Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 1 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2012 r. przez wykonawcę LOT Catering spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: Dostawa cateringu dla salonów VIP/IP oraz Executive Lounge na lata , prowadzonym przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie postanawia: 1. umorzyć postępowania odwoławcze. 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego LOT Catering spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej równowartość wpisu uiszczonego przez odwołującego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: 1

2 Sygn. akt: KIO 1550/12 U z a s a d n i e n i e Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Dostawę cateringu dla salonów VIP/IP oraz Executive Lounge na lata z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymaganych przy procedurze, gdy wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 czerwca 2012 r., pod nr 2012/S W dniu 20 lipca 2012 r. odwołujący złoŝył odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania, dokonanego w dniu 12 lipca 2012 r., zarzucając: 1) naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez udział w Komisji Przetargowej zamawiającego byłej pracownicy odwołującego, z którą stosunek pracy został rozwiązany w dniu 30 czerwca 2010 roku, przez co postępowanie o udzielenie zamówienie zostało przeprowadzone przez osoby niezapewniające obiektywizmu i bezstronności; 2) naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez uznanie za najkorzystniejszą ofertę podmiotu, który świadczył dotychczas na rzecz zamawiającego usługi objęte przedmiotowym postępowaniem, który to podmiot nie ma innego doświadczenia niŝ świadczenie usług/realizacja dostaw w/w zakresie jedynie na rzecz zamawiającego, jak równieŝ którego oferta była ofertą gorszą w stosunku do oferty odwołującego w zakresie kryterium jakości ustalonego przez zamawiającego, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji; 3) naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez udział w pracach Komisji Przetargowej dwóch osób, które to osoby juŝ po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11 czerwca 2012 roku udzieliły pozytywnych referencji Pani Teresie Karwowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KAR - TES, której to oferta została uznana za najkorzystniejszą, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, jak równieŝ świadczy o przeprowadzeniu postępowania w sposób niezapewniający bezstronności i obiektywizmu osób go przeprowadzających, tj. osób które pozostawały w takim 2

3 stosunku faktycznym z wykonawcą, który moŝe budzić zastrzeŝenia co do ich bezstronności; 4) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez uznanie za najkorzystniejszą oferty, której cena była wyŝsza od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, a którą zadeklarował przy otwarciu ofert oraz brak w protokole postępowania jakiejkolwiek decyzji zamawiającego o przeznaczeniu na realizację zamówienia wyŝszej kwoty. Odwołujący wskazał, iŝ odwołanie w zakresie zarzutu nr 1) i 3) naleŝy traktować równieŝ jako odwołanie złoŝone na podstawie art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do czynności zamawiającego polegającej na udziale w komisji Przetargowej osoby nieuprawnionej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. Odwołujący postawił Ŝądania: 1) uniewaŝnienia czynności zamawiającego w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowanie o zamówienie publiczne; ewentualnie 2) nakazania zamawiającemu powtórzenie czynności, w zakresie których zostało stwierdzone naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) zasądzenia na rzecz odwołującego od zamawiającego kosztów postępowania według norm przepisanych. W dniu 20 lipca 2012 r. Zamawiający powiadomił wykonawców o otrzymaniu kopii odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę LOT Catering spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie oraz wezwał wykonawców do udziału w postępowaniu odwoławczym. W ciągu trzech dni od zawiadomienia, tj. do dnia 23 lipca 2011r., do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło Ŝadne przystąpienie w przedmiotowej sprawie. Wykonawca Teresa Karwowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAR TES Teresa Karwowska złoŝyła w dacie 23 lipca 2012 r. pismo na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tytułowane Odpowiedź na odwołanie oraz zawierające ustosunkowanie się do podniesionych zarzutów, nie zawierające jednak elementów wymaganych treścią art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest wyraŝające zamiaru przystąpienia do postępowania odwoławczego w charakterze jego uczestnika, nie wskazujące takŝe strony, do której miałoby być zgłoszone przystąpienie a takŝe interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego. Dodatkowo wykonawca Teresa Karwowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAR TES Teresa Karwowska nie przekazała kopii tego pisma odwołującemu, co jest wymagane dla skuteczności przystąpienia (art. 185 ust. 2 ustawy) - odwołujący oświadczył bowiem na 3

4 posiedzeniu, Ŝe odpowiedzi na odwołanie datowanej na 23 lipca 2012 r., a pochodzącej od przystępującego nie otrzymał od przystępującego, a otrzymał ją faksem od zamawiającego. Następnie, w dacie 24 lipca 2012 r. wykonawca Teresa Karwowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAR TES Teresa Karwowska złoŝyła na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyŝsze, naleŝało stwierdzić, Ŝe nie sposób rozpatrywać pisma z 23 lipca 2012 r. jako przystąpienia, zaś przystąpienie złoŝone w dniu 24 lipca 2012 r. jest przystąpieniem złoŝonym po upływie trzydniowego terminu, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem złoŝonym nieskutecznie. W dniu 26 lipca 2012 r. zamawiający złoŝył na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie, iŝ uznaje odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego, przedstawionego w odwołaniu złoŝonym w dniu 20 lipca 2012 r. przez wykonawcę LOT Catering Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający oświadczył, iŝ po zapoznaniu się z załączonymi przez odwołującego na potwierdzenie dokumentami, w związku z udziałem w Komisji Przetargowej osoby, która powinna podlegać wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający postanowił spełnić Ŝądanie odwołującego i powtórzyć czynności, w których udział brała w/w osoba, tj. kwalifikację wykonawców, zaproszenie do składania ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. Krajowa Izba Odwoławcza zwaŝyła, co następuje: W związku z faktem, iŝ przed otwarciem posiedzenia przed Krajową Izbą Odwoławczą, wyznaczonego w celu rozpatrzenia odwołania zamawiający uwzględnił wszystkie zarzuty odwołania, uznano, Ŝe zaszły podstawy do umorzenia postępowania. Zgodnie z treścią art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku uwzględnieniu przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba moŝe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, pod warunkiem, Ŝe w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie Ŝaden wykonawca, a w takim wypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŝnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. 4

5 W sytuacji umorzenia postępowania w związku z uwzględnieniem zarzutów, ustawodawca nałoŝył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub uniewaŝnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. Zamawiający podał w odpowiedzi na odwołanie, iŝ uznaje odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego przedstawionego w odwołaniu oraz Ŝe powtórzy czynności, w których udział brała osoba podlegająca wyłączeniu (kwalifikację wykonawców, zaproszenie do składania ofert i wybór oferty najkorzystniejszej). Na posiedzeniu zamawiający oświadczył, Ŝe w ramach powtórzenia czynności, w których brała udział osoba, wskazywana w pkt 1 zarzutów odwołania, zamawiający zamierza powtórzyć wszystkie czynności nie będące czynnościami faktycznymi z jej udziałem. Zamawiający oświadczył, iŝ ocena odbędzie się na nowo dostarczonych próbkach, a takŝe Ŝe na nowo musi być przeprowadzona degustacja posiłków; na nowo będzie teŝ przeprowadzona ocena jakościowa posiłków, będzie takŝe inny skład komisji w zakresie osoby, co do której zarzut został uwzględniony. Odwołujący podał natomiast, Ŝe zgadza się z uznaniem odwołania przez zamawiającego w zakresie zarzutu pierwszego, oświadczył, Ŝe uwzględnienie dokonane pismem z 26 lipca 2012 r. czyni zadość postawionym w odwołaniu Ŝądaniom i wyczerpuje postawione zarzuty. Odwołujący oświadczył, Ŝe cofa zarzuty od 2 do 4 odwołania a takŝe, Ŝe jest usatysfakcjonowany uwzględnieniem zarzutu w sposób, w jaki uczynił to zamawiający w piśmie z 26 lipca 2012 r., a doprecyzował na posiedzeniu. Biorąc powyŝsze pod uwagę, zamawiający jest obowiązany wykonać Ŝądania w sposób odpowiadający opisanemu wyŝej uwzględnieniu. Zatem mając na uwadze, Ŝe: 1. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, 2. odwołujący podał, iŝ sposób uwzględnienia zarzutów odwołania zaprezentowany przez zamawiającego zaspokaja Ŝądania i interes odwołującego; 3. do postępowania odwoławczego nie przystąpił skutecznie Ŝaden wykonawca, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, Ŝe zachodzą przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iŝ uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 5 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 5

6 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Przewodniczący: 6

7 Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 1 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2012 r. przez wykonawcę LOT Catering spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: Dostawa cateringu dla salonów VIP/IP oraz Executive Lounge na lata , prowadzonym przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie postanawia: 1. umorzyć postępowania odwoławcze. 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego LOT Catering spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej równowartość wpisu uiszczonego przez odwołującego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: 1

8 Sygn. akt: KIO 1550/12 U z a s a d n i e n i e Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Dostawę cateringu dla salonów VIP/IP oraz Executive Lounge na lata z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymaganych przy procedurze, gdy wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 czerwca 2012 r., pod nr 2012/S W dniu 20 lipca 2012 r. odwołujący złoŝył odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania, dokonanego w dniu 12 lipca 2012 r., zarzucając: 1) naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez udział w Komisji Przetargowej zamawiającego byłej pracownicy odwołującego, z którą stosunek pracy został rozwiązany w dniu 30 czerwca 2010 roku, przez co postępowanie o udzielenie zamówienie zostało przeprowadzone przez osoby niezapewniające obiektywizmu i bezstronności; 2) naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez uznanie za najkorzystniejszą ofertę podmiotu, który świadczył dotychczas na rzecz zamawiającego usługi objęte przedmiotowym postępowaniem, który to podmiot nie ma innego doświadczenia niŝ świadczenie usług/realizacja dostaw w/w zakresie jedynie na rzecz zamawiającego, jak równieŝ którego oferta była ofertą gorszą w stosunku do oferty odwołującego w zakresie kryterium jakości ustalonego przez zamawiającego, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji; 3) naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez udział w pracach Komisji Przetargowej dwóch osób, które to osoby juŝ po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11 czerwca 2012 roku udzieliły pozytywnych referencji Pani Teresie Karwowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KAR - TES, której to oferta została uznana za najkorzystniejszą, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, jak równieŝ świadczy o przeprowadzeniu postępowania w sposób niezapewniający bezstronności i obiektywizmu osób go przeprowadzających, tj. osób które pozostawały w takim 2

9 stosunku faktycznym z wykonawcą, który moŝe budzić zastrzeŝenia co do ich bezstronności; 4) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez uznanie za najkorzystniejszą oferty, której cena była wyŝsza od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, a którą zadeklarował przy otwarciu ofert oraz brak w protokole postępowania jakiejkolwiek decyzji zamawiającego o przeznaczeniu na realizację zamówienia wyŝszej kwoty. Odwołujący wskazał, iŝ odwołanie w zakresie zarzutu nr 1) i 3) naleŝy traktować równieŝ jako odwołanie złoŝone na podstawie art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do czynności zamawiającego polegającej na udziale w komisji Przetargowej osoby nieuprawnionej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. Odwołujący postawił Ŝądania: 1) uniewaŝnienia czynności zamawiającego w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowanie o zamówienie publiczne; ewentualnie 2) nakazania zamawiającemu powtórzenie czynności, w zakresie których zostało stwierdzone naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) zasądzenia na rzecz odwołującego od zamawiającego kosztów postępowania według norm przepisanych. W dniu 20 lipca 2012 r. Zamawiający powiadomił wykonawców o otrzymaniu kopii odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę LOT Catering spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie oraz wezwał wykonawców do udziału w postępowaniu odwoławczym. W ciągu trzech dni od zawiadomienia, tj. do dnia 23 lipca 2011r., do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło Ŝadne przystąpienie w przedmiotowej sprawie. Wykonawca Teresa Karwowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAR TES Teresa Karwowska złoŝyła w dacie 23 lipca 2012 r. pismo na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tytułowane Odpowiedź na odwołanie oraz zawierające ustosunkowanie się do podniesionych zarzutów, nie zawierające jednak elementów wymaganych treścią art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest wyraŝające zamiaru przystąpienia do postępowania odwoławczego w charakterze jego uczestnika, nie wskazujące takŝe strony, do której miałoby być zgłoszone przystąpienie a takŝe interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego. Dodatkowo wykonawca Teresa Karwowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAR TES Teresa Karwowska nie przekazała kopii tego pisma odwołującemu, co jest wymagane dla skuteczności przystąpienia (art. 185 ust. 2 ustawy) - odwołujący oświadczył bowiem na 3

10 posiedzeniu, Ŝe odpowiedzi na odwołanie datowanej na 23 lipca 2012 r., a pochodzącej od przystępującego nie otrzymał od przystępującego, a otrzymał ją faksem od zamawiającego. Następnie, w dacie 24 lipca 2012 r. wykonawca Teresa Karwowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAR TES Teresa Karwowska złoŝyła na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyŝsze, naleŝało stwierdzić, Ŝe nie sposób rozpatrywać pisma z 23 lipca 2012 r. jako przystąpienia, zaś przystąpienie złoŝone w dniu 24 lipca 2012 r. jest przystąpieniem złoŝonym po upływie trzydniowego terminu, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem złoŝonym nieskutecznie. W dniu 26 lipca 2012 r. zamawiający złoŝył na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie, iŝ uznaje odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego, przedstawionego w odwołaniu złoŝonym w dniu 20 lipca 2012 r. przez wykonawcę LOT Catering Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający oświadczył, iŝ po zapoznaniu się z załączonymi przez odwołującego na potwierdzenie dokumentami, w związku z udziałem w Komisji Przetargowej osoby, która powinna podlegać wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający postanowił spełnić Ŝądanie odwołującego i powtórzyć czynności, w których udział brała w/w osoba, tj. kwalifikację wykonawców, zaproszenie do składania ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. Krajowa Izba Odwoławcza zwaŝyła, co następuje: W związku z faktem, iŝ przed otwarciem posiedzenia przed Krajową Izbą Odwoławczą, wyznaczonego w celu rozpatrzenia odwołania zamawiający uwzględnił wszystkie zarzuty odwołania, uznano, Ŝe zaszły podstawy do umorzenia postępowania. Zgodnie z treścią art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku uwzględnieniu przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba moŝe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, pod warunkiem, Ŝe w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie Ŝaden wykonawca, a w takim wypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŝnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. 4

11 W sytuacji umorzenia postępowania w związku z uwzględnieniem zarzutów, ustawodawca nałoŝył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub uniewaŝnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu. Zamawiający podał w odpowiedzi na odwołanie, iŝ uznaje odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego przedstawionego w odwołaniu oraz Ŝe powtórzy czynności, w których udział brała osoba podlegająca wyłączeniu (kwalifikację wykonawców, zaproszenie do składania ofert i wybór oferty najkorzystniejszej). Na posiedzeniu zamawiający oświadczył, Ŝe w ramach powtórzenia czynności, w których brała udział osoba, wskazywana w pkt 1 zarzutów odwołania, zamawiający zamierza powtórzyć wszystkie czynności nie będące czynnościami faktycznymi z jej udziałem. Zamawiający oświadczył, iŝ ocena odbędzie się na nowo dostarczonych próbkach, a takŝe Ŝe na nowo musi być przeprowadzona degustacja posiłków; na nowo będzie teŝ przeprowadzona ocena jakościowa posiłków, będzie takŝe inny skład komisji w zakresie osoby, co do której zarzut został uwzględniony. Odwołujący podał natomiast, Ŝe zgadza się z uznaniem odwołania przez zamawiającego w zakresie zarzutu pierwszego, oświadczył, Ŝe uwzględnienie dokonane pismem z 26 lipca 2012 r. czyni zadość postawionym w odwołaniu Ŝądaniom i wyczerpuje postawione zarzuty. Odwołujący oświadczył, Ŝe cofa zarzuty od 2 do 4 odwołania a takŝe, Ŝe jest usatysfakcjonowany uwzględnieniem zarzutu w sposób, w jaki uczynił to zamawiający w piśmie z 26 lipca 2012 r., a doprecyzował na posiedzeniu. Biorąc powyŝsze pod uwagę, zamawiający jest obowiązany wykonać Ŝądania w sposób odpowiadający opisanemu wyŝej uwzględnieniu. Zatem mając na uwadze, Ŝe: 1. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, 2. odwołujący podał, iŝ sposób uwzględnienia zarzutów odwołania zaprezentowany przez zamawiającego zaspokaja Ŝądania i interes odwołującego; 3. do postępowania odwoławczego nie przystąpił skutecznie Ŝaden wykonawca, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, Ŝe zachodzą przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iŝ uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 5 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 5

12 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Przewodniczący: 6

POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2388/11 POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 9 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 9 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO 991/10 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 9 czerwca 2010 r. Protokolant: Honorata Łopianowska Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/2118/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1600/11 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1245/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Honorata Łopianowska

Sygn. akt: KIO 1245/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Honorata Łopianowska Sygn. akt: KIO 1245/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2282/15 POSTANOWIENIE z dnia 2 listopada 2015 roku. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska

Sygn. akt: KIO 2282/15 POSTANOWIENIE z dnia 2 listopada 2015 roku. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2282/15 POSTANOWIENIE z dnia 2 listopada 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 2 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO/UZP 276/10 POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 17 marca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 31 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 31 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 55/13 POSTANOWIENIE z dnia 31 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r. Sygn. akt: KIO 365/14 POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1595/11 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 196/13 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Paweł Trojan Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2099/11 POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 września 2015 r. Przewodniczący: Anna Chudzik

POSTANOWIENIE z dnia 7 września 2015 r. Przewodniczący: Anna Chudzik Sygn. akt: KIO 1872/15 POSTANOWIENIE z dnia 7 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Anna Chudzik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 2463/13 POSTANOWIENIE z dnia 29 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 781/13 POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Radosław Cwyl po przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 października 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2188/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r. Sygn. akt: KIO 1360/11 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 luty 2011 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 luty 2011 roku. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 187/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 8 luty 2011 roku Przewodniczący: Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Katarzyna Ronikier - Dolańska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2751/10 POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 332/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 7 stycznia 2014 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska

POSTANOWIENIE. z dnia 7 stycznia 2014 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska Sygn. akt: KIO 2859/13, KIO 2881/13 KIO 2882/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 668/12 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 5 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 5 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 351/14 POSTANOWIENIE z dnia 5 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 5 marca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 17 marca 2011 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 17 marca 2011 r. Sygn. akt: KIO 441/11 KIO 456/11 POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 1988/10 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 27

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 22 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 22 czerwca 2016 r. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 22 czerwca 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 402/15 KIO 406/15 POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1572/11 POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Protokolant Anna Packo Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2017 r. Przewodniczący: Renata Tubisz

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2017 r. Przewodniczący: Renata Tubisz Sygn. akt: KIO 16/17 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Barbara Bettman Renata Tubisz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff. postanawia:

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff. postanawia: Sygn. akt: KIO 2156/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2012 r. POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 sierpnia 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 974/14 POSTANOWIENIE z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 sierpnia 2013 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 21 sierpnia 2013 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1924/13 POSTANOWIENIE z dnia 21 sierpnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Justyna Tomkowska Klaudia Szczytowska-Maziarz Marek Szafraniec Protokolant: Paulina Nowicka wobec cofnięcia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 29 marca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 29 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO 208/10 POSTANOWIENIE z dnia 29 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Sygn. akt KIO 854/10 Sygn. akt KIO 855/10 Sygn. akt KIO 856/10 Sygn. akt KIO 857/10 Sygn. akt KIO 858/10 Sygn. akt KIO 862/10 POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1475/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 26 lipca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28.08.2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 28.08.2012 r. Sygn. akt: KIO 1799/12 POSTANOWIENIE z dnia 28.08.2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28.08.2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1222/11 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Sygn. akt KIO/2410/10, KIO 2506/10 POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt KIO 2824/12 POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1105/13 POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Anna Packo po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2855/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Dagmara Gałczewska-Romek

Sygn. akt: KIO 2855/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO 2855/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 86/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 21 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

POSTANOWIENIE. z dnia 21 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 listopada 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1372/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 października 2016 r. Przewodniczący: Renata Tubisz

POSTANOWIENIE z dnia 4 października 2016 r. Przewodniczący: Renata Tubisz Sygn. akt: KIO 1808/16 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 4 października 2016 r. Przewodniczący: Paweł Trojan Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt KIO 429/13 POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 192/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 13 lipca 2016 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska. Ryszard Tetzlaff. Paweł Trojan. Protokolant:

POSTANOWIENIE. z dnia 13 lipca 2016 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska. Ryszard Tetzlaff. Paweł Trojan. Protokolant: Sygn. akt: KIO 1068/16 POSTANOWIENIE z dnia 13 lipca 2016 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Ryszard Tetzlaff Paweł Trojan Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 628/15 POSTANOWIENIE z dnia 16 kwietnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 9 lutego 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 9 lutego 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: POSTANOWIENIE z dnia 9 lutego 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Paulina Zielenkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2450/14 POSTANOWIENIE z dnia 28 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO 449/10 POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 lipca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 lipca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1260/16 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 20 lipca 2016 r. Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 20 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 928/10 POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Katarzyna Ronikier-Dolańska Ewa Rzońca Ewa Sikorska Protokolant: Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 grudnia 2011 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: KIO 2548/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 8 grudnia 2011 r. Przewodniczący : Agnieszka Bartczak-Żuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2918/13 POSTANOWIENIE z dnia 13 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 57/13 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 listopada 2015 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska

POSTANOWIENIE. z dnia 16 listopada 2015 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska Sygn. akt: KIO 2379/15 POSTANOWIENIE z dnia 16 listopada 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2015 roku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 2 marca 2016 r. Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk

POSTANOWIENIE z dnia 2 marca 2016 r. Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk Sygn. akt: KIO 230/16 POSTANOWIENIE z dnia 2 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk Aneta Górniak po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 515/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 375/09 POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Anna Majstrowicz Rafał Komoń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 540/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Piotr Kozłowski Sylwester Kuchnio Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 października 2015 r. Przewodniczący: postanawia:

POSTANOWIENIE z dnia 14 października 2015 r. Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 2143/15 POSTANOWIENIE z dnia 14 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 października 2015 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 32/10 POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Członkowie: Sylwester Kuchnio Emil Kuriata Protokolant: Patrycja Kaczmarska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 988/16 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1394/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2010 r. Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2010 r. Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Sygn. akt KIO 2101/10 POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1135/12 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2017 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2017 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1275/17 POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 331/09 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 615/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Ewa Sikorska Katarzyna Ronikier-Dolańska Ewa Rzońca Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 lutego 2013 r. POSTANOWIENIE z dnia 25 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski wobec cofnięcia w dniu 25 lutego 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 maja 2016 r. Przewodniczący:

z dnia 23 maja 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 801/16 POSTANOWIENIE z dnia 23 maja 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1860/11 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1006/15 POSTANOWIENIE z dnia 1 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska Honorata Łopianowska Robert Skrzeszewski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo