Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18"

Transkrypt

1 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej -915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163a Stadium Obiekt BranŜa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK BIUROWY wentylacja Projektant mgr inŝ. Ryszard Okoński upr. nr GPKP-I /96 Data r. EGZ. NR 1

2 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. OKRZEI 18 W PILE I. Oświadczenia i uprawnienia projektanta i sprawdzającego II. Zawartość opracowania dla budynku przy ul. Okrzei 18 w Pile: 1. Zakres opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka ogólna systemu Opis techniczny Uwagi końcowe Obliczenia Zestawienie elementów instalacji Część rysunkowa: Rzut piwnicy, skala 1:100

3 I. Oświadczenia i uprawnienia projektanta

4 Bydgoszcz, dn r. OŚWIADCZENIE Ja niŝej podpisany oświadczam, Ŝe projekt budowlany wentylacji mechanicznej pomieszczeń usługowych w budynku przy ul. Okrzei 18 w Pile został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Autor Podpis mgr inŝ. Ryszard Okoński upr. nr GPKG-I /96 Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz z późniejszymi zmianami).

5

6

7 II. Zawartość opracowania dla budynku przy ul. Okrzei 18 w Pile Strona tytułowa 1. Zakres opracowania 8 2. Podstawa opracowania Charakterystyka ogólna systemu Opis techniczny Uwagi końcowe Obliczenia Zestawienie elementów instalacji Część rysunkowa

8 1. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej lokali usługowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Okrzei 18 w Pile. System oparto o podciśnieniowy nawiew powietrza zewnętrznego okiennymi higrosterowanymi nawiewnikami i wywiew wentylatorem kanałowym, montowanym na wywiewnych kanałach wentylacyjnych wyposaŝonych w kratki wywiewne higrosterowane. 2. Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: opracowanie architektoniczno-budowlane wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiałowe inwestora, katalogi producentów urządzeń zamieszczonych w niniejszym projekcie, obowiązujące przepisy przeciwpoŝarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, uzgodnienia międzybranŝowe, normy i przepisy. Wykaz waŝniejszych norm i przepisów (z uwzględnieniem późniejszych zmian). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Wszelkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

9 3. Charakterystyka ogólna systemu Traktowany budynek to konstrukcja murowana o 6 kondygnacjach nadziemnych, z lokalami usługowymi w piwnicy. Dla wentylacji lokali usługowych w budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej. PowyŜszy system, aby skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń sterowany jest poziomem wilgotności względnej w pomieszczeniach. Na przedstawiony wyŝej system składają się: - nawiewnik okienny higrosterowany, - kratka ścienna higrosterowana z króćcem φ125 o przepływie min/max 20-80m 3 /h, - wentylator kanałowy. 4. Opis techniczny Dopływ świeŝego powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez nawiewniki higrosterowane. Wielkość strumienia przepływu powietrza uzaleŝniony jest od zmiany wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia. Zgodnie z PN83/B zmiana AZ3 z 2000 roku, naleŝy je zamontować w górnej części stolarki okiennej. Rozwiązanie lokalizacji nawiewników zostało ujęte na rzutach. Wyciąg z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych higrosterowanych. Kratki tak, jak nawiewniki sterowane są poziomem wilgotności względnej w pomieszczeniach, tzn. stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą wilgotności w pomieszczeniu. Instalację wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z kształtkami prowadzonymi w obudowie. Na poszczególnych odcinkach przewidziano trójniki z odejściem φ125 do podłączenia kratek wentylacyjnych. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków przewodami wentylacji naleŝy je zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej grubości 20 mm. Układ napędzany będzie wentylatorem kanałowym zamontowanym w układzie poziomym sterowany automatyką, która kontroluje sposób pracy wentylatora dopasowując go do automatycznych nastaw urządzeń higrosterowanych. Wentylator kanałowy powinien charakteryzować się dobrymi parametrami ciśnienia akustycznego, aby tłumik akustyczny był elementem opcjonalnym. Wymagania dla systemu: 580 m 3 /h, spręŝ min. 100 Pa Zasilanie obwodu wentylacji wyprowadzić przewodem YDY3x1,5 mm2 z rozgałęŝnika (puszki) oświetlenia, z przed wyłącznika (napicie doprowadzone na stale).

10 Pomieszczenia sanitariatów wentylowane będą osobno za pomocą wentylatorów ściennych wyposaŝoych w timer. Urządzenie powinno pracować po zapaleniu światła oraz od 3 do 20 minut po jego zgaszeniu, w zaleŝności od ustawienia. Zasilanie wentylatorów wykonać z instalacji oświetleniowej pomieszczeń przewodem YDY 3x1,5 mm2. 5. Uwagi końcowe 1. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montaŝowymi producentów poszczególnych materiałów, urządzeń i wyrobów, mających zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują przepisy zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji hybrydowej firmy AERECO. 2. W stolarce okiennej naleŝy wykonać otwory pod nawiewniki okienne, ilość i miejsce wg projektu wentylacji. 3. Wytyczne dla branŝy architektonicznej. Drzwi wewnętrzne do sanitariatów, wykorzystywane do transferu powietrza, naleŝy wyposaŝyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni co najmniej 200cm 2 netto. 4. Wytyczne dla branŝy elektrycznej. NaleŜy wykonać zasilanie elektryczne dla wentylatora kanałowego oraz wentylatorów ściennych zgodnie z wymogami producenta. 6. Obliczenia 1. Obliczeń dla części usługowej dokonano na podstawie normy PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej Wymagania. 2. Nawiew do pomieszczeń usługowych podciśnieniowo nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi, wywiew kratkami higrosterowanymi. W świetle powyŝszych wymagań, minimalny strumień powietrza, jaki naleŝy doprowadzić do poszczególnego pomieszczenia w budynku przedstawia się następująco: - 01 pomieszczenie socjalne: 24,6 x 2,6 = 63,96 przyjęto 60 m 3 /h

11 - 02 magazyn: 32,6 x 2,6 = 84,76 przyjęto 80 m 3 /h - 03 biuro: 30,0 x 2,6 = 78 przyjęto 80 m 3 /h - 04 fryzjer: 43,8 x 2,6 x 3 = 341,64 - przyjęto 360 m 3 /h Liczbę nawiewników higrosterowanych doprowadzających odpowiednią ilość powietrza wymaganą ze względów higienicznych moŝna obliczyć w oparciu o wzór: gdzie: n - wymagana liczba nawiewników, n = V n / V s V n - ilość powietrza wynikająca z warunków higienicznych, [m 3 /h] V s - ilość powietrza, jaka moŝe przepłynąć przez nawiewnik, np.: dla nawiewników EMM707 V s = 30 m 3 /h 7. Zestawienie elementów instalacji wentylacji Nazwa urządzenia/ materiału Jedn. Ilość 1. Kratka higrosterowana z króćcem φ125 szt Nawiewnik okienny higrosterowany o przepływie 20 m 3 /h szt Nawiewnik okienny higrosterowany o przepływie 30 m 3 /h szt Nawiewnik okienny higrosterowany o przepływie 50 m 3 /h szt Tłumik akustyczny 200/300 o długości 750 mm szt Przewody z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO φ125 mb 2 7. Przewody jw. φ160 mb 2 8. Przewody jw. φ200 mb 7 9. Przewody jw. φ250 mb Trójnik SPIRO φ125 / φ125 / φ160 szt Trójnik SPIRO φ160 / φ125 / φ200 szt Trójnik SPIRO φ200 / φ125 / φ250 szt Trójnik SPIRO φ250 / φ125 / φ250 szt Trójnik SPIRO φ250 / φ250 / φ125 szt Ocynkowana obejma montaŝowa z uszczelką φ125 szt. 2

12 16. Ocynkowana obejma montaŝowa z uszczelką φ160 szt Ocynkowana obejma montaŝowa z uszczelką φ200 szt Ocynkowana obejma montaŝowa z uszczelką φ250 szt Kolano φ250 / 90 szt Mata lamelowa z wełny mineralnej gr. 20 mm m Redukcja φ250 / φ200 szt Króciec elastyczny φ200 szt Wyrzutnia ścienna φ200 szt Wentylator kanałowy + automatyka szt Wentylator ścienny o przepływie 50 m 3 /h szt. 2

13 A RZUT PIWNICY skala 1:100 YDY3x1,5mm /300 l=750 Pom. socjalne 02 Magazyn 09C Pom. gosp. Pom. gosp. 011A Serwerownia 011 Pom. gosp. 012 WLZ / RG 013 Pom. gosp. 03 Biuro 09B Pom. gosp. 09 Komunikacja 04 Fryzjer 09A Salon kosmetyczny 08C Gabinet kosm. 08D YDY3x1,5mm2 Sanitariat Pracownia zdobienia paznokci Komunikacja 08 YDY3x1,5mm2 08E Sanitariat w pomieszczeniu 08A Pom. gosp. 07 Pom. gosp. 06 G 05 W 08B 010-3,02-3, Komunikacja HP tynk cem. -wap. I POZ. 1.2 POZ. 1.2 w pomieszczeniu ceg I styropian gr. 10 cm P tynk cienkowarstwowy P A - 2,55 / 61,5-2,55 / 61,5-2,55 / 61,5

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: 604-875-003 NIP: 622-228-55-90, REGON: 300906406 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT

Bardziej szczegółowo

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław NIP: 895-138-21-17 konto: INTELIGO 50102055581111139750000013 tel. 0501 461-260 lub (071)325 26 47 e-mail: mbiczysko@poczta.onet.pl Tytuł

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo