PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WEWNĘTRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO INWESTOR: Państwowa Szkoła Muzyczna Im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy Ul. Kościuszki Dębica DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2013 r. IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. BUDOWL. PODPIS PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Duszlak S-158/01

2 SPIS TREŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Instalacja wodociągowa 3.1 Wewnętrzna instalacja wody zimnej 3.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej Próba instalacji 3.4. Płukanie instalacji 3.5. Armatura 3.6. Montaż przyborów sanitarnych 4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 5.1. Założenia do obliczeń 5.2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania 5.3. Grzejniki, armatura, aparaty grzewcze, kurtyna powietrzna Próby instalacji centralnego ogrzewania Regulacja instalacji 5.6. Izolacja ciepłochronna instalacji 5.7. Odpowietrzenia i odwodnienia. 6. Węzeł cieplny, instalacja ciepła technologicznego 6.1. Opis węzła cieplnego Urządzenia zabezpieczające węzeł cieplny 6.2. Instalacja ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej 6.3. Odpowietrzenia i odwodnienia Próby ciśnieniowa instalacji ciepła technologicznego 6.5. Izolacja cieplna instalacji 7. Uwagi końcowe II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa - parter Skala 1:100 rys. nr 1 2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - parter Skala 1:100 rys. nr 2 3. Instalacja centralnego ogrzewania i c.t. parter Skala 1:100 rys. nr 3 4. Instalacja C.T. i wody lodowej dach Skala 1:100 rys. nr 4 5. Schemat rozbudowy węzła cieplnego rys. nr 5 2

3 Opis techniczny do projektu budowlano wykonawczego, wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, dla budynku, Państwowej Szkoły Muzycznej Im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy zlokalizowanych na dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 w Dębicy. 1. Podstawa opracowania Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno budowlany rozbudowy budynku szkoły - Wytyczne otrzymane od Inwestora. - Obowiązujące normy i przepisy w projektowaniu. 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje: Wewnętrzną instalację wody zimnej, Wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej, Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania Węzeł cieplny, instalacja ciepła technologicznego C.T. 3. Instalacja wodociągowa 3.1 Wewnętrzna instalacja wody zimnej Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych sanitariatów z istniejącej instalacji wewnętrznej. Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej w węźle cieplnym. Na włączeniu do instalacji zamontować zawór odcinający dn 15. Instalację wody zimnej od zaworu odcinającego w pomieszczeniu węzła cieplnego do przyborów sanitarnych projektuje się z rur PP typ SDR 11 PN 10. Przewody prowadzić w posadzce i bruzdach ściennych. Mocowanie przewodów do posadzki zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki kompensacji wydłużeń. Rurociągi należy łączy przez zgrzewanie, średnice i prowadzenie przewodów zgodnie z częścią rysunkową. Technologia wykonania zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta rur. Jeśli rury prowadzone są przez szczeliny dylatacyjne należy je dodatkowo zabezpieczyć karbowaną rurą ochronną w odległości co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej. 3

4 Grubość izolacji przewodów wody zimnej z PP 20 mm minimum 6 mm. 3.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej. Źródłem ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej dla projektowanych przyborów sanitarnych będzie podgrzewacz przepływowy ciepłej wody podumywalkowy, elektryczny o mocy Q= 4 KW lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową. (dopuszcza się montaż podgrzewacza pojemnościowego V=5 dm 3, na dopływie wody zimnej do podgrzewacza pojemnościowego montować zawór bezpieczeństwa. Montaż podgrzewacza zgodnie z wytycznymi producenta Próba instalacji wodociągowej Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności na ciśnienie p=9 [bar]. Należy wykonać próbę ciśnieniową wstępną i główną. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie w odstępie10 minut. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może się obniżyć więcej niż 0,2 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur nie powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność Płukanie instalacji Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewody należy poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej Armatura Dla poszczególnych przyborów sanitarnych montować odpowiednią armaturę czerpalną. Przed armaturą (baterie stojące, spłuczki) montować zawory odcinające kulowe. Armaturę zasilić przewodami wody zimnej PP 20 x 1,9 i przewodami wody ciepłej PP 20 x 3,4 4

5 3.6. Montaż przyborów sanitarnych W budynku należy zainstalować następujące urządzenia i przybory sanitarne: Umywalka 50 cm z syfonem chromowanym Miska ustępowa kompakt 4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów, należy odprowadzić za pomocą instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci zewnętrznej. Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o trasach, spadku i średnicach zgodnych z częścią rysunkową. Przewody kanalizacyjne biegnące pod posadzką projektowanego budynku układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Zasypkę rur kanalizacyjnych wykonać piaskiem. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez ściany fundamentowe prowadzić w rurach ochronnych. Pion kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o średnicy Ø 75 mm i zakończyć rurą wywiewną nad dachem budynku. Na pionie, na wysokości około 0,5m od poziomu posadzki zamontować czyszczak rewizyjny o średnicy Ø110 mm. Kanalizację sanitarną należy prowadzić w następujący sposób: - główny poziom odprowadzający należy wykonać rur Ø160 ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków. - następnie należy montować pion kanalizacyjny - podejścia do przyborów wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych o następujących średnicach: - miska ustępowa - Ø110mm, - umywalka - Ø50mm, Odprowadzenie skroplin Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów w sali koncertowej należy wykonać z rur PVC Ø 25 klejonych o trasach zgodnych z częścią rysunkową. Odprowadzenie skroplin wyprowadzić przez ściany zewnętrzne nad dach budynku istniejącego i wpiąć do rur spustowych z dachu budynku istniejącego. Odprowadzenie skroplin od klimatyzatorów wykonać jako grawitacyjne lub poprzez pompki tłoczne. 5

6 5. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 5.1. Założenia do obliczeń Strefa klimatyczna III, Temperatura zewnętrzna - 20ºC, Działanie ogrzewania: bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy, Regulacja temperatury ogrzewania, zasilanie w zależności od temperatury zewnętrznej, System ogrzewania: wodny pompowy, Parametry wody grzewczej 75/65ºC, Instalację zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Straty ciepła obliczono zgodnie z Normą PN-EN 12831:2006. Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne przyjęto w oparciu o PN-83/B i PN-82/B Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych wg PN-EN ISO 13788:2003r., Cieplno wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku : ściany zewnętrzne u=0,25 W(m 2 K), norma u=0,30 W(m 2 K), stropodach u=0,29 W(m 2 K), norma u=0,25 W(m 2 K), okna u=1,8 W(m 2 K), drzwi u=1,8 W(m 2 K), 5.2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania W istniejącej części budynku instalacja centralnego ogrzewania istniejąca. W Sali koncertowej projektuje się wymianę istniejących grzejników rurowych na grzejniki kolumnowe stalowe włączając je do istniejących przewodów zasilających i powrotnych centralnego ogrzewania. W części dobudowywanej projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istniejącej instalacji c.o. w sali koncertowej. Instalację należy wykonać z rur wielowarstwowych łączonych przez złączki zaciskowe. Technologia wykonania zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta rur. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych i posadzce. Mocowanie przewodów do ścian i posadzki zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki kompensacji wydłużeń. Jeśli rury prowadzone są przez szczeliny dylatacyjne należy je dodatkowo zabezpieczyć karbowaną rurą ochronną w odległości co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej. 6

7 Trasę przewodów zasilających i powrotnych wykonać, zgodnie z częścią rysunkową. Podejścia do pojedynczych grzejników wykonać rurą 16x 2,0 mm. Przejścia rurociągów przez stropy i przegrody ścian, wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupełniając wolną przestrzeń pianką poliuretanową Grzejniki, armatura, aparaty grzewcze, kurtyna powietrzna. W sali koncertowej projektuje się grzejniki kolumnowe stalowe o typie, lokalizacji zgodnej z częścią rysunkową. (kolorystyka grzejników zgodnie z aranżacją wnętrza Sali). W pomieszczeniach zaplecza sali koncertowej projektuje się grzejniki stalowe płytowe o typie, lokalizacji zgodnej z częścią rysunkową. Grzejniki z zasilaniem bocznym łączyć przez zawory termostatyczne i zawory odcinające powrotne. Na zaworach termostatycznych montować głowice termostatyczne. Grzejniki z zasilaniem dolnym należy podłączyć przez bloki zaworowe kątowe. Na grzejnikach zamontować głowice termostatyczne. W przypadku zabudowy grzejnika, należy zastosować głowice z czujnikiem zdalnym firmy Próby instalacji centralnego ogrzewania. Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności na ciśnienie p=0,6mpa. Należy wykonać próbę ciśnieniową wstępną i główną. Próba wstępna - ciśnienie to musi być wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,06 MPa. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może się obniżyć więcej niż 0,02 MPa. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur nie powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego tj. brak przecieków i stwierdzeniu braku spadku ciśnienia na manometrze, należy sprawdzić zachowanie się kolan samokompensacyjnych, punktów stałych i przesuwnych instalacji. 7

8 5.5. Regulacja instalacji Instalację centralnego ogrzewania należy wyregulować poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na wkładkach zaworów do grzejników, zaworach termostatycznych Izolacja ciepłochronna instalacji Zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie i z późniejszymi zamianami, grubość izolacji cieplnej powinna wynosić: średnica wewnętrzna do 22mm, grubość 20mm, średnica wewnętrzna od 22 do 35mm, grubość 30mm, Przewody ogrzewań centralnych wg zapisu powyżej, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 1 / 2 wymagań. Projektuje się izolację z pianki PE grubość 9 mmi Odpowietrzenia i odwodnienia. W punktach najwyższych instalacji, należy zamontować odpowietrzniki z zaworem stopowym, a w punktach najniższych zawory kulowe spustowe. 6. Węzeł cieplny, instalacja ciepła technologicznego 6.1. Opis węzła cieplnego Istniejący węzeł cieplny zlokalizowany jest części istniejącej budynku. Moc cieplna zamówiona dla potrzeb ogrzewania budynku Q=200 KW. Parametry czynnika grzewczego przed wymiennikiem 132/72 C, za wymiennikiem 80/60 C. Projektuje się rozbudowę węzła cieplnego dla potrzeb dostarczania czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej w okresie grzewczym. Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Q= 70 KW Z uwagi na lokalizację centrali wentylacyjnej na dachu budynku projektuje się wymiennik płytowy woda glikol. Instalację hydrauliczną w węźle cieplnym dla projektowanej rozbudowy, należy wykonać z rur stalowych czarnych, włączenie w istniejącą instalację i wykonanie zgodnie 8

9 z schematem rozbudowy węzła cieplnego zamieszczonym w części rysunkowej projektu rys. nr 5. Rurociągi zabezpieczyć przed korozją, poprzez wyczyszczenie do 2-go stopnia czystości i malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową. Do zmiany kierunku prowadzonych rur, używać kształtek do wspawania. Wytyczne automatyki: Sterowanie pracą rozbudowanej części węzła cieplnego poprzez regulator, oraz automatykę centrali wentylacyjnej Urządzenia zabezpieczające węzeł cieplny Instalację po stronie wtórnej za wymiennikiem ciepła zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa do c.o. dn 20 i naczyniem wzbiorczym o pojemności 18 dm Instalacja ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej Projektowaną instalację ciepła technologicznego C.T. do centrali wentylacyjnej wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie, o średnicy dn 40 i trasach zgodnych z częścią rysunkową. Rurociągi zabezpieczyć przed korozją, poprzez wyczyszczenie do 2-go stopnia czystości i malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową. Do zmiany kierunku prowadzonych rur, używać kształtek do wspawania. Rurociągi od miejsca włączenia prowadzić po wierzchu ścian wewnętrznych węzła, następnie po ścianie zewnętrznej i pod podestem technicznym na dachu do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Jako alternatywne rozwiązanie projektuje się wykonanie rurociągów ciepła technologicznego w systemie rur zaciskowych. Mocowanie przewodów do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki kompensacji wydłużeń. Mocowania rurociągów wg. rozwiązań systemowych np. firmy Sikla lub podobne. Przejścia rurociągów przez przegrody ścian, wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupełniając wolną przestrzeń pianką poliuretanową. INSTALACJA PO STRONIE WTÓRNEJ ZA WYMIENNIKIEM CIEPŁA DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAPEŁNIONA GLIKOLEM. 9

10 6.3. Odpowietrzenia i odwodnienia. W punktach najwyższych instalacji, należy zamontować odpowietrzniki z zaworem stopowym, a w punktach najniższych zawory kulowe spustowe Próby ciśnieniowa instalacji ciepła technologicznego Przed nałożeniem izolacji termicznej, całość instalacji należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie p=0,6mpa. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego tj., brak przecieków i stwierdzeniu braku spadku ciśnienia na manometrze, należy wykonać próbę na gorąco. Podczas tej próby, niezależnie od sprawdzenia szczelności, należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych instalacji Izolacja cieplna instalacji Rurociągi zaizolować otulinami z wełny w foli aluminiowej o grubości: Zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie i z późniejszymi zamianami, grubość izolacji cieplnej powinna wynosić: średnica wewnętrzna do 22mm, grubość 20mm, średnica wewnętrzna od 22 do 35mm, grubość 30mm, średnica wewnętrzna od 35 do 100mm, grubość średnicy wewnętrznej rury Izolację cieplną rurociągów cieplnych wentylacyjnej zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. prowadzonych na zewnątrz budynku do centrali 7. Uwagi końcowe. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych w zakresie instalacji sanitarnych. Opracował: Witold Duszlak 10

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM.

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo