Projekt POWER struktura i problematyka Agata Wesołowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt POWER struktura i problematyka Agata Wesołowska"

Transkrypt

1 Projekt POWER struktura i problematyka Agata Wesołowska

2 Agenda Wprowadzenie ZałoŜenia projektu Partnerzy projektu Główny cel projektu Struktura projektu Podprojekty

3 Wprowadzenie - skąd wywodzi się projekt POWER Głównymi celami GROW było wsparcie zintegrowanego podejścia do rozwoju w 3 obszarach tematycznych: Business Growth Rozwój Gospodarczy Green Growth Ochrona Środowiska Inclusive Growth Marginalizacja wykluczenia społecznego Regiony te osiągnęły wzajemne zrozumienie w zakresie swoich priorytetów oraz róŝnic kulturowych, a tym samym zbudowały podstawę dla dalszej współpracy.

4 Formuła projektu POWER Inicjatywa regionalna Inicjatywa Regionalna (Regional Initiative Project) cel - zainicjowanie współpracy między róŝnymi krajami UE projekty muszą odnosić się do kwestii rozwoju regionalnego, wspólnej dla wszystkich zaangaŝowanych partnerów działania mogą dotyczyć wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk w celu wypracowania nowych podejść i narzędzi

5 ZałoŜenia projektu Całkowity budŝet projektu wynosi prawie 5,8 mln, z czego na Województwo Małopolskie przypada (85% z ERDF ) Partnerzy: South East England Lider projektu, Andaluzja (Hiszpania), Emilia-Romagna (Włochy), Północna Brabancja (Holandia), Sztokholm (Szwecja), Tallin (Estonia), Małopolska.

6 Partnerzy projektu POWER South East England Development Agency (UK) Partner Wiodący Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (PL) Province Noord Brabant (NL) Andalusian Energy Agency, Andalusian Regional Energy (ES) Stockholm Region (SE) Tallinn City Government (EE) Region of Emilia Romagna (IT)

7 Cel Projektu poszukiwanie metod wprowadzania zmian zmierzających w kierunku gospodarki niskowęglowej (Low Carbon Economy) na poziomie regionu: wdroŝenie projektu odbędzie w ścisłym powiązaniu ze strategią rozwoju Województwa Małopolskiego przeformułowanie regionalnych strategii rozwoju oraz narzędzi polityki w oparciu o wytyczne UE dotyczące gospodarki niskowęglowej zidentyfikowanie skutecznych form subregionalnych działań, wspierających regionalną konkurencyjność

8 Cel projektu c.d. 7 regionów partnerskich będzie inicjować działania, mające na celu: wymianę dobrych praktyk transfer wiedzy wymianę doświadczeń związanych z rozwiązywaniem załoŝonych zagadnień, oraz zaangaŝowania osób i organizacji na wszystkich poziomach, dąŝąc do pogodzenia wymogów gospodarczego wzrostu oraz wymogów wynikających z zabezpieczenia zasobów naturalnych

9 Obszary tematyczne odpowiedzialność partnerów Sekretariat (SEEDA) & Regionalni Korespondenci Communication & Dissemination (Stockholm) Energy Efficiency & Sustainable Eco-innovation & Behaviour Mainstreaming Renewables Transport Environ Tech Change EU Funds (zarządzane przez (Zarządzanie przez (Zarządzane przez (Zarządzanie przez (Zarządzanie przez Hiszpanię) Estonię) Holandię) Włochy) Polskę ) Podprojekty

10 Podprojekty 5 obszarów tematycznych Wydajność energetyczna Energia odnawialna ZrównowaŜony transport Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Zmiana postaw społecznych

11 Podprojekty Przewiduje się 12 podprojektów Zostaną one wyłonione w trakcie 2 naborów angaŝujących partnerstwo minimum 3 regionów Wszystkie podprojekty mają polegać na wymianie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, a takŝe narzędzi oraz instrumentów w zakresie wybranych strategii w poszczególnych obszarach tematycznych Wielkość projektów: zalecane od do Maksymalny czas trwania: pierwszy nabór: lipiec wrzesień 2011, drugi nabór: luty wrzesień 2011

12 Status prawny partnera Partnerzy powinni być podmiotami publicznymi oraz podmiotami, których wydatki są uznawane jako wydatki publiczne, zgodnie z art. 2 (5) Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. To szczególnie odnosi się do instytucji podlegających Dyrektywie 2004/18 WE.

13 Definicja podmiotu prawa publicznego Zgodnie z Artykułem 1 Dyrektywy 2004/18/WE, Podmiot prawa publicznego oznacza kaŝdy podmiot: a) ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie maja charakteru przemysłowego ani handlowego; b) posiadający osobowość prawna; oraz

14 Definicja podmiotu prawa publicznego c.d. c) finansowany w przewaŝającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego.

15 Poszukiwanie Partnerów poprzez: Wyszukiwarkę online dostępną na stronie Regionalnych Koordynatorów

16 Faza przygotowawcza 1. Opracowanie koncepcji przedsięwzięcia i poszukiwanie partnerów 2. Spotkania z partnerami projektu 3. Konsultacje z Regionalnymi Koordynatorami oraz Sekretariatem 4. Wypełnienie wniosku

17 Pakiet Aplikacyjny Zawartość pakietu aplikacyjnego Podręcznik (Handbook) Formularz aplikacyjny Deklaracja współfinansowania

18 Opracowanie wniosku Formularz aplikacyjny powinien być opracowany we współpracy z przyszłymi partnerami Poprzedzony analizą dokumentów Wnioski naleŝy wypełnić w języku angielskim (język roboczy programu). Wnioski złoŝone w innym języku zostaną uznane za niekwalifikowalne Szczegółowe informacje na temat wypełnienia wniosku znajdują się we wniosku aplikacyjnym Dodatkowe pytania: sieć Regionalnych Koordynatorów oraz Sekretariat POWER

19 ZłoŜenie wniosku Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej a takŝe w formie papierowej. Forma papierowa, podpisana, będzie uwaŝana za oficjalny wniosek. Dokumenty naleŝy przesłać do Sekretariatu POWER w podanym terminie Wersja papierowa formularza powinna zawierać: 1. Oświadczenie wszystkich partnerów o współfinansowaniu 2. Harmonogram projektu (dostępny na stronie www)

20 Składanie wniosków aplikacyjnych Otwarcie I naboru na podprojekty 12 Marzec Zamkniecie 12 maj 2009 o godzinie Otwarcie II naboru na podprojekty wstępnie ustalone na wrzesień 2009

21 WdroŜenie projektu JeŜeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania to: sporządza się umowę o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą a liderem projektu Jakość wdroŝenia projektu zapewnia umowa pomiędzy partnerami. Umowa pomiędzy partnerami zawiera: Rolę oraz obowiązki poszczególnych partnerów Zasady dotyczące budŝetu Postanowienia w zakresie zarządzania finansowego Wymagania w zakresie działań informacyjnych itp.. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy partnerami Język roboczy partnerów

22 Procedura wyboru Jest dwuetapowa: 1 etap ocena kwalifikowalności 2 etap projekty spełniające kryteria kwalifikowalności będą podlegały ocenie jakościowej

23 Ocena wniosków - jakościowa 1) Zasadność wniosku Kryteria treści 2) Spójność wniosku 3) Jakość wyników 4) Jakość zarządzania Kryterium wdraŝania 5) Ocena jakości współpracy partnerów 6) BudŜet i finansowanie

24 Ocena kwalifikowalności Na pozytywną ocenę wpływ mają takie aspekty jak, czy: Wniosek aplikacyjny został złoŝony w terminie. Wniosek aplikacyjny jest kompletny. Wniosek aplikacyjny został wypełniony zgodnie z wytycznymi Wszystkie dokumenty współfinansowania zostały prawidłowo wypełnione oraz wydrukowane Partnerstwo minimum 3 partnerów z regionów 7 grudnia 2007 r. Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej 24

25 Skala ocen Ocena kwalifikowalności Nie dopuszczony wniosek Dopuszczony wniosek Ocena jakościowa 0 odrzucenie wniosku (wytyczne projektu nie zostaną zrealizowane i spełnione) 1 Słaba 2 Odpowiednia 3 Dobra 4 Bardzo dobra 7 grudnia 2007 r. Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej 25

26 WdroŜenie projektu JeŜeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania to: sporządza się umowę o dofinansowanie pomiędzy SEEDA a liderem projektu Jakość wdroŝenia projektu zapewnia umowa pomiędzy partnerami. Umowa pomiędzy partnerami zawiera: Rolę oraz obowiązki poszczególnych partnerów Zasady dotyczące budŝetu Postanowienia w zakresie zarządzania finansowego Wymagania w zakresie działań informacyjnych itp.. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy partnerami Język roboczy partnerów język angielski

27 Informacja

28 Dziękujemy za uwagę Urząd d Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespól Europejskiej Współpracy Terytorialnej ul. Wielicka 72, pok. 321 tel. /12/

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/17 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/14 Program Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji

Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Przyjęto dnia 1 grudnia 2005 r. Wersja z dnia 5 maja 2006 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne

ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Dokument przyjęto: 5 kwietnia 2006 r. strona 1 z 8 1. Wstęp 1.1. Określenie załoŝeń polityki

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r.

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r. Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 Opole, 19 lutego 2015r. Zagadnienia prezentacji System wdrażania RPO WO 2014-2020 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki warto art mieć pomysł INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki INNOWACYJNOŚĆ: dlaczego warto? Świat, w którym żyjemy, nasze otoczenie społeczne i gospodarcze podlega coraz szybszym, niekiedy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo