ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Materiały do opracowania 3.0 Zakres opracowania 4.0 Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. 5.0 Wewnętrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze. 6.0 Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 7.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej 8.0 Instalacja kanalizacji deszczowej 9.0 Instalacja centralnego ogrzewania 10.0 Instalacja ciepła technologicznego 11.0 Instalacja wentylacji mechanicznej 12.0 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni 13.0 Instalacja chłodnicza 14.0 Instalacja gazów medycznych Uwagi II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy inst. wod-kan i gazów medycznych 1:100 rys. nr SW Rzut przyziemia inst. wod-kan i gazów medycznych 1:100 rys. nr SW Rzut piętra inst. wod-kan i gazów medycznych 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji wody p.poż. zimnej, c.w.u. i cyrk. 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej 1:100 rys. nr SW Szczegół prowadzenia zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej w świetle pochylni 1:50 rys. nr SW Rzut piwnicy centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rzut przyziemia centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rzut piętra centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego 1:100 rys. nr SW Rozwinięcie instalacji chłodniczej 1:100 rys. nr SW Rzut piwnicy wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Rzut przyziemia wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Rzut piętra wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Rzut dachu wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Przekrój A-A wentylacja mechaniczna 1:100 rys. nr SW Fragment rzutu I piętra budynku AL instalacje sanitarne 1:100 rys. nr SW Fragment rzutu piwnicy - szczegół przebudowy instalacji pary oraz szafki redukcyjnej sprężonego powietrza 1:50 rys. nr SW-20

2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych przy rozbudowie i przebudowie budynku UDSK im. L. Zamenhofa na działce nr ewid. gr. 1784/16, obręb 11 Śródmieście przy ul. Waszyngtona 17 w Białymstoku. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora i zawarta umowa 2. Materiały do opracowania - projekt zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno konstrukcyjny projekty archiwalne instalacji sanitarnych - projekt budowlany instalacji sanitarnych 3. Zakres opracowania. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dotyczących rozbudowy i przebudowy budynku UDSK im. L. Zamenhofa na działce nr ewid. gr. 1784/16, obręb 11 Śródmieście przy ul. Waszyngtona 17 w Białymstoku. 4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dostarczana będzie do budynku z istniejącej instalacji wody zimnej w budynku szpitala. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w projektowanym budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnętrzne DN25. Wymiary zaprojektowanych hydrantów: - wysokość 670 mm - szerokość 720 mm - głębokość 260 mm. Zawory hydrantowe powinny być umieszczone na wysokości (1,35±0,1)m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normą PN-N :1992. Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm, przeznaczony do montażu we wnęce ściennej. Wyposażenie hydrantu: - zawór hydrantowy, - prądownica PWh-25 wg PN-EN 671-1, - wąż tłoczny półsztywny o średnicy 25 mm i długości 30 mb.

3 Sposób montażu hydrantu W celu zapewnienia ochrony p.poż. budynków przyjęto dwa hydranty jednocześnie działające w budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednocześnie pracujących dwóch hydrantów DN 25 wynosi: q = 1,0 x 2 = 2,0 l/s = 7,2 m 3 /h. Instalację wody do celów p.poż. projektuje się w systemie trójnikowym z przewodów stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H typ średni łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych uszczelnianych przy użyciu taśmy teflonowej, od punktu wejścia do budynku. Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian do zabudowy, natomiast przewód łączący piony na ostatniej kondygnacji prowadzić pod stropem po wierzchu, lub obudować. Przewody należy mocować do ścian, stropów za pomocą haków, uchwytów lub wsporników w odstępach uzależnionych od średnicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszającymi są wkłady z gumy lub filcu zakładane w obejmy. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Przewody wody na cele p.poż. należy izolować otuliną termoizolacyjną o grubości 9 mm. Przejścia przez przegrody oddzielenia p.pożarowego wykonać jako p.pożarowe. Uszczelnienie dla przejścia rur stalowych o średnicach mniejszych niż 40mm wykonać z masy ognioochronnej i wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m 3. Przejścia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeń pożarowych. 5. Wewnętrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze. Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dostarczana jest do projektowanego budynku z istniejącej instalacji wody zimnej w budynku szpitala. Instalację wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze projektuje się w systemie trójnikowym. Przewody wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Na odejściu do każdego pionu należy zastosować zawór odcinający. Kompensację wydłużeń cieplnych poziomych przewodów rozdzielczych rozwiązuje się za pomocą samokompensacji. Odejścia do pionów wykonać z zachowaniem poziomego odcinka

4 kompensującego o długości minimum 1 m. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do baterii i zaworów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych. Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Średnice przewodów dobrano przy założeniu nie przekroczenia prędkości przepływu 1,0m/s w przewodach rozdzielczych oraz 1,5m/s w pionach i połączeniach od pionu do punktów czerpalnych, co w znacznym stopniu ogranicza hałas powstały w wyniku przepływów. Dodatkowymi elementami są podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją producenta rur, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapotrzebowanie wody zimnej do celów bytowo-gospodarczych: - umywalki 17 szt. - zlewy 4 szt. - natryski 2 szt. - WC 5 szt. - pisuary 1 szt. - zawór czerpalny 6 szt. qn = 17 x x x x x x 0.3 = 4,52 l/s q = x (4,52) = 1.20 l/s 6. Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji Woda ciepła i cyrkulacyjna na cele bytowo-gospodarcze i technologiczne dostarczana będzie do projektowanego budynku z istniejącej instalacji w budynku szpitala. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Na odejściu do każdego pionu wody ciepłej należy zastosować zawór odcinający. Natomiast na odejściu do pionów cyrkulacyjnych, należy zastosować termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z możliwością okresowego przegrzewu instalacji do celów bakteriobójczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew ciepłej wody do 70 o C, który zgodnie z przepisami należy wykonywać minimum 2 razy w roku. Kompensację wydłużeń cieplnych poziomych przewodów rozdzielczych rozwiązuje się za pomocą samokompensacji. Odejścia do pionów wykonać z zachowaniem poziomego odcinka kompensującego o długości minimum 1 m. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do baterii i zaworów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych. Mocowanie przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, próby przewodów rozprowadzających oraz pionów jak dla wody zimnej. Średnice przewodów dobrano przy założeniu nie przekroczenia prędkości przepływu 1,0 m/s w przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i połączeniach od pionu do punktów czerpalnych, co w znacznym stopniu ogranicza hałas powstały w wyniku przepływów. Dodatkowymi elementami są podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Instrukcją producenta rur, a następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapotrzebowanie wody ciepłej do celów bytowo-gospodarczych: - umywalki 17 szt. - zlewy 4 szt.

5 - natryski 2 szt. qn = 17 x x x 0.15 = 1,77 l/s q = x (1,77) = 0,74 l/s Materiały, armatura i izolacja. Projektuje się przewody wodociągowe w budynku wykonane z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych uszczelnianych taśmą teflonową. Jako armaturę odcinającą zastosowano: - zawory odcinające kulowe na ciśnienie 10 bar umieszczone na podejściach do pionów wody zimnej i ciepłej - zawory termostatyczne cyrkulacyjne, z możliwością okresowego przegrzewu instalacji do celów bakteriobójczych i filtry siatkowe - na instalacji cyrkulacyjnej - filtry siatkowe umieszczone przed każdym zaworem cyrkulacyjnym Jako armaturę czerpalną stosować: - baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory, baterie połączyć z przewodami zasilającymi z zastosowaniem zaworów odcinających i wężyków elastycznych w oplocie metalowym - baterie umywalkowe stojące, łokciowe, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory, baterie połączyć z przewodami zasilającymi z zastosowaniem zaworów odcinających i wężyków elastycznych w oplocie metalowym gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe - baterie natryskowe, ścienne, jednouchwytowe, - baterie zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe, - zawory do płuczek ustępowych, - zawory do pisuarów - zawory czerpalne Dn15 Izolacja Przewody wody zimnej i ciepłej układane w bruzdach ściennych należy izolować ciepłochronnie otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami, jednak nie mniej niż 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy, rozdzielcze wody zimnej oraz przewody instalacji p.poż. zaizolować otuliną typu PUR grubości 9-13mm. Przewody prowadzone w piwnicy, rozdzielcze ciepłej wody i cyrkulacji należy izolować ciepłochronnie otuliną typu PUR o grubościach podanych w tabeli: Średnica przewodu do 22 mm od 22 do 35 mm od 35 do 100 mm Ponad 100 mm wewnętrzna Grubość izolacji 20 mm 30 mm równa średnicy wewnętrznej rury 100 mm

6 Przejścia przez przegrody oddzielenia p.pożarowego wykonać jako p.pożarowe. Uszczelnienie dla przejścia rur stalowych o średnicach mniejszych niż 40mm wykonać z masy ognioochronnej i wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m 3. Próba szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd, obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Przy ciśnieniu próbnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: - napełnienie instalacji wodą zimną - podłączenie pompy do wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut - sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic - spuszczenie wody - napełnienie instalacji wodą gorącą - badanie szczelności instalacji przez 72 godziny - uszczelnienie armatury - regulacja ciśnień odbiorczych Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacje kilkakrotnie przepłukać czystą wodą i zdezynfekować. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m 3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia. 7. Instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki Inwestora. Główne ciągi kanalizacyjne prowadzone będą pod stropem piwnicy. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejścia do przyborów projektuje się z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na wcisk na systemową uszczelkę gumową. Na każdym pionie kanalizacyjnym zainstalować rewizję, pion zakończyć rurą wywiewną PVC. Wyposażenie instalacji kanalizacyjnej stanowią: - miski ustępowe wiszące, stelaże podtynkowe, przyciski spłukujące, - umywalki dla niepełnosprawnych przystosowana do montażu baterii stojącej - umywalki przystosowane do baterii stojących, umywalki wyposażone w półpostumenty, syfony do wszystkich umywalek - metalowe - kratki ściekowe z metalowym rusztem, - pisuary z zaworem spłukującym ręcznym

7 - zlewozmywaki ze stali nierdzewnej Średnice podejść do poszczególnych przyborów wynoszą: - miska ustępowa φ110 - umywalka φ50 - brodzik natryskowy, zlewozmywak φ50 Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki Podejścia od przyborów sanitarnych w poszczególnych przyborów prowadzić tak, aby istniała możliwość ich całkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejścia do urządzeń sanitarnych należy wkuć w ścianę, a w przypadku braku takiej możliwości, należy je obudować płytą gipsowo-kartonową. 8. Instalacja kanalizacji deszczowej Wody opadowe z budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce Inwestora. Odprowadzenie deszczówki realizowane będzie za pomocą wewnętrznych rur spustowych, wyposażonych we wpusty dachowe. Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek HD-PE ϕ160 o połączeniach zgrzewanych czołowo lub na mufy elektrooporowe. Mocowanie pionów spustowych i leżaków pod stropem za pomocą typowych dla systemu uchwytów co 1.5m. Co 6.0m na pionie zainstalować typowy dla systemu punkt stały. Piony deszczowe wyposażyć w systemowe rewizje zainstalowane przy zmianach kierunku oraz przy przejściu w odcinek poziomy. 9. Instalacja centralnego ogrzewania Źródło dostawy ciepła Ciepło dla potrzeb budynku dostarczone będzie z istniejącej instalacji c.o. w budynku szpitala. Instalację należy włączyć do istniejącego rozdzielacza c.o., w punkcie włączenia na rurociągach zastosować zawór regulacyjny oraz odcinający. Projektuje się instalację w układzie zamkniętym, dwururową, z dolnym rozdziałem czynnika grzewczego. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło Parametry czynnika grzejnego Strefa klimatyczna Temperatura zewnętrzna Q c.o. = W 80/60 st.c IV - 22 st.c Opis instalacji centralnego ogrzewania W budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania grzejnikową. Zastosowano grzejniki płytowe typu H z zasileniem dolnym ze ściany oraz grzejniki łazienkowe. Obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22 O C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B Współczynniki przenikania ciepła U dla przegród budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepła wg PN-EN Obliczenia strat ciepła i współczynników U wykonano programem Instal-OZC, Suma strat ciepła Q c.o. = W Opory inst. c.o. p = 32,360 kpa

8 Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla budynku przyjęto wg obliczeń wykonanych na podstawie projektu architektury 1. Ściana zewnętrzna 0,222 W/m 2 K 2. Ściana cokołowa 0,193 W/m 2 K 3. Dach/stropodach 0,129 W/m 2 K 4. Podłoga na gruncie 0,202 W/m 2 K 5. Strop międzykondygnacyjny 0,300 W/m 2 K 6. Okno zewnętrzne 1,100 W/m 2 K 7. Drzwi zewnętrzne 1,500 W/m 2 K Materiał i prowadzenie przewodów Przewody rozprowadzające centralnego ogrzewania w piwnicy, piony oraz odcinki przewodów instalacji c.o. do szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ średni wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem piwnicy. W najwyższym punkcie instalacji należy wykonać odpowietrzenia. Kompensację wydłużeń cieplnych poziomych przewodów rozdzielczych rozwiązuje się za pomocą samokompensacji. Odejścia do pionów wykonać z zachowaniem poziomego odcinka kompensującego o długości minimum 1 m. Mocowanie przewodów instalacji do ścian i stropów przy pomocy uchwytów stalowych i obejm do rur z wkładką amortyzacyjną zgodnie z wytycznymi producentów zamocowań systemowych. Odległości między wspornikami podaje tabela. śr. przewodu/mm/ max. odl. /m/ Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy założyć tuleje ochronne o średnicy większej o 2 dymensje od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem uszczelnić kitem trwale elastycznym. Przejścia przez przegrody oddzielenia p.pożarowego wykonać jako p.pożarowe. Uszczelnienie dla przejścia rur stalowych o średnicach mniejszych niż 40mm wykonać z masy ognioochronnej i wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m 3. Przewody rozprowadzające od szafek rozdzielczych do poszczególnych grzejników wykonać z rur tworzywowych PEXc o podwyższonej odporności termicznej z osłoną antydyfuzyjną. Rurociągi należy prowadzić w posadzce w systemie trójnikowym oraz zaizolować ciepłochronnie pianką poliuretanową gr. 6mm zabezpieczoną folią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy rozprowadzaniu rur do grzejników w podłodze unikać układania rur w linii prostej; należy stosować łagodne łuki. Połączenia rur poprzez kształtki systemowe kształtki mosiężne lub tworzywowe z pierścieniem mosiężnym w systemie zaciskowym. Podejścia do grzejników typu V z wbudowanym zaworem wykonać ze ściany za pomocą kolanek z pierścieniem nasuwanym, z rurą miedzianą φ15, ze wspornikiem zespolone. Elementy grzejne Jako elementy grzejne w większości pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu H, w większości wysokości 600 mm. Są to grzejniki z profilowanymi płytami grzejnymi,

9 nie posiadają elementów konwekcyjnych. Ze względu na brak osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczone są do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki instalować z zastosowaniem kątowej armatury podłączeniowej oraz wyposażyć w odpowietrzniki. Grzejniki należy montować w odległości minimum 100 mm nad posadzką oraz 100 mm pod parapetem. W piwnicy oraz pomieszczeniach technicznych zaprojektowano zwykłe grzejniki płytowe, natomiast w łazienkach grzejniki łazienkowe. Armatura Na podejściu do pionu zasilającego i powrotnego zaprojektowano zawór odcinający gwintowany kulowy o parametrach: ciśn. 6atm, temp. 100 o C oraz zawory równoważące. Zawory odcinające kulowe montować na połączeniach rozłącznych (śrubunki). Szafki rozdzielaczowi wykonać jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposażyć w zaworki odcinające na każdym wyjściu. Grzejniki typu V łączyć do instalacji za pomocą armatury kątowej. Grzejniki typu K łaczyć z instalacją poprzez zawory termostatyczne z nastawą wstępną proste na zasilaniu oraz zawory odcinające proste na powrocie. Grzejniki drabinkowe łączyć z instalacją z zastosowaniem zaworów termostatycznych i odcinających kątowych. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26 C) z czujnikiem wbudowanym. Regulacja instalacji Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz zawory równoważące, montowane na podejściu do każdego pionu na przewodach powrotnych oraz zawory odcinające na przewodzie zasilającym. Dodatkowo na wyjściu z rozdzielacza również zastosowano regulator przepływu i zawór odcinający w celu wstępnej regulacji instalacji. Wg posiadanej wiedzy, ciśnienie dyspozycyjne w instalacji c.o. jest wystarczające, aby czynnik grzejny swobodnie zasilił odbiorniki ciepła. W przypadku stwierdzenia, że ciśnienie jest jednak zbyt niskie i instalacja nie pracuje prawidłowo, należy zainstalować pompę elektroniczną do podnoszenia ciśnienia o następujących parametrach: G p = 2,10 m 3 /h Hp = 34,7 kpa Odwodnienie i odpowietrzenie Przewody poziome należy układać ze spadkiem 3-5. W najniższych miejscach instalacji należy stosować odwodnienia, natomiast w najwyższych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montować zawory kulowe gwintowane. Próby i izolacja instalacji Przed dokonaniem nastawy zaworów należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić dla przewodów stalowych rozprowadzających próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco /po uruchomieniu źródła ciepła/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody stalowe zaizolować otuliną termo modernizacyjną. Rury prowadzone w piwnicach zaizolować otuliną termoizolacyjną typu PUR zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tj. o grubości równej średnicy rurociągu. Przewody instalacji c.o prowadzone w bruzdach izolować otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym gr mm. Przewody pionowe

10 oraz gałązki prowadzone po wierzchu pozostawić bez izolacji. Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.o. należy oczyścić szczotkami stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować. Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem podczas próby szczelności mogą występować skoki ciśnienia. Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10min. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i winna trwać 2 godziny. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność połączeń. Podczas betonowania rury powinny pozostać pod ciśnieniem 0.3 MPa. Próbę szczelności inst. c.o. systemu podposadzkowego wykonać ściśle wg wytycznych wybranego producenta rur tworzywowych. 10. Instalacja ciepła technologicznego Ciepło do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych dostarczone będzie z istniejącej instalacji c.o. w budynku szpitala. Instalację należy włączyć do istniejącego rozdzielacza c.t., w punkcie włączenia na rurociągach zastosować zawór regulacyjny oraz odcinający. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 80/60 o C przy zewnętrznej temperaturze C. Przewody doprowadzające ciepło do nagrzewnic centrali wykonać z rur stalowych czarnych, typ średni wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie instalacji w najniższych punktach instalacji - zgodnie z częścią graficzną opracowania. Instalację należy kilkakrotnie przepłukać wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną typu PUR o grubości równej średnicy rurociągu. Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.t. należy oczyścić szczotkami stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować. Wg posiadanej wiedzy, ciśnienie dyspozycyjne jest wystarczające, aby czynnik grzejny swobodnie zasilił odbiorniki ciepła. W przypadku stwierdzenia, że ciśnienie jest jednak zbyt niskie i instalacja nie pracuje prawidłowo, należy zainstalować pompę elektroniczną do podnoszenia ciśnienia o następujących parametrach: G p = 1,29 m 3 /h Hp = 37,4 kpa W układzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych należy zastosować kompletną automatykę zapewniającą stałą temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyczną regulację nawiewanego powietrza zapewni zawór trójdrogowy, pompa tzw. krótkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjnej. Tablica sterownicza dostarczana jest łącznie z centralą wentylacyjną. Obieg 1 - pompa elektroniczna: G p = 0,84 m 3 /h Hp = 36,5 kpa - zawór trójdrogowy fi15, kv-1,6 - zawór równoważący fi20, n-2,7 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi25, n-2,3 (za zaworem trójdrogowym krótki obieg) Obieg 2 - pompa elektroniczna: G p = 0,13 m 3 /h Hp = 32,9 kpa - zawór trójdrogowy fi15, kv-0,25

11 - zawór równoważący fi15, n-2,8 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi15, n-3,1 (za zaworem trójdrogowym krótki obieg) Obieg 3 - pompa elektroniczna: G p = 0,56 m 3 /h Hp = 65,0 kpa - zawór trójdrogowy fi15, kv-1,0 - zawór równoważący fi20, n-2,4 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi20, n-2,6 (za zaworem trójdrogowym krótki obieg) 11. Instalacja wentylacji mechanicznej Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczeń zaprojektowano 3 obiegi wentylacyjne. Nazwy wentylowanych pomieszczeń, ich kubatury, temperaturę wewnętrzną, krotność oraz ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego przedstawiono w tabeli. Nazwa pom. 1/01 - pok. chemioter. 1/15 pok. zabiegowy 0/07 sala terapii grup. 0/07 sala terapii grup. 1/14 - poczekalnia -1/02 - archiwum -1/01 - przedsionek Nawiew Wywiew Kubatura pom. Temp. pom. Krotność wymian wym/h Ilość powietrza m3/h Krotność wymian wym/h Układ /1930 m3/h Ilość powietrza m3/h 119, , Układ 2 850/850 m3/h 113, m3/os m3/os , m3/os m3/os , m3/os m3/os 180 Układ m3/h 707, , ,5 20 0,5 20 Układ N1/W1 wentylacja pomieszczeń Chemioterapii Wentylację zaprojektowano jako nawiewno-wywiewną opartą na kompaktowej centrali wentylacyjnej, stojącej. Wyposażenie centrali stanowi: - wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, - nagrzewnica wodna o mocy 18,3 kw (zasilanie stałymi parametrami 80/60), - chłodnica o mocy 12,98 kw (zasilana wodą lodową o parametrach 6/12), - filtry klasy EU-5 oraz EU-9, - tłumiki po części nawiewnej i wywiewnej, - automatyka w komplecie dostosowana do istniejącej w obiekcie.

12 Wydajność n/w /1930 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne Pa. Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki Układ N2/W2 wentylacja pomieszczeń Poczekalni rodziców i Sal terapii grupowej Wentylację zaprojektowano jako nawiewno-wywiewną opartą na kompaktowej centrali wentylacyjnej, podwieszanej. Wyposażenie centrali stanowi: - wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy do odzysku ciepła, - nagrzewnica wodna o mocy 3,0 kw (zasilanie stałymi parametrami 80/60), - filtry klasy EU-4, - automatyka w komplecie dostosowana do istniejącej w obiekcie. Wydajność n/w - 850/850 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne Pa. Układ N3/W3 wentylacja pomieszczeń Archiwum Wentylację zaprojektowano jako nawiewno-wywiewną opartą na kompaktowej centrali wentylacyjnej, stojącej. Wyposażenie centrali stanowi: - wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, - nagrzewnica wodna o mocy 12,8 kw (zasilanie stałymi parametrami 80/60), - filtry klasy EU-4, - tłumiki po części nawiewnej i wywiewnej, - automatyka w komplecie dostosowana do istniejącej w obiekcie. Wydajność n/w /1500 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne Pa. Podłączenie ciepła technologicznego, jak również wody lodowej z istniejących instalacji w budynku szpitala poprzez wcięcie do rozdzielaczy. Wentylacja pomieszczeń WC. W pomieszczeniach WC, zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną. Realizowana będzie ona poprzez wentylatory osiowe (łazienkowe) z opóźnieniem czasowym. Załączanie wentylatorów razem z oświetleniem. Wentylacja pozostałych pomieszczeń W pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna. Aby usprawnić jej działanie, a jednocześnie nie ponosić nadmiernych kosztów, zastosowano wywietrzniki grawitacyjne dachowe montowane na każdym kanale grawitacyjnym. Aby możliwa była regulacja ilości powietrza, kratki wywiewne zamontowane w pomieszczeniach, należy wyposażyć w ruchome żaluzje, umożliwiające kontrole ilości wywiewanego powietrza. Przyjęto wywietrzniki o średnicy 140 mm, wydajność dla wiatru 20 km/h 37 m3/h, dla wiatru 40 km/h 125 m3/h. Wywietrzniki całkowicie zabezpieczają kanał wentylacyjny przed nawiewem powietrza zewnętrznego oraz przedostawaniem się do kanału wody deszczowej. Kanały wentylacyjne i kształtki Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I usztywnionych przez kopertowanie, systemu Spiro oraz w systemie kanałów giętkich. Kanały wentylacyjne przed dostarczeniem na budowę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich wnętrza. Przewody i kształtki należy łączyć kołnierzami, uszczelnienie złącz wykonać z gumy mikroporowatej. Przy przejściach przez ściany oddzielenia p.pożarowego projektuje się klapy p.pożarowe z siłownikiem 24V.

13 Przy przejściach przez ściany kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 1godz. Zaprojektowano wspólny kanał czerpny i wyrzutowy dla wszystkich obiegów wentylacyjnych. Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano na dachu. Kanał czerpny należy zaizolować ciepłochronnie na całej długości. Izolacja pozostałych kanałów zgodnie z wykazem kształtek. Projektowaną izolację termiczną wykonać matami z wełny mineralnej gr. 50 mm z jednostronna okładziną z foli aluminiowej. Dodatkowo kanał prowadzony na dachu należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż kanałów na dachu za pomocą systemowych belek i stóp montażowych, przystosowanych do mocowania wentylacji. Dla obiegu nr 1 jako elementy nawiewne przyjęto nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozprężnymi, natomiast na wywiewie zastosowano anemostaty wywiewne. W obiegu nr 2 zarówno na nawiewie jak i wywiewie zastosowano anemostaty zamontowane na skrzynkach rozprężnych. W obiegu nr 3 jako elementy rozprowadzające powietrze wykorzystano kratki nawiewne i wywiewne wyposażone w przepustnice. Ponieważ centrala obsługująca układ nr 1 została zlokalizowana na pochylni, należy dodatkowo przewidzieć konstrukcję wsporczą z kształtowników stalowych, aby centrala utrzymana była w poziomie. Dobór i wykonanie konstrukcji wsporczej, należy wykonać na etapie realizacji, po dostarczeniu centrali. 12. Klimatyzacja pom. serwerowni W pomieszczeniu serwerowni przewiduje się klimatyzację, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzeń. Na podstawie danych odnośnie wyposażenia pomieszczenia dobrano klimatyzator typu Split. Jednostka wewnętrzna ścienna, natomiast zewnętrzna umieszczona na dachu budynku. Prowadzenie przewodu cieczowego oraz gazowego w bruździe ściennej, przewody należy zaizolować otuliną dedykowaną do przewodów chłodniczych. Odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do pionu za pośrednictwem trójnika. Zastosowano jednostkę zewnętrzną o następujących parametrach: - moc chłodnicza 0,9 3,9 kw - moc grzewcza 0,9 5,3 kw - moc elektryczna 0,90/1,02 kw - zasilanie 230V - pobór prądu 4,6/4,8 A - poziom głośności 50 db - wymiary (wys., szer.,dł.) 535 x 663 x 293 mm - masa netto 26 kg - czynnik chłodniczy R410A Parametry jednostki wewnętrznej: - poziom maksymalnej głośności 43 db - przepływ powietrza 750 m 3 /h - wymiary (wys., szer., dł.) 268 x 840 x 203 mm - masa netto 8,5 kg - średnica instalacji chłodniczej: ciecz/gaz - 6,35/9,52 - średnica przewodu skroplin - 13,8/15,8 mm

14 13. Instalacja chłodnicza Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki Dla zapewnienia komfortu i stałych parametrów powietrza w pomieszczeniach chemioterapii, centralę wentylacyjną, obsługujące te pomieszczenia, wyposażono w chłodnicę. Zasilanie chłodnicy przewidziano z istniejącej instalacji wody lodowej w budynku. Przewody doprowadzające czynnik chłodniczy, należy wykonać z rur stalowych czarnych, typ średni wg PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie instalacji w najniższych punktach instalacji. Instalację należy kilkakrotnie przepłukać wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, przewody zaizolować termicznie. Przed zaizolowaniem przewody należy oczyścić szczotkami stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować. W układzie zasilania chłodnicy należy zastosować kompletną automatykę zapewniającą stałą temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyczną regulację nawiewanego powietrza zapewni zawór trójdrogowy, zawory regulacyjne oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjnej. Wg posiadanej wiedzy, ciśnienie dyspozycyjne jest wystarczające, aby czynnik chłodniczy swobodnie zasilił chłodnicę centrali wentylacyjnej. W przypadku stwierdzenia, że ciśnienie jest jednak zbyt niskie i instalacja nie pracuje prawidłowo, należy zainstalować pompę elektroniczną do podnoszenia ciśnienia o następujących parametrach: G p = 1,86 m 3 /h Hp = 48,9 kpa - zawór trójdrogowy fi20, kv-5,0 - zawór równoważący fi40, n-2,7 (przed zaworem trójdrogowym) - zawór równoważący fi25, n-2,4(na spince przewodu zasilającego i powrotnego) 14. Instalacja gazów medycznych W projektowanym budynku przewiduje się instalację gazów medycznych w pomieszczeniach chemioterapii oraz w przebudowywanych pomieszczeniach części I piętra budynku AL. Gazy medyczne będą dostarczane z istniejących instalacji w budynku szpitala. Wpięcie do instalacji należy wykonać za zaworami redukcyjnymi. Rurociągi projektuje się w systemie trójnikowym z rur miedzianych, łączonych poprzez lutowanie. Jako punkty poboru w pomieszczeniach chemioterapii przewiduje się ścienne gniazda poboru tlenu oraz próżni zlokalizowane pomieszczeniach. Natomiast w adaptowanych pomieszczeniach w budynku AL przewidziano oprawy przyłóżkowe. Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, a następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z obowiązującymi przepisami. UWAGI: 1. Instalacje wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu 2. Całość robót wykonać zgodnie: - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych - COBRTI INSTAL - Instrukcją projektowania, montażu i układania rur z PVC-U i PE - Instrukcje producentów stosowanych przykładowych urządzeń - Instrukcją wykonania instalacji z rur tworzywowych wg wytycznych producenta.

15 3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z warunków robót nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, który poważniejsze zmiany winien uzgodnić z biurem autorskim. 4. Izolację termiczną pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać każdego przewodu osobno. 5. Przejścia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PVC, a przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową. 6. Przy przejściach przewodów przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez ściany, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej należy stosować przepusty instalacyjne o odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. 7. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną) 8. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych. Opracował: mgr inż. Marek Gosiewski

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości....2 2. Spis rysunków....3 3. Opis techniczny....4 3.1. Dane ogólne...4 3.1.1. Podstawa opracowania...4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...5 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Opis techniczny do projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Spokojnej w Giełczynie k. Łomży, dz nr ewid.: 213, 214, 215, 216, 217 instalacje

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

5. Wykaz aktów normatywnych, zarządzeń i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji technicznej.

5. Wykaz aktów normatywnych, zarządzeń i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji technicznej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI 1. Instalacja centralnego ogrzewania Wymagania ogólne Materiały Montaż rurociągów Montaż grzejników Próby ciśnieniowe Odbiory robót 2. Instalacja wody zimnej, ciepłej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I II III IV V SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST - INSTALACJA WODOCIĄGOWA SST - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SST - INSTALACJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i w budynku hali sportowej oraz budowa instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo