REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG W INVEST - BANK S.A. Obowiązuje od 17 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG W INVEST - BANK S.A. Obowiązuje od 17 marca 2010 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG W INVEST - BANK S.A. Obowiązuje od 17 marca 2010 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady udzielania i zabezpieczania przez INVEST-BANK S.A. kredytów ratalnych na zakup towarów i usług udzielanych osobom fizycznym. 2 UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia oznaczają: Bank - INVEST-BANK S.A., Oddział Banku Oddział INVEST-BANK S.A., Regulamin Regulamin udzielania kredytów ratalnych na zakup towarów i usług, Kredyt netto - kwota kredytu stanowiąca róŝnicę pomiędzy ceną sprzedaŝy towaru/usługi a wkładem własnym Kredytobiorcy, przeznaczona na zakup tego towaru/usługi, Kredyt brutto - kwota kredytu netto powiększona o kwotę skredytowanych opłat prowizyjnych sprzedawcy i/lub partnera, prowizji Banku i ewentualnych kosztów usług nabywanych za kredyt oraz kosztów prawnych zabezpieczeń, Taryfa - Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w INVEST-BANK S.A., Tabela - Tabela oprocentowania dla osób fizycznych w INVEST-BANK S.A., Kredyt krótkoterminowy - kredyt, którego spłata wraz z odsetkami została rozłoŝona na maksymalnie 12 miesięcznych rat (włącznie), bez uwzględnienia prolongaty lub karencji w spłacie, Kredyt długoterminowy - kredyt, którego spłata wraz z odsetkami została rozłoŝona na co najmniej 13 miesięcznych rat lub kredyt krótkoterminowy z uwzględnieniem prolongaty/karencji, Odsetki maksymalne - określone Kodeksem cywilnym maksymalne oprocentowanie kredytu oraz maksymalne oprocentowanie od naleŝności przeterminowanych, nie przekraczające czterokrotności wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, NaleŜności przeterminowane - wszelkie naleŝności przysługujące Bankowi z tytułu umowy o kredyt, które nie zostały uregulowane (tj. zapłacone) w ustalonym terminie ich płatności Udzielony na podstawie niniejszego Regulaminu kredyt moŝe być przeznaczony na nabycie: artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposaŝenia mieszkań, sprzętu RTV, sprzętu sportowego, skuterów, motorowerów, quadów, usług, telefonów komórkowych wraz z akcesoriami z wyłączeniem zakupu telefonów związanych umowami abonamenckimi i innych. 2. W przypadku kredytowania telefonów komórkowych jednorazowo dopuszcza się kredytowanie w ramach jednej umowy maksymalnie trzech aparatów wraz z akcesoriami. Bank nie kredytuje broni białej, palnej, amunicji, gier hazardowych, pojazdów samochodowych za wyjątkiem skuterów, motorowerów i quadów. Kredytowaniu nie podlegają równieŝ przedmioty pochodzące z rynku wtórnego Udzielenie kolejnego kredytu na podstawie niniejszego Regulaminu moŝe nastąpić dopiero po upływie 90 dni od dnia udzielenia ostatniego kredytu pod warunkiem, Ŝe zostały spłacone w terminie trzy kolejne raty kredytu. 2. Kredyt nie moŝe być udzielony osobie, która nie wywiązała się z terminowej spłaty uprzednio udzielonego jej kredytu lub przeciwko której prowadzone było bądź jest postępowanie egzekucyjne. II. WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU 5 1. Kredytobiorca musi spełniać łącznie następujące warunki: a) posiadać obywatelstwo polskie, b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych, c) legitymować się, potwierdzającymi jego toŝsamość, waŝnym dowodem osobistym oraz drugim waŝnym dokumentem ze zdjęciem, d) wykazać się stałymi dochodami, e) posiadać stałe zameldowanie na terenie Polski. 2. Warunkiem udzielenia kredytu jest podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej, na podstawie: a) złoŝonego wniosku o kredyt wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami, b) oceny zdolności kredytowej według kryteriów przyjętych przez Bank, c) wysokości posiadanych środków własnych, d) prawnego zabezpieczenia kredytu w formie wymaganej przez Bank. 3. Bank moŝe uzaleŝnić udzielenie kredytu od spełnienia przez Kredytobiorcę warunków dodatkowych. Strona 1 z 5

2 6 1. Bank moŝe odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. 2. W przypadku podjęcia negatywnej decyzji kredytowej Bank zwraca Wnioskodawcy w oryginale tylko te z dokumentów przez niego złoŝonych, które nie zostały sporządzone na drukach lub formularzach przygotowanych i dostarczonych przez Bank. III UMOWA O KREDYT 7 Umowa o kredyt 1. Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy o kredyt sporządzonej w formie pisemnej. 2. Poprzez zawarcie umowy o kredyt Bank zobowiązuje się do przelania, zgodnie ze złoŝoną przez Kredytobiorcę dyspozycją, na wskazany rachunek sprzedawcy lub usługodawcy kwoty kredytu netto, a Kredytobiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie o kredyt, b) zapłaty prowizji oraz innych opłat związanych z udzielonym kredytem oraz związanych z niewykonaniem zobowiązań przez Kredytobiorcę. c) zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami i innymi kosztami w terminach oznaczonych w umowie o kredyt. 3. Wszelkie zmiany umowy o kredyt wymagają, pod rygorem niewaŝności, formy pisemnej i dokonywane są w formie aneksu. 8 Okres kredytowania Kredyt moŝe być udzielony na okres od 3 do 36 miesięcy. 9 Kwota kredytu Kredyt udzielany jest przez Bank w kwocie brutto od 600 zł do złotych. 10 Oprocentowanie i odsetki 1. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej, przy czym oprocentowanie nie moŝe być wyŝsze niŝ wysokość odsetek maksymalnych. 2. Wysokość oprocentowania w skali roku określa umowa o kredyt na podstawie obowiązującej w dniu podpisania umowy o kredyt Tabeli. 3. Odsetki naliczane są od dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia całkowitej spłaty zadłuŝenia. 4. Odsetki zwiększają sumę zadłuŝenia z tytułu kredytu i spłacane są łącznie z kolejnymi ratami kredytu. 5. Do wyliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku tj. 365 dni lub 366 dni w latach przestępnych. 6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy o kredyt w wyniku zmian wysokości odsetek maksymalnych oprocentowanie udzielonego kredytu, w tym oprocentowanie od naleŝności przeterminowanych: a) będzie wyŝsze niŝ odsetki maksymalne obowiązuje oprocentowanie w wysokości odsetek maksymalnych, b) będzie niŝsze niŝ odsetki maksymalne, obowiązuje oprocentowanie w wysokości określonej w umowie o kredyt. 7. O zmianach opisanych w ust 6 Bank nie ma obowiązku informowania Kredytobiorcy/ Poręczyciela. 11 Prowizje i opłaty 1. Od udzielonego kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić prowizję Banku, opłatę prowizyjną sprzedawcy i/lub partnera i opłatę przygotowawczą. 2. Wysokość prowizji oraz opłaty przygotowawczej określa umowa o kredyt. 3. Prowizje i opłata przygotowawcza podlegają skredytowaniu lub są wpłacane gotówką. 4. Prowizje i opłata przygotowawcza nie podlegające skredytowaniu uiszczane są w kasie sprzedawcy z chwilą zawarcia umowy o kredyt. 5. Zawierając umowę o kredyt, Kredytobiorca moŝe zadeklarować wolę przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Osób Pobierających Kredyt Ratalny lub Gotówkowy. Celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, Kredytobiorca upowaŝnia Bank do pobrania z góry, kwoty stanowiącej równowartość wszystkich składek ubezpieczeniowych z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Kredytobiorcy w ramach umowy Grupowego Ubezpieczenia Osób Pobierających Kredyt Ratalny lub Gotówkowy w INVEST-BANK S.A. Ilekroć w umowie o kredyt mowa jest o składce ubezpieczeniowej, naleŝy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w niniejszym ustępie. Kwota stanowiąca równowartość wszystkich składek ubezpieczeniowych jest kredytowana i podwyŝsza kwotę udzielonego kredytu. Informacje o zakresie i warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w tym o czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej ( Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Osób Pobierających Kredyt Ratalny lub Gotówkowy w INVEST-BANK S.A. ) Kredytobiorca otrzymuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytu. 6. Od sporządzenia na wniosek Kredytobiorcy aneksu do umowy o kredyt, Bank pobiera opłaty i prowizje przewidziane w Taryfie, obowiązującej w dniu podpisania aneksu. 7. Za pozostałe czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu nie wymienione w Regulaminie, Bank pobiera opłaty i prowizje przewidziane w Taryfie, obowiązującej w dniu ich wykonania. Strona 2 z 5

3 12 Spłata kredytu 1. Spłata kredytu następuje zgodnie z HARMONOGRAMEM SPŁAT. 2. Dniem spłaty raty kredytu jest dzień wpływu kwoty raty na rachunek kredytowy. 3. Bank moŝe udzielić karencji w spłacie kredytu na okres nie dłuŝszy niŝ dwa miesiące. W przypadku udzielenia karencji spłata pierwszej raty kredytu rozpoczyna się po upływie jej okresu, przy czym ilość spłacanych rat jest proporcjonalnie zmniejszona do okresu na jaki udzielono kredytu. Odsetki za okres karencji zwiększają kwotę udzielonego kredytu (kapitalizacja odsetek). 4. Spłata części kredytu przed upływem terminów określonych w umowie o kredyt lub aneksie wymaga zawarcia aneksu do umowy o kredyt. W przeciwnym wypadku wcześniejsze wpłaty nie wpływają na wysokość naleŝnych odsetek i zaliczane będą na poczet przyszłych rat. 5. Wcześniejsza spłata całości kredytu moŝe być dokonana wyłącznie w terminie płatności raty kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy o kredyt, wymaga natomiast pisemnego poinformowania Banku o zamiarze dokonania spłaty kredytu najpóźniej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. Wówczas Bank naliczy odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 6. W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu nieoprocentowanego, Bank zwróci Kredytobiorcy prowizje, które były naleŝne Bankowi zmniejszone proporcjonalnie do okresu, przez który Kredytobiorca korzystał z kredytu. 7. Za całkowitą spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie o kredyt, Bank nie pobiera prowizji. 8. Bank nie wysyła wyciągów bankowych potwierdzających spłatę miesięcznych rat kredytu. 9. W przypadku kredytów zabezpieczonych wekslem, po całkowitej spłacie kredytu Bank wydaje weksel Kredytobiorcy. JeŜeli Kredytobiorca nie odbierze weksla w wyznaczonym w piśmie informującym o rozliczeniu spłaty kredytu terminie, to weksel zostanie zniszczony komisyjnie przez Bank po upływie 60 dni od daty określonej w w/w piśmie. 10. Dochodzenie przez Kredytobiorcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do sprzedawcy nie ma wpływu na wykonanie umowy o kredyt. 11. Kredyt uwaŝa się za spłacony jeŝeli stan zadłuŝenia po spłacie kapitału i odsetek wynosi 0 albo jeŝeli na rachunku kredytowym wystąpi nadpłata lub niedopłata z tytułu kapitału lub odsetek w wysokości łącznej nieprzekraczającej kwoty Granicy Monitu podanej w Komunikacie Prezesa Zarządu. 13 Zabezpieczenia 1. Bank stosuje następujące formy zabezpieczenia kredytu: a) przewłaszczenie na zabezpieczenie, b) poręczenie wg prawa cywilnego, c) cesja praw z ubezpieczenia na Ŝycie, d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 2. W przypadku, gdy małŝonkowie nie zaciągają kredytu wspólnie, a związek małŝeński oparty jest o ustrój wspólności majątkowej, udzielenie kredytu moŝe być uzaleŝnione od zgody współmałŝonka wyraŝonej na piśmie. 3. MałŜonek nie moŝe być poręczycielem Kredytobiorcy. 4. W uzasadnionych przypadkach, Bank moŝe zaŝądać innego lub dodatkowego zabezpieczenia kredytu. 5. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą, utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczenia udzielonego kredytu ponosi Kredytobiorca Udzielenie kredytu wymaga dokonania przez Kredytobiorcę wpłaty wkładu własnego w wysokości określonej przez Bank. 2. Wkład własny uiszczany jest gotówką w kasie sprzedawcy z chwilą zawarcia umowy o kredyt. 15 Zasady przenoszenia własności towarów na zabezpieczenie 1. Z chwilą odbioru towaru od sprzedawcy Kredytobiorca przenosi na Bank własność kredytowanego towaru z zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli kredyt wraz z odsetkami zostanie spłacony w terminie określonym w umowie o kredyt, Kredytobiorca stanie się ponownie właścicielem rzeczy. Przejście własności rzeczy na Kredytobiorcę nastąpi z chwilą całkowitej spłaty kredytu i nie wymaga dodatkowych oświadczeń. 2. Bank zobowiązuje się do korzystania z prawa własności przewłaszczonej rzeczy w sposób nie wykraczający poza granice uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu. 3. Kredytobiorca zatrzymuje przewłaszczoną rzecz w swoim posiadaniu w charakterze biorącego w uŝywanie. Bank zgadza się na bezpłatne uŝywanie rzeczy przez Kredytobiorcę do czasu całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania lub do czasu otrzymania z Banku Ŝądania zwrotu uŝyczonej rzeczy. 4. Kredytobiorca moŝe uŝywać uŝyczoną rzecz w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu z tym, Ŝe nie moŝe jej bez pisemnej zgody Banku oddać innej osobie trzeciej do uŝywania. Kredytobiorca ponosi koszty utrzymania rzeczy w naleŝytym stanie oraz koszty jej ubezpieczenia. Kredytobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone rzeczy, w tym za jej zniszczenie lub utratę spowodowane włamaniem, kradzieŝą albo innym losowym przypadkiem. 5. W razie realizacji praw wynikających z rękojmi, zwrot przez sprzedawcę całości lub części ceny następuje na rachunek Banku na poczet spłaty kredytu. Wady towaru lub wadliwie wykonana usługa nie wpływają na obowiązek spłaty przez Kredytobiorcę kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami i innymi kosztami. Strona 3 z 5

4 6. W przypadku nie spłacenia w terminie którejkolwiek raty kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany wydać rzecz na Ŝądanie Banku jego przedstawicielowi. Bank moŝe przewłaszczoną rzecz zbyć, zaliczając uzyskaną cenę na zadłuŝenie kredytowe albo rzecz wynająć lub wydzierŝawić, zaliczając uzyskany czynsz na to zadłuŝenie. 7. W terminie 30 dni licząc od dnia uzyskania przez Bank środków z tytułu sprzedaŝy rzeczy będących przedmiotem umowy o kredyt nastąpi rozliczenie zadłuŝenia Kredytobiorcy. 16 ZadłuŜenie przeterminowane 1. Bank ma prawo potrącania naleŝności przeterminowanych ze środków Kredytobiorcy zgromadzonych w Banku przed wszystkimi innymi płatnościami Kredytobiorcy z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. 2. W przypadku powstania naleŝności przeterminowanych Bank zalicza spłatę raty kredytu w następującej kolejności na: a) odsetki od najstarszej zaległej raty, b) kapitał najstarszej raty zaległej, c) odsetki od kolejnej raty zaległej, d) kapitał kolejnej zaległej raty, e) opłaty dodatkowe, f) odsetki od naleŝności przeterminowanych. 3. Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty naleŝności przeterminowanych wraz z odsetkami, z wyłączeniem naleŝności przeterminowanych nie przekraczających łącznie kwoty zwanej dalej Granicą Monitu. 4. Wysokość kwoty Granicy Monitu określana jest w Komunikacie Prezesa Zarządu Banku, podawanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w Oddziałach Banku lub stronie internetowej Banku. Bank jest uprawniony do zmiany kwoty Granicy Monitu, z uwzględnieniem jednego lub wszystkich jednocześnie poniŝszych czynników: kredytobiorcy, rodzaju produktu, etapu spłaty naleŝności przeterminowanych. 5. O opóźnieniu w spłacie kredytu przez Kredytobiorcę, Bank powiadomi niezwłocznie dłuŝnika/dłuŝników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu poprzez wysłanie informacji o tym listem zwykłym na ostatni adres w/w dłuŝnika/dłuŝników znany Bankowi z tym, Ŝe nie dotyczy to naleŝności przeterminowanej do Granicy Monitu. 6. Za wysłane upomnienie (monit) Bank pobiera opłaty w wysokości przewidzianej w Taryfie. Opłaty te obciąŝać będą Kredytobiorcę. 7. W przypadku osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w 11 ust. 5, które na koniec miesiąca kalendarzowego: a) zalegają ze spłatą dwóch rat kredytu w całości lub w części lub b) z którymi Bank rozwiązał umowę kredytu z przyczyn leŝących po stronie Kredytobiorcy, a ich wymagalne zobowiązanie wobec Banku nie zostało spłacone, osoby te nie są objęte ubezpieczeniem w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Niewykorzystana kwota pobrana na poczet przyszłych składek ubezpieczeniowych, o której mowa w 11 ust. 5, jest zaliczona przez Bank na spłatę zadłuŝenia Kredytobiorcy wobec Banku. W przypadku, gdy kwota zadłuŝenia jest niŝsza niŝ niewykorzystana kwota pobrana na poczet przyszłych składek ubezpieczeniowych, róŝnica pomiędzy w/w kwotami zwracana jest Kredytobiorcy, zgodnie z jego dyspozycją. 17 Wypowiedzenie umowy o kredyt 1. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia kredytu, utrata zdolności kredytowej, przedłoŝenie fałszywych dokumentów i/lub podanie danych niezgodnych z prawdą stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu w całości lub części, z zastrzeŝeniem treści ust W razie opóźnienia Kredytobiorcy z zapłatą rat kredytu, Bank moŝe wypowiedzieć umowę o kredyt w całości lub w części, po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyłącznie w przypadku opóźnienia w zapłacie co najmniej dwóch pełnych rat. 3. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i ma zastosowanie takŝe w przypadku wypowiedzenia przez Kredytobiorcę kredytu o terminie spłaty dłuŝszym niŝ jeden rok. 4. W okresie wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić pozostałą do spłaty część kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami. 5. Po upływie okresu wypowiedzenia Bank, będzie naliczał od kwoty niespłaconego kredytu odsetki od naleŝności przeterminowanych w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej w Banku Tabeli oraz przystąpi do zaspokojenia się z ustanowionych zabezpieczeń kredytu i zainicjuje postępowanie egzekucyjne. 6. Bank jest uprawniony do przekazywania danych, w tym równieŝ informacji na temat terminowości spłaty kredytu i wysokości naleŝności wynikających z umowy zawartej z Bankiem, danych osobowych Kredytobiorcy, dłuŝników z tytułu zabezpieczenia Banku, innych osób powiązanych z kredytem do systemu Informacji Kredytowej Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) oraz Centralnej Bazy Danych Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich w Warszawie i udostępniania ich na Ŝądanie innych banków, na podstawie art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 105 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 72 poz. 665 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Strona 4 z 5

5 18 Odstąpienie od umowy 1. Kredytobiorca moŝe, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania z prawa Kredytobiorcy do odstąpienia od umowy o kredyt, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt powinno zostać przesłane do Centrum Obsługi Dokumentów Kredytowych INVEST-BANK S.A. w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 18. Kredytobiorca moŝe równieŝ złoŝyć druk Oświadczenia w placówce Banku lub u Sprzedawcy. W przypadku korespondencyjnego przesłania Oświadczenia za datę jego złoŝenia uznaje się datę wpływu do Banku. 2. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt stanowi integralną część umowy o kredyt. 3. W razie odstąpienia od umowy o kredyt Bank zwróci poniesione przez Kredytobiorcę koszty udzielonego kredytu, za wyjątkiem opłaty przygotowawczej oraz kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia. 4. Kredytobiorca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o kredyt łącznie z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy o kredyt jest zobowiązany: a) zwrócić Bankowi kwotę skredytowanej opłaty przygotowawczej i koszt zabezpieczeń kredytu na rachunek bankowy wskazany w umowie o kredyt, b) złoŝyć dokument potwierdzający rozliczenie się ze Sprzedawcą (zapłacić Sprzedawcy cenę nabycia towaru pomniejszona o wkład własny lub dokonać zwrotu towaru). Kredytobiorca moŝe dokonać zwrotu naleŝnych Bankowi skredytowanych opłat bezpośrednio u Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt z ubezpieczeniem, Kredytobiorca nie ponosi kosztów ubezpieczenia kredytu. 5. W przypadku wystąpienia jednej z poniŝszych sytuacji: a) Bank nie otrzymał w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o kredyt Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 i jednocześnie kwoty podanej w pkt. 4a) lub dokumentu, o którym mowa w pkt. 4b), b) Bank otrzymał w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o kredyt, Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, a nie otrzymał kwoty podanej w pkt. 4a) lub zwrócona kwota była mniejsza albo nie otrzymał dokumentu, o którym mowa w pkt. 4b), c) Bank otrzymał w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o kredyt tylko kwotę podaną w pkt. 4a), a nie otrzymał Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 oznacza, iŝ odstąpienie od umowy o kredyt jest nieskuteczne, o czym Bank informuje Kredytobiorcę telefonicznie lub listownie. 6. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od umowy o kredyt, gdy zwrot kredytu nastąpi nie później niŝ do dnia zapłaty pierwszej raty, Bank potraktuje otrzymaną kwotę jako wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu, na zasadach opisanych w umowie o kredyt i niniejszym Regulaminie. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100 z 18 września 2001 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Do umów o kredyt zawieranych poza lokalem Banku albo na odległość stosuje się ponadto przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Strona 5 z 5

(obowiązujący od 09.12.2013 r. )

(obowiązujący od 09.12.2013 r. ) REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM PRZEZ PLUS BANK S.A. (obowiązujący od 09.12.2013 r. ) 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa podstawowe warunki udzielania przez Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. Metryka I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A. Santander Consumer Bank S.A. Stosowane stawki oprocentowania kredytów/ poŝyczek hipotecznych została od marca 00r. od,% do,% (+ Wibor M*) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,0% (+ Wibor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1 PRZEDMIOT REGULAMINU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 PRZEDMIOT REGULAMINU... 2 DEFINICJE... 2 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 3 FORMA UMOWY... 3 OBOWIĄZKI BANKU... 3 OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY/POśYCZKOBIORCY... 3 OPROCENTOWANIE... 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT INWESTYCYJNY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT INWESTYCYJNY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT INWESTYCYJNY Metryka Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Zamawiającym: Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Zawarta w dniu... 2009 r. między : 1. Gminą Dobrcz z siedzibą w Dobrczu przy ul. Długiej 50, 86-022 Dobrcz Nr REGON 092350659; NIP 554-26-79-775. reprezentowaną przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

1. - Pełnomocnika. zwaną /zwanym /zwanymi dalej Kredytobiorcą.

1. - Pełnomocnika. zwaną /zwanym /zwanymi dalej Kredytobiorcą. UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY nr.. zwana dalej Umową, sporządzona w dniu pomiędzy: EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

3 1. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej obowiązującej w całym okresie kredytowania wynoszącej..% w stosunku rocznym. 2.

3 1. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej obowiązującej w całym okresie kredytowania wynoszącej..% w stosunku rocznym. 2. Załącznik nr do 4a Zasad udzielania kredytów konsumenckich (..) Umowa nr o kredyt gotówkowy Dnia w pomiędzy Kaszubskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo, gmina Wejherowo, powiat

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 195/2015 z dnia 15.10.2015 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Oława, październik 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014r. Rozdział I Ogólne warunki udzielania i korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych OD 3 MARCA 2009 R. 1 Kredyty hipoteczne od 1,7% do 4,7% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) 2 Kredyty konsolidacyjne od 3,2% do 6,0% (+ Wibor 6M*) od 4,7% do 7,5%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo