NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE STOSOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC KONSUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE STOSOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC KONSUMENTÓW"

Transkrypt

1 NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE STOSOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC KONSUMENTÓW A. ZAGROśENIA DLA KONSUMENTÓW SPOWODOWANE STOSOWANIEM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH. 1. Pojęcie praktyk rynkowych W gospodarce rynkowej konkurujący ze sobą przedsiębiorcy oferują konsumentom róŝnego rodzaju towary i usługi (produkty) a konsumenci podejmują decyzje odnośnie produktów oferowanych przez przedsiębiorców. Chodzi tu o decyzje podejmowane przez konsumentów: a) przed zawarciem umowy dotyczącej produktu (czy nabyć produkt określonego rodzaju, czy powstrzymać się od jego nabycia, czy wybrać produkt oferowany przez danego przedsiębiorcę czy produkt proponowany przez innego przedsiębiorcę), b) w trakcie zawierania umowy dotyczącej produktu (na jakich warunkach nabyć produkt), c) po zawarciu umowy dotyczącej produktu (czy dochodzić od przedsiębiorcy wykonania umowy, naleŝytego wykonania umowy czy teŝ odstąpić od umowy, wypowiedzieć umowę itp.). Przedsiębiorcy mają prawo kształtować zachowania rynkowe konsumentów i wpływać na podejmowane przez nich decyzje co do oferowanych im produktów. Mogą w tym celu podejmować w stosunku do konsumentów róŝnego rodzaju zabiegi określone jako praktyki rynkowe. 2. Praktyki rynkowe deformujące zachowania rynkowe konsumentów Co do zasady praktyki rynkowe są uznawanym elementem gospodarki rynkowej (np. reklama, marketing są dozwolonymi przez prawo środkami działania przedsiębiorców). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe prawo przedsiębiorców do kształtowania zachowań rynkowych konsumentów nie obejmuje moŝliwości deformowania (zniekształcania) zachowań rynkowych konsumentów zwłaszcza wtedy gdy efektem podejmowanych przez przedsiębiorców zabiegów jest doprowadzenie konsumentów do podjęcia decyzji co do produktu, których inaczej by nie podjęli. Takie zabiegi przedsiębiorców określane są jako nieuczciwe praktyki rynkowe. Chodzi tu przede wszystkim o deformacje podejmowanych przez konsumentów decyzji co do produktu spowodowane: - wprowadzeniem konsumentów w błąd, - stosowaniem wobec konsumentów niedopuszczalnego nacisku psychicznego a nawet fizycznego. Pozwala to wyodrębnić zdecydowanie najpowszechniejsze dwa rodzaje nieuczciwych praktyk rynkowych: - praktyki wprowadzające w błąd, - praktyki agresywne.

2 3. Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych. W uzasadnieniu projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przytoczono szereg przykładów nieuczciwych praktyk rynkowych, których ściganie będzie moŝliwe po wejściu w Ŝycie omawianej ustawy: - operatorzy telekomunikacyjni rozsyłający ulotki oferujące darmowe weekendy bez zaznaczenia, Ŝe darmowe minuty nie dotyczą połączeń z innymi operatorami; - bank w ofercie reklamowej stwierdzał, Ŝe oprocentowanie konta na rachunku bankowym wynosi 4% ale tylko przez pierwszy miesiąc zaś później oprocentowanie spada nawet o połowę; - spółka prowadząca szkołę policealną umieściła na ulotkach reklamowych sformułowanie: czesne 0 złotych, semestr gratis. Studenci, którzy chcieli podjąć naukę dowiadywali się, Ŝe treść ulotki dotyczy tylko jednego kierunku studiów oraz, Ŝe muszą przyprowadzić 5 innych osób, które podpiszą umowę i wpłacą pierwszą ratę; - konsument otrzymał od firmy przesyłkę z informacją o rzekomej wygranej i podaniu numeru telefonu (o podwyŝszonej płatności), w którym konsument ma potwierdzić chęć odbioru nagrody; - reklama zachwalająca preparaty odchudzające, w sytuacji gdy preparaty te nie są skuteczne; - reklama przewodnika lotniczego zachęcająca do zakupu biletów lotniczych po określonej cenie wraz z informacją, Ŝe cena nie obejmuje opłat lotniskowych, podatków i innych opłat; - prowadzenie kampanii reklamowej przez Telekomunikację Polską S.A. w konwencji serwisu informacyjnego w sposób zmierzający do wywołania wśród widzów wraŝenia, Ŝe przekaz reklamowy jest informacją neutralną. Chodziło o to by w ten sposób ukryć promocyjny charakter kampanii reklamowej (Telekomunikacja Polska S.A. nadała kampanii reklamowej nazwę Serwis Informacyjny Telekomunikacji Polskiej. Rolę osoby prowadzącej program powierzono Krystynie Czubównie, osobie będącej uprzednio znaną prezenterką telewizyjnego programu informacyjnego. Wyemitowano kilka filmów reklamowych w scenerii studia serwisu informacyjnego wraz z opiniami sondaŝowymi od telewidzów wzorowanych na sondaŝach programów informacyjnych). B. PRZEPISY PRAWNE O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM. 1. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów prawnych. Dotychczas obowiązujące przepisy prawne przewidują szereg rozwiązań pozwalających przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym. Wskazać tu moŝna w szczególności na przepisy kodeksu cywilnego dopuszczające moŝliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złoŝonego pod wpływem błędu (art. 84) podstępu (art. 86) czy groźby (art. 87). W przypadku wyzysku (art. 388) istnieje moŝliwość Ŝądania usunięcia dysproporcji świadczeń, a nawet uniewaŝnienia zawartej umowy. W stosunku do przedsiębiorców w oznaczonych przypadkach mogą być stosowane sankcje karne. W szczególności przestępstwem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania niezdolności do naleŝytego pojmowania przedsiębranego działania (art K.k). Wykroczeniem jest oszukiwanie nabywcy co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny przy sprzedaŝy towaru lub świadczeniu usług, jeŝeli nabywca poniósł lub mógł ponieść szkodę nie przekraczająca 100 zł (art. 134 K.w.).

3 JednakŜe odwoływanie się do przepisów ogólnych prawa nie przynosi konsumentom wystarczającej ochrony prawnej. 2. Ogólna charakterystyka rozwiązań prawnych przyjętych w ustawach z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Od 20 grudnia 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która: - wprowadza zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych (art. 3) - określa na czym polega odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe praktyki rynkowe (art oraz art. 20) - określa na czym polegają nieuczciwe praktyki rynkowe (art. 4-11) Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2007 r. Nr 171 poz C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA STOSOWANIE NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 SIERPNIA 2007 R. O PRZECIWDZIAŁNIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM. 1. Jacy przedsiębiorcy odpowiadają za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Art. 2 ust. 1 ustawy pojęcie przedsiębiorców odnosi do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową. Przepis ten bardzo szeroko określa krąg osób, które naleŝy traktować jako przedsiębiorców. Rozstrzygające znaczenie ma okoliczność faktyczna jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej i związane z nią uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Dla uznania konkretnego podmiotu za przedsiębiorcę nie ma znaczenie czy jego działalność zarobkowa lub zawodowa jest prowadzona legalnie. A zatem przykładowo będzie to wykonywanie zawodu bez uzyskania wymaganej koncesji lub zezwolenia, jak równieŝ wykonywanie zawodu bez dopełnienia wymagań formalnych, np. wpis do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Nie jest równieŝ konieczne, aby podejmowana działalność była prowadzona w sposób trwały (ciągły). Wystarczy podejmowanie jej sporadycznie. Wystarczy, Ŝe dana osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadzi ją w celach zarobkowych. 2. Rodzaje odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe praktyki rynkowe. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wprowadza dla przedsiębiorcy stosującego nieuczciwą praktykę rynkową: 1. odpowiedzialność cywilną jeŝeli w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej został zagroŝony lub naruszony interes oznaczonego konsumenta (art. 12 ust. 1), 2. odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia w sytuacji stosowania agresywnej praktyki rynkowej (art. 15), 3. odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa w przypadku stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej dotyczącej prowadzenia lub organizowania systemu konsorcyjnego (art. 16),

4 4. odpowiedzialność administracyjna w przypadku zakwalifikowania nieuczciwej praktyki rynkowej jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 i art. 25 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), Nieuczciwe praktyki rynkowe zaliczane są do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorcy którzy stosują takie praktyki ponoszą odpowiedzialność administracyjną określoną w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku stwierdzenia stosowania takiej praktyki Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje decyzje administracyjną w której: - nakazuje przedsiębiorcy zaniechania stosowania praktyki i określa środki usunięcia trwałych skutków praktyki (w szczególności moŝe zobowiązać przedsiębiorcę do złoŝenia określonego oświadczenia oraz nakazać przedsiębiorcy publikację decyzji na jego koszt (art. 26); - moŝe nałoŝyć na przedsiębiorcę, który dopuścił się stosowania praktyki karę pienięŝną (w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŝenia kary. Kara pienięŝna moŝe być nałoŝona na przedsiębiorców zarówno w przypadku umyślnego i nieumyślnego stosowania praktyki (art. 107); - przy ustalaniu wysokości kary pienięŝnej naleŝy uwzględnić okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a takŝe uprzednie naruszenie przepisów ustawy (art. 111). Wydanie w/w decyzji administracyjnej wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy kaŝdy moŝe zgłosić Prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (art. 81 ust. 1). 3. Prawo konsumenta do egzekwowania odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe praktyki rynkowe. Legitymację procesową posiada tu konsument, którego interes został zagroŝony lub naruszony. Przysługuje mu wyłączne prawo do Ŝądania naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Art. 12 ust.1 pkt 4 stanowi, Ŝe konsument ten moŝe dochodzić w szczególności: - Ŝądania uniewaŝnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, - zwrotu kosztów związanych z nabyciem produktów. Ponadto konsumentowi przysługują cztery roszczenia: - o zaniechanie praktyk, - o usunięcie skutków praktyki, - o złoŝenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie (jednokrotne lub wielokrotne), - o zasądzenie odpowiedniej sumy pienięŝnej na określony cel społeczny (związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów). WyŜej wymienione 4 roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat (bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do kaŝdego roszczenia) art. 14. Konsument egzekwujący odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, który stosował nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, nie musi udowadniać jej nieuczciwego charakteru. To przedsiębiorca musi udowodnić, Ŝe ta praktyka rynkowa nie jest praktyką nieuczciwą (art. 13). 4. Prawo konsumenta do Ŝądania ukarania przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe praktyki rynkowe. W tych przypadkach, w których stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej:

5 a) jest wykroczeniem konsument jako pokrzywdzony moŝe wystąpić z Ŝądaniem ścigania tego wykroczenia, b) jest przestępstwem konsument jako pokrzywdzony moŝe wystąpić z wnioskiem o ściganie tego przestępstwa (art. 17 ust. 1 i 2). 5. Organy i organizacje uprawnione do egzekwowania odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe praktyki rynkowe. Podmiotami tymi są: 1) Rzecznik Praw Obywatelskich; 2) Rzecznik Ubezpieczonych (tylko w sprawach dotyczących działalności ubezpieczeniowej art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym); 3) organizacje, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów (krajowe lub regionalne); 4) rzecznicy konsumentów (powiatowi i miejscy). Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy podmioty te nie mogą jednak Ŝądać usunięcia skutków praktyki ani naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Podmioty te mogą ponadto występować z wnioskiem o ściganie: - wykroczenia określonego w art. 15 ust. 1 ustawy (stosowanie agresywnej polityki rynkowej); - przestępstw określonych w art. 16 ustawy (prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym). D. JAK USTALIĆ KIEDY OKREŚLONE DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE PRZEDSIEBIORCY JEST NIEUCZCIWĄ PRAKTYKĄ RYNKOWĄ. 1. Ustawowe kryteria nieuczciwości. Zakres ich stosowania. Ustawodawca w art. 4 ust. 1 określa dwie przesłanki nieuczciwości danej praktyki rynkowej. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa jeŝeli: - jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, - w istotny sposób zniekształca lub moŝe zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami moŝna uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a takŝe wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia r. (sygn. XVII Ama 118/04) stwierdził, Ŝe istotą pojęcia dobrego obyczaju jest szeroko rozumiany szacunek dla człowieka. W stosunkach z konsumentami powinien on wyraŝać się właściwym informowaniem o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu pozycji profesjonalisty i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Drugie kryterium polega na tym, Ŝe określona praktyka, aby być uznana za nieuczciwą musi w istotny sposób zakłócać (lub moŝe zakłócać) zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta. W przypadku, gdy dana praktyka jest kierowana do określonej grupy konsumentów

6 (np. dzieci, młodzieŝy, osób starszych), powyŝsze kryterium stosuje się do przeciętnego członka tej grupy. Praktyką istotnie zniekształcającą rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta są działania, które znacząco osłabiają zdolność konsumenta do podjęcia decyzji w warunkach dostatecznej wiedzy (tj. świadomej decyzji) i przez to powodują, Ŝe konsument podejmuje decyzję dotyczącą określonej umowy, jakiej by w innym przypadku nie podjął (chodzi tu równieŝ o zagroŝenie potencjalne). Decyzja dotycząca umowy to kaŝda podejmowana przez konsumenta decyzja co do tego, czy, jak i na jakich warunkach dokona zakupu, rozporządzi produktem, wykona jakiekolwiek przysługujące mu uprawnienia. Ustawowe kryteria nieuczciwości określone w art. 4 ust. 1 nie mają zastosowania do wszystkich nieuczciwych praktyk rynkowych. Dogodnie jest tu wyodrębnić: - praktyki zaliczane do nieuczciwych bez konieczności ustalania czy spełniają one przesłanki nieuczciwości z art. 4 ust. 1, - praktyki zaliczane do nieuczciwych dopiero po ustaleniu, Ŝe spełniają one przesłanki nieuczciwości określone w art. 4 ust Praktyki rynkowe zaliczane do nieuczciwych bez konieczności ustalania, czy spełniają ustawowe kryteria nieuczciwości z art. 4 ust. 1 są to: - praktyki wprowadzające w błąd z listy 23 czarnych praktyk wskazanych w art. 7 (są one zaliczane do praktyk nieuczciwych w kaŝdych okolicznościach), - praktyki agresywne z listy 8 czarnych praktyk wskazanych w art. 9 (są one zaliczane do praktyk nieuczciwych w kaŝdych okolicznościach), - prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym (art. 10). Praktyki te nie podlegają ocenie w świetle przesłanek nieuczciwości określonych w art. 4 ust. 1 (art. 4 ust. 3). - Stosowanie kodeksu dobrych praktyk, którego postanowienia są sprzeczne z prawem (art. 11). 3. Praktyki rynkowe zaliczane do nieuczciwych dopiero po ustaleniu, Ŝe spełniają ustawowe kryteria nieuczciwości z art. 4 ust. 1. Są to: a) praktyki wprowadzające w błąd spoza listy 23 czarnych praktyk wymienionych w art. 7, tj. chodzi tu o: - działania wprowadzające w błąd (art. 5), - zaniechania wprowadzające w błąd (art. 6). b) praktyki agresywne spoza listy 8 czarnych praktyk wymienionych w art. 9 tj. chodzi tu o praktyki agresywne z art. 8. Ustalenia nieuczciwości wyŝej wymienionych praktyk naleŝy dokonywać: 1. na podstawie ustawowych kryteriów nieuczciwości określonych w art. 4 ust. 1, 2. przy uwzględnieniu, Ŝe punktem odniesienia dla dokonania ustaleń jest przeciętny konsument. Praktyką istotnie zniekształcającą rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta są działania, które znacząco osłabiają zdolność konsumenta do podjęcia decyzji w warunkach dostatecznej wiedzy (tj. świadomej decyzji) i przez to powodują, Ŝe konsument podejmuje decyzję dotyczącą określonej umowy, jakiej by w innym przypadku nie podjął (chodzi tu równieŝ o zagroŝenie potencjalne). Decyzja dotycząca umowy to kaŝda podejmowana przez konsumenta

7 decyzja co do tego, czy, jak i na jakich warunkach dokona zakupu, rozporządzi produktem, wykona jakiekolwiek przysługujące mu uprawnienia. 3. w zaleŝności od rodzaju praktyki naleŝy brać ponadto pod uwagę: a) przy działaniach wprowadzających w błąd treść unormowań zawartych w art.. 5, b) przy zaniechaniach wprowadzających w błąd treść unormowań zawartych w art. 6, c) przy praktykach agresywnych treść unormowań zawartych w art Czarna lista praktyk wprowadzających w błąd zaliczanych do nieuczciwych w kaŝdych okolicznościach. Art. 7 stanowi, Ŝe są to: 1) podawanie przez przedsiębiorcę informacji, Ŝe zobowiązał się on do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 2) posługiwanie się certyfikatem, znakiem jakości lub równorzędnym oznaczeniem, nie mając do tego uprawnienia; 3) twierdzenie, Ŝe kodeks dobrych praktyk został zatwierdzony przez organ publiczny lub inny organ, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 4) twierdzenie, Ŝe: a) przedsiębiorca uzyskał stosowne uprawnienie od organu publicznego lub podmiotu prywatnego, b) praktyki rynkowe lub produkt zostały zatwierdzone, zaaprobowane lub uzyskały inne stosowne uprawnienie od organu publicznego lub podmiotu prywatnego - przy jednoczesnym niespełnieniu warunków zatwierdzenia, aprobaty lub warunków niezbędnych do uzyskania innego stosownego uprawnienia; 5) reklama przynęta, która polega na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, Ŝe przedsiębiorca moŝe mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, Ŝe nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu i oferowaną cenę; 6) reklama przynęta i zamiana, która polega na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, a następnie odmowie pokazania konsumentom reklamowanego produktu lub odmowie przyjęcia zamówień na produkt lub dostarczenia go w racjonalnym terminie lub demonstrowaniu wadliwej próbki produktu, z zamiarem promowania innego produktu; 7) twierdzenie, Ŝe produkt będzie dostępny jedynie przez bardzo ograniczony czas lub Ŝe będzie on dostępny na określonych warunkach przez bardzo ograniczony czas, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą, w celu nakłonienia konsumenta do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia go moŝliwości świadomego wyboru produktu; 8) zobowiązanie się do zapewnienia usług serwisowych konsumentom, z którymi przedsiębiorca przed zawarciem umowy komunikował się w języku niebędącym językiem urzędowym państwa członkowskiego, na którego terytorium przedsiębiorca ma swoją siedzibę, a następnie udostępnienie takich usług jedynie w innym języku, bez wyraźnego poinformowania o tym konsumenta przed zawarciem przez niego umowy; 9) twierdzenie lub wywoływanie wraŝenia, Ŝe sprzedaŝ produktu jest zgodna z prawem, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 10) prezentowanie uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, jako cechy wyróŝniającej ofertę przedsiębiorcy; 11) kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta;

8 12) przedstawianie nierzetelnych informacji dotyczących rodzaju i stopnia ryzyka, na jakie będzie naraŝone bezpieczeństwo osobiste konsumenta lub jego rodziny, w przypadku gdy nie nabędzie produktu; 13) reklamowanie produktu podobnego do produktu innego przedsiębiorcy w sposób celowo sugerujący konsumentowi, Ŝe produkt ten został wykonany przez tego samego przedsiębiorcę, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 14) zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za moŝliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uzaleŝnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaŝy lub konsumpcji produktów; 15) twierdzenie, Ŝe przedsiębiorca wkrótce zakończy działalność lub zmieni miejsce jej wykonywania, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 16) twierdzenie, Ŝe nabycie produktu jest w stanie zwiększyć szansę na wygraną w grach losowych; 17) twierdzenie, Ŝe produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 18) przekazywanie nierzetelnych informacji dotyczących warunków rynkowych lub dostępności produktu, z zamiarem nakłonienia konsumenta do zakupu produktu na warunkach mniej korzystnych niŝ warunki rynkowe; 19) twierdzenie, w ramach praktyki rynkowej, Ŝe organizowany jest konkurs lub promocja z nagrodami, a następnie nie przyznanie opisanych nagród lub ich odpowiedniego ekwiwalentu; 20) prezentowanie produktu jako "gratis", "darmowy", "bezpłatny" lub w podobny sposób, jeŝeli konsument musi uiścić jakąkolwiek naleŝność, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z odpowiedzią na praktykę rynkową, odbiorem lub dostarczeniem produktu; 21) umieszczanie w materiałach marketingowych faktury lub podobnego dokumentu, sugerującego obowiązek zapłaty, który wywołuje u konsumenta wraŝenie, Ŝe juŝ zamówił reklamowany produkt, mimo Ŝe tego nie zrobił; 22) twierdzenie lub stwarzanie wraŝenia, Ŝe sprzedawca nie działa w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, lub podawanie się za konsumenta, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą; 23) wywoływanie u konsumenta wraŝenia, Ŝe usługi serwisowe dotyczące danego produktu są dostępne w państwie członkowskim innym niŝ państwo członkowskie, w którym produkt ten został sprzedany, jeŝeli jest to niezgodne z prawdą. 5. Czarna lista praktyk agresywnych zaliczanych do nieuczciwych w kaŝdych okolicznościach. Art. 9 stanowi, Ŝe są to: 1) wywoływanie wraŝenia, Ŝe konsument nie moŝe opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy bez zawarcia umowy; 2) składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta, nawet jeŝeli nie przebywa on tam z zamiarem stałego pobytu, ignorując prośbę konsumenta o jego opuszczenie lub zaprzestanie takich wizyt, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy; 3) uciąŝliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy; 4) Ŝądanie od konsumenta zgłaszającego roszczenie, w związku z umową ubezpieczenia, przedstawienia dokumentów, których w sposób racjonalny nie moŝna uznać za istotne dla

9 ustalenia zasadności roszczenia, lub nieudzielanie odpowiedzi na stosowną korespondencję, w celu nakłonienia konsumenta do odstąpienia od zamiaru wykonania jego praw wynikających z umowy ubezpieczenia; 5) umieszczanie w reklamie bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych produktów; 6) Ŝądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest produktem zastępczym dostarczonym zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm. 4) ); 7) informowanie konsumenta o tym, Ŝe jeŝeli nie nabędzie produktu, przedsiębiorcy moŝe grozić utrata pracy lub środków do Ŝycia; 8) wywoływanie wraŝenia, Ŝe konsument juŝ uzyskał, uzyska bezwarunkowo lub po wykonaniu określonej czynności nagrodę lub inną porównywalną korzyść, gdy w rzeczywistości nagroda lub inna porównywalna korzyść nie istnieje lub uzyskanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści uzaleŝnione jest od wpłacenia przez konsumenta określonej kwoty pieniędzy lub poniesienia innych kosztów.

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE Akt nieuczciwej konkurencji USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO PROGRAMU PROFESJONALISTA W EHANDLU FUNDACJI POLAK 2.0 USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO PROGRAMU PROFESJONALISTA W EHANDLU FUNDACJI POLAK 2.0 USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO PROGRAMU PROFESJONALISTA W EHANDLU FUNDACJI POLAK 2.0 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2007.171.1206) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Dz. U. z r. Nr 171, poz. 1206

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Dz. U. z r. Nr 171, poz. 1206 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Dz. U. z 20.09.2007 r. Nr 171, poz. 1206 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.3 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U.2016.3 j.t. z dnia 2016.01.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 listopada 2016 r. USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 171 poz z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1.

Dz.U Nr 171 poz z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206 U S T AWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 3. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2014 r. poz. 827.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe

Rozdział 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe Dz.U.2007.171.1206 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa nieuczciwe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1)

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Dz.U.2007.171.1206 (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa nieuczciwe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (1) (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (1) (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r. Dz.U.2007.171.1206 2014-12-25 zm. Dz.U.2014.827 art. 49 2015-10-11 zm. Dz.U.2015.1348 art. 53 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (1) (Dz. U. z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2014 r. poz. 827. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2070 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2070

Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2070 Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2070 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (druk nr 1682)

o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (druk nr 1682) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1804 SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (druk nr 1682) Marszałek Sejmu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 3 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Strona internetowa www.esri.pl, na której prowadzony jest sklep internetowy, prowadzony jest przez Spółkę Esri Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-430-1/13/AH Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA nr DDK 11/2013 Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1348. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w Internecie

Prawa konsumenta w Internecie W T Y M N U M E R Z E : Nieuczciwa praktyka rynkowa - definicja Wprowadzanie w błąd 2-4 5-8 Prawa konsumenta w Internecie Newsletter nr 15 kwiecień 2014 Agresywne praktyki rynkowe 9-10 Kodeks dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... XI XVII XXIX Rozdział I. Źródła i próba harmonizacji europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji... 1 1. Konwencja paryska... 1 I. Uwagi wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

Konsument w akcjach promocyjnych

Konsument w akcjach promocyjnych Konsument w akcjach promocyjnych Wioletta Gwizdała Adwokat Pojęcie konsumenta Obecnie: Art. 22 1 KC - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED SPAMEM

OCHRONA PRZED SPAMEM OCHRONA PRZED SPAMEM USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Podstawowe instrumenty ochrony przed spamem określone zostały w ustawie z 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Sylwia Kaczorowska Ochrona konsumenta w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Sylwia Kaczorowska Ochrona konsumenta w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Sylwia Kaczorowska Ochrona konsumenta w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 5, 47-54 2009 Sylwia

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska

Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Niedozwolone praktyki handlowe na rynku europejskim Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Centrum Informacji Europejskiej Warszawa, 13 maja 2009 r. 1 Podstawy prawne DYREKTYWA 2005/29/WE

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna Oświęcim, dnia 2 lutego 2012 roku OPINIA PRAWNA w przedmiocie odpowiedzi na pytanie: jaka jest droga prawna dochodzenia przez mieszkańców odszkodowania wyrządzonego działaniem przedsiębiorstwa górniczego?

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-44/12/DJ Warszawa, 4 grudnia 2013 r. DECYZJA nr RWA - 23/2013 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Warszawa, 24 marca 2015r. Konferencja Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Informacje ogólne Zwolnienie w całości i częściowe W konsekwencji zwolnienia od kosztów sądowych nie trzeba wnosić opłat sądowych i ponosić wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 24/2014

DECYZJA nr RPZ 24/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. 618-521-517, 618-527-750, fax 618-518-644 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/8/14/DW Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

3. N I E U C Z C I W E P R A K T Y K I R Y N K O W E

3. N I E U C Z C I W E P R A K T Y K I R Y N K O W E Opracowała: Adw. Ewa Marciszak - Kownacka 3. N I E U C Z C I W E P R A K T Y K I R Y N K O W E Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. Cele lekcji: I. Zapoznanie uczniów z aktami prawnymi

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul.

Bardziej szczegółowo

- o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

- o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-43-07 Druk nr 1682 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (0 42) 636 36 89, fax (0 42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-12/09/AK Łódź, dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA. z dnia 13 lipca 2000 r. Dz.U.00.74.855 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 35 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kaŝdym roku oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

RPZ- 61/22/14/PG Poznań, dnia 24 grudnia 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 41/2014

RPZ- 61/22/14/PG Poznań, dnia 24 grudnia 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 41/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, fax (61) 851-86-44 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/22/14/PG

Bardziej szczegółowo

Pani. Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Pani. Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-682618-V/ll/KM RPO-687268-V/l 1/KM 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Małgorzata Tomkiel

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2388/11 POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-10/12/MO/ŁW Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA nr DDK 6/2013 I Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO INFORMATOR ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANYCH W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-4/14/DJ Warszawa, 29 lipca 2014 r. DECYZJA nr RWA-12/2014 I. Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

DECYZJA CZĘŚCIOWA nr RWR 44/2013

DECYZJA CZĘŚCIOWA nr RWR 44/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-44/11/AJ/

Bardziej szczegółowo

Model przeciętnego konsumenta"

Model przeciętnego konsumenta Model przeciętnego konsumenta" Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 13 listopada 2013 r. 1 Plan wykładu 1. Ramy prawne 2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Monitoring Online oraz korzystania z serwisu internetowego. z dnia

Regulamin świadczenia usługi Monitoring Online oraz korzystania z serwisu internetowego. z dnia Regulamin świadczenia usługi Monitoring Online oraz korzystania z serwisu internetowego z dnia 01.04.2017 Rozdział 1 - Definicje... 2 Rozdział 2 Postanowienia Ogólne... 3 Rozdział 3 Ogólne zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test 4. 11

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-2/10/AM Łódź, dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ILOVESALTWASH.PL Warunki i zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego,

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ILOVESALTWASH.PL Warunki i zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego, 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ILOVESALTWASH.PL 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym ilovesaltwash.pl prowadzony jest przez Annę Rejniak, prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21 który reprezentują: mgr inŝ. Krzysztof Ziółkowski Kanclerz mgr Jan

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403)

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) Przepisy stosujące się do zwrotu przez dłuŝnika kosztów windykacji: Art. 10 [Koszty odzyskiwania naleŝności,

Bardziej szczegółowo