REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG W INVEST - BANK S.A. Obowiązuje od 17 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG W INVEST - BANK S.A. Obowiązuje od 17 marca 2010 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG W INVEST - BANK S.A. Obowiązuje od 17 marca 2010 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady udzielania i zabezpieczania przez INVEST-BANK S.A. kredytów ratalnych na zakup towarów i usług udzielanych osobom fizycznym. 2 UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia oznaczają: Bank - INVEST-BANK S.A., Oddział Banku Oddział INVEST-BANK S.A., Regulamin Regulamin udzielania kredytów ratalnych na zakup towarów i usług, Kredyt netto - kwota kredytu stanowiąca róŝnicę pomiędzy ceną sprzedaŝy towaru/usługi a wkładem własnym Kredytobiorcy, przeznaczona na zakup tego towaru/usługi, Kredyt brutto - kwota kredytu netto powiększona o kwotę skredytowanych opłat prowizyjnych sprzedawcy i/lub partnera, prowizji Banku i ewentualnych kosztów usług nabywanych za kredyt oraz kosztów prawnych zabezpieczeń, Taryfa - Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w INVEST-BANK S.A., Tabela - Tabela oprocentowania dla osób fizycznych w INVEST-BANK S.A., Kredyt krótkoterminowy - kredyt, którego spłata wraz z odsetkami została rozłoŝona na maksymalnie 12 miesięcznych rat (włącznie), bez uwzględnienia prolongaty lub karencji w spłacie, Kredyt długoterminowy - kredyt, którego spłata wraz z odsetkami została rozłoŝona na co najmniej 13 miesięcznych rat lub kredyt krótkoterminowy z uwzględnieniem prolongaty/karencji, Odsetki maksymalne - określone Kodeksem cywilnym maksymalne oprocentowanie kredytu oraz maksymalne oprocentowanie od naleŝności przeterminowanych, nie przekraczające czterokrotności wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, NaleŜności przeterminowane - wszelkie naleŝności przysługujące Bankowi z tytułu umowy o kredyt, które nie zostały uregulowane (tj. zapłacone) w ustalonym terminie ich płatności Udzielony na podstawie niniejszego Regulaminu kredyt moŝe być przeznaczony na nabycie: artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposaŝenia mieszkań, sprzętu RTV, sprzętu sportowego, skuterów, motorowerów, quadów, usług, telefonów komórkowych wraz z akcesoriami z wyłączeniem zakupu telefonów związanych umowami abonamenckimi i innych. 2. W przypadku kredytowania telefonów komórkowych jednorazowo dopuszcza się kredytowanie w ramach jednej umowy maksymalnie trzech aparatów wraz z akcesoriami. Bank nie kredytuje broni białej, palnej, amunicji, gier hazardowych, pojazdów samochodowych za wyjątkiem skuterów, motorowerów i quadów. Kredytowaniu nie podlegają równieŝ przedmioty pochodzące z rynku wtórnego Udzielenie kolejnego kredytu na podstawie niniejszego Regulaminu moŝe nastąpić dopiero po upływie 90 dni od dnia udzielenia ostatniego kredytu pod warunkiem, Ŝe zostały spłacone w terminie trzy kolejne raty kredytu. 2. Kredyt nie moŝe być udzielony osobie, która nie wywiązała się z terminowej spłaty uprzednio udzielonego jej kredytu lub przeciwko której prowadzone było bądź jest postępowanie egzekucyjne. II. WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU 5 1. Kredytobiorca musi spełniać łącznie następujące warunki: a) posiadać obywatelstwo polskie, b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych, c) legitymować się, potwierdzającymi jego toŝsamość, waŝnym dowodem osobistym oraz drugim waŝnym dokumentem ze zdjęciem, d) wykazać się stałymi dochodami, e) posiadać stałe zameldowanie na terenie Polski. 2. Warunkiem udzielenia kredytu jest podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej, na podstawie: a) złoŝonego wniosku o kredyt wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami, b) oceny zdolności kredytowej według kryteriów przyjętych przez Bank, c) wysokości posiadanych środków własnych, d) prawnego zabezpieczenia kredytu w formie wymaganej przez Bank. 3. Bank moŝe uzaleŝnić udzielenie kredytu od spełnienia przez Kredytobiorcę warunków dodatkowych. Strona 1 z 5

2 6 1. Bank moŝe odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. 2. W przypadku podjęcia negatywnej decyzji kredytowej Bank zwraca Wnioskodawcy w oryginale tylko te z dokumentów przez niego złoŝonych, które nie zostały sporządzone na drukach lub formularzach przygotowanych i dostarczonych przez Bank. III UMOWA O KREDYT 7 Umowa o kredyt 1. Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy o kredyt sporządzonej w formie pisemnej. 2. Poprzez zawarcie umowy o kredyt Bank zobowiązuje się do przelania, zgodnie ze złoŝoną przez Kredytobiorcę dyspozycją, na wskazany rachunek sprzedawcy lub usługodawcy kwoty kredytu netto, a Kredytobiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie o kredyt, b) zapłaty prowizji oraz innych opłat związanych z udzielonym kredytem oraz związanych z niewykonaniem zobowiązań przez Kredytobiorcę. c) zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami i innymi kosztami w terminach oznaczonych w umowie o kredyt. 3. Wszelkie zmiany umowy o kredyt wymagają, pod rygorem niewaŝności, formy pisemnej i dokonywane są w formie aneksu. 8 Okres kredytowania Kredyt moŝe być udzielony na okres od 3 do 36 miesięcy. 9 Kwota kredytu Kredyt udzielany jest przez Bank w kwocie brutto od 600 zł do złotych. 10 Oprocentowanie i odsetki 1. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej, przy czym oprocentowanie nie moŝe być wyŝsze niŝ wysokość odsetek maksymalnych. 2. Wysokość oprocentowania w skali roku określa umowa o kredyt na podstawie obowiązującej w dniu podpisania umowy o kredyt Tabeli. 3. Odsetki naliczane są od dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia całkowitej spłaty zadłuŝenia. 4. Odsetki zwiększają sumę zadłuŝenia z tytułu kredytu i spłacane są łącznie z kolejnymi ratami kredytu. 5. Do wyliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku tj. 365 dni lub 366 dni w latach przestępnych. 6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy o kredyt w wyniku zmian wysokości odsetek maksymalnych oprocentowanie udzielonego kredytu, w tym oprocentowanie od naleŝności przeterminowanych: a) będzie wyŝsze niŝ odsetki maksymalne obowiązuje oprocentowanie w wysokości odsetek maksymalnych, b) będzie niŝsze niŝ odsetki maksymalne, obowiązuje oprocentowanie w wysokości określonej w umowie o kredyt. 7. O zmianach opisanych w ust 6 Bank nie ma obowiązku informowania Kredytobiorcy/ Poręczyciela. 11 Prowizje i opłaty 1. Od udzielonego kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić prowizję Banku, opłatę prowizyjną sprzedawcy i/lub partnera i opłatę przygotowawczą. 2. Wysokość prowizji oraz opłaty przygotowawczej określa umowa o kredyt. 3. Prowizje i opłata przygotowawcza podlegają skredytowaniu lub są wpłacane gotówką. 4. Prowizje i opłata przygotowawcza nie podlegające skredytowaniu uiszczane są w kasie sprzedawcy z chwilą zawarcia umowy o kredyt. 5. Zawierając umowę o kredyt, Kredytobiorca moŝe zadeklarować wolę przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Osób Pobierających Kredyt Ratalny lub Gotówkowy. Celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, Kredytobiorca upowaŝnia Bank do pobrania z góry, kwoty stanowiącej równowartość wszystkich składek ubezpieczeniowych z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Kredytobiorcy w ramach umowy Grupowego Ubezpieczenia Osób Pobierających Kredyt Ratalny lub Gotówkowy w INVEST-BANK S.A. Ilekroć w umowie o kredyt mowa jest o składce ubezpieczeniowej, naleŝy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w niniejszym ustępie. Kwota stanowiąca równowartość wszystkich składek ubezpieczeniowych jest kredytowana i podwyŝsza kwotę udzielonego kredytu. Informacje o zakresie i warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w tym o czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej ( Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Osób Pobierających Kredyt Ratalny lub Gotówkowy w INVEST-BANK S.A. ) Kredytobiorca otrzymuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytu. 6. Od sporządzenia na wniosek Kredytobiorcy aneksu do umowy o kredyt, Bank pobiera opłaty i prowizje przewidziane w Taryfie, obowiązującej w dniu podpisania aneksu. 7. Za pozostałe czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu nie wymienione w Regulaminie, Bank pobiera opłaty i prowizje przewidziane w Taryfie, obowiązującej w dniu ich wykonania. Strona 2 z 5

3 12 Spłata kredytu 1. Spłata kredytu następuje zgodnie z HARMONOGRAMEM SPŁAT. 2. Dniem spłaty raty kredytu jest dzień wpływu kwoty raty na rachunek kredytowy. 3. Bank moŝe udzielić karencji w spłacie kredytu na okres nie dłuŝszy niŝ dwa miesiące. W przypadku udzielenia karencji spłata pierwszej raty kredytu rozpoczyna się po upływie jej okresu, przy czym ilość spłacanych rat jest proporcjonalnie zmniejszona do okresu na jaki udzielono kredytu. Odsetki za okres karencji zwiększają kwotę udzielonego kredytu (kapitalizacja odsetek). 4. Spłata części kredytu przed upływem terminów określonych w umowie o kredyt lub aneksie wymaga zawarcia aneksu do umowy o kredyt. W przeciwnym wypadku wcześniejsze wpłaty nie wpływają na wysokość naleŝnych odsetek i zaliczane będą na poczet przyszłych rat. 5. Wcześniejsza spłata całości kredytu moŝe być dokonana wyłącznie w terminie płatności raty kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy o kredyt, wymaga natomiast pisemnego poinformowania Banku o zamiarze dokonania spłaty kredytu najpóźniej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. Wówczas Bank naliczy odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 6. W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu nieoprocentowanego, Bank zwróci Kredytobiorcy prowizje, które były naleŝne Bankowi zmniejszone proporcjonalnie do okresu, przez który Kredytobiorca korzystał z kredytu. 7. Za całkowitą spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie o kredyt, Bank nie pobiera prowizji. 8. Bank nie wysyła wyciągów bankowych potwierdzających spłatę miesięcznych rat kredytu. 9. W przypadku kredytów zabezpieczonych wekslem, po całkowitej spłacie kredytu Bank wydaje weksel Kredytobiorcy. JeŜeli Kredytobiorca nie odbierze weksla w wyznaczonym w piśmie informującym o rozliczeniu spłaty kredytu terminie, to weksel zostanie zniszczony komisyjnie przez Bank po upływie 60 dni od daty określonej w w/w piśmie. 10. Dochodzenie przez Kredytobiorcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do sprzedawcy nie ma wpływu na wykonanie umowy o kredyt. 11. Kredyt uwaŝa się za spłacony jeŝeli stan zadłuŝenia po spłacie kapitału i odsetek wynosi 0 albo jeŝeli na rachunku kredytowym wystąpi nadpłata lub niedopłata z tytułu kapitału lub odsetek w wysokości łącznej nieprzekraczającej kwoty Granicy Monitu podanej w Komunikacie Prezesa Zarządu. 13 Zabezpieczenia 1. Bank stosuje następujące formy zabezpieczenia kredytu: a) przewłaszczenie na zabezpieczenie, b) poręczenie wg prawa cywilnego, c) cesja praw z ubezpieczenia na Ŝycie, d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 2. W przypadku, gdy małŝonkowie nie zaciągają kredytu wspólnie, a związek małŝeński oparty jest o ustrój wspólności majątkowej, udzielenie kredytu moŝe być uzaleŝnione od zgody współmałŝonka wyraŝonej na piśmie. 3. MałŜonek nie moŝe być poręczycielem Kredytobiorcy. 4. W uzasadnionych przypadkach, Bank moŝe zaŝądać innego lub dodatkowego zabezpieczenia kredytu. 5. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą, utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczenia udzielonego kredytu ponosi Kredytobiorca Udzielenie kredytu wymaga dokonania przez Kredytobiorcę wpłaty wkładu własnego w wysokości określonej przez Bank. 2. Wkład własny uiszczany jest gotówką w kasie sprzedawcy z chwilą zawarcia umowy o kredyt. 15 Zasady przenoszenia własności towarów na zabezpieczenie 1. Z chwilą odbioru towaru od sprzedawcy Kredytobiorca przenosi na Bank własność kredytowanego towaru z zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli kredyt wraz z odsetkami zostanie spłacony w terminie określonym w umowie o kredyt, Kredytobiorca stanie się ponownie właścicielem rzeczy. Przejście własności rzeczy na Kredytobiorcę nastąpi z chwilą całkowitej spłaty kredytu i nie wymaga dodatkowych oświadczeń. 2. Bank zobowiązuje się do korzystania z prawa własności przewłaszczonej rzeczy w sposób nie wykraczający poza granice uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu. 3. Kredytobiorca zatrzymuje przewłaszczoną rzecz w swoim posiadaniu w charakterze biorącego w uŝywanie. Bank zgadza się na bezpłatne uŝywanie rzeczy przez Kredytobiorcę do czasu całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania lub do czasu otrzymania z Banku Ŝądania zwrotu uŝyczonej rzeczy. 4. Kredytobiorca moŝe uŝywać uŝyczoną rzecz w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu z tym, Ŝe nie moŝe jej bez pisemnej zgody Banku oddać innej osobie trzeciej do uŝywania. Kredytobiorca ponosi koszty utrzymania rzeczy w naleŝytym stanie oraz koszty jej ubezpieczenia. Kredytobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone rzeczy, w tym za jej zniszczenie lub utratę spowodowane włamaniem, kradzieŝą albo innym losowym przypadkiem. 5. W razie realizacji praw wynikających z rękojmi, zwrot przez sprzedawcę całości lub części ceny następuje na rachunek Banku na poczet spłaty kredytu. Wady towaru lub wadliwie wykonana usługa nie wpływają na obowiązek spłaty przez Kredytobiorcę kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami i innymi kosztami. Strona 3 z 5

4 6. W przypadku nie spłacenia w terminie którejkolwiek raty kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany wydać rzecz na Ŝądanie Banku jego przedstawicielowi. Bank moŝe przewłaszczoną rzecz zbyć, zaliczając uzyskaną cenę na zadłuŝenie kredytowe albo rzecz wynająć lub wydzierŝawić, zaliczając uzyskany czynsz na to zadłuŝenie. 7. W terminie 30 dni licząc od dnia uzyskania przez Bank środków z tytułu sprzedaŝy rzeczy będących przedmiotem umowy o kredyt nastąpi rozliczenie zadłuŝenia Kredytobiorcy. 16 ZadłuŜenie przeterminowane 1. Bank ma prawo potrącania naleŝności przeterminowanych ze środków Kredytobiorcy zgromadzonych w Banku przed wszystkimi innymi płatnościami Kredytobiorcy z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. 2. W przypadku powstania naleŝności przeterminowanych Bank zalicza spłatę raty kredytu w następującej kolejności na: a) odsetki od najstarszej zaległej raty, b) kapitał najstarszej raty zaległej, c) odsetki od kolejnej raty zaległej, d) kapitał kolejnej zaległej raty, e) opłaty dodatkowe, f) odsetki od naleŝności przeterminowanych. 3. Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty naleŝności przeterminowanych wraz z odsetkami, z wyłączeniem naleŝności przeterminowanych nie przekraczających łącznie kwoty zwanej dalej Granicą Monitu. 4. Wysokość kwoty Granicy Monitu określana jest w Komunikacie Prezesa Zarządu Banku, podawanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w Oddziałach Banku lub stronie internetowej Banku. Bank jest uprawniony do zmiany kwoty Granicy Monitu, z uwzględnieniem jednego lub wszystkich jednocześnie poniŝszych czynników: kredytobiorcy, rodzaju produktu, etapu spłaty naleŝności przeterminowanych. 5. O opóźnieniu w spłacie kredytu przez Kredytobiorcę, Bank powiadomi niezwłocznie dłuŝnika/dłuŝników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu poprzez wysłanie informacji o tym listem zwykłym na ostatni adres w/w dłuŝnika/dłuŝników znany Bankowi z tym, Ŝe nie dotyczy to naleŝności przeterminowanej do Granicy Monitu. 6. Za wysłane upomnienie (monit) Bank pobiera opłaty w wysokości przewidzianej w Taryfie. Opłaty te obciąŝać będą Kredytobiorcę. 7. W przypadku osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w 11 ust. 5, które na koniec miesiąca kalendarzowego: a) zalegają ze spłatą dwóch rat kredytu w całości lub w części lub b) z którymi Bank rozwiązał umowę kredytu z przyczyn leŝących po stronie Kredytobiorcy, a ich wymagalne zobowiązanie wobec Banku nie zostało spłacone, osoby te nie są objęte ubezpieczeniem w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Niewykorzystana kwota pobrana na poczet przyszłych składek ubezpieczeniowych, o której mowa w 11 ust. 5, jest zaliczona przez Bank na spłatę zadłuŝenia Kredytobiorcy wobec Banku. W przypadku, gdy kwota zadłuŝenia jest niŝsza niŝ niewykorzystana kwota pobrana na poczet przyszłych składek ubezpieczeniowych, róŝnica pomiędzy w/w kwotami zwracana jest Kredytobiorcy, zgodnie z jego dyspozycją. 17 Wypowiedzenie umowy o kredyt 1. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia kredytu, utrata zdolności kredytowej, przedłoŝenie fałszywych dokumentów i/lub podanie danych niezgodnych z prawdą stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu w całości lub części, z zastrzeŝeniem treści ust W razie opóźnienia Kredytobiorcy z zapłatą rat kredytu, Bank moŝe wypowiedzieć umowę o kredyt w całości lub w części, po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyłącznie w przypadku opóźnienia w zapłacie co najmniej dwóch pełnych rat. 3. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i ma zastosowanie takŝe w przypadku wypowiedzenia przez Kredytobiorcę kredytu o terminie spłaty dłuŝszym niŝ jeden rok. 4. W okresie wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić pozostałą do spłaty część kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami. 5. Po upływie okresu wypowiedzenia Bank, będzie naliczał od kwoty niespłaconego kredytu odsetki od naleŝności przeterminowanych w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej w Banku Tabeli oraz przystąpi do zaspokojenia się z ustanowionych zabezpieczeń kredytu i zainicjuje postępowanie egzekucyjne. 6. Bank jest uprawniony do przekazywania danych, w tym równieŝ informacji na temat terminowości spłaty kredytu i wysokości naleŝności wynikających z umowy zawartej z Bankiem, danych osobowych Kredytobiorcy, dłuŝników z tytułu zabezpieczenia Banku, innych osób powiązanych z kredytem do systemu Informacji Kredytowej Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) oraz Centralnej Bazy Danych Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich w Warszawie i udostępniania ich na Ŝądanie innych banków, na podstawie art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 105 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 72 poz. 665 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Strona 4 z 5

5 18 Odstąpienie od umowy 1. Kredytobiorca moŝe, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania z prawa Kredytobiorcy do odstąpienia od umowy o kredyt, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt powinno zostać przesłane do Centrum Obsługi Dokumentów Kredytowych INVEST-BANK S.A. w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 18. Kredytobiorca moŝe równieŝ złoŝyć druk Oświadczenia w placówce Banku lub u Sprzedawcy. W przypadku korespondencyjnego przesłania Oświadczenia za datę jego złoŝenia uznaje się datę wpływu do Banku. 2. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt stanowi integralną część umowy o kredyt. 3. W razie odstąpienia od umowy o kredyt Bank zwróci poniesione przez Kredytobiorcę koszty udzielonego kredytu, za wyjątkiem opłaty przygotowawczej oraz kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia. 4. Kredytobiorca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o kredyt łącznie z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy o kredyt jest zobowiązany: a) zwrócić Bankowi kwotę skredytowanej opłaty przygotowawczej i koszt zabezpieczeń kredytu na rachunek bankowy wskazany w umowie o kredyt, b) złoŝyć dokument potwierdzający rozliczenie się ze Sprzedawcą (zapłacić Sprzedawcy cenę nabycia towaru pomniejszona o wkład własny lub dokonać zwrotu towaru). Kredytobiorca moŝe dokonać zwrotu naleŝnych Bankowi skredytowanych opłat bezpośrednio u Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt z ubezpieczeniem, Kredytobiorca nie ponosi kosztów ubezpieczenia kredytu. 5. W przypadku wystąpienia jednej z poniŝszych sytuacji: a) Bank nie otrzymał w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o kredyt Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 i jednocześnie kwoty podanej w pkt. 4a) lub dokumentu, o którym mowa w pkt. 4b), b) Bank otrzymał w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o kredyt, Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, a nie otrzymał kwoty podanej w pkt. 4a) lub zwrócona kwota była mniejsza albo nie otrzymał dokumentu, o którym mowa w pkt. 4b), c) Bank otrzymał w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o kredyt tylko kwotę podaną w pkt. 4a), a nie otrzymał Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 oznacza, iŝ odstąpienie od umowy o kredyt jest nieskuteczne, o czym Bank informuje Kredytobiorcę telefonicznie lub listownie. 6. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od umowy o kredyt, gdy zwrot kredytu nastąpi nie później niŝ do dnia zapłaty pierwszej raty, Bank potraktuje otrzymaną kwotę jako wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu, na zasadach opisanych w umowie o kredyt i niniejszym Regulaminie. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100 z 18 września 2001 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Do umów o kredyt zawieranych poza lokalem Banku albo na odległość stosuje się ponadto przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Strona 5 z 5

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz zasady korzystania z Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo