Gdzie szukaç pomocy?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdzie szukaç pomocy?"

Transkrypt

1 IV edycja Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Poradnie Leczenia Uzale nieƒ OÊrodki Rehabilitacyjne Oddzia y Detoksykacyjne Punkty Konsultacyjne Hostele Badania w zakresie HIV/AIDS Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii Warszawa 2007

2 Informator na temat placówek udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukaç pomocy? Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii Warszawa 2007

3 Spis treêci Wst p Województwo dolnoêlàskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo ódzkie Województwo ma opolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo Êlàskie Województwo Êwi tokrzyskie Województwo warmiƒsko-mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Wykaz placówek stacjonarnych Wykaz placówek prowadzàcych hostele i mieszkania readaptacyjne Placówki prowadzàce program metadonowy Indeks skrótów

4 Dane aktualne na dzieƒ 2 stycznia 2007 r. Publikacja opracowana na podstawie nades anych ankiet. Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêci dotyczàce placówek zamieszczone w niniejszym Informatorze. Opracowanie i druk Informatora sfinansowano ze Êrodków Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii Nadzór, projekt ok adki: Tomasz Zakrzewski Copyright by Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii ISBN Egzemplarz bezp atny Druk i oprawa: A. E. Kustosz i W. M. M drek Sp. J ul. Romantyczna Warszawa

5 Szanowni Paƒstwo, Informator Gdzie szukaç pomocy przygotowany dla Paƒstwa ju po raz czwarty, zawiera informacje o placówkach udzielajàcych pomocy osobom uzale nionym od narkotyków na terenie ca ej Polski. Publikacja jest kontynuacjà wydaƒ z roku 2000, 2002 oraz Zainteresowanie niniejszà publikacjà przeros o oczekiwania Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii, dlatego z tym wi kszà uwagà zbieraliêmy dane dotyczàce systemu opieki zdrowotnej nad osobami dotkni tymi problemem narkomanii ju od po owy 2006 roku. Przygotowujàc bie àcà edycj staraliêmy si dotrzeç do jak najwi kszej liczby placówek, co prze o y o si zarówno na obj toêç, jak i poszerzenie oferty pomocy. W niniejszym Informatorze, podobnie jak w poprzedniej edycji, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddzia ów detoksykacyjnych i placówek prowadzàcych badania na obecnoêç wirusa HIV, zamieêciliêmy wykaz placówek prowadzàcych hostele i mieszkania readaptacyjne dla absolwentów oêrodków rehabilitacyjnych, a tak e wyodr bniliêmy aktualne dane o prowadzonych w kraju programach leczenia substytucyjnego. Uk ad treêci zamieszczonych w Informatorze pozosta niezmieniony wzgl dem poprzednich edyji. Przy wyborze uk adu informacji przyêwieca nam cel u atwienia czytelnikowi wyszukiwania wybranych placówek. PodzieliliÊmy dane nie tylko ze wzgl du na ich specyfik, ale tak e ze wzgl du na województwa, w których znajdujà si poszczególne placówki. Poza tym, podobnie jak w poprzednich wydaniach, na koƒcu ksià ki znajdà Paƒstwo dodatkowo osobne zestawienie danych dotyczàcych oêrodków rehabilitacyjnych. Dla uzyskania informacji o placówkach udzielajàcych pomocy osobom z problemem narkotykowym zamieszczonych w niniejszym Informatorze pos u yliêmy si metodà kwestionariuszy, które wysy aliêmy do placówek znajdujàcych si w bazach danych Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii, Pe nomocników Wojewo- 5

6 dów i Pe nomocników Urz dów Marsza kowskich ds. Narkomanii. W ankiecie zamie- ÊciliÊmy tak e proêb o przesy anie adresów placówek powsta ych po roku Dzi ki tej metodzie mogliêmy dotrzeç do wi kszej liczby instytucji zajmujàcych si pomocà osobom z problemem narkotykowym. Wszystkie placówki, które poprawnie wype ni y kwestionariusz i odes a y go w terminie do naszego Biura, zosta y umieszczone w niniejszym wydaniu Informatora Gdzie szukaç pomocy?. StaraliÊmy si rzetelnie przygotowaç baz adresowà oraz wszelkie informacje na temat zakresu dzia alnoêci poszczególnych placówek. Mamy jednak ÊwiadomoÊç, e istniejà wcià na mapie Polski takie miejsca pomocy, do których w bie àcym wydaniu jeszcze nie dotarliêmy. Dlatego te zach camy Paƒstwa do wspó pracy iprzesy ania brakujàcych adresów placówek. Zostanà one uwzgl dnione w kolejnej edycji Informatora, a wszystkie dane b dà na bie àco aktualizowane w elektronicznej wersji Informatora dost pnej na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii a tak e na stronie Poradni Internetowej Ka da z placówek, która chcia aby zaistnieç w Informatorze lub uaktualniç swoje dane, proszona jest o pobranie ze strony internetowej Krajowego Biura pliku kwestionariusz.zip, a nast pnie wype nienie oraz przes anie go drogà pocztowà na adres Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ania Narkomanii wraz z aktualnà pieczàtkà placówki i podpisem osoby wype niajàcej ankiet. Oddajemy niniejszy Informator w Paƒstwa r ce z nadziejà, e b dzie on u ytecznym narz dziem pomocy zarówno dla osób dotkni tych problemem narkomanii, jak i dla profesjonalistów zajmujàcych si pomocà i leczeniem osób od narkotyków.

7 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Poradnia Wroc aw Czynne: pon. czw , pt Terapii Uzale nieƒ ul. Wyb. 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. od Narkotyków J.C. Korzeniowskiego Dla osób z problemem narkotykowym: tel.: (0-71) wew. 250 Psychoterapia indywidualna fax: (0-71) ordyntor Piotr Pazdro 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Indywidualna terapia podtrzymujàca trzeêwienie i abstynencj 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: socjalne 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Lekarzem ogólnym Konsultacje psychologiczne, konsultacje w klinice chorób zakaênych, konsultacje specjalisty terapi uzale nieƒ od narkotyków 8. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów M odzie owy OÊrodek Wroc aw Czynne: pon. pt , sob Profilaktyki i Wczesnej ul. Roosevelta 18a 1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 30 r.. Terapii MONAR tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: kier. Adam Lewicki Psychoterapia indywidualna Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków J. angielski, j. niemiecki, trening nin-jutsu 7

8 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Warsztaty rozwoju osobistego Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek prowadzony przez streetworkerów 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem, doradcà zawodowym 7. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 8. Placówka wystawia skierowania do oêrodków rehabilitacyjnych Poradnia Profilaktyki Wroc aw Czynne: pon., Êr., pt , iterapii Uzale nieƒ ul. Trzebnicka 17 wt., czw MONAR tel./fax: (0-71) Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych 2. Dla osób z problemem narkotykowym: kier. Ilona Antoniewicz- -Tomaczak Psychoterapia indywidualna Diagnoza uzale nienia, konsultacje psychologiczne Diagnoza uzale nienia, konsultacje psychologiczne 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Psychoterapia podtrzymujàca, konsultacje zapobiegajace nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem, specjalistà terapii uzale nieƒ 8. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów 8

9 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE NZOZ Centrum Wroc aw Czynne: pon. pt Interwencji Kryzysowej ul. Skoczylasa 8 1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 60 r.. KARAN tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: Poradnia Rodzinna kier. Marcin Kramek Psychoterapia indywidualna dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków Trening zapobiegania agresji, treningi interpersonalne Trening zapobiegania agresji, psychoterapia rodzinna 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego Psychoterapia rodzinna 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Bank ywnoêci 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Bank ywnoêci 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Piel gniarkà 8. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 10. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów NZOZ Centrum Wroc aw Czynne: pon. pt Interwencji Kryzysowej ul. Skoczylasa 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 30 r.. KARAN tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: Oddzia Dzienny kier. ks. dr. Bronis aw Psychoterapia indywidualna Pawe Rosik dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 9

10 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Trening zapobiegania agresji, treningi interpersonalne Trening zapobiegania agresji 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego Warsztaty aktywizacji zawodowej Psychoterpia indywidualna 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Bank ywnoêci 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Piel gniarkà 7. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HCV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Stowarzyszenie Wroc aw Czynne: pon., Êr., pt na Rzecz Dzieci ul. Wi ckowskiego 10/2 1. Przyjmowani pacjenci od 17 do 26 r.. i M odzie y Wobec tel./fax: (0-71) , 2. Dla osób z problemem narkotykowym: Zagro eƒ Spo ecznych WYSPA onet.pl Psychoterapia indywidualna Rodzinna Poradnia Profilaktyki kier. Zbigniew Tomczak Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce i Niedostosowania do leczenia Spo ecznego M odzie y dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów 10

11 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Poradnia Profilaktyki Jelenia Góra Czynne: pon. pt iterapii Uzale nieƒ ul. WolnoÊci Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych MONAR tel/fax: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: kier. Józef LeÊniak Psychoterapia indywidualna dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. Badania na: Zaka enie HIV 9. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie 10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-75) 9288, czynny w godz. pracy placówki 11. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów NZOZ Przychodnia Dzier oniów Czynne: pon. pt Zdrowia Psychicznego ul. Piastowska 7/1 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. iterapii Uzale nieƒ tel.: (0-74) Dla osób z problemem narkotykowym: Essere s.c. fax: (0-74) Psychoterapia indywidualna dyr. Waldemar Kurek Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 11

12 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 6. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 7. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-74) , czynny pon. pt. w godz Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Fundacja Na Rzecz G ogów Czynne: pon., wt., czw., pt , Êr Zapobiegania Narkomanii Pl. Mieszka I Przyjmowani pacjenci od 11 r.. MARATON tel./fax: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: Centrum Kompetencyjne Interwencyjno- master.pl Psychoterapia indywidualna -Profilaktyczny OÊrodek Wczesnej Terapii one.pl Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Uzale nieƒ Kier. El bieta Kowalska dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków Psychoterapia indywidualna 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne Poradnia Profilaktyki Brzeg Dolny Czynne: pon. pt , sob iterapii Uzale nieƒ ul. Wyspiaƒskiego Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych MONAR tel./fax: (0-71) Dla osób z problemem narkotykowym: wp.pl Psychoterapia indywidualna kier. Henryk Dubienka Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 12

13 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-71) , czynny pon. pt.w godz.: Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Stowarzyszenie Pomocy Kamienna Góra Czynne: czw , pt Arka Noego Oddzia ul. Wa brzyska Przyjmowani pacjenci od 12 r.. w Kamiennej Górze tel.: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: Psychoterapia indywidualna Robert Gregorczyk Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia 4. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Spotkania profilaktyczne i edukacyjne 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 6. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 7. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-75) , czynny w godz. pracy placówki, , czynny ca odobowo 8. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych OÊrodek Interwencji K odzko Czynne: pon , wt , Êr. pt Kryzysowej przy ul. KoÊciuszki 2 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Powiatowym Centrum tel.: (0-74) Dla osób z problemem narkotykowym: Pomocy Rodzinie fax: (0-74) Psychoterapia indywidualna dyr. Halina Bernat Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Interwencja kryzysowa 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Warsztaty rozwoju osobistego Wsparcie indywidualne 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 13

14 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 6. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-74) , czynny w godz. pracy placówki 7. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów detoksykacyjnych Poradnia Profilaktyki Legnica Czynne: pon., pt , wt. czw , iterapii Uzale nieƒ ul. Hutników 3 1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 60 r.. MONAR tel.: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: fax: (0-76) Psychoterapia indywidualna specjalista terapii uzale nieƒ Dariusz Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Be dowski dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków Poradnictwo Grupy wsparcia/edukacyjne Psychoterapia grupowa 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy wsparcia/edukacyjne Grupy zapobiegania nawrotom Warsztaty rozwoju osobistego 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem klinicznym 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Miejski OÊrodek Lubin Czynne: pon. czw , pt Profilaktyki i Wczesnej ul. Parkowa 1 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Terapii Uzale nieƒ tel.: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: do 87 fax: (0-76) Psychoterapia indywidualna dyr. Robert Kozon Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 14

15 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Warsztaty rozwoju osobistego 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywajà si w czw Punkt Konsultacyjny Âwiebodzin Czynne: czw dla Osób Uzale nionych ul. Bramkowa 2 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych przy Centrum Profilaktyki tel.: (0-68) Dla osób z problemem narkotykowym: Uzale nieƒ specjalista terapii uzale nieƒ Beata Kotus Psychoterapia indywidualna Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 8. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji bezp atnie 9. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywajà si : czw Punkt Terapeutyczno Âwidnica Czynne: Êr Konsultacyjny ul. D uga Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych tel./fax: (0-68) Dla osób z problemem narkotykowym: specjalista terapii uzale nieƒ Anna Komorowska Sesje indywidualne 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 15

16 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Wspó praca z gminà, policjà, pedagogiem szkolnym 5. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie Fundacja Merkury Wa brzych Czynne: pon., Êr , wt., czw., pt OÊrodek Profilaktyki ul. Reymonta Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych Ârodowiskowej tel.: (0-74) Dla osób z problemem narkotykowym: dyr. Bogus awa Psychoterapia indywidualna U anowicz-p cherczyk dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Warsztaty rozwoju osobistego Warsztaty aktywizacji zawodowej 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: TRiPDU POWRÓT Z U Zgorzelec Czynne: wt., pt Oddzia Terenowy ul. Warszawska 1 1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych tel.: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: przew. Anna Wykocka Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Âwietlice socjoterapeutyczne dla dzieci i m odzie y 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Wywiady, poradnictwo socjalne 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 16

17 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-75) , czynny w godz. pracy placówki 9. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Stowarzyszenie Zgorzelec Czynne: pon. pt , sob., ndz Profilaktyki ul. Warszawska 37a 1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 55 r.. iprofesjonalnej Pomocy tel./fax: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: Osobom Uzale nionym Subsydium Psychoterapia indywidualna przew. Maria Leszczyƒska dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: Program wymiany igie i strzykawek 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 6. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji SPZOZ w Zgorzelcu Zgorzelec Czynne: pon. sob , ndz Poradnia Terapii ul. Warszawska 37a 1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 60 r.. Uzale nienia tel./fax: (0-75) Dla osób z problemem narkotykowym: od Substancji Psychoaktywnych Psychoterapia indywidualna Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia Program leczenia substytucyjnego 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem 17

18 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 8. Badania na: Zaka enie HIV 9. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV Badania stwierdzajàce zaka enie HBV 10. W placówce istnieje mo liwoêç wykonania testu: Na obecnoêç metabolitów narkotyków w moczu p atnie/bezp atnie Umo liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej substancji p atnie 11. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Wojewódzki Szpital Z otoryja Czynne: pon. Êr Psychiatryczny ul. Szpitalna 9 1. Przyjmowani pacjenci od 8 do 65 r.. tel.: (0-76) Dla osób z problemem narkotykowym: fax: (0-76) dyr. Stanis aw Woêniakowski 4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 5. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: 6. Badania na: Zaka enie HIV 7. Placówka wystawia skierowania na: Badania stwierdzajàce zaka enie HIV 8. Placówka wystawia skierowania do oddzia ów Oddzia y / Pododdzia y detoksykacyjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Oddzia Wroc aw 1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. Detoksykacyjny Wyb. 2. Placówka posiada program motywowania pacjenta dla Narkomanów J.C. Korzeniowskiego 18 do dalszego leczenia tel.: (0-71) Metoda detoksykacji w. 250 Objawowo fax: (0-71) Przeci tny czas trwania programu detoksykacyjnego 14 dni orydynator Piotr Pazdro 5. Placówka prowadzi nieodp atne badania na: Zaka enie HIV Zaka enie HCV Zaka enie HBV Wojewódzki Szpital Z otoryja 1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.. Psychiatryczny ul. Szpitalna 9 2. Placówka posiada program motywowania pacjenta tel.: (0-76) do dalszego leczenia fax: (0-76) Metoda detoksykacji: Bunondol 18

19 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE dyr. Stanis aw Woêniakowski 4. Przeci tny czas trwania programu detoksykacyjnego 14 dni 5. Jest grupa wst pna 6. Placówka prowadzi nieodp atne badania na: Zaka enie HIV Placówki stacjonarne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci OÊrodek Leczenia Wroc aw 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 30 Uzale nieƒ MONAR ul. Jarz binowa 14/16 2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 r.. NZOZ Oddzia tel.: (0-71) Placówka koedukacyjna Resocjalizacji OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi ireadaptacji fax: (0-71) Czas trwania programu rehabilitacyjnego: dla Dzieci i M odzie y wroc 7 12 miesi cy kier. Jaros aw Kosiƒski 6. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 7. Placówka prowadzi: Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla osób Nauk szkolnà na poziomie szko y: gimnazjalnej (na terenie oêrodka/poza terenem oêrodka) ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) 8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia OÊrodek Leczenia Milejowice 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 40 Uzale nieƒ MONAR gmina órawina 2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.. NZOZ Oddzia Leczenia ul. Milejowice 1A 3. Placówka koedukacyjna dla Doros ych tel.: (0-71) OÊrodek przyjmuje matki uzale nione wraz z dzieçmi tel./fax: (0-71) Czas trwania programu rehabilitacyjnego: miesiàce kier. Jaros aw Kosiƒski 6. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 7. Placówka prowadzi: Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla osób Nauk szkolnà na poziomie szko y: podstawowej (poza terenem oêrodka) gimnazjalnej (poza terenem oêrodka) ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) wy szej (poza terenem oêrodka) 19

20 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE 8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji 9. Dodatkowo: hodowla zwierzàt, uprawa roêlin, nauka umiej tnoêci przydatnych w yciu, sport, warsztaty zaj ciowe, dogoterapia, kowalstwo, ceramika, pracownia plastyczna NZOZ MONAR Mys akowice 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 25 OÊrodek Rehabilitaccyjno- Czerwony Dworek 5 2. Przyjmowani pacjenci od 24 r.. -Readaptacyjny tel./fax: (0-75) Placówka koedukacyjna w Mys owicach 4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: poczta.onet.pl miesiàce kier. Joanna Szymura 5. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 6. Placówka prowadzi: Leczenie somatyczne Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla osób Nauk szkolnà na poziomie szko y: ponadgimnazjalnej (poza terenem oêrodka) wy szej (poza terenem oêrodka) 7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji 8. Dodatkowo: uprawa roêlin, elementy sadownictwa, turystyka górska, sport NZOZ OÊrodek Terapii Radzimowice 1. Liczba miejsc w oêrodku rehabilitacyjnym: 27 Uzale nienia Szklarska Por ba 2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 60 r.. i Wspó uzale nienia ul. Dolna 4 3. Placówka koedukacyjna tel./fax: (0-75) OÊrodek przyjmuje osoby uzale nione od: Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.) poczta.onet.pl Substancje wziewne (kleje, rozpuszczalniki etc.) kier. Piotr Barczak Halucynogeny (LSD etc.) Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.) Mieszane 5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 3 6 miesi cy 6. Model pracy placówki oparty jest na: Spo ecznoêci terapeutycznej 7. Placówka prowadzi: Leczenie psychiatryczne dla rodzin osób dla osób Psychoterapi indywidualnà dla rodzin osób Psychoterapi indywidualnà dla osób Psychoterapi grupowà dla rodzin osób 20

21 WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Psychoterapi grupowà dla osób 8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd do leczenia w drodze probacji Placówki prowadzàce badania na obecnoêç wirusa HIV Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Powiatowa Stacja K odzko Czynne: pon. pt Sanitarno- ul. Okrzei 16 Testy p atne -Epidemiologiczna fax: (0-74) Badanie anonimowe Mo liwoêç wykonania badania stwierdzajàcego zaka enie HCV i HBV wrol.pl dyr. Józef LeÊko

22 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Bydgoszcz Czynne: pon. pt Profilaktyki i Terapii ul. Swarzewska 2A 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. Uzale nieƒ tel.: (052) Dla osób z problemem narkotykowym: MONAR Psychoterapia indywidualna poradniamonar kier. Bogna Kotulanka Grupy wst pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia dla m odzie y zagro onej uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla osób nie zmotywowanych do leczenia: 6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: 7. W placówce istnieje mo liwoêç konsultacji z: Psychologiem 8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-52) , czynny pon. pt. w godz.: Placówka wystawia skierowania do oddzia ów PTZN Punkt Konsultacyjny Bydgoszcz Czynne: pon. pt Poradnia Profilaktyki ul. Brzozowa Przyjmowani pacjenci od 7 do 24 r.. i Terapii Uzale nieƒ tel./fax: (0-52) Dla osób z problemem narkotykowym: dla Dzieci i M odzie y Psychoterapia indywidualna certyfikowany specjalista terapii uzale nieƒ dla m odzie y zagro onej Robert Rejniak uzale nieniem od narkotyków 4. Dla osób utrzymujàcych abstynencj : Grupy zapobiegania nawrotom 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: Konsultacje prawne 22

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SZPOZ Poradnia 50-226 Wroc aw Czynne: pon. czw. 9.00 18.00, pt. 9.00 14.30 Terapii Uzale nieƒ ul. Wyb. 1. Przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 20-243 Lublin Czynne: pon. pt. 16.00 20.00 -Spo eczna ul. Kleeberga

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia 85-731 Bydgoszcz Czynne: pon. pt. 10.00 21.00 Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Nadzieja Rodzinie 25-206 Kielce Czynne: pon. pt. 9.00 19.00 Poradnia Terapii ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Punkt Konsultacyjny 15 814 Bia ystok Czynne: pon. pt. 9.00 17.00 Stowarzyszenia MONAR ul. Gen. Z. Berlinga 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. tel./fax: (0-85)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Centrum Psychoedukacji 31-143 Kraków Czynne: pon. czw. 9.00-18.00, pt. 9.00 15.00 i Promocji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna przy TRiPDU Powrót z U SP ZOZ OÊrodek Leczenia Uzale nieƒ w Lublinie Przychodnia Leczenia Uzale nieƒ Dane placówki 20-243 Lublin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 10-521 Olsztyn Czynne: pon., wt. 10.00 14.00, Êr. 10.00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Poradnia 20-243 Lublin Czynne: pon., wt., czw. 16.00-19.00 Profilaktyczno- ul. Kleeberga 14 pt. 16.00-20.30 Społeczna przy TRiPDU POWRÓT Z U tel. (081) 748-23-35

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Stowarzyszenie 45-071 Opole Czynne: pon., Êr. 12.00 20.00, wt., Êr., pt. 10.00 18.00, MONAR

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Wojewódzki OÊrodek 65-044 Zielona Góra Czynne: pon. pt. 7.30 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Wazów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki SZPOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ od Narkotyków Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Dane placówki 50-226 Wroc aw Wyb. J.C. Korzeniowskiego 18 tel. (071) 329-14-60

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Stowarzyszenie MONAR Konsultacyjny Interwencyjno- -Poradniczy dla Dzieci i M odzie y Dom Powrotu NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ 15-750 Bia ystok ul. Ordonówny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci SP ZOZ 71-210 Szczecin Czynne: pon., Êr. pt. 7.25 15.00, wt. 7.25 18.00 Centrum Psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki Zespó Poradni Zdrowia Psychicznego Poradnia Uzale nieƒ* NZOZ Poradnia Profilaktyczno- -Spo eczna* Dane placówki 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 tel.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Narkotyki. Narkomania. tel. 0801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00 Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Centrum Profilaktyki Stowarzyszenie Profilaktyki Spo ecznej Sedno Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Dane placówki 61-745 Poznaƒ al. Marcinkowskiego 21 tel./fax

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MA OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Dane placówki 31-143 Kraków ul. Basztowa 15 tel. (012) 422-55-99 fax (012) 422-55-99

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Zespó Wojewódzkich 40-038 Katowice Czynne: pon., Êr. 8.00 18.00, wt., czw., pt. 8.00 16.00 Przychodni

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia 80-802 Gdaƒsk Czynne: pon. pt. 9.00 20.00, sob. 10.00 14.00 Profilaktyki i Terapii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego Pradnia 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 Tel. (089) 532-78-37 Dyr. J. Rytlewska Czynne wt.- czw.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale nieƒ 80-802 Gdaƒsk ul.

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton 67-200 G ogów ul. Mieszka I 11 tel. (076) 832-25-36 centrummaraton@master.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE Placówki ambulatoryjne Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Wojewódzki OÊrodek Zapobiegania i Leczenia Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy Duszpastersko- -Wychowawczo- -Profilaktyczno- -Medycznej

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności SZPOZ - Poradnia Terapii UzaleŜnień od Narkotyków Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Placówki ambulatoryjne SP ZOZ Miejski 90-422 Łódź Czynne: pon. pt. 10.00-18.00 ul. Piotrkowska 67 Przyjmowane są osoby w wieku do 24 lat Profilaktyczno tel. (042) 632-75-40 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/165/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10 pn. Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. Gdzie szukać pomocy?

NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. Gdzie szukać pomocy? NARKOMANIA Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukać pomocy? Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa 2015 NARKOMANIA Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Narkotyki Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania NZOZ Poradnia Uzale nieƒ dla Doros ych Stowarzyszenia Eleuteria Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Centrum Profilaktyki Poradnia Profilaktyki i Terapii Punkt Wsparcia dla Osób Uzaleznionych od Narkotyków 61-745 Poznań al. Marcinkowskiego 21 tel. (061)

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA MULTIMEDIALNA KAMPANIA SPOŁECZNA

OGÓLNOPOLSKA MULTIMEDIALNA KAMPANIA SPOŁECZNA OGÓLNOPOLSKA MULTIMEDIALNA KAMPANIA SPOŁECZNA WRÓĆ BEZ HIV Wojewódzka Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia LUBLIN 14. 07. 2008 r. Multimedialne kampanie społeczne

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie Instytucje Państwowe L.p. Instytucja/ Organizacja 1. Komenda Miejska Policji 2. Prokuratura Okręgowa Forma udzielanej pomocy interwencyjna i organizacja innej pomocy do

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR Lecznictwo Odwykowe BOLES AWIEC MILICZ LEGNICA Z OTORYJA WOTUW CZARNY BÓR ZAK AD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALE NIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE SP

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Ośrodek Profilaktyki i Terapii SP ZOZ Poradnia 80-802 Gdańsk ul. 3 Maja 6 tel. (058) 302-04-42 fax. (058) 302-63-89

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom INSTYTUCJE POMOCY przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom INSTYTUCJE PODSTAWOWE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Urzędu Miasta w Częstochowie -pon. -piąt., godz. 7:30-15:30, we wtorki do godz. 17:00, tel.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2016-2019"

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2016-2019 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia.. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2016-2019" Gminny program przeciwdziałania narkomanii został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2013 r./

WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2013 r./ WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc ie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2013 r./ Lp Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Forma pomocy poradnictwo jakie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 15.02.2010r.

Zielona Góra, 15.02.2010r. Zielona Góra, 15.2.21r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAKUPU NA ROK 21 USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie listy biegłych z

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadao własnych gminy w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadao własnych gminy w 2012 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadao własnych gminy w 2012 roku 1.Na zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r. UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 18 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie listy biegłych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Limanowa 2016r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Limanowa 2016r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Ewidencja instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz instytucji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe działania profilaktyczne propagujące w szczególności szeroką wiedzę, edukację i informację nt. HIV/AIDS wśród społeczeństwa.

Kompleksowe działania profilaktyczne propagujące w szczególności szeroką wiedzę, edukację i informację nt. HIV/AIDS wśród społeczeństwa. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 335/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.03. 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w w ramach otwartego konkursu z zakresu

Bardziej szczegółowo

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie dla placówek oświatowych z terenu działania Poradni rok szkolny 2015/2016 Kętrzyn, IX. 2015r. Niniejsza oferta zawiera propozycje działań,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały nr Nr XXXV / 272 /14. Rady Gminy Brody z dnia 27.01.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Gminny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok

PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22.04.2004 r. Z raportu z badań monitoringowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2298 INFORMACJA NR ADM 0131-102/15 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 5 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2298 INFORMACJA NR ADM 0131-102/15 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 5 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2298 INFORMACJA NR ADM 0131-102/15 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie listy biegłych

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Bardziej szczegółowo