ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja wentylacji (część projektowana) skala -50 Rys. 3 Przekrój A-A instalacja wentylacji skala -50 Rys. 4 Przekrój B-B instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 IV. Przedmiar

3 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem przebudowy i rozbudowy hali rewizyjnej budynku kontroli szczegółowej nr 4a na MDPG w Kuźnicy.. Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno budowlany, - Uzgodnienia międzybranŝowe, - Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP. 2. Zawartość opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kontroli samochodów osobowych, instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia serwerowni, instalacji chłodzenia pomieszczenia kontroli oraz pomieszczenia postępowania karno-skarbowego. Ilość powietrza wentylacyjnego określono na podstawie krotności wymian. Moce chłodnicze klimatyzatorów dobrano na podstawie obliczeń zysków ciepła. Projekt nie zawiera instalacji doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanych urządzeń wentylacyjnych. 3. Opis instalacji 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia kontroli samochodów osobowych Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu. Rozprowadzenie blaszanych kanałów wentylacyjnych typu A/I i Spiro pod stropem pomieszczenia oraz przy posadzce (patrz część graficzna opracowania). Powietrze zewnętrzne dostarczone będzie za pomocą czerpni systemowej w dostawie z centralą wentylacyjną. Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewną wydajności 2500 m3/h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej. WyposaŜona jest m.in. w filtr typ DEU4, elektryczną nagrzewnicę o mocy grzewczej 35,2kW (od 34,5kW do 36,0kW), wentylator nawiewny oraz automatykę. Nawiew powietrza odbywać się będzie górą, za pomocą 4 kratek nawiewnych dwurzędowych (K3+P) o wymiarach 400x500mm (HxL). Kratki wyposaŝone w przepustnice regulacyjne.

4 Usuwanie powietrza odbywać się będzie 3 kratkami wentylacyjnymi jednorzędowymi (K+P) o wymiarach 400x35mm (HxL) oraz 3 kratkami wentylacyjnymi jednorzędowymi (K+P) o wymiarach 200x35mm (HxL). Wszystkie kratki wyposaŝone zostały w przepustnice regulacyjne. Wyrzut powietrza odbywać się będzie poprzez jednobiegowy wentylator dachowy wydajności 2500m3/h osadzony na podstawie tłumiącej. Wentylator wyposaŝony będzie w zestaw rozruchowy, wyłącznik inspekcyjno-serwisowy oraz przemiennik częstotliwości (falownik). Przewiduje się odprowadzenie /3 ilości wywiewanego powietrza ze strefy w pobliŝu sufitu, 2/3 ilości powietrza usuwane będzie znad posadzki. Kratki wentylacyjne zaprojektowane do usuwania powietrza ze strefy posadzki naleŝy zamontować 20 cm nad posadzką. W celu wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewiduje się montaŝ prostokątnego akustycznego tłumika szumu 800x400/000mm na kanale powietrza nawiewanego po stronie tłocznej. Do wyregulowania instalacji przewidziano przepustnicę regulacyjną z siłownikiem montowaną przy centrali wentylacyjnej (dostawa z centralą) oraz przepustnice na kanałach wentylacyjnych i przy kratkach wentylacyjnych. Wszystkie kanały nawiewne prowadzone na dachu budynku naleŝy zaizolować termicznie i przeciwkondensacyjnie wełną mineralną o gr. 00mm w dodatkowym płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni stropodachu naleŝy zaizolować termicznie i przeciwkondensacyjnie wełną mineralną o gr. 00mm. Dokładne miejsce montaŝu elementów sterowania urządzeń naleŝy ustalić na budowie z Inwestorem bądź osoba uprawnioną, w miejscu postronnym od osób niepowołanych. Do prawidłowego działania projektowanej instalacji wymagana jest równoległa praca centrali wentylacyjnej i wentylatora wyciągowego. 3.2 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia serwerowni Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu. Rozprowadzenie okrągłych kanałów wentylacyjnych typu Spiro pod stropem pomieszczenia. Usuwanie powietrza odbywać się będzie wentylatorem kanałowym wydajności minimum 30m3/h oraz zaworem powietrznym wywiewnym Ø00. Wyrzut powietrza poprzez okrągłą wyrzutnię dachową Ø00 typu C osadzoną na podstawie dachowej typu B I.

5 Kompensacja powietrza wywiewanego z serwerowni odbywać się będzie poprzez doprowadzenie powietrza zewnętrznego przy pomocy czerpni ściennej Ø00 (montaŝ minimum 2m od poziomu terenu), kanału okrągłego Ø00 typ Spiro oraz zaworu okrągłego poŝarowego Ø00 montowanego w ścianie serwerowni. Kanał nawiewny montowany w pomieszczeniu kontroli naleŝy zaizolować przeciwpoŝarowo. 3.3 Instalacja chłodzenia pomieszczeń Zaprojektowano instalację chłodzenia pomieszczenia kontroli oraz pomieszczenia postępowania karno-skarbowego. W pomieszczeniu kontroli zaprojektowano klimatyzator kasetonowy z 4-stronnym wylotem powietrza typu inverter, o mocy chłodniczej 2,5kW (zakres chłodzenia 4,0-4,0kW, dopuszczalne od 3,9kW do 4,3kW). W pomieszczeniu postępowania karno-skarbowego zaprojektowano klimatyzator kasetonowy z 4-stronnym wylotem powietrza typu inverter, o mocy chłodniczej 4,3kW (zakres chłodzenia 0,9-5,4kW, dopuszczalne od 0,85kW do 5,5kW). MontaŜ jednostek zewnętrznych na dachu budynku na konstrukcjach wsporczych - patrz część graficzna opracowania. Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane naleŝy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta urządzeń. Instalację freonową naleŝy wykonać z rur chłodniczych miedzianych prowadzonych w izolacji zimnochronnej. Rurociągi naleŝy prowadzić od jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w omawianych pomieszczeniach do jednostek zewnętrznych montowanych na dachu budynku nad jednostkami wewnętrznymi. Do mocowania rurociągów naleŝy wykorzystywać profesjonalne systemy zawieszeń rurociągów chłodniczych (typ i producent dowolny). Przewody freonowe naleŝy obudować przy zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i kształtek osłonowych PVC. MontaŜ instalacji freonowej powinien być przeprowadzony przez specjalistyczną firmę przy ścisłym zachowaniu wytycznych producenta urządzeń klimatyzacyjnych. Po zakończeniu prac instalacyjnych naleŝy sprawdzić, czy nie występują wycieki czynnika chłodniczego. Po zakończeniu montaŝu instalacji naleŝy przeprowadzić test szczelności wg wytycznych producenta. We wszystkich chłodzonych pomieszczeniach naleŝy wykonać odprowadzenie skroplin od jednostek wewnętrznych. Skropliny powinny być odprowadzone do najbliŝszych pionów instalacji kanalizacyjnej (sanitariaty). Instalację odprowadzenia skroplin naleŝy wykonać z rur PVC łączonych przez klejenie. Rurociągi naleŝy prowadzić z minimalnym spadkiem % w kierunku pionów sanitarnych. Wprowadzenie skroplin do pionów kanalizacyjnych naleŝy zasyfonować z minimalnym słupem wody 50mm..

6 UWAGA! Pod jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów nie naleŝy umieszczać Ŝadnych urządzeń elektrycznych. 6. Wytyczne dla branŝ współpracujących Prace elektryczne W zakres prac elektrycznych związanych z instalacją wentylacji wchodzą: - doprowadzenie energii elektrycznej wszystkich projektowanych urządzeń, - zgodne z przepisami zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. Prace budowlane W zakres prac budowlanych związanych z instalacją wentylacji wchodzą: - wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla instalacji wentylacyjnych oraz instalacji chłodniczych, - obróbka przejść instalacji wentylacji przez przegrody budowlane. 7. Uwagi końcowe - Zaprojektowane instalacje naleŝy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), - Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, tom II instalacje sanitarne i przemysłowe, - Całość robót naleŝy wykonać zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, - Całość robót naleŝy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, - Wszystkie materiały oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty, aktualne aprobaty i odpowiadać odpowiednim normom, - W trakcie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, - MontaŜ urządzeń, kanałów oraz izolacji termicznych naleŝy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i instrukcjami technicznymi producentów. - Podane w projekcie nazwy i typy urządzeń/materiałów są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych o równowaŝnych parametrach technicznych i jakościowych w standardzie co najmniej na poziomie urządzeń proponowanych. Opracował: mgr inŝ. Maciej Iwaniuk Projektant: mgr inŝ. Karol Prokopczyk

7 Zestawienie ilości powietrza Pomieszczenie Powierzchnia [m 2 ] Stanowisko kontroli samochodów osobowych Wysokość [h] Kubatura [m 3 ] Krotność wymian [w/h] Nawiew [m 3 /h] Wywiew [m 3 /h] 267,8 4,5 205, 2, Serwerownia 4,3 3,5 5,05 2 Zestawienie urządzeń kompensacja powietrzem zewnętrznym Nazwa Miejsce montaŝu Opis urządzenia Centrala wentylacyjna nawiewna Wentylator dachowy Wentylator kanałowy Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kasetonowy Dach Dach Serwerownia Jedn. wew. - pomieszczenie postępowania karno-skarb. Jedn. zew. - dach Jedn. wew. - pom. kontroli Jedn. zew. - dach Zestawienie danych elektrycznych 30 Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajności 2500m3/h. WyposaŜona m.in.w filtr powietrza, nagrzewnicę elektryczną mocy 35,2kW (dopuszczalne od 34,5kW do 36,0kW), wentylator nawiewny i automatykę. Wentylator dachowy wyciągowy, jednobiegowy o wydajności 2500m3/h. Montowany na podstawie dachowej tłumiącej. WyposaŜony m.in. w zestaw rozruchowy, wyłącznik inspekcyjno serwisowy oraz falownik. Wentylator kanałowy wyciągowy, jednobiegowy o wydajności 30m3/h. WyposaŜony w regulator obrotów. Inverterowy klimatyzator typu Split o nominalnej mocy chłodniczej 4,3kW (zakres mocy chłodniczej 0,9-5,4kW, dopuszczalne od 0,85kW do 5,5kW). WyposaŜony w układ sterujący pilot bezprzewodowy. Inverterowy klimatyzator typu Split o nominalnej mocy chłodniczej 2,5kW (zakres mocy chłodniczej 4,0-4,0kW, dopuszczalne od 3,9kW do 4,3kW). WyposaŜony w układ sterujący pilot przewodowy. Urządzenie Centrala wentylacyjna Dane elektryczne Nagrzewnica elektryczna: moc ~36kW dopuszczalne od 34,5kW do 36,0kW. Wentylator nawiewny: - moc znamionowa 0,75kW dopuszczalne od 0,73kW do 0,77kW, - prąd znamionowy 3A dopuszczalne od 2,9A do 3,A, - częstotliwość 6,7Hz, - napięcie znamionowe 3x230V, - pobór mocy elektrycznej 0,565kW dopuszczalne od 0,55kW do 0,58kW.

8 Wentylator dachowy Dane silnika: - moc 0,75kW dopuszczalne od 0,73kW do 0,77kW, - napięcie x230v, - prąd 4,9A dopuszczalne od 4,8A do 5,0A. Wentylator wyposaŝony w zestaw rozruchowy, wyłącznik serwisowy i przemiennik częstotliwości. Wentylator kanałowy Klimatyzator kasetonowy Qch=4,3kW Klimatyzator kasetonowy Qch=2,5kW - moc 20W dopuszczalne od 9W do 2W, - napięcie x230v, - prąd 0,6A. Wentylator wyposaŝony w regulator obrotów. Zasilanie jednostki zewnętrznej: - moc,34kw dopuszczalne od,3kw do,37kw, - napięcie x230v, 50Hz - prąd 6,A dopuszczalne od 6,0A do 6,2A. Klimatyzator wyposaŝony w układ sterowania pilot bezprzewodowy. Zasilanie jednostki zewnętrznej: - moc 3,9kW dopuszczalne od 3,8kW do 4,0kW, - napięcie x230v, 50Hz - prąd 6,9A dopuszczalne od 6,6A do 7,2A. Klimatyzator wyposaŝony w układ sterowania pilot przewodowy. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Kanały prostokątne typ A/I. Kanały okrągłe typ Spiro. K00 - izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna do kanałów wentylacyjnych gr. 00mm. K00+P - izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna gr. 00mm w dodatkowym płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. P00 izolacja przeciwpoŝarowa. Lp Wyszczególnienie Ilość Uwagi Układ N - nawiew N Czerpnia powietrza prostokątna z okapnikiem dostawa z centralą N2 Przepustnica regulacyjna z siłownikiem 82x33 dostawa z centralą N3 Centrala wentylacyjna nawiewna 2500m3/h wraz z wyposaŝaniem i automatyką N4 Redukcja A/I symetryczna 82x33/800x400/300 K00+P N5 Tłumik akustyczny płytowy 800x400 długości 000mm K00+P N6 Kolano A/I redukcyjne 800x400/400x400 R=00 K00+P N7 Kanał A/I 400x400/50 K00+P N8 Kolano A/I 400x400 R=00 K00+P N9 Kanał A/I 400x400/400 z luźną ramką N0 Trójnik A/I 400x400/400x400/400x400/600/00 N Redukcja A/I symetryczna 400x400/250x400/300 N2 Kanał A/I 250x400/460 N3 Trójnik A/I redukcyjny 250x400/25x400/500x400/700/20 z króćcem 500x400/20 do montaŝu kratki wentylacyjnej K00, domierzyć na budowie

9 Lp Wyszczególnienie Ilość Uwagi N4 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL N5 Kanał A/I 25x400/390 N6 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N7 Kanał A/I 25x400/460 z luźną ramką N8 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N9 Kanał A/I 25x400/300 N20 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N2 Kanał A/I 25x400/460 z luźną ramką N22 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N23 Kanał A/I 25x400/2300 N24 Kolano A/I redukcyjne 25x400/500x400 z króćcem domierzyć na budowie 500x400/20 do montaŝu kratki wentylacyjnej N25 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL N26 Redukcja A/I symetryczna 400x400/250x400/300 N27 Przepustnica A/I 250x400 wielopłaszczyznowa N28 Kanał A/I 250x400/340 N29 Trójnik A/I redukcyjny 250x400/25x400/500x400/700/20 z króćcem 500x400/20 do montaŝu kratki wentylacyjnej N30 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL N3 Kanał A/I 25x400/380 N32 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N33 Kanał A/I 25x400/300 N34 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N35 Kanał A/I 25x400/300 N36 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N37 Kanał A/I 25x400/300 N38 Łuk A/I 45 25x400 R=00 N39 Kanał A/I 25x400/2860 N40 Kolano A/I redukcyjne 25x400/500x400 z króćcem 500x400/20 do montaŝ u kratki wentylacyjnej N4 Kratka wentylacyjna nawiewna typ K3+P 400x500 HxL Układ W - wywiew W Kratka wentylacyjna K+P 200x35 HxL Wa Zaślepka przewodu 35x00 wyposaŝona w uchwyt W2 Trójnik A/I 00x35/00x35/35x200/45/00 z króćcem przyłączeniowym do kratki 35x200/20 W3 Kanał A/I 35x00 L=650 W4 Kolano 45º A/I 00x35 W5 Kanał A/I 35x00 L=280 z luźną ramką domierzyć na budowie W6 Redukcja A/I 35x200/35x00 L=300 jednostronnie niesymetryczna W7 Kolano 45º A/I 00x35 W8 Trójnik A/I 35x200/35x200/35x200/420/00 W9 Kratka wentylacyjna K+P 400x35 HxL W0 Kolano redukcyjne 90º A/I 60x35/400x35 z króćcem przyłączeniowym do kratki 400x35/20 W Kanał A/I 60x35 L=3330

10 Układ W - wywiew W2 Przepustnica regulacyjna A/I 35x60 W3 Kolano redukcyjne 90º A/I 200x35/60x35 R=50 W4 Kanał A/I 35x200 L=350 W5 Kolano 45º A/I 200x35 W6 Kanał A/I 35x200 L=550 z luźną ramką domierzyć na budowie W7 Kolano 45º A/I 200x35 W8 Kanał A/I 35x200 L=050 W9 Redukcja A/I 35x250/35x200 L=300 jednostronnie niesymetryczna W20 Kratka wentylacyjna K+P 200x35 HxL W2 Trójnik A/I 250x35/250x35/35x200/520/00 z króćcem przyłączeniowym do kratki 35x200/20 W22 Przepustnica regulacyjna A/I 35x250 W23 Redukcja A/I 400x400/35x250 L=300 niesymetryczna W24 Kratka wentylacyjna K+P 400x35 HxL W25 Kolano redukcyjne 90º A/I 60x35/400x35 z króćcem przyłączeniowym do kratki 400x35/20 W26 Kanał A/I 60x35 L=3370 W27 Kolano 90º A/I 60x35 R=50 W28 Kanał A/I 35x60 L=620 W29 Kolano 90º A/I 35x60 R=00 W30 Kanał A/I 35x60 L=730 W3 Redukcja A/I 35x200/35x60 L=250 jednostronnie niesymetryczna W32 Kratka wentylacyjna K+P 200x35 HxL W33 Trójnik A/I 200x35/200x35/35x200/520/00 z króćcem przyłączeniowym do kratki 35x200/20 W34 Kanał A/I 35x200 L=800 W35 Kolano 90º A/I 200x35 R=50 W37 Kolano redukcyjne 90º A/I 400x200/35x200 R=50 W38 Kanał A/I 200x400 L=50 W39 Trójnik redukcyjny A/I 35x400/200x400/400x400/500/50 W40 Kratka wentylacyjna K+P 400x35 HxL W4 Kolano redukcyjne 90º A/I 60x35/400x35 z króćcem przyłączeniowym do kratki 400x35/20 W42 Kanał A/I 35x60 L=330 W43 Przepustnica regulacyjna A/I 35x60 W44 Kolano redukcyjne A/I 400x35/60x35 R=50 W45 Kanał A/I 400x400 L=2580 W46 Trójnik A/I 400x400/400x400/400x400/00/600 W47 Kanał A/I 400x400 L=550 K00 W48 Redukcja 400x400/Ø35 L=250 K00 W49 Kanał Spiro Ø35 L=840 K00 W50 Przyłącze kołnierzowe Ø35 do podstawy tłumiącej W5 Podstawa dachowa tłumiąca wielkości D=35 W52 Wentylator dachowy jednobiegowy 2500m3/h wyposaŝony w zestaw rozruchowy, wyłącznik inspekcyjno-serwisowy oraz falownik

11 Układ SW - wywiew SW Wywiewny zawór powietrzny Ø00 biały SW2 Kolano Spiro Ø00 90º SW3 Kanał Spiro Ø00/400 SW4 Wentylator kanałowy wywiewny wraz z regulatorem obrotów, wydajność minimalna 30m3/h SW5 Kanał Spiro Ø00/400 SW6 Kolano Spiro Ø00 90º SW7 Kanał Spiro Ø00/50 SW8 Podstawa dachowa Ø00 typ B I SW9 Wyrzutnia dachowa Ø00 typ C domierzyć na budowie, K00 malowana proszkowo malowana proszkowo Układ SN - nawiew SN Ścienna czerpnia powietrza Ø00 SN2 Kanał Spiro Ø00/2700 SN3 Zawór powietrzny poŝarowy Ø00 malowana proszkowo domierzyć na budowie, P00 oraz: - klimatyzator kasetonowy (inverter) wraz z jednostką zewnętrzną montowaną na dachu o nominalnej mocy chłodniczej 4,3kW(zakres chłodzenia 0,9-5,4kW, dopuszczalne od 0,85kW do 5,5kW), wraz z wyposaŝeniem, sterowaniem oraz instalacją freonową i odprowadzeniem skroplin kpl. - klimatyzator kasetonowy (inverter) wraz z jednostką zewnętrzną montowaną na dachu o nominalnej mocy chłodniczej 2,5kW (zakres chłodzenia 4,0-4,0kW, dopuszczalne od 3,9kW do 4,3kW) wraz z wyposaŝeniem, sterowaniem oraz instalacją freonową i odprowadzeniem skroplin kpl. UWAGA: Przed przystąpieniem do robót oraz zakupem materiałów naleŝy zweryfikować wymiary, opisy elementów i typy urządzeń z załoŝeniami projektowymi. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodnie z przewidzianymi kolorami elewacji bądź pokrycia dachowego. Występujące w niniejszym opracowaniu konkretne urządzenia/materiały mogą zostać zastąpione równowaŝnymi pod następującymi warunkami: - zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały muszą spełniać wszystkie załoŝone parametry techniczne, - kaŝde zamienne urządzenie/materiał musi uzyskać łączną akceptację Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

12

13

14

15

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo