REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja DIC Nr 39/13/2 z dnia 27 lutego 2015 r. 3) Zmiana 3 Decyzja DIC Nr 39/13/3 z dnia 16 marca 2015 r.

2 Strona 2/30

3 Strona 3/30

4 R o z d z i a ł I WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA 1. Izba Celna w Poznaniu działa na podstawie: 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib; 2) zarządzenia Ministra Finansów Nr 28 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym; 3) regulaminu organizacyjnego. 2. Izba Celna w Poznaniu, zwana dalej Izbą, jest organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Izba wykonuje zadania nałożone na Służbę Celną ustawą o Służbie Celnej, ustawą Prawo celne, ustawą o podatku akcyzowym, ustawą o grach hazardowych oraz przepisami odrębnymi, działając zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi, decyzjami i poleceniami Ministra Finansów, Szefa Służby Celnej i Dyrektora. 2. Izba prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. Właściwość miejscowa Izby obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. 4. R o z d z i a ł II KIEROWNICTWO I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE IZBY Kierownictwo Izby stanowią: Dyrektor, trzech zastępów i główny księgowy. (zm. Dec. DIC 39/13/3) 2. Dyrektor kieruje pracą Izby przy pomocy zastępców, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników referatów, osób wyznaczonych do kierowania wieloosobowymi stanowiskami pracy i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. (zm. Dec. DIC 39/13/3) Komórkami organizacyjnymi Izby są: wydziały, referaty, wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy. 2. Pracą wydziału kieruje naczelnik, referatu kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem pracy osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego. Strona 4/30

5 R o z d z i a ł III ZASTĘPSTWA W czasie nieobecności Dyrektora pracą Izby kieruje wyznaczony przez Dyrektora zastępca lub inna wyznaczona osoba. 2. Zastępcy Dyrektora, w czasie nieobecności, zastępują się wzajemnie w następującej kolejności: 1) Zastępca Dyrektora ds. logistyki zastępuje Zastępcę Dyrektora ds. postępowania; 2) Zastępca Dyrektora ds. postępowania zastępuje Zastępcę Dyrektora ds. kontroli; 3) Zastępca Dyrektora ds. kontroli zastępuje Zastępcę Dyrektora ds. logistyki. 3. W przypadku obecności tylko jednego z zastępców, o których mowa w ust. 2, przejmuje on obowiązki pozostałych zastępców. (zm. Dec. DIC 39/13/3). 4. W czasie nieobecności, Głównego Księgowego zastępuje wyznaczona przez niego osoba z pionu finansowo-księgowego. (zm. Dec DIC 39/13/3) W czasie nieobecności naczelnika wydziału jego obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego osoba, z wyjątkiem Wydziału Zwalczania Przestępczości, gdzie obowiązki Naczelnika przejmuje jego zastępca. 2. W czasie nieobecności kierownika referatu jego obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego osoba. 3. W czasie nieobecności osoby kierującej wieloosobowym stanowiskiem pracy jej obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego. R o z d z i a ł IV PRACOWNICY IZBY 9. Pracownikami Izby są: 1) funkcjonariusze celni zatrudnieni w oparciu o ustawę o Służbie Celnej; 2) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w oparciu o ustawę o służbie cywilnej; 3) pracownicy obsługi zatrudnieni w oparciu o ustawę o pracownikach urzędów państwowych Każdy pracownik Izby winien posiadać kartę zakresu obowiązków i uprawnień określającą zadania stanowiska pracy, podporządkowanie oraz zastępstwo w czasie nieobecności, zakres odpowiedzialności oraz zakres uprawnień do podejmowania decyzji i podpisywania pism. 2. Zakresy obowiązków i uprawnień dla pracowników Izby ustalają: Strona 5/30

6 1) Dyrektor dla: a) swoich zastępców, b) naczelników wydziałów, c) zastępcy naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości, d) kierowników referatów, e) pracowników pionu wsparcia zatrudnionych w bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych, z wyłączeniem wydziałów, f) głównego księgowego (zm. Dec. DIC 39/13/3); 2) naczelnicy wydziałów dla pracowników w bezpośrednio podległych i nadzorowanych komórkach organizacyjnych; 3) zastępcy dyrektora dla pracowników w bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych podległego pionu, z wyłączeniem wydziałów. 3. Dyrektor może, w drodze odrębnej decyzji, rozszerzyć zakres kompetencji i odpowiedzialności pracownika poza indywidualny zakres czynności i obowiązków W przypadku zmian osobowych na stanowiskach pracy sporządzany jest protokół przekazania spraw, obowiązków i majątku. 2. Protokół wymieniony w ust. 1 akceptują: kierownik komórki organizacyjnej lub kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy, w których dokonywane są zmiany. 3. W przypadku zmian na stanowiskach kierowniczych, kierujących komórkami organizacyjnymi lub jednoosobowych stanowiskach pracy protokół akceptuje właściwy naczelnik wydziału albo Dyrektor lub zastępca Dyrektora nadzorujący daną komórkę. R o z d z i a ł V STRUKTURA ORGANIZACYJNA 12. W skład Izby, o kodzie identyfikacyjnym , wchodzą wewnętrzne komórki organizacyjne, pogrupowane w piony merytoryczne, o następujących symbolach: 1) Pion Wsparcia podległy bezpośrednio Dyrektorowi Izby - DIC: a) Wydział Organizacyjno-Prawny - IOSW, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prawnych - IOSW/IPRX, Wieloosobowe Stanowisko Pracy Archiwum Zakładowe - IOSW/IOSX, (zm. Dec. DIC 39/13/1), b) Wydział Kadr i Szkolenia - IKAW, c) Wydział Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji - IAWW, d) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony - IINX, e) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. BHP - IBPX; 2) Pion Kontroli podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Izby ds. kontroli - DZK: a) Wydział Kontroli - IKNW, b) Wydział Zwalczania Przestępczości IZPW, Referat Grupa Mobilna 1 w Poznaniu IZPW/IGMR1, Strona 6/30

7 Referat Grupa Mobilna 2 w Pile IZPW/IGMR2, Referat Grupa Mobilna 3 w Kaliszu IZPW/IGMR3, Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Krajowej Jednostki Kontaktowej (NCP) IZPW/IZPY, (zm. Dec. DIC 39/13/1) c) Wydział Zarządzania Ryzykiem IZRW, d) Referat Dochodzeniowo-Śledczy IDSR; 3) Pion Postępowania - podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Izby ds. postępowania- DZP: a) Wydział Akcyzy i Gier IAGW, b) Referat Przeznaczeń Celnych IPCR, c) Wydział Obsługi Przedsiębiorców IOPW, d) Wydział Centralna Rejestracja ICRW; (zm. Dec. DIC 39/13/2); 4) Pion Logistyki podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Izby ds. logistyki - DZL: a) Wydział Logistyki ILGW, b) Wydział Informatyki IITW, c) Wydział Egzekucji i Likwidacji IEGW, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Likwidacji Towarów IEGW/ILTX. (zm. Dec. DIC 39/13/3) 5) Pion Finansowo-Księgowy podległy bezpośrednio Głównemu Księgowemu GK: a) Wydział Finansowo-Księgowy IFKW, b) Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków IRCW W Izbie mogą działać komisje, zespoły, grupy robocze na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 2. W Izbie mogą działać komisje, zespoły, grupy robocze inne, niż wymienione w ust. 1, powołane przez Dyrektora Izby w drodze decyzji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się cel powołania podmiotu, jego skład, zakres zadań i tryb pracy. R o z d z i a ł VI ZADANIA KIEROWNICTWA IZBY I ZAKRES STAŁYCH UPRAWNIEŃ Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Izby oraz za pośrednictwem naczelników urzędów celnych. 2. Do zadań Dyrektora w szczególności należy: 1) sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych; 2) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych; 3) rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w sprawach: a) pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o których mowa w art. 76 WKC, Strona 7/30

8 b) pozwoleń pojedynczych na korzystanie z gospodarczych procedur celnych, c) pozwoleń pojedynczych na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), d) świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), e) miejsc uznanych do dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, z wyjątkiem jednorazowych miejsc uznanych, f) określanie dróg wejść i wyjść do wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego, wydawania zgody na prowadzenie działalności oraz określenia rodzajów działalności, które są zakazane lub ograniczone w tych miejscach, g) wydawanie pozwoleń pojedynczych na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów ze względu na ich przeznaczenia, h) pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia generalnego oraz stosowanie gwarancji generalnych lub zwolnienia z obowiązku ich składania w procedurze tranzytu, i) pozwoleń na odraczanie terminu płatności należności celnych oraz udzielanie innych ułatwień płatniczych, j) pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych, k) pozwoleń na stosowanie procedury planowej, l) zatwierdzania uznanych miejsc załadunku, m) zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej; 4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Izbie i urzędach celnych; 5) wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 10 ustawy o Służbie Celnej; 6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o Służbie Celnej; 7) współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej; 8) współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej; 9) współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej; 10) wykonywanie zadań wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz prowadzenie postępowania likwidacyjnego wykonawczego, o których mowa w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 11) wykonywanie zadań kierownika urzędu wobec funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Izbie i podległych urzędach celnych; 12) wykonywanie zadań dyrektora generalnego urzędu w stosunku do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Izbie i podległych urzędach celnych; 13) wykonywanie zadań organu dyscyplinarnego w zakresie określonym ustawą o Służbie Celnej; 14) wytyczanie kierunków i metod realizacji zadań postawionych przed Izbą; Strona 8/30

9 15) organizowanie i kierowanie pracą Izby oraz zabezpieczanie środków i warunków do realizacji zadań; 16)przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków; 17) wydawanie decyzji, poleceń i wytycznych dotyczących funkcjonowania Izby i podległych urzędów celnych; 18) wydawanie poleceń pokontrolnych; 19) zatwierdzanie materiałów i opracowań kierowanych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 20) realizacja zadań i przedsięwzięć z zakresu obronności państwa, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych; (zm. Dec. DIC 39/13/2); 21) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych; 22) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie. 3. Do decyzji Dyrektora zastrzega się w szczególności następujące sprawy: 1) ustalanie liczby etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Izby i urzędów celnych; 2) nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku służbowego i pracy; 3) określanie rozkładu czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Izby i urzędów celnych; 4) przyznawanie awansów i wyróżnień pracownikom Izby; 5) zarządzanie kontroli doraźnych; 6) wydawanie zaleceń pokontrolnych; 7) orzekanie kar dyscyplinarnych, o których mowa w ustawie o Służbie Celnej; 8) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych; 9) współpraca z naczelnymi organami władzy i organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami; 10) ustalanie struktury organizacyjnej Izby; 11) udzielanie odpowiedzi w ramach skarg i wniosków oraz na krytykę prasową; 12) zarządzanie wykonania czynności, o których mowa w art. 75b ustawy o Służbie Celnej. 4. Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma w sprawach, o których mowa w ust. 3 oraz pisma opracowane w bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych. 5. Dyrektor udziela upoważnień podległym funkcjonariuszom celnym i pracownikom Izby do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych kategoriach spraw. 6. Dyrektor może zawierać porozumienia z innymi instytucjami, powoływać zespoły doradcze, opiniodawcze, komisje lub zespoły robocze, a także pełnomocników i koordynatorów o określonym zakresie działania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 7. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: 1) Zastępcami Dyrektora; 2) Wydziałem Organizacyjno-Prawnym; 3) Wydziałem Kadr i Szkolenia; 4) Wydziałem Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji; 5) Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Ochrony; 6) Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. BHP. 15. Strona 9/30

10 Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. kontroli należy: 1) rozpatrywanie spraw, podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; 2) wykonywanie obowiązków Dyrektora, wynikających z przepisów prawa, dotyczących broni służbowej i nadzór nad prawidłowością stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych Izby; 3) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skarg kasacyjnych; 4) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Kontroli, b) Wydziałem Zwalczania Przestępczości, c) Wydziałem Zarządzania Ryzykiem, d) Referatem Dochodzeniowo-Śledczym; 6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów celnych w zakresie właściwości rzeczowej podległych komórek organizacyjnych; 7) zastępowanie Dyrektora i zastępców Dyrektora wg zasad określonych w Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. postępowania należy: 1) rozpatrywanie spraw, podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; 2) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skarg kasacyjnych; 3) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Akcyzy i Gier, b) Referatem Przeznaczeń Celnych, c) Wydziałem Obsługi Przedsiębiorców, d) Wydziałem Centralna Rejestracja (zm. Dec. DIC 39/13/2). 5) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów celnych w zakresie właściwości rzeczowej podległych komórek organizacyjnych; 6) zastępowanie Dyrektora i zastępców Dyrektora wg zasad określonych w Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. logistyki należy: 1) rozpatrywanie spraw, podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; Strona 10/30

11 2) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skargi kasacyjnej; 3) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Logistyki, b) Wydziałem Informatyki, c) Wydziałem Egzekucji i Likwidacji, Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Likwidacji Towarów (zm. Dec. DIC 39/13/3) 5) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów celnych w zakresie właściwości rzeczowej podległych komórek organizacyjnych; 6) zastępowanie Dyrektora i zastępców Dyrektora wg zasad określonych w 7; 7) podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w przypadku wyłączenia Zastępcy Dyrektora ds. postępowania i właściwych kierowników komórek organizacyjnych pionu postępowania. 18. Do zadań Głównego Księgowego należy: (zm. Dec. DIC 39/13/3) 1) zarządzanie finansami Izby i urzędów celnych; 2) wykonywanie zadań głównego księgowego, określonych w ustawie o finansach publicznych; 3) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej i podatkowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości, w tym prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 5) podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; 6) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skarg kasacyjnych; 7) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Finansowo- Księgowym, b) Wydziałem Rozliczeń Ceł i Podatków; 9) sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac z zakresu finansów i rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne Izby i podległe urzędy celne Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy kierowanie pracą komórki, a w szczególności: 1) planowanie pracy, organizowanie wykonania przydzielonych zadań oraz instruowanie pracowników o sposobie ich wykonania; 2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonania zadań; 3) wnioskowanie zmian organizacyjnych i personalnych; 4) przedstawianie wniosków w sprawach udzielania awansów i wyróżnień; Strona 11/30

12 5) wydawanie opinii służbowych o podległych pracownikach; 6) ustalanie zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych pracowników, z zastrzeżeniem ust. 2; 7) wnioskowanie, za zgodą właściwego Zastępcy Dyrektora i za pośrednictwem komórki kadr, o przygotowanie dla pracowników imiennych upoważnień udzielanych przez Dyrektora; 8) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w ramach posiadanych kompetencji; 9) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, zasad BHP oraz innych przepisów, w tym przepisów o ochronie informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy skarbowej i celnej; 10) organizowanie szkoleń wewnętrznych; 11) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą. 2. Kierownicy referatów przygotowują projekty zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych pracowników, a naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości przygotowuje projekt zakresu obowiązków i uprawnień dla zastępcy naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości. 3. Kierownicy komórek organizacyjnych, kierujący komórkami organizacyjnymi i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy opiniują projekty aktów prawnych dotyczące obszaru merytorycznego działania komórki. 4. Naczelnicy wydziałów sprawują nadzór nad podległymi referatami, wieloosobowymi i jednoosobowymi stanowiskami pracy. 5. Kierownicy komórek organizacyjny, kierujący komórkami organizacyjnymi i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy zobowiązani są do wzajemnej współpracy w zakresie swoich zadań. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych posiadają stałe uprawnienie do podpisywania: 1) pism i dokumentów wynikających z zadań określonych w ust. 1 i 2, 2) pism kierowanych do komórek organizacyjnych Izby i komórek podległych urzędów celnych w zakresie dotyczącym zabezpieczenia funkcjonowania komórki i realizacji zadań, 3) pism, postanowień, zawiadomień, zaświadczeń, decyzji i innych dokumentów przygotowywanych w wyniku prowadzonych postępowań, zastrzeżonych do kompetencji organu, w granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora. R o z d z i a ł VII ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Jeżeli w zakresie określonego zadania nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości komórki organizacyjnej, za właściwą uznaje się komórkę prowadzącą sprawy tematyczne związane z zadaniem lub o zbliżonym charakterze, a gdy nie jest to możliwe, komórkę organizacyjną zajmującą się problematyką finansowania dziedziny związanej ze sprawą. 3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres zadań jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka, do której należy większość problemów lub istota sprawy, bądź zadania. Strona 12/30

13 21. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby w szczególności należą: 1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów celnych w zakresie swojej właściwości; 2) uczestnictwo w kontrolach w ramach poleceń Dyrektora; 3) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną; 4) sporządzanie sprawozdań, opracowywanie analiz, przygotowywanie danych i informacji, w zakresie obszaru merytorycznego należącego do właściwości komórki, z uwzględnieniem nadzorowanych urzędów celnych; 5) przekazywanie informacji, interpretacji, ustaleń i wytycznych innym komórkom organizacyjnym, w zakresie objętym właściwością komórki, w tym otrzymywane z Ministerstwa Finansów i innych organów i instytucji; 6) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów organizacyjnych w zakresie właściwości komórki; 7) gromadzenie aktów prawnych i wytycznych z zakresu właściwości komórki; 8) obsługa, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, użytkowanych systemów informatycznych; 9) prowadzenie szkoleń dokształcających dla funkcjonariuszy Izby i urzędów w zakresie właściwości komórki. 22. Wydział Organizacyjno-Prawny 1. W skład Wydziału Organizacyjno-Prawnego wchodzi Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prawnych i Wieloosobowe Stanowisko Pracy Archiwum Zakładowe. 2. Do podstawowych zadań Wydziału w szczególności należy: 1) wspomaganie Dyrektora Izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością; 2) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej Izby i urzędów celnych; 3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, z wyłączeniem spraw w zakresie właściwości innych komórek; 4) prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania izby i urzędów, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków; 5) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działalności Izby; 6) współpraca z centralną komórką INTRASTAT oraz osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT,w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców; 7) nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej; 8) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w Izbie; 9) prowadzenie kancelarii Izby; 10)udzielanie informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej; 11)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wewnętrznych aktów organizacyjnych; 12)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych; 13)obsługa prasowa i medialna Izby i urzędów; Strona 13/30

14 14)kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej w Izbie i podległych urzędach; 15)monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu; 16)budowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej; 17)redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych Izby; 18)redagowanie artykułów do wydawnictw informacyjno-promocyjnych dotyczących Służby Celnej; 19)realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej w Izbie; 20)tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja portali internetowych i intranetowych Izby, baz danych BIP oraz systemu Corintia w zakresie wyznaczonym dla Izby; 21)projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych na potrzeby Izby; 22)współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań związanych z kształtowaniem wizerunku Izby; 23)gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej i materiałów filmowych. 3. Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Prawnych w szczególności należy: 1) obsługa prawna Izby; 2) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb Izby i urzędów oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa; 3) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych do postępowań prowadzonych w Izbie i urzędach; 4) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie Dyrektora przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 5) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym oraz sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego; 6) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 7) sporządzanie skarg i reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Archiwum Zakładowe w szczególności należy: 1) sporządzanie rocznego planu pracy archiwum oraz sprawozdania z rocznej działalności; 2) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Izby i jednostek podległych Dyrektorowi po uprzedniej kontroli jej przygotowania do archiwizacji; 3) kompletowanie rocznikami i odpowiednie składowanie przyjętej dokumentacji; 4) właściwe zabezpieczenie dokumentacji przed wpływem szkodliwych czynników (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie); 5) okresowa konserwacja przechowywanej dokumentacji; 6) bieżące prowadzenie stosownej ewidencji przechowywanej dokumentacji; 7) kwalifikowanie dokumentacji do brakowania lub ustalenie innego okresu jej przechowywania; 8) nadzorowanie procesu fizycznego niszczenia dokumentacji w czasie jej brakowania; Strona 14/30

15 9) udostępnianie dokumentacji uprawnionym podmiotom; 10)zapewnienie ochrony (zabezpieczenia) dokumentacji przed ich utratą i wglądem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 23. Wydział Kadr i Szkolenia Do podstawowych zadań Wydziału Kadr i Szkolenia w szczególności należy: 1) prowadzenie spraw osobowych, w tym: a) opis i wartościowanie stanowisk, b) załatwianie spraw związanych z nawiązywaniem stosunku służby i pracy, c) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki kadrowej, d) przygotowywanie projektów zakresów obowiązków i uprawnień dla zastępców dyrektora, naczelników urzędów, naczelników wydziałów, kierowników referatów i innych pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, e) przygotowywanie imiennych upoważnień Dyrektora udzielanych pracownikom Izby i urzędów celnych, f) załatwianie spraw związanych z ewidencją obecności w służbie i pracy, g) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem urlopów, h) prowadzenie akt osobowych i statystyki osobowej, i) prowadzenie osobowego funduszu wynagrodzeń, j) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień, k) gromadzenie i przekazywanie właściwym organom dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników Izby i urzędów celnych na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, l) załatwianie wszelkich bieżących spraw związanych ze stosunkiem pracy lub służby, m) opracowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej ocen okresowych funkcjonariuszy i członków korpusu służby cywilnej; 2) prowadzenie spraw socjalnych; 3) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie właściwości komórki; 4) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zakresie właściwości komórki; 5) przygotowywanie odpowiedzi na pozwy oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi; 6) prowadzenie spraw związanych z realizacją Systemu Szkoleń w Służbie Celnej, w tym: a) organizacja szkoleń zgodnie z priorytetami przyjętymi w Systemie Szkoleń w Służbie Celnej, b) nadzór nad realizacją Regionalnego Planu Szkoleń w Izbie. 24. Wydział Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji Do podstawowych zadań Wydziału w szczególności należy: 1) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej; 2) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników na obszarze Strona 15/30

16 właściwości Izby oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych; 3) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych; 4) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych; 5) prowadzanie kontroli działalności naczelników podległych urzędów oraz podległych urzędów, w tym informowanie właściwego, ze względu na sprawowany nadzór, zastępcę Dyrektora o wynikach kontroli zawartych w sprawozdaniach z kontroli i wystąpieniach pokontrolnych; 6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych, w tym informowanie właściwego, ze względu na sprawowany nadzór, zastępcę Dyrektora o wynikach kontroli zawartych w sprawozdaniach z kontroli i wystąpieniach pokontrolnych; 7) koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej w podległych urzędach; 8) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez Dyrektora, w tym: a) obsługa kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, NIK, organy skarbowe i inne organy, b) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli zewnętrznej kierowane do Izby, c) prowadzenie zbioru protokołów, wyników kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych kierowanych do Izby oraz odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne; 9) wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej; 10)ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w Izbie oraz podległych urzędach; 11)realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz Dyrektora; 12)współpraca z komitetem audytu i komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. 25. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony 1. Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Ochrony należy: 1) ochrona informacji niejawnych; 2) prowadzenie postępowań sprawdzających; 3) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4) prowadzenie kancelarii tajnej w Izbie Celnej i kancelarii materiałów niejawnych, w tym nadzorowanie realizacji ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Izby i urzędów celnych, oraz nadzór nad kancelariami materiałów niejawnych; 5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, w tym szkolenie pracowników; 6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów izby, podległych urzędów i oddziałów celnych oraz ochrony przeciwpożarowej, a Strona 16/30

17 także spraw obronnych i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego; (zm. Dec. DIC 39/13/2) 7) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych; 8) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych; 9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi przez funkcjonariuszy celnych i pracowników. 2. Pracą Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Ochrony kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 26. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. BHP Do podstawowych zadać Stanowiska w szczególności należy: 1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy w Izbie i podległych urzędach celnych, w tym: a) doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp, w szczególności obejmujące: opracowywanie założeń i planów dotyczących bezpiecznych warunków pełnienia służby i pracy, opracowywanie wewnętrznych decyzji, zarządzeń, instrukcji, ocenę dokumentacji dotyczącej budowy, modernizacji lub remontów budynków i pomieszczeń, udział przy odbiorze i adaptacji budynków i pomieszczeń dla potrzeb Służby Celnej, organizację stanowisk pracy i służby oraz metod bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych, ochronę przed zagrożeniami, b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów bhp, w tym występowanie do osób kierujących z wnioskami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz bieżące informowanie Dyrektora o zagrożeniach zawodowych z propozycjami działań w celu ochrony życia i zdrowia, c) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz opracowywanie wniosków lub poleceń wynikających z tych ustaleń, d) przeprowadzanie analiz stanu bhp zawierających wnioski dotyczące naprawy i poprawy w tym zakresie; 2) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych; 3) koordynowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; 4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony radiologicznej. 27. Wydział Kontroli Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli w szczególności należy: 1) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną oraz urzędowego sprawdzenia realizowanych przez komórki kontroli przedsiebiorców i dozoru urzędów celnych oraz oddziały celne; Strona 17/30

18 2) koordynacja i nadzór nad prawidłowością kontroli i urzędowego sprawdzenia, o których mowa w pkt 1 oraz monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli lub urzędowego sprawdzenia; 3) koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonywania przez podlegle urzędy kontroli w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; 4) wykonywanie kontroli producentów towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, w tym w szczególności kontroli autoryzacyjnych i weryfikacyjnych oraz kontroli zgodności deklaracji zużycia lub zawartości surowców refundowanych; 5) nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej; 6) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej; 7) wykonywanie kontroli wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z , str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem Rady (WE) nr 485/2008, zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz w ramach pomocy wzajemnej między państwami członkowskimi, 8) monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli wykonywanych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008; 9) koordynacja działań podejmowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej lub na rzecz zagranicznych administracji celnych; 10) zatwierdzanie uznanych miejsc załadunku, wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych oraz na stosowanie procedury planowej; 11) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie urzędowego sprawdzenia; 12) badanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadkach określonych przepisami prawa w zakresie właściwości komórki; 13) kształtowanie, wdrażanie i nadzór nad jednolitymi standardami poboru próbek; 14) nadzór nad wykorzystaniem sprzętu służącego do przeprowadzania kontroli; 15) ocena możliwości wykonywania kontroli w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją; 16) opracowywanie operacyjnych planów kontroli; 17) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) oraz w zakresie rozpatrywania zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 84c ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 18) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie właściwości komórki; 19) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zakresie właściwości komórki; 20) przygotowywanie projektów skarg kasacyjnych i przekazywanie ich do radców prawnych wraz z materiałami sprawy oraz udzielanie odpowiedzi na skargi kasacyjne w zakresie właściwości komórki. 28. Wydział Zwalczania Przestępczości Strona 18/30

19 1. W skład Wydziału Zwalczania Przestępczości wchodzą: 1) Referat Grupa Mobilna 1 w Poznań; 2) Referat Grupa Mobilna 2 w Pile; 3) Referat Grupa Mobilna 3 w Kaliszu; 4) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Krajowej Jednostki Kontaktowej (NCP). 2. Do podstawowych zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości w szczególności należy: 1) wykonywanie kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 i 7-10 ustawy o Służbie Celnej; 2) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych; 3) realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych do zabezpieczania śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia; 4) wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia komórkom dochodzeniowośledczym w urzędach lub dochodzeniowo-śledczej w Izbie; 5) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie Kodeks postępowania karnego i ustawie o Służbie Celnej; 6) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 75b ustawy o Służbie Celnej; 7) prowadzenie postępowania mandatowego; 8) współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w tym w zakresie, o którym mowa w art. 75c ustawy o Służbie Celnej; 9) opracowywanie operacyjnych planów kontroli; 10) ogólnopolski help-desk merytoryczny dla systemu Centralny Rejestr Operacyjny - CeRO. 3. Do podstawowych zadań Referatów Grup Mobilnych w szczególności należy wykonywanie zadań określonych w ust. 2 pkt Do zadań Referatu Grupa Mobilna 1 Poznań należy dodatkowo wykonywanie zadań w przejściu granicznym w OC PL Poznań-Ławica, a w szczególności kontroli towarów, podróżnych oraz ich bagażu na terenie Portu Lotniczego. 5. W ramach Wydziału funkcjonuje Służba Dyżurnego Koordynatora, do zadań której należy koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych Wydziału, a w szczególności: 1) monitorowanie stanu osobowego i miejsc pełnienia służby funkcjonariuszy Wydziału oraz utrzymywanie łączności z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w terenie; 2) przydzielanie doraźnie pilnych zadań do realizacji podległym komórkom; 3) koordynowanie działań podległych komórek z działaniami innych służb i instytucji; 4) udzielanie informacji z dostępnych baz danych oraz zapewnienie dostępu do innych informacji mających znaczenie dla prowadzących czynności kontrolne; 5) wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem wszelkich arkuszy meldunkowych przekazywanych przez podległe komórki organizacyjne Wydziału, Straż Graniczną, Policję i inne służby oraz opracowywanie i przesyłanie ich do właściwych adresatów; 6) przyjmowanie i przekazywanie kierownictwu Izby wszelkich informacji służbowych otrzymywanych w trybie pilnym z MF, izb celnych i innych jednostek organizacyjnych Służby Celnej oraz innych służb i instytucji. Strona 19/30

20 6. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Krajowej Jednostki Kontaktowej (NCP), realizującego zadanie centralne, w szczególności należy: 1) nadzorowanie pracy Koordynatorów ds. CEN i RILO w Polskiej Służbie Celnej; 2) utrzymywanie kontaktu organizacyjnego i merytorycznego z biurem RILO ECE - agendą Światowej Organizacji Celnej (WCO); 3) zbieranie szczegółowych danych o przestępczości celnej przy współudziale izb celnych; 4) w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie danych o przestępczości celnej do bazy danych CEN WCO; 5) zbieranie i przekazywanie do RILO ECE materiałów zdjęciowych dotyczących zajęć oraz miejsc ukrycia towarów; 6) na podstawie danych z systemu informatycznego CEN opracowywanie krajowych analiz na temat istniejących, nowych lub nietypowych metod przemytu, trendów i innych informacji dotyczących przestępczości celnej oraz przekazywanie ich do RILO ECE; 7) zbieranie, opracowywanie i przekazywanie do RILO ECE materiałów do alertów z terenu kraju; 8) przekazywanie na szczeblu krajowym raportów wywiadowczych, alertów i publikacji otrzymanych z RILO ECE i Sekretariatu Światowej Organizacji Ceł; 9) inicjowanie i uczestniczenie w specjalnych wywiadowczych projektach regionalnych, realizowanych przez RILO ECE; 10) promowanie i utrzymywanie współpracy z innymi służbami i organizacjami charakteru policyjnego na szczeblu krajowym; 11) zgłaszanie do RILO ECE tematów o szczególnym znaczeniu i uczestniczenie w ich opracowywaniu; 12) współpraca z Departamentem CA Ministerstwa Finansów i izbami celnymi na terenie kraju; 13) uczestniczenie w dorocznym spotkaniu Krajowych Jednostek Kontaktowych (NCP) dla regionu Europy Wschodniej i Środkowej. 7. Naczelnik Wydziału kieruje pracą Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału. 29. Wydział Zarządzania Ryzykiem Do podstawowych zadań Wydziału Zarządzania Ryzykiem w szczególności należy: 1) ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych i pozaekonomicznych w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną; 2) analiza stanu zagrożenia przestępczością w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną; 3) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem oraz obiegu i trybu wymiany informacji o nieprawidłowościach na obszarze właściwości miejscowej Izby; 4) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w Izbie i podległych urzędach oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych; 5) wdrażanie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad ich realizacją przez podległe urzędy celne; 6) koordynacja działań w zakresie kontroli e-handlu; 7) prowadzenie regionalnego rejestru ryzyka; Strona 20/30

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do decyzji nr 77 Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dn. 24.10.2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W KIELCACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ORGANIZACJA IZBY CELNEJ W OPOLU... 4 KIEROWNICTWO IZBY CELNEJ... 5 DYREKTOR IZBY... 6 ZASTĘPCA DYREKTORA...

POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ORGANIZACJA IZBY CELNEJ W OPOLU... 4 KIEROWNICTWO IZBY CELNEJ... 5 DYREKTOR IZBY... 6 ZASTĘPCA DYREKTORA... REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W OPOLU POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ORGANIZACJA IZBY CELNEJ W OPOLU... 4 KIEROWNICTWO IZBY CELNEJ... 5 DYREKTOR IZBY... 6 ZASTĘPCA DYREKTORA... 7 GŁÓWNY KSIĘGOWY... 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile 1 R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Celnego w Pile określa strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do decyzji Nr 2 Naczelnika Urzędu Celnego III Port Lotniczy w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni ROZDZIAŁ I... 4 Właściwość rzeczowa i miejscowa... 4 ROZDZIAŁ II... 4 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni ROZDZIAŁ I... 4 Właściwość rzeczowa i miejscowa... 4 ROZDZIAŁ II... 4 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Pozycja 16 ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozdział II DYREKTOR 5. 6.

Rozdział II DYREKTOR 5. 6. Tekst ujednolicony Decyzji nr101/iosw z dnia 26 lipca 2013 r. uwzgledniający ostatnią zmianę regulaminu (Decyzja nr 66/IOSW z dnia 14.08.2015.r). Regulamin organizacyjny Izby Celnej we Wrocławiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr8/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu z dnia 31 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Kaliszu

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr8/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu z dnia 31 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Kaliszu Załącznik nr 1 do Decyzji Nr8/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu z dnia 31 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Kaliszu R o z d z i a ł I WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA 1. Urząd Celny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 78. z dnia 13 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 78. z dnia 13 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 78 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 77 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W ŁODZI Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 44 Dyrektora Izby Celnej w Łodzi z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego w Izbie Celnej w Łodzi Izba Celna w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Izba Celna w Przemyślu

Spis treści. Izba Celna w Przemyślu Załącznik nr 1 do Decyzji nr 98/2015 Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Izbie Celnej w Przemyślu. Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do decyzji nr 59 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r.

SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do decyzji nr 59 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r. Załącznik nr 1 do decyzji nr 59 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Spis treści REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ... 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Dyrektor... 2 Rozdział 3. Zastępcy Dyrektora... 2 Rozdział 4. Główny Księgowy...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Izby Celnej w Krakowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Izby Celnej w Krakowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Decyzji Nr 82/IOSW/2015 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Izbie Celnej w Krakowie Regulamin organizacyjny Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego zał. Nr 1 do Decyzji nr 2 Naczelnika Urzędu Celnego w Słupsku z dnia 02.04.2014 zawierający zmiany wprowadzone Decyzją Nr 7 Naczelnika Urzędu Celnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 1 Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Elblągu

Decyzja nr 1 Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Elblągu Decyzja nr 1 Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Elblągu Na podstawie 16 ust. 1 Zarządzenia nr 28 Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Załącznik nr 4 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ Zadania przypisane do stanowiska służbowego Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Czasochłonność ogólna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada 2012. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(A3, A4, C10, C11, C12, C14)

(A3, A4, C10, C11, C12, C14) DECYZJA NR 91 Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izbie Celnej w Katowicach (A3, A4, C10, C11, C12, C14) 1. 1. Na podstawie 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Celnego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Celnego w Poznaniu Załącznik nr 1 do Decyzji 7/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 29.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Poznaniu R o z d z i a ł I WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA 1. Urząd Celny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO w LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO w LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Spis treści REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO w LUBLINIE... 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Naczelnik... 2 Rozdział 3. Zastępcy Naczelnika... 3 Rozdział 4. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Załącznik do Decyzji nr 1 Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 1 lipca 2017 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 września 2014 r. Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej..

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej.. Zarządzenie Nr 19/2007 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 29.06.2007 roku. w sprawie zmian do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2004 z dnia 05.01.2004 r. 1 Na podstawie 24

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo