REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja DIC Nr 39/13/2 z dnia 27 lutego 2015 r. 3) Zmiana 3 Decyzja DIC Nr 39/13/3 z dnia 16 marca 2015 r.

2 Strona 2/30

3 Strona 3/30

4 R o z d z i a ł I WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA 1. Izba Celna w Poznaniu działa na podstawie: 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib; 2) zarządzenia Ministra Finansów Nr 28 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym; 3) regulaminu organizacyjnego. 2. Izba Celna w Poznaniu, zwana dalej Izbą, jest organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Izba wykonuje zadania nałożone na Służbę Celną ustawą o Służbie Celnej, ustawą Prawo celne, ustawą o podatku akcyzowym, ustawą o grach hazardowych oraz przepisami odrębnymi, działając zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi, decyzjami i poleceniami Ministra Finansów, Szefa Służby Celnej i Dyrektora. 2. Izba prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. Właściwość miejscowa Izby obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. 4. R o z d z i a ł II KIEROWNICTWO I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE IZBY Kierownictwo Izby stanowią: Dyrektor, trzech zastępów i główny księgowy. (zm. Dec. DIC 39/13/3) 2. Dyrektor kieruje pracą Izby przy pomocy zastępców, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników referatów, osób wyznaczonych do kierowania wieloosobowymi stanowiskami pracy i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. (zm. Dec. DIC 39/13/3) Komórkami organizacyjnymi Izby są: wydziały, referaty, wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy. 2. Pracą wydziału kieruje naczelnik, referatu kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem pracy osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego. Strona 4/30

5 R o z d z i a ł III ZASTĘPSTWA W czasie nieobecności Dyrektora pracą Izby kieruje wyznaczony przez Dyrektora zastępca lub inna wyznaczona osoba. 2. Zastępcy Dyrektora, w czasie nieobecności, zastępują się wzajemnie w następującej kolejności: 1) Zastępca Dyrektora ds. logistyki zastępuje Zastępcę Dyrektora ds. postępowania; 2) Zastępca Dyrektora ds. postępowania zastępuje Zastępcę Dyrektora ds. kontroli; 3) Zastępca Dyrektora ds. kontroli zastępuje Zastępcę Dyrektora ds. logistyki. 3. W przypadku obecności tylko jednego z zastępców, o których mowa w ust. 2, przejmuje on obowiązki pozostałych zastępców. (zm. Dec. DIC 39/13/3). 4. W czasie nieobecności, Głównego Księgowego zastępuje wyznaczona przez niego osoba z pionu finansowo-księgowego. (zm. Dec DIC 39/13/3) W czasie nieobecności naczelnika wydziału jego obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego osoba, z wyjątkiem Wydziału Zwalczania Przestępczości, gdzie obowiązki Naczelnika przejmuje jego zastępca. 2. W czasie nieobecności kierownika referatu jego obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego osoba. 3. W czasie nieobecności osoby kierującej wieloosobowym stanowiskiem pracy jej obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego. R o z d z i a ł IV PRACOWNICY IZBY 9. Pracownikami Izby są: 1) funkcjonariusze celni zatrudnieni w oparciu o ustawę o Służbie Celnej; 2) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w oparciu o ustawę o służbie cywilnej; 3) pracownicy obsługi zatrudnieni w oparciu o ustawę o pracownikach urzędów państwowych Każdy pracownik Izby winien posiadać kartę zakresu obowiązków i uprawnień określającą zadania stanowiska pracy, podporządkowanie oraz zastępstwo w czasie nieobecności, zakres odpowiedzialności oraz zakres uprawnień do podejmowania decyzji i podpisywania pism. 2. Zakresy obowiązków i uprawnień dla pracowników Izby ustalają: Strona 5/30

6 1) Dyrektor dla: a) swoich zastępców, b) naczelników wydziałów, c) zastępcy naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości, d) kierowników referatów, e) pracowników pionu wsparcia zatrudnionych w bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych, z wyłączeniem wydziałów, f) głównego księgowego (zm. Dec. DIC 39/13/3); 2) naczelnicy wydziałów dla pracowników w bezpośrednio podległych i nadzorowanych komórkach organizacyjnych; 3) zastępcy dyrektora dla pracowników w bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych podległego pionu, z wyłączeniem wydziałów. 3. Dyrektor może, w drodze odrębnej decyzji, rozszerzyć zakres kompetencji i odpowiedzialności pracownika poza indywidualny zakres czynności i obowiązków W przypadku zmian osobowych na stanowiskach pracy sporządzany jest protokół przekazania spraw, obowiązków i majątku. 2. Protokół wymieniony w ust. 1 akceptują: kierownik komórki organizacyjnej lub kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy, w których dokonywane są zmiany. 3. W przypadku zmian na stanowiskach kierowniczych, kierujących komórkami organizacyjnymi lub jednoosobowych stanowiskach pracy protokół akceptuje właściwy naczelnik wydziału albo Dyrektor lub zastępca Dyrektora nadzorujący daną komórkę. R o z d z i a ł V STRUKTURA ORGANIZACYJNA 12. W skład Izby, o kodzie identyfikacyjnym , wchodzą wewnętrzne komórki organizacyjne, pogrupowane w piony merytoryczne, o następujących symbolach: 1) Pion Wsparcia podległy bezpośrednio Dyrektorowi Izby - DIC: a) Wydział Organizacyjno-Prawny - IOSW, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prawnych - IOSW/IPRX, Wieloosobowe Stanowisko Pracy Archiwum Zakładowe - IOSW/IOSX, (zm. Dec. DIC 39/13/1), b) Wydział Kadr i Szkolenia - IKAW, c) Wydział Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji - IAWW, d) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony - IINX, e) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. BHP - IBPX; 2) Pion Kontroli podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Izby ds. kontroli - DZK: a) Wydział Kontroli - IKNW, b) Wydział Zwalczania Przestępczości IZPW, Referat Grupa Mobilna 1 w Poznaniu IZPW/IGMR1, Strona 6/30

7 Referat Grupa Mobilna 2 w Pile IZPW/IGMR2, Referat Grupa Mobilna 3 w Kaliszu IZPW/IGMR3, Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Krajowej Jednostki Kontaktowej (NCP) IZPW/IZPY, (zm. Dec. DIC 39/13/1) c) Wydział Zarządzania Ryzykiem IZRW, d) Referat Dochodzeniowo-Śledczy IDSR; 3) Pion Postępowania - podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Izby ds. postępowania- DZP: a) Wydział Akcyzy i Gier IAGW, b) Referat Przeznaczeń Celnych IPCR, c) Wydział Obsługi Przedsiębiorców IOPW, d) Wydział Centralna Rejestracja ICRW; (zm. Dec. DIC 39/13/2); 4) Pion Logistyki podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Izby ds. logistyki - DZL: a) Wydział Logistyki ILGW, b) Wydział Informatyki IITW, c) Wydział Egzekucji i Likwidacji IEGW, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Likwidacji Towarów IEGW/ILTX. (zm. Dec. DIC 39/13/3) 5) Pion Finansowo-Księgowy podległy bezpośrednio Głównemu Księgowemu GK: a) Wydział Finansowo-Księgowy IFKW, b) Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków IRCW W Izbie mogą działać komisje, zespoły, grupy robocze na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 2. W Izbie mogą działać komisje, zespoły, grupy robocze inne, niż wymienione w ust. 1, powołane przez Dyrektora Izby w drodze decyzji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się cel powołania podmiotu, jego skład, zakres zadań i tryb pracy. R o z d z i a ł VI ZADANIA KIEROWNICTWA IZBY I ZAKRES STAŁYCH UPRAWNIEŃ Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Izby oraz za pośrednictwem naczelników urzędów celnych. 2. Do zadań Dyrektora w szczególności należy: 1) sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych; 2) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych; 3) rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w sprawach: a) pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o których mowa w art. 76 WKC, Strona 7/30

8 b) pozwoleń pojedynczych na korzystanie z gospodarczych procedur celnych, c) pozwoleń pojedynczych na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), d) świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), e) miejsc uznanych do dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, z wyjątkiem jednorazowych miejsc uznanych, f) określanie dróg wejść i wyjść do wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego, wydawania zgody na prowadzenie działalności oraz określenia rodzajów działalności, które są zakazane lub ograniczone w tych miejscach, g) wydawanie pozwoleń pojedynczych na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów ze względu na ich przeznaczenia, h) pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia generalnego oraz stosowanie gwarancji generalnych lub zwolnienia z obowiązku ich składania w procedurze tranzytu, i) pozwoleń na odraczanie terminu płatności należności celnych oraz udzielanie innych ułatwień płatniczych, j) pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych, k) pozwoleń na stosowanie procedury planowej, l) zatwierdzania uznanych miejsc załadunku, m) zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej; 4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Izbie i urzędach celnych; 5) wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 10 ustawy o Służbie Celnej; 6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o Służbie Celnej; 7) współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej; 8) współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej; 9) współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej; 10) wykonywanie zadań wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz prowadzenie postępowania likwidacyjnego wykonawczego, o których mowa w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 11) wykonywanie zadań kierownika urzędu wobec funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Izbie i podległych urzędach celnych; 12) wykonywanie zadań dyrektora generalnego urzędu w stosunku do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Izbie i podległych urzędach celnych; 13) wykonywanie zadań organu dyscyplinarnego w zakresie określonym ustawą o Służbie Celnej; 14) wytyczanie kierunków i metod realizacji zadań postawionych przed Izbą; Strona 8/30

9 15) organizowanie i kierowanie pracą Izby oraz zabezpieczanie środków i warunków do realizacji zadań; 16)przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków; 17) wydawanie decyzji, poleceń i wytycznych dotyczących funkcjonowania Izby i podległych urzędów celnych; 18) wydawanie poleceń pokontrolnych; 19) zatwierdzanie materiałów i opracowań kierowanych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 20) realizacja zadań i przedsięwzięć z zakresu obronności państwa, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych; (zm. Dec. DIC 39/13/2); 21) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych; 22) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie. 3. Do decyzji Dyrektora zastrzega się w szczególności następujące sprawy: 1) ustalanie liczby etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Izby i urzędów celnych; 2) nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku służbowego i pracy; 3) określanie rozkładu czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Izby i urzędów celnych; 4) przyznawanie awansów i wyróżnień pracownikom Izby; 5) zarządzanie kontroli doraźnych; 6) wydawanie zaleceń pokontrolnych; 7) orzekanie kar dyscyplinarnych, o których mowa w ustawie o Służbie Celnej; 8) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych; 9) współpraca z naczelnymi organami władzy i organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami; 10) ustalanie struktury organizacyjnej Izby; 11) udzielanie odpowiedzi w ramach skarg i wniosków oraz na krytykę prasową; 12) zarządzanie wykonania czynności, o których mowa w art. 75b ustawy o Służbie Celnej. 4. Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma w sprawach, o których mowa w ust. 3 oraz pisma opracowane w bezpośrednio nadzorowanych komórkach organizacyjnych. 5. Dyrektor udziela upoważnień podległym funkcjonariuszom celnym i pracownikom Izby do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych kategoriach spraw. 6. Dyrektor może zawierać porozumienia z innymi instytucjami, powoływać zespoły doradcze, opiniodawcze, komisje lub zespoły robocze, a także pełnomocników i koordynatorów o określonym zakresie działania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 7. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: 1) Zastępcami Dyrektora; 2) Wydziałem Organizacyjno-Prawnym; 3) Wydziałem Kadr i Szkolenia; 4) Wydziałem Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji; 5) Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Ochrony; 6) Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. BHP. 15. Strona 9/30

10 Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. kontroli należy: 1) rozpatrywanie spraw, podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; 2) wykonywanie obowiązków Dyrektora, wynikających z przepisów prawa, dotyczących broni służbowej i nadzór nad prawidłowością stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych Izby; 3) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skarg kasacyjnych; 4) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Kontroli, b) Wydziałem Zwalczania Przestępczości, c) Wydziałem Zarządzania Ryzykiem, d) Referatem Dochodzeniowo-Śledczym; 6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów celnych w zakresie właściwości rzeczowej podległych komórek organizacyjnych; 7) zastępowanie Dyrektora i zastępców Dyrektora wg zasad określonych w Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. postępowania należy: 1) rozpatrywanie spraw, podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; 2) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skarg kasacyjnych; 3) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Akcyzy i Gier, b) Referatem Przeznaczeń Celnych, c) Wydziałem Obsługi Przedsiębiorców, d) Wydziałem Centralna Rejestracja (zm. Dec. DIC 39/13/2). 5) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów celnych w zakresie właściwości rzeczowej podległych komórek organizacyjnych; 6) zastępowanie Dyrektora i zastępców Dyrektora wg zasad określonych w Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. logistyki należy: 1) rozpatrywanie spraw, podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; Strona 10/30

11 2) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skargi kasacyjnej; 3) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Logistyki, b) Wydziałem Informatyki, c) Wydziałem Egzekucji i Likwidacji, Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Likwidacji Towarów (zm. Dec. DIC 39/13/3) 5) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędów celnych w zakresie właściwości rzeczowej podległych komórek organizacyjnych; 6) zastępowanie Dyrektora i zastępców Dyrektora wg zasad określonych w 7; 7) podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w przypadku wyłączenia Zastępcy Dyrektora ds. postępowania i właściwych kierowników komórek organizacyjnych pionu postępowania. 18. Do zadań Głównego Księgowego należy: (zm. Dec. DIC 39/13/3) 1) zarządzanie finansami Izby i urzędów celnych; 2) wykonywanie zadań głównego księgowego, określonych w ustawie o finansach publicznych; 3) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej i podatkowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości, w tym prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 5) podejmowanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach i podpisywanie ich z upoważnienia Dyrektora w zakresie zagadnień należących do właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych; 6) przygotowywanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawie zasadności składania skarg kasacyjnych; 7) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; 8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) Wydziałem Finansowo- Księgowym, b) Wydziałem Rozliczeń Ceł i Podatków; 9) sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac z zakresu finansów i rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne Izby i podległe urzędy celne Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy kierowanie pracą komórki, a w szczególności: 1) planowanie pracy, organizowanie wykonania przydzielonych zadań oraz instruowanie pracowników o sposobie ich wykonania; 2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonania zadań; 3) wnioskowanie zmian organizacyjnych i personalnych; 4) przedstawianie wniosków w sprawach udzielania awansów i wyróżnień; Strona 11/30

12 5) wydawanie opinii służbowych o podległych pracownikach; 6) ustalanie zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych pracowników, z zastrzeżeniem ust. 2; 7) wnioskowanie, za zgodą właściwego Zastępcy Dyrektora i za pośrednictwem komórki kadr, o przygotowanie dla pracowników imiennych upoważnień udzielanych przez Dyrektora; 8) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w ramach posiadanych kompetencji; 9) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, zasad BHP oraz innych przepisów, w tym przepisów o ochronie informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy skarbowej i celnej; 10) organizowanie szkoleń wewnętrznych; 11) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą. 2. Kierownicy referatów przygotowują projekty zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych pracowników, a naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości przygotowuje projekt zakresu obowiązków i uprawnień dla zastępcy naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości. 3. Kierownicy komórek organizacyjnych, kierujący komórkami organizacyjnymi i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy opiniują projekty aktów prawnych dotyczące obszaru merytorycznego działania komórki. 4. Naczelnicy wydziałów sprawują nadzór nad podległymi referatami, wieloosobowymi i jednoosobowymi stanowiskami pracy. 5. Kierownicy komórek organizacyjny, kierujący komórkami organizacyjnymi i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy zobowiązani są do wzajemnej współpracy w zakresie swoich zadań. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych posiadają stałe uprawnienie do podpisywania: 1) pism i dokumentów wynikających z zadań określonych w ust. 1 i 2, 2) pism kierowanych do komórek organizacyjnych Izby i komórek podległych urzędów celnych w zakresie dotyczącym zabezpieczenia funkcjonowania komórki i realizacji zadań, 3) pism, postanowień, zawiadomień, zaświadczeń, decyzji i innych dokumentów przygotowywanych w wyniku prowadzonych postępowań, zastrzeżonych do kompetencji organu, w granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora. R o z d z i a ł VII ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Jeżeli w zakresie określonego zadania nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości komórki organizacyjnej, za właściwą uznaje się komórkę prowadzącą sprawy tematyczne związane z zadaniem lub o zbliżonym charakterze, a gdy nie jest to możliwe, komórkę organizacyjną zajmującą się problematyką finansowania dziedziny związanej ze sprawą. 3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres zadań jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka, do której należy większość problemów lub istota sprawy, bądź zadania. Strona 12/30

13 21. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby w szczególności należą: 1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów celnych w zakresie swojej właściwości; 2) uczestnictwo w kontrolach w ramach poleceń Dyrektora; 3) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną; 4) sporządzanie sprawozdań, opracowywanie analiz, przygotowywanie danych i informacji, w zakresie obszaru merytorycznego należącego do właściwości komórki, z uwzględnieniem nadzorowanych urzędów celnych; 5) przekazywanie informacji, interpretacji, ustaleń i wytycznych innym komórkom organizacyjnym, w zakresie objętym właściwością komórki, w tym otrzymywane z Ministerstwa Finansów i innych organów i instytucji; 6) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów organizacyjnych w zakresie właściwości komórki; 7) gromadzenie aktów prawnych i wytycznych z zakresu właściwości komórki; 8) obsługa, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, użytkowanych systemów informatycznych; 9) prowadzenie szkoleń dokształcających dla funkcjonariuszy Izby i urzędów w zakresie właściwości komórki. 22. Wydział Organizacyjno-Prawny 1. W skład Wydziału Organizacyjno-Prawnego wchodzi Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prawnych i Wieloosobowe Stanowisko Pracy Archiwum Zakładowe. 2. Do podstawowych zadań Wydziału w szczególności należy: 1) wspomaganie Dyrektora Izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością; 2) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej Izby i urzędów celnych; 3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, z wyłączeniem spraw w zakresie właściwości innych komórek; 4) prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania izby i urzędów, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków; 5) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działalności Izby; 6) współpraca z centralną komórką INTRASTAT oraz osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT,w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców; 7) nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej; 8) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w Izbie; 9) prowadzenie kancelarii Izby; 10)udzielanie informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej; 11)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wewnętrznych aktów organizacyjnych; 12)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych; 13)obsługa prasowa i medialna Izby i urzędów; Strona 13/30

14 14)kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej w Izbie i podległych urzędach; 15)monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu; 16)budowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej; 17)redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych Izby; 18)redagowanie artykułów do wydawnictw informacyjno-promocyjnych dotyczących Służby Celnej; 19)realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej w Izbie; 20)tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja portali internetowych i intranetowych Izby, baz danych BIP oraz systemu Corintia w zakresie wyznaczonym dla Izby; 21)projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych na potrzeby Izby; 22)współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań związanych z kształtowaniem wizerunku Izby; 23)gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej i materiałów filmowych. 3. Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Prawnych w szczególności należy: 1) obsługa prawna Izby; 2) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb Izby i urzędów oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa; 3) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych do postępowań prowadzonych w Izbie i urzędach; 4) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie Dyrektora przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 5) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym oraz sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego; 6) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 7) sporządzanie skarg i reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Archiwum Zakładowe w szczególności należy: 1) sporządzanie rocznego planu pracy archiwum oraz sprawozdania z rocznej działalności; 2) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Izby i jednostek podległych Dyrektorowi po uprzedniej kontroli jej przygotowania do archiwizacji; 3) kompletowanie rocznikami i odpowiednie składowanie przyjętej dokumentacji; 4) właściwe zabezpieczenie dokumentacji przed wpływem szkodliwych czynników (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie); 5) okresowa konserwacja przechowywanej dokumentacji; 6) bieżące prowadzenie stosownej ewidencji przechowywanej dokumentacji; 7) kwalifikowanie dokumentacji do brakowania lub ustalenie innego okresu jej przechowywania; 8) nadzorowanie procesu fizycznego niszczenia dokumentacji w czasie jej brakowania; Strona 14/30

15 9) udostępnianie dokumentacji uprawnionym podmiotom; 10)zapewnienie ochrony (zabezpieczenia) dokumentacji przed ich utratą i wglądem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 23. Wydział Kadr i Szkolenia Do podstawowych zadań Wydziału Kadr i Szkolenia w szczególności należy: 1) prowadzenie spraw osobowych, w tym: a) opis i wartościowanie stanowisk, b) załatwianie spraw związanych z nawiązywaniem stosunku służby i pracy, c) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki kadrowej, d) przygotowywanie projektów zakresów obowiązków i uprawnień dla zastępców dyrektora, naczelników urzędów, naczelników wydziałów, kierowników referatów i innych pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, e) przygotowywanie imiennych upoważnień Dyrektora udzielanych pracownikom Izby i urzędów celnych, f) załatwianie spraw związanych z ewidencją obecności w służbie i pracy, g) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem urlopów, h) prowadzenie akt osobowych i statystyki osobowej, i) prowadzenie osobowego funduszu wynagrodzeń, j) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień, k) gromadzenie i przekazywanie właściwym organom dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników Izby i urzędów celnych na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, l) załatwianie wszelkich bieżących spraw związanych ze stosunkiem pracy lub służby, m) opracowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej ocen okresowych funkcjonariuszy i członków korpusu służby cywilnej; 2) prowadzenie spraw socjalnych; 3) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie właściwości komórki; 4) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zakresie właściwości komórki; 5) przygotowywanie odpowiedzi na pozwy oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi; 6) prowadzenie spraw związanych z realizacją Systemu Szkoleń w Służbie Celnej, w tym: a) organizacja szkoleń zgodnie z priorytetami przyjętymi w Systemie Szkoleń w Służbie Celnej, b) nadzór nad realizacją Regionalnego Planu Szkoleń w Izbie. 24. Wydział Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji Do podstawowych zadań Wydziału w szczególności należy: 1) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej; 2) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników na obszarze Strona 15/30

16 właściwości Izby oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych; 3) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych; 4) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych; 5) prowadzanie kontroli działalności naczelników podległych urzędów oraz podległych urzędów, w tym informowanie właściwego, ze względu na sprawowany nadzór, zastępcę Dyrektora o wynikach kontroli zawartych w sprawozdaniach z kontroli i wystąpieniach pokontrolnych; 6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych, w tym informowanie właściwego, ze względu na sprawowany nadzór, zastępcę Dyrektora o wynikach kontroli zawartych w sprawozdaniach z kontroli i wystąpieniach pokontrolnych; 7) koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej w podległych urzędach; 8) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez Dyrektora, w tym: a) obsługa kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, NIK, organy skarbowe i inne organy, b) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli zewnętrznej kierowane do Izby, c) prowadzenie zbioru protokołów, wyników kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych kierowanych do Izby oraz odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne; 9) wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej; 10)ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w Izbie oraz podległych urzędach; 11)realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz Dyrektora; 12)współpraca z komitetem audytu i komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. 25. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony 1. Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Ochrony należy: 1) ochrona informacji niejawnych; 2) prowadzenie postępowań sprawdzających; 3) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4) prowadzenie kancelarii tajnej w Izbie Celnej i kancelarii materiałów niejawnych, w tym nadzorowanie realizacji ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Izby i urzędów celnych, oraz nadzór nad kancelariami materiałów niejawnych; 5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, w tym szkolenie pracowników; 6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów izby, podległych urzędów i oddziałów celnych oraz ochrony przeciwpożarowej, a Strona 16/30

17 także spraw obronnych i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego; (zm. Dec. DIC 39/13/2) 7) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych; 8) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych; 9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi przez funkcjonariuszy celnych i pracowników. 2. Pracą Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Ochrony kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 26. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. BHP Do podstawowych zadać Stanowiska w szczególności należy: 1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy w Izbie i podległych urzędach celnych, w tym: a) doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp, w szczególności obejmujące: opracowywanie założeń i planów dotyczących bezpiecznych warunków pełnienia służby i pracy, opracowywanie wewnętrznych decyzji, zarządzeń, instrukcji, ocenę dokumentacji dotyczącej budowy, modernizacji lub remontów budynków i pomieszczeń, udział przy odbiorze i adaptacji budynków i pomieszczeń dla potrzeb Służby Celnej, organizację stanowisk pracy i służby oraz metod bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych, ochronę przed zagrożeniami, b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów bhp, w tym występowanie do osób kierujących z wnioskami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz bieżące informowanie Dyrektora o zagrożeniach zawodowych z propozycjami działań w celu ochrony życia i zdrowia, c) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz opracowywanie wniosków lub poleceń wynikających z tych ustaleń, d) przeprowadzanie analiz stanu bhp zawierających wnioski dotyczące naprawy i poprawy w tym zakresie; 2) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych; 3) koordynowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; 4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony radiologicznej. 27. Wydział Kontroli Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli w szczególności należy: 1) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną oraz urzędowego sprawdzenia realizowanych przez komórki kontroli przedsiebiorców i dozoru urzędów celnych oraz oddziały celne; Strona 17/30

18 2) koordynacja i nadzór nad prawidłowością kontroli i urzędowego sprawdzenia, o których mowa w pkt 1 oraz monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli lub urzędowego sprawdzenia; 3) koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonywania przez podlegle urzędy kontroli w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; 4) wykonywanie kontroli producentów towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, w tym w szczególności kontroli autoryzacyjnych i weryfikacyjnych oraz kontroli zgodności deklaracji zużycia lub zawartości surowców refundowanych; 5) nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej; 6) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej; 7) wykonywanie kontroli wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z , str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem Rady (WE) nr 485/2008, zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz w ramach pomocy wzajemnej między państwami członkowskimi, 8) monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli wykonywanych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008; 9) koordynacja działań podejmowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej lub na rzecz zagranicznych administracji celnych; 10) zatwierdzanie uznanych miejsc załadunku, wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych oraz na stosowanie procedury planowej; 11) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie urzędowego sprawdzenia; 12) badanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadkach określonych przepisami prawa w zakresie właściwości komórki; 13) kształtowanie, wdrażanie i nadzór nad jednolitymi standardami poboru próbek; 14) nadzór nad wykorzystaniem sprzętu służącego do przeprowadzania kontroli; 15) ocena możliwości wykonywania kontroli w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją; 16) opracowywanie operacyjnych planów kontroli; 17) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) oraz w zakresie rozpatrywania zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 84c ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 18) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie właściwości komórki; 19) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zakresie właściwości komórki; 20) przygotowywanie projektów skarg kasacyjnych i przekazywanie ich do radców prawnych wraz z materiałami sprawy oraz udzielanie odpowiedzi na skargi kasacyjne w zakresie właściwości komórki. 28. Wydział Zwalczania Przestępczości Strona 18/30

19 1. W skład Wydziału Zwalczania Przestępczości wchodzą: 1) Referat Grupa Mobilna 1 w Poznań; 2) Referat Grupa Mobilna 2 w Pile; 3) Referat Grupa Mobilna 3 w Kaliszu; 4) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Krajowej Jednostki Kontaktowej (NCP). 2. Do podstawowych zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości w szczególności należy: 1) wykonywanie kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 i 7-10 ustawy o Służbie Celnej; 2) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych; 3) realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych do zabezpieczania śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia; 4) wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia komórkom dochodzeniowośledczym w urzędach lub dochodzeniowo-śledczej w Izbie; 5) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie Kodeks postępowania karnego i ustawie o Służbie Celnej; 6) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 75b ustawy o Służbie Celnej; 7) prowadzenie postępowania mandatowego; 8) współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w tym w zakresie, o którym mowa w art. 75c ustawy o Służbie Celnej; 9) opracowywanie operacyjnych planów kontroli; 10) ogólnopolski help-desk merytoryczny dla systemu Centralny Rejestr Operacyjny - CeRO. 3. Do podstawowych zadań Referatów Grup Mobilnych w szczególności należy wykonywanie zadań określonych w ust. 2 pkt Do zadań Referatu Grupa Mobilna 1 Poznań należy dodatkowo wykonywanie zadań w przejściu granicznym w OC PL Poznań-Ławica, a w szczególności kontroli towarów, podróżnych oraz ich bagażu na terenie Portu Lotniczego. 5. W ramach Wydziału funkcjonuje Służba Dyżurnego Koordynatora, do zadań której należy koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych Wydziału, a w szczególności: 1) monitorowanie stanu osobowego i miejsc pełnienia służby funkcjonariuszy Wydziału oraz utrzymywanie łączności z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w terenie; 2) przydzielanie doraźnie pilnych zadań do realizacji podległym komórkom; 3) koordynowanie działań podległych komórek z działaniami innych służb i instytucji; 4) udzielanie informacji z dostępnych baz danych oraz zapewnienie dostępu do innych informacji mających znaczenie dla prowadzących czynności kontrolne; 5) wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem wszelkich arkuszy meldunkowych przekazywanych przez podległe komórki organizacyjne Wydziału, Straż Graniczną, Policję i inne służby oraz opracowywanie i przesyłanie ich do właściwych adresatów; 6) przyjmowanie i przekazywanie kierownictwu Izby wszelkich informacji służbowych otrzymywanych w trybie pilnym z MF, izb celnych i innych jednostek organizacyjnych Służby Celnej oraz innych służb i instytucji. Strona 19/30

20 6. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Krajowej Jednostki Kontaktowej (NCP), realizującego zadanie centralne, w szczególności należy: 1) nadzorowanie pracy Koordynatorów ds. CEN i RILO w Polskiej Służbie Celnej; 2) utrzymywanie kontaktu organizacyjnego i merytorycznego z biurem RILO ECE - agendą Światowej Organizacji Celnej (WCO); 3) zbieranie szczegółowych danych o przestępczości celnej przy współudziale izb celnych; 4) w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie danych o przestępczości celnej do bazy danych CEN WCO; 5) zbieranie i przekazywanie do RILO ECE materiałów zdjęciowych dotyczących zajęć oraz miejsc ukrycia towarów; 6) na podstawie danych z systemu informatycznego CEN opracowywanie krajowych analiz na temat istniejących, nowych lub nietypowych metod przemytu, trendów i innych informacji dotyczących przestępczości celnej oraz przekazywanie ich do RILO ECE; 7) zbieranie, opracowywanie i przekazywanie do RILO ECE materiałów do alertów z terenu kraju; 8) przekazywanie na szczeblu krajowym raportów wywiadowczych, alertów i publikacji otrzymanych z RILO ECE i Sekretariatu Światowej Organizacji Ceł; 9) inicjowanie i uczestniczenie w specjalnych wywiadowczych projektach regionalnych, realizowanych przez RILO ECE; 10) promowanie i utrzymywanie współpracy z innymi służbami i organizacjami charakteru policyjnego na szczeblu krajowym; 11) zgłaszanie do RILO ECE tematów o szczególnym znaczeniu i uczestniczenie w ich opracowywaniu; 12) współpraca z Departamentem CA Ministerstwa Finansów i izbami celnymi na terenie kraju; 13) uczestniczenie w dorocznym spotkaniu Krajowych Jednostek Kontaktowych (NCP) dla regionu Europy Wschodniej i Środkowej. 7. Naczelnik Wydziału kieruje pracą Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału. 29. Wydział Zarządzania Ryzykiem Do podstawowych zadań Wydziału Zarządzania Ryzykiem w szczególności należy: 1) ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych i pozaekonomicznych w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną; 2) analiza stanu zagrożenia przestępczością w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną; 3) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem oraz obiegu i trybu wymiany informacji o nieprawidłowościach na obszarze właściwości miejscowej Izby; 4) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w Izbie i podległych urzędach oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych; 5) wdrażanie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad ich realizacją przez podległe urzędy celne; 6) koordynacja działań w zakresie kontroli e-handlu; 7) prowadzenie regionalnego rejestru ryzyka; Strona 20/30

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo