PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, KRAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW"

Transkrypt

1 OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU INRFASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK UL. WALEREGO SŁAWKA 10, KRAKÓW INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, KRAKÓW STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA: SANITARNA TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI BUDYNKU BIUROWEGO DLA POTRZEB SIEDZIBY ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK W KRAKOWIE PROJEKTOWAŁ: inŝ. Lech Milewski 70/69 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Aleksander śuradzki mgr inŝ. Mirosław Tylek SPRAWDZIŁ: Edward Dziektarz UAN-Upr. 205/87 Kraków, marzec 2009 KALOR Tel. (0 12)

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Lokalizacja i charakterystyka obiektu 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej System wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz odzyskiem ciepła Sali konferencyjnej nr 1.33, Foyer nr Instalacja klimatyzacji Sala konferencyjna nr 1.33, Foyer nr 1, Gabinety Dyrektora 1.2, 1.3, Gabinety Z-cy Dyrektora i Głównego Księgowego 1.18, 1.19, Pomieszczenia serwerowni Obliczenia powietrza wentylacyjnego 2.4. Obliczenia zysków ciepła 2.5. Zestawienie urządzeń 3. Zawiesia, izolacje i mocowania 4. Wytyczne branŝowe 5. Roboty budowlane 6. Uwagi ogólne 7. Zestawienie materiałów

3 SPIS RYSUNKÓW RYS. 1: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA --- SKALA 1:100 RYS. 1A: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA --- SKALA 1:50 RYS. 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI RZUTDACHU --- SKALA 1:100 RYS. 3: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI PRZEKROJE --- SKALA 1:50

4 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji siedziby Zarządu Infrastruktury Sportowej UMK w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Zadaniem instalacji wentylacji i chłodzenia jest utrzymanie wewnątrz pomieszczenia odpowiednich warunków klimatycznych i sanitarno - higienicznych. Projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera część opisową i rysunkową Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczno-mechaniczną instalacji wentylacji i klimatyzacji. Opracowanie nie obejmuje: robót budowlanych, doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń, automatyki i sterowania, 1.3. Podstawa opracowania Podstawą opracowania są: Wytyczne inwestorskie, Obowiązujące przepisy i normy polskie, Karty katalogowe oraz informacje techniczne firm produkujących urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5 Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z jego późniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: PN-B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-M Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. Inne normy: PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-B Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3.

6 Instalacje naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5, Cobrti Instal. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami Lokalizacja i charakterystyka obiektu Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i chłodzenia siedziby Zarządu Infrastruktury Sportowej UMK w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Budynek jest obiektem istniejącym, a projektowane zmiany dotyczą zmiany przeznaczenia pomieszczeń. 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej System wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz odzyskiem ciepła Sali konferencyjnej nr 1.33, Foyer nr 1.30 ŚwieŜe powietrze do Sali konferencyjnej znajdującej się na piętrze dostarczane będzie poprzez centralę wentylacyjną firmy: Climaprodukt w wykonaniu dachowym, umieszczoną na dachu budynku. Centrala będzie wyposaŝona w chłodnicę zasilaną przez agregat skraplający

7 firmy McQuay typu: M4MC 100D zlokalizowanym na dachu budynku, nagrzewnice wodną zasilaną z istniejącej instalacji ciepła technologicznego, oraz rekuperator krzyŝowy w celu odzysku ciepła. Temperatura powietrza nawiewanego powietrza w lecie wynosi 24[ºC], a w zimie 20[ºC]. Nawiew powietrza świeŝego na sale odbywać się będzie poprzez sześć nawiewników sufitowych wirowych firmy: Gryfit typ:bpn2. Wywiew realizowany będzie przez sześć wywiewników sufitowych wirowych. Rozmieszczenie według rysunku. System wentylacji w pom realizowany będzie poprzez trzy nawiewniki sufitowe i trzy wywiewniki sufitowe. W pomieszczeniu Sali konferencyjnej oraz foyer zabrania się palenia tytoniu Instalacja klimatyzacji Sala konferencyjna nr 1.33, Foyer nr 1,30 System klimatyzujący pomieszczeń 1.33, 1.30 będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu VRF. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na dachu budynku. Klimatyzacja sali będzie obsługiwana poprzez sześć kasetonowych jednostek wewnętrznych systemu VRF. Klimatyzacja pomieszczenia 1.30 będzie obsługiwana poprzez trzy kasetonowe jednostki wewnętrzne systemu VRF Gabinety Dyrektora 1.2, 1.3, 1.4 System klimatyzujący pomieszczeń 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu VRF. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na dachu budynku. Klimatyzacja pomieszczeń będzie obsługiwana poprzez kasetonowe jednostki wewnętrzne systemu VRF (po jednej jednostce wewnętrzne w pomieszczeniu).

8 Gabinety Z-cy Dyrektora i Głównego Księgowego 1.18, 1.19, 1.20 System klimatyzujący pomieszczenia 1.18, 1.19, 1.20 będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu Split. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą na dachu budynku. Klimatyzacja pomieszczeń będzie obsługiwana poprzez kasetonowe jednostki wewnętrzne systemu Split firmy TCL model:tca-12chra-u Pomieszczenia serwerowni 1.35 System klimatyzujący pomieszczenia serwerowni nr 1.35 na piętrze będzie oparty na instalacji klimatyzacyjnej typu Split firmy: TCL model: TAC-09CHSA/F z zabezpieczeniem do pracy w zimie. Jednostka zewnętrzna dla serwerowni nr 1.35 zlokalizowana będzie na dachu budynku.

9 2.3. Obliczenia powietrza wentylacyjnego W Tabeli 1 zestawiono obliczenia powietrza wentylacyjnego dla opracowywanych pomieszczeń.

10 2.4. Obliczenia zysków ciepła W Tabeli 1 zestawiono obliczenia zysków ciepła dla pomieszczeń objętych opracowaniem. TABELA 1:

11 2.5. Zestawienie urządzeń Pomieszczenie urządzenie szt Gabinet dyrektora 1.1 Midea MDV-D45Q4/BN Midea MDV-D36Q4/CN Midea MDV-D71Q4/N1-C Midea MDV-D71Q4/N1-C 1 Gabinet z-cy dyrektora serwerownia Sala konferencyjna FOYER 1.18 TCL TCA-12CHRA/U TCL TCA-12CHRA/U TCL TCA-12CHRA/U TCL TAC-09CHSA/F Midea MDV-D71Q4/N1-C Midea MDV-D71Q4/N1-C 3 Jednostka zewnętrzna VRF Midea MDV-D850W/SN1 1 centrala wentylacyjna dachowa Climaprodukt GOLEM 2 1 agregat skraplający McQuay M4MC 100D 1

12 3. Zawiesia, izolacje i mocowania Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbędne dla zamontowania z kanałów w przestrzeni sufitu podwieszonego powinny być wykonane w systemie uniemoŝliwiającym przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku. Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. ObciąŜenia całkowite nie mogą przekraczać zaprojektowanych wartości obciąŝeń wg P.T. Konstrukcji. Wszystkie kanały rozdzielcze, wentylacji i klimatyzacji naleŝy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej o grubości 30mm na folii aluminiowej. Kanały prowadzone na zewnątrz zaizolować izolacją z wełny mineralnej o grubości 50mm w płaszczu ochronnym. Izolacja z wełny mineralnej stanowi jednocześnie izolacje akustyczną. Skropliny naleŝy odprowadzić do kanalizacji bądź na zewnątrz budynku w zaleŝności od bliskości pionów kanalizacyjnych oraz podłączy kanalizacyjnych. 4. Wytyczne branŝowe Wytyczne elektryczne W ramach projektu elektrycznego naleŝy zaprojektować instalację elektryczną do centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu oraz agregatu skraplającego, urządzeń typu split oraz VRF.

13 5. Roboty budowlane Centralę oraz agregat skrapląjacy naleŝy umieścić na konstrukcji wsporczej na wysokości 0,5 m od połaci dachu. 6. Uwagi ogólne Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych część II, Instalacje sanitarne, rozdział 12 oraz Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, COBRTI Instal, zeszyt 5. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na szczelność połączeń przewodów wentylacyjnych. Instalacja powinna spełniać wymagania klasy B wg normy BN-84/ , MontaŜ wszystkich urządzeń winien być wykonany zgodnie z instrukcją montaŝową danego urządzenia dostarczoną przez producenta, Wykonaną instalację naleŝy wyregulować, Przejścia przez ściany, ich dokładną lokalizację i wymiary naleŝy uzgodnić z firmą budowlaną, Zabrania się prowadzenia robót spawalniczych bez usunięcia wszelkich materiałów łatwopalnych, Połączenia armatury wykonać zgodnie z wymogami jej producenta ze szczególnym uwzględnieniem przy ich doborze temperatur i ciśnień roboczych instalacji, Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentów naleŝy przekazać Inwestorowi po zakończeniu prac instalacyjnych. Projektowane instalacje nie stanowią zagroŝeń poŝarowych ani nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

14 Wytyczne eksploatacyjne: Praca instalacji odbywa się w pełni automatycznie. Rola obsługi sprowadza się do jej uruchomienia, wyłączenia, kontroli pracy, przeglądów bieŝących i konserwacji filtrów. Wskazane jest, aby konserwację wykonywał przeszkolony i upowaŝniony zespół serwisowy, a w trakcie montaŝu nadzorowanego przez firmę dostarczającą urządzenia, naleŝy przeprowadzić szkolenie pracowników, którzy przejmą bezpośredni nadzór i obsługę instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby zatrudnione przy obsłudze, dozorze, konserwacji i remoncie urządzeń, zobowiązane są do przestrzegania ogólnych przepisów i zaleceń BHP i p.poŝ. opracowanych w oparciu o zbiór przepisów prawnych. 7. Zestawienie materiałów Uwaga: W niniejszym zestawieniu podano tylko podstawowe parametry poszczególnych materiałów. Szczegółowe parametry, zakres wyposaŝenia oraz inne dane podane są w opisie technicznym Niniejszy wykaz naleŝy rozpatrywać wspólnie z ww. opisem technicznym, schematami i rysunkami instalacji. Dokumenty te są wzajemnie uzupełniające się. Jakiekolwiek informacje podane w którymś z dokumentów naleŝy traktować jakby były w kaŝdym z nich. W przypadku wystąpienia w dokumentacjach rozbieŝności, błędu lub pomyłki naleŝy zgłosić to projektantowi, który ma obowiązek do pisemnej odpowiedzi. W kaŝdym przypadku naleŝy przewidzieć takŝe wszystkie elementy nie wymienione w dokumentacjach a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji

15 instalacji. Wszystkie elementy przed skierowaniem do zamówienia lub wykonania sprawdzić z rysunkami i pozostałymi dokumentami. W niniejszym wykazie nie podano izolacji termicznych kanałów oraz dodatkowej blachy na obudowę kanałów prowadzonych na zewnątrz budynków. Izolacje te i obudowy naleŝy przyjmować dla kaŝdego kanału i kaŝdej kształtki na podstawie wytycznych w części opisowej. W wykazie uwzględniono tylko obudowę ogniochronną kanałów i kształtek.

16 Nazwa: N-10 Typ: Nawiewny Opis: system NAWIEWNY Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi N BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + VFP, NA=315, stal ocynk. Anemostat sufitowy wirowy z ruchomymi kierownicami BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL Skrzynka rozpręŝna z króćcem bocznym BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + Przepustnica jednopłaszczyznowa VFP, NA=315, stal ocynk. Lg= 595 Hg= 595 stal 0,00 GRYFIT N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.81 m ocynk 1,79 3,59 Ogólne N ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 ocynk 0,80 2,39 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.35 m aluminium naturalny 0,09 0,09 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.80 m ocynk 0,40 0,40 Ogólne N BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 315 ocynk 0,73 1,47 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.38 m ocynk 1,88 1,88 Ogólne N RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 400 b= 500 d= 315 g= 80 l= 500 ocynk 0,92 0,92 Ogólne N TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 500 d= 315 l= 450 e= 225 f= 200 ocynk 0,93 1,86 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.83 m ocynk 0,43 0,43 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.35 m aluminium naturalny 0,09 0,09 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 850 ocynk 1,26 1,26 Ogólne N RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 500 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne N TG Trójnik prostokątny prosty a= 500 b= 400 d= 400 h= 800 e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 2,55 2,55 Ogólne l= 1230 N K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 631 ocynk 0,77 0,77 Ogólne N MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,03 0,03 Ogólne N CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 315 l= 315 ocynk 0,00 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.42 m ocynk 0,83 0,83 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.30 m aluminium naturalny 0,08 0,08 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.81 m ocynk 1,79 1,79 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogólne N US Redukcja symetryczna a= 400 b= 500 c= 200 d= 500 l= 250 ocynk 0,48 0,48 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 150 ocynk 2,10 2,10 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 18,90 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1082 ocynk 0,74 0,74 Ogólne N BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 1,60 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 535 ocynk 0,86 0,86 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 270 ocynk 0,27 0,27 Ogólne N WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,54 1,54 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 566 ocynk 0,79 0,79 Ogólne N BS Łuk symetryczny alfa= 60 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 1,16 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 73 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

17 N US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 350 d= 350 l= 250 ocynk 0,37 0,37 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogólne N WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,12 1,12 Ogólne N K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 207 ocynk 0,19 0,19 Ogólne N CR2* Czwórnik prosty z okrągłym odejściem a= 350 b= 350 d1= 315 l= 515 e= 257 f= 175 ocynk 0,96 0,96 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.90 m aluminium naturalny 0,89 0,89 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.53 m aluminium naturalny 0,53 0,53 Ogólne N RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 350 b= 350 d= 315 g= 80 l= 400 ocynk 0,49 0,49 Ogólne N TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.65 m ocynk 1,63 1,63 Ogólne N FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.42 m aluminium naturalny 0,42 0,42 Ogólne

18 Nazwa: W-10 Typ: Wywiewny Opis: system WYWIEWNY Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi W BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + VFP, NA=315, stal ocynk. Anemostat sufitowy wirowy z ruchomymi kierownicami BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL Skrzynka rozpręŝna z króćcem bocznym BPN-L, LxH=595x595, NA=315, stal ocynk. + Przepustnica jednopłaszczyznowa VFP, NA=315, stal ocynk. Lg= 595 Hg= 595 stal 0,00 GRYFIT W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.39 m aluminium naturalny 0,38 0,38 Ogólne BPN2, LgxHg=595x595, stal Anemostat sufitowy wirowy z ruchomymi kierownicami BPN2, LgxHg=595x595, stal RAL W RAL BPN-L, LxH=595x595, Skrzynka rozpręŝna z króćcem NA=315, stal ocynk. + VFP, NA=315, bocznym BPN-L, LxH=595x595, Lg= 595 Hg= 595 stal 0,00 GRYFIT stal ocynk. NA=315, stal ocynk. + Przepustnica jednopłaszczyznowa VFP, NA=315, stal ocynk. W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.68 m aluminium naturalny 0,17 0,17 Ogólne W BO Zaślepka a= 350 b= 800 ocynk 0,28 0,28 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 800 l= 590 ocynk 1,36 1,36 Ogólne W TG Trójnik prostokątny prosty a= 800 b= 400 d= 350 h= 500 e= 180 f= 150 r= 100 ocynk 2,70 2,70 Ogólne l= 930 W K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 1086 ocynk 3,60 3,60 Ogólne W TG Trójnik prostokątny prosty a= 400 b= 500 d= 400 h= 800 e= 230 f= 150 r= 100 ocynk 2,77 2,77 Ogólne l= 1230 W RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 400 b= 400 d= 315 g= 60 l= 200 e= -42 f= -42 ocynk 0,33 0,33 Ogólne W MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,03 0,03 Ogólne W CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 315 l= 315 ocynk 0,00 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.01 m ocynk 1,34 1,34 Ogólne W ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 ocynk 0,80 0,80 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.44 m aluminium naturalny 0,43 0,43 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.88 m aluminium naturalny 0,87 0,87 Ogólne W RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 500 l= 200 ocynk 0,00 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 591 ocynk 1,26 1,26 Ogólne W CR2* Czwórnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 500 d1= 315 l= 515 e= 257 f= 200 ocynk 1,16 1,16 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.86 m aluminium naturalny 0,22 0,22 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.93 m ocynk 0,92 0,92 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.58 m aluminium naturalny 0,15 0,15 Ogólne W RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 400 b= 500 d= 315 g= 80 l= 500 ocynk 0,92 0,92 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.52 m ocynk 1,88 1,88 Ogólne W ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 ocynk 0,80 1,59 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.95 m aluminium naturalny 0,94 0,94 Ogólne

19 Trójnik prosty z prostokątnym a= 800 b= 350 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 400 W TR1* ocynk 1,75 odejściem l3= 100 W US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 500 l= 100 ocynk 0,14 0,14 Ogólne W BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 0,80 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1000 ocynk 1,40 1,40 Ogólne W US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 350 d= 350 l= 250 ocynk 0,37 0,37 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 325 ocynk 0,46 0,46 Ogólne W WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,12 1,12 Ogólne W K Przewód prostokątny a= 350 b= 350 l= 440 ocynk 0,27 0,27 Ogólne W TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 350 b= 350 d= 315 l= 515 e= 257 f= 175 ocynk 0,84 0,84 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.67 m aluminium naturalny 0,17 0,17 Ogólne W RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 350 b= 350 d= 315 g= 80 l= 400 ocynk 0,49 0,49 Ogólne W TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.73 m ocynk 2,97 2,97 Ogólne W FLEX Przewód elastyczny d= 315 l= 0.78 m aluminium naturalny 0,19 0,19 Ogólne 1,75 Ogólne

20

21

22

23

Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew sala odczytu UWAGA: Kanały wentylacyjne naleŝy zaizolować izolacją firmy ROCKWOOL typu

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 1 TOM 6.2 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2 : Wykaz materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Załącznik nr.2 : Wykaz materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Załącznik nr.2 : Wykaz materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew - klimatyzator w pom. 004 UWAGA: 1.Przewody wentylacyjne naleŝy zaizolować izolacją firmy

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul. JEDNOSTKA PROJEKTOWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU PROJEKT WYKONAWCZY 12 Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 PROJEKTANT SPRAWDZAJCY OPRACOWAŁ mgr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny S.P. Z.O.Z. w Busku Zdroju ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko Zdrój WYKONAWCA PROJEKTU: Jednostka projektowania: PROSPEC Biuro Obslugi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI

Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI Przedmiar robót PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI Budowa: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne i elektryczne Inwestor: MODR, OS.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

d = 160 l = 400 Trox D = 160 stal Trox L = 325 H = 125 stal Trox d = 200 l = 400 Trox D = 200 stal Trox

d = 160 l = 400 Trox D = 160 stal Trox L = 325 H = 125 stal Trox d = 200 l = 400 Trox D = 200 stal Trox Z.1 ZESTAWIENIE MATERIALÓW WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew obszar sterylizatornii UWAGA: Kanały wentylacyjne należy zaizolować izolacją firmy ROCKWOOL typu "LAMELLA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Nazwa: CZ1 Typ: Czerpny Opis: czerpny sala Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent CZ1 1 1 US Redukcja symetryczna a= 500 b= 500 c= 400 d= 500 l= 250 0.51 0.51 Ogólne CZ1 2 1

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania STRONA 1. Strona tytułowa 1 2. Opis ogólny 2 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Zakres opracowania 2.3 Charakterystyka ogólna 3. Opis techniczny 2 4. Obliczenia 4 5. Wytyczne dla branŝ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

N1 - Nawiewny. Strona 1 z 5

N1 - Nawiewny. Strona 1 z 5 Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew sala główna N1 1 1 WA alfa = 90 a = 1640 b = 980 d = 475 e = 50 f = 50 r = 100 8,15 8,15 Ogólne Centrala nawiewno N1 2 1 Centrala MCKD5L-45-136/3//G4/E9/B6C6//V5/V5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n Ŝ. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I 31-530 K R A K Ó W ul. Grzegórzecka 8/4 tel (012) 421-11-54 NIP 945-102-15-81 REGON 350941792 STADIUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach i na parterze wchodzących w zakres modernizacji i adaptacji. 4.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej w piwnicy Załącznik nr1

Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej w piwnicy Załącznik nr1 Zestawienie eleentów wentylacji echanicznej w piwnicy Nazwa: C1 Typ: Czerpny Opis: czerpny Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wyiary Materiał Kolor Pow. [2] Pow. całk. [2] Producent Uwagi C1 1 1 WG*+RG Prostokątna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania PROJEKT TECHNICZNY, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, BUDYNKU SZATNI BOISKA MIEJSKIEGO w OZIMKU Zawartość opracowania I. Opis techniczny, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 1. Opis obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Tom V. Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Tom V. Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Tychy 10 maja 2011r OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO

Tychy 10 maja 2011r OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO Tychy, 10 maja 2011r. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niŝej podpisani zgodnie oświadczają, Ŝe: projekt budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: obliczenia hydrauliczne - wentylacja

Załącznik 3: obliczenia hydrauliczne - wentylacja Załącznik 3: obliczenia hydrauliczne - wentylacja N1 19 TNDD+RGI Stalowa kratka wentylacyjna na spiro L = 1225 H = 225 1300 1,31 1,00 1,03 0,00 1 0 N1 17 TUBE* Przewód okrągły d1 = 560 l1 = 3999 2600 2,93

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE Strona 1 WENTYLACJA KLIMATYZACJA Beata Berezowska Ul. Ruskowy Bród 87B 03-289 Warszawa Tel. 0501-088-173 PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 4: Obliczenia hydrauliczne - wentylacja mechaniczna

Załącznik nr. 4: Obliczenia hydrauliczne - wentylacja mechaniczna Załącznik nr. 4: Obliczenia hydrauliczne - wentylacja mechaniczna N1 7 CS-500-400 Prostokątna czerpnia ścienna a = 400 b = 500 1550 2,15 3,60 10,00 0,00 10 0 N1 6 K prostokątny a = 400 b = 500 l = 500

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

C2 - Czerpny. alfa = 90 a = 300 b = 313 d = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,14 1,14 Ogólne. a = 300 b = 400 l = 1411 ocynk 1,98 1,98 Ogólne

C2 - Czerpny. alfa = 90 a = 300 b = 313 d = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,14 1,14 Ogólne. a = 300 b = 400 l = 1411 ocynk 1,98 1,98 Ogólne C2 - Czerpny C2 33 Nazwa: C2 Typ: Czerpny Opis: kał czerpny C2 4 1 WS alfa = 90 a = 400 b = 300 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,98 0,98 Ogólne C2 16 2 WS alfa = 90 a = 300 b = 400 e = 50 f = 50 r

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo