REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centrum, w tym działalności podstawowej, określonych w 2 załącznika nr 1; 2) opracowywanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących rozwiązań systemowych w zakresie publicznej służby krwi; 3) współpraca w szczególności z: a) komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, b) jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, c) Krajową Radą do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, d) konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami medycznymi lub naukowymi, e) Klubami Honorowych Dawców Krwi, f) organizacjami pozarządowymi, g) organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Centrum; 4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań z działalności Centrum do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni oraz w każdym przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia; 5) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności odpowiedzialny jest za: 1) realizację zadań Centrum; 2) zarządzanie majątkiem Centrum; 3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy; 4) ustalenie regulaminu wynagrodzeń; 5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych; 6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum; 7) ustalanie procedur kontrolnych. 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 3. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy. 4. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 1) Zastępca Dyrektora; 2) Samodzielne Stanowiska Pracy do Spraw, Planowania, Analiz i Nadzoru Finansowego nad systemem Publicznej Służby Krwi;

2 3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Komunikacji Społecznej; 4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych; 5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Systemów Informatycznych; 7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu. 3. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy: 1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych samodzielnych stanowisk pracy: a) Samodzielnych Stanowisk Pracy do Spraw Organizacji i Nadzoru nad Zaopatrzeniem Systemu w Produkty Krwiopochodne; b) Samodzielnych Stanowisk Pracy do Spraw Merytorycznych; c) Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Administracyjno Technicznych. 2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 4. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Planowania, Analiz i Nadzoru Finansowego nad systemem Publicznej Służby Krwi należy: 1) nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji przydzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi; 2) monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi; 3) opracowanie i nadzór nad realizacją procedur w zakresie dokonywania inwestycji związanych z działalnością jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi; 4) ocena i weryfikacja wniosków o zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia; 5) przygotowywanie analiz finansowych z zakresu rozwiązań systemowych zaopatrzenia sytemu w produkty krwiopochodne; 6) przygotowywanie cyklicznych raportów dla ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach z zakresu zadań, o których mowa w pkt 1-5; 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 5. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Organizacji i Nadzoru nad Zaopatrzeniem Systemu w Produkty Krwiopochodne należy: 1) planowanie i monitorowanie zaopatrzenia, zużycia i stanów magazynowych jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w produkty krwiopochodne, testy do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi, pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi. 2) przygotowywanie cyklicznych raportów w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 3) opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych na wypadek zaistnienia niedoborów w zaopatrzeniu systemu w produkty krwiopochodne testy do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi oraz pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi; 4) monitorowanie ilości oraz terminu ważności osocza pobieranego, magazynowanego, wydawanego na potrzeby lecznictwa zamkniętego, przekazywanego do frakcjonowania oraz sprzedawanego przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi; 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

3 6. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Merytorycznych należy: 1) bieżące monitorowanie aktualnych tendencji w medycynie światowej i biotechnologii w zakresie stosowania produktów krwiopochodnych; 2) bieżące monitorowanie dostosowania sytemu publicznej służby krwi do aktualnie obowiązujących standardów jakościowych i wymogów bezpieczeństwa krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych; 3) bieżące monitorowanie danych epidemiologicznych dotyczących populacji chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne; 4) bieżące monitowanie krajowych i światowych danych dotyczących rynku produktów krwiopochodnych; 5) weryfikacja założeń Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata pod kątem farmakoekonomicznym; 6) nadzór nad realizacją zasady samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki ii produkty krwiopochodne; 7) monitorowanie światowego rynku frakcjonowania osocza pod kątem możliwości technologicznych, wydajności oraz kosztów frakcjonowania osocza; 8) przygotowywanie raportów w powyższym zakresie; 9) współpraca z konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny, Krajową Radą Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Centrum w zakresie przegotowywania rekomendacji rozwiązań systemowych dla publicznej służby krwi; 10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. 7. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Prawnych należy: 1) prowadzenie obsługi prawnej Centrum; 2) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania Centrum; 3) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do zaopiniowania przez komórki organizacyjne Centrum; 4) pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii lub porad prawnych; 5) informowanie pracowników o zmianach stanu prawnego oraz udostępnianie przepisów prawa w zakresie działalności Centrum; 6) analizowanie i wnioskowanie o aktualizację lub wprowadzanie nowych wewnętrznych unormowań prawnych na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości lub zmieniających się przepisów prawa; 7) w przypadku powzięcia wiadomości, informowanie przełożonych o powstałych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa; 8) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora; 9) prowadzenie rejestru udzielanych przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie kontroli ważności i ewidencji wygasłych lub cofniętych pełnomocnictw; 10) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z podmiotami zewnętrznymi, z wyłączeniem umów zleceń i umów o dzieło;

4 11) prowadzenie spraw dotyczących udzielania imiennych upoważnień i pełnomocnictw przez Dyrektora, w tym przygotowywanie ich projektów; 12) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów; 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 8. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Komunikacji Społecznej należy: 1) udzielanie informacji o funkcjonowaniu i działaniach Centrum zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej; 2) systematyczne przygotowywanie i przekazywanie informacji dla środków masowego przekazu o funkcjonowaniu i działaniach Centrum; 3) zarządzanie i redakcja serwisu informacyjnego internetowego i intranetowego Centrum; 4) monitoring środków masowego przekazu i archiwizacja tematyczna informacji dotyczących Centrum; 5) przygotowywanie codziennego przeglądu prasy i mediów elektronicznych w zakresie tematycznym, dotyczącym przedmiotu działalności Centrum oraz analiza treści informacji podawanych w mediach; 6) redagowanie informacji i komunikatów prasowych; 7) przygotowywanie konferencji prasowych; 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. 9. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy: 1) prowadzenie rachunkowości Centrum; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrum; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 5) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń; 6) analiza pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Centrum; 7) opracowywanie projektu planu finansowego Centrum; 8) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych; 9) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 10) prowadzenie dokumentacji pracowniczej wymaganej przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 11) współpraca z innymi samodzielnymi stanowiskami pracy; 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

5 10. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Informacji i Systemów Informatycznych należy: 1) planowanie, budowa, nadzór i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Centrum; 2) planowanie, wdrażanie i nadzór nad budową i eksploatacją systemów informatycznych Centrum; 3) udzielanie wsparcia pracownikom Centrum w zakresie eksploatacji systemów informatycznych z uwzględnieniem przetwarzania danych; 4) podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w podległych systemach oraz zasobach danych; 5) administrowanie systemami informatycznymi Centrum; 6) tworzenie aplikacji, zestawień oraz raportów na potrzeby innych pracowników Centrum w zakresie administrowanych systemów; 7) opracowywanie założeń i tworzenie projektów dotyczących eksploatowanych systemów informatycznych; 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 11. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Administracyjno-Technicznych należy: 1) utrzymanie w sprawnym stanie funkcjonalnym pomieszczeń wykorzystywanych przez Centrum z zabezpieczeniem miejsc i stanowisk pracy; 2) prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia przekazanego pracownikom do realizacji powierzonych zadań; 3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 4) zaopatrzenie w sprzęt i materiały oraz zakup usług; 5) współudział w technicznej realizacji zadań Centrum; 6) prowadzenie archiwum zakładowego; 7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum i samodzielnymi stanowiskami pracy; 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. 12. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu należy: 1) prowadzenie kancelarii; 2) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora; 3) protokołowanie spotkań Dyrektora; 4) organizacja podróży służbowych pracowników Centrum; 5) prowadzenie biblioteki Centrum i udostępnianie zbiorów biblioteki; 6) współudział w realizacji zadań Centrum w zakresie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku; 7) współpraca z innymi samodzielnymi stanowiskami pracy; 8) obsługa urządzeń zapewniających realizację czynności kancelaryjnych; 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 13. Obieg dokumentów w Centrum, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA Zakres kompetencji i odpowiedzialności w Polskim Radiu Szczecin SA Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo