Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia"

Transkrypt

1 Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia Paulina Marczak Departament Zarządzania Produktami Gołuchów, 13 października 2011 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego (1/2) Jesteśmy jedynym bankiem paostwowym w Polsce Do podstawowych celów działalności BGK ( ) należy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego Posiadamy rating długoterminowy A- (równy ratingowi Polski) W latach udzieliliśmy publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek na łączną kwotę 2,186 mld zł. 2

3 Bank Gospodarstwa Krajowego (2/2) Zarządzamy programami rządowymi (np. Rządowy Program Wspierania Eksportu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Pierwszy Biznes) Obsługujemy fundusze paostwowe (np. Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) Zapewniamy dostęp do największej sieci obsługi kasowej w Polsce Przyjmujemy wolne środki jednostek budżetowych przekazywane w ramach konsolidacji finansów publicznych Odpowiadamy za wypłatę większości przyznanych Polsce środków europejskich Prowadzimy bankową obsługę Narodowego Funduszu Zdrowia 3

4 BGK jedyną instytucją finansową długofalowo wspierającą podmioty służby zdrowia Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek, położnych* Pożyczka na finansowanie restrukturyzacji PZOZ Kredyt na zakup sprzętu medycznego Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Plan B Kredyt obrotowy dla podmiotów udzielających świadczeo zdrowotnych Obsługa NFZ Preferencyjne kredyty na adaptacje pomieszczeo, zakup wyposażenia, aparatury lub sprzętu medycznego oraz środków transportu Umorzenie części długów i zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie pozostałych zobowiązao Kredyt na zakup nowego sprzętu medycznego przez lekarzy i współtworzone przez nich spółki osobowe Spłata części zobowiązao przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu SPZOZ Preferencyjny kredyt zabezpieczony cesją wierzytelności z kontraktu z NFZ * Program zakooczony w lipcu 2011 r. 4

5 Kompleksowa obsługa bankowa działalności podmiotów sektora publicznego RACHUNKI BANKOWE rachunki bieżące i pomocnicze atrakcyjna oferta lokat negocjowanych FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI kredyty obrotowe i inwestycyjne kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyty z dopłatami NFOŚiGW i WFOŚiGW USŁUGI ROZLICZENIOWE przelewy zlecenia stałe i polecenia zapłaty System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) BANKOWOŚD ELEKTRONICZNA KARTY PŁATNICZE prostota obsługi szeroka funkcjonalnośd wysoki poziom bezpieczeostwa wygoda bezpieczeostwo 5

6 Zadłużenie Szpitali Zobowiązania SPZOZ (w mld zł) ,58 5,34 6,66 6 6,89 7,62 7,39 7, ,87 4,93 3,72 2,67 2,36 2,24 2, wymagalne niewymagalne Wysoki poziom zadłużenia (także przeterminowanego) prowadzi do problemów o różnorodnym charakterze, np.: wysokiego poziomu kosztów finansowych (w szczególności z tytułu odsetek karnych) konieczności korzystania z kredytu kupieckiego, który podnosi poziom cen produktów i usług braku zdolności kredytowej ryzyka utraty płynności finansowej kształtowania się wizerunku Szpitala jako mniej wiarygodnego kontrahenta 6

7 Kto zarabia na trudnej sytuacji Szpitali? Zysk netto największych spółek handlujących długami Szpitali (w mln zł) 25 23,6 21,1 21,1 ODPOWIEDŹ RYNKU ,7 13,3 10,7 13,2 18,2 16,0 18,4 17,4 10 7,2 9,1 7,0 5 4,8 2,8 1,5 3,1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM FINANSOWYCH Electus Magellan M.W. Trade Trudną sytuację Szpitali wykorzystują wyspecjalizowane firmy finansowe. Są one skłonne kupowad długi zakładów opieki zdrowotnej po niskiej cenie, czego koszty ponoszą ostatecznie Szpitale. Zysk netto trzech największych (spośród kilkunastu) firm działających na rynku długu Szpitali wyniósł w 2010 r mln zł. 7

8 Kredyt obrotowy dla podmiotów udzielających świadczeo zdrowotnych Oferta przygotowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia

9 Kredyt obrotowy dla podmiotów udzielających świadczeo zdrowotnych Oferta skierowana do wszystkich Klientów posiadających umowy zawarte z NFZ w wysokości przekraczającej 2,5 mln zł w skali roku. Kredyt ten charakteryzuje się: preferencyjnymi warunkami cenowymi, wygodną formą zabezpieczenia spłaty, pełnym dostosowaniem do trybu rozliczeo z NFZ. Udostępnione Klientowi środki mogą byd przeznaczone na: regulowanie zobowiązao związanych z prowadzoną działalnością, dokonywanie bieżących zakupów produktów i usług, spłatę kredytu w innym banku lub zadłużenia wobec firm oferujących kosztowny wykup zobowiązao. 9

10 Ogólna charakterystyka produktu (1) Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową cesja wierzytelności z jednej lub kilku umów zawartych przez Kredytobiorcę z NFZ Brak konieczności przedstawiania poręczenia JST i innych dodatkowych zabezpieczeo Maksymalna wysokośd limitu odpowiada miesięcznej wartości kontraktów, z których cesja wierzytelności stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu 10

11 Ogólna charakterystyka produktu (2) Kredyt może byd udzielony: na maksymalnie 36 miesięcy na okres nieprzekraczający 30-go dnia po wygaśnięciu ostatniego kontraktu, z którego cesja stanowi zabezpieczenie kredytu zapis umożliwia ostateczną spłatę kredytu bezpośrednio ze środków z NFZ po wygaśnięciu kontraktów z NFZ kolejne transze kredytu nie są wypłacane 11

12 Warunki udzielenia kredytu UZGODNIENIA Z NFZ Przed zawarciem umowy kredytu Przed wypłatą pierwszej transzy przedstawienie zgody NFZ na cesję wierzytelności z kontraktu dokonanie zmian w umowie z NFZ Środki z tytułu realizacji świadczeo NFZ będzie przekazywad na rachunek kredytowy BGK ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu posiadanie lub otwarcie przez Wnioskodawcę rachunku rozliczeniowego w BGK w celu przekazywania nadwyżki środków z rachunku kredytowego brak określonej minimalnej wysokości wpływów na rachunek rozliczeniowy bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku (wraz z bankowością elektroniczną posiadanie zdolności kredytowej przez Wnioskodawcę 12

13 Szczegółowe zasady wykorzystania kredytu UPROSZCZONE FORMALNOŚCI: możliwośd dokonywania wypłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej brak konieczności przedstawiania faktur lub innych dokumentów poświadczających sposób wykorzystania przekazanych środków brak konieczności przeprowadzania przetargu* Koniecznośd przesyłania do BGK w formie elektronicznej (skan, faks) faktur określających poziom realizacji kontraktu W celu zapewnienia ciągłości finansowania Klient powinien dostarczad do Banku aktualne warunki finansowania w ramach kontraktów. Kontrakt nr 1 Kontrakt nr 2 maksymalna wysokośd wypłaconych środków 1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 2 mln zł 2 mln zł 1 mln zł * Szacowana maksymalna wysokośd kredytu, dla której nie jest wymagane przeprowadzanie przetargu: ok tys. zł 13

14 Korzyści wynikające ze stosowania produktu zmniejszenie cen nabywanych produktów i usług poprzez dokonywanie zakupów bez odroczonego terminu płatności ograniczenie kosztów finansowych dzięki możliwości rezygnacji lub ograniczenia innych krótkoterminowych form zadłużenia, charakteryzujących się istotnie wyższym poziomem oprocentowania i prowizji poprawa wizerunku w oczach kontrahentów z uwagi na możliwośd bieżącego regulowania swoich zobowiązao brak konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeo (np. rzeczowych lub poręczenia JST) uproszczone formalności związane z pozyskiwaniem i obsługą zadłużenia poprawa płynności finansowej 14

15 Kredyt obrotowy dla podmiotów udzielających świadczeo zdrowotnych bgk.pl

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 Warszawa, sierpień 2009 r. ! ;#8,9+'(%+$1+9,5/&)+/(4+08.-1####################################################################################?

Bardziej szczegółowo

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Warszawa, październik 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku SPIS TREŚCI: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 1 Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Możliwości finansowania działalności Gdzie szukać pieniędzy, jak je pozyskać, kiedy i jakie trzeba płacić podatki Kredyty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo