ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITI Holdings. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI"

Transkrypt

1 sektor: media 24 czerwiec 2002 r. IPO RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) Wyceny akcji poni ej ceny emisyjnej Wyceniliœmy ITI Holding metod¹ Sum of Parts (SOP). Metodê Discount Cash Flow zastosowaliœmy do segmentów produkcji i nadawania programów telewizyjnych oraz rozrywki. W przypadku segmentu nowych technologii przyjêliœmy wycenê zbli on¹ do wartoœci rynkowej. Nadmieniamy tutaj, e braliœmy pod uwagê konsolidacjê pe³n¹ TVN, zatem dzia³amy w dobrej wierze wobec zapewnieñ Rady Dyrektorów, co do dalszego losu udzia³ów 3W w TVN. Ponadto zgodnie z zapowiedziami BRE Banku oraz umow¹ z dnia 1 czerwca 2001 roku pomiêdzy ITI oraz T.Kolbuszem i P.Wilamem (opisan¹ w prospekcie na str. 147) za³o yliœmy, e obligacje zamienne nie zostan¹ zamienione na akcje. Obligacje bêd¹ zatem d³ugiem spó³ki, a iloœæ akcji ogó³em w przypadku powodzenia emisji wyniesie 195,7 mln sztuk. Wycenê SOP trzeba jednak traktowaæ jako szacunek, poniewa przekazane dane finansowe w prospekcie emisyjnym absolutnie nie s¹ na tyle dok³adne, aby je traktowaæ jako podstawê do wyceny rzeczywistej. Naszym zdaniem wycena jednej akcji holdingu metod¹ SOP wynosi oko³o 8,30 z³. Jest ona zatem ni sza od ceny emisyjnej. Przy ustalaniu rekomendacji kierowaliœmy siê jednak przede wszystkim wycen¹ opart¹ na metodach porównawczych dla spó³ek o podobnym profilu dzia³alnoœci notowanych na gie³dach zagranicznych. W tym przypadku jedna akcja jest warta od 5,82 z³ do 9,47 z³ w zale noœci od wskaÿnika. Równie i w tym przypadku wyceny s¹ ni sze od ceny emisyjnej. Nie rekomendujemy kupowania ITI Zdajemy sobie sprawê, e w przypadku powodzenia emisji, ITI bêdzie spó³k¹ du ¹ i p³ynn¹, a wiêc tak¹, na jak¹ rynek czeka i jakich jest coraz mniej. Zadaniem poni szego raportu nie jest jednak stwierdzenie czy emisja akcji siê uda, czy nie. Ta kwestia nas nie interesuje. Dzia³aj¹c zgodnie z zasadami rekomendacji dla spó³ek, bierzemy pod uwagê wartoœæ akcji oraz ich cenê rynkow¹ (w tym przypadku cenê emisyjn¹) i porównuj¹c obie te wartoœci wydajemy rekomendacjê. Poniewa wszystkie wartoœci wycen znajduj¹ siê poni ej ceny emisyjnej uwa amy, e nie jest ona atrakcyjna. Zak³adaj¹c uplasowanie emisji, nie widzimy w najbli szym okresie wystarczaj¹cego potencja³u wzrostu kursu aby rekomendowaæ kupowanie akcji. Skonsolidowane dane finansowe mln z³ P 2003P 2004P sprzeda EBITDA zysk netto EPS (z³) DPS (z³) BVPS (z³) P/E 0.01 neg. neg. neg P/BV EV/EBITDA p - prognoza BDM PKO BP S,A, Ti ck e r GPW Reuters Bloomberg Dane podstawowe min. cena emisyjna (z³) 9.75 wycena SOP (z³) 8.31 wyceny porównawcze (z³) kapitalizacja (mln z³) EV (mln z³) liczba akcji (tys.) free float 49.2% free float (mln z³) 939 œr obrot/msc (mln z³) Akcjonariat* % akcji % g³osów BRE Bank Bruviva Holding MAWA Holding ITI Holdco NEEIF Mesamedia * przy za³o eniu uplasowania emisji i nie wymieniania obligacji zamiennych na akcje analityk: Radek Biadoñ tel. (0-22) segment nowych mediów: Jaros³aw Pasternak tel. (0-22)

2 Podsumowanie inwestycyjne Wyniki bêd¹ s³abe Kryzys gospodarczy w Polsce powoduje, e wartoœæ rynku reklamy spada, a od niej zale y wielkoœæ przychodów ITI. Po pierwszym kwartale roku strata operacyjna wynios³a prawie 3,1 mln USD, czyli 12,9 mln z³. W bie ¹cym roku wzroœnie równie amortyzacja wartoœci firmy z konsolidacji. Na koniec poprzedniego roku wartoœæ ta z tytu³u zakupu Grupy Onet wynosi³a 119 mln USD, prawdopodobnie grupa bêdzie musia³a równie dodaæ do tej kwoty wartoœæ zakupu Grupy Onet w bie ¹cym roku, których koszty zosta³y przez nas oszacowane na oko³o mln z³. Dodatkowo trzeba uwzglêdniæ mo liwoœæ wpisania w wartoœæ firmy z konsolidacji ró nicê pomiêdzy cen¹ zakupu 33% TVN, a jej wartoœci¹ ksiêgow¹. nie przekaza³ w Prospekcie ile wynosi wartoœæ ksiêgowa TVN. W sumie tylko z tytu³u amortyzacji wartoœci firmy z konsolidacji Grupa mo e ponieœæ koszty rzêdu kilkudziesiêciu mln z³ rocznie przy za³o eniu kursu USD w okolicach 4 z³. W 2001 roku amortyzacja wynios³a 3,9 mln USD. Trzeba równie pamiêtaæ, e ujemny bêdzie EBIT Grupy Onet, który powinien byæ ju konsolidowany metod¹ pe³n¹. Je eli dojdzie do emisji akcji, na mocy umowy z SBS przeka e jej akcji SBS. Dotychczas strata z tytu³u spadku wartoœci akcji na rynku NASDAQ odnoszona by³a do kapita³ów w³asnych. W momencie przekazania bêdzie ona zapisana w rachunek wyników. Wed³ug ceny i kursu USD (4,033) z dnia 20 czerwca strata na tej inwestycji wyniesie prawie 18 mln USD, czyli 72,3 mln z³. Odnieœliœmy t¹ kwotê do straty na sprzeda y udzia³ów w bie ¹cym roku. Nie widzimy, zatem adnych szans, aby EBIT móg³ byæ w bie ¹cym roku wy szy od ubeg³orocznego. Du a zale noœæ od wahañ kursów walut Przewa aj¹ca czêœæ zad³u enia grupy nominowana jest w USD (jeden kredyt i obligacje zamienne) oraz EURO (jeden kredyt 37,1 mln dla TVN). To powoduje bardzo du e ryzyko wp³ywów wahañ kursów walut na wyniki spó³ki. ITI nie zabezpiecza siê na rynku przed wahaniami walut, poniewa jak czytamy w Prospekcie "uzyskanie odpowiednich instrumentów zabezpieczaj¹cych na zadowalaj¹cych warunkach rynkowych w ocenie Emitenta nie by³o mo liwe." (str. 236 Prospektu). W ubieg³ym roku Grupa w ten sposób generowa³a znaczne przychody finansowe z tytu³u wzmocnienia siê z³otówki. Od d³u szego czasu jednak mówi siê o przewartoœciowaniu z³otówki, a Rz¹d i Parlament debatuj¹ nad tym jak os³abiæ polsk¹ walutê. Efekt jest taki, e wartoœæ z³otówki od d³u szego czasu spada, a ITI Holding nadal nie zabezpiecza siê na rynku. Wed³ug naszych obliczeñ od 31 grudnia ubieg³ego roku do 18 czerwca bie ¹cego roku powy szy brak "zadowalaj¹cych warunków rynkowych" zabezpieczeñ kosztowa³ TVN ju oko³o 11,7 mln z³ (bez wliczania kosztów kredytu) z tytu³u wzrostu wartoœci zaci¹gniêtego kredytu i spadku z³otego w stosunku do EURO. W I-ym kwartale roku strata na ró nicach kursowych wynios³a ju 2,8 mln USD. Najwa niejsze zagro enia dla przysz³ych akcjonariuszy Zwracamy uwagê na analizê SWOT w tym raporcie. Wœród zagro eñ dla potencjalnych przysz³ych nowych akcjonariuszy nale y wymieniæ mo liwoœæ emisji 1,5 mld akcji bez prawa poboru po dowolnej cenie (w tym do 60 mln akcji po cenie nominalnej w ramach opcji mened erskiej). Zwracamy równie uwagê na doœæ wysokie zad³u enie holdingu nominowane w USD i EURO, nie stosowanie zabezpieczeñ od wahañ kursów walut, kupowanie udzia³ów w spó³kach znacznie powy ej ich wartoœci ksiêgowej, a tak e na nastêpuj¹cy zapis w prospekcie: "ITI Holding przewiduje, e konieczne bêdzie pozyskanie dodatkowych œrodków na sfinansowanie zobowi¹zañ zwi¹zanych z wyemitowaniem obligacji, je eli znaczna ich czêœæ nie zostanie zamieniona na akcje" (str. 20 Prospektu). Pozostawiamy ten cytat bez komentarza. 2

3 Wycena WYCENA SOP Zosta³a ona przeprowadzona poprzez wyceny poszczególnych segmentów grupy ITI: produkcji i nadawania programów telewizyjnych, rozrywki oraz nowych mediów. Ze wzglêdu na bardzo ograniczone dostêpne dane dotycz¹ce poszczególnych spó³ek zale nych i stowarzyszonych w grupie ITI nie przeprowadzaliœmy oddzielnych wycen TVN, TVN-24 i innych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy. Taka wycena, naszym zdaniem, by³aby obarczona zbyt du ym ryzykiem niedok³adnoœci. Ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ szczegó³owoœæ danych finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym, wycenê SOP nale y traktowaæ jako szacowan¹ wartoœæ poszczególnych segmentów. W rekomendacji najwiêksz¹ wagê przypisaliœmy wycenie porównawczej, a nie wycenie SOP. WYCENA SEGMENTU PRODUKCJI I NADAWANIA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Zosta³a przeprowadzona na podstawie poni szych za³o eñ: Lekki spadek na rynku reklamy telewizyjnej w bie ¹cym roku. Pomimo znacznego spowolnienia gospodarczego, dziêki transmisjom Zimowych Igrzysk Olimpijskich, konkursie skoków narciarskich oraz Mistrzostwom Œwiata w Pi³ce No nej niektóre stacje telewizyjne bêd¹ mog³y ograniczyæ spadek przychodów. Je eli gospodarka zacznie siê rozwijaæ, to w przysz³ym roku rynek reklamy powinien ju wzrosn¹æ. Trzeba tutaj zaznaczyæ, e wartoœæ rynku reklamy telewizyjnej szacowana jest na podstawie danych cennikowych. Jest to wa na uwaga, poniewa szacunki nie obejmuj¹ prowizji dla domów mediowych, rabatów i upustów, nie odzwierciedlaj¹ zatem realnych wp³ywów z reklam w stacjach. O ile rynek reklamy telewizyjnej brutto jest szacowany na oko³o 5,6-6,1 mld z³, to netto ju tylko na 2,1-2,5 mld z³. Uwa amy, e w przysz³ym roku g³ówny wzrost w tym segmencie bêdzie siê odbywa³ dziêki zmniejszaniu rabatów, a nie wzroœcie cenników. W naszej prognozie podaliœmy ceny netto, bior¹c za punkt wyjœciowy œredni¹ prognoz netto z 2001 roku, czyli 2,3 mld z³. Spadek ogl¹dalnoœci TVN w bie ¹cym roku ze wzglêdu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, konkurs skoków narciarskich oraz Mistrzostwa Œwiata w Pi³ce No nej, które nie s¹ transmitowane, ani retransmitowane w TVN. W I-ym kwartale bie ¹cego roku ogl¹dalnoœæ TVN miêdzy innymi z dwóch pierwszych powodów spad³a do 18,8% z 21,1% œrednio w 2001 roku ( udzia³ w widowni w zasiêgu nadawania TVN w czasie prime time ). Wzrost udzia³u w rynku w bie ¹cym roku TVP i Polsatu ze wzglêdu na transmisje Olimpiady, skoków narciarskich oraz Mundialu. Spodziewamy siê realnego spadku sprzeda y TVN (pod pojêciem realny rozumiemy sprzeda z upustami i rabatami). Podpisanie w bie ¹cym roku przez TVN-24 umowy z sieci¹ PTK, a tak e z wiêkszoœci¹ pozosta³ych operatorów kablowych. Nie wliczaliœmy uruchomienia nowych kana³ów tematycznych, poniewa spó³ka co prawda je planuje, jednak na razie inwestycje te nie s¹ zatwierdzone. Spó³ka szacuje, e uruchomienie jednego kana³u tematycznego to koszt oko³o 10 mln USD. Zmniejszanie restrykcyjnoœci polityki pieniê nej. Wzrost FCF po 2011 roku w celu oszacowania wartoœci rezydualnej spó³ki wed³ug zerowej stopu wzrostu. 3

4 DCF TV 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P PKB i inflacja wzrost PKB w Polsce ( % ) inflacja œrednioroczna ( % ) Wartoœæ rynku reklamy w TV netto ( mln z³ ) ogl¹dalnoœæ TVN (%) ogl¹dalnoœæ TVN Siedem (%) prognozowana wartoœæ FCF Przychody ogó³em Koszty ogó³em Ró nica na dzia³alnoœci operacyjnej EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja inwestycje FCF kalkulacja WACC stopa wolna od ryzyka (%) premia rynkowa (%) koszt kapita³u (%) WACC (%) wycena DCFC Suma DFCF 981 wartoœæ rezydualna zaktualizowana wartoœæ rezydualna Wartoœæ aktywów pozaoperacyjnych 0 d³ug netto 0.0 Wartoœæ firmy Udzia³ 100% Wycena udzia³u ITI ( z³ ) Wartoœæ 1 akcji ( z³ ) %FCF-1.0 %FCF-.05 %FCF %FCF+0.5 %FCF+1.0 WACC WACC WACC WACC WACC ród³o: BDM PKO BP SA WYCENA SEGMENTU ROZRYWKI Zosta³a przeprowadzona na podstawie poni szych za³o eñ: Z powodu znacznego spowolnienia gospodarczego prognozujemy spadek frekwencji w kinach w bie ¹cym roku. Uwa amy, e wobec rzadszych wizyt w kinach, wiêkszym powodzeniem cieszyæ siê bêd¹ te, które zapewniaj¹ wysoki standard. Dlatego spodziewamy siê wzrostu udzia³u multipleksów w rynku. Prognozowany wy szy wzrost gospodarczy od przysz³ego roku umo liwi wzrost frekwencji w kinach. Spodziewamy siê, e w przeci¹gu piêciu lat frekwencja w kinach mo e wzrosn¹æ o ponad 75%. Spodziewamy siê, e Multikino równie zwiêkszy frekwencjê w bie ¹cym roku, tak e ze wzglêdu na uruchomieniem w kwietniu kina w Bydgoszczy. Dwa nowe kina (w odzi i Szczecinie) powinny zostaæ oddane do u ytku do koñca 2003 roku, co równie bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na sprzeda. Je eli w przysz³ym roku gospodarka zacznie siê rozwijaæ, to Multikino bêdzie mog³o liczyæ na wzrost frekwencji, sprzeda y i rentownoœci. Spodziewamy siê wzrostu konkurencji na rynku, g³ównie w segmencie multipleksów. Multikino bêdzie musia³o podzieliæ siê rynkiem z innymi operatorami. 4

5 Spodziewamy siê dynamiki sprzeda y w segmencie dystrybucji filmowej oraz kaset video na poziomie zbli onym do sprzeda y dzia³alnoœci kinowej. Dok³adne oszacowanie tej dzia³alnoœci jest, naszym zdaniem, niemo liwe ze wzglêdu na du y udzia³ takich czynników jak atrakcyjnoœæ przysz³ych produkcji filmowych firm z którymi Grupa ITI ma podpisane umowy na dystrybucjê. Zmniejszanie restrykcyjnoœci polityki pieniê nej. Wzrost FCF po 2011 roku w celu oszacowania wartoœci rezydualnej spó³ki wed³ug zerowej stopu wzrostu. DCF rozrywka 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P PKB i inflacja wzrost PKB w Polsce ( % ) inflacja œrednioroczna ( % ) frekwencja w kinach ( mln osób ) udzia³ Multikina w rynku (%) prognozowana wartoœæ FCF Przychody ogó³em Koszty ogó³em Ró nica na dzia³alnoœci operacyjnej EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja inwestycje FCF kalkulacja WACC stopa wolna od ryzyka (%) premia rynkowa (%) koszt kapita³u (%) WACC (%) wycena DCFC Suma DFCF -17 wartoœæ rezydualna 650 zaktualizowana wartoœæ rezydualna 261 Wycena segmentu ( z³ ) Wartoœæ 1 akcji ( z³ ) %FCF-1.0 %FCF-.05 %FCF %FCF+0.5 %FCF+1.0 WACC WACC WACC WACC WACC ród³o: BDM PKO BP SA WYCENA SEGMENTU NOWYCH MEDIÓW Jednym z wa niejszych aktywów ITI jest grupa maj¹ca za zadanie prezentacjê i uzupe³nianie oferty medialnej ITI w internecie. Jest to droga, któr¹ wybra³o kilka podmiotów na œwiecie, a najwiêksz¹ tego typu transakcj¹ by³ zakup AOL przez Time Warner. Zakup grupy Onet to próba stworzenia podmiotu niejako oferuj¹cego swoje treœci na wszystkich mo liwych platformach. By³a to szeroko komentowana transakcja na polskim rynki internetu zaaran owana przez BRE. Portal Onet.pl by³ i jest wiod¹cym portalem w Polsce. Jak na razie jednak czêœæ internetowa praktycznie w ka dym przypadku przynosi straty. I to w grê wchodz¹ bardzo du e straty. Dla przyk³adu Grupa Onet w ubieg³ym roku mia³a 24,4 mln z³ straty przy przychodach na poziomie 75,8 mln z³, czyli wiêcej ni w 2000 roku gdy strata wynios³a 13,5 mln z³ przy 57,1 mln z³. To pokazuje skalê i nak³ady jakie nale y przeznaczaæ na t¹ dzia³alnoœæ. Oczywiœcie kluczowym "generatorem strat" jest tu portal Onet.pl jednak to w³aœnie na nim oparta jest strategia medialna grupy ITI. Inne spó³ki z grupy takie jak Pascal, DoktorQ czy Tenbit.pl nie s¹ obecnie w stanie wygenerowaæ odpowiednio wysokich przychodów aby te straty zneutralizowaæ. W dniu

6 dosz³o do wezwania ze strony ITI na 40,01% akcji Grupy Onet po 30 z³ za jedn¹ akcjê. Uwa amy, podobnie jak wiêkszoœæ analityków, e jest to cena odpowiadaj¹ca wartoœci spó³ki w chwili obecnej i wiêkszoœæ akcjonariuszy prawdopodobnie sprzeda swoje pakiety w tym wezwaniu. W wyniku tego przyjmujemy wartoœæ Grupy Onet w strukturze ITI na 30 z³, co w przeliczeniu daje nam wartoœæ w wysokoœci 206,5 mln z³. Wed³ug zasady ostro nej wyceny wartoœæ tenbit.pl szacujemy obecnie na 0 z³, ze wzglêdu na ci¹g³e generowanie strat. Jak na razie nie widzimy mo liwoœci, aby w najbli szym czasie mog³o siê to zmieniæ. Równie ze wzglêdu na zasadê ostro nej wyceny projekt VISP nie zosta³ wyceniony, poniewa nie zosta³ on jeszcze uruchomiony. CZNA WYCENA GRUPY ITI Za³o enia: Segment Nowe Media wyceniliœmy ³¹cznie z ca³¹ Grup¹ Onet dyskontuj¹c ju jego przysz³y zakup przez ITI Holding. TVN jest wyceniany w grupie metod¹ pe³n¹. My uwa amy, e powinny one byæ wycenione metod¹ proporcjonaln¹, czyli w taki sposób w jaki ITI Holding jest jego udzia³owcem. Rada Dyrektorów zapewnia, e 3W jest udzia³owcem tylko dopóki nie zmieni¹ siê polskie przepisy prawne, w taki sposób aby w³aœcicielem móg³ byæ podmiot zagraniczny. W dobrej wierze bierzemy pod uwagê wycenê metod¹ pe³n¹. Segment Rozrywki jest konsolidowany w Grupie metod¹ proporcjonaln¹ w spó³kach, gdzie ITI nie posiada wiêkszoœciowego udzia³u i metod¹ pe³n¹ w spó³kach, w których jest w³aœcicielem 100%. Tutaj zatem udzia³ w wycenie SOP jest pe³ny, czyli taki jak wykazywany w sprawozdaniach finansowych. Kurs dolara przyjêliœmy kurs z dnia 18 czerwca 4,045 z³. Segment dzia³alnoœci Wartoœæ Produkcja i nadawanie programów telewizyjnych (mln z³) 2, Rozrywka (mln z³) Nowe media (mln z³) Dodatkowe wp³ywy z synergii (mln z³) SOP (mln z³) 2, Skonsolidowany d³ug netto (mln z³) Œrodki na zakup TVN od SBS (mln z³) Wycena (mln z³) 1, Iloœæ akcji (mln sztuk) 196 Cena jednej akcji (z³) 8,31 ród³o: BDM PKO BP SA Jak zatem widaæ z powy szej wyceny, szacowana przez nas wartoœæ akcji wynosi tylko oko³o 8,30 z³, pomimo przyjêcia pe³nej metody konsolidacji TVN. 6

7 Analiza SWOT Mocne strony i szanse: TVN ma siln¹ pozycjê na rynku mediów: jest czwart¹ stacj¹ ogólnopolsk¹ pod wzglêdem ogl¹dalnoœci w Polsce. TVN-24 jest jedynym informacyjnym kana³em telewizyjnym. Wa n¹ ofert¹ uzupe³niaj¹c¹ bêdzie równie TVN Siedem. Nie mamy w¹tpliwoœci, e wraz z popraw¹ koniunktury, czêœæ telewizyjna Grupy ITI bêdzie przynosiæ znaczne zyski i jest to segment posiadaj¹cy dobre prognozy rozwoju. Uwa amy jednak, e nast¹pi to dopiero wraz z popraw¹ koniunktury. Widownia TVN skupia siê w oœrodkach miejskich i w du ej mierze s¹ to osoby m³ode, wykszta³cone i z zarobkami powy ej œredniej, czyli segment atrakcyjny dla reklamodawców. Dlatego udzia³ TVN w rynku reklamowym jest wy szy ni wynika to z ogl¹dalnoœci. Wraz z popraw¹ koniunktury rynek reklamowy bêdzie rós³. Uwa amy, e œrednia wzrostu bêdzie wy sza ni œrednia wzrostu PKB. Bior¹c pod uwagê wartoœæ rynku reklamy obecnie (oko³o 2,3 mld z³ netto) i potencja³ wzrostu PKB w przysz³oœci, w tym wraz z wejœciem Polski do Unii Europejskiej, to rynek reklamy telewizyjnej za piêæ lat mo e wynieœæ nawet 3,8 mld z³. Multipleksy s¹ dynamicznie rozwijaj¹cym siê segmentem rozrywki. Uwa amy, e frekwencja w tego typu kinach bêdzie dynamiczniej rosn¹æ, ni w konkurencji, która nie bêdzie mog³a zapewniæ tak wysokiego standardu. Wraz z popraw¹ koniunktury spodziewamy siê dynamicznego wzrostu frekwencji, ze wzglêdu na siln¹ korelacjê z poziomem dochodów spo³eczeñstwa. W Polsce w 2001 roku przeciêtna frekwencja kinowa na 1 mieszkañca wynios³a 0,7. Na Wêgrzech wskaÿnik ten wynosi oko³o 1,5, w Niemczech i W³oszech 1,8-1,9, a w Hiszpanii ponad 3. S¹dzimy, e rynek ten ma du y potencja³ wzrostu i za 5 lat frekwencja mo e wynieœæ nawet 39 mln osób. Grupa ITI ma atrakcyjnych partnerów w spó³kach joint venture. W segmencie produkcji programów telewizyjnych jest to Endemol Entertainment International B.V. posiadaj¹ca 50% udzia³ów w Endemol Television. Dziêki partnerowi TVN mo e emitowaæ takie programy, jak "Big Brother" i "Milionerzy". W segmencie multipleksów partnerem ITI jest UCIMultiplex B.V., jeden z najwiêkszych eurepejskich sieci multipleksów. Ponadto TVN oraz ITI Cinema maj¹ podpisane umowy licencyjne z JHH na mocy których, TVN posiada wy³¹cznoœæ na terenie Polski do zakupów od JHH programów telewizyjnych, a ITI Cinema filmów zarówno kinowych, jak i na kasety video. Efektem synergii w grupie bêdzie zmniejszenie kosztów ( na przyk³ad raz przygotowana wiadomoœæ bêdzie mog³a byæ dostarczona zarówno do TVN, TVN-24, jak i onet.pl), mo liwoœæ umocnienia pozycji w stosunku do domów mediowych, scentralizowanie zakupów i obs³ugi administracyjnej. Wprowadzenie monetyzacji onet.pl powinno przyczyniæ siê do mo liwoœci osi¹gania przez portal zysku. Jednak nie uwa amy, aby nast¹pi³o to szybko. W bie ¹cym roku onet.pl mo e ju osi¹gn¹æ dodatni EBITDA. Rozwój internetu bêdzie w Polsce postêpowa³. Na co raz wiêkszym obszarze dzia³ania telewizji kablowych istnieje mo liwoœæ dobrego, szybkiego po³¹czenia z sieci¹. Jednak najbardziej liczymy na mo liwoœæ przy³¹czania do internetu za pomoc¹ gniazdka elektrycznego. W Krakowie taka mo liwoœæ ju istnieje. S³abe strony i zagro enia: posiada poœrednio 33% udzia³ów TVN, natomiast konsoliduje spó³kê metod¹ pe³n¹. Uwa amy, e w powa nym stopniu zniekszta³ca to wyniki grupy. Po ewentualnym kupnie 33% akcji od SBS, ITI bêdzie posiadaæ poœrednio i bezpoœrednio 66% udzia³ów. Ze wzglêdu na bardzo ograniczone dane, oszacowanie wartoœci TVN by³oby, naszym zdaniem, obarczone zbyt du ¹ niedok³adnoœci¹. Gdyby wyceniæ TVN wed³ug ceny zakupu od SBS, to by³by on wart oko³o 494 mln USD (w zale noœci od kursu akcji SBS), czyli oko³o 1,998 mln z³. 7

8 Bior¹c pod uwagê fakt, e operacje sprzeda y/zakupu przeprowadza siê po odjêciu d³ugu firmy, to wycena ogó³em TVN wzrasta do oko³o 2,142 mln z³ (po uwzglêdnieniu 37,1 mln EURO kredytu konsorcjalnego). Naszym zdaniem ca³y segmencie produkcji i nadawania programów telewizyjnych jest wart oko³o 2,161 mln z³. Nie s¹dzimy, zatem aby cena p³acona przez ITI Holdings by³a cen¹ atrakcyjn¹. Jednoczeœnie dziwne jest, e w tym samym czasie SBS przyzna³o Cz³onkom Komitetu Wykonawczego piêcioletnie opcje na nabycie akcji po cenie 60 USD za jedn¹ sztukê. Rynek reklamy jest obecnie w do³ku. Je eli gospodarka w II po³owie roku zacznie siê szybciej rozwijaæ, to najwczeœniej o ywienie na rynku reklamy mo e nast¹piæ w przysz³ym roku. Jest to efekt opóÿnienia w tym segmencie w stosunku do gospodarki. Dlatego spodziewamy siê obni enia wartoœci rynku reklamy w bie ¹cym roku. Spadek ten mo e byæ jednak mniejszy w segmencie telewizyjnym, poniewa w bie ¹cym roku maj¹ miejsce takie wydarzenia jak Zimowa Olimpiada, Mundial oraz wystêp Adama Ma³ysza w PŒ w skokach narciarskich. Udzia³ TVN w rynku reklamy telewizyjnej w pierwszym kwartale bie ¹cego roku jest szacowany przez Grupê ITI na oko³o 25%. Jest to szacunek nie uwzglêdniaj¹cy rabatów. Wed³ug Mediainfo rabaty w TVN wynosz¹ nawet do 40%, podczas gdy w TVP to oko³o 26%. Zbli ony rabat do TVN ma Polsat (szacunek Mediainfo to oko³o 39%). Uwa amy zatem, ze realny udzia³ TVN w rynku reklamy jest ni szy. W zwi¹zku z kupnem Grupy Onet i Onet.pl Grupa ITI na dzieñ 31 grudnia wykaza³a w pozycji inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wartoœæ firmy z konsolidacji w wysokoœci 119,291 tys. USD. Coroczna amortyzacja tej pozycji bêdzie wynosiæ 6,117 tys USD przez 20 lat. W zwi¹zku z zakupem pozosta³ych akcji Grupy Onet (poprzez transakcje pakietowe oraz publiczne wezwanie do sprzeda y) kwota ta mo e wzrosn¹æ o oko³o 160 mln z³ (w przypadku zakupu wszystkich akcji w ofercie), co oznacza wzrost corocznej amortyzacji o oko³o 8 mln z³. Prawdopodobnie utworzyny dodatkow¹ kwotê wartoœci firmy z konsolidacji ze wzglêdu na kupno 33% TVN powy ej wartoœci ksiêgowej. ITI nie poda³ w Prospekcie, jaka jest wartoœæ ksiêgowa TVN. W zwi¹zku z zakupem przez ITI 33% akcji TVN w zamian miêdzy innymi za 666,666 akcji SBS i ró nic¹ w cenie akcji SBS na gie³dzie NASDAQ pomiêdzy ich objêciem, a odsprzeda ¹, ITI Holdings wyka e w bie ¹cym roku stratê na sprzeda y udzia³ów w wysokoœci prawie 18 mln USD zak³adaj¹c kurs SBS z dnia z dnia 20 czerwca. Obligacje zamienne na kwotê 122,5 mln USD nie zostan¹ zamienione na akcje. Tak zapewni³ BRE Bank. Jednoczeœnie na mocy umowy z dnia 1 czerwca 2001 roku pomiêdzy ITI oraz T.Kolbuszem i P.Wilamem (opisan¹ w prospekcie na str. 147) za³o yliœmy, e obligacje zamienne przez osoby powy sze równie nie zostan¹ zamienione na akcje. W prospekcie czytamy natomiast: "ITI Holding przewiduje, e konieczne bêdzie pozyskanie dodatkowych œrodków na sfinansowanie zobowi¹zañ zwi¹zanych z wyemitowaniem obligacji, je eli znaczna ich czêœæ nie zostanie zamieniona na akcje" (str. 20 Prospektu). W segmencie multipleksów Multikino bêdzie musia³o podzieliæ siê rynkiem z konkurencj¹, która rozwija siê równie szybko. Uwzglêdniaj¹c równie relatywnie drogie bilety w Polsce (cena skorygowana o PKB lub poziom si³y nabywczej nie jest ni sza ni w pozosta³ych krajach, a czêsto nawet wy sza) nie spodziewamy siê wzrostu przychodów ze wzglêdu na wzrost cen biletów. G³ównym motorem wzrostu segmentu bêdzie naszym zdaniem tylko wzrost frekwencji. Grupa ITI jest w du ym stopniu zad³u ona w wiêkszoœci w USD oraz EURO. Obecnie Grupa ITI jest stron¹ nastêpuj¹cych umów kredytowych: 40,5 mln USD na zakup akcji Grupy Onet w transakcji pakietowej z kwietnia i w ramach publicznego wezwania do sprzeda y pozosta³ych akcji. Oprocentowanie kredytu wynosi LIBOR+2,65%. 37,1 mln EURO kredytu konsorcjalnego dla TVN Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sp³aty kredytów, wzrost kapita³u obrotowego i p³atnoœci za nabycie programów telewizyjnych. Oprocentowanie kredytu wynosi EURIBOR+3,75%. 8

9 Cztery mniejsze kredyty w polskiej walucie (w sumie na kwotê oko³o 23 mln z³) zaci¹gniête przez Onet, w tym trzy nie sp³acone w terminie, a jeden wypowiedziany przez Bank Handlowy. Jeden kredyt z³otowy zaci¹gniêty przez TVN na kwotê 8 mln z³. Przewa aj¹ca czêœæ zad³u enia grupy nominowana jest w USD (jeden kredyt i obligacje zamienne) oraz EURO (jeden kredyt). To powoduje bardzo du e ryzyko wp³ywów wahañ kursów walut na wyniki spó³ki. ITI nie zabezpiecza siê jednak na rynku przed wahaniami walut, poniewa jak czytamy w Prospekcie "uzyskanie odpowiednich instrumentów zabezpieczaj¹cych na zadowalaj¹cych warunkach rynkowych w ocenie Emitenta nie by³o mo liwe." (str. 236 Prospektu). W ubieg³ym roku Grupa mog³a w ten sposób generowaæ znaczne przychody finansowe z tytu³u wzmocnienia siê z³otówki. Jednak w I-ym kwartale roku strata na ró nicach kursowych spó³ki wynios³a 2,8 mln USD. Wed³ug naszych obliczeñ od 31 grudnia ubieg³ego roku do 18 czerwca bie ¹cego roku kwota kredytu TVN z tytu³u spadku z³otego w stosunku do EURO zwiêkszy³a siê o 11,7 mln z³ do kwoty 142,3 mln z³ (bez wliczania kosztów kredytu). Zapisy w statucie ITI umo liwiaj¹ Radzie Dyrektorów (odpowiednik Zarz¹du) spó³ki wyemitowanie w ramach tzw. kapita³u autoryzowanego 1,5 mld akcji (300 mln serii A oraz 1,2 mld serii B) bez pytania o zgodê akcjonariuszy, po dowolnej cenie i z mo liwoœci¹ wy³¹czenia prawa poboru: "Rada dyrektorów lub osoby stosownie umocowane (...) mog¹ od czasu do czasu emitowaæ akcje serii A i serii B w takich terminach i na takich warunkach, w tym dotycz¹cych ceny emisyjnej, jakie rada dyrektorów lub umocowane przez ni¹ osoby okreœl¹, dzia³aj¹c wed³ug w³asnego uznania". 7 maja bie ¹cego roku rada dyrektorów holdingu podjê³a uchwa³ê ograniczaj¹c¹ mo liwoœæ emisji akcji autoryzowanych: w ka dym roku bez zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó³ka mo e wyemitowaæ akcje o wartoœci nie przekraczaj¹cej 10 proc. kapita³u zak³adowego, zaœ w trzech kolejnych latach - maksymalnie 20 proc. Ograniczenia te nie wpisano do statutu spó³ki, a naszym zdaniem s¹ one i tak niewystarczaj¹ce. Wœród 1,2 mld akcji serii B znajduje siê mo liwoœæ emisji 60 mln akcji w ramach opcji mened erskich po cenie nominalnej. Jak na obecn¹ ogóln¹ iloœæ akcji 60 mln sztuk to iloœæ, naszym zdaniem, bardzo du a. Uwa amy, e zapisy te s¹ niekorzystne dla potencjalnych przysz³ych akcjonariuszy i nie powinny w ogóle znajdowaæ siê w Statucie spó³ki. Wœród zapisów umowy o udzieleniu kredytu na kwotê 37,1 mln EURO pomiêdzy TVN, a konsorcjum pod przewodnictwem BRE Banku S.A. mo na znaleÿæ zapis daj¹cy bankom mo liwoœæ rozwi¹zania umowy je eli ogl¹dalnoœæ programu spadnie poni ej 10% w jakimkolwiek kwartale. Z uwagi na brak jasnego sprecyzowania co do rodzaju ogl¹dalnoœci, uwa amy e nale y to rozumieæ jako ogl¹dalnoœæ ogó³em. Nie s¹dzimy aby ogl¹dalnoœæ TVN mog³a spaœæ poni ej 10% bez bardzo powa nej przyczyny, jednak zwracamy na ten fakt uwagê. ITI w du ym stopniu kredytuje osoby powi¹zane ze spó³k¹. Sprzeda udzia³ów 31 grudnia 2000 roku w segmencie spo ywczym dla PMB (spó³ka w której akcjonariuszami s¹ równie akcjonariusze ) zosta³a przeprowadzona poprzez udzielenie doœæ atrakcyjnej po yczki (LIBOR +1%) w wysokoœci 7,1 mln USD. sprzeda³ równie udzia³y w segmencie nieruchomoœci, równie osobom powi¹zanym ze spó³k¹. Strata na sprzeda y wszystkich udzia³ów wynios³a 3,3 mln USD. PMB otrzyma³ równie po yczkê w wysokoœci 2 mln USD w lipcu 2001 roku. Ponadto MBC, spó³ka w której akcjonariuszami s¹ w³aœciciele ITI, otrzyma³a gwarancjê ITI na kwotê 4,7 mln USD. Przeciêtny dobowy czas ogl¹dania telewizji w Polsce w 2000 roku to oko³o 222 minuty. Nie odbiega on w sposób znaczny od czasu w innych krajach ( w USA wynosi ono 266 minut, ale we Francji 193, a w Niemczech 190 ). Nie s¹dzimy, aby czas spêdzany przed telewizorem w Polsce móg³ siê znacznie zwiêkszyæ. 9

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji

Sygnity. akumuluj. Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat. sektor IT. Krótki vs d³ugi okres. Podniesienie wyceny i rekomendacji sektor IT 11 paÿdziernika 2010 akumuluj poprzednia rekomendacja: sprzedaj Cena: Cena docelowa: 15.5 18.0 Optymizm zarz¹du mimo kolejnych strat Bie ¹cy rok jest kolejnym, w którym poka e straty. Bêd¹ one

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5 bran a IT 28 wrzeœnia 2010 neutralnie poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 54.7 58.9 Ryzykowny rozwój przez przejêcia systematycznie buduje grupê poprzez zagraniczne przejêcia, które

Bardziej szczegółowo

Agora. akumuluj. Solidne wyniki pomimo s³abego rynku. media. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji

Agora. akumuluj. Solidne wyniki pomimo s³abego rynku. media. Solidny II kwarta³ pomimo jednorazówki. Podniesienie prognozy, wyceny i rekomendacji media 26 sierpnia 20 akumuluj poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 24.0 27.6 Solidne wyniki pomimo s³abego rynku W II kwartale rynek reklamy wzrós³ o 8% r/r, co oznacza po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowlanych 26 listopada 20 kupuj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 3.23 3.97 Wzrost sprzeda y na rynku krajowym Ceramika poda³a dobre wyniki finansowe za III kw.

Bardziej szczegółowo

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* Mirbud sektor budowlany 9 marca 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 4.70 5.28 Wysoka rentownoœæ i szybki rozwój Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowalnych 27 sierpnia 2008 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 3.9 5.1 Kolejny dobry kwarta³ Ceramika poda³a bardzo dobre wyniki finansowe za II kw. 2008 roku,

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Kontrakt w Œwinoujœciu priorytetem. sektor budowalny. Wyniki II kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Kontrakt w Œwinoujœciu priorytetem. sektor budowalny. Wyniki II kwarta³u. Wycena i rekomendacja 19 sierpnia 2009 neutralnie sektor budowalny poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 224.0 201.9 Kontrakt w Œwinoujœciu priorytetem GK poda³a dobre wyniki finansowe za II kw. 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo