Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 lutego 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 lutego 2016 r."

Transkrypt

1 Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Pani Małgorzata Buszkiewicz Zastępca Wójta Gminy, Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy, Pan Arkadiusz Wierciński Kierownik ref. Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pani Barbara Myśków inspektor ref. Organizacyjno Społecznego, Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra, Pani Bogusława Piechota specjalista Zespół Obsługi Jednostek Gminnych. Pani Teresa Ciszek Przewodnicząca Komisji - przedstawiła następującą propozycję porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Sprawozdanie finansowe za 2015rok z funkcjonowania CBK Kamienna Góra oraz informacja o pracy bibliotek podlegających CBK (analityka- przychody i koszty finansowe dotyczące domów kultury oraz bibliotek). 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2015rok (analityka wydatków). 5. Koszty finansowe utrzymania firmy ochroniarskiej za 2015rok. 6. Podział środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku, ocena wydatkowanych dotacji za 2015 rok oraz analiza kosztów utrzymania obiektów sportowych. 7. Opiniowanie projektów uchwał. 8. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Finansowo Gospodarczej zapytała, czy ktoś z obecnych chciałby wnieść poprawki bądź zmiany do proponowanego porządku obrad? Na prośbę Kierownika ref. RiI wyrażono zgodę, aby w pierwszej kolejności zrealizowany został pkt 6 porządku obrad. 1

2 Pan Jan Łepski zawnioskował, aby na posiedzenie dzisiejszej komisji zaprosić Pana Witolda Bogumiłę inspektora ref. IiR - celem omówienia kosztorysu inwestycji budowy szatni sportowej w Leszczyńcu. Radny wskazał, iż kosztorys ten przekracza przyjętą przez radnych kwotę do wydatkowania na powyższą inwestycję. Pan Arkadiusz Wierciński Kierownik ref. Infrastruktury i Rozwoju wyjaśnił, iż kosztorys inwestorski to wartość szacunkowa. Koszt wykonania inwestycji będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy. Realizacja zadania może zostać wyceniona na mniejszą kwotę przez wykonawców, niż ta założona w kosztorysie czy w budżecie. Omówienie kosztorysu, bądź po jego analizie wykreślenie części zadań, nie wpłynie na zmianę przyszłej i ostatecznej kwoty realizacji inwestycji. Zgodnie z ustaleniami, Radzie Gminy przedstawione zostaną informacje w zakresie ofert przetargowych. Na przedmiotowe zadanie przeznaczone zostanie tyle środków, ile zostało zaplanowanych, a wszelakie zmiany będą konsultowane z radnymi. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy poinformowała, iż kosztorys inwestorski inwestycji budowy szatni sportowej na boisku sportowym w Leszczyńcu opracowany został na kwotę ,00 zł. W budżecie gminy na rok bieżący, zgodnie z decyzją Rady Gminy, zabezpieczono kwotę na realizację tegoż zadania w wysokości ,00 zł. Pan Jan Łepski wskazał, iż ,00 zł więcej jest dużą kwotą przekraczającą możliwości budżetowe. Konieczne jest spotkanie z projektantami i wyjaśnienie tej różnicy w kosztorysie, z zakładaną kwotą w budżecie. Część zadań ujętych w inwestycji zadeklarowana została do wykonana przez sportowców z Leszczyńca, co miało pomniejszych kosztorys. Pani Ewa Kwiecińska dopowiedziała, iż zasadne byłoby przedstawienie omawianego kosztorysu na sesji. Pan Robert Mikołajczyk zaapelował o rzetelne weryfikowanie i kontrolowanie wykonania każdej gminnej inwestycji (efektu końcowego). Pan Jan Łepski ponowił wnoszony wniosek do porządku obrad o udostępnienie do wglądu kosztorysu i dokumentacji inwestycji budowy szatni sportowej w Leszczyńcu. Przewodnicząca Komisji Finansowo Gospodarczej poddała wniosek Radnego Jana Łepskiego pod głosowanie: za wnioskiem oddano 1 głos, przeciw oddano 1 głos, wstrzymuję się oddano 2 głosy. Przewodnicząca Komisji Finansowo Gospodarczej po głosowaniu poinformowała, iż wniosek nie został przyjęty. Dalszych wniosków i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad wraz ze zmianą dotyczącą zamiany w realizacji pkt 3 z pkt 6 głosowało 4 członków komisji: wystąpiło 4 głosy "za". Ad. 1 Otwarcie Komisji opisano na wstępie. 2

3 Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji Finansowo - Gospodarczej chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków Komisja Finansowo - Gospodarczej jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 20 stycznia 2016 r. Ad. 6 Podział środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku, ocena wydatkowanych dotacji za 2015 rok oraz analiza kosztów utrzymania obiektów sportowych. Pan Arkadiusz Wierciński Kierownik ref. Infrastruktury i Rozwoju omówił przekazaną członkom komisji informację w zakresie podziału środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku wraz z oceną wydatkowania dotacji za 2015 rok załącznik nr 2 do protokołu. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przypomniała przyjęte na mocy uchwały rady, zasady odnoszące się do przydziału środków dla klubów sportowych na terenie gminy. Pani Teresa Ciszek zapytała, ile grup mają dane kluby sportowe prosząc, aby informacje taką przygotować na organizowane spotkanie z prezesami klubów w gminie. Dlaczego Lipienica dostała taki przydział? Pan Arkadiusz Wierciński Kierownik ref. Infrastruktury i Rozwoju przypomniał, iż wysokość przydzielanych środków z budżetu gminy na rzecz danych klubów sportowych zależy m.in. od ilości drużyn grających w danym klubie oraz od utrzymania przez klub boiska sportowego. Wnoszona przez radną informacja zostanie przygotowania. Pan Jan Łepski wskazał, iż całe życie interesuje i zajmuje się sportem wiedząc, jakie koszty musi pokryć klub sportowy, aby dobrze i sprawnie funkcjonował. Zgodnie z obecnymi zasadami, z przyznawanych dotacji nie mogą być finansowane koszty dojazdu dla klasy B. Koszty te są bardzo duże, drużyny wyjeżdżają na mecze bardzo daleko. W ramach klubu sportowego Pisarzowice, juniorzy jechali do Świerzawy i sami musieli ponosić koszty dojazdu i powrotu. Wnosi się o zmianę w/w zasad w tym zakresie. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przypomniała, iż zgodnie z zapisami uchwały przyjęto, iż z dotacji na rzecz sportu wyłączone będą koszty dojazdu w klasie B seniorów. Z dotacji gminnych pokrywane są wszystkie wydatki, z wyłączeniem omawianego. Pan Jan Łepski wyliczył wszystkie koszty ponoszone przez kluby sportowe w ramach swojej działalności. Klub Pisarzowice oczekuje na dotacje gminną celem opłacenia w pierwszej kolejności ubezpieczenia koszt 582,00 zł. Pani Teresa Ciszek ponowiła prośbą o przygotowanie informacji w zakresie ilości klubów, jak i drużyn w nim grających w tym, środków przekazanych w 2015 roku. Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zamknęła temat. 3

4 Ad. 3 Sprawozdanie finansowe za 2015rok z funkcjonowania CBK Kamienna Góra oraz informacja o pracy bibliotek podlegających CBK (analityka- przychody i koszty finansowe dotyczące domów kultury oraz bibliotek). Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra podziękowała za zaproszenie na komisję wskazując, iż sprawy finansowe przedstawi Pani Bogusława Piechota księgowa / specjalista Zespół Obsługi Jednostek Gminnych. Pani Bogusława Piechota - omówiła tabelaryczne zestawienie tj. wykonanie planu finansowego za 2015 rok Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra załącznik nr 3 do protokołu. Pan Robert Mikołajczyk zapytał o funkcjonowanie kina za rogiem w Krzeszowie? wskazując, na możliwe rozszerzenie programu o emisje meczy i rozgrywek. Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra poinformowała, iż kino za rogiem w Krzeszowie cieszy się dużym zainteresowaniem, zapisy na transmisje grupowe są dokonywane z dużym wyprzedzeniem. Transmisje meczy czy rozgrywek sportowych nie są w repertuarze sieci kin za rogiem. Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra omówiła obowiązujące ceny biletów za wynajem grupowy sali kina za rogiem wraz z programem kinowym. Pan Robert Mikołajczyk zapytał o możliwość zwiększenie reklamy kina za rogiem w Krzeszowie? oraz o problemy z akustyką sali głównej domu kultury w Krzeszowie Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra w odpowiedzi wyjaśniła, iż reklama kina za rogiem jest wystarczająca. Obłożenie tego obiektu wskazuje, iż informacja o nim jest szeroko rozpowszechniona. Koszt jednorazowej reklamy w regionalnym portalu informacyjnym wynosi 360,00 zł, co porównując z cenami biletów jest dużym obciążeniem. Odnosząc się do drugiego pytania radnego wskazała, iż po rozeznaniu rynku wykonawców znalazła profesjonalną firmę zajmującą się wygłuszaniem sal poprawiając ich akustykę jednakże, firma ta nie jest zainteresowana opracowaniem kosztorysu prac przed rozpoznaniem problemu. Firma przyjmie zlecenie do realizacji, bez wcześniejszych opracowań kosztorysu, ale ponieważ jest z Krakowa, chce wcześniej poznać specyfikę sali. Pan Jan Łepski wskazał, iż na nagłośnienie do domu kultury w Krzeszowie wydatkowano z budżetu gminy ,00 zł, a nagłośnienie to już jest wadliwe. Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśniła, iż sprzęt nagłaśniający jest w pełni sprawny i wykorzystywany w domu kultury w Krzeszowie. Problem stanowi akustyka sali, samego pomieszczenia. Pani Teresa Ciszek zapytała, jakie były dochody z tytułu wynajmu sali w domu kultury w Pisarzowicach oraz Krzeszowie? oraz jakie wydatki kryją się pod wykazanymi delegacjami? 4

5 Pani Bogusława Piechota poinformowała, iż w ramach wydatków zakwalifikowanych pod hasłem delegacje wchodzą koszty na ubezpieczenia (ubezpieczenie imprez, budynku, sprzętu, z tytułu odpowiedzialności pracowników), koszty delegacji jak i składki. Z tytułu wynajmu sali domu kultury w Krzeszowie wpłynęło ,67 zł. Sylwester zł, Z tytułu wynajmu sali domu kultury w Pisarzowicach wpłynęło ,17 zł. Sylwester ,00 zł Pani Ewa Kwiecińska zapytała o ceny wynajmu sal dla obu domów kultury. Pani Alicja Bielak Centrum Biblioteczno Kulturalnego Gminy Kamienna Góra udzieliła odpowiedzi na pytanie. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej CBK. Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zamknęła temat. Ad. 4 Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2015rok (analityka wydatków). Pani Barbara Myśków inspektor ref. OS ds. społecznych - przedstawiła Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2015 (załącznik nr 4 do protokołu) - przyjętego przez Radę Gminy Kamienna Góra Uchwałą Nr V/16/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Realizacja programu omówiona została w oparciu o bloki tematyczne związane z: zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie działań sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganiem działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej. Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi: plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zakładał ,00zł., wpływ z opłat wyniosły ,00 zł, a wykonanie roczne, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków, wyniosło ,16 zł. Pan Jan Łepski analizując wydatkowanie środków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz poszczególnych sołectw wskazał, iż w roku bieżącym zawnioskuje o większą kwotę i złoży więcej wniosków. Wysokość środków przekazywanych na rzecz poszczególnych sołectw jest różna. Radny dodał, iz cieszy go możliwośc pozyskania srodków na rzecz wsparcia i finansowania imprez dla dzieci takich jak mikołajki czy dzień dziecka. 5

6 W luźnej dyskusji wskazano na szereg problemów społecznych dotykających dzisiejsze dzieci i młodzież. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza przyjęła Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku Pani Barbara Myśków inspektor ref. OS ds. społecznych przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2016, wraz z planem wydatków załącznik nr 5 do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono. uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 4 członków Komisji: wystąpiło 4 głosy za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Dalszych pytań, uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji zamknęła pkt. 4 obrad. Ad. 5 Koszty finansowe utrzymania firmy ochroniarskiej za 2015 rok. Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił przedłożony członkom komisji wykaz kosztów ochrony budynków użyteczności publicznej Gminy Kamienna Góra załącznik nr 6 do protokołu. Pan Jan Łepski wskazał, iż jako były pracownik ochrony zna firmy ochroniarskie dostępne na terenie powiatu. Zatrudniana do ochrony budynków gminnych firma Bartczak nie dysponuje profesjonalnymi pracownikami, nie przyjeżdża i nie sprawdza przypisanych im obiektów. Firma ochroniarska Jarex chroniąca obiekt szatni sportowej w Pisarzowicach dysponuje profesjonalną grupą interwencyjną, przyjeżdżającą i sprawdzającą obiekt na bieżąco, bez wezwania. W razie uruchomienia alarmu grupa ta jest na miejscu w przeciągu 10 minut. Radny w dalszej części wypowiedzi zapytał, kto obsługuje monitorium w urzędzie gminy, czy jest osoba bądź wynajęta firma ochroniarska sprawdzająca te nagrania? Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w odpowiedzi poinformował, iż nadzór nad monitoringiem budynku urzędu gminy sprawuje Sekretarz Gminy. Nagrania są przechowywane na serwerze gminnym. Dalszych pytań, uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji zamknęła pkt. 5 obrad. 6

7 Ad. 6 Podział środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku, ocena wydatkowanych dotacji za 2015 rok oraz analiza kosztów utrzymania obiektów sportowych cd. Analiza kosztów utrzymania obiektów sportowych: Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił przedłożony tabelaryczny wykaz kosztów utrzymania szatni sportowych w 2015 roku załącznik nr 7 do protokołu. Pan Jan Łepski odnosząc się do przedstawionego wykazu wskazał, iż ogrzanie energią elektryczną budynku oraz wody w szatni sportowej w Pisarzowicach kosztuje 5 000,00 zł, za okres 3 miesięcy. Szczęściem jest, że obecne zimy nie są mroźne, co pomniejsza koszty ogrzewania. Dzięki mieszkańcom Pisarzowic z funduszu sołeckiego przekazane zostały środki na rzecz pokrycia części kosztów energii elektrycznej (2 500,00 zł). Radny dodał, iż cieszy go planowane montowanie dla nowo budowanych obiektów w gminie kolektorów, które pomniejszą koszty zużytej energii. Pani Teresa Ciszek zapytała, o brak wykazanych rachunków z tytułu dostaw wody dla niektórych klubów sportowych. Pan Jan Łepski zabierając głos dopowiedział, iż gro wydatków związanych ze sportem pokrywana jest z kieszeni prywatnych działaczy sportowych. Mowa tu o kosztach służbowych rozmów telefonicznych czy zgłoszeń. Prezesom klubów należy podziękować za zaangażowanie i dbanie o mienie gminne, w tym nadzór i kontrolę wydatków, aby nie były one za duże. Koszty za dostawę wody niektóre kluby sportowe płacą same, zgodnie za stanem liczników. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy dopowiedziała, iż kluby sportowe same w ramach przyznanych środków opłacające rachunki za dostawę wody, dzięki czemu mogą zaoszczędzone środki wydatkować na inne zadania. Pani Teresa Ciszek zobowiązała się, iż ona jak i jej rodzina przez 10 lat będzie dbała o pilnowanie, sprzątanie, udostępnianie planowanej do budowy szatni sportowej w Leszczyńcu i grosza za to nie weźmie. Zobowiązanie takie z członkami klubu sportowego w Leszczyńcu papierowo również podpisze. Gmina nie będzie ponosiła kosztów związanych z gospodarzem tejże szatni sportowej. Pani Teresa Ciszek w dalszej części wypowiedzi odniosła się kosztorysu budowy szatni sportowej w Leszczyńcu wskazując, iż będzie on większy niż budowa szatni sportowej w Pisarzowicach. Dla budynku w Leszczyńcu planowe są do zastosowania nowe technologie m.in. kolektory. Pan Jan Łepski odpowiadając wskazał, iż wywołując Pisarzowice winno się w pierwszej kolejności brać pod uwagę ile to sołectwo daje wpływu do budżetu gminy, a następnie porównywać je z innymi. Radny dopowiedział, iż wystosuje wniosek do wójta, aby wyliczył wysokość podatków jakie wpływają do budżetu gminy od wszystkich sołectw na jej terenie. Dzięki tej informacji uświadomi się radnym, w jakiej wysokości wpływają podatki od Leszczyńca, a ile jest dla tego Leszczyńca wydatkowane ze środków całej gminy. Jako radny wskazał, iż widzi dobro i zabiega o nie dla całość gminy, a nie jednego sołectwa. 7

8 Pani Teresa Ciszek odpowiadając, szatnia sportowa w Leszczyńcu obsługiwać będzie mieszkańców 3 sołectw, to jest około 1667 osób. Dalszych pytań, uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji zamknęła c.d. pkt. 6 obrad Ad. 8 Opiniowanie projektów uchwał. ani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem. Budżet po zmianach: - po stronie dochodów ,00 zł, - po stronie wydatków ,82 zł. Pytań i uwag nie zgłoszono. uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 4 członków Komisji: wystąpiło 4 głosy za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienna Góra w 2016 roku wraz załącznikiem i uzasadnieniem. Pani Ewa Kwiecińska zapytała, czy z chwilą adopcji zwierzęcia /psa/ w schronisku gmina przestaje ponosić koszty związane z pobytem? dlaczego schroniska obsługujące gminę są tak daleko? oraz o koszty zadania opisanego w pkt 1 podpunkcie 6 programu? Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż gmina opłaca jednorazowy koszt związany z przyjęciem psa do schroniska stąd, dalszy los tego zwierzęcia nie jest znany. Schroniska na terenie kraju są przepełnione, brakuje w nich wolnych, gotowych miejsc w tym, nie są one zainteresowane współpracą z gminami. Schroniska najczęściej wnoszą, aby gminy rezerwowały w gotowości wolne miejsca jednakże, koszt takich działań jest olbrzymi (za 10 wolnych miejsc, miesięczny koszt wynosi 3 000,00 zł). Stosowanie do zapisu pkt.1 pkt 6 cytowanego programu, na mocy podpisanego porozumienia na rzecz gospodarstwa rolnego w Krzeszowie o nr ew w razie zaistniałej potrzeby, gmina pokrywać będzie koszty transportu oraz wyżywienia zwierząt gospodarskich czasowo bezdomnych, które objęte zostaną pomocą i opieką. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 4 członków Komisji: wystąpiło 4 głosy za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Posiedzenie komisji opuścił Radny Pan Robert Mikołajczyk. W komisji bierze udział 3 członków. 8

9 Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kamienna Góra składników mienia komunalnego do korzystania wraz z uzasadnieniem. W trakcie dyskusji członkowie komisji wskazali ma szereg zadań, jak i płynącej z nich odpowiedzialności, jaką obarcza się sołtysów głos w tej sprawie zabrał Pan Jan Łepski niezgadzający się ze zwiększaniem odpowiedzialności sołtysów, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż przed przedstawieniem projektu uchwały na sesji zorganizowane zostanie spotkanie ze sołtysami w gminie celem omówienia w/w spraw, udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień. Pytań i uwag nie zgłoszono. uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3 członków Komisji: wystąpiło 3 głosy za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Pan Witold Bogumiło Inspektor ref. Rozwoju i Infrastruktury - przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata , z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Kamienna Góra z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z uzasadnieniem. Radnym Rady Gminy niniejszy projekt uchwały przekazany został na w formie nagranej płyty CD ze względu na rozpiętość dokumentu. Radnym przekazane zostało zestawianie odnoszące się do gminy i zadań planowanych na jej terenie załącznik nr 8 do protokołu. Pani Ewa Kwiecińska zapytała o wykazane z zestawieniu zadania pod kątem wykazanego przy nich terminu realizacji oraz o różnice w zapisach odnoszących się do wykazanych zagadnień w tym, czy zadania te są wpisane do obowiązującego WPI? Pan Witold Bogumiło Inspektor ref. Rozwoju i Infrastruktury udzielił odpowiedzi na pytania omawiając zadania wraz ze wskazaniem ich wnioskodawców (gminę, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia). Zadania są wpisane do WPI. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przypomniała proces tworzenia przedmiotowego dokumentu w oparciu o szereg szkoleń i spotkań organizowanych w gminie, jak i w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pan Jan Łepski przekazał, iż zadania wprowadzone w projekt są dobre i zasadne. Aby powyższe zrealizować niezbędne jest pozyskanie środków pomocowych. Radny zapytał, jakie będą priorytety w przypadku braku możliwości pozyskania środków z zewnątrz, jakie zadania gmina będzie realizować ze środków własnych? W opłakanym stanie jest elewacja domu kultury w Pisarzowicach, zadanie to przesuwa się w realizacji od lat. Budynek jest podmoknięty, na ścianach wychodzi wilgoć w tym, wentylacja nie działa. Zadanie to jest niezbędne do realizacji w pierwszej kolejności. 9

10 Pan Witold Bogumiło Inspektor ref. Rozwoju i Infrastruktury wskazał, iż kolejność zadań zależna będzie od możliwości pozyskania środków pomocowych na dane tematycznie inwestycje. Decyzją Rady Gminy oraz Wójta Gminy wyznaczane są kierunki i zadania do realizacji. Przytoczone przez radnego problemy domu kultury w Pisarzowicach są znane, a realizacja tego zadania konieczna. Prace przy przebudowie drogi powiatowej spowodowały zwiększenie podmakania tego budynku. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy dopowiedziała, iż w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w ramach której wpisane jest zadanie dla domu kultury w Pisarzowicach, zrealizowane ono zostanie w pierwszej kolejności. W przypadku braku możliwości wsparcia środków zewnętrznych w roku bieżącym, ze środków własnych wykonana może zostać elewacja budynku. Wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej przez składaniem wniosków o środku unijne zamknie możliwość dofinansowania tego zadania z zewnątrz. Pan Jan Łepski podsumowując wskazał, iż cieszy go taka decyzja. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3 członków Komisji: wystąpiło 3 głosy za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Pani Agnieszka Pawłowska inspektor ref. OS ds. obsługi RG i kadr - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych wraz z uzasadnieniem. Pytań i uwag nie zgłoszono. uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3 członków Komisji: wystąpiło 3 głosy za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Ad. 9 Sprawy różne. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła pismo Komendanta Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w sprawie dofinansowania z budżetu gminy zakupu samochodu służbowego dla policji. Wniosek o partycypacje w kosztach zakupu skierowany został do wszystkich samorządów lokalnych na terenie powiatu kamiennogórskiego. W przypadku pozytywnej opinii wszystkich samorządów, każdy z nich dopłaciłby do zakupu 6 500,00 zł, bądź 8 500,00 zł, przy zgodzie na zakup większego samochodu. W związku z faktem, iż w roku poprzednim /za zgodą radnych/ dofinansowano zakup nowego samochodu policyjnego dla tejże jednostki oraz po zasięgnięciu opinii włodarzy pozostałych samorządów (opinia negatywna w zakresie wnioskowanej pomocy) - Wójt Gminy uznał, iż w roku bieżącym gmina nie udzieli wnioskowanego wsparcia. Komisja Finansowo - Gospodarcza jednogłośnie poparła decyzje Wójta Gminy. 10

11 Pan Jan Łepski powracając do podjętej przez Radę Gminy uchwały wyrażającej zgodę na dofinansowanie z budżetu gminy zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ogorzelec zapytał, z jakich zadań w budżecie ściągnięte zostaną w/w środki? Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy w odpowiedzi poinformowała, iż przytoczone środki planuje się za zgodą rady zaczerpnąć z nadwyżki budżetowej. Obecnie nie jest wiadome, ile będzie ona wynosiła. Zakłada się, iż deklarowane w uchwale dofinansowywanie do przedmiotowego zadania w wysokości ,00 zł, zostanie pomniejszone, gdy straży uda się pozyskać dodatkowych sponsorów. Dalszych spraw różnych nie zgłoszono. Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Finansowo - Gospodarcza nie wniosła uwag i uznała tym samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodnicząca Komisji o godz. 14:40 zamknęła posiedzenie. U s t a l e n i a k o ń c o w e Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo Gospodarcza: 1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowała projekty uchwał. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Agnieszka Pawłowska Finansowo - Gospodarczej /-/Teresa Ciszek Załączniki do protokołu wraz z nagraniem posiedzenia są dostępne na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 11

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 lutego 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2017 r.

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2017 r. Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2017 r. Pan Robert Mikołajczyk - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2017 r.

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2017 r. Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2017 r. Pan Robert Mikołajczyk - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r.

Protokół nr XIX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r. Protokół nr XIX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 marca 2014 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 marca 2014 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 marca 2014 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2016 r. Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2016 r. Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Pan Robert Mikołajczyk w dniu 23 listopada 2016 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30

PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30 PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30 Obecni na posiedzeniu Komisji 7 członków Komisji: 1. Janusz Chodasewicz 2. Zofia Kolat 3. Regina Komorowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie działa na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwilczu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 109 /12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXI / 109 /12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXI / 109 /12 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2014 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2014 r. godz PROTOKÓŁ Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2014 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Adrianna Gęborys 3. Mariola Jaciuk 4.

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r.

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 12 października 2011r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Społecznej z dnia 8 sierpnia 2016 r.

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Społecznej z dnia 8 sierpnia 2016 r. P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Społecznej z dnia 8 sierpnia 2016 r. Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych dokonał Pan Piotr Pawlik

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZARSZYNIE ZADANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZARSZYNIE ZADANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20.07.2011 r. REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZARSZYNIE ZADANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T P O R Z Ą D K U O B R A D XXIX SESJI RADY GMINY REWAL

P R O J E K T P O R Z Ą D K U O B R A D XXIX SESJI RADY GMINY REWAL Czasowy spis zdarzeń XXIX sesji Rady Gminy Rewal z dnia 18 marca 2016r. która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Sesja rozpoczęła się o godz. 12:17 Przewodnicząca Rady Gminy p. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2012r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SECEMINIE

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SECEMINIE REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SECEMINIE 1. ZADANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI 1.Regulamin określa zadania i uprawnienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji

Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. BRG.0012.2.6.2014.MB P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. 1. OTWARCIE OBRAD, STWIERDZENIE QUORUM Przewodniczący Komisji Budżetowej Marcin Szklarczyk o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo