WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH"

Transkrypt

1 WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

2 Specyfika projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL wymaga, by przestrzegane były jednakowo dla wszystkich zdefiniowane etapy realizacji projektów. Nie oznacza to, że projekty pozbawia się ich niepowtarzalnego charakteru, ale że wszyscy projektodawcy muszą dostosować swoje projekty do kilku zasad, o których mowa poniżej. Zdefiniowanie etapów realizacji projektów innowacyjnych ma na celu zapewnienie koordynacji procesu testowania i upowszechniania oraz wdrażania wypracowanych produktów w ramach poszczególnych tematów. Projekt innowacyjny musi byćrealizowany w ściśle określonych i opisanych w dokumentach programowych etapach.

3 W przypadku projektów innowacyjnych testujących wyróżniamy dwa etapy realizacji: I ETAP PRZYGOTOWANIA II ETAP WDROŻENIA

4 W końcowej fazie każdego z tych etapów będzie przeprowadzana ocena wypracowanych rozwiązań: w ramach etapu I ocenie będzie podlegać przygotowana strategia wdrażania projektu; w ramach etapu II ocenie będzie podlegać wypracowany produkt finalny.

5 I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania: 3 8 miesięcy) składa sięz następujących faz realizacji: a) diagnoza i analiza problemu b) tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) c) opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego (zwanej dalej strategią )

6 a) diagnoza i analiza problemu diagnoza problemu jest punktem wyjścia do tworzenia projektu, jednak specyfika projektów innowacyjnych sprawia, że uznaje się konieczność pogłębienia diagnozy już w trakcie ich realizacji. O ile bowiem przygotowanie projektu mającego na celu rozwiązanie znanych problemów dobrze rozpoznanych grup docelowych przy użyciu sprawdzonych rozwiązań wymaga jedynie sięgnięcia po dostępne powszechnie dane, o tyle przygotowanie nowych metod i narzędzi wspierania grup słabo rozpoznanych wymaga pogłębionej diagnozy, której przeprowadzenie bez dodatkowego wsparcia jest niemożliwe. Diagnoza ta ma na celu pogłębienie wiedzy o istocie problemów i jego przyczynach poprzez analizęistniejących wyników badańi opracowań, a także, w razie potrzeby, przeprowadzenie badań własnych.

7 Jeśli projektodawcąjest instytucja, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu badań, należy rozważyć kilka możliwości realizacji tej fazy projektu: utworzyć partnerstwo z instytucją doświadczoną w prowadzeniu badań społecznych; zatrudnić do realizacji tej fazy projektu ekspertów; zlecić przeprowadzenie badań wyspecjalizowanej instytucji (pamiętając jednak, że zlecenie badań i odbiór ich wyników wymaga pewnej wiedzy o naturze badań, co oznacza, że w pracach nad projektem musi uczestniczyć przynajmniej jedna osoba zdolna do merytorycznej obsługi zlecenia). Niezależnie od trybu realizacji badańtrzeba pamiętać, że jużna etapie diagnozy należy i warto włączyćprzedstawicieli grup docelowych projektu (tzw. empowerment) ich wiedza o przedmiocie badania jest nieoceniona i nie powinna zostać pominięta.

8 Niezależnie od tego, kto ostatecznie będzie prowadził badania w projekcie, wynikiem jego prac musi być raport końcowy z badania. Typowy raport z badań ma następującą strukturę: Wprowadzenie wyjaśnienie celu badania. Opis zastosowanej metodologii i okoliczności towarzyszących badaniu. Wyniki badania. Rekomendacje włączając w to nawet rezygnację z realizacji projektu; wskazówki dotyczące partnerstwa (czy zawiązywać partnerstwo, ewentualni partnerzy), produktu, testowania, upowszechniania oraz włączania do głównego nurtu.

9 b) tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) - wspólne wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz podziału zadań partnerów nakierowanych na osiągnięcie danego celu/efektów; precyzyjne wskazanie obowiązujących w partnerstwie procedur decyzyjnych; dobór zróżnicowanych partnerów w kontekście obszaru problemowego danego projektu innowacyjnego. Najważniejsze aspekty partnerstwa: dobrowolność; wspólny cel i wspólne działanie; wspólne korzyści i wspólne ryzyko, przy czym warto zwrócić uwagę, że oprócz korzyści wspólnych każdy na ogół odnosi też korzyści indywidualne to one są najczęściej bezpośrednim motywem przystąpienia do partnerstwa.

10 Po wypracowaniu zasad pracy partnerstwa, uzgodnieniu podziału zadań i spraw związanych z ich finansowaniem niezbędne jest zawarcie umowy partnerskiej. Niezależnie od podziału zadańi obowiązków w partnerstwie, odpowiedzialnośćza realizacjęprojektu ponosi projektodawca lider partnerstwa jako strona umowy o dofinansowanie. Zawierając umowę, należy skorzystaćze wzoru zamieszczonego w dokumencie pt.: Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez InstytucjęZarządzającąPO KL, zawierającym minimalny zakres umowy partnerskiej.

11 Szczególną formą partnerstwa jest partnerstwo ponadnarodowe. Realizowanie projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym umożliwia projektodawcom porównanie ich podejścia do zidentyfikowanego w projekcie problemu z podejściem stosowanym w innych krajach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdąpaństwo w publikacji: Projekty współpracy ponadnarodowej podręcznik dla projektodawców, Warszawa Zawierając umowę w partnerstwie ponadnarodowym, należy skorzystać ze wzoru zamieszczonego w załącznik nr 2 do w/w publikacji (załącznik nr 3 zawiera instrukcję wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, załącznik nr 4 zawiera listę sprawdzającą do wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej). Zanim zostanie podpisana umowa należy podpisać list intencyjny dotyczący współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, który stanowi załącznik nr 1 do wspominanej publikacji.

12 c) opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego (zwanej dalej strategią ), będącej podstawąweryfikacji realizacji pierwszego etapu. Od momentu opracowania wstępnej wersji produktu muszą byćuwzględnione działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki.

13 We wniosku o dofinansowanie projektu należało dokonać opisu produktu finalnego. Zanim zostaną podjęte prace związane z wypracowaniem produktu finalnego, warto ponownie opisać planowany do wypracowania produkt. Powinna to być praca całego zespołu zaangażowanego w realizacjęprojektu. Chodzi o to, aby wszyscy członkowie zaangażowanego zespołu mieli jednakową wiedzę i przekonanie o tym, dokąd zmierza cały zespół. Poza tym możliwe jest, że na etapie prac nad projektem nie wszystkie elementy zostały zdefiniowane aż tak szczegółowo, żeby stanowić wystarczająco precyzyjne wskazówki do dalszych prac. Opisanie produktu finalnego oznacza sporządzenie wykazu jego elementów, a następnie dokonanie szczegółowej charakterystyki każdego z nich -przykłady znajdująsięw dokumencie: Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

14 Planując czas realizacji zadań(działań), uwzględniajmy tam, gdzie tylko to możliwe, czas na konsultacje z przedstawicielami użytkowników i odbiorców produktu finalnego. Uwzględniajmy także czas na dokonywanie poprawek wynikających z informacji zwrotnych uzyskiwanych w toku tych konsultacji, aby udziałprzedstawicieli grup docelowych nie miał charakteru fasadowego.

15 Wstępna wersja produktu finalnego powinna zostać poddana szerszej ocenie, dlatego też w trakcie tego działania należy podjąć działania upowszechniające. Działania upowszechniające nie powinny być traktowane jako jednostronne ich celem jest nie tylko poinformowanie potencjalnych przyszłych użytkowników i odbiorców o produkcie, lecz przede wszystkim są okazją do zebrania opinii o tym produkcie. W fazie opracowywania wstępnej wersji produktu wystarczy pozyskać zainteresowanie lokalnych decydentów oraz jak największego grona bezpośrednich przyszłych użytkowników i grup docelowych. Warto też w tej fazie włączyć ekspertów wchodzących w skład regionalnych (lub krajowych) sieci tematycznych.

16 Na zakończenie etapu I należy opracować strategię wdrażania projektu. Strategia wdrażania projektu jest doprecyzowaniem i uszczegółowieniem projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie, nie opisuje sposobu realizacji całego projektu, lecz koncentruje się na innowacji produkcie projektu innowacyjnego. Stanowi uporządkowany opis, w jaki sposób projektodawca zamierza sprawdzić, czy innowacja działa zgodnie z założeniami oraz jakie efekty przynosi jej zastosowanie w praktyce, a także opis podejścia do upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki.

17 Strategia powinna też służyć pomocą projektodawcy w określeniu ryzyka, jakie może się pojawić w trakcie testowania produktu, a następnie w trakcie włączania go do głównego nurtu polityki. Strategia służy także instytucji finansującej projekt poprzez ocenę strategii może ona sprawdzić, czy prace postępują zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie bądź jeśli następują odstępstwa od zapisów wniosku czy mają oparcie w diagnozie.

18 Strategię należy przygotować według wzorcowego szablonu. Załącznikiem do strategii jest wstępna wersja produktu finalnego. Wzór strategii znajduje sięw załączniku nr 1 Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19 I. Uzasadnienie II. Cel wprowadzenia innowacji III. Opis innowacji, w tym produktu finalnego IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa VI. Strategia upowszechniania VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki (jak punkt poprzedni) VIII. Kamienie milowe II etapu projektu IX. Analiza ryzyka Załącznikiem do strategii jest wstępna wersja produktu finalnego.

20 Projektodawca przekazuje ten dokument (w wersji papierowej oraz elektronicznej) do sekretariatu sieci tematycznej nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Siećdyskutuje nad strategiąbiorąc pod uwagęopinie wydane przez dwóch niezależnych ekspertów. Eksperci, dokonując oceny strategii, posługują się listą sprawdzającą. Wzór listy sprawdzającej znajduje sięw załączniku nr 2 Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21 Siećtematyczna opiniuje strategięw terminie 20 dni od daty jej złożenia przez beneficjenta i przekazuje swojąopinię, za pośrednictwem sekretariatu sieci tematycznej, do Instytucji Organizującej Konkurs. Celem zaopiniowania strategii przez sieć tematyczną jest uwzględnienie stanowiska ekspertów, praktyków i innych projektodawców w zakresie założeń projektu innowacyjnego testującego tak, by możliwe było ich zweryfikowanie w kontekście m.in. Użyteczności wypracowywanych rezultatów dla potrzeb polityki. Sieć tematyczna, poprzez wyrażenie opinii pozytywnej, opinii warunkowej lub opinii negatywnej, rekomenduje IOK akceptację, warunkową akceptację lub odrzucenie danej strategii. Wydana opinia musi być zawsze uzasadniona

22 IOK na podstawie rekomendacji sieci tematycznej, akceptuje, akceptuje warunkowo lub odrzuca strategię w terminie 7 dni od chwili przekazania opinii, chociaż opinia ta dla IOK nie jest wiążąca. W przypadku, gdy IOK nie zgadza się z rekomendacją sieci tematycznej, wydając ostateczną decyzję o akceptacji, warunkowej akceptacji lub odrzuceniu strategii, uzasadnia swoje stanowisko, uwzględniając przy tym swój sprzeciw wobec opinii sieci tematycznej. W przypadku warunkowej akceptacji, beneficjent składa poprawiony dokument w terminie nie krótszym niż5 dni. IOK akceptuje lub odrzuca strategięw terminie 7 dni od przekazania poprawionego dokumentu. W przypadku, gdy projektodawca nie przedstawi strategii w terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu lub gdy IOK odrzuci strategię, IOK rozwiązuje umowę o dofinansowanie projektu.

23 II ETAP WDROśENIA Okres oceny i uzgadniania strategii naleŝy formalnie do etapu II, choć rekomenduje się w tym okresie jedynie prowadzenie działań przygotowujących do realizacji zasadniczych zadań tego etapu. Do pełnej realizacji etapu II rekomenduje się przystąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji strategii (co powinno nastąpić po około 2 miesiącach od jej złoŝenia). a) testowanie opracowanego produktu b) analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu c) opracowanie produktu finalnego d) upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki

24 a) testowanie opracowanego produktu jest to element konieczny dla wypracowania skutecznych produktów; NajwaŜniejszą częścią projektu innowacyjnego jest poddawanie produktu działaniu w sytuacji rzeczywistej. Podczas testowania konieczne jest zapewnienie udziału przedstawicieli grup docelowych zarówno uŝytkowników, jak i odbiorców produktu.

25 Liczebność tych grup powinna być niewielka tj. na tyle duża, by uzyskany wynik testowania nie mógł być sprawą przypadku, ale na tyle niewielka, żeby projektodawca miał możliwość indywidualizacji podejścia i obserwacji każdego z uczestników po to, by dokładnie ocenić działanie testowanego produktu. Testowanie musi być przez cały czas monitorowane, by wszystkie opinie pojawiające się w trakcie testowania zostały zarejestrowane. Eksperci zespołu projektowego muszą być w każdej chwili gotowi do udzielania wsparcia osobom przeprowadzającym test. Muszą też być gotowi do dokonywania korekt w produkcie finalnym, jeśli w trakcie testowania ujawnią się jego istotne wady. Takie zmiany muszą jednak być dokonywane w sposób kontrolowany, nie mogą być zupełnie spontaniczne. W przeciwnym wypadku trudno będzie stwierdzić, jaki właściwie produkt był testowany.

26 b) analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu wyniki powinny pozwolić na modyfikację wypracowywanego produktu; w celu badania m.in. jego efektywności projektodawca musi uwzględnić przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu; Ewaluacja służy ustaleniu, czy zostały osiągnięte zamierzone cele, a także poprawie istniejącego stanu rzeczy, usprawnieniu działania/produktu. Ze względu na specyfikę projektów innowacyjnych nastawionych na wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań ewaluacja powinna przede wszystkim zmierzać do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy wypracowany produkt (proponowane podejście) faktycznie jest lepszy, skuteczniejszy i bardziej efektywny niż stosowane dotychczas. Powinniśmy otrzymać odpowiedź na pytanie, czy proponowane podejście okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod stosowanych wcześniej (czy jest bardziej skuteczne, tańsze lub przynajmniej efektywne), co wpływa na jego skuteczność(czy sąto metody pracy, dobór grup docelowych, organizacja procesu wsparcia, czy inne czynniki), czy możliwe jest zwiększenie skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami.

27 c) opracowanie produktu finalnego produkt finalny jest opracowywany na podstawie analizy, o której mowa w ppkt. b, oraz walidacji rezultatów dokonywanej przez sieć tematyczną. Projektując harmonogram projektu, musimy zarezerwowaćczas na dokonanie poprawek w produkcie finalnym. Nie należy traktowaćtego zadania jako kosmetycznego. W całym okresie realizacji projektu musimy byćotwarci na uwagi i gotowi na zmiany.

28 Produkt finalny podlega walidacji, tzn. ocenie jego zgodności z założeniami, a także trafności i użyteczności. Walidacji dokonuje sieć tematyczna (odpowiednio do Priorytetu krajowa lub regionalna). Beneficjent przekazuje produkt wraz z opisem jego stosowania do sekretariatu Sieci w terminie nie krótszym niż na 60 dni roboczych przed zaplanowanym rozpoczęciem ostatniej fazy realizacji projektu dotyczącej upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki. Walidacja odbywa się w terminie 30 dni roboczychod daty przekazania produktu do Sieci. W procesie walidacji wykorzystywany jest Arkusz oceny produktu innowacyjnego załącznik nr 3 Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego KapitałLudzki. Arkusz wypełniany jest przynajmniej przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ocen ekspertów Sieć wydaje pozytywną lub negatywną ocenę walidacyjną o produkcie. Sieć przekazuje swą ocenę do instytucji finansującej projektu, która na podstawie tej oceny podejmuje decyzję o dalszych losach projektu.

29 W przypadku, gdy beneficjent nie przekaże produktu do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany, instytucja finansująca projekt może rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu lub zmniejszyć jej wartość (decyzję w tej sprawie podejmuje, biorąc pod uwagęaktualny stan realizacji projektu oraz zasadnośćjego dalszej realizacji w kontekście oczekiwanych rezultatów). W przypadku produktu, który nie uzyskał walidacji instytucja finansująca projekt może podjąć negocjacje z projektodawcą w celu uzgodnienia zmiany w podejściu do upowszechniania produktu tak, by projektodawca skoncentrował się na upowszechnianiu informacji o założeniach projektu, jego przebiegu i możliwych przyczynach braku skuteczności uzyskanego produktu. W sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu za kwalifikowalne zostanąuznane wydatki odpowiadające prawidłowo zrealizowanej części projektu.

30 d) upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki Po pozytywnym przejściu walidacji następuje realizacja zasadniczej części działań upowszechniających i włączających. Jest to ta faza realizacji projektu, w której następuje pełne upowszechnienie produktu finalnego wśród grup docelowych (w wymiarze przewidzianym w założeniach projektu) i decydentów oraz przekazanie go do powszechnego stosowania w sposób zgodny z założeniami projektu, adekwatny do charakteru produktu. Projekty innowacyjne mają sens, o ile ich rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce i rzeczywiście przyczynią się do zwiększenia skuteczności i efektywności realizowanej polityki; oprócz działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki, stanowiących ostatnią podsumowującą fazę wdrażania projektu innowacyjnego, projektodawca musi uwzględnić powyższe działania od momentu opracowania wstępnej wersji produktu przez wszystkie kolejne fazy realizacji projektu; intensywność działań upowszechniających może być różna w poszczególnych fazach realizacji projektu.

31 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Ze względu na fakt, iż pierwszy etap przygotowawczy trwa przynajmniej 3 miesiące, zaleca się, aby minimalny okres realizacji projektu innowacyjnego testującego trwał 12 miesięcy. W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym minimalny okres trwania komponentu ponadnarodowego wynosi 6 miesięcy a maksymalny 24 miesiące. W związku z koniecznościąrealizacji projektów w dwóch etapach (w tym koniecznościąprzygotowania i złożenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego, jak równieżopisu produktu finalnego celem poddania go walidacji), należy uwzględnićw harmonogramie realizacji projektu odpowiedni czas potrzebny na realizacjęwszystkich wymaganych etapów projektu oraz na działania związane z akceptacjąstrategii i procesem walidacji produktu/ów po ok. 2 miesiące odpowiednio na zatwierdzenie strategii oraz walidacjęproduktu finalnego.

32 Podsumowując, projektem innowacyjnym w ramach PO KL jest wyłącznie projekt spełniający założenia zdefiniowane poniżej, czyli: zgłoszony w odpowiedzi na konkurs zapisany w sekcji D Planu Działania; zakładający wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie (projekt innowacyjny testujący) lub upowszechnienie (projekt innowacyjny upowszechniający) konkretnego produktu finalnego; realizowany zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych (m.in. w ramach wymaganych etapów realizacji). Projekty standardowe, realizowane zgodnie z typami operacji wymienionymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, mogą zawierać pewne elementy innowacyjne, jednak, składane w odpowiedzi na standardowy konkurs, nie są projektami innowacyjnymi w rozumieniu Wytycznych.

33 I ETAP Diagnoza i analiza problemu II ETAP Tworzenie partnerstwa (jeśli jest przewidziane) Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego Testowanie opracowanego produktu Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu Opracowanie produktu finalnego Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki

34 WDRAśANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Specyfika projektów innowacyjnych testujących

Specyfika projektów innowacyjnych testujących Specyfika projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Warszawa, 25 marca 2010 r. Innowacyjnośd to: Innowacyjnośd tworzenie czegoś nowego, proces polegający

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ Warszawa 2O12 1 SPIS TREŚCI 3 Słowo wstępne 1. Najważniejsze informacje na temat ewaluacji 4 Definicja

Bardziej szczegółowo

otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa

otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa Gdańsk, dnia 21.06.2012 r. W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się spotkanie sieci współpracy w obszarze tematycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Temat: Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity. Konkurs

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO... 6 ETAP 1 PRZYGOTOWANIE... 6

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO... 6 ETAP 1 PRZYGOTOWANIE... 6 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 DEFINICJE I PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 ETAPY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO... 6 ETAP 1 PRZYGOTOWANIE... 6 Analiza i diagnoza problemu... 6 Tworzenie partnerstwa... 7 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie wdrażania projektów innowacyjnych

Zmiany w systemie wdrażania projektów innowacyjnych Zmiany w systemie wdrażania projektów innowacyjnych wprowadzone od 1 stycznia 2011 r. Warszawa 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i

Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Gdańsk, 27 października 2011 r. Udział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 23 Szanowni Państwo Celem niniejszej broszury jest przybliżenie głównych zadań opiekunom projektów innowacyjnych PO KL

Bardziej szczegółowo

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem.

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Mimo że instytucje pośredniczące ogłosiły już sporo konkursów na projekty

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika Warszawa, 12 sierpnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznao, 29 września 2010 r. Czym jest innowacyjnośd nowym lepszym skuteczniejszym efektywniejszym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL 26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL Wirtualne laboratoria - sukces innowacji projekt partnerski Wyższej Szkoły Logistyki i firmy L-Systems złożony 18.02.2010 r. na konkurs o dofinansowanie ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Tematy: 1. Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do projektu innowacyjnego

Od pomysłu do projektu innowacyjnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Od pomysłu do projektu innowacyjnego Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Publikacja

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Katowice, 14 września 2009

Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Katowice, 14 września 2009 Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Katowice, 14 września 2009 Wspieranie IP/ IP2 poprzez: Krajowa Instytucja Wspomagająca prowadzenie szkoleń i świadczenie doradztwa,

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego

Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego Alicja Zajączkowska Gdańsk, 29.03.2011 Roczny Plan Działań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. DYLEMATY

Bardziej szczegółowo

UWAGI ZGŁOSZONE W WYNIKU KONSULTACJI ZEWNĘTRZNYCH do dokumentu

UWAGI ZGŁOSZONE W WYNIKU KONSULTACJI ZEWNĘTRZNYCH do dokumentu UWAGI ZGŁOSZONE W WYNIKU KONSULTACJI ZEWNĘTRZNYCH do dokumentu Załączniki 1-3 do Zaleceń dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów innowacyjnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r.

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Konferencja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Białystok, 27 września 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MAINSTREAMING W PIGUŁCE

MAINSTREAMING W PIGUŁCE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich MAINSTREAMING W PIGUŁCE MAINSTREAMING W PIGUŁCE Procesy upowszechniania i mainstreamingu wypracowanych

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia MRR/KL/2(2)03/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wdraŝania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov.

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov. PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Temat: Działania słuŝące zwiększeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r.

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r. Tomasz Schimanek Komentarz do uwag eksperta dotyczących Strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2-3 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2-3 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2-3 sierpnia 2010 r. W pierwszym dniu spotkania (2 sierpnia) uczestniczyło 18 osób: 13 członków,

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca ocenę strategii wdraŝania projektu innowacyjnego testującego

Lista sprawdzająca ocenę strategii wdraŝania projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny Lista sprawdzająca ocenę strategii wdraŝania projektu innowacyjnego testującego Działania słuŝące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Konkurs zamknięty nr 1/POKL/VI/2009 projekty innowacyjne testujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 stycznia 2012 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PLAN DZIAŁANIA... 5 3. PRZYJMOWANIE PLANU DZIAŁANIA... 8 3.1

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Nr Wniosku: PLSN.04.01.00-02-0003/15 LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematy:

Dokumentacja konkursowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematy: Dokumentacja konkursowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekty innowacyjne testujące składane w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tematy: 1. Tworzenie i wdraŝanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA Projekty Innowacyjne PO KL 1 Priorytet / Działanie Priorytet VII Promocja integracji społecznej / 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Natalia Malkiewicz Magdalena Dunikowska 23 sierpnia 2017 r. Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Praktyczne wskazówki dla Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach Konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne testujące PO KL nr 01/POKL/VI/I /2010 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa

Program Europa Środkowa Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach BSR i CE, Gdańsk, 20 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Agnieszka Burda, Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Nabór na projekty innowacyjne testujące w 2010 roku.

Nabór na projekty innowacyjne testujące w 2010 roku. Nabór na projekty innowacyjne testujące w 2010 roku. Gdańsk 12.08.2011 Projekty innowacyjne w Działaniu 6.1 POKL w 2010 r. 43 553 254,25 PLN 35 941 257,25 PLN 6 329 479,43 PLN Podpisywanie umów w trakcie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN PoniŜszy materiał został przygotowany na podstawie materiału szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Fundacji Fundusz Współpracy Kompleksowy model wdraŝania strategii gender mainstreaming w cykl planowania,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Kolegium Śniadeckich Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Cele projektu Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp.

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp. Załącznik do uchwały nr 110 KM PO WER z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH

ZALECENIA DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA ZALECENIA DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH II STOPNIA W ZAKRESIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PLAN DZIAŁANIA... 5 3. PRZYJMOWANIE PLANU DZIAŁANIA... 7 3.1

Bardziej szczegółowo