ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI"

Transkrypt

1 sektor: media 24 czerwiec 2002 r. IPO RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) Wyceny akcji poni ej ceny emisyjnej Wyceniliœmy ITI Holding metod¹ Sum of Parts (SOP). Metodê Discount Cash Flow zastosowaliœmy do segmentów produkcji i nadawania programów telewizyjnych oraz rozrywki. W przypadku segmentu nowych technologii przyjêliœmy wycenê zbli on¹ do wartoœci rynkowej. Nadmieniamy tutaj, e braliœmy pod uwagê konsolidacjê pe³n¹ TVN, zatem dzia³amy w dobrej wierze wobec zapewnieñ Rady Dyrektorów, co do dalszego losu udzia³ów 3W w TVN. Ponadto zgodnie z zapowiedziami BRE Banku oraz umow¹ z dnia 1 czerwca 2001 roku pomiêdzy ITI oraz T.Kolbuszem i P.Wilamem (opisan¹ w prospekcie na str. 147) za³o yliœmy, e obligacje zamienne nie zostan¹ zamienione na akcje. Obligacje bêd¹ zatem d³ugiem spó³ki, a iloœæ akcji ogó³em w przypadku powodzenia emisji wyniesie 195,7 mln sztuk. Wycenê SOP trzeba jednak traktowaæ jako szacunek, poniewa przekazane dane finansowe w prospekcie emisyjnym absolutnie nie s¹ na tyle dok³adne, aby je traktowaæ jako podstawê do wyceny rzeczywistej. Naszym zdaniem wycena jednej akcji holdingu metod¹ SOP wynosi oko³o 8,30 z³. Jest ona zatem ni sza od ceny emisyjnej. Przy ustalaniu rekomendacji kierowaliœmy siê jednak przede wszystkim wycen¹ opart¹ na metodach porównawczych dla spó³ek o podobnym profilu dzia³alnoœci notowanych na gie³dach zagranicznych. W tym przypadku jedna akcja jest warta od 5,82 z³ do 9,47 z³ w zale noœci od wskaÿnika. Równie i w tym przypadku wyceny s¹ ni sze od ceny emisyjnej. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI bêdzie spó³k¹ du ¹ i p³ynn¹, a wiêc tak¹, na jak¹ rynek czeka i jakich jest coraz mniej. Zadaniem poni szego raportu nie jest jednak stwierdzenie czy emisja akcji siê uda, czy nie. Ta kwestia nas nie interesuje. Dzia³aj¹c zgodnie z zasadami rekomendacji dla spó³ek, bierzemy pod uwagê wartoœæ akcji oraz ich cenê rynkow¹ (w tym przypadku cenê emisyjn¹) i porównuj¹c obie te wartoœci wydajemy rekomendacjê. Poniewa wszystkie wartoœci wycen znajduj¹ siê poni ej ceny emisyjnej uwa amy, e nie jest ona atrakcyjna. Zak³adaj¹c uplasowanie emisji, nie widzimy w najbli szym okresie wystarczaj¹cego potencja³u wzrostu kursu aby rekomendowaæ kupowanie akcji. Skonsolidowane dane finansowe mln z³ P 2003P 2004P sprzeda EBITDA zysk netto EPS (z³) DPS (z³) BVPS (z³) P/E 0.01 neg. neg. neg P/BV EV/EBITDA p - prognoza BDM PKO BP S,A, Ti ck e r GPW Reuters Bloomberg Dane podstawowe min. cena emisyjna (z³) 9.75 wycena SOP (z³) 8.31 wyceny porównawcze (z³) kapitalizacja (mln z³) EV (mln z³) liczba akcji (tys.) free float 49.2% free float (mln z³) 939 œr obrot/msc (mln z³) Akcjonariat* % akcji % g³osów BRE Bank Bruviva Holding MAWA Holding ITI Holdco NEEIF Mesamedia * przy za³o eniu uplasowania emisji i nie wymieniania obligacji zamiennych na akcje analityk: Radek Biadoñ tel. (0-22) segment nowych mediów: Jaros³aw Pasternak tel. (0-22)

2 Podsumowanie inwestycyjne Wyniki bêd¹ s³abe Kryzys gospodarczy w Polsce powoduje, e wartoœæ rynku reklamy spada, a od niej zale y wielkoœæ przychodów ITI. Po pierwszym kwartale roku strata operacyjna wynios³a prawie 3,1 mln USD, czyli 12,9 mln z³. W bie ¹cym roku wzroœnie równie amortyzacja wartoœci firmy z konsolidacji. Na koniec poprzedniego roku wartoœæ ta z tytu³u zakupu Grupy Onet wynosi³a 119 mln USD, prawdopodobnie grupa bêdzie musia³a równie dodaæ do tej kwoty wartoœæ zakupu Grupy Onet w bie ¹cym roku, których koszty zosta³y przez nas oszacowane na oko³o mln z³. Dodatkowo trzeba uwzglêdniæ mo liwoœæ wpisania w wartoœæ firmy z konsolidacji ró nicê pomiêdzy cen¹ zakupu 33% TVN, a jej wartoœci¹ ksiêgow¹. nie przekaza³ w Prospekcie ile wynosi wartoœæ ksiêgowa TVN. W sumie tylko z tytu³u amortyzacji wartoœci firmy z konsolidacji Grupa mo e ponieœæ koszty rzêdu kilkudziesiêciu mln z³ rocznie przy za³o eniu kursu USD w okolicach 4 z³. W 2001 roku amortyzacja wynios³a 3,9 mln USD. Trzeba równie pamiêtaæ, e ujemny bêdzie EBIT Grupy Onet, który powinien byæ ju konsolidowany metod¹ pe³n¹. Je eli dojdzie do emisji akcji, na mocy umowy z SBS przeka e jej akcji SBS. Dotychczas strata z tytu³u spadku wartoœci akcji na rynku NASDAQ odnoszona by³a do kapita³ów w³asnych. W momencie przekazania bêdzie ona zapisana w rachunek wyników. Wed³ug ceny i kursu USD (4,033) z dnia 20 czerwca strata na tej inwestycji wyniesie prawie 18 mln USD, czyli 72,3 mln z³. Odnieœliœmy t¹ kwotê do straty na sprzeda y udzia³ów w bie ¹cym roku. Nie widzimy, zatem adnych szans, aby EBIT móg³ byæ w bie ¹cym roku wy szy od ubeg³orocznego. Du a zale noœæ od wahañ kursów walut Przewa aj¹ca czêœæ zad³u enia grupy nominowana jest w USD (jeden kredyt i obligacje zamienne) oraz EURO (jeden kredyt 37,1 mln dla TVN). To powoduje bardzo du e ryzyko wp³ywów wahañ kursów walut na wyniki spó³ki. ITI nie zabezpiecza siê na rynku przed wahaniami walut, poniewa jak czytamy w Prospekcie "uzyskanie odpowiednich instrumentów zabezpieczaj¹cych na zadowalaj¹cych warunkach rynkowych w ocenie Emitenta nie by³o mo liwe." (str. 236 Prospektu). W ubieg³ym roku Grupa w ten sposób generowa³a znaczne przychody finansowe z tytu³u wzmocnienia siê z³otówki. Od d³u szego czasu jednak mówi siê o przewartoœciowaniu z³otówki, a Rz¹d i Parlament debatuj¹ nad tym jak os³abiæ polsk¹ walutê. Efekt jest taki, e wartoœæ z³otówki od d³u szego czasu spada, a ITI Holding nadal nie zabezpiecza siê na rynku. Wed³ug naszych obliczeñ od 31 grudnia ubieg³ego roku do 18 czerwca bie ¹cego roku powy szy brak "zadowalaj¹cych warunków rynkowych" zabezpieczeñ kosztowa³ TVN ju oko³o 11,7 mln z³ (bez wliczania kosztów kredytu) z tytu³u wzrostu wartoœci zaci¹gniêtego kredytu i spadku z³otego w stosunku do EURO. W I-ym kwartale roku strata na ró nicach kursowych wynios³a ju 2,8 mln USD. Najwa niejsze zagro enia dla przysz³ych akcjonariuszy Zwracamy uwagê na analizê SWOT w tym raporcie. Wœród zagro eñ dla potencjalnych przysz³ych nowych akcjonariuszy nale y wymieniæ mo liwoœæ emisji 1,5 mld akcji bez prawa poboru po dowolnej cenie (w tym do 60 mln akcji po cenie nominalnej w ramach opcji mened erskiej). Zwracamy równie uwagê na doœæ wysokie zad³u enie holdingu nominowane w USD i EURO, nie stosowanie zabezpieczeñ od wahañ kursów walut, kupowanie udzia³ów w spó³kach znacznie powy ej ich wartoœci ksiêgowej, a tak e na nastêpuj¹cy zapis w prospekcie: "ITI Holding przewiduje, e konieczne bêdzie pozyskanie dodatkowych œrodków na sfinansowanie zobowi¹zañ zwi¹zanych z wyemitowaniem obligacji, je eli znaczna ich czêœæ nie zostanie zamieniona na akcje" (str. 20 Prospektu). Pozostawiamy ten cytat bez komentarza. 2

3 Wycena WYCENA SOP Zosta³a ona przeprowadzona poprzez wyceny poszczególnych segmentów grupy ITI: produkcji i nadawania programów telewizyjnych, rozrywki oraz nowych mediów. Ze wzglêdu na bardzo ograniczone dostêpne dane dotycz¹ce poszczególnych spó³ek zale nych i stowarzyszonych w grupie ITI nie przeprowadzaliœmy oddzielnych wycen TVN, TVN-24 i innych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy. Taka wycena, naszym zdaniem, by³aby obarczona zbyt du ym ryzykiem niedok³adnoœci. Ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ szczegó³owoœæ danych finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym, wycenê SOP nale y traktowaæ jako szacowan¹ wartoœæ poszczególnych segmentów. W rekomendacji najwiêksz¹ wagê przypisaliœmy wycenie porównawczej, a nie wycenie SOP. WYCENA SEGMENTU PRODUKCJI I NADAWANIA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Zosta³a przeprowadzona na podstawie poni szych za³o eñ: Lekki spadek na rynku reklamy telewizyjnej w bie ¹cym roku. Pomimo znacznego spowolnienia gospodarczego, dziêki transmisjom Zimowych Igrzysk Olimpijskich, konkursie skoków narciarskich oraz Mistrzostwom Œwiata w Pi³ce No nej niektóre stacje telewizyjne bêd¹ mog³y ograniczyæ spadek przychodów. Je eli gospodarka zacznie siê rozwijaæ, to w przysz³ym roku rynek reklamy powinien ju wzrosn¹æ. Trzeba tutaj zaznaczyæ, e wartoœæ rynku reklamy telewizyjnej szacowana jest na podstawie danych cennikowych. Jest to wa na uwaga, poniewa szacunki nie obejmuj¹ prowizji dla domów mediowych, rabatów i upustów, nie odzwierciedlaj¹ zatem realnych wp³ywów z reklam w stacjach. O ile rynek reklamy telewizyjnej brutto jest szacowany na oko³o 5,6-6,1 mld z³, to netto ju tylko na 2,1-2,5 mld z³. Uwa amy, e w przysz³ym roku g³ówny wzrost w tym segmencie bêdzie siê odbywa³ dziêki zmniejszaniu rabatów, a nie wzroœcie cenników. W naszej prognozie podaliœmy ceny netto, bior¹c za punkt wyjœciowy œredni¹ prognoz netto z 2001 roku, czyli 2,3 mld z³. Spadek ogl¹dalnoœci TVN w bie ¹cym roku ze wzglêdu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, konkurs skoków narciarskich oraz Mistrzostwa Œwiata w Pi³ce No nej, które nie s¹ transmitowane, ani retransmitowane w TVN. W I-ym kwartale bie ¹cego roku ogl¹dalnoœæ TVN miêdzy innymi z dwóch pierwszych powodów spad³a do 18,8% z 21,1% œrednio w 2001 roku ( udzia³ w widowni w zasiêgu nadawania TVN w czasie prime time ). Wzrost udzia³u w rynku w bie ¹cym roku TVP i Polsatu ze wzglêdu na transmisje Olimpiady, skoków narciarskich oraz Mundialu. Spodziewamy siê realnego spadku sprzeda y TVN (pod pojêciem realny rozumiemy sprzeda z upustami i rabatami). Podpisanie w bie ¹cym roku przez TVN-24 umowy z sieci¹ PTK, a tak e z wiêkszoœci¹ pozosta³ych operatorów kablowych. Nie wliczaliœmy uruchomienia nowych kana³ów tematycznych, poniewa spó³ka co prawda je planuje, jednak na razie inwestycje te nie s¹ zatwierdzone. Spó³ka szacuje, e uruchomienie jednego kana³u tematycznego to koszt oko³o 10 mln USD. Zmniejszanie restrykcyjnoœci polityki pieniê nej. Wzrost FCF po 2011 roku w celu oszacowania wartoœci rezydualnej spó³ki wed³ug zerowej stopu wzrostu. 3

4 DCF TV 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P PKB i inflacja wzrost PKB w Polsce ( % ) inflacja œrednioroczna ( % ) Wartoœæ rynku reklamy w TV netto ( mln z³ ) ogl¹dalnoœæ TVN (%) ogl¹dalnoœæ TVN Siedem (%) prognozowana wartoœæ FCF Przychody ogó³em Koszty ogó³em Ró nica na dzia³alnoœci operacyjnej EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja inwestycje FCF kalkulacja WACC stopa wolna od ryzyka (%) premia rynkowa (%) koszt kapita³u (%) WACC (%) wycena DCFC Suma DFCF 981 wartoœæ rezydualna zaktualizowana wartoœæ rezydualna Wartoœæ aktywów pozaoperacyjnych 0 d³ug netto 0.0 Wartoœæ firmy Udzia³ 100% Wycena udzia³u ITI ( z³ ) Wartoœæ 1 akcji ( z³ ) %FCF-1.0 %FCF-.05 %FCF %FCF+0.5 %FCF+1.0 WACC WACC WACC WACC WACC ród³o: BDM PKO BP SA WYCENA SEGMENTU ROZRYWKI Zosta³a przeprowadzona na podstawie poni szych za³o eñ: Z powodu znacznego spowolnienia gospodarczego prognozujemy spadek frekwencji w kinach w bie ¹cym roku. Uwa amy, e wobec rzadszych wizyt w kinach, wiêkszym powodzeniem cieszyæ siê bêd¹ te, które zapewniaj¹ wysoki standard. Dlatego spodziewamy siê wzrostu udzia³u multipleksów w rynku. Prognozowany wy szy wzrost gospodarczy od przysz³ego roku umo liwi wzrost frekwencji w kinach. Spodziewamy siê, e w przeci¹gu piêciu lat frekwencja w kinach mo e wzrosn¹æ o ponad 75%. Spodziewamy siê, e Multikino równie zwiêkszy frekwencjê w bie ¹cym roku, tak e ze wzglêdu na uruchomieniem w kwietniu kina w Bydgoszczy. Dwa nowe kina (w odzi i Szczecinie) powinny zostaæ oddane do u ytku do koñca 2003 roku, co równie bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na sprzeda. Je eli w przysz³ym roku gospodarka zacznie siê rozwijaæ, to Multikino bêdzie mog³o liczyæ na wzrost frekwencji, sprzeda y i rentownoœci. Spodziewamy siê wzrostu konkurencji na rynku, g³ównie w segmencie multipleksów. Multikino bêdzie musia³o podzieliæ siê rynkiem z innymi operatorami. 4

5 Spodziewamy siê dynamiki sprzeda y w segmencie dystrybucji filmowej oraz kaset video na poziomie zbli onym do sprzeda y dzia³alnoœci kinowej. Dok³adne oszacowanie tej dzia³alnoœci jest, naszym zdaniem, niemo liwe ze wzglêdu na du y udzia³ takich czynników jak atrakcyjnoœæ przysz³ych produkcji filmowych firm z którymi Grupa ITI ma podpisane umowy na dystrybucjê. Zmniejszanie restrykcyjnoœci polityki pieniê nej. Wzrost FCF po 2011 roku w celu oszacowania wartoœci rezydualnej spó³ki wed³ug zerowej stopu wzrostu. DCF rozrywka 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P PKB i inflacja wzrost PKB w Polsce ( % ) inflacja œrednioroczna ( % ) frekwencja w kinach ( mln osób ) udzia³ Multikina w rynku (%) prognozowana wartoœæ FCF Przychody ogó³em Koszty ogó³em Ró nica na dzia³alnoœci operacyjnej EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja inwestycje FCF kalkulacja WACC stopa wolna od ryzyka (%) premia rynkowa (%) koszt kapita³u (%) WACC (%) wycena DCFC Suma DFCF -17 wartoœæ rezydualna 650 zaktualizowana wartoœæ rezydualna 261 Wycena segmentu ( z³ ) Wartoœæ 1 akcji ( z³ ) %FCF-1.0 %FCF-.05 %FCF %FCF+0.5 %FCF+1.0 WACC WACC WACC WACC WACC ród³o: BDM PKO BP SA WYCENA SEGMENTU NOWYCH MEDIÓW Jednym z wa niejszych aktywów ITI jest grupa maj¹ca za zadanie prezentacjê i uzupe³nianie oferty medialnej ITI w internecie. Jest to droga, któr¹ wybra³o kilka podmiotów na œwiecie, a najwiêksz¹ tego typu transakcj¹ by³ zakup AOL przez Time Warner. Zakup grupy Onet to próba stworzenia podmiotu niejako oferuj¹cego swoje treœci na wszystkich mo liwych platformach. By³a to szeroko komentowana transakcja na polskim rynki internetu zaaran owana przez BRE. Portal Onet.pl by³ i jest wiod¹cym portalem w Polsce. Jak na razie jednak czêœæ internetowa praktycznie w ka dym przypadku przynosi straty. I to w grê wchodz¹ bardzo du e straty. Dla przyk³adu Grupa Onet w ubieg³ym roku mia³a 24,4 mln z³ straty przy przychodach na poziomie 75,8 mln z³, czyli wiêcej ni w 2000 roku gdy strata wynios³a 13,5 mln z³ przy 57,1 mln z³. To pokazuje skalê i nak³ady jakie nale y przeznaczaæ na t¹ dzia³alnoœæ. Oczywiœcie kluczowym "generatorem strat" jest tu portal Onet.pl jednak to w³aœnie na nim oparta jest strategia medialna grupy ITI. Inne spó³ki z grupy takie jak Pascal, DoktorQ czy Tenbit.pl nie s¹ obecnie w stanie wygenerowaæ odpowiednio wysokich przychodów aby te straty zneutralizowaæ. W dniu

6 dosz³o do wezwania ze strony ITI na 40,01% akcji Grupy Onet po 30 z³ za jedn¹ akcjê. Uwa amy, podobnie jak wiêkszoœæ analityków, e jest to cena odpowiadaj¹ca wartoœci spó³ki w chwili obecnej i wiêkszoœæ akcjonariuszy prawdopodobnie sprzeda swoje pakiety w tym wezwaniu. W wyniku tego przyjmujemy wartoœæ Grupy Onet w strukturze ITI na 30 z³, co w przeliczeniu daje nam wartoœæ w wysokoœci 206,5 mln z³. Wed³ug zasady ostro nej wyceny wartoœæ tenbit.pl szacujemy obecnie na 0 z³, ze wzglêdu na ci¹g³e generowanie strat. Jak na razie nie widzimy mo liwoœci, aby w najbli szym czasie mog³o siê to zmieniæ. Równie ze wzglêdu na zasadê ostro nej wyceny projekt VISP nie zosta³ wyceniony, poniewa nie zosta³ on jeszcze uruchomiony. CZNA WYCENA GRUPY ITI Za³o enia: Segment Nowe Media wyceniliœmy ³¹cznie z ca³¹ Grup¹ Onet dyskontuj¹c ju jego przysz³y zakup przez ITI Holding. TVN jest wyceniany w grupie metod¹ pe³n¹. My uwa amy, e powinny one byæ wycenione metod¹ proporcjonaln¹, czyli w taki sposób w jaki ITI Holding jest jego udzia³owcem. Rada Dyrektorów zapewnia, e 3W jest udzia³owcem tylko dopóki nie zmieni¹ siê polskie przepisy prawne, w taki sposób aby w³aœcicielem móg³ byæ podmiot zagraniczny. W dobrej wierze bierzemy pod uwagê wycenê metod¹ pe³n¹. Segment Rozrywki jest konsolidowany w Grupie metod¹ proporcjonaln¹ w spó³kach, gdzie ITI nie posiada wiêkszoœciowego udzia³u i metod¹ pe³n¹ w spó³kach, w których jest w³aœcicielem 100%. Tutaj zatem udzia³ w wycenie SOP jest pe³ny, czyli taki jak wykazywany w sprawozdaniach finansowych. Kurs dolara przyjêliœmy kurs z dnia 18 czerwca 4,045 z³. Segment dzia³alnoœci Wartoœæ Produkcja i nadawanie programów telewizyjnych (mln z³) 2, Rozrywka (mln z³) Nowe media (mln z³) Dodatkowe wp³ywy z synergii (mln z³) SOP (mln z³) 2, Skonsolidowany d³ug netto (mln z³) Œrodki na zakup TVN od SBS (mln z³) Wycena (mln z³) 1, Iloœæ akcji (mln sztuk) 196 Cena jednej akcji (z³) 8,31 ród³o: BDM PKO BP SA Jak zatem widaæ z powy szej wyceny, szacowana przez nas wartoœæ akcji wynosi tylko oko³o 8,30 z³, pomimo przyjêcia pe³nej metody konsolidacji TVN. 6

7 Analiza SWOT Mocne strony i szanse: TVN ma siln¹ pozycjê na rynku mediów: jest czwart¹ stacj¹ ogólnopolsk¹ pod wzglêdem ogl¹dalnoœci w Polsce. TVN-24 jest jedynym informacyjnym kana³em telewizyjnym. Wa n¹ ofert¹ uzupe³niaj¹c¹ bêdzie równie TVN Siedem. Nie mamy w¹tpliwoœci, e wraz z popraw¹ koniunktury, czêœæ telewizyjna Grupy ITI bêdzie przynosiæ znaczne zyski i jest to segment posiadaj¹cy dobre prognozy rozwoju. Uwa amy jednak, e nast¹pi to dopiero wraz z popraw¹ koniunktury. Widownia TVN skupia siê w oœrodkach miejskich i w du ej mierze s¹ to osoby m³ode, wykszta³cone i z zarobkami powy ej œredniej, czyli segment atrakcyjny dla reklamodawców. Dlatego udzia³ TVN w rynku reklamowym jest wy szy ni wynika to z ogl¹dalnoœci. Wraz z popraw¹ koniunktury rynek reklamowy bêdzie rós³. Uwa amy, e œrednia wzrostu bêdzie wy sza ni œrednia wzrostu PKB. Bior¹c pod uwagê wartoœæ rynku reklamy obecnie (oko³o 2,3 mld z³ netto) i potencja³ wzrostu PKB w przysz³oœci, w tym wraz z wejœciem Polski do Unii Europejskiej, to rynek reklamy telewizyjnej za piêæ lat mo e wynieœæ nawet 3,8 mld z³. Multipleksy s¹ dynamicznie rozwijaj¹cym siê segmentem rozrywki. Uwa amy, e frekwencja w tego typu kinach bêdzie dynamiczniej rosn¹æ, ni w konkurencji, która nie bêdzie mog³a zapewniæ tak wysokiego standardu. Wraz z popraw¹ koniunktury spodziewamy siê dynamicznego wzrostu frekwencji, ze wzglêdu na siln¹ korelacjê z poziomem dochodów spo³eczeñstwa. W Polsce w 2001 roku przeciêtna frekwencja kinowa na 1 mieszkañca wynios³a 0,7. Na Wêgrzech wskaÿnik ten wynosi oko³o 1,5, w Niemczech i W³oszech 1,8-1,9, a w Hiszpanii ponad 3. S¹dzimy, e rynek ten ma du y potencja³ wzrostu i za 5 lat frekwencja mo e wynieœæ nawet 39 mln osób. Grupa ITI ma atrakcyjnych partnerów w spó³kach joint venture. W segmencie produkcji programów telewizyjnych jest to Endemol Entertainment International B.V. posiadaj¹ca 50% udzia³ów w Endemol Television. Dziêki partnerowi TVN mo e emitowaæ takie programy, jak "Big Brother" i "Milionerzy". W segmencie multipleksów partnerem ITI jest UCIMultiplex B.V., jeden z najwiêkszych eurepejskich sieci multipleksów. Ponadto TVN oraz ITI Cinema maj¹ podpisane umowy licencyjne z JHH na mocy których, TVN posiada wy³¹cznoœæ na terenie Polski do zakupów od JHH programów telewizyjnych, a ITI Cinema filmów zarówno kinowych, jak i na kasety video. Efektem synergii w grupie bêdzie zmniejszenie kosztów ( na przyk³ad raz przygotowana wiadomoœæ bêdzie mog³a byæ dostarczona zarówno do TVN, TVN-24, jak i onet.pl), mo liwoœæ umocnienia pozycji w stosunku do domów mediowych, scentralizowanie zakupów i obs³ugi administracyjnej. Wprowadzenie monetyzacji onet.pl powinno przyczyniæ siê do mo liwoœci osi¹gania przez portal zysku. Jednak nie uwa amy, aby nast¹pi³o to szybko. W bie ¹cym roku onet.pl mo e ju osi¹gn¹æ dodatni EBITDA. Rozwój internetu bêdzie w Polsce postêpowa³. Na co raz wiêkszym obszarze dzia³ania telewizji kablowych istnieje mo liwoœæ dobrego, szybkiego po³¹czenia z sieci¹. Jednak najbardziej liczymy na mo liwoœæ przy³¹czania do internetu za pomoc¹ gniazdka elektrycznego. W Krakowie taka mo liwoœæ ju istnieje. S³abe strony i zagro enia: posiada poœrednio 33% udzia³ów TVN, natomiast konsoliduje spó³kê metod¹ pe³n¹. Uwa amy, e w powa nym stopniu zniekszta³ca to wyniki grupy. Po ewentualnym kupnie 33% akcji od SBS, ITI bêdzie posiadaæ poœrednio i bezpoœrednio 66% udzia³ów. Ze wzglêdu na bardzo ograniczone dane, oszacowanie wartoœci TVN by³oby, naszym zdaniem, obarczone zbyt du ¹ niedok³adnoœci¹. Gdyby wyceniæ TVN wed³ug ceny zakupu od SBS, to by³by on wart oko³o 494 mln USD (w zale noœci od kursu akcji SBS), czyli oko³o 1,998 mln z³. 7

8 Bior¹c pod uwagê fakt, e operacje sprzeda y/zakupu przeprowadza siê po odjêciu d³ugu firmy, to wycena ogó³em TVN wzrasta do oko³o 2,142 mln z³ (po uwzglêdnieniu 37,1 mln EURO kredytu konsorcjalnego). Naszym zdaniem ca³y segmencie produkcji i nadawania programów telewizyjnych jest wart oko³o 2,161 mln z³. Nie s¹dzimy, zatem aby cena p³acona przez ITI Holdings by³a cen¹ atrakcyjn¹. Jednoczeœnie dziwne jest, e w tym samym czasie SBS przyzna³o Cz³onkom Komitetu Wykonawczego piêcioletnie opcje na nabycie akcji po cenie 60 USD za jedn¹ sztukê. Rynek reklamy jest obecnie w do³ku. Je eli gospodarka w II po³owie roku zacznie siê szybciej rozwijaæ, to najwczeœniej o ywienie na rynku reklamy mo e nast¹piæ w przysz³ym roku. Jest to efekt opóÿnienia w tym segmencie w stosunku do gospodarki. Dlatego spodziewamy siê obni enia wartoœci rynku reklamy w bie ¹cym roku. Spadek ten mo e byæ jednak mniejszy w segmencie telewizyjnym, poniewa w bie ¹cym roku maj¹ miejsce takie wydarzenia jak Zimowa Olimpiada, Mundial oraz wystêp Adama Ma³ysza w PŒ w skokach narciarskich. Udzia³ TVN w rynku reklamy telewizyjnej w pierwszym kwartale bie ¹cego roku jest szacowany przez Grupê ITI na oko³o 25%. Jest to szacunek nie uwzglêdniaj¹cy rabatów. Wed³ug Mediainfo rabaty w TVN wynosz¹ nawet do 40%, podczas gdy w TVP to oko³o 26%. Zbli ony rabat do TVN ma Polsat (szacunek Mediainfo to oko³o 39%). Uwa amy zatem, ze realny udzia³ TVN w rynku reklamy jest ni szy. W zwi¹zku z kupnem Grupy Onet i Onet.pl Grupa ITI na dzieñ 31 grudnia wykaza³a w pozycji inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wartoœæ firmy z konsolidacji w wysokoœci 119,291 tys. USD. Coroczna amortyzacja tej pozycji bêdzie wynosiæ 6,117 tys USD przez 20 lat. W zwi¹zku z zakupem pozosta³ych akcji Grupy Onet (poprzez transakcje pakietowe oraz publiczne wezwanie do sprzeda y) kwota ta mo e wzrosn¹æ o oko³o 160 mln z³ (w przypadku zakupu wszystkich akcji w ofercie), co oznacza wzrost corocznej amortyzacji o oko³o 8 mln z³. Prawdopodobnie utworzyny dodatkow¹ kwotê wartoœci firmy z konsolidacji ze wzglêdu na kupno 33% TVN powy ej wartoœci ksiêgowej. ITI nie poda³ w Prospekcie, jaka jest wartoœæ ksiêgowa TVN. W zwi¹zku z zakupem przez ITI 33% akcji TVN w zamian miêdzy innymi za 666,666 akcji SBS i ró nic¹ w cenie akcji SBS na gie³dzie NASDAQ pomiêdzy ich objêciem, a odsprzeda ¹, ITI Holdings wyka e w bie ¹cym roku stratê na sprzeda y udzia³ów w wysokoœci prawie 18 mln USD zak³adaj¹c kurs SBS z dnia z dnia 20 czerwca. Obligacje zamienne na kwotê 122,5 mln USD nie zostan¹ zamienione na akcje. Tak zapewni³ BRE Bank. Jednoczeœnie na mocy umowy z dnia 1 czerwca 2001 roku pomiêdzy ITI oraz T.Kolbuszem i P.Wilamem (opisan¹ w prospekcie na str. 147) za³o yliœmy, e obligacje zamienne przez osoby powy sze równie nie zostan¹ zamienione na akcje. W prospekcie czytamy natomiast: "ITI Holding przewiduje, e konieczne bêdzie pozyskanie dodatkowych œrodków na sfinansowanie zobowi¹zañ zwi¹zanych z wyemitowaniem obligacji, je eli znaczna ich czêœæ nie zostanie zamieniona na akcje" (str. 20 Prospektu). W segmencie multipleksów Multikino bêdzie musia³o podzieliæ siê rynkiem z konkurencj¹, która rozwija siê równie szybko. Uwzglêdniaj¹c równie relatywnie drogie bilety w Polsce (cena skorygowana o PKB lub poziom si³y nabywczej nie jest ni sza ni w pozosta³ych krajach, a czêsto nawet wy sza) nie spodziewamy siê wzrostu przychodów ze wzglêdu na wzrost cen biletów. G³ównym motorem wzrostu segmentu bêdzie naszym zdaniem tylko wzrost frekwencji. Grupa ITI jest w du ym stopniu zad³u ona w wiêkszoœci w USD oraz EURO. Obecnie Grupa ITI jest stron¹ nastêpuj¹cych umów kredytowych: 40,5 mln USD na zakup akcji Grupy Onet w transakcji pakietowej z kwietnia i w ramach publicznego wezwania do sprzeda y pozosta³ych akcji. Oprocentowanie kredytu wynosi LIBOR+2,65%. 37,1 mln EURO kredytu konsorcjalnego dla TVN Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sp³aty kredytów, wzrost kapita³u obrotowego i p³atnoœci za nabycie programów telewizyjnych. Oprocentowanie kredytu wynosi EURIBOR+3,75%. 8

9 Cztery mniejsze kredyty w polskiej walucie (w sumie na kwotê oko³o 23 mln z³) zaci¹gniête przez Onet, w tym trzy nie sp³acone w terminie, a jeden wypowiedziany przez Bank Handlowy. Jeden kredyt z³otowy zaci¹gniêty przez TVN na kwotê 8 mln z³. Przewa aj¹ca czêœæ zad³u enia grupy nominowana jest w USD (jeden kredyt i obligacje zamienne) oraz EURO (jeden kredyt). To powoduje bardzo du e ryzyko wp³ywów wahañ kursów walut na wyniki spó³ki. ITI nie zabezpiecza siê jednak na rynku przed wahaniami walut, poniewa jak czytamy w Prospekcie "uzyskanie odpowiednich instrumentów zabezpieczaj¹cych na zadowalaj¹cych warunkach rynkowych w ocenie Emitenta nie by³o mo liwe." (str. 236 Prospektu). W ubieg³ym roku Grupa mog³a w ten sposób generowaæ znaczne przychody finansowe z tytu³u wzmocnienia siê z³otówki. Jednak w I-ym kwartale roku strata na ró nicach kursowych spó³ki wynios³a 2,8 mln USD. Wed³ug naszych obliczeñ od 31 grudnia ubieg³ego roku do 18 czerwca bie ¹cego roku kwota kredytu TVN z tytu³u spadku z³otego w stosunku do EURO zwiêkszy³a siê o 11,7 mln z³ do kwoty 142,3 mln z³ (bez wliczania kosztów kredytu). Zapisy w statucie ITI umo liwiaj¹ Radzie Dyrektorów (odpowiednik Zarz¹du) spó³ki wyemitowanie w ramach tzw. kapita³u autoryzowanego 1,5 mld akcji (300 mln serii A oraz 1,2 mld serii B) bez pytania o zgodê akcjonariuszy, po dowolnej cenie i z mo liwoœci¹ wy³¹czenia prawa poboru: "Rada dyrektorów lub osoby stosownie umocowane (...) mog¹ od czasu do czasu emitowaæ akcje serii A i serii B w takich terminach i na takich warunkach, w tym dotycz¹cych ceny emisyjnej, jakie rada dyrektorów lub umocowane przez ni¹ osoby okreœl¹, dzia³aj¹c wed³ug w³asnego uznania". 7 maja bie ¹cego roku rada dyrektorów holdingu podjê³a uchwa³ê ograniczaj¹c¹ mo liwoœæ emisji akcji autoryzowanych: w ka dym roku bez zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó³ka mo e wyemitowaæ akcje o wartoœci nie przekraczaj¹cej 10 proc. kapita³u zak³adowego, zaœ w trzech kolejnych latach - maksymalnie 20 proc. Ograniczenia te nie wpisano do statutu spó³ki, a naszym zdaniem s¹ one i tak niewystarczaj¹ce. Wœród 1,2 mld akcji serii B znajduje siê mo liwoœæ emisji 60 mln akcji w ramach opcji mened erskich po cenie nominalnej. Jak na obecn¹ ogóln¹ iloœæ akcji 60 mln sztuk to iloœæ, naszym zdaniem, bardzo du a. Uwa amy, e zapisy te s¹ niekorzystne dla potencjalnych przysz³ych akcjonariuszy i nie powinny w ogóle znajdowaæ siê w Statucie spó³ki. Wœród zapisów umowy o udzieleniu kredytu na kwotê 37,1 mln EURO pomiêdzy TVN, a konsorcjum pod przewodnictwem BRE Banku S.A. mo na znaleÿæ zapis daj¹cy bankom mo liwoœæ rozwi¹zania umowy je eli ogl¹dalnoœæ programu spadnie poni ej 10% w jakimkolwiek kwartale. Z uwagi na brak jasnego sprecyzowania co do rodzaju ogl¹dalnoœci, uwa amy e nale y to rozumieæ jako ogl¹dalnoœæ ogó³em. Nie s¹dzimy aby ogl¹dalnoœæ TVN mog³a spaœæ poni ej 10% bez bardzo powa nej przyczyny, jednak zwracamy na ten fakt uwagê. ITI w du ym stopniu kredytuje osoby powi¹zane ze spó³k¹. Sprzeda udzia³ów 31 grudnia 2000 roku w segmencie spo ywczym dla PMB (spó³ka w której akcjonariuszami s¹ równie akcjonariusze ) zosta³a przeprowadzona poprzez udzielenie doœæ atrakcyjnej po yczki (LIBOR +1%) w wysokoœci 7,1 mln USD. sprzeda³ równie udzia³y w segmencie nieruchomoœci, równie osobom powi¹zanym ze spó³k¹. Strata na sprzeda y wszystkich udzia³ów wynios³a 3,3 mln USD. PMB otrzyma³ równie po yczkê w wysokoœci 2 mln USD w lipcu 2001 roku. Ponadto MBC, spó³ka w której akcjonariuszami s¹ w³aœciciele ITI, otrzyma³a gwarancjê ITI na kwotê 4,7 mln USD. Przeciêtny dobowy czas ogl¹dania telewizji w Polsce w 2000 roku to oko³o 222 minuty. Nie odbiega on w sposób znaczny od czasu w innych krajach ( w USA wynosi ono 266 minut, ale we Francji 193, a w Niemczech 190 ). Nie s¹dzimy, aby czas spêdzany przed telewizorem w Polsce móg³ siê znacznie zwiêkszyæ. 9

10 Dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW (mln z³) P 2003P 2004P przychody netto koszty programów i nadawania koszty sprzeda y, zarz¹du i ogólne zysk na sprzeda y udzia³ów/akcji EBITDA EBIT zysk/strata brutto z udzia³ów w jednostkach stowarzyszonych zysk/strata przed kosztami finansowymi i podatkiem saldo finansowe zysk brutto podatek dochodowy zysk netto zysk netto przypadaj¹ca na akcjonariuszy EPS zmiana sprzeda y (%) -9.0% -14.2% 27.3% 27.1% 23.6% zmiana EBIT (%) 600.0% zmiana zysku netto (%) mar a EBITDA (%) 11.2% 110.5% 13.0% 11.1% 20.2% 20.9% mar a EBIT (%) -0.5% 95.8% -3.5% -13.2% 1.1% 6.4% stopa podatkowa (%) 11% 1% 10% mar a netto (%) -5.6% 97.3% -8.9% -16.8% -2.2% 4.1% BILANS (mln z³) P 2003P 2004P maj¹tek trwa³y rzeczowy maj¹tek trwa³y d³ugot. licencje programowe wartoœc niematerialne inwestycje w jedn. stowarzyszonych finans. maj. trwa³y - dost. do sprz pozosta³e aktywa d³ugoterm maj¹tek obrotowy œrodki pieniê ne razem nale noœci aktywa finansowe dost.do przeda y krótkoterm. licencje programowe zapasy pozosta³e sk³adniki maj¹tku obrotowego aktywa razem kapita³ w³asny kapita³ podstawowy kapita³ ze sprz. akcji powy ej ich wart. nomin raezerwa z aktualizacji do wartoœci godziwej skumulowany wynik finansowy netto ró nice kursowe z konsolidacji zobowi¹zania krótkoterminowe zobow. z tytu³u dostaw i us³ug kredyty i po yczki krótkoterm rezerwy pozosta³e oraz rozliczenia miêdzyokr. bierne zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania z tytu³u podatku odroczonego kredyty i po yczki pasywa razem BVPS sprzeda /aktywa (x) d³ug / kapita³ (x) odsetki / EBIT (%) 450% 64% ROE (%) -41.6% 92.6% -9.2% -15.0% -2.6% 5.5% ROA (%) -0.5% 64.4% -1.4% -4.5% 0.5% 3.6% ród³o: BDM PKO BP S.A., S.A. 10

11 Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Wydzia³ Doradztwa Telefony kontaktowe Z-ca Naczelnika Sebastian S³omka miedÿ, przemys³ paliwowy, przemys³ papierniczy, (022) produkcja farb i lakierów telekomunikacja i media banki i finanse informatyka, Internet Rados³aw Solan (022) Robert Brzoza (022) Jaros³aw Pasternak (022) turystyka i hotelarstwo, produkcja opon Rados³aw Biadoñ farmaceutyki, media (022) budownictwo i nieruchomoœci, energetyka Marek Majewski (022) Wydzia³ Transakcji obs³ugi klientów instytucjonalnych Bartosz Janczy (022) Przemys³aw Nowicki (022) Rafa³ Grzybowski (022) Dariusz Andrzejak (0-22) Artur Szymecki (0-22) Niniejsza publikacja zosta³a opracowana przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów BDM. Rozpowszechnianie lub powielanie w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody BDM jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak BDM nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez BDM bez uzgodnieñ ze Spó³kami ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. BDM nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. BDM mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie.

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i sektor: us³ugi hotelarskie 19 kwiecieñ 2002 r. rekomendacja AKUMULUJ kurs docelowy 27.50 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku

Wyniki za 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku Wyniki za 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska) Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Ropa Analitycy Grzegorz Zawada 21-9-43 Monika Kalwasiñska 21-9-41 Przemys³aw Smoliñski 21-9-1 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

spó³kê, mówi¹ce o zysku netto na poziomie 6,5 mln PLN, które jednak e 30 uwzglêdniaj¹ rezerwy na zbêdne materia³y w kwocie oko³o 2 mln PLN,

spó³kê, mówi¹ce o zysku netto na poziomie 6,5 mln PLN, które jednak e 30 uwzglêdniaj¹ rezerwy na zbêdne materia³y w kwocie oko³o 2 mln PLN, sektor: elektrotechniczny 28 kwiecieñ 2004 r. rekomendacja Kupuj kurs docelowy 130,00 PLN RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Generalnie to dobry chłopak był i mało pił Kazik Staszewski Tata dilera Czy warto analizować sprawozdania finansowe? Tak Obecne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach 43. Programy motywacyjne oparte na akcjach Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku, podejmując stosowną uchwałę, wyraziło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo