ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Materiały do opracowania 3.0 Zakres opracowania 4.0 Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. 5.0 Wewnętrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze. 6.0 Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 7.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej 8.0 Instalacja kanalizacji deszczowej 9.0 Instalacja centralnego ogrzewania 10.0 Instalacja ciepła technologicznego 11.0 Instalacja wentylacji mechanicznej 12.0 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni 13.0 Instalacja chłodnicza 14.0 Instalacja gazów medycznych Uwagi II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy inst. wod-kan i gazów medycznych 1:100 rys. nr SW Rzut przyziemia inst. wod-kan i gazów medycznych 1:100 rys. nr SW Rzut piętra inst. wod-kan i gazów medycznych 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji wody p.poż. zimnej, c.w.u. i cyrk. 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej 1:100 rys. nr SW Szczegół prowadzenia zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej w świetle pochylni 1:50 rys. nr SW Rzut piwnicy centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rzut przyziemia centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rzut piętra centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji chłodniczej 1:100 rys. nr SW Rzut piwnicy wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Rzut przyziemia wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Rzut piętra wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Rzut dachu wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Przekrój A-A wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Fragment rzutu I piętra budynku AL instalacje sanitarne 1:100 rys. nr SW Fragment rzutu piwnicy - szczegół przebudowy instalacji pary oraz szafki redukcyjnej sprężonego powietrza 1:50 rys. nr SW-20

2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych przy rozbudowie i przebudowie budynku UDSK im. L. Zamenhofa na działce nr ewid. gr. 1784/16, obręb 11 Śródmieście przy ul. Waszyngtona 17 w Białymstoku. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora i zawarta umowa 2. Materiały do opracowania - projekt zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno konstrukcyjny projekty archiwalne instalacji sanitarnych - projekt budowlany instalacji sanitarnych 3. Zakres opracowania. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dotyczących rozbudowy i przebudowy budynku UDSK im. L. Zamenhofa na działce nr ewid. gr. 1784/16, obręb 11 Śródmieście przy ul. Waszyngtona 17 w Białymstoku. 4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dostarczana będzie do budynku z istniejącej instalacji wody zimnej w budynku szpitala. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w projektowanym budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnętrzne DN25. Wymiary zaprojektowanych hydrantów: - wysokość 670 mm - szerokość 720 mm - głębokość 260 mm. Zawory hydrantowe powinny być umieszczone na wysokości (1,35±0,1)m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normą PN-N :1992. Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm, przeznaczony do montażu we wnęce ściennej. Wyposażenie hydrantu: - zawór hydrantowy, - prądownica PWh-25 wg PN-EN 671-1, - wąż tłoczny półsztywny o średnicy 25 mm i długości 30 mb.

3 Sposób montażu hydrantu W celu zapewnienia ochrony p.poż. budynków przyjęto dwa hydranty jednocześnie działające w budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednocześnie pracujących dwóch hydrantów DN 25 wynosi: q = 1,0 x 2 = 2,0 l/s = 7,2 m 3 /h. Instalację wody do celów p.poż. projektuje się w systemie trójnikowym z przewodów stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H typ średni łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych uszczelnianych przy użyciu taśmy teflonowej, od punktu wejścia do budynku. Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian do zabudowy, natomiast przewód łączący piony na ostatniej kondygnacji prowadzić pod stropem po wierzchu, lub obudować. Przewody należy mocować do ścian, stropów za pomocą haków, uchwytów lub wsporników w odstępach uzależnionych od średnicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszającymi są wkłady z gumy lub filcu zakładane w obejmy. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Przewody wody na cele p.poż. należy izolować otuliną termoizolacyjną o grubości 9 mm. Przejścia przez przegrody oddzielenia p.pożarowego wykonać jako p.pożarowe. Uszczelnienie dla przejścia rur stalowych o średnicach mniejszych niż 40mm wykonać z masy ognioochronnej i wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m 3. Przejścia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeń pożarowych. 5. Wewnętrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze. Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dostarczana jest do projektowanego budynku z istniejącej instalacji wody zimnej w budynku szpitala. Instalację wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze projektuje się w systemie trójnikowym. Przewody wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Na odejściu do każdego pionu należy zastosować zawór odcinający. Kompensację wydłużeń cieplnych poziomych przewodów rozdzielczych rozwiązuje się za pomocą samokompensacji. Odejścia do pionów wykonać z zachowaniem poziomego odcinka

4 kompensującego o długości minimum 1 m. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do baterii i zaworów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych. Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Średnice przewodów dobrano przy założeniu nie przekroczenia prędkości przepływu 1,0m/s w przewodach rozdzielczych oraz 1,5m/s w pionach i połączeniach od pionu do punktów czerpalnych, co w znacznym stopniu ogranicza hałas powstały w wyniku przepływów. Dodatkowymi elementami są podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją producenta rur, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapotrzebowanie wody zimnej do celów bytowo-gospodarczych: - umywalki 17 szt. - zlewy 4 szt. - natryski 2 szt. - WC 5 szt. - pisuary 1 szt. - zawór czerpalny 6 szt. qn = 17 x x x x x x 0.3 = 4,52 l/s q = x (4,52) = 1.20 l/s 6. Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji Woda ciepła i cyrkulacyjna na cele bytowo-gospodarcze i technologiczne dostarczana będzie do projektowanego budynku z istniejącej instalacji w budynku szpitala. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Na odejściu do każdego pionu wody ciepłej należy zastosować zawór odcinający. Natomiast na odejściu do pionów cyrkulacyjnych, należy zastosować termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z możliwością okresowego przegrzewu instalacji do celów bakteriobójczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew ciepłej wody do 70 o C, który zgodnie z przepisami należy wykonywać minimum 2 razy w roku. Kompensację wydłużeń cieplnych poziomych przewodów rozdzielczych rozwiązuje się za pomocą samokompensacji. Odejścia do pionów wykonać z zachowaniem poziomego odcinka kompensującego o długości minimum 1 m. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do baterii i zaworów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych. Mocowanie przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, próby przewodów rozprowadzających oraz pionów jak dla wody zimnej. Średnice przewodów dobrano przy założeniu nie przekroczenia prędkości przepływu 1,0 m/s w przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i połączeniach od pionu do punktów czerpalnych, co w znacznym stopniu ogranicza hałas powstały w wyniku przepływów. Dodatkowymi elementami są podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Instrukcją producenta rur, a następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapotrzebowanie wody ciepłej do celów bytowo-gospodarczych: - umywalki 17 szt. - zlewy 4 szt.

5 - natryski 2 szt. qn = 17 x x x 0.15 = 1,77 l/s q = x (1,77) = 0,74 l/s Materiały, armatura i izolacja. Projektuje się przewody wodociągowe w budynku wykonane z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych uszczelnianych taśmą teflonową. Jako armaturę odcinającą zastosowano: - zawory odcinające kulowe na ciśnienie 10 bar umieszczone na podejściach do pionów wody zimnej i ciepłej - zawory termostatyczne cyrkulacyjne, z możliwością okresowego przegrzewu instalacji do celów bakteriobójczych i filtry siatkowe - na instalacji cyrkulacyjnej - filtry siatkowe umieszczone przed każdym zaworem cyrkulacyjnym Jako armaturę czerpalną stosować: - baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory, baterie połączyć z przewodami zasilającymi z zastosowaniem zaworów odcinających i wężyków elastycznych w oplocie metalowym - baterie umywalkowe stojące, łokciowe, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory, baterie połączyć z przewodami zasilającymi z zastosowaniem zaworów odcinających i wężyków elastycznych w oplocie metalowym gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe - baterie natryskowe, ścienne, jednouchwytowe, - baterie zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe, - zawory do płuczek ustępowych, - zawory do pisuarów - zawory czerpalne Dn15 Izolacja Przewody wody zimnej i ciepłej układane w bruzdach ściennych należy izolować ciepłochronnie otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami, jednak nie mniej niż 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy, rozdzielcze wody zimnej oraz przewody instalacji p.poż. zaizolować otuliną typu PUR grubości 9-13mm. Przewody prowadzone w piwnicy, rozdzielcze ciepłej wody i cyrkulacji należy izolować ciepłochronnie otuliną typu PUR o grubościach podanych w tabeli: Średnica przewodu do 22 mm od 22 do 35 mm od 35 do 100 mm Ponad 100 mm wewnętrzna Grubość izolacji 20 mm 30 mm równa średnicy wewnętrznej rury 100 mm

6 Przejścia przez przegrody oddzielenia p.pożarowego wykonać jako p.pożarowe. Uszczelnienie dla przejścia rur stalowych o średnicach mniejszych niż 40mm wykonać z masy ognioochronnej i wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m 3. Próba szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd, obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Przy ciśnieniu próbnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: - napełnienie instalacji wodą zimną - podłączenie pompy do wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut - sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic - spuszczenie wody - napełnienie instalacji wodą gorącą - badanie szczelności instalacji przez 72 godziny - uszczelnienie armatury - regulacja ciśnień odbiorczych Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacje kilkakrotnie przepłukać czystą wodą i zdezynfekować. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m 3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia. 7. Instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki Inwestora. Główne ciągi kanalizacyjne prowadzone będą pod stropem piwnicy. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejścia do przyborów projektuje się z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na wcisk na systemową uszczelkę gumową. Na każdym pionie kanalizacyjnym zainstalować rewizję, pion zakończyć rurą wywiewną PVC. Wyposażenie instalacji kanalizacyjnej stanowią: - miski ustępowe wiszące, stelaże podtynkowe, przyciski spłukujące, - umywalki dla niepełnosprawnych przystosowana do montażu baterii stojącej - umywalki przystosowane do baterii stojących, umywalki wyposażone w półpostumenty, syfony do wszystkich umywalek - metalowe - kratki ściekowe z metalowym rusztem, - pisuary z zaworem spłukującym ręcznym

7 - zlewozmywaki ze stali nierdzewnej Średnice podejść do poszczególnych przyborów wynoszą: - miska ustępowa φ110 - umywalka φ50 - brodzik natryskowy, zlewozmywak φ50 Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki Podejścia od przyborów sanitarnych w poszczególnych przyborów prowadzić tak, aby istniała możliwość ich całkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejścia do urządzeń sanitarnych należy wkuć w ścianę, a w przypadku braku takiej możliwości, należy je obudować płytą gipsowo-kartonową. 8. Instalacja kanalizacji deszczowej Wody opadowe z budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce Inwestora. Odprowadzenie deszczówki realizowane będzie za pomocą wewnętrznych rur spustowych, wyposażonych we wpusty dachowe. Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek HD-PE ϕ160 o połączeniach zgrzewanych czołowo lub na mufy elektrooporowe. Mocowanie pionów spustowych i leżaków pod stropem za pomocą typowych dla systemu uchwytów co 1.5m. Co 6.0m na pionie zainstalować typowy dla systemu punkt stały. Piony deszczowe wyposażyć w systemowe rewizje zainstalowane przy zmianach kierunku oraz przy przejściu w odcinek poziomy. 9. Instalacja centralnego ogrzewania Źródło dostawy ciepła Ciepło dla potrzeb budynku dostarczone będzie z istniejącej instalacji c.o. w budynku szpitala. Instalację należy włączyć do istniejącego rozdzielacza c.o., w punkcie włączenia na rurociągach zastosować zawór regulacyjny oraz odcinający. Projektuje się instalację w układzie zamkniętym, dwururową, z dolnym rozdziałem czynnika grzewczego. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło Parametry czynnika grzejnego Strefa klimatyczna Temperatura zewnętrzna Q c.o. = W 80/60 st.c IV - 22 st.c Opis instalacji centralnego ogrzewania W budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania grzejnikową. Zastosowano grzejniki płytowe typu H z zasileniem dolnym ze ściany oraz grzejniki łazienkowe. Obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22 O C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B Współczynniki przenikania ciepła U dla przegród budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepła wg PN-EN Obliczenia strat ciepła i współczynników U wykonano programem Instal-OZC, Suma strat ciepła Q c.o. = W Opory inst. c.o. p = 32,360 kpa

8 Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla budynku przyjęto wg obliczeń wykonanych na podstawie projektu architektury 1. Ściana zewnętrzna 0,222 W/m 2 K 2. Ściana cokołowa 0,193 W/m 2 K 3. Dach/stropodach 0,129 W/m 2 K 4. Podłoga na gruncie 0,202 W/m 2 K 5. Strop międzykondygnacyjny 0,300 W/m 2 K 6. Okno zewnętrzne 1,100 W/m 2 K 7. Drzwi zewnętrzne 1,500 W/m 2 K Materiał i prowadzenie przewodów Przewody rozprowadzające centralnego ogrzewania w piwnicy, piony oraz odcinki przewodów instalacji c.o. do szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ średni wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem piwnicy. W najwyższym punkcie instalacji należy wykonać odpowietrzenia. Kompensację wydłużeń cieplnych poziomych przewodów rozdzielczych rozwiązuje się za pomocą samokompensacji. Odejścia do pionów wykonać z zachowaniem poziomego odcinka kompensującego o długości minimum 1 m. Mocowanie przewodów instalacji do ścian i stropów przy pomocy uchwytów stalowych i obejm do rur z wkładką amortyzacyjną zgodnie z wytycznymi producentów zamocowań systemowych. Odległości między wspornikami podaje tabela. śr. przewodu/mm/ max. odl. /m/ Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy założyć tuleje ochronne o średnicy większej o 2 dymensje od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem uszczelnić kitem trwale elastycznym. Przejścia przez przegrody oddzielenia p.pożarowego wykonać jako p.pożarowe. Uszczelnienie dla przejścia rur stalowych o średnicach mniejszych niż 40mm wykonać z masy ognioochronnej i wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m 3. Przewody rozprowadzające od szafek rozdzielczych do poszczególnych grzejników wykonać z rur tworzywowych PEXc o podwyższonej odporności termicznej z osłoną antydyfuzyjną. Rurociągi należy prowadzić w posadzce w systemie trójnikowym oraz zaizolować ciepłochronnie pianką poliuretanową gr. 6mm zabezpieczoną folią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy rozprowadzaniu rur do grzejników w podłodze unikać układania rur w linii prostej; należy stosować łagodne łuki. Połączenia rur poprzez kształtki systemowe kształtki mosiężne lub tworzywowe z pierścieniem mosiężnym w systemie zaciskowym. Podejścia do grzejników typu V z wbudowanym zaworem wykonać ze ściany za pomocą kolanek z pierścieniem nasuwanym, z rurą miedzianą φ15, ze wspornikiem zespolone. Elementy grzejne Jako elementy grzejne w większości pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu H, w większości wysokości 600 mm. Są to grzejniki z profilowanymi płytami grzejnymi,

9 nie posiadają elementów konwekcyjnych. Ze względu na brak osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczone są do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki instalować z zastosowaniem kątowej armatury podłączeniowej oraz wyposażyć w odpowietrzniki. Grzejniki należy montować w odległości minimum 100 mm nad posadzką oraz 100 mm pod parapetem. W piwnicy oraz pomieszczeniach technicznych zaprojektowano zwykłe grzejniki płytowe, natomiast w łazienkach grzejniki łazienkowe. Armatura Na podejściu do pionu zasilającego i powrotnego zaprojektowano zawór odcinający gwintowany kulowy o parametrach: ciśn. 6atm, temp. 100 o C oraz zawory równoważące. Zawory odcinające kulowe montować na połączeniach rozłącznych (śrubunki). Szafki rozdzielaczowi wykonać jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposażyć w zaworki odcinające na każdym wyjściu. Grzejniki typu V łączyć do instalacji za pomocą armatury kątowej. Grzejniki typu K łaczyć z instalacją poprzez zawory termostatyczne z nastawą wstępną proste na zasilaniu oraz zawory odcinające proste na powrocie. Grzejniki drabinkowe łączyć z instalacją z zastosowaniem zaworów termostatycznych i odcinających kątowych. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26 C) z czujnikiem wbudowanym. Regulacja instalacji Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz zawory równoważące, montowane na podejściu do każdego pionu na przewodach powrotnych oraz zawory odcinające na przewodzie zasilającym. Dodatkowo na wyjściu z rozdzielacza również zastosowano regulator przepływu i zawór odcinający w celu wstępnej regulacji instalacji. Wg posiadanej wiedzy, ciśnienie dyspozycyjne w instalacji c.o. jest wystarczające, aby czynnik grzejny swobodnie zasilił odbiorniki ciepła. W przypadku stwierdzenia, że ciśnienie jest jednak zbyt niskie i instalacja nie pracuje prawidłowo, należy zainstalować pompę elektroniczną do podnoszenia ciśnienia o następujących parametrach: G p = 2,10 m 3 /h Hp = 34,7 kpa Odwodnienie i odpowietrzenie Przewody poziome należy układać ze spadkiem 3-5. W najniższych miejscach instalacji należy stosować odwodnienia, natomiast w najwyższych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montować zawory kulowe gwintowane. Próby i izolacja instalacji Przed dokonaniem nastawy zaworów należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić dla przewodów stalowych rozprowadzających próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco /po uruchomieniu źródła ciepła/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody stalowe zaizolować otuliną termo modernizacyjną. Rury prowadzone w piwnicach zaizolować otuliną termoizolacyjną typu PUR zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tj. o grubości równej średnicy rurociągu. Przewody instalacji c.o prowadzone w bruzdach izolować otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym gr mm. Przewody pionowe

10 oraz gałązki prowadzone po wierzchu pozostawić bez izolacji. Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.o. należy oczyścić szczotkami stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować. Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem podczas próby szczelności mogą występować skoki ciśnienia. Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10min. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i winna trwać 2 godziny. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność połączeń. Podczas betonowania rury powinny pozostać pod ciśnieniem 0.3 MPa. Próbę szczelności inst. c.o. systemu podposadzkowego wykonać ściśle wg wytycznych wybranego producenta rur tworzywowych. 10. Instalacja ciepła technologicznego Ciepło do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych dostarczone będzie z istniejącej instalacji c.o. w budynku szpitala. Instalację należy włączyć do istniejącego rozdzielacza c.t., w punkcie włączenia na rurociągach zastosować zawór regulacyjny oraz odcinający. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 80/60 o C przy zewnętrznej temperaturze C. Przewody doprowadzające ciepło do nagrzewnic centrali wykonać z rur stalowych czarnych, typ średni wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie instalacji w najniższych punktach instalacji - zgodnie z częścią graficzną opracowania. Instalację należy kilkakrotnie przepłukać wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną typu PUR o grubości równej średnicy rurociągu. Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.t. należy oczyścić szczotkami stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować. Wg posiadanej wiedzy, ciśnienie dyspozycyjne jest wystarczające, aby czynnik grzejny swobodnie zasilił odbiorniki ciepła. W przypadku stwierdzenia, że ciśnienie jest jednak zbyt niskie i instalacja nie pracuje prawidłowo, należy zainstalować pompę elektroniczną do podnoszenia ciśnienia o następujących parametrach: G p = 1,29 m 3 /h Hp = 37,4 kpa W układzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych należy zastosować kompletną automatykę zapewniającą stałą temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyczną regulację nawiewanego powietrza zapewni zawór trójdrogowy, pompa tzw. krótkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjnej. Tablica sterownicza dostarczana jest łącznie z centralą wentylacyjną. Obieg 1 - pompa elektroniczna: G p = 0,84 m 3 /h Hp = 36,5 kpa - zawór trójdrogowy fi15, kv-1,6 - zawór równoważący fi20, n-2,7 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi25, n-2,3 (za zaworem trójdrogowym krótki obieg) Obieg 2 - pompa elektroniczna: G p = 0,13 m 3 /h Hp = 32,9 kpa - zawór trójdrogowy fi15, kv-0,25

11 - zawór równoważący fi15, n-2,8 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi15, n-3,1 (za zaworem trójdrogowym krótki obieg) Obieg 3 - pompa elektroniczna: G p = 0,56 m 3 /h Hp = 65,0 kpa - zawór trójdrogowy fi15, kv-1,0 - zawór równoważący fi20, n-2,4 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi20, n-2,6 (za zaworem trójdrogowym krótki obieg) 11. Instalacja wentylacji mechanicznej Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczeń zaprojektowano 3 obiegi wentylacyjne. Nazwy wentylowanych pomieszczeń, ich kubatury, temperaturę wewnętrzną, krotność oraz ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego przedstawiono w tabeli. Nazwa pom. 1/01 - pok. chemioter. 1/15 pok. zabiegowy 0/07 sala terapii grup. 0/07 sala terapii grup. 1/14 - poczekalnia -1/02 - archiwum -1/01 - przedsionek Nawiew Wywiew Kubatura pom. Temp. pom. Krotność wymian wym/h Ilość powietrza m3/h Krotność wymian wym/h Układ /1930 m3/h Ilość powietrza m3/h 119, , Układ 2 850/850 m3/h 113, m3/os m3/os , m3/os m3/os , m3/os m3/os 180 Układ m3/h 707, , ,5 20 0,5 20 Układ N1/W1 wentylacja pomieszczeń Chemioterapii Wentylację zaprojektowano jako nawiewno-wywiewną opartą na kompaktowej centrali wentylacyjnej, stojącej. Wyposażenie centrali stanowi: - wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, - nagrzewnica wodna o mocy 18,3 kw (zasilanie stałymi parametrami 80/60), - chłodnica o mocy 12,98 kw (zasilana wodą lodową o parametrach 6/12), - filtry klasy EU-5 oraz EU-9, - tłumiki po części nawiewnej i wywiewnej, - automatyka w komplecie dostosowana do istniejącej w obiekcie.

12 Wydajność n/w /1930 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne Pa. Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki Układ N2/W2 wentylacja pomieszczeń Poczekalni rodziców i Sal terapii grupowej Wentylację zaprojektowano jako nawiewno-wywiewną opartą na kompaktowej centrali wentylacyjnej, podwieszanej. Wyposażenie centrali stanowi: - wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy do odzysku ciepła, - nagrzewnica wodna o mocy 3,0 kw (zasilanie stałymi parametrami 80/60), - filtry klasy EU-4, - automatyka w komplecie dostosowana do istniejącej w obiekcie. Wydajność n/w - 850/850 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne Pa. Układ N3/W3 wentylacja pomieszczeń Archiwum Wentylację zaprojektowano jako nawiewno-wywiewną opartą na kompaktowej centrali wentylacyjnej, stojącej. Wyposażenie centrali stanowi: - wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, - nagrzewnica wodna o mocy 12,8 kw (zasilanie stałymi parametrami 80/60), - filtry klasy EU-4, - tłumiki po części nawiewnej i wywiewnej, - automatyka w komplecie dostosowana do istniejącej w obiekcie. Wydajność n/w /1500 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne Pa. Podłączenie ciepła technologicznego, jak również wody lodowej z istniejących instalacji w budynku szpitala poprzez wcięcie do rozdzielaczy. Wentylacja pomieszczeń WC. W pomieszczeniach WC, zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną. Realizowana będzie ona poprzez wentylatory osiowe (łazienkowe) z opóźnieniem czasowym. Załączanie wentylatorów razem z oświetleniem. Wentylacja pozostałych pomieszczeń W pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna. Aby usprawnić jej działanie, a jednocześnie nie ponosić nadmiernych kosztów, zastosowano wywietrzniki grawitacyjne dachowe montowane na każdym kanale grawitacyjnym. Aby możliwa była regulacja ilości powietrza, kratki wywiewne zamontowane w pomieszczeniach, należy wyposażyć w ruchome żaluzje, umożliwiające kontrole ilości wywiewanego powietrza. Przyjęto wywietrzniki o średnicy 140 mm, wydajność dla wiatru 20 km/h 37 m3/h, dla wiatru 40 km/h 125 m3/h. Wywietrzniki całkowicie zabezpieczają kanał wentylacyjny przed nawiewem powietrza zewnętrznego oraz przedostawaniem się do kanału wody deszczowej. Kanały wentylacyjne i kształtki Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I usztywnionych przez kopertowanie, systemu Spiro oraz w systemie kanałów giętkich. Kanały wentylacyjne przed dostarczeniem na budowę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich wnętrza. Przewody i kształtki należy łączyć kołnierzami, uszczelnienie złącz wykonać z gumy mikroporowatej. Przy przejściach przez ściany oddzielenia p.pożarowego projektuje się klapy p.pożarowe z siłownikiem 24V.

13 Przy przejściach przez ściany kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 1godz. Zaprojektowano wspólny kanał czerpny i wyrzutowy dla wszystkich obiegów wentylacyjnych. Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano na dachu. Kanał czerpny należy zaizolować ciepłochronnie na całej długości. Izolacja pozostałych kanałów zgodnie z wykazem kształtek. Projektowaną izolację termiczną wykonać matami z wełny mineralnej gr. 50 mm z jednostronna okładziną z foli aluminiowej. Dodatkowo kanał prowadzony na dachu należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż kanałów na dachu za pomocą systemowych belek i stóp montażowych, przystosowanych do mocowania wentylacji. Dla obiegu nr 1 jako elementy nawiewne przyjęto nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozprężnymi, natomiast na wywiewie zastosowano anemostaty wywiewne. W obiegu nr 2 zarówno na nawiewie jak i wywiewie zastosowano anemostaty zamontowane na skrzynkach rozprężnych. W obiegu nr 3 jako elementy rozprowadzające powietrze wykorzystano kratki nawiewne i wywiewne wyposażone w przepustnice. Ponieważ centrala obsługująca układ nr 1 została zlokalizowana na pochylni, należy dodatkowo przewidzieć konstrukcję wsporczą z kształtowników stalowych, aby centrala utrzymana była w poziomie. Dobór i wykonanie konstrukcji wsporczej, należy wykonać na etapie realizacji, po dostarczeniu centrali. 12. Klimatyzacja pom. serwerowni W pomieszczeniu serwerowni przewiduje się klimatyzację, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzeń. Na podstawie danych odnośnie wyposażenia pomieszczenia dobrano klimatyzator typu Split. Jednostka wewnętrzna ścienna, natomiast zewnętrzna umieszczona na dachu budynku. Prowadzenie przewodu cieczowego oraz gazowego w bruździe ściennej, przewody należy zaizolować otuliną dedykowaną do przewodów chłodniczych. Odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do pionu za pośrednictwem trójnika. Zastosowano jednostkę zewnętrzną o następujących parametrach: - moc chłodnicza 0,9 3,9 kw - moc grzewcza 0,9 5,3 kw - moc elektryczna 0,90/1,02 kw - zasilanie 230V - pobór prądu 4,6/4,8 A - poziom głośności 50 db - wymiary (wys., szer.,dł.) 535 x 663 x 293 mm - masa netto 26 kg - czynnik chłodniczy R410A Parametry jednostki wewnętrznej: - poziom maksymalnej głośności 43 db - przepływ powietrza 750 m 3 /h - wymiary (wys., szer., dł.) 268 x 840 x 203 mm - masa netto 8,5 kg - średnica instalacji chłodniczej: ciecz/gaz - 6,35/9,52 - średnica przewodu skroplin - 13,8/15,8 mm

14 13. Instalacja chłodnicza Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki Dla zapewnienia komfortu i stałych parametrów powietrza w pomieszczeniach chemioterapii, centralę wentylacyjną, obsługujące te pomieszczenia, wyposażono w chłodnicę. Zasilanie chłodnicy przewidziano z istniejącej instalacji wody lodowej w budynku. Przewody doprowadzające czynnik chłodniczy, należy wykonać z rur stalowych czarnych, typ średni wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie instalacji w najniższych punktach instalacji. Instalację należy kilkakrotnie przepłukać wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, przewody zaizolować termicznie. Przed zaizolowaniem przewody należy oczyścić szczotkami stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować. W układzie zasilania chłodnicy należy zastosować kompletną automatykę zapewniającą stałą temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyczną regulację nawiewanego powietrza zapewni zawór trójdrogowy, zawory regulacyjne oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjnej. Wg posiadanej wiedzy, ciśnienie dyspozycyjne jest wystarczające, aby czynnik chłodniczy swobodnie zasilił chłodnicę centrali wentylacyjnej. W przypadku stwierdzenia, że ciśnienie jest jednak zbyt niskie i instalacja nie pracuje prawidłowo, należy zainstalować pompę elektroniczną do podnoszenia ciśnienia o następujących parametrach: G p = 1,86 m 3 /h Hp = 48,9 kpa - zawór trójdrogowy fi20, kv-5,0 - zawór równoważący fi40, n-2,7 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi25, n-2,4(na spince przewodu zasilającego i powrotnego) 14. Instalacja gazów medycznych W projektowanym budynku przewiduje się instalację gazów medycznych w pomieszczeniach chemioterapii oraz w przebudowywanych pomieszczeniach części I piętra budynku AL. Gazy medyczne będą dostarczane z istniejących instalacji w budynku szpitala. Wpięcie do instalacji należy wykonać za zaworami redukcyjnymi. Rurociągi projektuje się w systemie trójnikowym z rur miedzianych, łączonych poprzez lutowanie. Jako punkty poboru w pomieszczeniach chemioterapii przewiduje się ścienne gniazda poboru tlenu oraz próżni zlokalizowane pomieszczeniach. Natomiast w adaptowanych pomieszczeniach w budynku AL przewidziano oprawy przyłóżkowe. Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, a następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. UWAGI: 1. Instalacje wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu 2. Całość robót wykonać zgodnie: - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych - COBRTI INSTAL - Instrukcją projektowania, montażu i układania rur z PVC-U i PE - Instrukcje producentów stosowanych przykładowych urządzeń - Instrukcją wykonania instalacji z rur tworzywowych wg wytycznych producenta.

15 3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z warunków robót nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, który poważniejsze zmiany winien uzgodnić z biurem autorskim. 4. Izolację termiczną pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać każdego przewodu osobno. 5. Przejścia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PVC, a przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową. 6. Przy przejściach przewodów przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez ściany, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej należy stosować przepusty instalacyjne o odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. 7. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną) 8. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych. Opracował: mgr inż. Marek Gosiewski

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Materiały do opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Demontaż istniejącej instalacji wod-kan 1.4.1 Demontaż istniejącej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW w e W r o c ł a w i u S p ó ł k a z o. o NIP 899-15-16-618 50-453 Wrocław ul. Hercena 3-5 tel. 071/344-70-65, tel/fax 341-81-26 e-mail: wubepe@wubepe.com.pl Bank Zachodni WBK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. w modernizowanym i remontowanym budynko\u dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia etap II, PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103 STADIUM NAZWA OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE Przebudowa części budynku DL w Brzezówce ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na żłobek ADRES BRZEZÓWKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU HOTELU GARNIZONOWEGO SOCHACZEW ul. DYWIZJONU 303 nr 4 INSTALCJE WOD-KAN INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAZISKACH

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAZISKACH 93-520 Łódź, ul.smocza 5/7 m.59 tel. 0 601 36 42 05, fax. (42) 684 82 66 INWESTOR: Gmina Dłutów 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 TEMAT: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAZISKACH ADRES: ŁAZISKA 31A GMINA DŁUTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 1 metr 1.000. 4 metr 4.000. 5 metr 5.000. 2 metr 2.000. 1 kpl 1.000. 1 kpl 1.000. 2 metr 2.000. 15 metr 15.000. 3 metr 3.000. 2 metr 2.

PRZEDMIAR. 1 metr 1.000. 4 metr 4.000. 5 metr 5.000. 2 metr 2.000. 1 kpl 1.000. 1 kpl 1.000. 2 metr 2.000. 15 metr 15.000. 3 metr 3.000. 2 metr 2. 1 Instalacja centralnego ogrzewania [kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania] 1 KNR 215-04- Rurociąg z rur stalowych B/S na ścianach fi 15 d.1 03-01-11 1 1.000 2 KNR 215-04- Rurociąg z rur

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. mgr inż. Jerzy Sobczak nr uprawnień 113/91/OP. mgr inż. Zbigniew Kośniewski nr uprawnień 205/88/OP

PROJEKT WYKONAWCZY. mgr inż. Jerzy Sobczak nr uprawnień 113/91/OP. mgr inż. Zbigniew Kośniewski nr uprawnień 205/88/OP PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8 INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: Dom opieki społecznej LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES PRAC... 2

I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES PRAC... 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES PRAC... 2 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys nr 1 Rzut piwnic Dom Aktora - instalacja c.o., wod-kan, Rys

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. LOKALIZACJA: ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto INWESTOR: Biblioteka Publiczna Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin BRANŻA SANITARNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., GAZU INWESTOR : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin LOKALIZACJA : ul.urbanowicza 13, Dęblin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres Inwestora: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD KAN DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA CISNA 87A, 38-607 CISNA Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo