Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ III DYREKTOR IZBY CELNEJ... 5 ROZDZIAŁ IV ZASTĘPCY DYREKTORA... 6 ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH... 8 ROZDZIAŁ VI ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH... 9 ROZDZIAŁ VII

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Izby Celnej w Szczecinie zwany dalej regulaminem określa w szczególności: 1) strukturę organizacyjną izby celnej; 2) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora izby celnej, jego zastępców oraz głównego księgowego; 3) obowiązki i uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych; 4) rozkład czasu pracy izby celnej; 5) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych izby celnej. 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2 1) izbie celnej - rozumie się przez to Izbę Celną w Szczecinie; 2) dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie; 3) zastępcach dyrektora - rozumie się przez to Zastępców Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie; 4) głównym księgowym - rozumie się przez to Głównego Księgowego Izby Celnej w Szczecinie; 5) urzędach celnych rozumie się przez to urzędy celne podległe Dyrektorowi Izby Celnej w Szczecinie; 6) pracownikach - rozumie się przez to funkcjonariuszy celnych/pracowników odpowiednio pełniących służbę/zatrudnionych w Izbie Celnej; 7) pracy - rozumie się przez to również pełnienie służby; 8) komórkach organizacyjnych izby - rozumie się przez to: wydziały, referaty, wieloosobowe oraz jednoosobowe stanowiska pracy w Izbie Celnej w Szczecinie. 1. Izba Celna jest urzędem obsługującym Dyrektora Izby Celnej zwanego dalej Dyrektorem, wykonującym zadania określone w przepisach prawa celnego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o grach hazardowych, ustawy o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i Dyrektora. 2. Izba Celna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w przepisach o finansach publicznych. 3. Izbą Celną kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny przed Szefem Służby Celnej za prawidłową i terminową realizację zadań Izby Celnej i podległych urzędów celnych zwanych dalej,,urzędami. 3 2

3 4. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora, naczelników urzędów celnych, naczelników wydziałów, kierowników referatów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 5. Dyrektor i jego zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych stanowią kierownictwo Izby Celnej. 6. Główny Księgowy Izby Celnej pełni jednocześnie funkcję zastępcy Dyrektora. 7. Komórki organizacyjne Izby Celnej sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością urzędów w zakresie swojej właściwości, uczestniczą w kontrolach w ramach poleceń Dyrektora oraz udzielają informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną. 1. Zadania i odpowiedzialność osób zatrudnionych w Izbie Celnej określone są w imiennej karcie zakresu obowiązków i uprawnień stosownie do zadań przypisanych komórce organizacyjnej, w której realizuje pracę pracownik. 2. Karty zakresu obowiązków i uprawnień podpisują odpowiednio: 4 1) Zastępcom Dyrektora, naczelnikom urzędów, kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach, pracownikom zatrudnionym w komórce Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego Dyrektor; 2) pracownikom Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów, chyba że zawierają upoważnienie do podejmowania decyzji i podpisu w imieniu Dyrektora; wówczas kartę podpisuje Dyrektor. 3. Kartę zakresu obowiązków i uprawnień sporządza się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 1) egz. nr 1 pracownika; 2) egz. nr 2 Wydziału Kadr i Szkolenia; 3) egz. nr 3 komórki, w której jest zatrudniony pracownik W komórkach organizacyjnych Izby Celnej, obowiązuje 8-godzinny czas pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Dopuszcza się możliwość pełnienia pracy w innych godzinach - po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora. 2. Dyrektor w drodze decyzji może ustalić inny rozkład czasu pracy. 3. W Wydziale Zwalczania Przestępczości, ze względu na szczególny charakter realizowanych zadań, obowiązuje całodobowy czas pracy. Rozkład czasu pracy ustala Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości, uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3

4 23 października 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1405). ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ 6 W skład Izby Celnej wchodzą następujące komórki organizacyjne, którym nadaje się następujące symbole: Lp. Nazwa komórki organizacyjnej symbol PION WSPARCIA DIC 1. Wydział Organizacyjny IOSW 2. Wydział Kadr i Szkolenia IKAW 3. Referat Prawny IPRR 4. Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji IKWR 5. Referat Ochrony IINR 6. Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego IAWX 7. Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IBPY PION KONTROLI DZK 8. Wydział Kontroli IKNW 8.1. Referat Kontroli Gier Hazardowych IKNR 9. Wydział Zwalczania Przestępczości IZPW 9.1. Referat - Grupa Mobilna w Szczecinie IGMR Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Szczecinie IGZPR Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Świnoujściu IGZPR Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Kołobrzegu IGZPR Uchylony 10. Wydział Zarządzania Ryzykiem IZRW 11. Referat Dochodzeniowo-Śledczy IDSR PION POSTĘPOWANIA DZP 12. Wydział Akcyzy i Gier IAGW Referat ds. Gier IAGR 13. Wydział Przeznaczeń Celnych IPCW 14. Referat Obsługi Przedsiębiorców IOPR PION LOGISTYKI DZL 15. Wydział Logistyki ILGW 16. Wydział Informatyki IITW 17. Wydział INTRASTAT IISW Referat Obsługi Zgłoszeń 1 IOZR Referat Obsługi Zgłoszeń 2 IOZR2 4

5 17.3. Referat Obsługi Zgłoszeń 3 IOZR Referat Obsługi Zgłoszeń 4 IOZR4 PION FINANSOWO-KSIĘGOWY DZF 18. Wydział Finansowo-Księgowy IFKW 19. Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków IRCW 20. Wydział Wierzyciela IWEW 21. Referat Egzekucji i Likwidacji Towarów IEGR Jednoosobowe Stanowisko Pracy Poborcy w Koszalinie IEGY Jednoosobowe Stanowisko Pracy Poborcy w Stargardzie Szczecińskim IEGY2 ROZDZIAŁ III DYREKTOR IZBY CELNEJ 7 Dyrektor sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Izby Celnej. 1. Do decyzji i podpisu Dyrektora zastrzeżone są następujące sprawy: 8 1) ustalanie liczby etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Celnej i urzędów celnych w ramach przyznanego limitu; 2) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku służbowego z pracownikami oraz pracownikami obsługi; 3) określanie rozkładu czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Celnej; 4) zatwierdzanie rocznych planów kontroli naczelników urzędów celnych, zarządzanie kontroli przeprowadzanych przez Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji, kierowanie do kierowników jednostek kontrolowanych wystąpień pokontrolnych przygotowywanych przez Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji; 5) przyznawanie nagród pracownikom; 6) występowanie z wnioskami o przyznanie nagród oraz o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych; 7) podejmowanie decyzji w wewnętrznych sprawach Izby Celnej; 8) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami; 9) określanie harmonogramów przewidywanych wydatków Izby Celnej. 2. Do akceptacji Dyrektora zastrzega się pisma wyrażające zapytania, opinie lub stanowisko (poza sprawami i pismami w postępowaniu administracyjnym) kierowane do Ministerstwa Finansów. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 9 5

6 1) Wydział Organizacyjny; 2) Wydział Kadr i Szkolenia; 3) Referat Prawny; 4) Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji; 5) Referat Ochrony; 6) Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego; 7) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. ROZDZIAŁ IV ZASTĘPCY DYREKTORA Do zadań Zastępców Dyrektora należy nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi. Zastępcy Dyrektora posiadają stałe uprawnienia do wydawania decyzji oraz podpisywania pism z zakresu podległych komórek, z wyłączeniem decyzji i pism, o których mowa w 8 ust. 2 Regulaminu. 2. Pierwszemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Kontroli; 2) Wydział Zwalczania Przestępczości; 3) Wydział Zarządzania Ryzykiem; 4) Referat Dochodzeniowo Śledczy. 3. Drugiemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Akcyzy i Gier; 2) Wydział Przeznaczeń Celnych; 3) Referat Obsługi Przedsiębiorców. 4. Trzeciemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Finansowo-Księgowy; 2) Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków; 3) Wydział Wierzyciela; 4) Referat Egzekucji i Likwidacji Towarów. 5. Czwartemu Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają: 1) Wydział Logistyki; 2) Wydział Informatyki; 3) Wydział INTRASTAT. 11 6

7 1. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje obecny w Izbie Celnej Zastępca Dyrektora, według następującej kolejności: 1) nadzorujący Pion Kontroli; 2) nadzorujący Pion Logistyki; 3) nadzorujący Pion Postępowania z wyłączeniem Pionu Logistyki; 4) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy. 2. W razie nieobecności Dyrektora i jego zastępców Izbą Celną kieruje wyznaczony decyzją Dyrektora funkcjonariusz celny. 3. W czasie pełnienia zastępstwa, zastępujący podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora w zakresie niezbędnym do prawidłowego bieżącego funkcjonowania Izby Celnej. 4. O decyzjach podjętych w czasie pełnienia zastępstwa, w zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora, osoba zastępująca zobowiązana jest poinformować Dyrektora po jego powrocie. 5. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora nadzorującego dany pion jego obowiązki przejmuje Dyrektor lub inny Zastępca Dyrektora według następujących zasad: 1) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Kontroli zastępuje Dyrektor, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora według kolejności: a) Dyrektor, b) nadzorujący Pion Postępowania, c) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy, d) nadzorujący Pion Logistyki; 2) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Postępowania zastępuje Zastępca Dyrektora według kolejności: a) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy, b) nadzorujący Pion Kontroli, c) nadzorujący Pion Logistyki; 3) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Finansowo-Księgowy zastępuje Zastępca Dyrektora według kolejności: a) nadzorujący Pion Postępowania, b) nadzorujący Pion Kontroli, c) nadzorujący Pion Logistyki; 4) Zastępcę Dyrektora nadzorującego Pion Logistyki zastępuje Dyrektor, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora według kolejności: a) Dyrektor, b) nadzorujący Pion Kontroli, 7

8 c) nadzorujący Pion Finansowo-Księgowy. 6. W przypadku braku możliwości określenia zastępstwa, zgodnie z regułami określonymi w ust. 5 Dyrektor wyznacza zastępującego funkcjonariusza celnego. 1. Do zadań Głównego Księgowego należy: 12 1) prowadzenie rachunkowości Izby Celnej; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 2. W trakcie nieobecności Głównego Księgowego, w zakresie czynności niezbędnych do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1-4, do zastępowania upoważniony jest naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego. ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności: 1) planowanie pracy i nadzór nad wykonaniem przydzielonych zadań; 2) opracowywanie kart zakresów obowiązków i uprawnień podległym pracownikom; 3) prowadzenie nadzoru i kontroli w komórce organizacyjnej w zakresie swojego działania; 4) zapewnienie przestrzegania w komórce przepisów prawa oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.; 5) sprawowanie nadzoru oraz kontroli prawidłowości i terminowości wykonywania zadań i załatwiania przydzielonych spraw; 6) wnioskowanie o zmiany organizacyjne i personalne; 7) organizowanie szkolenia zawodowego; 8) przedstawianie wniosków o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz wniosków o ukaranie; 9) opracowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych; 10) opracowywanie opinii o podległych pracownikach; 11) sprawowanie bieżącej kontroli funkcjonalnej w podległej komórce. 2. Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny w szczególności za: 8

9 1) należyte i terminowe wykonywanie zadań; 2) przestrzeganie przepisów przez podległych pracowników; 3) zabezpieczenie druków, pieczęci i innych znaków urzędowych; 4) zamawianie sprzętu i wyposażenia technicznego dla podległej komórki; 5) właściwe wykorzystywanie powierzonego sprzętu technicznego; 6) kształtowanie etycznych postaw w służbie; 7) zgodność z prawem i merytoryczną prawidłowość przedkładanych do podpisu decyzji, pism, co potwierdzone zostaje podpisem na projekcie decyzji bądź pisma; 8) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. 3. Stałe uprawnienia kierownika komórki organizacyjnej do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska Dyrektora w określonych sprawach zawarte są w jego imiennej karcie zakresu obowiązków i uprawnień. ROZDZIAŁ VI ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 14 Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby należy: 1) przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki; 2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów w zakresie właściwości komórki; 3) uczestniczenie w kontrolach; 4) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną. 15 Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: 1) wspomaganie dyrektora w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością, 2) prowadzenie spraw dotyczących organizacji Izby Celnej i urzędów celnych, analiza opinii i wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Izby Celnej i urzędów celnych, opracowywanie zmian w regulaminie organizacyjnym Izby Celnej; 3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, z wyłączeniem spraw należących do zakresu właściwości innych komórek; 4) prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania Izby Celnej i urzędów celnych; 5) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości dotyczących działalności Izby Celnej na potrzeby Dyrektora, MF oraz organów współpracujących z Izbą Celną; 6) przygotowywanie analiz, prognoz i opracowań związanych z działalnością Izby Celnej i urzędów celnych; 9

10 7) obsługa sekretarska Dyrektora i Zastępców Dyrektora; 8) organizacyjne przygotowywanie narad służbowych w Izbie Celnej, ich obsługa sekretarska oraz nadzór nad realizacją podjętych postanowień; 9) opracowywanie poleceń i decyzji dotyczących struktury organizacyjnej Izby Celnej i urzędów celnych; 10) opracowywanie i analizowanie informacji dla potrzeb Dyrektora, komórek organizacyjnych Izby Celnej i urzędów celnych oraz organów ścigania i innych instytucji w sprawach dotyczących właściwości rzeczowej Izby Celnej w oparciu o systemy elektroniczne przetwarzania danych; 11) prowadzenie zbioru decyzji i poleceń Dyrektora oraz tworzenie roboczych tekstów ujednoliconych i ich udostępnianie komórkom organizacyjnym Izby Celnej; 12) prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie należącym do właściwości Wydziału; 13) prowadzenie kancelarii Izby Celnej do zadań której należy w szczególności: a) przyjmowanie korespondencji dostarczanej przez Pocztę Polską oraz osobiście przez interesantów i urzędy celne, b) przygotowywanie korespondencji do dekretacji Dyrektora i doręczanie do komórek organizacyjnych Izby Celnej, c) inicjowanie zmian poprawiających obieg korespondencji w Izbie Celnej, d) wydawanie korespondencji urzędom celnym i dokonywanie ekspedycji korespondencji przesyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej; 14) prowadzenie archiwum zakładowego Izby Celnej, a w szczególności: a) gromadzenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej, brakowanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, b) udostępnianie i wypożyczanie akt przechowywanych w archiwum zakładowym, c) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt administracji celnej, współpraca z archiwum państwowym w zakresie rzeczowego wykazu akt; 15) prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów. 16) kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej w Izbie Celnej i podległych urzędach; 17) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu; 18) obsługa prasowa i medialna Izby Celnej i podległych urzędów celnych; 19) budowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej; 20) redagowanie artykułów do wydawnictw informacyjno promocyjnych dotyczących Służby Celnej; 21) redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych Izby Celnej; 22) projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych na potrzeby Izby Celnej; 23) realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej na poziomie Izby Celnej; 24) tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja portali internetowych i intranetowych Izby Celnej, baz danych BIP oraz systemu Corintia w zakresie wyznaczonym dla Izby Celnej; 25) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań związanych z kształtowaniem wizerunku Izby Celnej; 10

11 26) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej i materiałów filmowych. 16 Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z opisem i wartościowaniem stanowisk w Służbie Celnej i służbie cywilnej; 2) przygotowywanie odpowiedzi na skargi oraz pism procesowych do sądów administracyjnych w zakresie właściwości komórki; 3) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi i sądem pracy w zakresie właściwości komórki; 4) opracowywanie opinii, wyjaśnień i wytycznych w zakresie właściwości komórki; 5) organizacja i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją wewnętrzną i postępowaniem kwalifikacyjnym; 6) udział w pracach zespołu do spraw rekrutacji wewnętrznej i w postępowaniu kwalifikacyjnym; 7) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem osobowym funduszem uposażeń, płac i etatami; 8) prowadzenie spraw związanych z funduszem nagród; 9) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania orderów, odznaczeń i odznak oraz innych nagród i wyróżnień; 10) prowadzenie spraw socjalnych; 11) prowadzenie akt osobowych pracowników, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz ewidencji komputerowej; 12) organizowanie przeprowadzania ocen okresowych pracowników; 13) prowadzenie postępowań odwoławczych od ocen/opinii okresowych oraz analiza wyników; 14) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi; 15) rozliczanie czasu pracy; 16) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich pracowników; 17) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa i wymiaru urlopów; 18) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników, w szczególności kierowanie na badania lekarskie; 19) prowadzenie spraw związanych z odbyciem stażu absolwenckiego, stażu międzynarodowego oraz organizowanie praktyk studenckich i aplikacji; 20) prowadzenie spraw osobowych związanych z wystawianiem delegacji i legitymacji służbowych oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania; 21) analiza potrzeb szkoleniowych w celu stworzenia i realizacji planu szkolenia na poziomie regionalnym, analiza wykonania tego planu oraz analiza potrzeb szkoleniowych na potrzeby planu centralnego; 22) ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń i ich analiza pod kątem realizacji założonych celów; 23) prowadzenie spraw związanych ze zmianą i ustaniem stosunku służbowego i pracy; 24) prowadzenie ewidencji i gromadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami dyscyplinarnymi, w tym przygotowywanie meldunków do Ministerstwa Finansów 11

12 dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnionych przez pracowników oraz dotyczących prowadzonych w Izbie Celnej i urzędach celnych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych; 25) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji oraz trybach nadzwyczajnych w zakresie stosunku służbowego; 26) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie stosunku służbowego; 27) rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków z zakresu prawa pracy i stosunku służbowego; 28) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami należnymi z tytułu przeniesienia pracowników do pełnienia służby w innej miejscowości; 29) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami należnymi z tytułu utrudnionego dojazdu do miejsca pełnienia służby; 30) organizacja szkoleń wewnętrznych; 31) organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne; 32) planowanie szkoleń w zakresie służby przygotowawczej w Służbie Celnej i służbie cywilnej; 33) prowadzenie spraw z zakresu nawiązania stosunku służbowego i pracy, sporządzanie projektów aktów mianowania i umów o pracę oraz aneksów do nich; 34) ustalanie prawa do dodatku za staż pracy i nagród jubileuszowych pracowników; 35) prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów; 36) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy Dyrektorem a podległymi pracownikami na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; 37) opracowywanie i uaktualnianie pod kątem zmieniających się unormowań prawnych, kart zakresów obowiązków i uprawnień zastępcom Dyrektora, naczelnikom urzędów celnych, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów i innym osobom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych w Izbie Celnej. 17 Do zadań Referatu Prawnego należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu rozstrzygania sporów kompetencyjnych; 2) akceptowanie pod względem formalno-prawnym projektów odpowiedzi na skargi do WSA przygotowanych przez inne komórki organizacyjne izby celnej; 3) gromadzenie oraz aktualizacja przepisów stosowanych przez organy celne; 4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilno-prawnych związanych z działalnością Izby Celnej, w tym opracowywanie prawidłowych zapisów; 5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji i poleceń Dyrektora oraz decyzji naczelników urzędów celnych wymagających akceptacji Dyrektora; 6) opracowywanie opinii do projektów zmian w ustawodawstwie celnym i podatkowym; 12

13 7) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb Izby Celnej i urzędów celnych oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa; 8) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych do postępowań prowadzonych w Izbie Celnej i urzędach celnych; 9) analizowanie na potrzeby Dyrektora i jego Zastępców przepisów prawnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie Izby Celnej oraz opracowywanie propozycji sposobu wdrożenia w Izbie Celnej; 10) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie Dyrektora przed NSA; 11) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym oraz sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego; 12) reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 13) sporządzanie skarg i reprezentowanie Dyrektora w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 14) prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów; 15) przygotowanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem BIP. 18 Do zadań Referatu Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji należy w szczególności: 1) planowanie, organizowanie, prowadzenie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi; 2) planowanie, organizowanie, prowadzenie kontroli działalności naczelników urzędów celnych oraz podległych urzędów; 3) koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej w podległych urzędach; 4) sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz monitorowanie wykonania realizacji zaleceń pokontrolnych; 5) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej; 6) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników na obszarze właściwości Izby oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych; 7) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych; 8) uchylony; 9) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych; 13

14 10) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez Dyrektora Izby, w tym: a) obsługa kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, organy skarbowe i inne organy, b) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli zewnętrznej kierowane do Dyrektora Izby; 11) informowanie, właściwego ze względu na sprawowany nadzór, Zastępcę Dyrektora o rozpoczęciu czynności kontrolnych w podległych komórkach organizacyjnych; 12) informowanie, właściwego ze względu na sprawowany nadzór Zastępcę Dyrektora o wynikach kontroli zawartych w sprawozdaniach i wystąpieniach pokontrolnych. 19 Do zadań Referatu Ochrony należy w szczególności: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez: a) realizację ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Izby Celnej i urzędach celnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, b) prowadzenie kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych, c) prowadzenie postępowań sprawdzających, d) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, e) współpracę z właściwą terenowo Komendą Wojewódzka Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w Izbie Celnej i urzędach celnych, 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów Izby Celnej i urzędów celnych i oddziałów celnych poprzez: a) opracowywanie dokumentacji (instrukcji, procedur) w zakresie ochrony budynku Izby Celnej, b) współuczestniczenie przy opracowywaniu dokumentacji w zakresie ochrony fizycznej urzędów celnych, c) ocenę i analizę przyczyn zaistniałych zagrożeń, opracowywanie wniosków w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa obiektów oraz sporządzanie sprawozdań, proponowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie możliwościom powstania zagrożeń w obiektach Izby Celnej i urzędów celnych, d) opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć remontowo budowlanych w zakresie ochrony fizycznej dla potrzeb Izby Celnej i urzędów celnych, e) administrowanie systemami kontroli elektronicznej w Izbie Celnej, f) nadzór nad elektronicznymi systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi w urzędach celnych; 3) opracowywanie wytycznych, poleceń i decyzji w zakresie zadań Referatu; 4) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych; 5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych poprzez: 14

15 a) opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie zasad bezpieczeństwa, zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, b) wydawanie i ewidencjonowanie stosownych upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych, c) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników Izby Celnej i urzędów celnych, d) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń systemów informatycznych, e) współpracę z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w Izbie Celnej i urzędach celnych, 6) prowadzenie spraw obronnych poprzez: a) opracowywanie i aktualizowanie Planu Operacyjnego funkcjonowania Izby Celnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, b) opracowywanie wniosków w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny dotyczące pracowników Izby Celnej, 7) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej poprzez: a) organizację i kierowanie Formacją Obrony Cywilnej w Izbie Celnej, b) opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Izby Celnej, c) prowadzenie magazynu sprzętu OC i obronnego; 8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez: a) kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w Izbie Celnej i urzędach celnych, b) opracowywanie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego Izby Celnej i urzędów celnych, c) opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć remontowo budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla potrzeb Izby Celnej, d) prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników oraz szkoleń okresowych dla stanowisk robotniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, e) opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów własnych Izby Celnej, 9) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników; 10) nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 20 1) wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej na podstawie realizowanych zadań zapewniających oraz czynności doradczych; 2) przeprowadzanie analizy ryzyka w celu opracowania rocznych planów audytu; 3) opracowywanie rocznych planów audytu; 4) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu merytorycznego Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego; 15

SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do decyzji nr 59 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r.

SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do decyzji nr 59 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r. Załącznik nr 1 do decyzji nr 59 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r.

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r. Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33 ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do decyzji nr 77 Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dn. 24.10.2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W KIELCACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni ROZDZIAŁ I... 4 Właściwość rzeczowa i miejscowa... 4 ROZDZIAŁ II... 4 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Pozycja 16 ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni ROZDZIAŁ I... 4 Właściwość rzeczowa i miejscowa... 4 ROZDZIAŁ II... 4 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do decyzji Nr 2 Naczelnika Urzędu Celnego III Port Lotniczy w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

(A3, A4, C10, C11, C12, C14)

(A3, A4, C10, C11, C12, C14) DECYZJA NR 91 Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izbie Celnej w Katowicach (A3, A4, C10, C11, C12, C14) 1. 1. Na podstawie 8 ust.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Izba Celna w Przemyślu

Spis treści. Izba Celna w Przemyślu Załącznik nr 1 do Decyzji nr 98/2015 Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Izbie Celnej w Przemyślu. Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ORGANIZACJA IZBY CELNEJ W OPOLU... 4 KIEROWNICTWO IZBY CELNEJ... 5 DYREKTOR IZBY... 6 ZASTĘPCA DYREKTORA...

POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ORGANIZACJA IZBY CELNEJ W OPOLU... 4 KIEROWNICTWO IZBY CELNEJ... 5 DYREKTOR IZBY... 6 ZASTĘPCA DYREKTORA... REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY CELNEJ W OPOLU POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ORGANIZACJA IZBY CELNEJ W OPOLU... 4 KIEROWNICTWO IZBY CELNEJ... 5 DYREKTOR IZBY... 6 ZASTĘPCA DYREKTORA... 7 GŁÓWNY KSIĘGOWY... 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 30/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Załącznik nr 4 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ Zadania przypisane do stanowiska służbowego Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Czasochłonność ogólna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II DYREKTOR 5. 6.

Rozdział II DYREKTOR 5. 6. Tekst ujednolicony Decyzji nr101/iosw z dnia 26 lipca 2013 r. uwzgledniający ostatnią zmianę regulaminu (Decyzja nr 66/IOSW z dnia 14.08.2015.r). Regulamin organizacyjny Izby Celnej we Wrocławiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada 2012. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zadania przypisane do stanowiska słuŝbowego

Zadania przypisane do stanowiska słuŝbowego Załącznik nr 2 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU SŁUśBOWYM ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ Zadania przypisane do stanowiska słuŝbowego Stanowisko słuŝbowe Zadanie Wartość Czasochłonność ogólna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile 1 R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Celnego w Pile określa strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 września 2014 r. Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo