PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, KRAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW"

Transkrypt

1 OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU INRFASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK UL. WALEREGO SŁAWKA 10, KRAKÓW INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, KRAKÓW STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA: SANITARNA TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI BUDYNKU BIUROWEGO DLA POTRZEB SIEDZIBY ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK W KRAKOWIE PROJEKTOWAŁ: inŝ. Lech Milewski 70/69 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Aleksander śuradzki mgr inŝ. Mirosław Tylek SPRAWDZIŁ: Edward Dziektarz UAN-Upr. 205/87 Kraków, marzec 2009 KALOR Tel. (0 12)

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Lokalizacja i charakterystyka obiektu 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej System wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz odzyskiem ciepła Sali konferencyjnej nr 1.33, Foyer nr Instalacja klimatyzacji Sala konferencyjna nr 1.33, Foyer nr 1, Gabinety Dyrektora 1.2, 1.3, Gabinety Z-cy Dyrektora i Głównego Księgowego 1.18, 1.19, Pomieszczenia serwerowni Obliczenia powietrza wentylacyjnego 2.4. Obliczenia zysków ciepła 2.5. Zestawienie urządzeń 3. Zawiesia, izolacje i mocowania 4. Wytyczne branŝowe 5. Roboty budowlane 6. Uwagi ogólne 7. Zestawienie materiałów

3 SPIS RYSUNKÓW RYS. 1: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA --- SKALA 1:100 RYS. 1A: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA --- SKALA 1:50 RYS. 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI RZUTDACHU --- SKALA 1:100 RYS. 3: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI PRZEKROJE --- SKALA 1:50

4 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji siedziby Zarządu Infrastruktury Sportowej UMK w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Zadaniem instalacji wentylacji i chłodzenia jest utrzymanie wewnątrz pomieszczenia odpowiednich warunków klimatycznych i sanitarno - higienicznych. Projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera część opisową i rysunkową Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczno-mechaniczną instalacji wentylacji i klimatyzacji. Opracowanie nie obejmuje: robót budowlanych, doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń, automatyki i sterowania, 1.3. Podstawa opracowania Podstawą opracowania są: Wytyczne inwestorskie, Obowiązujące przepisy i normy polskie, Karty katalogowe oraz informacje techniczne firm produkujących urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5 Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z jego późniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: PN-B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-M Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. Inne normy: PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-B Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3.

6 Instalacje naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5, Cobrti Instal. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami Lokalizacja i charakterystyka obiektu Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i chłodzenia siedziby Zarządu Infrastruktury Sportowej UMK w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Budynek jest obiektem istniejącym, a projektowane zmiany dotyczą zmiany przeznaczenia pomieszczeń. 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej System wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz odzyskiem ciepła Sali konferencyjnej nr 1.33, Foyer nr 1.30 ŚwieŜe powietrze do Sali konferencyjnej znajdującej się na piętrze dostarczane będzie poprzez centralę wentylacyjną firmy: Climaprodukt w wykonaniu dachowym, umieszczoną na dachu budynku. Centrala będzie wyposaŝona w chłodnicę zasilaną przez agregat skraplający

7 firmy McQuay typu: M4MC 100D zlokalizowanym na dachu budynku, nagrzewnice wodną zasilaną z istniejącej instalacji ciepła technologicznego, oraz rekuperator krzyŝowy w celu odzysku ciepła. Temperatura powietrza nawiewanego powietrza w lecie wynosi 24[ºC], a w zimie 20[ºC]. Nawiew powietrza świeŝego na sale odbywać się będzie poprzez sześć nawiewników sufitowych wirowych firmy: Gryfit typ:bpn2. Wywiew realizowany będzie przez sześć wywiewników sufitowych wirowych. Rozmieszczenie według rysunku. System wentylacji w pom realizowany będzie poprzez trzy nawiewniki sufitowe i trzy wywiewniki sufitowe. W pomieszczeniu Sali konferencyjnej oraz foyer zabrania się palenia tytoniu Instalacja klimatyzacji Sala konferencyjna nr 1.33, Foyer nr 1,30 System klimatyzujący pomieszczeń 1.33, 1.30 będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu VRF. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na dachu budynku. Klimatyzacja sali będzie obsługiwana poprzez sześć kasetonowych jednostek wewnętrznych systemu VRF. Klimatyzacja pomieszczenia 1.30 będzie obsługiwana poprzez trzy kasetonowe jednostki wewnętrzne systemu VRF Gabinety Dyrektora 1.2, 1.3, 1.4 System klimatyzujący pomieszczeń 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu VRF. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na dachu budynku. Klimatyzacja pomieszczeń będzie obsługiwana poprzez kasetonowe jednostki wewnętrzne systemu VRF (po jednej jednostce wewnętrzne w pomieszczeniu).

8 Gabinety Z-cy Dyrektora i Głównego Księgowego 1.18, 1.19, 1.20 System klimatyzujący pomieszczenia 1.18, 1.19, 1.20 będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu Split. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą na dachu budynku. Klimatyzacja pomieszczeń będzie obsługiwana poprzez kasetonowe jednostki wewnętrzne systemu Split firmy TCL model:tca-12chra-u Pomieszczenia serwerowni 1.35 System klimatyzujący pomieszczenia serwerowni nr 1.35 na piętrze będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu Split firmy: TCL model: TAC-09CHSA/F z zabezpieczeniem do pracy w zimie. Jednostka zewnętrzna dla serwerowni nr 1.35 zlokalizowana będzie na dachu budynku.

9 2.3. Obliczenia powietrza wentylacyjnego W Tabeli 1 zestawiono obliczenia powietrza wentylacyjnego dla opracowywanych pomieszczeń.

10 2.4. Obliczenia zysków ciepła W Tabeli 1 zestawiono obliczenia zysków ciepła dla pomieszczeń objętych opracowaniem. TABELA 1:

11 2.5. Zestawienie urządzeń Pomieszczenie urządzenie szt Gabinet dyrektora 1.1 Midea MDV-D45Q4/BN Midea MDV-D36Q4/CN Midea MDV-D71Q4/N1-C Midea MDV-D71Q4/N1-C 1 Gabinet z-cy dyrektora serwerownia Sala konferencyjna FOYER 1.18 TCL TCA-12CHRA/U TCL TCA-12CHRA/U TCL TCA-12CHRA/U TCL TAC-09CHSA/F Midea MDV-D71Q4/N1-C Midea MDV-D71Q4/N1-C 3 Jednostka zewnętrzna VRF Midea MDV-D850W/SN1 1 centrala wentylacyjna dachowa Climaprodukt GOLEM 2 1 agregat skraplający McQuay M4MC 100D 1

12 3. Zawiesia, izolacje i mocowania Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbędne dla zamontowania z kanałów w przestrzeni sufitu podwieszonego powinny być wykonane w systemie uniemoŝliwiającym przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku. Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. ObciąŜenia całkowite nie mogą przekraczać zaprojektowanych wartości obciąŝeń wg P.T. Konstrukcji. Wszystkie kanały rozdzielcze, wentylacji i klimatyzacji naleŝy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej o grubości 30mm na folii aluminiowej. Kanały prowadzone na zewnątrz zaizolować izolacją z wełny mineralnej o grubości 50mm w płaszczu ochronnym. Izolacja z wełny mineralnej stanowi jednocześnie izolacje akustyczną. Skropliny naleŝy odprowadzić do kanalizacji bądź na zewnątrz budynku w zaleŝności od bliskości pionów kanalizacyjnych oraz podłączy kanalizacyjnych. 4. Wytyczne branŝowe Wytyczne elektryczne W ramach projektu elektrycznego naleŝy zaprojektować instalację elektryczną do centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu oraz agregatu skraplającego, urządzeń typu split oraz VRF.

13 5. Roboty budowlane Centralę oraz agregat skrapląjacy naleŝy umieścić na konstrukcji wsporczej na wysokości 0,5 m od połaci dachu. 6. Uwagi ogólne Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych część II, Instalacje sanitarne, rozdział 12 oraz Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, COBRTI Instal, zeszyt 5. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na szczelność połączeń przewodów wentylacyjnych. Instalacja powinna spełniać wymagania klasy B wg normy BN-84/ , MontaŜ wszystkich urządzeń winien być wykonany zgodnie z instrukcją montaŝową danego urządzenia dostarczoną przez producenta, Wykonaną instalację naleŝy wyregulować, Przejścia przez ściany, ich dokładną lokalizację i wymiary naleŝy uzgodnić z firmą budowlaną, Zabrania się prowadzenia robót spawalniczych bez usunięcia wszelkich materiałów łatwopalnych, Połączenia armatury wykonać zgodnie z wymogami jej producenta ze szczególnym uwzględnieniem przy ich doborze temperatur i ciśnień roboczych instalacji, Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentów naleŝy przekazać Inwestorowi po zakończeniu prac instalacyjnych. Projektowane instalacje nie stanowią zagroŝeń poŝarowych ani nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

14 Wytyczne eksploatacyjne: Praca instalacji odbywa się w pełni automatycznie. Rola obsługi sprowadza się do jej uruchomienia, wyłączenia, kontroli pracy, przeglądów bieŝących i konserwacji filtrów. Wskazane jest, aby konserwację wykonywał przeszkolony i upowaŝniony zespół serwisowy, a w trakcie montaŝu nadzorowanego przez firmę dostarczającą urządzenia, naleŝy przeprowadzić szkolenie pracowników, którzy przejmą bezpośredni nadzór i obsługę instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby zatrudnione przy obsłudze, dozorze, konserwacji i remoncie urządzeń, zobowiązane są do przestrzegania ogólnych przepisów i zaleceń BHP i p.poŝ. opracowanych w oparciu o zbiór przepisów prawnych. 7. Zestawienie materiałów Uwaga: W niniejszym zestawieniu podano tylko podstawowe parametry poszczególnych materiałów. Szczegółowe parametry, zakres wyposaŝenia oraz inne dane podane są w opisie technicznym Niniejszy wykaz naleŝy rozpatrywać wspólnie z ww. opisem technicznym, schematami i rysunkami instalacji. Dokumenty te są wzajemnie uzupełniające się. Jakiekolwiek informacje podane w którymś z dokumentów naleŝy traktować jakby były w kaŝdym z nich. W przypadku wystąpienia w dokumentacjach rozbieŝności, błędu lub pomyłki naleŝy zgłosić to projektantowi, który ma obowiązek do pisemnej odpowiedzi. W kaŝdym przypadku naleŝy przewidzieć takŝe wszystkie elementy nie wymienione w dokumentacjach a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji

15 instalacji. Wszystkie elementy przed skierowaniem do zamówienia lub wykonania sprawdzić z rysunkami i pozostałymi dokumentami. W niniejszym wykazie nie podano izolacji termicznych kanałów oraz dodatkowej blachy na obudowę kanałów prowadzonych na zewnątrz budynków. Izolacje te i obudowy naleŝy przyjmować dla kaŝdego kanału i kaŝdej kształtki na podstawie wytycznych w części opisowej. W wykazie uwzględniono tylko obudowę ogniochronną kanałów i kształtek.

16 Nazwa: N-10 Typ: Nawiewny Opis: system NAWIEWNY Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi N BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + VFP, NA=315, stal ocynk. Anemostat sufitowy wirowy z ruchomymi kierownicami BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL Skrzynka rozpręŝna z króćcem bocznym BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + Przepustnica jednopłaszczyznowa VFP, NA=315, stal ocynk. Lg= 595 Hg= 595 stal 0,00 GRYFIT N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.81 m ocynk 1,79 3,59 Ogólne N ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 ocynk 0,80 2,39 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.35 m aluminium naturalny 0,09 0,09 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.80 m ocynk 0,40 0,40 Ogólne N BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 315 ocynk 0,73 1,47 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.38 m ocynk 1,88 1,88 Ogólne N RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 400 b= 500 d= 315 g= 80 l= 500 ocynk 0,92 0,92 Ogólne N TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 500 d= 315 l= 450 e= 225 f= 200 ocynk 0,93 1,86 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.83 m ocynk 0,43 0,43 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.35 m aluminium naturalny 0,09 0,09 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 850 ocynk 1,26 1,26 Ogólne N RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 500 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne N TG Trójnik prostokątny prosty a= 500 b= 400 d= 400 h= 800 e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 2,55 2,55 Ogólne l= 1230 N K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 631 ocynk 0,77 0,77 Ogólne N MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,03 0,03 Ogólne N CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 315 l= 315 ocynk 0,00 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.42 m ocynk 0,83 0,83 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.30 m aluminium naturalny 0,08 0,08 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.81 m ocynk 1,79 1,79 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogólne N US Redukcja symetryczna a= 400 b= 500 c= 200 d= 500 l= 250 ocynk 0,48 0,48 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 150 ocynk 2,10 2,10 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 18,90 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1082 ocynk 0,74 0,74 Ogólne N BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 1,60 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 535 ocynk 0,86 0,86 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 270 ocynk 0,27 0,27 Ogólne N WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,54 1,54 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 566 ocynk 0,79 0,79 Ogólne N BS Łuk symetryczny alfa= 60 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 1,16 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 73 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

17 N US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 350 d= 350 l= 250 ocynk 0,37 0,37 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogólne N WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,12 1,12 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 207 ocynk 0,19 0,19 Ogólne N CR2* Czwórnik prosty z okrągłym odejściem a= 350 b= 350 d1= 315 l= 515 e= 257 f= 175 ocynk 0,96 0,96 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.90 m aluminium naturalny 0,89 0,89 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.53 m aluminium naturalny 0,53 0,53 Ogólne N RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 350 b= 350 d= 315 g= 80 l= 400 ocynk 0,49 0,49 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.65 m ocynk 1,63 1,63 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.42 m aluminium naturalny 0,42 0,42 Ogólne

18 Nazwa: W-10 Typ: Wywiewny Opis: system WYWIEWNY Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi W BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + VFP, NA=315, stal ocynk. Anemostat sufitowy wirowy z ruchomymi kierownicami BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL Skrzynka rozpręŝna z króćcem bocznym BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + Przepustnica jednopłaszczyznowa VFP, NA=315, stal ocynk. Lg= 595 Hg= 595 stal 0,00 GRYFIT W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.39 m aluminium naturalny 0,38 0,38 Ogólne BPN2, LgxHg=595x595, stal Anemostat sufitowy wirowy z ruchomymi kierownicami BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL W RAL BPN-L, LxH=595x595, Skrzynka rozpręŝna z króćcem NA=315, stal ocynk. + VFP, NA=315, bocznym BPN-L, LxH=595x595, Lg= 595 Hg= 595 stal 0,00 GRYFIT stal ocynk. NA=315, stal ocynk. + Przepustnica jednopłaszczyznowa VFP, NA=315, stal ocynk. W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.68 m aluminium naturalny 0,17 0,17 Ogólne W BO Zaślepka a= 350 b= 800 ocynk 0,28 0,28 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 800 l= 590 ocynk 1,36 1,36 Ogólne W TG Trójnik prostokątny prosty a= 800 b= 400 d= 350 h= 500 e= 180 f= 150 r= 100 ocynk 2,70 2,70 Ogólne l= 930 W K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 1086 ocynk 3,60 3,60 Ogólne W TG Trójnik prostokątny prosty a= 400 b= 500 d= 400 h= 800 e= 230 f= 150 r= 100 ocynk 2,77 2,77 Ogólne l= 1230 W RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 400 b= 400 d= 315 g= 60 l= 200 e= -42 f= -42 ocynk 0,33 0,33 Ogólne W MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,03 0,03 Ogólne W CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 315 l= 315 ocynk 0,00 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.01 m ocynk 1,34 1,34 Ogólne W ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 ocynk 0,80 0,80 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.44 m aluminium naturalny 0,43 0,43 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.88 m aluminium naturalny 0,87 0,87 Ogólne W RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 500 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 591 ocynk 1,26 1,26 Ogólne W CR2* Czwórnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 500 d1= 315 l= 515 e= 257 f= 200 ocynk 1,16 1,16 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.86 m aluminium naturalny 0,22 0,22 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.93 m ocynk 0,92 0,92 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.58 m aluminium naturalny 0,15 0,15 Ogólne W RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 400 b= 500 d= 315 g= 80 l= 500 ocynk 0,92 0,92 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.52 m ocynk 1,88 1,88 Ogólne W ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 ocynk 0,80 1,59 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.95 m aluminium naturalny 0,94 0,94 Ogólne

19 Trójnik prosty z prostokątnym a= 800 b= 350 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 400 W TR1* ocynk 1,75 odejściem l3= 100 W US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 500 l= 100 ocynk 0,14 0,14 Ogólne W BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 0,80 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1000 ocynk 1,40 1,40 Ogólne W US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 350 d= 350 l= 250 ocynk 0,37 0,37 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 325 ocynk 0,46 0,46 Ogólne W WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,12 1,12 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 440 ocynk 0,27 0,27 Ogólne W TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 350 b= 350 d= 315 l= 515 e= 257 f= 175 ocynk 0,84 0,84 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.67 m aluminium naturalny 0,17 0,17 Ogólne W RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 350 b= 350 d= 315 g= 80 l= 400 ocynk 0,49 0,49 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.73 m ocynk 2,97 2,97 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.78 m aluminium naturalny 0,19 0,19 Ogólne 1,75 Ogólne

20

21

22

23

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Kalisz 29. kwietnia 2009 r SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE woda zimna i ciepła centralne ogrzewanie zdalaczynne wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Bardziej szczegółowo

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław NIP: 895-138-21-17 konto: INTELIGO 50102055581111139750000013 tel. 0501 461-260 lub (071)325 26 47 e-mail: mbiczysko@poczta.onet.pl Tytuł

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 31-056 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo