- omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego"

Transkrypt

1 Bilans Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: III TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Tematyka Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -zna pojęcie majątku -zna pojęcie kapitału -zna podział majątku i kapitału w ujęciu rzeczowym i finansowym - omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego -posiada umiejętności identyfikowania składników do prawidłowych grup aktyw trwałych i obrotowych -potrafi określić strukturę kapitału - identyfikuje składniki do grup kapitałów własnych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania -potrafi obliczyć strukturę majątku i kapitału - potrafi omówić warunki korzystania z obcych składników Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -zna treść i formę -potrafi określić -potrafi -zna zasadnicze bilansu zasady bilansowe sporządzić bilans grupy operacji -potrafi wymienić - omówi budowę wybranych gospodarczych cechy i funkcje bilansu według jednostek - potrafi ocenić bilansu wymaganego -potrafi określić użyteczność - zna definicję wzoru wpływ operacji informacji zdarzenia -potrafi gospodarczych na zawartych w gospodarczego i sporządzić bilans składniki bilansu bilansie operacji w formie - potrafi dokonać - posiada gospodarczej uproszczonej analizy w umiejętności - przedstawi - zna określone podstawowym dotyczące podział operacji typy operacji zakresie ustalania obrotów gospodarczych gospodarczych - potrafi podać na koncie - wie kiedy - umie wyjaśnić przykłady zdarzeń księgowym występuje operacja kiedy występuje oraz operacji - potrafi ustalić bilansowa a kiedy saldo debetowe a gospodarczych saldo końcowe na wynikowa kiedy kredytowe bilansowych i podstawie - przedstawi - wie na czym wynikowych określonych definicję: konta, polega zasada - określi typ zapisów na koncie obrotu konta, salda podwójnego wybranej operacji księgowym końcowego zapisu na koncie gospodarczej - dokona księgowym mając podana jej klasyfikacji kont - omówi operacje treść księgowych bilansowe: ekonomiczną aktywne, pasywne - potrafi w i aktywnopasywne. praktyce zastosować zasadę podwójnego zapisu

2 Analiza ekonomiczna Inwentaryzacja Dział programu Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń zna: - uzasadnić - omówić czynności - ustalić, inwentaryzacji, konieczność wchodzące w weryfikować, - wymienić przeprowadzenia zakres rozliczać i przyczyny inwentaryzacji, inwentaryzacji, ewidencjonować powstania - wymienić rodzaje - wymienić różnice ubytków, szkód i składników składniki aktywów inwentaryzacyjne, niedoborów, majątkowych, które które można - tworzyć i - podać kto w inwentaryzuje się inwentaryzować rozwiązywać firmie drogą spisu z natury, poprzez rezerwy, przeprowadza - wymienić zasady potwierdzenie ich - dokonać ewidencji inwentaryzację, jakich należy sald, powiększenia kwoty - wymienić przestrzegać - omówić jakie roszczeń do ceny dokumenty dokonując spisu z dane zawiera arkusz detalicznej, spłaty towarzyszące natury, spisu z natury, należności z tytułu inwentaryzacji, - wyjaśnić na czym - omówić na czym niedoborów i - podać wyniki polega rozliczenie polega roszczeń spornych inwentaryzacji, inwentaryzacji inwentaryzacja - podać jakie konta przeprowadzonej w poprzez służą do ewidencji drodze weryfikacji potwierdzenie ujawnienia dokumentów, salda, niedoborów i - wyjaśnić jak - wyjaśnić jak nadwyżek,, wycenia się powinna być - wyjaśnić co to są ujawnione udokumentowana niedobory niedobory, szkody i inwentaryzacja niezawinione, nadwyżki, poprzez weryfikację - wyjaśnić jak dokumentów, rozlicza się - podać schemat niedobory ewidencji niezawinione, ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Dział programu Poziom wymagań. Uczeń potrafi zna: Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - Istotę i przedmiot analizy ekonomicznej -Rodzaje i metody analizy ekonomicznej - Źródła i cele analizy ekonomicznej - Dobra metody analizy ekonomicznej do przedmiotu i celu badania - Wymienia rodzaje wskaźników analizy ekonomicznej - Przeprowadza analizę pionową i poziomą sprawozdań finansowych - Przedmiot analizy wskaźnikowej rentowności - Oblicza wskaźniki rentowności - Oblicza wskaźniki płynności finansowej -Oblicza wskaźniki sprawności działania - Oblicza wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa -Interpretuje wskaźniki rentowności - Interpretuje wskaźniki płynności finansowej - Interpretuje wskaźniki sprawności działania - Interpretuje wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa - Metody i techniki planowania - Charakteryzuje sprawozdawczość finansową - Rodzaje sprawozdań finansowych

3 Ewidencja operacji bilansowych Pojęcie rachunkowości Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -zna pojęcie majątku -zna pojęcie kapitału -zna podział majątku i kapitału w ujęciu rzeczowym i finansowym - omówi budowę majątku podmiotu gospodarczego -potrafi wymienić składniki majątku trwałego i obrotowego -zna składniki kapitału własnego i obcego -posiada umiejętności identyfikowania składników do prawidłowych grup aktyw trwałych i obrotowych -potrafi określić strukturę kapitału - identyfikuje składniki do grup kapitałów własnych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania -potrafi obliczyć strukturę majątku i kapitału - potrafi omówić warunki korzystania z obcych składników Dział programu Poziomy wymagań uczeń: Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający -D -zna pojęcie i formy kont -potrafi wymienić elementy konta -zna zasady łączenia kont -omówi schematy dotyczące funkcjonowania kont bilansowych: aktywnych, pasywnych i aktywno-pasywnych - dokona klasyfikacji sposobów poprawiania błędów księgowych -wyjaśni pojęcia bilans otwarcia i zamknięcia -potrafi otworzyć i zamknąć konto bilansowe -potrafi zaksięgować operacje gospodarcze - omówi budowę zestawienia obrotów i sald - wymieni czynności związane ze sporządzeniem zestawienia obrotów i sald - wymieni sytuacje kiedy można zastosować korektę, storno czarne częściowe, storno czarne całkowite i storno czerwone - dokona ewidencji składników na kontach bilansowych - zastosuje zasadę podwójnego zapisu -potrafi sporządzić bilans początkowy i końcowy -potrafi sporządzić zestawienie obrotów i sald - dokona analizy zalet i wad zestawienia obrotów i sald - potrafi otworzyć konto księgowe na podstawie bilansu otwarcia, zaksięgować operacje gospodarcze, sporządzić zestawienie i bilans zamknięcia -zna zasady poprawiania błędów księgowych -potrafi określić pionowy i poziomy podział kont - potrafi samodzielnie sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgowych - potrafi samodzielnie poprawić błędy księgowe na określonych kontach

4 Obrót pieniężny obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, - uzasadnić rolę pieniędzy we właściwym funkcjonowaniu firmy, - podać co zalicza się do aktywów finansowych, - podać kryteria podziału, - podać dowody księgowe dokumentujące wpłaty i wypłaty gotówki z kasy, - podać konta ( ich nazwy) w których prowadzone jest ujęcie gotówki w kasie, - podać obowiązki przedsiębiorcy dotyczące środków pieniężnych, - wymienić jakie rachunki księgowe może otwierać przedsiębiorca, - wymienić rodzaje kredytów, - podać cechy poszczególnych kredytów, pożyczki kredytu bankowego, weksla, - wymienić dane które powinien zawierać weksel, - wyjaśnić co to jest dyskonto weksla, - wyjaśnić o czym mówi przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - wymienić pozycje krótkoterminowych aktyw finansowych, - wyjaśnić co to są aktywa pieniężne, wypełnia dowody KW, KP, wniosek o zaliczkę i jego rozliczenie, - wyjaśnić na czym polega rozliczenie pracowników z tytułu zaciągniętych zaliczek, - wyjaśnić na czym polega inwentaryzacja gotówki w kasie, - wyjaśnić formy w jakiej mogą występować rozliczenia gotówkowe, - podać co księguje się po stronie Dt, a co po stronie Ct kont rachunków bankowych, - ewidencja akredytywy, - wymienić funkcje pełnione przez weksel, sumy wekslowej, - obliczyć oprocentowanie ( dyskonto) weksli, - zaksięgować środki pieniężne w drodze - omówić zasady obowiązujące przy wycenie aktywów pieniężnych, - omówić formy obrotu pieniężnego i na czym one polegają, - wyjaśnić przeznaczenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego oraz zasady jego wypełniania, ustala i księguje niedobory i nadwyżki środków pieniężnych, - scharakteryzować poszczególne formy rozliczeń bezgotówkowych, - podać zasady wyceny walut obcych, - omówić co powinna zawierać umowa o udzielenie kredytu, księguje: udzielenie kredytu, prowizje od udzielonego kredytu, odsetki, spłatę kredytu, - omówić funkcje pełnione przez weksel, - omówić różnice pomiędzy wekslem własnym a obcym oraz wekslem in blanco a trasowanym - omówić prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta Kasa, - wyjaśnić w jakiej sytuacji przedsiębiorca musi stosować konto inne rachunki bankowe, - dokonać i uzasadnić ewidencję operacji gospodarczych związanych z obrotem pieniężnym na kontach syntetycznych i analitycznych, - wyjaśnienie wypełniania dokumentu Polecenie księgowania i Raport kasowy

5 Rozrachunki - wyjaśnić pojęcia: dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie, należność, - podać w jakiej grupie bilansu umieszcza się należności i zobowiązania, - wymienić co zaliczamy do rozrachunków publicznych, - podać nazwę podatku VAT, - wyjaśnić istotę podatku VAT, - wymienić jakie koszty ponosi pracodawca z tytułu ubezpieczenia pracownika, - wymienić co jest podstawą wymiaru składek na ZUS, księguje zarachowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, - wymienić dokumenty na podstawie których wylicza się wynagrodzenia, - wyjaśnić wg jakich kryteriów można dzielić rozrachunki, - podać konta syntetyczne zespołu 2, - wymienić obowiązujące stawki podatku VAT, - wymienić pojęcia: VAT należny, VAT naliczony, - podać operacje związane z ewidencją VAT, - wypełnić fakturę VAT, ustala dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - wyjaśnić różnicę między potrąceniami obligatoryjnymi a dobrowolnymi, - obliczyć różnice kursowe, - wyjaśnić zasady wyceny bieżącej oraz bilansowej należności i zobowiązań, - omówić jak funkcjonują konta rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z odbiorcami, - omówić funkcje konta rozrachunki publicznoprawne, - ustalić kwotę podatku VAT, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego, - omówić jak księguje się podatki z tyt. Akcyzy i ceł, - omówić jakie koszty poza osobowymi ponosi przedsiębiorca, - omówić jakie składki na ZUS i w jakiej wysokości płaca pracownicy firmy, ustala podstawę podatku dochodowego od osób prawnych, - dokonać ewidencji na kontach głównych operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami z tyt. wynagrodzeń, - samodzielnie udokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze związane z rozrachunkami, - prowadzić ewidencję analityczna i pozabilansową wg rozrachunków, - wyjaśnić na czym polega wypełnienie i obliczenie noty odsetkowej, - wypełnienie dokumentu Lista płac

6 Ewidencja zmian w stanie majątku trwałego Dział programu Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Uczeń potrafi: - wymienić aktywa - Podać strukturę - objaśnić trwałe, aktywów aktualizację wyceny - dokonać środków środków klasyfikacji - objaśnić jak się - podać czym się środków ustala wartość różni amortyzacja - podać w jaki początkową środków od umorzenia, sposób można - wymienić metody ustalić stopy - omówić na jakich amortyzacji, amortyzacji, kontach księgujemy - wymienić - wyjaśnić metodę aktualizację wyceny dokumenty które liniową w środków są podstawą amortyzacji, - omówić metody ewidencji środków - wymienić kto amortyzacji sporządza nierównomiernej, - wymienić konta dokumenty: OT, - ustalić roczne służące do PT,LT stawki amortyzacji ewidencji środków - wyjaśnić sposób środków przy ewidencji zakupu metodzie liniowej, - podać zasady środków trwałych - scharakteryzować w wyceny środków od dostawców jakiej postaci krajowych, prowadzona jest - podać przyczyny - podać schematy ewidencja likwidacji środków ewidencji analityczna środków likwidacji środków leasingu, - podać schemat - wymienić ewidencji wartości dodatniej wartości niematerialne i firmy, prawne, wartości niematerialnych i prawnych, - podać jak rachunkowość określa środki trwałe w budowie, - wymienić jak dzielą się inwestycje, - wymienić co zaliczamy do inwestycji długoterminowych, - podać definicje: rynek pierwotny, rynek wtórny, udziały, akcje, obligacje, pożyczki długoterminowe, wartość nominalna emisyjna i bieżąca akcji - podać klasyfikacje środków trwałych w budowie, - wymienić najważniejsze rodzaje kosztów budowy, księguje emisję akcji własnych, - omówić funkcję kont do ewidencji środków - omówić jakie operacje występują przy zmianie stanu środków - wskazać różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym, - scharakteryzować jakie operacje mogą wystąpić w firmie w związku z posiadaniem wartości niematerialnych i prawnych, - podać zasady Dopełniający - D - scharakteryzować na czym polega ulepszenie środków - dokonać urzędowej aktualizacji wyceny wartości środków - dokonać ewidencji aktualizacji środków trwałych na kontach, - ustalić kwoty amortyzacji w poszczególnych latach środka trwałego metodą degresywną, - dokonać ewidencji amortyzacji na kontach, - omówić w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację środków - wytłumaczyć różnice w ewidencji środków trwałych nabywanych od dostawców krajowych i zagranicznych, - dokonać ewidencji w przypadku: nieodpłatne otrzymanie i przekazanie środków zakup środków sprzedaż środków otrzymanie i przekazanie środków trwałych w formie aportu, środki

7 Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych ewidencji kosztów budowy i przyjęcia środków trwałych do użytkowania, - wyjaśnić sposób ewidencji zakupu i sprzedaży akcji obcych stanowiących trwałą lokatę kapitału, - omówić funkcje konta Długoterminowe udziały i akcje trwałe pozyskane w drodze leasingu, - omówić na czym polega ocena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych, - wyjaśnić zasady wyceny środków trwałych w budowie, - dokonać ewidencji stanu i ruchu poszczególnych składników majątku trwałego na kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych Dział programu Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń potrafi - zna: - wymienić rodzaje materiałów, obrotu materiałowego, - wyjaśnić co zalicza się do materiałów, - podać na czym polega wycena obrotu materiałowego, - wymienić jakie dane powinien zawierać rejestr zakupów, - wymienić metody bieżącej ewidencji zapasów materiałów, - wymienić i wypełnić dokumenty Pz, Zw, Pw, Po, Rw, Wz, Mm, - omówić na czym polega reklamacja zgłoszona przed zapłata i po zapłacie oraz jej ewidencja - omówić przebieg zakupów na Fa i osobno Pz, - wyjaśnić różnice i podobieństwa między cenami zakupu, nabycia, ewidencją, księguje dane wynikające z rejestru zakupów, - ewidencja materiałów w drodze i dostaw niefakturowanych, ewidencji wartościowej, ilościowej i wartościowoilościowej oraz wypełnić dokumenty tej ewidencji, - omówić co to są noty korygujące, jak się je wypełnia i co powinny zawierać, - wyjaśnić co to są odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, - omówić dlaczego zakup należy księgować dwa razy, - omówić na czym polega i co obejmuje rozliczenie zakupu materiałów, - omówić z jakimi kontami może korespondować konto rozliczenie zakupu, - obliczyć i dokonać ewidencji odchyleń, - wyjaśnić różnice między bieżącą a wyceną bilansową zapasów towarów, - ustalić aktualizację wartości materiałów, - wyjaśnić w jaki sposób dokonuje się ewidencji niedoborów i nadwyżek materiałów w transporcie, - wyjaśnić na czym polega ewidencja i wycena rozchodu materiałów- wg cen rzeczywistych, ewidencyjnych, - omówić zasady rozliczenia kosztów zakupu materiałów,

8 Wynik finansowy ustalanie i podział Dział programu Poziomy wymagań uczeń powinien: Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający -D -Wyjaśnić na czym polega ustalanie wyniku w sposób księgowy -Zdefiniować pojęcie wynik finansowy jednostki -Wyjaśnić kto bierze udział w podziale wyniku -Zdefiniować pojęcie rezerwa na podatek dochodowy -Wyjaśnić co to są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -Wyjaśnić na czym polega wynik finansowy -Wyjaśnić metodę statystyczną przy ustalaniu wyniku -Podać wariant porównawczy jednostki handlowej przy ustalaniu wyniku -Wymienić różnicę miedzy porównawczym a kalkulacyjnym wariantem ustalania wyniku w sposób księgowy -Wymienić obligatoryjne odpisy wyniku -Wyjaśnić, kto tworzy rezerwę na podatek dochodowy -Wyjaśnić, czym się różni podatek księgowy od zobowiązania podatkowego -Omówić jakie cząstkowe wyniki tworzą wynik finansowy netto -Scharakteryzować wyniki cząstkowe które tworzą wynik finansowy netto -Ustalić wynik finansowy według wariantu kalkulacyjnego -Omówić jak zmiana stanu produktów wpływa na wynik finansowy -Omówić funkcje konta Rozliczanie wyniku -Omówić czynności wykonywane przy ustalaniu wyniku sposobem statystycznym -Ustalić wynik finansowy poprzez porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat -Dokonać ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z podziałem i rozliczaniem wyniku

9 Kalkulacja kosztu jednostkowego Koszty i ich rozliczanie -potrafi wyjaśnić pojęcia : wydatek, koszt, przychód, dochód, koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy i nadzwyczajny -zna zasady funkcjonowania kont wynikowych - przedstawi zasady obowiązujące podczas ewidencji składników na kontach wynikowych - omówi koszty z zespołu 4 i 5 ZPK - wie kiedy występuje zysk a kiedy strata nadzwyczajna -potrafi określić zasady ewidencji i rozliczania kosztów -zna zasady ewidencji przychodów -potrafi zaksięgować przychody na kontach wynikowych -potrafi określić definicję i zakres inwentaryzacji -dokona klasyfikacji przychodów - scharakteryzuje zespół 7 - omówi schematy związane z ewidencją składników na koncie przychodów - wymieni etapy ustalania wyniku - zna pojęcie rachunku zysków i strat - omówi budowę sprawozdania -potrafi księgować przychody różnych jednostek organizacyjnych - potrafi wyliczyć przykłady do pojęć kształtujących wynik finansowy - zna ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 ZPK - zna ewidencję przychodów na prawidłowych kontach księgowych - zaksięguje zyski i straty nadzwyczajne -potrafi sporządzić rachunek zysków i strat na podstawie operacji gospodarczych badanego podmiotu gospodarczego - wie na czym polega ustalanie wyniku metodą księgową i poza księgową - zna zasady i etapy podczas sporządzania rachunku zysków i strat - potrafi zaksięgować wynik finansowy - posiada umiejętność analizy danych zawartych w sprawozdaniu - dostrzega różnice występujące między wariantami ustalania wyniku - potrafi ustalić wynik finansowy przedsiębiorstwa Dział programu Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń zna: -istotę kalkulacji -rodzaje i metody kalkulacji -pojęcie produktu i koszty wytworzenia produktu wg ustawy o rachunkowości, - wie jakie koszty powstają przy produkcji, -pojęcie kalkulacji podziałowej prostej - zna etapy dokonywania kalkulacji, - potrafi dokonać obliczeń wg znanych wzorów kalkulacyjnych, - czynności, które trzeba przeprowadzić w celu obliczenia kalkulacji podziałowej współczynnikowej - potrafi dokonać obliczeń wg znanych wzorów kalkulacyjnych, -pojęcie kalkulacji doliczeniowej, - potrafi zastosować odpowiednie wzory kalkulacyjne do różnych zadań, Kryteria ocen: Dopuszczający: otrzymuje uczeń, który opanował 80% wymagań z poziomu koniecznego Dostateczny: otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań z poziomu koniecznego i 80% poziomu podstawowego Dobry: otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań z poziomu koniecznego i poziomu podstawowego oraz 80% poziomu rozszerzającego

10 Bardzo dobry: otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań z poziomu koniecznego, podstawowego i rozszerzającego oraz 80% poziomu dopełniającego Celujący: otrzymuje uczeń, który opanował 100% treści programowych i ponadto proponuje rozwiązania nietypowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej

PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: Majątek jednostki organizacyjnej PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ FINANSOWA KLASA: IV TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 331403 Tematyka Majątek jednostki organizacyjnej Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/ WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć z RACHUNKOWOŚCI. w klasie IV adt

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć z RACHUNKOWOŚCI. w klasie IV adt PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) stosowany podczas zajęć z RACHUNKOWOŚCI w klasie IV adt w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne,

WYMAGANIA EDUKACYJNE. - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne, PRZEDMIOT: Rachunkowość handlowa KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Dział programu 1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne, Poziom

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej Marketing dla klasy II z działu Wstęp OCENA dopuszczający WYMAGANIA Definiować istotę marketingu. Wskazywać podmioty gdzie koncepcje marketingowe mogą być wykorzystywane.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa Rachunkowość handlowa Klasa 1 TH Na podstawie programu 341[03]/MEN/2009.02.03 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Rok szkolny 2011/2012 L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Zakres

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Jart Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc.

Jart Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc. FINANS - SERVIS ZESPÓL DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie GRUPA FINANS - SERVIS z udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jart lv~~2tl.j.s~@\!\( Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc. rs

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Finanse i rachunkowość Kod przedmiotu: ZZI_C_8_4 Rok studiów: Semestr: 4 Punkty ECTS: Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo