PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy ul. Łącznej 4 zwany dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Serwackiego Prezesa Zarządu 2. Alicję Bober Prokurenta a -Bankiem.., zwanym dalej Bankiem, reprezentowany przez: Kwota, waluta i przedmiot Kredytu 1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego w kwocie PLN (słownie:jedenmiliondwieścietysięcyzłotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 2 autobusów niskopodłogowych 2. Kredytu udziela się na zasadach określonych w: - niniejszej umowie - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ofercie Wykonawcy - regulaminie udzielania kredytów obowiązującym w Banku. 2 Oprocentowanie i naliczanie odsetek 1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennych stóp procentowych stosowanych przez Bank, w okresie za który naliczane są odsetki. Odsetki od wykorzystanego przez Kredytobiorcę kredytu naliczane są według zmiennej stawki WIBOR 1M dla złotowych depozytów międzybankowych, powiększonych o marŝę Banku. 2. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi... % w stosunku rocznym, w tym marŝa Banku... %, zgodna z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. Wysokość oprocentowania ulega zmianie przy zachowaniu wskaźnika ustalonego w ust. 1, z dniem wejścia w Ŝycie nowej stawki WIBOR i nie wymaga zmiany umowy. MarŜa Banku zawarta w ust 2. jest niezmienna przez cały czas trwania umowy. 4. Odsetki naliczane przez Bank od kwoty kredytu spłacane są w okresach miesięcznych. Naliczanie odsetek dokonuje się na dzień poprzedzający termin ich

2 płatności. JeŜeli termin płatności raty odsetek przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. Ostania rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty 5. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, kalendarz przyjęty wewnętrznymi procedurami Banku. 6. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłacania rat kredytu i odsetek na podstawie przedstawionej kaŝdorazowo pisemnej informacji Banku zawierającej niespłaconą kwotę kredytu, kwotę kredytu do zapłaty, wysokość stopy procentowej oraz kwotę odsetek do zapłaty i termin zapłaty. 7. Po kaŝdej zmianie stopy procentowej Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę. 8. Plan spłaty odsetek będący załącznikiem od niniejszej umowy obowiązuje w przypadku terminowo płaconych rat kredytu i niezmienionego oprocentowania kredytu 3 Oprocentowanie naleŝności przeterminowanych i naliczanie odsetek za opóźnienie 1. W przypadku powstania naleŝności przeterminowanych w następstwie nie dokonania przez Kredytobiorcę spłaty kredytu lub jego raty, w ustalonych w niniejszej umowie terminach, Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki za opóźnienie liczone od kwoty naleŝności przeterminowanych. 2. Stopa odsetek za opóźnienie stanowi..% oprocentowania ustalonego dla odsetek ustawowych. 3. Odsetki za opóźnienie naliczane są zgodnie z zasadami naliczania odsetek, o których mowa w paragrafie 2. 4 Prowizje i opłaty 1. Kredytobiorca zapłaci Bankowi: 1) prowizję przygotowawczą w wysokości 0 % kwoty udzielonego kredytu, 2) prowizję za gotowość w wysokości 0 % niewykorzystanej części postawionego do dyspozycji kredytu w oparciu o zasady stosowane przy naliczaniu odsetek od wykorzystanego kredytu, 3) prowizję za przedterminową spłatę w wysokości 0 % spłacanej kwoty kredytu 4) prowizję za uruchomienie kredytu -...% uruchamianej kwoty, Wszelkie prowizje i opłaty stosowane przez Bank na podstawie przepisów wewnętrznych w trakcie trwania umowy mogą być stosowane wobec Kredytobiorcy pod warunkiem, Ŝe zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ i skalkulowane do ceny 2. W przypadku zmiany warunków niniejszej umowy ( w tym m.in. zmiany harmonogramu spłaty kredytu) Kredytobiorca nie ponosi Ŝadnych opłat i prowizji na rzecz Banku. 5 Udostępnienie i wykorzystanie kredytu 1. Kredyt moŝe być wykorzystany przez Kredytobiorcę po spełnieniu warunków wykorzystania, tj. gdy: 1) zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie, 2) nie wystąpiły raŝące przypadki naruszenia umowy.

3 2. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację składanych przez Kredytobiorcę w Banku dyspozycji płatniczych oraz potwierdzonych faktur. 3. Dyspozycja płatnicza powinna być złoŝona w Banku nie później niŝ 1 dzień roboczy przed terminem płatności. 4. Środki postawione zostaną do dyspozycji Kredytobiorcy w dniu 30 października 2007 roku ( 30 dni od daty odbioru autobusów) w kwocie PLN 5. W przypadku nie postawienia w terminie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, Bank zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odsetki, jakie będą naleŝne Dostawcy autobusów od Zamawiającego, liczone na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym, od zaległej kwoty, za kaŝdy dzień opóźnienia. 6 Termin spłaty kredytu 1. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu zgodnie z poniŝszymi zasadami - Spłata rat kapitałowych następuje kwartalnie, w 6 ratach, po zł kaŝda - Pierwsza spłata raty występuje w dniu 15 stycznia 2008 roku - Kolejne spłaty ustalone są do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał 2. Szczegółowy harmonogram spłat rat kapitałowych stanowi załącznik do umowy 7 Przedterminowa spłata kredytu 1. Kredytobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty całości lub części W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu Bank w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wcześniejszej spłaty przygotuje nowy, zastępujący dotychczasowy, harmonogram spłaty 2. Kredytobiorca nie poniesie Ŝadnych kosztów w związku z wcześniejszą spłatą 3. JeŜeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uwaŝa się, Ŝe ustalony termin został zachowany, jeŝeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie 4. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą wyłącznie do dnia spłaty. 8 Płatności 1. Zapłata wszelkich naleŝnych Bankowi na podstawie niniejszej umowy kwot następuje z chwilą obciąŝenia rachunku Kredytobiorcy 2. Zapłata odsetek i rat kredytu będzie dokonywana w formie wpłat przez Kredytobiorcę kwot naliczonych odsetek i rat kredytu w terminach płatności ( harmonogramie spłaty kredytu) przelewem na rachunek Banku nr... 9 Zabezpieczenia 1. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy są: -...

4 (zaoferowane w Załączniku nr 4), 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności zmierzających do ustanowienia skutecznych zabezpieczeń przewidzianych w niniejszej umowie, tak szybko jak pozwalają na to niezaleŝne od Kredytobiorcy okoliczności faktyczne i prawne, warunkujące podjęcie takich czynności. 10 Zobowiązania 1. Kredytobiorca zobowiązuje się: 1) wykorzystać kredyt udzielony na podstawie niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 2) utrzymać w okresie obowiązywania umowy kredytowej waŝność wszelkich pozwoleń i licencji wymaganych dla celów prowadzenia działalności, 3) niezwłocznie poinformować Bank o zamiarze dokonania zmian w zakresie formy organizacyjno-prawnej Kredytobiorcy, a w szczególności o zamiarze połączenia, przekształcenia albo podziału, 4) składania w Banku wszelkich sprawozdań finansowych w zakresie uzgodnionym między Stronami. 11 Oświadczenia 1. Kredytobiorca oświadcza i zapewnia, Ŝe: 1) prowadzi działalność zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, 2) posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy oraz spełnia wszelkie wymagane przez prawo wymogi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 3) według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone Ŝadne postępowanie sądowe, arbitraŝowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, ani nie istnieją okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do wszczęcia takich postępowań. 2. Oświadczenia i zapewnienia uznawane są za wiąŝące od chwili zawarcia niniejszej umowy i będą uznane za potwierdzone w terminach poszczególnych wypłat środków 12 Zawiadomienia 1. KaŜde zawiadomienie, informacja lub wniosek sporządzane w ramach niniejszej umowy dla Banku lub dla Kredytobiorcy muszą mieć formę pisemną. Zawiadomienie takie przekazane mailem lub faksem wymaga, na Ŝądanie strony, potwierdzenia ( w formie uzgodnionej przez Strony) lub dostarczenia do siedziby adresata za pokwitowaniem. Dla celów niniejszej umowy zawiadomienia kierowane będą na adres: dla Kredytobiorcy: Nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile Adres: ul. Łączna Piła

5 Tel/fax: Mail : dla Banku: Nazwa: Adres Tel/fax: Mail : 2. O kaŝdorazowej zmianie swoich danych, strony umowy kredytowej zobowiązują informować się pisemnie. 13 Zmiany umowy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 14 Rozwiązywanie sporów Strony niniejszej umowy będą starały się rozwiązywać wszelkie spory w drodze negocjacji. JeŜeli sporu nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, zostanie poddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca połoŝenia Kredytobiorcy. 15 Egzemplarze umowy Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Banku i Kredytobiorcy.

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp UMOWA pożyczki FdS/yy/lp (pożyczka dla MŚP) dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo