Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12."

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 2.6 Stopień studiów: I Specjalności: bez specjalności Przedmiot zwa przedmiotu Gimnastyka Kod przedmiotu IKF 2.6 PIS B / Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe Liczba punktów ECTS 2 Semestry 2 Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów Semestr wyk lad audytoryjne laboratoryjne/ seminarium kliniczne/ praktyki fizycznego/ lektorat 0 Cele przedmiotu Cel Poznanie podstawowych, ogólnousprawniających ćwiczeń kszta ltujących, ćwiczeń stosowanych i ćwiczeń specjalnych oraz wykorzystywanych podczas tych ćwiczeń pozycji wyjściowych. Cel 2 bycie umiejętności wykonania prostych ćwiczeń z gimnastyki podstawowej, podniesienie w lasnej sprawności fizycznej. Cel Przygotowanie do w laściwego wykorzystania poznanego zasobu ćwiczeń na różne części cia la i różne grupy mięśniowe niezbędnych w pracy fizjoterapeuty. Copyright c 202 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

2 Wymagania wste pne w zakresie wiedzy, umieje tności i innych kompetencji a Brak przeciwwskazań lekarskich. Dobry ogólny stan zdrowia. Efekty kszta lcenia EK Wiedza: Student zna systematykę i nazewnictwo ćwiczeń gimnastycznych oraz posiada duży zasób ćwiczeń na różne części cia la i różne grupy mięśniowe. EK2 Umiejętności: Student potrafi wykonać podstawowe gimnastyczne objęte programem nauczania oraz potrafi komponować programy ćwiczeń dzia lających na określone mięśnie i części cia la. EK Kompetencje spo leczne: Student potrafi pracować w zespole, umie stosować indywidualizację w pracy fizjoterapeuty oraz w sporcie ludzi niepe lnosprawnych. 6 Treści programowe fizycznego/lektorat Lp Tematyka zaje ć Opis szczegó lowy bloków tematycznych Liczba godzin Znaczenie opanowania umiejętności prowadzenia zajęć gimnastycznych o C charakterze ogólnousprawniającym z dziećmi, doros lymi i osobami w podesz lym wieku. C2 Przyk lady ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w rehabilitacji ruchowej oraz w sporcie ludzi niepe lnosprawnych. C Systematyka i nazewnictwo ćwiczeń. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń kszta ltujących. C Przyk lady ćwiczeń RR, ćwiczeń NN, ćwiczeń szyi, ćwiczeń w p laszczyźnie strza lkowej w przód, w p laszczyźnie strza lkowej w ty l, w p laszczyźnie czo lowej, poprzecznej, z lożonej, mięśni brzucha, ćwiczeń w podporach w różnych pozycjach 2 wyjściowych. C Ćwiczenia kszta ltujące z woreczkiem, szarfą, pi lką lekarską, pi lką gumową, laską, skakanką. 2 C6 Ćwiczenia stosowane: równoważne na przyrządach. C7 Ćwiczenia w pó lzwisach na drabinkach i w podporach postawnych. C8 Ćwiczenia stosowane: zwinnościowo-akrobatyczne oraz zabawowe formy ćwiczeń zwinnościowo- akrobatycznych. C9 Ćwiczenia w zwisach i podporach, na przyrządach gimnastycznych i urządzeniach, skoki proste. 6 C0 Ćwiczenia dynamiczne z oporem partnera i gumą terra-band. 2 C Stretching i izometryczne. 2 C2 Ćwiczenia rozluźniająco-relaksacyjne oraz oddechowe ogólne. 2 C Projektowanie ogólnousprawniającej lekcji gimnastyki. C Sprawdzian praktyczny poznanych ćwiczeń gimnastyki podtawowej. 2 Razem 0 7 Metody dydaktyczne M Praca w grupach M2 Pokaz Copyright c 202 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 2/ Wszystkie prawa zastrzeżone

3 M Metoda syntetyczna M Metoda analityczna M Projekty 8 Obcia żenie praca studenta Średnia liczba Forma aktywności godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Godziny wynikające z planu studiów 0 Konsultacje przedmiotowe Egzaminy i zaliczenia w sesji 0 Godziny bez udzia lu nauczyciela akademickiego wynikające z nak ladu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 0 Opracowanie wyników Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0 Opracowanie prostych programów ćwiczeń gimnastycznych Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikaja ca z ca lego nak ladu pracy studenta 0 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 9 Sposoby oceny Ocena formuja ca F Ćwiczenie praktyczne F2 Odpowiedź ustna F Aktywność na zajęciach F Projekt indywidualny Kryteria oceny Efekt kszta lcenia Student zna systematykę i nazewnictwo podstawowych ćwiczeń gimnastycznych oraz posiada ma ly zasób ćwiczeń na różne części cia la i różne grupy mięśniowe. Student zna pe lną systematykę i nazewnictwo ćwiczeń gimnastycznych oraz posiada duży zasób ćwiczeń na różne części cia la i różne grupy mięśniowe. Student zna pe lną systematykę i nazewnictwo ćwiczeń gimnastycznych oraz posiada bardzo duży zasób ćwiczeń na różne części cia la i różne grupy mięśniowe. Efekt kszta lcenia 2 Opis EK Student zalicza test pisemny dotyczący systematyki i nazewnictwa ćwiczeń gimnastycznych oraz pozycji wyjściowych do ćwiczeń kszta ltujących. Weryfikacja EK podczas realizacji EK2. Opis EK 2 Copyright c 202 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

4 Student poprawnie wykonuje proste gimnastyczne objęte programem nauczania oraz komponuje bardzo proste programy ćwiczeń dzia lających na określone mięśnie i części cia la. Student poprawnie wykonuje trudne gimnastyczne objęte programem nauczania oraz komponuje proste programy ćwiczeń dzia lających na określone mięśnie i części cia la. Student poprawnie wykonuje trudne gimnastyczne objęte programem nauczania oraz komponuje z lożone programy ćwiczeń dzia lających na określone mięśnie i części cia la. Efekt kszta lcenia Komunikacja z grupą w prostym przekazie werbalnym - czytanie opracowanej osnowy. Dobra komunikacja z grupą, umiejętność odczytywania problemów z wykonaniem ćwiczeń i ich poprawa. Bardzo dobra, swobodna werbalna i niewerbalna komunikacja z grupą, umiejętne szybkie wychwytywanie b lędów i ich poprawa, indywidualne podejście do ćwiczących, asertywność. Ocena do indeksu (ocena podsumowuja ca) Ocena wpisana do indeksu jest średnią ważoną : 0% EK, 0% EK2, 20% EK Warunki zaliczenia przedmiotu Student zalicza sprawdzian praktyczny z umiejętności wykonania podstawowych ćwiczeń stosowanych z gimnastyki objętych programem nauczania. Ocenie podlega wykonanie samodzielnego projektu programu ćwiczeń dzia lajacych na określone mięśnie i części cia la. Opis EK Ocenie podlega komunikacja werbalna i niewerbalna z grupą, umiejętność odczytywania problemów z wykonywaniem ćwiczeń i ich poprawa. a Przygotowanie do zajęć frekwencja i aktywny udzia l w zajęciach. b Pozytywna ocena ze sprawdzianów teoretycznych i praktycznych. 0 Macierz realizacji przedmiotu Efekty kszta lcenia dla przedmiotu EK EK2 EK Odniesienie do efektów kierunkowych K_U06, K_U02, K_U0 K_U06, K_U02, K_U20, K_K08, K_U0, K_U9 K_U02, K_U20, K_K08, K_U0 Cele przedmiotu Cel, Cel Cel, Cel2, Cel Treści programowe C2, C, C, C6, C7, C8, C9, C C, C2, C, C, C, C6, C8, C9, C0, C, C2, C Metody dydaktyczne M, M2 M2, M, M, M Cel C M Copyright c 202 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

5 Wykaz literatury Literatura podstawowa: [] Kolarczyk E., Arlet A. Gimnastyka skrypt dla studentów AWF kierunek fizjoterapia, Kraków, 202, AWF Kraków [2] Szot J. Gimnastyka - poradnik programowo-metodyczny, Gdańsk, 2007, AWFiS Literatura uzupe lniaja ca: [] Kaczyński A. Zabawowe formy ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych, Wroc law, 2000, AWF [2] Mazurek L. Gimnastyka podstawowa, Warszawa, 980, Sport i turystyka 2 Informacje o nauczycielach akademickich Osoba odpowiedzialna za karte mgr Zbigniew Ma lek (kontakt: Osoby prowadza ce przedmiot mgr Zbigniew Ma lek (kontakt: Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji (miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (kierownik zak ladu) (dyrektor instytutu) Przyjmuje do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot) Copyright c 202 by PWSZ w Nowym Sączu Strona / Wszystkie prawa zastrzeżone

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji A. Informacje ogólne Wybrana pracownia uzupełniająca 1: nazwa kursu Projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych Wydział Sztuk Wizualnych kierunek: Grafika specjalność: Grafika warsztatowa poziom: II

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo