Gdzie szukaç pomocy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdzie szukaç pomocy?"

Transkrypt

1 IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne Hostele Badania w zakresie HIV/AIDS Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii Warszawa 2007

2 Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii Warszawa 2007

3 Spis treêci Wst p Województwo dolnoêlàskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo ódzkie Województwo ma opolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo Êlàskie Województwo Êwi tokrzyskie Województwo warmiƒsko-mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Wykaz placówek stacjonarnych Wykaz placówek prowadzàcych hostele i mieszkania readaptacyjne Placówki prowadzàce program metadonowy Indeks skrótów

4 Dane aktualne na dzieƒ 2 stycznia 2007 r. Publikacja opracowana na podstawie nades anych ankiet. Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêci dotyczàce placówek zamieszczone w niniejszym Informatorze. Opracowanie i druk Informatora sfinansowano ze Êrodków Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii Nadzór, projekt ok adki: Tomasz Zakrzewski Copyright by Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii ISBN Egzemplarz bezp atny Druk i oprawa: A. E. Kustosz i W. M. M drek Sp. J ul. Romantyczna Warszawa

5 Szanowni Paƒstwo, Informator Gdzie szukaç pomocy przygotowany dla Paƒstwa ju po raz czwarty, zawiera informacje o placówkach udzielajàcych pomocy osobom uzale nionym od narkotyków na terenie ca ej Polski. Publikacja jest kontynuacjà wydaƒ z roku 2000, 2002 oraz Zainteresowanie niniejszà publikacjà przeros o oczekiwania Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii, dlatego z tym wi kszà uwagà zbieraliêmy dane dotyczàce systemu opieki zdrowotnej nad osobami dotkni tymi problemem narkomanii ju od po owy 2006 roku. Przygotowujàc bie àcà edycj staraliêmy si dotrzeç do jak najwi kszej liczby placówek, co prze o y o si zarówno na obj toêç, jak i poszerzenie oferty pomocy. W niniejszym Informatorze, podobnie jak w poprzedniej edycji, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddzia ów detoksykacyjnych i placówek prowadzàcych badania na obecnoêç wirusa HIV, zamieêciliêmy wykaz placówek prowadzàcych hostele i mieszkania readaptacyjne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych, a tak e wyodr bniliêmy aktualne dane o prowadzonych w kraju programach leczenia substytucyjnego. Uk ad treêci zamieszczonych w Informatorze pozosta niezmieniony wzgl dem poprzednich edyji. Przy wyborze uk adu informacji przyêwieca nam cel u atwienia czytelnikowi wyszukiwania wybranych placówek. PodzieliliÊmy dane nie tylko ze wzgl du na ich specyfik, ale tak e ze wzgl du na województwa, w których znajdujà si poszczególne placówki. Poza tym, podobnie jak w poprzednich wydaniach, na koƒcu ksià ki znajdà Paƒstwo dodatkowo osobne zestawienie danych dotyczàcych oêrodków rehabilitacyjnych. Dla uzyskania informacji o placówkach udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym zamieszczonych w niniejszym Informatorze pos u yliêmy si metodà kwestionariuszy, które wysy aliêmy do placówek znajdujàcych si w bazach danych Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii, Pe nomocników Wojewo- 5

6 dów i Pe nomocników Urz dów Marsza kowskich ds. Narkomanii. W ankiecie zamie- ÊciliÊmy tak e proêb o przesy anie adresów placówek powsta ych po roku Dzi ki tej metodzie mogliêmy dotrzeç do wi kszej liczby instytucji zajmujàcych si pomocà osobom z problemem narkotykowym. Wszystkie placówki, które poprawnie wype ni y kwestionariusz i odes a y go w terminie do naszego Biura, zosta y umieszczone w niniejszym wydaniu Informatora Gdzie szukaç pomocy?. StaraliÊmy si rzetelnie przygotowaç baz adresowà oraz wszelkie informacje na temat zakresu dzia alnoêci poszczególnych placówek. Mamy jednak ÊwiadomoÊç, e istniejà wcià na mapie Polski takie miejsca pomocy, do których w bie àcym wydaniu jeszcze nie dotarliêmy. Dlatego te zach camy Paƒstwa do wspó pracy iprzesy ania brakujàcych adresów placówek. Zostanà one uwzgl dnione w kolejnej edycji Informatora, a wszystkie dane b dà na bie àco aktualizowane w elektronicznej wersji Informatora dost pnej na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii a tak e na stronie Poradni Internetowej Ka da z placówek, która chcia aby zaistnieç w Informatorze lub uaktualniç swoje dane, proszona jest o pobranie ze strony internetowej Krajowego Biura pliku kwestionariusz.zip, a nast pnie wype nienie oraz przes anie go drogà pocztowà na adres Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii wraz z aktualnà pieczàtkà placówki i podpisem osoby wype niajàcej ankiet. Oddajemy niniejszy Informator w Paƒstwa r ce z nadziejà, e b dzie on u ytecznym narz dziem pomocy zarówno dla osób dotkni tych problemem narkomanii, jak i dla profesjonalistów zajmujàcych si pomocà i leczeniem osób od narkotyków.

7 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Poradnia Wroc aw Czynne: pon. czw , pt Terapii Uzale nieƒ ul. Wyb. 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. od Narkotyków J.C. Korzeniowskiego Dla osób z problemem narkotykowym: tel.: (0-71) wew. 250 Psychoterapia indywidualna fax: (0-71) ordyntor Piotr Pazdro 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Indywidualna terapia podtrzymujàca trzeêwienie i abstynencj 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: socjalne 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Lekarzem ogólnym Konsultacje psychologiczne, konsultacje w klinice chorób zakaênych, konsultacje specjalisty terapi uzale nieƒ od narkotyków 8. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów M odzie owy OÊrodek Wroc aw Czynne: pon. pt , sob Profilaktyki i Wczesnej ul. Roosevelta 18a 1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 30 r.. Terapii MONAR tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: kier. Adam Lewicki Psychoterapia indywidualna Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków J. angielski, j. niemiecki, trening nin-jutsu 7

8 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Warsztaty rozwoju osobistego Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek prowadzony przez streetworkerów 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem, doradcà zawodowym 7. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 8. Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Poradnia Profilaktyki Wroc aw Czynne: pon., Êr., pt , iterapii Uzale nieƒ ul. Trzebnicka 17 wt., czw MONAR tel./fax: (0-71) Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych 2. Dla osób z problemem narkotykowym: kier. Ilona Antoniewicz- -Tomaczak Psychoterapia indywidualna Diagnoza uzale nienia, konsultacje psychologiczne Diagnoza uzale nienia, konsultacje psychologiczne 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Psychoterapia podtrzymujàca, konsultacje zapobiegajace nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem, specjalistà terapii uzale nieƒ 8. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów 8

9 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE NZOZ Centrum Wroc aw Czynne: pon. pt Interwencji Kryzysowej ul. Skoczylasa 8 1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 60 r.. KARAN tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: Poradnia Rodzinna kier. Marcin Kramek Psychoterapia indywidualna dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków Trening zapobiegania agresji, treningi interpersonalne Trening zapobiegania agresji, psychoterapia rodzinna 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego Psychoterapia rodzinna 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Bank ywnoêci 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Bank ywnoêci 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Piel gniarkà 8. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów NZOZ Centrum Wroc aw Czynne: pon. pt Interwencji Kryzysowej ul. Skoczylasa 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 30 r.. KARAN tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: Oddzia Dzienny kier. ks. dr. Bronis aw Psychoterapia indywidualna Pawe Rosik dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 9

10 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Trening zapobiegania agresji, treningi interpersonalne Trening zapobiegania agresji 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego Warsztaty aktywizacji zawodowej Psychoterpia indywidualna 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Bank ywnoêci 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Piel gniarkà 7. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Stowarzyszenie Wroc aw Czynne: pon., Êr., pt na Rzecz Dzieci ul. Wi ckowskiego 10/2 1. Przyjmowani pacjenci od 17 do 26 r.. i M odzie y Wobec tel./fax: (0-71) , 2. Dla osób z problemem narkotykowym: Zagro eƒ Spo ecznych WYSPA onet.pl Psychoterapia indywidualna Rodzinna Poradnia Profilaktyki kier. Zbigniew Tomczak Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce i Niedostosowania do leczenia Spo ecznego M odzie y dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów 10

11 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Poradnia Profilaktyki Jelenia Góra Czynne: pon. pt iterapii Uzale nieƒ ul. WolnoÊci Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych MONAR tel/fax: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: kier. Józef LeÊniak Psychoterapia indywidualna dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. Badania na: Zaka enie HIV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-75) 9288, czynny w godz. pracy placówki 11. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów NZOZ Przychodnia Dzier oniów Czynne: pon. pt Zdrowia Psychicznego ul. Piastowska 7/1 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. iterapii Uzale nieƒ tel.: (0-74) Dla osób z problemem narkotykowym: Essere s.c. fax: (0-74) Psychoterapia indywidualna dyr. Waldemar Kurek Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 11

12 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 7. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-74) , czynny pon. pt. w godz Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Fundacja Na Rzecz G ogów Czynne: pon., wt., czw., pt , Êr Zapobiegania Narkomanii Pl. Mieszka I Przyjmowani pacjenci od 11 r.. MARATON tel./fax: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: Centrum Kompetencyjne Interwencyjno- master.pl Psychoterapia indywidualna -Profilaktyczny OÊrodek Wczesnej Terapii one.pl Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Uzale nieƒ Kier. El bieta Kowalska dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków Psychoterapia indywidualna 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne Poradnia Profilaktyki Brzeg Dolny Czynne: pon. pt , sob iterapii Uzale nieƒ ul. Wyspiaƒskiego Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych MONAR tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: wp.pl Psychoterapia indywidualna kier. Henryk Dubienka Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 12

13 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-71) , czynny pon. pt.w godz.: Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Stowarzyszenie Pomocy Kamienna Góra Czynne: czw , pt Arka Noego Oddzia ul. Wa brzyska Przyjmowani pacjenci od 12 r.. w Kamiennej Górze tel.: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: Psychoterapia indywidualna Robert Gregorczyk Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia 4. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Spotkania profilaktyczne i edukacyjne 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 6. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 7. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-75) , czynny w godz. pracy placówki, , czynny ca odobowo 8. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych OÊrodek Interwencji K odzko Czynne: pon , wt , Êr. pt Kryzysowej przy ul. KoÊciuszki 2 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Powiatowym Centrum tel.: (0-74) Dla osób z problemem narkotykowym: Pomocy Rodzinie fax: (0-74) Psychoterapia indywidualna dyr. Halina Bernat Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Interwencja kryzysowa 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Warsztaty rozwoju osobistego Wsparcie indywidualne 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 13

14 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 6. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-74) , czynny w godz. pracy placówki 7. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Poradnia Profilaktyki Legnica Czynne: pon., pt , wt. czw , iterapii Uzale nieƒ ul. Hutników 3 1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 60 r.. MONAR tel.: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: fax: (0-76) Psychoterapia indywidualna specjalista terapii uzale nieƒ Dariusz Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Be dowski dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków Poradnictwo Grupy wsparcia/edukacyjne Psychoterapia grupowa 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy wsparcia/edukacyjne Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem klinicznym 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Miejski OÊrodek Lubin Czynne: pon. czw , pt Profilaktyki i Wczesnej ul. Parkowa 1 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Terapii Uzale nieƒ tel.: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: do 87 fax: (0-76) Psychoterapia indywidualna dyr. Robert Kozon Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 14

15 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Warsztaty rozwoju osobistego 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywajà si w czw Punkt Konsultacyjny Âwiebodzin Czynne: czw dla Osób Uzale nionych ul. Bramkowa 2 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych przy Centrum Profilaktyki tel.: (0-68) Dla osób z problemem narkotykowym: Uzale nieƒ specjalista terapii uzale nieƒ Beata Kotus Psychoterapia indywidualna Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 9. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywajà si : czw Punkt Terapeutyczno Âwidnica Czynne: Êr Konsultacyjny ul. D uga Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych tel./fax: (0-68) Dla osób z problemem narkotykowym: specjalista terapii uzale nieƒ Anna Komorowska Sesje indywidualne 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 15

16 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Wspó praca z gminà, policjà, pedagogiem szkolnym 5. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie Fundacja Merkury Wa brzych Czynne: pon., Êr , wt., czw., pt OÊrodek Profilaktyki ul. Reymonta Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Ârodowiskowej tel.: (0-74) Dla osób z problemem narkotykowym: dyr. Bogus awa Psychoterapia indywidualna U anowicz-p cherczyk dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Warsztaty rozwoju osobistego Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: TRiPDU POWRÓT Z U Zgorzelec Czynne: wt., pt Oddzia Terenowy ul. Warszawska 1 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych tel.: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: przew. Anna Wykocka Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Âwietlice socjoterapeutyczne dla dzieci i m odzie y 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Wywiady, poradnictwo socjalne 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 16

17 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-75) , czynny w godz. pracy placówki 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Stowarzyszenie Zgorzelec Czynne: pon. pt , sob., ndz Profilaktyki ul. Warszawska 37a 1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 55 r.. iprofesjonalnej Pomocy tel./fax: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: Osobom Uzale nionym Subsydium Psychoterapia indywidualna przew. Maria Leszczyƒska dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 6. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji SPZOZ w Zgorzelcu Zgorzelec Czynne: pon. sob , ndz Poradnia Terapii ul. Warszawska 37a 1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 60 r.. Uzale nienia tel./fax: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: od Substancji Psychoaktywnych Psychoterapia indywidualna Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Program leczenia substytucyjnego 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem 17

18 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 8. Badania na: Zaka enie HIV 9. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 10. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie/bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie 11. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Wojewódzki Szpital Z otoryja Czynne: pon. Êr Psychiatryczny ul. Szpitalna 9 1. Przyjmowani pacjenci od 8 do 65 r.. tel.: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: fax: (0-76) dyr. Stanis aw Woêniakowski 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 5. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 6. Badania na: Zaka enie HIV 7. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV 8. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Oddzia y / Pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Oddzia Wroc aw 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. Detoksykacyjny Wyb. 2. Placówka posiada program motywowania pacjenta dla Narkomanów J.C. Korzeniowskiego 18 do dalszego leczenia tel.: (0-71) Metoda detoksykacji w. 250 Objawowo fax: (0-71) Przeci tny czas trwania programu detoksykacyjnego 14 dni orydynator Piotr Pazdro 5. Placówka prowadzi nieodp atne badania na: Zaka enie HIV Zaka enie HCV Zaka enie HBV Wojewódzki Szpital Z otoryja 1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.. Psychiatryczny ul. Szpitalna 9 2. Placówka posiada program motywowania pacjenta tel.: (0-76) do dalszego leczenia fax: (0-76) Metoda detoksykacji: Bunondol 18

19 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE dyr. Stanis aw Woêniakowski 4. Przeci tny czas trwania programu detoksykacyjnego 14 dni 5. Jest grupa wst pna 6. Placówka prowadzi nieodp atne badania na: Zaka enie HIV Placówki stacjonarne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci OÊrodek Leczenia Wroc aw 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 30 Uzale nieƒ MONAR ul. Jarz binowa 14/16 2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 r.. NZOZ Oddzia tel.: (0-71) Placówka koedukacyjna Resocjalizacji OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi ireadaptacji fax: (0-71) Czas trwania programu rehabilitacyjnego: dla Dzieci i M odzie y wroc 7 12 miesi cy kier. Jaros aw Kosiƒski 6. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 7. Placówka prowadzi: Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla osób Nauk szkolnà na poziomie szko y: gimnazjalnej (na terenie oêrodka/poza terenem oêrodka) ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) 8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia OÊrodek Leczenia Milejowice 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 40 Uzale nieƒ MONAR gmina órawina 2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. NZOZ Oddzia Leczenia ul. Milejowice 1A 3. Placówka koedukacyjna dla Doros ych tel.: (0-71) OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi tel./fax: (0-71) Czas trwania programu rehabilitacyjnego: miesiàce kier. Jaros aw Kosiƒski 6. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 7. Placówka prowadzi: Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla osób Nauk szkolnà na poziomie szko y: podstawowej (poza terenem oêrodka) gimnazjalnej (poza terenem oêrodka) ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) wy szej (poza terenem oêrodka) 19

20 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji 9. Dodatkowo: hodowla zwierzàt, uprawa roêlin, nauka umiej tnoêci przydatnych w yciu, sport, warsztaty zaj ciowe, dogoterapia, kowalstwo, ceramika, pracownia plastyczna NZOZ MONAR Mys akowice 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 25 OÊrodek Rehabilitaccyjno- Czerwony Dworek 5 2. Przyjmowani pacjenci od 24 r.. -Readaptacyjny tel./fax: (0-75) Placówka koedukacyjna w Mys owicach 4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: poczta.onet.pl miesiàce kier. Joanna Szymura 5. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 6. Placówka prowadzi: Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla osób Nauk szkolnà na poziomie szko y: ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) wy szej (poza terenem oêrodka) 7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji 8. Dodatkowo: uprawa roêlin, elementy sadownictwa, turystyka górska, sport NZOZ OÊrodek Terapii Radzimowice 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 27 Uzale nienia Szklarska Por ba 2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 60 r.. i Wspó uzale nienia ul. Dolna 4 3. Placówka koedukacyjna tel./fax: (0-75) OÊrodek przyjmuje osoby uzale nione od: Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.) poczta.onet.pl Substancje wziewne (kleje, rozpuszczalniki etc.) kier. Piotr Barczak Halucynogeny (LSD etc.) Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.) Mieszane 5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 3 6 miesi cy 6. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 7. Placówka prowadzi: Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla rodzin osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla rodzin osób 20

21 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Psychoterapi grupowà dla osób 8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Powiatowa Stacja K odzko Czynne: pon. pt Sanitarno- ul. Okrzei 16 Testy p atne -Epidemiologiczna fax: (0-74) Badanie anonimowe Mo liwoêç wykonania badania stwierdzajàcego zaka enie HCV i HBV wrol.pl dyr. Józef LeÊko

22 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Bydgoszcz Czynne: pon. pt Profilaktyki i Terapii ul. Swarzewska 2A 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. Uzale nieƒ tel.: (052) Dla osób z problemem narkotykowym: MONAR Psychoterapia indywidualna poradniamonar kier. Bogna Kotulanka Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-52) , czynny pon. pt. w godz.: Placówka wystawia skierowania do oddzia ów PTZN Punkt Konsultacyjny Bydgoszcz Czynne: pon. pt Poradnia Profilaktyki ul. Brzozowa Przyjmowani pacjenci od 7 do 24 r.. i Terapii Uzale nieƒ tel./fax: (0-52) Dla osób z problemem narkotykowym: dla Dzieci i M odzie y Psychoterapia indywidualna certyfikowany specjalista terapii uzale nieƒ dla m odzie y zagro onej Robert Rejniak uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 22

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE

OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W POLSCE * ośrodki przyjmujące dzieci i młodzieŝ WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Centrum Psychoprofilaktyki

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT z badao w ramach zadania Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2008

RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2008 RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 8 Urzàd Miasta Krakowa Kraków 9 Opracowano: Zdrowie i Zarzàdzanie sp. z o.o., ul. Sarego 6/, -47 Kraków na zlecenie Biura ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo