ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja wentylacji (część projektowana) skala -50 Rys. 3 Przekrój A-A instalacja wentylacji skala -50 Rys. 4 Przekrój B-B instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 IV. Przedmiar

3 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem przebudowy i rozbudowy hali rewizyjnej budynku kontroli szczegółowej nr 4a na MDPG w Kuźnicy.. Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno budowlany, - Uzgodnienia międzybranŝowe, - Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP. 2. Zawartość opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kontroli samochodów osobowych, instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia serwerowni, instalacji chłodzenia pomieszczenia kontroli oraz pomieszczenia postępowania karno-skarbowego. Ilość powietrza wentylacyjnego określono na podstawie krotności wymian. Moce chłodnicze klimatyzatorów dobrano na podstawie obliczeń zysków ciepła. Projekt nie zawiera instalacji doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanych urządzeń wentylacyjnych. 3. Opis instalacji 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia kontroli samochodów osobowych Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu. Rozprowadzenie blaszanych kanałów wentylacyjnych typu A/I i Spiro pod stropem pomieszczenia oraz przy posadzce (patrz część graficzna opracowania). Powietrze zewnętrzne dostarczone będzie za pomocą czerpni systemowej w dostawie z centralą wentylacyjną. Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewną wydajności 2500 m3/h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej. WyposaŜona jest m.in. w filtr typ DEU4, elektryczną nagrzewnicę o mocy grzewczej 35,2kW (od 34,5kW do 36,0kW), wentylator nawiewny oraz automatykę. Nawiew powietrza odbywać się będzie górą, za pomocą 4 kratek nawiewnych dwurzędowych (K3+P) o wymiarach 400x500mm (HxL). Kratki wyposaŝone w przepustnice regulacyjne.

4 Usuwanie powietrza odbywać się będzie 3 kratkami wentylacyjnymi jednorzędowymi (K+P) o wymiarach 400x35mm (HxL) oraz 3 kratkami wentylacyjnymi jednorzędowymi (K+P) o wymiarach 200x35mm (HxL). Wszystkie kratki wyposaŝone zostały w przepustnice regulacyjne. Wyrzut powietrza odbywać się będzie poprzez jednobiegowy wentylator dachowy wydajności 2500m3/h osadzony na podstawie tłumiącej. Wentylator wyposaŝony będzie w zestaw rozruchowy, wyłącznik inspekcyjno-serwisowy oraz przemiennik częstotliwości (falownik). Przewiduje się odprowadzenie /3 ilości wywiewanego powietrza ze strefy w pobliŝu sufitu, 2/3 ilości powietrza usuwane będzie znad posadzki. Kratki wentylacyjne zaprojektowane do usuwania powietrza ze strefy posadzki naleŝy zamontować 20 cm nad posadzką. W celu wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewiduje się montaŝ prostokątnego akustycznego tłumika szumu 800x400/000mm na kanale powietrza nawiewanego po stronie tłocznej. Do wyregulowania instalacji przewidziano przepustnicę regulacyjną z siłownikiem montowaną przy centrali wentylacyjnej (dostawa z centralą) oraz przepustnice na kanałach wentylacyjnych i przy kratkach wentylacyjnych. Wszystkie kanały nawiewne prowadzone na dachu budynku naleŝy zaizolować termicznie i przeciwkondensacyjnie wełną mineralną o gr. 00mm w dodatkowym płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni stropodachu naleŝy zaizolować termicznie i przeciwkondensacyjnie wełną mineralną o gr. 00mm. Dokładne miejsce montaŝu elementów sterowania urządzeń naleŝy ustalić na budowie z Inwestorem bądź osoba uprawnioną, w miejscu postronnym od osób niepowołanych. Do prawidłowego działania projektowanej instalacji wymagana jest równoległa praca centrali wentylacyjnej i wentylatora wyciągowego. 3.2 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia serwerowni Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu. Rozprowadzenie okrągłych kanałów wentylacyjnych typu Spiro pod stropem pomieszczenia. Usuwanie powietrza odbywać się będzie wentylatorem kanałowym wydajności minimum 30m3/h oraz zaworem powietrznym wywiewnym Ø00. Wyrzut powietrza poprzez okrągłą wyrzutnię dachową Ø00 typu C osadzoną na podstawie dachowej typu B I.

5 Kompensacja powietrza wywiewanego z serwerowni odbywać się będzie poprzez doprowadzenie powietrza zewnętrznego przy pomocy czerpni ściennej Ø00 (montaŝ minimum 2m od poziomu terenu), kanału okrągłego Ø00 typ Spiro oraz zaworu okrągłego poŝarowego Ø00 montowanego w ścianie serwerowni. Kanał nawiewny montowany w pomieszczeniu kontroli naleŝy zaizolować przeciwpoŝarowo. 3.3 Instalacja chłodzenia pomieszczeń Zaprojektowano instalację chłodzenia pomieszczenia kontroli oraz pomieszczenia postępowania karno-skarbowego. W pomieszczeniu kontroli zaprojektowano klimatyzator kasetonowy z 4-stronnym wylotem powietrza typu inverter, o mocy chłodniczej 2,5kW (zakres chłodzenia 4,0-4,0kW, dopuszczalne od 3,9kW do 4,3kW). W pomieszczeniu postępowania karno-skarbowego zaprojektowano klimatyzator kasetonowy z 4-stronnym wylotem powietrza typu inverter, o mocy chłodniczej 4,3kW (zakres chłodzenia 0,9-5,4kW, dopuszczalne od 0,85kW do 5,5kW). MontaŜ jednostek zewnętrznych na dachu budynku na konstrukcjach wsporczych - patrz część graficzna opracowania. Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane naleŝy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta urządzeń. Instalację freonową naleŝy wykonać z rur chłodniczych miedzianych prowadzonych w izolacji zimnochronnej. Rurociągi naleŝy prowadzić od jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w omawianych pomieszczeniach do jednostek zewnętrznych montowanych na dachu budynku nad jednostkami wewnętrznymi. Do mocowania rurociągów naleŝy wykorzystywać profesjonalne systemy zawieszeń rurociągów chłodniczych (typ i producent dowolny). Przewody freonowe naleŝy obudować przy zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i kształtek osłonowych PVC. MontaŜ instalacji freonowej powinien być przeprowadzony przez specjalistyczną firmę przy ścisłym zachowaniu wytycznych producenta urządzeń klimatyzacyjnych. Po zakończeniu prac instalacyjnych naleŝy sprawdzić, czy nie występują wycieki czynnika chłodniczego. Po zakończeniu montaŝu instalacji naleŝy przeprowadzić test szczelności wg wytycznych producenta. We wszystkich chłodzonych pomieszczeniach naleŝy wykonać odprowadzenie skroplin od jednostek wewnętrznych. Skropliny powinny być odprowadzone do najbliŝszych pionów instalacji kanalizacyjnej (sanitariaty). Instalację odprowadzenia skroplin naleŝy wykonać z rur PVC łączonych przez klejenie. Rurociągi naleŝy prowadzić z minimalnym spadkiem % w kierunku pionów sanitarnych. Wprowadzenie skroplin do pionów kanalizacyjnych naleŝy zasyfonować z minimalnym słupem wody 50mm..

6 UWAGA! Pod jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów nie naleŝy umieszczać Ŝadnych urządzeń elektrycznych. 6. Wytyczne dla branŝ współpracujących Prace elektryczne W zakres prac elektrycznych związanych z instalacją wentylacji wchodzą: - doprowadzenie energii elektrycznej wszystkich projektowanych urządzeń, - zgodne z przepisami zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. Prace budowlane W zakres prac budowlanych związanych z instalacją wentylacji wchodzą: - wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla instalacji wentylacyjnych oraz instalacji chłodniczych, - obróbka przejść instalacji wentylacji przez przegrody budowlane. 7. Uwagi końcowe - Zaprojektowane instalacje naleŝy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), - Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, tom II instalacje sanitarne i przemysłowe, - Całość robót naleŝy wykonać zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, - Całość robót naleŝy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, - Wszystkie materiały oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty, aktualne aprobaty i odpowiadać odpowiednim normom, - W trakcie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, - MontaŜ urządzeń, kanałów oraz izolacji termicznych naleŝy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i instrukcjami technicznymi producentów. - Podane w projekcie nazwy i typy urządzeń/materiałów są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych o równowaŝnych parametrach technicznych i jakościowych w standardzie co najmniej na poziomie urządzeń proponowanych. Opracował: mgr inŝ. Maciej Iwaniuk Projektant: mgr inŝ. Karol Prokopczyk

7 Zestawienie ilości powietrza Pomieszczenie Powierzchnia [m 2 ] Stanowisko kontroli samochodów osobowych Wysokość [h] Kubatura [m 3 ] Krotność wymian [w/h] Nawiew [m 3 /h] Wywiew [m 3 /h] 267,8 4,5 205, 2, Serwerownia 4,3 3,5 5,05 2 Zestawienie urządzeń kompensacja powietrzem zewnętrznym Nazwa Miejsce montaŝu Opis urządzenia Centrala wentylacyjna nawiewna Wentylator dachowy Wentylator kanałowy Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kasetonowy Dach Dach Serwerownia Jedn. wew. - pomieszczenie postępowania karno-skarb. Jedn. zew. - dach Jedn. wew. - pom. kontroli Jedn. zew. - dach Zestawienie danych elektrycznych 30 Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajności 2500m3/h. WyposaŜona m.in.w filtr powietrza, nagrzewnicę elektryczną mocy 35,2kW (dopuszczalne od 34,5kW do 36,0kW), wentylator nawiewny i automatykę. Wentylator dachowy wyciągowy, jednobiegowy o wydajności 2500m3/h. Montowany na podstawie dachowej tłumiącej. WyposaŜony m.in. w zestaw rozruchowy, wyłącznik inspekcyjno serwisowy oraz falownik. Wentylator kanałowy wyciągowy, jednobiegowy o wydajności 30m3/h. WyposaŜony w regulator obrotów. Inverterowy klimatyzator typu Split o nominalnej mocy chłodniczej 4,3kW (zakres mocy chłodniczej 0,9-5,4kW, dopuszczalne od 0,85kW do 5,5kW). WyposaŜony w układ sterujący pilot bezprzewodowy. Inverterowy klimatyzator typu Split o nominalnej mocy chłodniczej 2,5kW (zakres mocy chłodniczej 4,0-4,0kW, dopuszczalne od 3,9kW do 4,3kW). WyposaŜony w układ sterujący pilot przewodowy. Urządzenie Centrala wentylacyjna Dane elektryczne Nagrzewnica elektryczna: moc ~36kW dopuszczalne od 34,5kW do 36,0kW. Wentylator nawiewny: - moc znamionowa 0,75kW dopuszczalne od 0,73kW do 0,77kW, - prąd znamionowy 3A dopuszczalne od 2,9A do 3,A, - częstotliwość 6,7Hz, - napięcie znamionowe 3x230V, - pobór mocy elektrycznej 0,565kW dopuszczalne od 0,55kW do 0,58kW.

8 Wentylator dachowy Dane silnika: - moc 0,75kW dopuszczalne od 0,73kW do 0,77kW, - napięcie x230v, - prąd 4,9A dopuszczalne od 4,8A do 5,0A. Wentylator wyposaŝony w zestaw rozruchowy, wyłącznik serwisowy i przemiennik częstotliwości. Wentylator kanałowy Klimatyzator kasetonowy Qch=4,3kW Klimatyzator kasetonowy Qch=2,5kW - moc 20W dopuszczalne od 9W do 2W, - napięcie x230v, - prąd 0,6A. Wentylator wyposaŝony w regulator obrotów. Zasilanie jednostki zewnętrznej: - moc,34kw dopuszczalne od,3kw do,37kw, - napięcie x230v, 50Hz - prąd 6,A dopuszczalne od 6,0A do 6,2A. Klimatyzator wyposaŝony w układ sterowania pilot bezprzewodowy. Zasilanie jednostki zewnętrznej: - moc 3,9kW dopuszczalne od 3,8kW do 4,0kW, - napięcie x230v, 50Hz - prąd 6,9A dopuszczalne od 6,6A do 7,2A. Klimatyzator wyposaŝony w układ sterowania pilot przewodowy. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Kanały prostokątne typ A/I. Kanały okrągłe typ Spiro. K00 - izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna do kanałów wentylacyjnych gr. 00mm. K00+P - izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna gr. 00mm w dodatkowym płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. P00 izolacja przeciwpoŝarowa. Lp Wyszczególnienie Ilość Uwagi Układ N - nawiew N Czerpnia powietrza prostokątna z okapnikiem dostawa z centralą N2 Przepustnica regulacyjna z siłownikiem 82x33 dostawa z centralą N3 Centrala wentylacyjna nawiewna 2500m3/h wraz z wyposaŝaniem i automatyką N4 Redukcja A/I symetryczna 82x33/800x400/300 K00+P N5 Tłumik akustyczny płytowy 800x400 długości 000mm K00+P N6 Kolano A/I redukcyjne 800x400/400x400 R=00 K00+P N7 Kanał A/I 400x400/50 K00+P N8 Kolano A/I 400x400 R=00 K00+P N9 Kanał A/I 400x400/400 z luźną ramką N0 Trójnik A/I 400x400/400x400/400x400/600/00 N Redukcja A/I symetryczna 400x400/250x400/300 N2 Kanał A/I 250x400/460 N3 Trójnik A/I redukcyjny 250x400/25x400/500x400/700/20 z króćcem 500x400/20 do montaŝu kratki wentylacyjnej K00, domierzyć na budowie

9 Lp Wyszczególnienie Ilość Uwagi N4 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL N5 Kanał A/I 25x400/390 N6 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N7 Kanał A/I 25x400/460 z luźną ramką N8 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N9 Kanał A/I 25x400/300 N20 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N2 Kanał A/I 25x400/460 z luźną ramką N22 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N23 Kanał A/I 25x400/2300 N24 Kolano A/I redukcyjne 25x400/500x400 z króćcem domierzyć na budowie 500x400/20 do montaŝu kratki wentylacyjnej N25 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL N26 Redukcja A/I symetryczna 400x400/250x400/300 N27 Przepustnica A/I 250x400 wielopłaszczyznowa N28 Kanał A/I 250x400/340 N29 Trójnik A/I redukcyjny 250x400/25x400/500x400/700/20 z króćcem 500x400/20 do montaŝu kratki wentylacyjnej N30 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL N3 Kanał A/I 25x400/380 N32 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N33 Kanał A/I 25x400/300 N34 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N35 Kanał A/I 25x400/300 N36 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N37 Kanał A/I 25x400/300 N38 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N39 Kanał A/I 25x400/2860 N40 Kolano A/I redukcyjne 25x400/500x400 z króćcem 500x400/20 do montaŝ u kratki wentylacyjnej N4 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL Układ W - wywiew W Kratka wentylacyjna K+P 200x35 HxL Wa Zaślepka przewodu 35x00 wyposaŝona w uchwyt W2 Trójnik A/I 00x35/00x35/35x200/45/00 z króćcem przyłączeniowym do kratki 35x200/20 W3 Kanał A/I 35x00 L=650 W4 Kolano 45º A/I 00x35 W5 Kanał A/I 35x00 L=280 z luźną ramką domierzyć na budowie W6 Redukcja A/I 35x200/35x00 L=300 jednostronnie niesymetryczna W7 Kolano 45º A/I 00x35 W8 Trójnik A/I 35x200/35x200/35x200/420/00 W9 Kratka wentylacyjna K+P 400x35 HxL W0 Kolano redukcyjne 90º A/I 60x35/400x35 z króćcem przyłączeniowym do kratki 400x35/20 W Kanał A/I 60x35 L=3330

10 Układ W - wywiew W2 Przepustnica regulacyjna A/I 35x60 W3 Kolano redukcyjne 90º A/I 200x35/60x35 R=50 W4 Kanał A/I 35x200 L=350 W5 Kolano 45º A/I 200x35 W6 Kanał A/I 35x200 L=550 z luźną ramką domierzyć na budowie W7 Kolano 45º A/I 200x35 W8 Kanał A/I 35x200 L=050 W9 Redukcja A/I 35x250/35x200 L=300 jednostronnie niesymetryczna W20 Kratka wentylacyjna K+P 200x35 HxL W2 Trójnik A/I 250x35/250x35/35x200/520/00 z króćcem przyłączeniowym do kratki 35x200/20 W22 Przepustnica regulacyjna A/I 35x250 W23 Redukcja A/I 400x400/35x250 L=300 niesymetryczna W24 Kratka wentylacyjna K+P 400x35 HxL W25 Kolano redukcyjne 90º A/I 60x35/400x35 z króćcem przyłączeniowym do kratki 400x35/20 W26 Kanał A/I 60x35 L=3370 W27 Kolano 90º A/I 60x35 R=50 W28 Kanał A/I 35x60 L=620 W29 Kolano 90º A/I 35x60 R=00 W30 Kanał A/I 35x60 L=730 W3 Redukcja A/I 35x200/35x60 L=250 jednostronnie niesymetryczna W32 Kratka wentylacyjna K+P 200x35 HxL W33 Trójnik A/I 200x35/200x35/35x200/520/00 z króćcem przyłączeniowym do kratki 35x200/20 W34 Kanał A/I 35x200 L=800 W35 Kolano 90º A/I 200x35 R=50 W37 Kolano redukcyjne 90º A/I 400x200/35x200 R=50 W38 Kanał A/I 200x400 L=50 W39 Trójnik redukcyjny A/I 35x400/200x400/400x400/500/50 W40 Kratka wentylacyjna K+P 400x35 HxL W4 Kolano redukcyjne 90º A/I 60x35/400x35 z króćcem przyłączeniowym do kratki 400x35/20 W42 Kanał A/I 35x60 L=330 W43 Przepustnica regulacyjna A/I 35x60 W44 Kolano redukcyjne A/I 400x35/60x35 R=50 W45 Kanał A/I 400x400 L=2580 W46 Trójnik A/I 400x400/400x400/400x400/00/600 W47 Kanał A/I 400x400 L=550 K00 W48 Redukcja 400x400/Ø35 L=250 K00 W49 Kanał Spiro Ø35 L=840 K00 W50 Przyłącze kołnierzowe Ø35 do podstawy tłumiącej W5 Podstawa dachowa tłumiąca wielkości D=35 W52 Wentylator dachowy jednobiegowy 2500m3/h wyposaŝony w zestaw rozruchowy, wyłącznik inspekcyjno-serwisowy oraz falownik

11 Układ SW - wywiew SW Wywiewny zawór powietrzny Ø00 biały SW2 Kolano Spiro Ø00 90º SW3 Kanał Spiro Ø00/400 SW4 Wentylator kanałowy wywiewny wraz z regulatorem obrotów, wydajność minimalna 30m3/h SW5 Kanał Spiro Ø00/400 SW6 Kolano Spiro Ø00 90º SW7 Kanał Spiro Ø00/50 SW8 Podstawa dachowa Ø00 typ B I SW9 Wyrzutnia dachowa Ø00 typ C domierzyć na budowie, K00 malowana proszkowo malowana proszkowo Układ SN - nawiew SN Ścienna czerpnia powietrza Ø00 SN2 Kanał Spiro Ø00/2700 SN3 Zawór powietrzny poŝarowy Ø00 malowana proszkowo domierzyć na budowie, P00 oraz: - klimatyzator kasetonowy (inverter) wraz z jednostką zewnętrzną montowaną na dachu o nominalnej mocy chłodniczej 4,3kW(zakres chłodzenia 0,9-5,4kW, dopuszczalne od 0,85kW do 5,5kW), wraz z wyposaŝeniem, sterowaniem oraz instalacją freonową i odprowadzeniem skroplin kpl. - klimatyzator kasetonowy (inverter) wraz z jednostką zewnętrzną montowaną na dachu o nominalnej mocy chłodniczej 2,5kW (zakres chłodzenia 4,0-4,0kW, dopuszczalne od 3,9kW do 4,3kW) wraz z wyposaŝeniem, sterowaniem oraz instalacją freonową i odprowadzeniem skroplin kpl. UWAGA: Przed przystąpieniem do robót oraz zakupem materiałów naleŝy zweryfikować wymiary, opisy elementów i typy urządzeń z załoŝeniami projektowymi. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodnie z przewidzianymi kolorami elewacji bądź pokrycia dachowego. Występujące w niniejszym opracowaniu konkretne urządzenia/materiały mogą zostać zastąpione równowaŝnymi pod następującymi warunkami: - zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały muszą spełniać wszystkie załoŝone parametry techniczne, - kaŝde zamienne urządzenie/materiał musi uzyskać łączną akceptację Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

12

13

14

15

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Zakres opracowania... 3 4. Rozwiązania projektowe... 4 4.1. Sale prób (pomieszczenia nr 0.10 i 0.34)... 4 4.2. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI Łódź, Al. 1-Maja 64

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI Łódź, Al. 1-Maja 64 Jednostka projektowa : KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Obiekt : Lokal nr 1 położony w Wieluniu przy ul Sieradzkiej 56A, przeznaczony na docelową placówkę terenową KRUS w Wieluniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji " PROBUD", sp z o.o. 19-300 Ełk, Konieczki 15B. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212225-9 Hale sportowe 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Spis zawartości projektu III. Opis techniczny Rysunki: Rys. nr 1 Rzut parteru instalacja klimatyzacji - skala 1:100 Rys. nr 2 Rzut piętra instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Projekt wentylacji

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Projekt wentylacji PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO - SANITARNY Projekt wentylacji Lokalizacja: DARŁOWO UL.CONRANDA DZ.NR 91/43 INWESTOR: Zarząd Portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o. ul.wilków Morskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm]

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] DŁUGOŚĆ [mm] ILOŚĆ SZT. 1 2 3 4 NAWIEW Wszystkie kształtki i kanały ocieplone N1-1 Zawór nawiewny ZNB-160-2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa Kąpieliska Otwartego w Białej - Instalacja wentylacji Obiekt: Kąpielisko Otwarte w Białej Lokalizacja: 48-210 Biała, ul. Koraszewskiego 1 dz. nr 1902

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wielbarku ADRES

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja PROINSTAL ul.jutrosińska 13/4 51-124 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ Lista części instalacji wentylacji mechanicznej Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 W1-01 Zawór wywiewny KU ø125 szt. 2 W1-02 Kolano okrągłe 90 100 mm szt. 2 W1-03 Kanał okrągły typ SPIRO 125

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach i na parterze wchodzących w zakres modernizacji i adaptacji. 4.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania STRONA 1. Strona tytułowa 1 2. Opis ogólny 2 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Zakres opracowania 2.3 Charakterystyka ogólna 3. Opis techniczny 2 4. Obliczenia 4 5. Wytyczne dla branŝ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. w modernizowanym i remontowanym budynko\u dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia etap II, PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n Ŝ. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I 31-530 K R A K Ó W ul. Grzegórzecka 8/4 tel (012) 421-11-54 NIP 945-102-15-81 REGON 350941792 STADIUM

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo