Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12."

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Stopień studiów: I Specjalności: bez specjalności 1 Przedmiot zwa przedmiotu Język francuski Kod przedmiotu IKF 12. PIS C2 1/1 Kategoria przedmiotu Przedmioty kszta lcenia wynikające z innych wymagań kierunkowych Liczba punktów ECTS Semestry Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów Semestr wyk lad audytoryjne laboratoryjne/ seminarium kliniczne/ praktyki fizycznego/ lektorat Cele przedmiotu Cel 1 Student powinien opanować system fonetyczny języka francuskiego, prawid lowo wymawiać i akcentować wyrazy i poprawnie intonować zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Cel 2 Student powinien rozumieć sens prostych autentycznych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;rozumieć ogólny sens i intencje rozmówcy na podstawie kontekstu. Copyright c 2012 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 1/ Wszystkie prawa zastrzeżone

2 Cel Student powinien opanować przewidziany w programie kursu zakres leksyki a także s lownictwo charakterystyczne dla specyfiki studiowanego kierunku np. związane z fizjoterapią; powinien potrafić wykorzystać poznane s lownictwo w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Cel Student powinien poznać podstawowe zasady ortografii i interpunkcji francuskiej;powinien opanować podstawowe struktury gramatyczne i zjawiska morfosyntaktyczne oraz poprawnie stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych:czasownik(odmiana w podstawowych czasach), rzeczownik (zasady tworzenia rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej),zaimki(osobowy, dzierżawczy, dope lnieniowy, wskazujący), szyk zdania oznajmującego i pytającego. Wymagania wste pne w zakresie wiedzy, umieje tności i innych kompetencji a Bez wymagań wstępnych. Studenci zaczynają naukę języka francuskiego na poziomie A1 wed lug Europejskiego Systemu Opisu Kszta lcenia Językowego. Efekty kszta lcenia EK1 Umiejętności: Posiada umiejętności językowe na poziomie bieg lości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta lcenia Językowego oraz pos luguje się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii. EK2 Umiejętności: Potrafi identyfikować i reprodukować podstawowe struktury gramatyczne w języku francuskim, używa poprawnych struktur gramatycznych w języku mówionym i pisanym - umie napisać poprawnie krótką wiadomość elektroniczną, potrafi poprawnie przekazać wiadomość lub zreferować omawiany temat, np.opis dnia. EK Wiedza: Posiada wiedzę z zakresu s lownictwa dotyczącego fizjoterapii np.zna nazwy dolegliwości,wie jakie rady, zalecenia przekazać pacjentowi,posiada s lownictwo dotyczące życia codziennego pacjenta. EK Kompetencje spo leczne: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się oraz jasnego i precyzyjnego przekazywania zaleceń pacjentom dostosowując środki, a także formę przekazu do poziomu intelektualnego partnera interakcji. Treści programowe fizycznego/lektorat Lp Tematyka zaje ć Opis szczegó lowy bloków tematycznych Liczba godzin C1 Zasady czytania. 2 C2 Prezentacja, pozdrowienia. 2 C Upodobania, wyrażanie ich; Czasowniki I grupy,tworzenie pytań, zaprzeczeń, Zastosowanie rodzajników określonych i nieokreślonych. C Portrety:nazwy zawodów, miejsca pracy, narodowości, liczby. C Podsumowanie wiadomości. 2 C Spotkania nieformalne:prezentacja osób,opis rodziny,opis pogody, daty. C7 Czas i miejsce spotkań:godziny,adresy. C8 Podsumowanie wiadomości. 2 C9 Jedzenie, restauracja:ilości,posi lki, nazwy produktów,rodzajnik cząstkowy,zamawianie dań. C10 Forma i zdrowie:części cia la, choroby, czas przesz ly z lożony dokonany. C11 Moda:kolory,ubrania,kupowanie. C12 Podróż, wakacje:na dworcu,opis wakacji, wolnego czasu. C1 Podsumowanie wiadomości. C1 Życie zawodowe:tworzenie CV. Copyright c 2012 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 2/ Wszystkie prawa zastrzeżone

3 fizycznego/lektorat Lp Tematyka zaje ć Opis szczegó lowy bloków tematycznych Liczba godzin C1 Relacje rodzinne:stosowanie porównań, zaimków dope lnienia bliższego. C1 W barze:stosowanie zaprzeczeń z lożonych, zaimków dope lnienia dalszego,czasu przysz lego natychmiastowego. C17 Środki transportu,g lówne miejsca w mieście,plany na przysz lość - czas przysz ly prosty. C18 Podsumowanie wiadomości. C19 Wspomnienia z dzieciństwa:opowiadanie o przesz lości,zastosowanie czasu przesz lego niedokonanego. C20 Życie prywatne:opowiadanie zdarzeń,rozrywki,opis mieszkania. C21 Paryż i jego zabytki,opis miejsca zamieszkania, zastosowanie zaimków Y i EN. C22 Historie z przesz lości:charakteryzowanie osób, czasu, miejsca akcji wydarzeń. C2 Podsumowanie wiadomości. C2 Przygotowanie do egzaminu. Razem Metody dydaktyczne M1 Burza mózgów M2 Praca w grupach M Praca z podręcznikiem 8 Obcia żenie praca studenta Średnia liczba Forma aktywności godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Godziny wynikające z planu studiów 120 Konsultacje przedmiotowe 2 Egzaminy i zaliczenia w sesji 1 Godziny bez udzia lu nauczyciela akademickiego wynikające z nak ladu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 10 Opracowanie wyników Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji Przygotowanie do egzaminu 10 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikaja ca z ca lego nak ladu pracy studenta 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 9 Sposoby oceny Ocena formuja ca F1 Kolokwium F2 Odpowiedź ustna F Test Copyright c 2012 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

4 Ocena aktywności bez udzia lu nauczyciela akademickiego 1 Test Kryteria oceny Efekt kszta lcenia 1 Student popelnia b lędy w wymowie i intonacji, można go jednak zrozumieć, ale z pewną trudnością. Znany tekst czyta na g los pope lniając przy tym liczne b lędy. Student pos luguje się w miarę poprawnym językiem, zazwyczaj można go zrozumieć. Znany tekst potrafi przeczytać na g los p lynnie, z w laściwą intonacją, pope lniając jednak drobne b lędy. Student mówi poprawnie, można go bez trudności zrozumieć nie pope lnia b lędów w wymowie i intonacji. Znany tekst potrafi przeczytać p lynnie, z w laściwą intonacją. Efekt kszta lcenia 2 Student pope lnia w mowie i piśmie zauważalne b lędy gramatyczne, używa ograniczonego zakresu struktur sk ladniowych; pope lnia liczne b lędy w uk ladzie graficznym listu. Student stosuje w pracach pisemnych zazwyczaj poprawnie konstrukcje sk ladniowe, jednak trudniejsze struktury sprawiaja mu pewne problemy; pope lnia niewielkie b lędy w uk ladzie graficznym listu. Student konstruuje samodzielnie ustne i pisemne wypowiedzi, zawsze poprawnie stosując poznane struktury gramatyczne; zna uk lad graficzny francuskiego listu. Efekt kszta lcenia Student dysponuje ograniczonym zakresem s lownictwa, które obejmuje program kursu, budując ustne i pisemne wypowiedzi pope lnia dużo zauważalnych b lędów. Student buduje wypowiedzi ustne z pewnym wahaniem i brakiem p lynności, ale potrafi przekazać wiadomość, dysponuje raczej wystarczającym zakresem wymaganego s lownictwa z każdego tematu omawianego na zajęciach. Student buduje p lynnie, samodzielnie ustne i pisemne wypowiedzi, poprawnie stosując poznane s lownictwo; sprawnie pos luguje się s lownikiem dwujęzycznym. Opis EK 1 pozytywnych wypowiedzi na zajęciach. Opis EK 2 pozytywnie zaliczonych prac pisemnych Opis EK pisemnych i ustnych wypowiedzi. Copyright c 2012 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

5 Efekt kszta lcenia Student z trudem, w sposób nieudolny podejmuje komunikację, np: z pacjentem. Student podejmuje komunikację z pacjentem w sposób zadawalający, z niewielkimi problemami. Student podejmuje komunikację z pacjentem bez zarzutu, sprawnie, jest komunikatywny. Komunikacja jest bardzo dobra. Opis EK ćwiczeń, prac w zespo lach na zajęciach. Ocena do indeksu (ocena podsumowuja ca) wypowiedzi ustnych i pisemnych. Warunki zaliczenia przedmiotu a 80 % frekwencja b ocenę końcową stanowi: 0 % z ocen cząstkowych + 0 % oceny z egzaminu pisemnego 10 Macierz realizacji przedmiotu Efekty kszta lcenia dla przedmiotu EK1 EK2 EK EK Odniesienie do efektów kierunkowych Cele przedmiotu Treści programowe C1, C2, C, C, C, C1, C1, C17, C18, C1, C2, C, C, C, C1, C1, C17, C18, C1, C2, C, C, C, C1, C1, C17, C18, C1, C2, C, C, C, C1, C1, C17, C18, Metody dydaktyczne M2, M M1, M2, M M1, M2, M M2 Copyright c 2012 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

6 11 Wykaz literatury Literatura podstawowa: [1] Sandra Trevisi Cafe-creme 1, Paris, 1997, Hachette. [2] Michele Barfety Expression orale 1, Sejer, 200, CLE International. Literatura uzupe lniaja ca: [1] Maia Gregoire Grammaire du francais, Paris, 199, CLE International. [2] Dominique Filpa-Ekvall Vocabulaire debutant, Paris, 1997, Hachette. [] Corinne Olszak-Mania Francais Present, Poznań, 2011, Colorful Media. 12 Informacje o nauczycielach akademickich Osoba odpowiedzialna za karte mgr Katarzyna Kurzeja (kontakt: Osoby prowadza ce przedmiot mgr Katarzyna Kurzeja (kontakt: 1 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji (miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (kierownik zak ladu) (dyrektor instytutu) Przyjmuje do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot) Copyright c 2012 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nowym Sa czu. Karta przedmiotu. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów

PWSZ w Nowym Sa czu. Karta przedmiotu. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1.

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1. I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Kierunek: Specjalność: Poziom: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil Informatyka licencjacka I stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki Specjalność SYLABUS Nazwa przedmiotu Język obcy II język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych SYLABUS Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zał. nr 4 do ZW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Język polski B2.2 Nazwa w języku angielskim Polish language B2.2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka angielskiego B2 English language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo