Dane placówki Zakres dzia alnoêci SP ZOZ Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyƒskiego Oddzia Detoksykacyjny Lublin ul. Abramowicka 2 tel. (081) wew. 362, 363 fax (081) ord. Andrzej Hubert Kaciuba Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia Metoda detoksykacji: metadon, klonidyna, objawowo Przeci tny czas trwania detoksykacji 17 dni Placówki stacjonarne NZOZ MONAR OÊrodek Rehabilitacyjno- -Readaptacyjny Piaski powiat Âwidnik gmina Piaski miasto Majdan Kozic Dolnych 29 tel. (081) fax (081) kier. Grzegorz Pajàk Liczba miejsc: 32 Przyjmowani pacjenci od 18 roku ycia OÊrodek koedukacyjny OÊrodek przyjmuje pacjentów od nast pujàcych Êrodków: Êrodki pobudzajàce, halucynogeny, opiaty, mieszane Program rehabilitacyjny: mies. Model pracy spo ecznoêç terapeutyczna Psychoterapia grupowa dla osób Kursy zawodowe Nauka szkolna poza terenem oêrodka (na poziomie ponadgimnazjalnym) Dodatkowo: sekcja TAI-CHI, dietetyka, joga, model pracy wzbogacony o zaj cia z psychologiem Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci WSSE Pracownia Diagnostyki Schorzeƒ Wirusowych Lublin ul. Piel gniarek 6 tel. (081) wew. 118 fax (081) insp. Leszek Krakowiak Czynne: pon.-pt Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie 39

10 Punkt Konsultacyjno- -Diagnostyczny SP ZOZ Wojewódzka Przychodnia Skórno- -Wenerologiczna* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oddzia obserwacyjno- -zakaêny* SPZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne* Powiatowa Stacja Sanitarno- -Epidemiologiczna* Lublin Al. Tysiàclecia 5 tel. (081) koord. Andrzej Pierzcha a Lublin ul. 3 Maja 5a tel. (081) kier. Bogus aw Wach Bia a Podlaska ul. Warszawska 15 tel. (083) ord. Irena Kijuk Che m ul. Szpitalna 53 tel. (082) fax (082) kier. Maria Ho ysz ZamoÊç ul. Peowiaków 96 tel. (084) fax (084) dyr. Irena Brzyska Czynne: wt , czw Bezp atne badanie na obecnoêç wirusa HIV dla narkomanów Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-czw , pt Bezp atne badanie na obecnoêç wirusa HIV dla narkomanów Test anonimowy Poradnictwo przed i po teêcie Czynne: pon.-pt Testy p atne Testy anonimowe Czynne: pon.-pt , sob Testy anonimowe Testy p atne Czynne: pon.-pt Testy p atne Test anonimowy * dane na rok Placówka nie przes a a kwestionariusza aktualizacyjnego 40

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT z badao w ramach zadania Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU. (stan na dzień 31 stycznia 2010 roku)

LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU. (stan na dzień 31 stycznia 2010 roku) Województwa Wielkopolskiego Nr 058 6317 Poz. 1292 1292 LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 31 stycznia 2010 roku) Lp. Nazwisko i imi Telefon

Bardziej szczegółowo

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./

Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./ Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwojakie?

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim lp Nazwa i adres instytucji Kontakt Działalność 1 2 3 4 5 6 Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo