Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ III DYREKTOR IZBY CELNEJ... 5 ROZDZIAŁ IV ZASTĘPCY DYREKTORA... 6 ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH... 8 ROZDZIAŁ VI ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH... 9 ROZDZIAŁ VII

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Izby Celnej w Szczecinie zwany dalej regulaminem określa w szczególności: 1) strukturę organizacyjną izby celnej; 2) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora izby celnej, jego zastępców oraz głównego księgowego; 3) obowiązki i uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych; 4) rozkład czasu pracy izby celnej; 5) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych izby celnej. 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2 1) izbie celnej - rozumie się przez to Izbę Celną w Szczecinie; 2) dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie; 3) zastępcach dyrektora - rozumie się przez to Zastępców Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie; 4) głównym księgowym - rozumie się przez to Głównego Księgowego Izby Celnej w Szczecinie; 5) urzędach celnych rozumie się przez to urzędy celne podległe Dyrektorowi Izby Celnej w Szczecinie; 6) pracownikach - rozumie się przez to funkcjonariuszy celnych/pracowników odpowiednio pełniących służbę/zatrudnionych w Izbie Celnej; 7) pracy - rozumie się przez to również pełnienie służby; 8) komórkach organizacyjnych izby - rozumie się przez to: wydziały, referaty, wieloosobowe oraz jednoosobowe stanowiska pracy w Izbie Celnej w Szczecinie. 1. Izba Celna jest urzędem obsługującym Dyrektora Izby Celnej zwanego dalej Dyrektorem, wykonującym zadania określone w przepisach prawa celnego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o grach hazardowych, ustawy o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i Dyrektora. 2. Izba Celna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w przepisach o finansach publicznych. 3. Izbą Celną kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny przed Szefem Służby Celnej za prawidłową i terminową realizację zadań Izby Celnej i podległych urzędów celnych zwanych dalej,,urzędami. 3 2

3 4. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora, naczelników urzędów celnych, naczelników wydziałów, kierowników referatów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 5. Dyrektor i jego zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych stanowią kierownictwo Izby Celnej. 6. Główny Księgowy Izby Celnej pełni jednocześnie funkcję zastępcy Dyrektora. 7. Komórki organizacyjne Izby Celnej sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością urzędów w zakresie swojej właściwości, uczestniczą w kontrolach w ramach poleceń Dyrektora oraz udzielają informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną. 1. Zadania i odpowiedzialność osób zatrudnionych w Izbie Celnej określone są w imiennej karcie zakresu obowiązków i uprawnień stosownie do zadań przypisanych komórce organizacyjnej, w której realizuje pracę pracownik. 2. Karty zakresu obowiązków i uprawnień podpisują odpowiednio: 4 1) Zastępcom Dyrektora, naczelnikom urzędów, kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach, pracownikom zatrudnionym w komórce Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego Dyrektor; 2) pracownikom Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów, chyba że zawierają upoważnienie do podejmowania decyzji i podpisu w imieniu Dyrektora; wówczas kartę podpisuje Dyrektor. 3. Kartę zakresu obowiązków i uprawnień sporządza się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 1) egz. nr 1 pracownika; 2) egz. nr 2 Wydziału Kadr i Szkolenia; 3) egz. nr 3 komórki, w której jest zatrudniony pracownik W komórkach organizacyjnych Izby Celnej, obowiązuje 8-godzinny czas pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Dopuszcza się możliwość pełnienia pracy w innych godzinach - po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora. 2. Dyrektor w drodze decyzji może ustalić inny rozkład czasu pracy. 3. W Wydziale Zwalczania Przestępczości, ze względu na szczególny charakter realizowanych zadań, obowiązuje całodobowy czas pracy. Rozkład czasu pracy ustala Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości, uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3

4 23 października 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1405). ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ 6 W skład Izby Celnej wchodzą następujące komórki organizacyjne, którym nadaje się następujące symbole: Lp. Nazwa komórki organizacyjnej symbol PION WSPARCIA DIC 1. Wydział Organizacyjny IOSW 2. Wydział Kadr i Szkolenia IKAW 3. Referat Prawny IPRR 4. Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji IKWR 5. Referat Ochrony IINR 6. Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego IAWX 7. Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IBPY PION KONTROLI DZK 8. Wydział Kontroli IKNW 8.1. Referat Kontroli Gier Hazardowych IKNR 9. Wydział Zwalczania Przestępczości IZPW 9.1. Referat - Grupa Mobilna w Szczecinie IGMR Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Szczecinie IGZPR Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Świnoujściu IGZPR Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Kołobrzegu IGZPR Uchylony 10. Wydział Zarządzania Ryzykiem IZRW 11. Referat Dochodzeniowo-Śledczy IDSR PION POSTĘPOWANIA DZP 12. Wydział Akcyzy i Gier IAGW Referat ds. Gier IAGR 13. Wydział Przeznaczeń Celnych IPCW 14. Referat Obsługi Przedsiębiorców IOPR PION LOGISTYKI DZL 15. Wydział Logistyki ILGW 16. Wydział Informatyki IITW 17. Wydział INTRASTAT IISW Referat Obsługi Zgłoszeń 1 IOZR Referat Obsługi Zgłoszeń 2 IOZR2 4

5 17.3. Referat Obsługi Zgłoszeń 3 IOZR Referat Obsługi Zgłoszeń 4 IOZR4 PION FINANSOWO-KSIĘGOWY DZF 18. Wydział Finansowo-Księgowy IFKW 19. Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków IRCW 20. Wydział Wierzyciela IWEW 21. Referat Egzekucji i Likwidacji Towarów IEGR Jednoosobowe Stanowisko Pracy Poborcy w Koszalinie IEGY Jednoosobowe Stanowisko Pracy Poborcy w Stargardzie Szczecińskim IEGY2 ROZDZIAŁ III DYREKTOR IZBY CELNEJ 7 Dyrektor sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Izby Celnej. 1. Do decyzji i podpisu Dyrektora zastrzeżone są następujące sprawy: 8 1) ustalanie liczby etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Celnej i urzędów celnych w ramach przyznanego limitu; 2) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku służbowego z pracownikami oraz pracownikami obsługi; 3) określanie rozkładu czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Celnej; 4) zatwierdzanie rocznych planów kontroli naczelników urzędów celnych, zarządzanie kontroli przeprowadzanych przez Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji, kierowanie do kierowników jednostek kontrolowanych wystąpień pokontrolnych przygotowywanych przez Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji; 5) przyznawanie nagród pracownikom; 6) występowanie z wnioskami o przyznanie nagród oraz o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych; 7) podejmowanie decyzji w wewnętrznych sprawach Izby Celnej; 8) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami; 9) określanie harmonogramów przewidywanych wydatków Izby Celnej. 2. Do akceptacji Dyrektora zastrzega się pisma wyrażające zapytania, opinie lub stanowisko (poza sprawami i pismami w postępowaniu administracyjnym) kierowane do Ministerstwa Finansów. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 9 5

6 1) Wydział Organizacyjny; 2) Wydział Kadr i Szkolenia; 3) Referat Prawny; 4) Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji; 5) Referat Ochrony; 6) Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego; 7) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. ROZDZIAŁ IV ZASTĘPCY DYREKTORA Do zadań Zastępców Dyrektora należy nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi. Zastępcy Dyrektora posiadają stałe uprawnienia do wydawania decyzji oraz podpisywania pism z zakresu podległych komórek, z wyłączeniem decyzji i pism, o których mowa w 8 ust. 2 Regulaminu. 2. Pierwszemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Kontroli; 2) Wydział Zwalczania Przestępczości; 3) Wydział Zarządzania Ryzykiem; 4) Referat Dochodzeniowo Śledczy. 3. Drugiemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Akcyzy i Gier; 2) Wydział Przeznaczeń Celnych; 3) Referat Obsługi Przedsiębiorców. 4. Trzeciemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Finansowo-Księgowy; 2) Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków; 3) Wydział Wierzyciela; 4) Referat Egzekucji i Likwidacji Towarów. 5. Czwartemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Logistyki; 2) Wydział Informatyki; 3) Wydział INTRASTAT. 11 6

7 1. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje obecny w Izbie Celnej Zastępca Dyrektora, według następującej kolejności: 1) nadzorujący Pion Kontroli; 2) nadzorujący Pion Logistyki; 3) nadzorujący Pion Postępowania z wyłączeniem Pionu Logistyki; 4) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy. 2. W razie nieobecności Dyrektora i jego zastępców Izbą Celną kieruje wyznaczony decyzją Dyrektora funkcjonariusz celny. 3. W czasie pełnienia zastępstwa, zastępujący podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora w zakresie niezbędnym do prawidłowego bieżącego funkcjonowania Izby Celnej. 4. O decyzjach podjętych w czasie pełnienia zastępstwa, w zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora, osoba zastępująca zobowiązana jest poinformować Dyrektora po jego powrocie. 5. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora nadzorującego dany pion jego obowiązki przejmuje Dyrektor lub inny Zastępca Dyrektora według następujących zasad: 1) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Kontroli zastępuje Dyrektor, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora według kolejności: a) Dyrektor, b) nadzorujący Pion Postępowania, c) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy, d) nadzorujący Pion Logistyki; 2) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Postępowania zastępuje Zastępca Dyrektora według kolejności: a) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy, b) nadzorujący Pion Kontroli, c) nadzorujący Pion Logistyki; 3) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Finansowo-Księgowy zastępuje Zastępca Dyrektora według kolejności: a) nadzorujący Pion Postępowania, b) nadzorujący Pion Kontroli, c) nadzorujący Pion Logistyki; 4) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Logistyki zastępuje Dyrektor, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora według kolejności: a) Dyrektor, b) nadzorujący Pion Kontroli, 7

8 c) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy. 6. W przypadku braku możliwości określenia zastępstwa, zgodnie z regułami określonymi w ust. 5 Dyrektor wyznacza zastępującego funkcjonariusza celnego. 1. Do zadań Głównego Księgowego należy: 12 1) prowadzenie rachunkowości Izby Celnej; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 2. W trakcie nieobecności Głównego Księgowego, w zakresie czynności niezbędnych do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1-4, do zastępowania upoważniony jest naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego. ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności: 1) planowanie pracy i nadzór nad wykonaniem przydzielonych zadań; 2) opracowywanie kart zakresów obowiązków i uprawnień podległym pracownikom; 3) prowadzenie nadzoru i kontroli w komórce organizacyjnej w zakresie swojego działania; 4) zapewnienie przestrzegania w komórce przepisów prawa oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.; 5) sprawowanie nadzoru oraz kontroli prawidłowości i terminowości wykonywania zadań i załatwiania przydzielonych spraw; 6) wnioskowanie o zmiany organizacyjne i personalne; 7) organizowanie szkolenia zawodowego; 8) przedstawianie wniosków o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz wniosków o ukaranie; 9) opracowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych; 10) opracowywanie opinii o podległych pracownikach; 11) sprawowanie bieżącej kontroli funkcjonalnej w podległej komórce. 2. Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny w szczególności za: 8

9 1) należyte i terminowe wykonywanie zadań; 2) przestrzeganie przepisów przez podległych pracowników; 3) zabezpieczenie druków, pieczęci i innych znaków urzędowych; 4) zamawianie sprzętu i wyposażenia technicznego dla podległej komórki; 5) właściwe wykorzystywanie powierzonego sprzętu technicznego; 6) kształtowanie etycznych postaw w służbie; 7) zgodność z prawem i merytoryczną prawidłowość przedkładanych do podpisu decyzji, pism, co potwierdzone zostaje podpisem na projekcie decyzji bądź pisma; 8) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. 3. Stałe uprawnienia kierownika komórki organizacyjnej do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska Dyrektora w określonych sprawach zawarte są w jego imiennej karcie zakresu obowiązków i uprawnień. ROZDZIAŁ VI ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 14 Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby należy: 1) przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki; 2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów w zakresie właściwości komórki; 3) uczestniczenie w kontrolach; 4) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną. 15 Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: 1) wspomaganie dyrektora w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością, 2) prowadzenie spraw dotyczących organizacji Izby Celnej i urzędów celnych, analiza opinii i wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Izby Celnej i urzędów celnych, opracowywanie zmian w regulaminie organizacyjnym Izby Celnej; 3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, z wyłączeniem spraw należących do zakresu właściwości innych komórek; 4) prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania Izby Celnej i urzędów celnych; 5) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości dotyczących działalności Izby Celnej na potrzeby Dyrektora, MF oraz organów współpracujących z Izbą Celną; 6) przygotowywanie analiz, prognoz i opracowań związanych z działalnością Izby Celnej i urzędów celnych; 9

10 7) obsługa sekretarska Dyrektora i Zastępców Dyrektora; 8) organizacyjne przygotowywanie narad służbowych w Izbie Celnej, ich obsługa sekretarska oraz nadzór nad realizacją podjętych postanowień; 9) opracowywanie poleceń i decyzji dotyczących struktury organizacyjnej Izby Celnej i urzędów celnych; 10) opracowywanie i analizowanie informacji dla potrzeb Dyrektora, komórek organizacyjnych Izby Celnej i urzędów celnych oraz organów ścigania i innych instytucji w sprawach dotyczących właściwości rzeczowej Izby Celnej w oparciu o systemy elektroniczne przetwarzania danych; 11) prowadzenie zbioru decyzji i poleceń Dyrektora oraz tworzenie roboczych tekstów ujednoliconych i ich udostępnianie komórkom organizacyjnym Izby Celnej; 12) prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie należącym do właściwości Wydziału; 13) prowadzenie kancelarii Izby Celnej do zadań której należy w szczególności: a) przyjmowanie korespondencji dostarczanej przez Pocztę Polską oraz osobiście przez interesantów i urzędy celne, b) przygotowywanie korespondencji do dekretacji Dyrektora i doręczanie do komórek organizacyjnych Izby Celnej, c) inicjowanie zmian poprawiających obieg korespondencji w Izbie Celnej, d) wydawanie korespondencji urzędom celnym i dokonywanie ekspedycji korespondencji przesyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej; 14) prowadzenie archiwum zakładowego Izby Celnej, a w szczególności: a) gromadzenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej, brakowanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, b) udostępnianie i wypożyczanie akt przechowywanych w archiwum zakładowym, c) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt administracji celnej, współpraca z archiwum państwowym w zakresie rzeczowego wykazu akt; 15) prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów. 16) kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej w Izbie Celnej i podległych urzędach; 17) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu; 18) obsługa prasowa i medialna Izby Celnej i podległych urzędów celnych; 19) budowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej; 20) redagowanie artykułów do wydawnictw informacyjno promocyjnych dotyczących Służby Celnej; 21) redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych Izby Celnej; 22) projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych na potrzeby Izby Celnej; 23) realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej na poziomie Izby Celnej; 24) tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja portali internetowych i intranetowych Izby Celnej, baz danych BIP oraz systemu Corintia w zakresie wyznaczonym dla Izby Celnej; 25) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań związanych z kształtowaniem wizerunku Izby Celnej; 10

11 26) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej i materiałów filmowych. 16 Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z opisem i wartościowaniem stanowisk w Służbie Celnej i służbie cywilnej; 2) przygotowywanie odpowiedzi na skargi oraz pism procesowych do sądów administracyjnych w zakresie właściwości komórki; 3) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi i sądem pracy w zakresie właściwości komórki; 4) opracowywanie opinii, wyjaśnień i wytycznych w zakresie właściwości komórki; 5) organizacja i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją wewnętrzną i postępowaniem kwalifikacyjnym; 6) udział w pracach zespołu do spraw rekrutacji wewnętrznej i w postępowaniu kwalifikacyjnym; 7) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem osobowym funduszem uposażeń, płac i etatami; 8) prowadzenie spraw związanych z funduszem nagród; 9) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania orderów, odznaczeń i odznak oraz innych nagród i wyróżnień; 10) prowadzenie spraw socjalnych; 11) prowadzenie akt osobowych pracowników, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz ewidencji komputerowej; 12) organizowanie przeprowadzania ocen okresowych pracowników; 13) prowadzenie postępowań odwoławczych od ocen/opinii okresowych oraz analiza wyników; 14) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi; 15) rozliczanie czasu pracy; 16) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich pracowników; 17) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa i wymiaru urlopów; 18) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników, w szczególności kierowanie na badania lekarskie; 19) prowadzenie spraw związanych z odbyciem stażu absolwenckiego, stażu międzynarodowego oraz organizowanie praktyk studenckich i aplikacji; 20) prowadzenie spraw osobowych związanych z wystawianiem delegacji i legitymacji służbowych oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania; 21) analiza potrzeb szkoleniowych w celu stworzenia i realizacji planu szkolenia na poziomie regionalnym, analiza wykonania tego planu oraz analiza potrzeb szkoleniowych na potrzeby planu centralnego; 22) ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń i ich analiza pod kątem realizacji założonych celów; 23) prowadzenie spraw związanych ze zmianą i ustaniem stosunku służbowego i pracy; 24) prowadzenie ewidencji i gromadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami dyscyplinarnymi, w tym przygotowywanie meldunków do Ministerstwa Finansów 11

12 dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnionych przez pracowników oraz dotyczących prowadzonych w Izbie Celnej i urzędach celnych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych; 25) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji oraz trybach nadzwyczajnych w zakresie stosunku służbowego; 26) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie stosunku służbowego; 27) rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków z zakresu prawa pracy i stosunku służbowego; 28) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami należnymi z tytułu przeniesienia pracowników do pełnienia służby w innej miejscowości; 29) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami należnymi z tytułu utrudnionego dojazdu do miejsca pełnienia służby; 30) organizacja szkoleń wewnętrznych; 31) organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne; 32) planowanie szkoleń w zakresie służby przygotowawczej w Służbie Celnej i służbie cywilnej; 33) prowadzenie spraw z zakresu nawiązania stosunku służbowego i pracy, sporządzanie projektów aktów mianowania i umów o pracę oraz aneksów do nich; 34) ustalanie prawa do dodatku za staż pracy i nagród jubileuszowych pracowników; 35) prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów; 36) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy Dyrektorem a podległymi pracownikami na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; 37) opracowywanie i uaktualnianie pod kątem zmieniających się unormowań prawnych, kart zakresów obowiązków i uprawnień zastępcom Dyrektora, naczelnikom urzędów celnych, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów i innym osobom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych w Izbie Celnej. 17 Do zadań Referatu Prawnego należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu rozstrzygania sporów kompetencyjnych; 2) akceptowanie pod względem formalno-prawnym projektów odpowiedzi na skargi do WSA przygotowanych przez inne komórki organizacyjne izby celnej; 3) gromadzenie oraz aktualizacja przepisów stosowanych przez organy celne; 4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilno-prawnych związanych z działalnością Izby Celnej, w tym opracowywanie prawidłowych zapisów; 5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji i poleceń Dyrektora oraz decyzji naczelników urzędów celnych wymagających akceptacji Dyrektora; 6) opracowywanie opinii do projektów zmian w ustawodawstwie celnym i podatkowym; 12

13 7) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb Izby Celnej i urzędów celnych oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa; 8) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych do postępowań prowadzonych w Izbie Celnej i urzędach celnych; 9) analizowanie na potrzeby Dyrektora i jego Zastępców przepisów prawnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie Izby Celnej oraz opracowywanie propozycji sposobu wdrożenia w Izbie Celnej; 10) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie Dyrektora przed NSA; 11) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym oraz sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego; 12) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 13) sporządzanie skarg i reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 14) prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów; 15) przygotowanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem BIP. 18 Do zadań Referatu Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji należy w szczególności: 1) planowanie, organizowanie, prowadzenie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi; 2) planowanie, organizowanie, prowadzenie kontroli działalności naczelników urzędów celnych oraz podległych urzędów; 3) koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej w podległych urzędach; 4) sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz monitorowanie wykonania realizacji zaleceń pokontrolnych; 5) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej; 6) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników na obszarze właściwości Izby oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych; 7) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych; 8) uchylony; 9) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych; 13

14 10) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez Dyrektora Izby, w tym: a) obsługa kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, organy skarbowe i inne organy, b) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli zewnętrznej kierowane do Dyrektora Izby; 11) informowanie, właściwego ze względu na sprawowany nadzór, Zastępcę Dyrektora o rozpoczęciu czynności kontrolnych w podległych komórkach organizacyjnych; 12) informowanie, właściwego ze względu na sprawowany nadzór Zastępcę Dyrektora o wynikach kontroli zawartych w sprawozdaniach i wystąpieniach pokontrolnych. 19 Do zadań Referatu Ochrony należy w szczególności: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez: a) realizację ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Izby Celnej i urzędach celnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, b) prowadzenie kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych, c) prowadzenie postępowań sprawdzających, d) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, e) współpracę z właściwą terenowo Komendą Wojewódzka Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w Izbie Celnej i urzędach celnych, 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów Izby Celnej i urzędów celnych i oddziałów celnych poprzez: a) opracowywanie dokumentacji (instrukcji, procedur) w zakresie ochrony budynku Izby Celnej, b) współuczestniczenie przy opracowywaniu dokumentacji w zakresie ochrony fizycznej urzędów celnych, c) ocenę i analizę przyczyn zaistniałych zagrożeń, opracowywanie wniosków w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa obiektów oraz sporządzanie sprawozdań, proponowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie możliwościom powstania zagrożeń w obiektach Izby Celnej i urzędów celnych, d) opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć remontowo budowlanych w zakresie ochrony fizycznej dla potrzeb Izby Celnej i urzędów celnych, e) administrowanie systemami kontroli elektronicznej w Izbie Celnej, f) nadzór nad elektronicznymi systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi w urzędach celnych; 3) opracowywanie wytycznych, poleceń i decyzji w zakresie zadań Referatu; 4) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych; 5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych poprzez: 14

15 a) opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie zasad bezpieczeństwa, zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, b) wydawanie i ewidencjonowanie stosownych upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych, c) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników Izby Celnej i urzędów celnych, d) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń systemów informatycznych, e) współpracę z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w Izbie Celnej i urzędach celnych, 6) prowadzenie spraw obronnych poprzez: a) opracowywanie i aktualizowanie Planu Operacyjnego funkcjonowania Izby Celnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, b) opracowywanie wniosków w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny dotyczące pracowników Izby Celnej, 7) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej poprzez: a) organizację i kierowanie Formacją Obrony Cywilnej w Izbie Celnej, b) opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Izby Celnej, c) prowadzenie magazynu sprzętu OC i obronnego; 8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez: a) kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w Izbie Celnej i urzędach celnych, b) opracowywanie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego Izby Celnej i urzędów celnych, c) opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć remontowo budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla potrzeb Izby Celnej, d) prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników oraz szkoleń okresowych dla stanowisk robotniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, e) opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów własnych Izby Celnej, 9) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników; 10) nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 20 1) wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej na podstawie realizowanych zadań zapewniających oraz czynności doradczych; 2) przeprowadzanie analizy ryzyka w celu opracowania rocznych planów audytu; 3) opracowywanie rocznych planów audytu; 4) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu merytorycznego Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego; 15

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo