Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 41

42 42 1 Dane ogólne Inwestor i uytkownik Jednostka projektowa Zespół projektowy Podstawy formalno - prawne opracowania Nazwa inwestycji Lokalizacja Inwestycji Opis stanu istniejcego Istniejcy układ zasilania wodocigu Ujcie wód gruntowych Warunki do zaprojektowania modernizacji SUW Podstawa wymiarowania obiektów i urzdze Warunki gruntowo wodne Zakres przeprowadzonych prac i bada Charakterystyka warunków geotechnicznych Wnioski i zalecenia Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot i zakres inwestycji Istniejcy stan zagospodarowania działki Istniejce zagospodarowanie projektowane zagospodarowanie Układ komunikacyjny Ogrodzenie Projektowane ogrodzenie Brama przesuwna Brama dwuskrzydłowa z furtk Ziele Strefa ochrony konserwatorskiej Obszary terenu górniczego Zagroenie dla rodowiska oraz higieny i zdrowia Uwagi 58 3 Cz arch.-budowlana Dane ogólne Opis obiektów Zakres prac budowlanych Danae liczbowe i program uytkowy Opis budynków ciany fundamentowe. Cokół budynku ciany zewntrzne Pozostałe prace zwizane z renowacj elewacji Posadzki Parapety wewntrzne Stolarka zewntrzna i wewntrzna Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie Kolorystyka budynku Ochrona przeciwpoarowa 67

43 Instalacje 68 4 Charakterystyka energetyczna obiektu - budynku dozowni 68 5 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujce wpływ obiektu budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty ssiednie Zapotrzebowanie i jakoci wody oraz iloci, jakoci i sposobu odprowadzenia cieków Emisja zanieczyszcze gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju i zasigu rozprzestrzeniania si Rodzaj i ilo wytwarzanych odpadów Właciwoci akustyczne oraz emisja drga a take promieniowania w szczególnoci jonizujcego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce, z podaniem odpowiednich czynników i zasigu ich rozprzestrzeniania si Wpływ obiektu na istniejcy drzewostan, powierzchni ziemi w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne Analiza moliwoci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepło, do których zalicza si zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze ródeł odnawialnych, kogeneracj, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe Roczne zapotrzebowanie na energi uytkow do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody uytkowej oraz chłodzenia Dostpne noniki energii Warunki przyłczenia do sieci zewntrznych Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi do analizy porównawczej Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energi Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi Cz konstrukcyjna budynek dozowni PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE Kategoria geotechniczna Posadowienie budynku CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU I JEGO SCHEMATY STATYCZNE PRZYJTE OBCI ENIA Obcienia stałe Obcienia uytkowe Obcienie niegiem I strefa Obcienie wiatrem I strefa Obcienie termiczne Metody oblicze statycznych konstrukcji MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIE OGNIOWE KONSTRUKCJI UWAGI KOCOWE 77

44 44 8 Cz konstrukcyjna zbiornik wody czystej, fundamenty Przedmiot opracowania Warunki gruntowe Projektowany zbiornik wody czystej Posadowienie Konstrukcja zbiornika Izolacje Właz Elementy lusarskie Odwodnienie stropodachu Obudowa Fundamenty pod urzdzenia technologiczne Remont istniejcego zbiornik wody czystej Zakres remontu Załoenia do oblicze statycznych i podstawowe wyniki Normy Elementy konstrukcyjne 80 9 Cz technologiczna ródło wody - charakterystyka ilociowa i jakociowa Przyjty układ technologiczny Podstawy wymiarowania stacji Opis i obliczenia urzdze SUW Ujcie wody Modernizacja studni ujciowych Napowietrzanie wody Korekta ph Pospieszne filtry cinieniowe Płukanie filtrów wod Płukanie filtrów powietrzem Pompownia sieciowa II Chlorownia Armatura i instalacje technologiczne Paczkowarka do wody Obiekty towarzyszce i pomocnicze Zbiornik wyrównawczy wody czystej Odstojnik popłuczyn Zewntrzne rurocigi i kanały technologiczne Aparatura kontrolno-pomiarowa, sygnalizacja i sterowanie Cz elektryczna i AKPiA Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie energetyczne Stacji Uzdatniania Wody Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne Sieci zewntrzne Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik popłuczyn Owietlenie terenu Zewntrzna midzyobiektowa sie komunikacyjna. 97

45 Instalacje technologiczne wewntrzne Napowietrzanie i korekta ph Filtry Dmuchawy Pompy płuczce Pompy sieciowe Instalacje sterowania i sygnalizacji Sterowniki PLC. Wizualizacja pracy SUW Połczenia wyrównawcze Instalacja odgromowa i uziemienia Ochrona przeciwporaeniowa Ochrona przeciwprzepiciowa Instalacje elektryczne Techniczne zabezpieczenie obiektu Uwagi kocowe OBLICZENIA TECHNICZNE Bilans mocy Sprawdzenie obcialnoci kabli zasilajcych Cz instalacyjna Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis instalacji Ogrzewanie Wentylacja pomieszcze technologicznych Ogrzewanie obliczenia i dobór urzdze Zestawienie mocy cieplnej i dobór grzejników Wentylacja obliczenia i dobór urzdze Hala filtrów Dozownia Lista czci - wentylacja Osuszanie powietrza w hali filtrów Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu dozowni Woda zimna Lista czci - dozownia Kanalizacja wewntrzna Kanalizacja zewntrzna Instalacja wody i kanalizacji w budnku techologicznym Woda zimna Lista czci pomieszczenie socjalne Kanalizacja wewntrzna Kanalizacja zewntrzna Warunki BHP Próby i odbiory Cz drogowa Podstawa opracowania Przedmiot inwestycji Projektowane rozwizania komunikacyjne Konstrukcje nawierzchni 110

46 Przyjcie kategorii ruchu dla projektowanych nawierzchni Okrelenie podłoa Przyjcie przekrojów konstrukcyjnych Elementy brzegowe Sprawdzenie poziomu przemarzania gruntu Wykaz norm: 112

47 47 Spis rysunków Lp. Nr rys. TYTUŁ RYSUNKU SKALA ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 0 Orientacja 1: Projekt zagospodarowania terenu 1:500 CZ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 3 AI/1 Inwentaryzacja budynku B3 elewacje 1:100 4 AI/2 Inwentaryzacja budynku B3 elewacje 1:100 5 AI/3 Inwentaryzacja budynku B3 rzut parteru 1:100 6 AI/4 Inwentaryzacja budynku B3 rzut pitra 1:100 7 AI/5 Inwentaryzacja budynku B3 rzut poddasza 1:100 8 AI/6 Inwentaryzacja budynku B3 rzut wiby 1:100 9 AI/7 Inwentaryzacja budynku B3 rzut dachu 1: AI/8 Inwentaryzacja budynku B3 przekrój 1: AI/9 Inwentaryzacja budynku B4 elewacje 1: AI/10 Inwentaryzacja budynku B4 elewacje 1: AI/11 Inwentaryzacja budynku B4 rzut parteru 1: AI/12 Inwentaryzacja budynku B4 rzut poddasza 1: AI/13 Inwentaryzacja budynku B4 rzut dachu 1: AI/14 Inwentaryzacja budynku B4 przekrój 1: AI/15 Inwentaryzacja budynku S1 rysunek zbiorczy 1: AI/16 Inwentaryzacja budynku S2 rysunek zbiorczy 1: AI/17 Inwentaryzacja budynku agregatorowni 1: A/1 Projekt budynku B3 elewacje 1: A/2 Projekt budynku B3 elewacje 1: A/3 Projekt budynku B3 rzut parteru 1: A/4 Projekt budynku B3 rzut pitra 1: A/5 Projekt budynku B3 rzut poddasza 1: A/6 Projekt budynku B3 rzut wiby 1: A/7 Projekt budynku B3 rzut dachu 1: A/8 Projekt budynku B3 przekrój 1: A/9 Projekt budynku B4 elewacje 1: A/10 Projekt budynku B4 elewacje 1: A/11 Projekt budynku B4 rzut parteru 1: A/12 Projekt budynku B4 rzut poddasza 1: A/13 Projekt budynku B4 rzut dachu 1: A/14 Projekt budynku B4 przekrój 1: A/15 Projekt budynku S1 rysunek zbiorczy 1: A/16 Projekt budynku S2 rysunek zbiorczy 1: A/17 Projekt przybudówki budynek B2 rysunek zbiorczy 1: A/18 Projekt elewacji budynku agregatorowni 1:100 CZ KONSTRUKCYJNA BUDYNEK DOZOWNI 38 K/1 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 - Rzut fundamentów 1:50 39 K/2 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 - Rzut przyziemia 1:50 40 K/3 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 - Rzut dachu 1:50 41 K/4 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 Przekrój A-A 1:50 42 K/5 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 Przekrój B-B 1:50 43 K/6 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 Przekrój C-C 1:50 CZ KONSTRUKCYJNA ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 44 1 Zbiornik wody czystej Vu=1000 m3 1:100 CZ TECHNOLOGICZNA 45 1 Schemat technologiczny Hala filtrów- rzut 1 : Hala filtrów przekrój A A 1 : 50

48 Hala filtrów przekrój B B 1 : Napowietrzalnia rzut 1 : Napowietrzalnia przekrój A-A 1 : Dozownia rzut 1 : Dozownia przekrój A-A 1 : Pompownia II - rzut 1 : Pompownia II - przekrój A-A 1 : Zbiornik wody czystej 1 : 100 CZ ELEKTRYCZNA I AKPIA Wyniki oblicze natenia owietlenia w modernizowanych pomieszczeniach - 57 E/1 Schemat ideowy zasilania i rozdzielnicy głównej RG-P. 1: E/2 Schemat ideowy midzyobiektowych połcze kablowych. 1: E/3 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych Filtrownia rzut parteru. 1: E/4 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych Filtrownia rzut pitra. 1: E/5 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych budynek technologiczny. 1: E/6 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych budynek dozowania. 1:50 63 E/7 Plan instalacji siły, sterowania i połcze wyrównawczych Pompownia. 1: E/8 Plan instalacji siły, sterowania i połcze wyrównawczych budynek dozowania i napowietrzalnia. 1: E/9 Plan instalacji siły, sterowania i połcze wyrównawczych Filtrownia. 1:100 CZ INSTALACYJNA -OGRZEWANIE, WENTYLACJE, OSUSZANIE, WOD.- KAN. DLA BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY 66 IS/1 Rzut parteru budynku głównego instalacja centralnego ogrzewania 1 : IS/2 Rzut pitra budynku głównego instalacja wody centralnego ogrzewania 1 : IS/3 Rzut poddasza budynku głównego instalacja wody centralnego ogrzewania 1 : IS/4 Rzut parteru budynku filtrów instalacja ogrzewania, instalacji wentylacji i osuszania 1 : IS/5 Rzut parteru budynku dozowni instalacja ogrzewania, instalacji wentylacji i wod.-kan. 1 : 100 CZ DROGOWA 71 D/1 Plan sytuacyjny cz drogowa 1: D/2 Przekrój konstrukcyjny A-A - cz drogowa 1:25 73 D/3 Przekrój konstrukcyjny B-B - cz drogowa 1:25 74 D/4 Przekrój konstrukcyjny C-C - cz drogowa 1:25

49 49 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN. BUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W AGANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZC 1 DANE OGÓLNE 1.1 INWESTOR I UYTKOWNIK Inwestor/Uytkownik agaskie Wodocigi i Kanalizacje Sp. z o.o. Ul. B. Chrobrego 44, aga 1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Funam Sp. z o.o. Ul. Mokronoska Wrocław 1.3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Architektura Konstrukcja - mgr in. arch. Anna Sokół - mgr in. Tomasz Stojewski - mgr in. Wacław Pomieko Instalacje wod.-kan., ogrzewania i wentylacji - mgr in. Danuta liwa Technologia uzdatniania wody, instalacje sanitarne i sieci wodocigowe i kanalizacyjne - mgr. in. Marcin Izydorski Instalacje elektryczne i AKPiA Drogi na terenie - in. Adam Róycki - mgr in. Paweł Fried 1.4 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA Umowa Nr ZP-WIK-JRP-/1/2013 z dnia r. Dokumentacja bada podłoa gruntowego dla potrzeb posadowienia zbiornika wyrównawczego, opracowana przez GeoJust s.c. w Wrocławiu w wrzeniu 2013 r. Ustalenia z Inwestorem, Uytkownikiem załoenia techniczne. Uzgodnienia z Urzdami, Instytucjami i włacicielami nieruchomoci. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. Projekty techniczne istniejcych obiektów SUW!! "# $ "%&' ' ' ( )* +, '!! -. (Dz.U.61, poz. 417), zm. Dz. U

50 50 Prawo Ochrony rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r Dz.U Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U z pó niejszymi zmianami. Materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej - literatura, normy i normatywy. 1.5 NAZWA INWESTYCJI Nazwa Inwestycji: Budowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w aganiu wraz z infrastruktur towarzyszc Realizowana w ramach Inwestycji pn:!"#$ Nr działki 1.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI Inwestycja zlokalizowana bdzie tak jak dotychczas na terenie obecnego ujcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w aganiu. 1) dane dotyczce działek po których przebiega Inwestycja (nr, obrb, ark., właciciel: imi nazwisko, adres) : Obrb Ark. Charakter władania wł wł wł. Właciciel/zarzdzaj cy agaskie Wodocigi i Kanalizacje agaskie Wodocigi i Kanalizacje Powiat agaski, Zarzd Powiatu agaskiego Adres właciciela/li aga, ul. B. Chrobrego aga, ul. B. Chrobrego aga, ul. Dworcowa 39 Podstawa nabycia ZG1G/ /6 ZG1G/ /6 ZG1G/ /3 Projektowana Inwestycja polegajca na budowie i remoncie Stacji Uzdatniania Wody z infrastruktur towarzyszc obejmuje działki dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2013 z dnia r. 1.7 OPIS STANU ISTNIEJCEGO Istniejcy układ zasilania wodocigu Istniejcy układ hydrauliczny SUW oparty jest na dwustopniowym pompowaniu i jednostopniowej filtracji. Pobór wody odbywa si z 6 studni ujciowych (pracujcych naprzemiennie) pompami głbinowymi I, które tłocz wod do komory napowietrzania otwartego. Woda po napowietrzeniu, odgazowaniu i przetrzymaniu w komorze reakcji, odprowadzana jest grawitacyjnie do hali filtrów, gdzie poddana jest jednostopniowej filtracji cinieniowej. Proces filtracji realizowany jest na 5 filtrach cinieniowych o rednicy Dn = 3,0 m. Po filtrach woda kierowana jest do zbiornika wody czystej o poj. V = 1000 m 3, skd za pomoc pomp sieciowych II tłoczona jest do sieci miejskiej i zbiornika wieowego o obj. V = 547 m 3. Płukanie filtrów prowadzone jest wod czyst z sieci miejskiej oraz powietrzem. Popłuczyny odprowadzane s poprzez odstojnika wód popłucznych do rzeki Bóbr. Istniejcy układ konstrukcyjny:

51 51 1. Ujcie wody składajce si z 6 czynnych studni ujciowych, w których zamontowane s pompy głbinowe typ GCA7.03 o mocy 18,5 kw 2. Budynek napowietrzalni, w którym zlokalizowane s nastpujce urzdzenia technologiczne: układ napowietrzania otwartego, składajcy si z 8 dysz białostockich i krgów betonowych φ1,0 m (pod kad dysz). dwie komory reakcji o poj. V = ok. 125 m3 kada. 3. Hala filtrów, w której zlokalizowane s nastpujce urzdzenia technologiczne: 5 filtrów pionowych o rednicy φ3000 mm i powierzchni czynnej 7,0 m 2. Złoe filtracyjne wirowe. 4. Budynek technologiczny, w którym zlokalizowana jest chlorownia. 5. Budynek pompowni II, w którym zlokalizowane s nastpujce urzdzenia technologiczne: Dwie dmuchawy do płukania filtrów o nastpujcych parametrach: Q=10,9 m 3 /min, H=10m H 2 O, N=30 kw. pompy sieciowe II poziome, Leszczyskiej Fabryki Pomp wydajno: [m 3 /h], ilo sztuk: 3+1r wysoko podnoszenia: [m], moc silnika pojedynczej pompy: 55 [kw]. 6. Zbiornik wyrównawczy wody czystej o pojemnoci 1000 m3. 7. Zbiornik wieowy o poj. czynnej V = 547 m3. 8. Odstojnik popłuczyn o poj. V = 66 m3. Wymiary: szeroko: długo: głboko: 4,1 m 11,4 m 2,2 m pojemno czci wynosi V = 58 [m 3 ] 9. Kanały i rurocigi technologiczne: rurocigi i kanały midzyobiektowe instalacje technologiczne wewntrz budynków instalacje technologiczne w zbiorniku wyrównawczym Ujcie wód gruntowych Ujcie wód podziemnych stanowi osiem studni wierconych oznaczonych numerami S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 o głbokoci m. Studnie zlokalizowanych s wraz ze Stacj Uzdatniania Wody na dz. nr: 2481 w aganiu. W chwili obecnej studnie S3, S5 zostały wyłczone z eksploatacji. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujcia wynosz Q = 950 m 3 /h.

52 52 agaskie Wodocigi i Kanalizacje sp. z o.o. posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne (decyzj nr ROiB.II-6223-/42-21/06 z dnia r.) na pobór wód podziemnych w iloci Q max h = 499 m 3 /h i Q r.d. = m 3 /d. Oceny jakoci wody surowej dokonano na podstawie bada fizykochemicznych wody surowej i obserwacji prowadzonych w trakcie eksploatacji istniejcych urzdze. Wod ujmowan ze studni charakteryzuje lekko kwany odczyn (ph = 5,9-6,8) oraz ponadnormatywne iloci zwizków elaza i mangany wynoszce odpowiednio 0,399-0,76 mg Fe/dm3 i 0,082-0,117 mg Mn/dm3. Pod wzgldem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze. Poniej przedstawiono wyniki bada fizykochemicznych wody surowej. Wskanik Jednostka Data poboru próbek Warto dopuszcz. Odczyn ph 6,6 6,8 6,8 6,1 6,7 6,5-9,5 Mtno NTU 0,9 <0,5 31 0,5 0,5 1 Barwa mg Pt /dm <5 5 Akcept. Zapach TON 1(Akcept.) 1(Akcept.) 1(Akcept.) 1(Akcept.) 1(Akcept.) Akcept. Zasadowo mval/dm 3 ogólna 0, Twardo ogólna mg CaCO 3 /dm Amoniak mg NH 4 /dm 3 <0,001 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 0,5 Azotyny mg NO 2 /dm 3 0,013 - <0, ,5 Azotany mg NO 2 /dm 3 2,13-1, Chlorki mg Cl /dm ,9 8,0-7,2 250 Siarczany elazo ogólne Mangan mg SO 4 /dm mg Fe /dm 3 0,76 0,399 0,504-0,354 0,2 mg Mn 3 0,082-0, ,05 /dm 1.8 WARUNKI DO ZAPROJEKTOWANIA MODERNIZACJI SUW Warunki do zaprojektowania modernizacji SUW okrelił Inwestor/Uytkownik W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu. 1.9 PODSTAWA WYMIAROWANIA OBIEKTÓW I URZDZE Wydajno układu technologicznego stacji uzdatniania okrelona została przez Inwestora na poziomie Q h = ,0 m 3 /h oraz Q max d = 6500 m 3 /h. Do oblicze przepustowoci urzdze stacji uzdatniania przyjto Q h = 385,0 m 3 /h. Parametry pompowni II okrelone zostały przez Inwestora i wynosz: Q max.h = 650,0 m 3 /h, H = 5,5 bar

53 WARUNKI GRUNTOWO WODNE Warunki gruntowo-wodne zostały opracowane w oparciu o dokumentacj geotechniczn: DOKUMENTACJA BADANIA PODŁOA GRUNTOWEGO USTALAJCA WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA WODOCIGOWEGO. Wykonan przez GeoJust s.c., pl. Powstaców lskich 8/1, Wrocław Zakres przeprowadzonych prac i bada Przed przystpieniem do geotechnicznych bada polowych zapoznano si z planem zagospodarowania terenu oraz informacj o załoeniach konstrukcyjnych obiektu. Przeanalizowano istniejce materiały archiwalne i przeprowadzono wizj terenu. Załoono, e podłoe zostanie rozpoznane w 3 punktach do głbokoci 6,0 m, rozmieszczonych po obwodzie zbiornika. Szczegółow lokalizacj otworów okrelono podczas wizji terenu, z uwzgldnieniem istniejcego zagospodarowania terenu i przebiegu uzbrojenia podziemnego. Badania polowe przeprowadzono w dniu 28 sierpnia 2013 r. Punkty badawcze wytyczono w terenie metod domiarów prostoktnych nawizanych do istniejcych szczegółów terenowych, w oparciu o map zasadnicz. Rzdne otworów obliczono z interpolacji punktów wysokociowych zaznaczonych na mapie. Lokalizacj punktów badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1). Zgodnie z załoeniami wykonano łcznie 18,0 mb wierce geotechnicznych za pomoc wiertnicy hydraulicznej typu WH na podwoziu samochodowym, widrami spiralnymi o rednicy 110 mm. W trakcie wykonywania otworów na bieco prowadzono badania makroskopowe gruntów w celu ich opisu i klasyfikacji oraz obserwacje hydrogeologiczne zmierzajce do ustalenia poziomu wody gruntowej. Ze wszystkich otworów pobrano próbki gruntu kategorii C wg PN-EN [4], do dalszych bada laboratoryjnych. W otworze nr 3 zbadano stopie zagszczenia gruntów gruboziarnistych (niespoistych) sond dynamiczn lekk (DPL). Procedur badania oraz interpretacj wyników prowadzono w oparciu o wytyczne norm i literatury fachowej. Ze wzgldu na rozlu nienie gruntu w dnie otworu nie interpretowano pierwszych 10 cm sondowania Charakterystyka warunków geotechnicznych- Planowana inwestycja zlokalizowana bdzie w obrbie plejstoceskiego tarasu nadzalewowego, charakteryzujcego si jednorodn budow geologiczn. Warstwy geologiczne w omawianym rejonie s cigłe, a ich układ jest zbliony do poziomego. Przewiduje si, e poniej projektowanego poziomu posadowienia (ok. 3,5 m p.p.t) bd wystpowa grunty none o dobrych parametrach geotechnicznych. Podczas wizji terenu nie stwierdzono oznak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Woda gruntowa wystpuje znacznie poniej zakładanego poziomu posadowienia. Ze wzgldu na rodzaj i wielko projektowanego obiektu, do prawidłowego zaprojektowania posadowienia wymagana jest ilociowa i jakociowa analiza danych geotechnicznych. Proponuje si zaliczenie inwestycji do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podział gruntów na warstwy geotechniczne: W a r s t w a O Grunty niskoorganiczne - humus, barwy brzowej. Wystpuj na całej powierzchni badanego terenu, tworzc cigł warstw o miszoci od 0,3 do 0,4 m. Grunty organogeniczne nie nadaj si do bezporedniego posadawiania.

54 54 W a r s t w a I3 Plejstoceskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych rzeki Bóbr - piaski drobne barwy jasnoółtej i jasnoszarej, wilgotne. Stan gruntu okrelono na podstawie obserwacji postpu wiercenia oraz bada sond dynamiczn na zagszczony na granicy redniozagszczonego i zagszczony, od ID=65% do ID=78%. Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrów geotechnicznych przyjto uredniony stopie zagszczenia ID=70%. Piaski warstwy I3 wystpuj w przelocie od 2,2 2,6 m do 3,6 4,5 m. W a r s t w a II3 Plejstoceskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych rzeki Bóbr - piaski rednie z domieszk wiru, miejscami przewarstwione pospółk, barwy ółtej i szaroółtej, suche i wilgotne. Stan gruntu okrelono na podstawie obserwacji postpu wiercenia oraz bada sond dynamiczn na zagszczony i zagszczony na granicy redniozagszczonego, od ID=65% do ID>80%. Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrów geotechnicznych przyjto uredniony stopie zagszczenia ID=70%. Piaski warstwy II3 wystpuj bezporednio pod humusem, do głbokoci 2,2 2,6 m oraz poniej głbokoci 3, Wnioski i zalecenia. Podłoe w miejscu projektowanej inwestycji jest uwarstwione i charakteryzuje si prost budow geologiczn. Pod humusem wystpuj wzajemnie przewarstwiajce si, plejstoceskie piaski drobne i rednie z domieszk wirów, w stanie redniozagszczonym na granicy zagszczonego i zagszczonym. Grunty rodzime z wyjtkiem humusu stanowi none podłoe budowlane. Do osignitej głbokoci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystpowania wody gruntowej. Warunki gruntowo wodne s korzystne do posadawiania projektowanego zbiornika. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI Przedmiotem Inwestycji jest Budowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w aganiu wraz z infrastruktur towarzyszc. Inwestycja realizowana jest na cele mieszkaniowe m. agaia. W zakres realizowanego zadania wchodzi: 1. Budowa budynku dozowni wraz z urzdzeniami i instalacj technologiczn, 2. Budowa zbiornika wody czystej o poj. V = 1000 m 3, 3. Budowa urzdze i instalacji technologicznych w istniejcych budynkach pompowni II, hali filtrów i napowietrzalni, 4. Budowa infrastruktury technicznej w postaci: rurocigów i kanałów midzyobiektowych, kabli elektrycznych (zasilajcych i sterowniczych), fundamentu pod agregat prdotwórczy, dróg wewntrznych, ogrodzenia terenu,

55 55 przyłcza wodocigowego i kanalizacyjnego, bezodpływowego podziemnego zbiornika cieków z dozowni (szambo), 5. Remont obiektów istniejcych, w tym: budynku technologicznego, budynku pompowni II, hali filtrów, budynku napowietrzalni, budynku studni ujciowych S1 i S2, zbiornika wody czystej, wiey cinie, obudowy studni S4. Zadaniem stacji Uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody, o jakoci odpowiadajcej Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 z pón. zmianami. Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany brany/ Architektonicznej Konstrukcyjnej Technologicznej i instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, Instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., ogrzewania i wentylacji Elektrycznej i AKPiA Drogowej 2.2 ISTNIEJCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejce zagospodarowanie SUW połoona jest na dwóch działkach przy ul. Dworcowej. Działki maj kształt nieregularny, teren działek jest zrónicowany pod wzgldem wysokoci. Na terenie działki nr 2481 znajduj si nastpujce obiekty: budynek technologiczny, budynek Agregatorowi, budynek hali filtrów, budynek pompowni II zbiorniki retencyjny wody o pojemnoci 1000 m 3, podziemny odstojnik popłuczyn, budynki studni ujeciowych S1 i S2. na terenie działki zlokalizowane jest równie ujcie wód gruntowych 10 studni ujciowych, w tym sze studni czynnych i cztery wyłczone z eksploatacji.

56 56 teren jest ogrodzony z siatki na słupkach betonowych. Na terenie działki nr 2587 znajduj si obiekty: Budynek napowietrzalni, Zbiornik wieowy. Teren jest zagospodarowany, ogrodzony siatk mocowan do betonowych słupków. Teren wokół budynków SUW jest utwardzony, wykoczony kostk betonow. Teren obsiany traw. Owietlenie na terenie działki lampy typu ulicznego oraz oprawy zamocowane do elewacji budynków. 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE Zakres prac budowlanych: - na terenie działki nr 2587 projektuje si: przybudówk o kubaturze 400,60 m 3 wymiarach A x B = 5,69 x 13,94 m. Wysoko budynku w okapie +4,29m. W projektowanej przybudówce znajdowa si bdzie dozowania. drog wewntrzn wykonan z kostki betonowej o powierzchni 128,5 m 2. - na terenie działki nr 2841 projektuje si: zbiornik wody czystej o poj. V = 1000 m 3 i powierzchni 206,0 m 2, fundament pod agregat prdotwórczy o pow. 6,3 m 2. drog wewntrzn wykonan z kostki betonowej o powierzchni 200 m 2. wykonanie nowego ogrodzenia terenu Układ komunikacyjny Projektowane powierzchnie drogowe zostan rozbudowane w taki sposób by zapewni dojazd do proj. bram i bd dowizane do istniejcego układu komunikacyjnego. Pow. proj. uzupełnie nawierzchni drogowych wyn. ~328,5 m Ogrodzenie Długo projektowanego ogrodzenia wyn. 371 m, w tym automatyczna brama przesuwna o szer. 4,0 m i rczna brama dwuskrzydłowa szer. 4,0 m z furtk szer. 0,9 m Projektowane ogrodzenie Proponuje si zastosowanie ogrodzenia systemowego, panelowego, z siatki z poziomymi profilowaniami usztywniajcymi (rednica drutów min.5mm), zakoczone jednostronnie ostrymi kocówkami drutów (umieszczonymi na górze ogrodzenia) siatka mocowana do słupków stalowych: wys. ogrodzenia 2,0 m rozstaw osiowy słupków co ~2,5 m, słupki osadzone w fundamentach betonowych (C16/20) o przekroju dostosowanym do przyjtego ogrodzenia, głboko posadowienia 0,8 m, panele ogrodzeniowe z siatki malowane proszkowo na kolor ciemnozielony.

57 57 Panel Wypukły jest to panel ogrodzeniowy o kształcie półokrgłym wygitym do góry. Wykonany on jest w całoci z drutu stalowego o rednicy 4.0mm lub 5.0mm. Posiada oczko o wymiarze 50 x 200 lub 75 x 200 i w zalenoci od wysokoci, po kilka przegi wzmacniajcych. W systemie montaowym zastosowano słupek okrgły Fi 48 x 2, zakoczony kul ozdobn Brama przesuwna Brama przesuwna, wyposaona standardowo, szt.1. wys. bramy 2.0 m, szer. wjazdu min. 4.0 m, elementy bramy stalowe, malowane proszkowo na kolor ciemnozielony, wypełnienie powierzchni bramy z profili stalowych pionowych, zdalnie otwierana, (awaryjne otwieranie rczne), skrzydło bramy przesuwane w szynie (prowadnicy) zabetonowanej w fundamencie, Brama dwuskrzydłowa z furtk Brama dwuskrzydłowa, wyposaona standardowo, szt.1. wys. bramy 2,0 m, szer. wjazdu min. 4.0 m, elementy bramy stalowe, malowane proszkowo na kolor ciemnozielony, wypełnienie powierzchni bramy z profili stalowych pionowych, otwieranie rczne, Furtka jednoskrzydłowa, systemowa, szer. wejcia 0,9 m, szt.1- prawa. wys. furtki 2.0 m, konstrukcja z elementów stalowych, wypełnienie powierzchni z profili stalowych pionowych, zamykana rcznie, wyposaona w zamek i blokady górn i doln, Ziele Tereny zielone, naley rekultywowa poprzez nawiezienie ziemi (humus) i ukształtowanie spadków, uzupełnienie rolinnoci i obsianie trawników. Prace budowlane w ssiedztwie istniejcych drzew i krzewów naley prowadzi w taki sposób, aby zapobiec ich ewentualnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu. Pnie drzew powinny by zabezpieczone otulin z desek, matami słomianymi lub potrójn warstw geowłókniny (wysoko nie mniej ni 150cm, dolna cz desek powinna opiera si na podłou, oszalowanie opasane drutem bd tam co 40-60cm (min. 3 razy), a deski cile przylega do pnia, Zabezpieczenie koron drzew przez podwizanie gałzi naraonych na uszkodzenia, ew. wykonanie dodatkowych osłon lub ci redukujcych rozmiary korony zgodnie z normami obowizujcymi w pielgnacji drzew

58 58 W obrbie systemu korzeniowego prace powinny by wykonywane przy uyciu sprztu lekkiego lub rcznie, w taki sposób aby ograniczy do minimum uszkodzenia systemu korzeniowego rolin Strefa ochrony konserwatorskiej Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta aga i zespołu urbanistyczno krajobrazowego agania, objtych ochron prawn na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerami 70 i 2169 oraz ich otoczenia. Wszystkie prace naley prowadzi zgodnie z decyzj Miejskiego Konserwatora Zabytków w aganiu Obszary terenu górniczego Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w terenie nienaraonym na szkody górnicze Zagroenie dla rodowiska oraz higieny i zdrowia Uwagi Inwestycja nie przewiduje adnych zagroe dla rodowiska oraz higieny i zdrowia uytkowników projektowanych robót budowlanych i ich otoczenia. Projektowana Inwestycja nie bdzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i rodowisko naturalne pod wzgldem iloci, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszcze płynnych, stałych i gazowych, emisji d wików i wibracji, zakłóce elektrycznych, promieniowania i innych uciliwoci. W zakresie ochrony planowana budowa nie kwalifikuje si do przedsiwzi mogcych potencjalnie oddziaływa na rodowisko w rozumieniu Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U. Nr213, poz ze zmianami). Teren planowanej Inwestycji nie jest połoony na obszarze bezporednio wchodzcym w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura Projektant uznaje moliwo odstpstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie bdcych zmianami istotnymi i nie skutkujcych powstaniem niezgodnoci z prawem budowlanym, a w szczególnoci z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Zastosowanie materiału lub wyrobu uywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właciwego Pastwowego Inspektora Sanitarnego ROZPORZNDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi. W zwizku z powyszym przed wbudowaniem materiałów i urzdze majcych bezporedni kontakt z wod pitn naley uzyska ww. ocen Pastwowego Inspektora Sanitarnego.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe

PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe Egz. Nr 1/4 PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe w ramach projektu : "VIA FABRILIS - Szlak tradycji rzemielniczych / cesta emieslných tradic" Brana : Obiekt : Budowlana Budynek

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Cz III: Opis przedmiotu zamówienia

Cz III: Opis przedmiotu zamówienia Cz III: Opis przedmiotu zamówienia Cz III A Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj oczyszczalni cieków i budow oczyszczalni wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo