Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 41

42 42 1 Dane ogólne Inwestor i uytkownik Jednostka projektowa Zespół projektowy Podstawy formalno - prawne opracowania Nazwa inwestycji Lokalizacja Inwestycji Opis stanu istniejcego Istniejcy układ zasilania wodocigu Ujcie wód gruntowych Warunki do zaprojektowania modernizacji SUW Podstawa wymiarowania obiektów i urzdze Warunki gruntowo wodne Zakres przeprowadzonych prac i bada Charakterystyka warunków geotechnicznych Wnioski i zalecenia Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot i zakres inwestycji Istniejcy stan zagospodarowania działki Istniejce zagospodarowanie projektowane zagospodarowanie Układ komunikacyjny Ogrodzenie Projektowane ogrodzenie Brama przesuwna Brama dwuskrzydłowa z furtk Ziele Strefa ochrony konserwatorskiej Obszary terenu górniczego Zagroenie dla rodowiska oraz higieny i zdrowia Uwagi 58 3 Cz arch.-budowlana Dane ogólne Opis obiektów Zakres prac budowlanych Danae liczbowe i program uytkowy Opis budynków ciany fundamentowe. Cokół budynku ciany zewntrzne Pozostałe prace zwizane z renowacj elewacji Posadzki Parapety wewntrzne Stolarka zewntrzna i wewntrzna Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie Kolorystyka budynku Ochrona przeciwpoarowa 67

43 Instalacje 68 4 Charakterystyka energetyczna obiektu - budynku dozowni 68 5 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujce wpływ obiektu budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty ssiednie Zapotrzebowanie i jakoci wody oraz iloci, jakoci i sposobu odprowadzenia cieków Emisja zanieczyszcze gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju i zasigu rozprzestrzeniania si Rodzaj i ilo wytwarzanych odpadów Właciwoci akustyczne oraz emisja drga a take promieniowania w szczególnoci jonizujcego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce, z podaniem odpowiednich czynników i zasigu ich rozprzestrzeniania si Wpływ obiektu na istniejcy drzewostan, powierzchni ziemi w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne Analiza moliwoci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepło, do których zalicza si zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze ródeł odnawialnych, kogeneracj, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe Roczne zapotrzebowanie na energi uytkow do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody uytkowej oraz chłodzenia Dostpne noniki energii Warunki przyłczenia do sieci zewntrznych Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi do analizy porównawczej Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energi Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi Cz konstrukcyjna budynek dozowni PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE Kategoria geotechniczna Posadowienie budynku CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU I JEGO SCHEMATY STATYCZNE PRZYJTE OBCI ENIA Obcienia stałe Obcienia uytkowe Obcienie niegiem I strefa Obcienie wiatrem I strefa Obcienie termiczne Metody oblicze statycznych konstrukcji MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIE OGNIOWE KONSTRUKCJI UWAGI KOCOWE 77

44 44 8 Cz konstrukcyjna zbiornik wody czystej, fundamenty Przedmiot opracowania Warunki gruntowe Projektowany zbiornik wody czystej Posadowienie Konstrukcja zbiornika Izolacje Właz Elementy lusarskie Odwodnienie stropodachu Obudowa Fundamenty pod urzdzenia technologiczne Remont istniejcego zbiornik wody czystej Zakres remontu Załoenia do oblicze statycznych i podstawowe wyniki Normy Elementy konstrukcyjne 80 9 Cz technologiczna ródło wody - charakterystyka ilociowa i jakociowa Przyjty układ technologiczny Podstawy wymiarowania stacji Opis i obliczenia urzdze SUW Ujcie wody Modernizacja studni ujciowych Napowietrzanie wody Korekta ph Pospieszne filtry cinieniowe Płukanie filtrów wod Płukanie filtrów powietrzem Pompownia sieciowa II Chlorownia Armatura i instalacje technologiczne Paczkowarka do wody Obiekty towarzyszce i pomocnicze Zbiornik wyrównawczy wody czystej Odstojnik popłuczyn Zewntrzne rurocigi i kanały technologiczne Aparatura kontrolno-pomiarowa, sygnalizacja i sterowanie Cz elektryczna i AKPiA Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie energetyczne Stacji Uzdatniania Wody Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne Sieci zewntrzne Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik popłuczyn Owietlenie terenu Zewntrzna midzyobiektowa sie komunikacyjna. 97

45 Instalacje technologiczne wewntrzne Napowietrzanie i korekta ph Filtry Dmuchawy Pompy płuczce Pompy sieciowe Instalacje sterowania i sygnalizacji Sterowniki PLC. Wizualizacja pracy SUW Połczenia wyrównawcze Instalacja odgromowa i uziemienia Ochrona przeciwporaeniowa Ochrona przeciwprzepiciowa Instalacje elektryczne Techniczne zabezpieczenie obiektu Uwagi kocowe OBLICZENIA TECHNICZNE Bilans mocy Sprawdzenie obcialnoci kabli zasilajcych Cz instalacyjna Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis instalacji Ogrzewanie Wentylacja pomieszcze technologicznych Ogrzewanie obliczenia i dobór urzdze Zestawienie mocy cieplnej i dobór grzejników Wentylacja obliczenia i dobór urzdze Hala filtrów Dozownia Lista czci - wentylacja Osuszanie powietrza w hali filtrów Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu dozowni Woda zimna Lista czci - dozownia Kanalizacja wewntrzna Kanalizacja zewntrzna Instalacja wody i kanalizacji w budnku techologicznym Woda zimna Lista czci pomieszczenie socjalne Kanalizacja wewntrzna Kanalizacja zewntrzna Warunki BHP Próby i odbiory Cz drogowa Podstawa opracowania Przedmiot inwestycji Projektowane rozwizania komunikacyjne Konstrukcje nawierzchni 110

46 Przyjcie kategorii ruchu dla projektowanych nawierzchni Okrelenie podłoa Przyjcie przekrojów konstrukcyjnych Elementy brzegowe Sprawdzenie poziomu przemarzania gruntu Wykaz norm: 112

47 47 Spis rysunków Lp. Nr rys. TYTUŁ RYSUNKU SKALA ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 0 Orientacja 1: Projekt zagospodarowania terenu 1:500 CZ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 3 AI/1 Inwentaryzacja budynku B3 elewacje 1:100 4 AI/2 Inwentaryzacja budynku B3 elewacje 1:100 5 AI/3 Inwentaryzacja budynku B3 rzut parteru 1:100 6 AI/4 Inwentaryzacja budynku B3 rzut pitra 1:100 7 AI/5 Inwentaryzacja budynku B3 rzut poddasza 1:100 8 AI/6 Inwentaryzacja budynku B3 rzut wiby 1:100 9 AI/7 Inwentaryzacja budynku B3 rzut dachu 1: AI/8 Inwentaryzacja budynku B3 przekrój 1: AI/9 Inwentaryzacja budynku B4 elewacje 1: AI/10 Inwentaryzacja budynku B4 elewacje 1: AI/11 Inwentaryzacja budynku B4 rzut parteru 1: AI/12 Inwentaryzacja budynku B4 rzut poddasza 1: AI/13 Inwentaryzacja budynku B4 rzut dachu 1: AI/14 Inwentaryzacja budynku B4 przekrój 1: AI/15 Inwentaryzacja budynku S1 rysunek zbiorczy 1: AI/16 Inwentaryzacja budynku S2 rysunek zbiorczy 1: AI/17 Inwentaryzacja budynku agregatorowni 1: A/1 Projekt budynku B3 elewacje 1: A/2 Projekt budynku B3 elewacje 1: A/3 Projekt budynku B3 rzut parteru 1: A/4 Projekt budynku B3 rzut pitra 1: A/5 Projekt budynku B3 rzut poddasza 1: A/6 Projekt budynku B3 rzut wiby 1: A/7 Projekt budynku B3 rzut dachu 1: A/8 Projekt budynku B3 przekrój 1: A/9 Projekt budynku B4 elewacje 1: A/10 Projekt budynku B4 elewacje 1: A/11 Projekt budynku B4 rzut parteru 1: A/12 Projekt budynku B4 rzut poddasza 1: A/13 Projekt budynku B4 rzut dachu 1: A/14 Projekt budynku B4 przekrój 1: A/15 Projekt budynku S1 rysunek zbiorczy 1: A/16 Projekt budynku S2 rysunek zbiorczy 1: A/17 Projekt przybudówki budynek B2 rysunek zbiorczy 1: A/18 Projekt elewacji budynku agregatorowni 1:100 CZ KONSTRUKCYJNA BUDYNEK DOZOWNI 38 K/1 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 - Rzut fundamentów 1:50 39 K/2 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 - Rzut przyziemia 1:50 40 K/3 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 - Rzut dachu 1:50 41 K/4 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 Przekrój A-A 1:50 42 K/5 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 Przekrój B-B 1:50 43 K/6 PROJEKT Przybudówki BUDYNKU 2 Przekrój C-C 1:50 CZ KONSTRUKCYJNA ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 44 1 Zbiornik wody czystej Vu=1000 m3 1:100 CZ TECHNOLOGICZNA 45 1 Schemat technologiczny Hala filtrów- rzut 1 : Hala filtrów przekrój A A 1 : 50

48 Hala filtrów przekrój B B 1 : Napowietrzalnia rzut 1 : Napowietrzalnia przekrój A-A 1 : Dozownia rzut 1 : Dozownia przekrój A-A 1 : Pompownia II - rzut 1 : Pompownia II - przekrój A-A 1 : Zbiornik wody czystej 1 : 100 CZ ELEKTRYCZNA I AKPIA Wyniki oblicze natenia owietlenia w modernizowanych pomieszczeniach - 57 E/1 Schemat ideowy zasilania i rozdzielnicy głównej RG-P. 1: E/2 Schemat ideowy midzyobiektowych połcze kablowych. 1: E/3 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych Filtrownia rzut parteru. 1: E/4 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych Filtrownia rzut pitra. 1: E/5 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych budynek technologiczny. 1: E/6 Plan instalacji owietlenia i gniazd wtyczkowych budynek dozowania. 1:50 63 E/7 Plan instalacji siły, sterowania i połcze wyrównawczych Pompownia. 1: E/8 Plan instalacji siły, sterowania i połcze wyrównawczych budynek dozowania i napowietrzalnia. 1: E/9 Plan instalacji siły, sterowania i połcze wyrównawczych Filtrownia. 1:100 CZ INSTALACYJNA -OGRZEWANIE, WENTYLACJE, OSUSZANIE, WOD.- KAN. DLA BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY 66 IS/1 Rzut parteru budynku głównego instalacja centralnego ogrzewania 1 : IS/2 Rzut pitra budynku głównego instalacja wody centralnego ogrzewania 1 : IS/3 Rzut poddasza budynku głównego instalacja wody centralnego ogrzewania 1 : IS/4 Rzut parteru budynku filtrów instalacja ogrzewania, instalacji wentylacji i osuszania 1 : IS/5 Rzut parteru budynku dozowni instalacja ogrzewania, instalacji wentylacji i wod.-kan. 1 : 100 CZ DROGOWA 71 D/1 Plan sytuacyjny cz drogowa 1: D/2 Przekrój konstrukcyjny A-A - cz drogowa 1:25 73 D/3 Przekrój konstrukcyjny B-B - cz drogowa 1:25 74 D/4 Przekrój konstrukcyjny C-C - cz drogowa 1:25

49 49 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN. BUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W AGANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZC 1 DANE OGÓLNE 1.1 INWESTOR I UYTKOWNIK Inwestor/Uytkownik agaskie Wodocigi i Kanalizacje Sp. z o.o. Ul. B. Chrobrego 44, aga 1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Funam Sp. z o.o. Ul. Mokronoska Wrocław 1.3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Architektura Konstrukcja - mgr in. arch. Anna Sokół - mgr in. Tomasz Stojewski - mgr in. Wacław Pomieko Instalacje wod.-kan., ogrzewania i wentylacji - mgr in. Danuta liwa Technologia uzdatniania wody, instalacje sanitarne i sieci wodocigowe i kanalizacyjne - mgr. in. Marcin Izydorski Instalacje elektryczne i AKPiA Drogi na terenie - in. Adam Róycki - mgr in. Paweł Fried 1.4 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA Umowa Nr ZP-WIK-JRP-/1/2013 z dnia r. Dokumentacja bada podłoa gruntowego dla potrzeb posadowienia zbiornika wyrównawczego, opracowana przez GeoJust s.c. w Wrocławiu w wrzeniu 2013 r. Ustalenia z Inwestorem, Uytkownikiem załoenia techniczne. Uzgodnienia z Urzdami, Instytucjami i włacicielami nieruchomoci. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. Projekty techniczne istniejcych obiektów SUW!! "# $ "%&' ' ' ( )* +, '!! -. (Dz.U.61, poz. 417), zm. Dz. U

50 50 Prawo Ochrony rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r Dz.U Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U z pó niejszymi zmianami. Materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej - literatura, normy i normatywy. 1.5 NAZWA INWESTYCJI Nazwa Inwestycji: Budowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w aganiu wraz z infrastruktur towarzyszc Realizowana w ramach Inwestycji pn:!"#$ Nr działki 1.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI Inwestycja zlokalizowana bdzie tak jak dotychczas na terenie obecnego ujcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w aganiu. 1) dane dotyczce działek po których przebiega Inwestycja (nr, obrb, ark., właciciel: imi nazwisko, adres) : Obrb Ark. Charakter władania wł wł wł. Właciciel/zarzdzaj cy agaskie Wodocigi i Kanalizacje agaskie Wodocigi i Kanalizacje Powiat agaski, Zarzd Powiatu agaskiego Adres właciciela/li aga, ul. B. Chrobrego aga, ul. B. Chrobrego aga, ul. Dworcowa 39 Podstawa nabycia ZG1G/ /6 ZG1G/ /6 ZG1G/ /3 Projektowana Inwestycja polegajca na budowie i remoncie Stacji Uzdatniania Wody z infrastruktur towarzyszc obejmuje działki dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2013 z dnia r. 1.7 OPIS STANU ISTNIEJCEGO Istniejcy układ zasilania wodocigu Istniejcy układ hydrauliczny SUW oparty jest na dwustopniowym pompowaniu i jednostopniowej filtracji. Pobór wody odbywa si z 6 studni ujciowych (pracujcych naprzemiennie) pompami głbinowymi I, które tłocz wod do komory napowietrzania otwartego. Woda po napowietrzeniu, odgazowaniu i przetrzymaniu w komorze reakcji, odprowadzana jest grawitacyjnie do hali filtrów, gdzie poddana jest jednostopniowej filtracji cinieniowej. Proces filtracji realizowany jest na 5 filtrach cinieniowych o rednicy Dn = 3,0 m. Po filtrach woda kierowana jest do zbiornika wody czystej o poj. V = 1000 m 3, skd za pomoc pomp sieciowych II tłoczona jest do sieci miejskiej i zbiornika wieowego o obj. V = 547 m 3. Płukanie filtrów prowadzone jest wod czyst z sieci miejskiej oraz powietrzem. Popłuczyny odprowadzane s poprzez odstojnika wód popłucznych do rzeki Bóbr. Istniejcy układ konstrukcyjny:

51 51 1. Ujcie wody składajce si z 6 czynnych studni ujciowych, w których zamontowane s pompy głbinowe typ GCA7.03 o mocy 18,5 kw 2. Budynek napowietrzalni, w którym zlokalizowane s nastpujce urzdzenia technologiczne: układ napowietrzania otwartego, składajcy si z 8 dysz białostockich i krgów betonowych φ1,0 m (pod kad dysz). dwie komory reakcji o poj. V = ok. 125 m3 kada. 3. Hala filtrów, w której zlokalizowane s nastpujce urzdzenia technologiczne: 5 filtrów pionowych o rednicy φ3000 mm i powierzchni czynnej 7,0 m 2. Złoe filtracyjne wirowe. 4. Budynek technologiczny, w którym zlokalizowana jest chlorownia. 5. Budynek pompowni II, w którym zlokalizowane s nastpujce urzdzenia technologiczne: Dwie dmuchawy do płukania filtrów o nastpujcych parametrach: Q=10,9 m 3 /min, H=10m H 2 O, N=30 kw. pompy sieciowe II poziome, Leszczyskiej Fabryki Pomp wydajno: [m 3 /h], ilo sztuk: 3+1r wysoko podnoszenia: [m], moc silnika pojedynczej pompy: 55 [kw]. 6. Zbiornik wyrównawczy wody czystej o pojemnoci 1000 m3. 7. Zbiornik wieowy o poj. czynnej V = 547 m3. 8. Odstojnik popłuczyn o poj. V = 66 m3. Wymiary: szeroko: długo: głboko: 4,1 m 11,4 m 2,2 m pojemno czci wynosi V = 58 [m 3 ] 9. Kanały i rurocigi technologiczne: rurocigi i kanały midzyobiektowe instalacje technologiczne wewntrz budynków instalacje technologiczne w zbiorniku wyrównawczym Ujcie wód gruntowych Ujcie wód podziemnych stanowi osiem studni wierconych oznaczonych numerami S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 o głbokoci m. Studnie zlokalizowanych s wraz ze Stacj Uzdatniania Wody na dz. nr: 2481 w aganiu. W chwili obecnej studnie S3, S5 zostały wyłczone z eksploatacji. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujcia wynosz Q = 950 m 3 /h.

52 52 agaskie Wodocigi i Kanalizacje sp. z o.o. posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne (decyzj nr ROiB.II-6223-/42-21/06 z dnia r.) na pobór wód podziemnych w iloci Q max h = 499 m 3 /h i Q r.d. = m 3 /d. Oceny jakoci wody surowej dokonano na podstawie bada fizykochemicznych wody surowej i obserwacji prowadzonych w trakcie eksploatacji istniejcych urzdze. Wod ujmowan ze studni charakteryzuje lekko kwany odczyn (ph = 5,9-6,8) oraz ponadnormatywne iloci zwizków elaza i mangany wynoszce odpowiednio 0,399-0,76 mg Fe/dm3 i 0,082-0,117 mg Mn/dm3. Pod wzgldem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze. Poniej przedstawiono wyniki bada fizykochemicznych wody surowej. Wskanik Jednostka Data poboru próbek Warto dopuszcz. Odczyn ph 6,6 6,8 6,8 6,1 6,7 6,5-9,5 Mtno NTU 0,9 <0,5 31 0,5 0,5 1 Barwa mg Pt /dm <5 5 Akcept. Zapach TON 1(Akcept.) 1(Akcept.) 1(Akcept.) 1(Akcept.) 1(Akcept.) Akcept. Zasadowo mval/dm 3 ogólna 0, Twardo ogólna mg CaCO 3 /dm Amoniak mg NH 4 /dm 3 <0,001 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 0,5 Azotyny mg NO 2 /dm 3 0,013 - <0, ,5 Azotany mg NO 2 /dm 3 2,13-1, Chlorki mg Cl /dm ,9 8,0-7,2 250 Siarczany elazo ogólne Mangan mg SO 4 /dm mg Fe /dm 3 0,76 0,399 0,504-0,354 0,2 mg Mn 3 0,082-0, ,05 /dm 1.8 WARUNKI DO ZAPROJEKTOWANIA MODERNIZACJI SUW Warunki do zaprojektowania modernizacji SUW okrelił Inwestor/Uytkownik W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu. 1.9 PODSTAWA WYMIAROWANIA OBIEKTÓW I URZDZE Wydajno układu technologicznego stacji uzdatniania okrelona została przez Inwestora na poziomie Q h = ,0 m 3 /h oraz Q max d = 6500 m 3 /h. Do oblicze przepustowoci urzdze stacji uzdatniania przyjto Q h = 385,0 m 3 /h. Parametry pompowni II okrelone zostały przez Inwestora i wynosz: Q max.h = 650,0 m 3 /h, H = 5,5 bar

53 WARUNKI GRUNTOWO WODNE Warunki gruntowo-wodne zostały opracowane w oparciu o dokumentacj geotechniczn: DOKUMENTACJA BADANIA PODŁOA GRUNTOWEGO USTALAJCA WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA WODOCIGOWEGO. Wykonan przez GeoJust s.c., pl. Powstaców lskich 8/1, Wrocław Zakres przeprowadzonych prac i bada Przed przystpieniem do geotechnicznych bada polowych zapoznano si z planem zagospodarowania terenu oraz informacj o załoeniach konstrukcyjnych obiektu. Przeanalizowano istniejce materiały archiwalne i przeprowadzono wizj terenu. Załoono, e podłoe zostanie rozpoznane w 3 punktach do głbokoci 6,0 m, rozmieszczonych po obwodzie zbiornika. Szczegółow lokalizacj otworów okrelono podczas wizji terenu, z uwzgldnieniem istniejcego zagospodarowania terenu i przebiegu uzbrojenia podziemnego. Badania polowe przeprowadzono w dniu 28 sierpnia 2013 r. Punkty badawcze wytyczono w terenie metod domiarów prostoktnych nawizanych do istniejcych szczegółów terenowych, w oparciu o map zasadnicz. Rzdne otworów obliczono z interpolacji punktów wysokociowych zaznaczonych na mapie. Lokalizacj punktów badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1). Zgodnie z załoeniami wykonano łcznie 18,0 mb wierce geotechnicznych za pomoc wiertnicy hydraulicznej typu WH na podwoziu samochodowym, widrami spiralnymi o rednicy 110 mm. W trakcie wykonywania otworów na bieco prowadzono badania makroskopowe gruntów w celu ich opisu i klasyfikacji oraz obserwacje hydrogeologiczne zmierzajce do ustalenia poziomu wody gruntowej. Ze wszystkich otworów pobrano próbki gruntu kategorii C wg PN-EN [4], do dalszych bada laboratoryjnych. W otworze nr 3 zbadano stopie zagszczenia gruntów gruboziarnistych (niespoistych) sond dynamiczn lekk (DPL). Procedur badania oraz interpretacj wyników prowadzono w oparciu o wytyczne norm i literatury fachowej. Ze wzgldu na rozlu nienie gruntu w dnie otworu nie interpretowano pierwszych 10 cm sondowania Charakterystyka warunków geotechnicznych- Planowana inwestycja zlokalizowana bdzie w obrbie plejstoceskiego tarasu nadzalewowego, charakteryzujcego si jednorodn budow geologiczn. Warstwy geologiczne w omawianym rejonie s cigłe, a ich układ jest zbliony do poziomego. Przewiduje si, e poniej projektowanego poziomu posadowienia (ok. 3,5 m p.p.t) bd wystpowa grunty none o dobrych parametrach geotechnicznych. Podczas wizji terenu nie stwierdzono oznak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Woda gruntowa wystpuje znacznie poniej zakładanego poziomu posadowienia. Ze wzgldu na rodzaj i wielko projektowanego obiektu, do prawidłowego zaprojektowania posadowienia wymagana jest ilociowa i jakociowa analiza danych geotechnicznych. Proponuje si zaliczenie inwestycji do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podział gruntów na warstwy geotechniczne: W a r s t w a O Grunty niskoorganiczne - humus, barwy brzowej. Wystpuj na całej powierzchni badanego terenu, tworzc cigł warstw o miszoci od 0,3 do 0,4 m. Grunty organogeniczne nie nadaj si do bezporedniego posadawiania.

54 54 W a r s t w a I3 Plejstoceskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych rzeki Bóbr - piaski drobne barwy jasnoółtej i jasnoszarej, wilgotne. Stan gruntu okrelono na podstawie obserwacji postpu wiercenia oraz bada sond dynamiczn na zagszczony na granicy redniozagszczonego i zagszczony, od ID=65% do ID=78%. Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrów geotechnicznych przyjto uredniony stopie zagszczenia ID=70%. Piaski warstwy I3 wystpuj w przelocie od 2,2 2,6 m do 3,6 4,5 m. W a r s t w a II3 Plejstoceskie osady rzeczne tarasów nadzalewowych rzeki Bóbr - piaski rednie z domieszk wiru, miejscami przewarstwione pospółk, barwy ółtej i szaroółtej, suche i wilgotne. Stan gruntu okrelono na podstawie obserwacji postpu wiercenia oraz bada sond dynamiczn na zagszczony i zagszczony na granicy redniozagszczonego, od ID=65% do ID>80%. Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrów geotechnicznych przyjto uredniony stopie zagszczenia ID=70%. Piaski warstwy II3 wystpuj bezporednio pod humusem, do głbokoci 2,2 2,6 m oraz poniej głbokoci 3, Wnioski i zalecenia. Podłoe w miejscu projektowanej inwestycji jest uwarstwione i charakteryzuje si prost budow geologiczn. Pod humusem wystpuj wzajemnie przewarstwiajce si, plejstoceskie piaski drobne i rednie z domieszk wirów, w stanie redniozagszczonym na granicy zagszczonego i zagszczonym. Grunty rodzime z wyjtkiem humusu stanowi none podłoe budowlane. Do osignitej głbokoci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystpowania wody gruntowej. Warunki gruntowo wodne s korzystne do posadawiania projektowanego zbiornika. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI Przedmiotem Inwestycji jest Budowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w aganiu wraz z infrastruktur towarzyszc. Inwestycja realizowana jest na cele mieszkaniowe m. agaia. W zakres realizowanego zadania wchodzi: 1. Budowa budynku dozowni wraz z urzdzeniami i instalacj technologiczn, 2. Budowa zbiornika wody czystej o poj. V = 1000 m 3, 3. Budowa urzdze i instalacji technologicznych w istniejcych budynkach pompowni II, hali filtrów i napowietrzalni, 4. Budowa infrastruktury technicznej w postaci: rurocigów i kanałów midzyobiektowych, kabli elektrycznych (zasilajcych i sterowniczych), fundamentu pod agregat prdotwórczy, dróg wewntrznych, ogrodzenia terenu,

55 55 przyłcza wodocigowego i kanalizacyjnego, bezodpływowego podziemnego zbiornika cieków z dozowni (szambo), 5. Remont obiektów istniejcych, w tym: budynku technologicznego, budynku pompowni II, hali filtrów, budynku napowietrzalni, budynku studni ujciowych S1 i S2, zbiornika wody czystej, wiey cinie, obudowy studni S4. Zadaniem stacji Uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody, o jakoci odpowiadajcej Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 z pón. zmianami. Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany brany/ Architektonicznej Konstrukcyjnej Technologicznej i instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, Instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., ogrzewania i wentylacji Elektrycznej i AKPiA Drogowej 2.2 ISTNIEJCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejce zagospodarowanie SUW połoona jest na dwóch działkach przy ul. Dworcowej. Działki maj kształt nieregularny, teren działek jest zrónicowany pod wzgldem wysokoci. Na terenie działki nr 2481 znajduj si nastpujce obiekty: budynek technologiczny, budynek Agregatorowi, budynek hali filtrów, budynek pompowni II zbiorniki retencyjny wody o pojemnoci 1000 m 3, podziemny odstojnik popłuczyn, budynki studni ujeciowych S1 i S2. na terenie działki zlokalizowane jest równie ujcie wód gruntowych 10 studni ujciowych, w tym sze studni czynnych i cztery wyłczone z eksploatacji.

56 56 teren jest ogrodzony z siatki na słupkach betonowych. Na terenie działki nr 2587 znajduj si obiekty: Budynek napowietrzalni, Zbiornik wieowy. Teren jest zagospodarowany, ogrodzony siatk mocowan do betonowych słupków. Teren wokół budynków SUW jest utwardzony, wykoczony kostk betonow. Teren obsiany traw. Owietlenie na terenie działki lampy typu ulicznego oraz oprawy zamocowane do elewacji budynków. 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE Zakres prac budowlanych: - na terenie działki nr 2587 projektuje si: przybudówk o kubaturze 400,60 m 3 wymiarach A x B = 5,69 x 13,94 m. Wysoko budynku w okapie +4,29m. W projektowanej przybudówce znajdowa si bdzie dozowania. drog wewntrzn wykonan z kostki betonowej o powierzchni 128,5 m 2. - na terenie działki nr 2841 projektuje si: zbiornik wody czystej o poj. V = 1000 m 3 i powierzchni 206,0 m 2, fundament pod agregat prdotwórczy o pow. 6,3 m 2. drog wewntrzn wykonan z kostki betonowej o powierzchni 200 m 2. wykonanie nowego ogrodzenia terenu Układ komunikacyjny Projektowane powierzchnie drogowe zostan rozbudowane w taki sposób by zapewni dojazd do proj. bram i bd dowizane do istniejcego układu komunikacyjnego. Pow. proj. uzupełnie nawierzchni drogowych wyn. ~328,5 m Ogrodzenie Długo projektowanego ogrodzenia wyn. 371 m, w tym automatyczna brama przesuwna o szer. 4,0 m i rczna brama dwuskrzydłowa szer. 4,0 m z furtk szer. 0,9 m Projektowane ogrodzenie Proponuje si zastosowanie ogrodzenia systemowego, panelowego, z siatki z poziomymi profilowaniami usztywniajcymi (rednica drutów min.5mm), zakoczone jednostronnie ostrymi kocówkami drutów (umieszczonymi na górze ogrodzenia) siatka mocowana do słupków stalowych: wys. ogrodzenia 2,0 m rozstaw osiowy słupków co ~2,5 m, słupki osadzone w fundamentach betonowych (C16/20) o przekroju dostosowanym do przyjtego ogrodzenia, głboko posadowienia 0,8 m, panele ogrodzeniowe z siatki malowane proszkowo na kolor ciemnozielony.

57 57 Panel Wypukły jest to panel ogrodzeniowy o kształcie półokrgłym wygitym do góry. Wykonany on jest w całoci z drutu stalowego o rednicy 4.0mm lub 5.0mm. Posiada oczko o wymiarze 50 x 200 lub 75 x 200 i w zalenoci od wysokoci, po kilka przegi wzmacniajcych. W systemie montaowym zastosowano słupek okrgły Fi 48 x 2, zakoczony kul ozdobn Brama przesuwna Brama przesuwna, wyposaona standardowo, szt.1. wys. bramy 2.0 m, szer. wjazdu min. 4.0 m, elementy bramy stalowe, malowane proszkowo na kolor ciemnozielony, wypełnienie powierzchni bramy z profili stalowych pionowych, zdalnie otwierana, (awaryjne otwieranie rczne), skrzydło bramy przesuwane w szynie (prowadnicy) zabetonowanej w fundamencie, Brama dwuskrzydłowa z furtk Brama dwuskrzydłowa, wyposaona standardowo, szt.1. wys. bramy 2,0 m, szer. wjazdu min. 4.0 m, elementy bramy stalowe, malowane proszkowo na kolor ciemnozielony, wypełnienie powierzchni bramy z profili stalowych pionowych, otwieranie rczne, Furtka jednoskrzydłowa, systemowa, szer. wejcia 0,9 m, szt.1- prawa. wys. furtki 2.0 m, konstrukcja z elementów stalowych, wypełnienie powierzchni z profili stalowych pionowych, zamykana rcznie, wyposaona w zamek i blokady górn i doln, Ziele Tereny zielone, naley rekultywowa poprzez nawiezienie ziemi (humus) i ukształtowanie spadków, uzupełnienie rolinnoci i obsianie trawników. Prace budowlane w ssiedztwie istniejcych drzew i krzewów naley prowadzi w taki sposób, aby zapobiec ich ewentualnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu. Pnie drzew powinny by zabezpieczone otulin z desek, matami słomianymi lub potrójn warstw geowłókniny (wysoko nie mniej ni 150cm, dolna cz desek powinna opiera si na podłou, oszalowanie opasane drutem bd tam co 40-60cm (min. 3 razy), a deski cile przylega do pnia, Zabezpieczenie koron drzew przez podwizanie gałzi naraonych na uszkodzenia, ew. wykonanie dodatkowych osłon lub ci redukujcych rozmiary korony zgodnie z normami obowizujcymi w pielgnacji drzew

58 58 W obrbie systemu korzeniowego prace powinny by wykonywane przy uyciu sprztu lekkiego lub rcznie, w taki sposób aby ograniczy do minimum uszkodzenia systemu korzeniowego rolin Strefa ochrony konserwatorskiej Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta aga i zespołu urbanistyczno krajobrazowego agania, objtych ochron prawn na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerami 70 i 2169 oraz ich otoczenia. Wszystkie prace naley prowadzi zgodnie z decyzj Miejskiego Konserwatora Zabytków w aganiu Obszary terenu górniczego Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w terenie nienaraonym na szkody górnicze Zagroenie dla rodowiska oraz higieny i zdrowia Uwagi Inwestycja nie przewiduje adnych zagroe dla rodowiska oraz higieny i zdrowia uytkowników projektowanych robót budowlanych i ich otoczenia. Projektowana Inwestycja nie bdzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i rodowisko naturalne pod wzgldem iloci, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszcze płynnych, stałych i gazowych, emisji d wików i wibracji, zakłóce elektrycznych, promieniowania i innych uciliwoci. W zakresie ochrony planowana budowa nie kwalifikuje si do przedsiwzi mogcych potencjalnie oddziaływa na rodowisko w rozumieniu Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U. Nr213, poz ze zmianami). Teren planowanej Inwestycji nie jest połoony na obszarze bezporednio wchodzcym w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura Projektant uznaje moliwo odstpstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie bdcych zmianami istotnymi i nie skutkujcych powstaniem niezgodnoci z prawem budowlanym, a w szczególnoci z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Zastosowanie materiału lub wyrobu uywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właciwego Pastwowego Inspektora Sanitarnego ROZPORZNDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi. W zwizku z powyszym przed wbudowaniem materiałów i urzdze majcych bezporedni kontakt z wod pitn naley uzyska ww. ocen Pastwowego Inspektora Sanitarnego.

PROJEKT WYKONAWCZY CZ ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY CZ ARCHITEKTONICZNA uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 PROJEKT WYKONAWCZY CZ ARCHITEKTONICZNA NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Modernizacja Stacji

Bardziej szczegółowo

SUW aga - Projekt Wykonawczy cz. konstrukcyjna zbiornik wody czystej, fundamenty pod urzdzenia SPIS TRECI

SUW aga - Projekt Wykonawczy cz. konstrukcyjna zbiornik wody czystej, fundamenty pod urzdzenia SPIS TRECI SUW aga - Projekt Wykonawczy cz. konstrukcyjna zbiornik wody czystej, fundamenty pod urzdzenia 2 SPIS TRECI 1 CZ OGÓLNA... 4 1.1 INWESTOR I UYTKOWNIK.... 4 1.2 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA... 4

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU P R A C O W N I A P R O J E K T O W A m g r i n. a r c h i t e k t 45-372 OPOLE, ul. A. Konego 70, tel. 54 12 359, fax. 54 12 365 METRYKA PROJEKTU Obiekt: Temat: HALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO V. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO 1. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE. Umowa pomidzy Inwestorem: Miejsk Dyrekcj Inwestycji w Suwałkach, z siedzib 16-400

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088 Jednostka projektowa BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. w. Faustyny 70, 35-330 Rzeszów, tel.: 0 608 358 229 Inwestor Centrum Medyczne w Łacucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łacut Temat Budynek

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o Wrocław, ul. Opolska lok. 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o Wrocław, ul. Opolska lok. 1 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1 Znak rej.: Inwestor: W28-8/2013 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TRECI SPIS RYSUNKÓW SPIS TRECI 2 1 Cz ogólna 3 1.1 Inwestor i uytkownik. 3 1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania 3 1.3 Nazwa i połoenie inwestycji. 3 1.4 Przedmiot opracowania 3 1.5 Warunki gruntowo-wodne 4 1.5.1 Warunki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

!"#$%&!'(""#')*+,"%(&+$"#-&.(/0123

!#$%&!'(#')*+,%(&+$#-&.(/0123 !"#$%&!'(""#')*+,"%(&+$"#-&.(/0123! 4 "#$%&'(' %$,&!5*,* )** -%6+7 )"$+ %$,&!5*,* )"$,,,&!"()+(&8"&+.." )"$-,! 1 1.0. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Gmina ukowo, powiat kartuski ul. Gdaska 52, 83-330 ukowo

Bardziej szczegółowo

Funkcja Imi i nazwisko Podpis

Funkcja Imi i nazwisko Podpis Inwestor: Gmina Mikinia Adres: Gmina Mikinia, ul. T. Kociuszki 41, 55-330 Mikinia Tytuł opracowania: DOKUMENTACJA UPROSZCZONA na remont chodnika stanowicego dojcie Brana: drogowa Obiekt: Chodnik stanowicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 8 OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 1. Dane powierzchniowe i kubaturowe Powierzchnia zabudowy : 662,0 m2 Kubatura : 3.406,0

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew Obiekt połoony na działkach nr: 776

PROJEKT UPROSZCZONY. Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew Obiekt połoony na działkach nr: 776 Egz. Nr PROJEKT UPROSZCZONY Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew. 776 Obiekt połoony na działkach nr: 776 BRANA - DROGOWA INWESTOR - Gminna Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. WÓYCICKIEGO 14 Dz. Nr ew: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 w obrbie 7-13-07, dzielnica Bielany INWESTOR Miasto Stoeczne

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU

Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058) 676-02-87 Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W PRZETOCZYNIE Adres: ul. Pomorska 14, Przetoczyno Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ PROJEKT BUDOWLANY Elektryczna STADIUM DOKUMENTACJI BRANA UMOWA NR POZ. UMOWY ZAMAWIAJCY: INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI Budynek Stray Poarnej pomieszczenia Urzdu Gminy -poddasze INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO 1. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE. Umowa pomidzy Inwestorem: Miejsk Dyrekcj Inwestycji w Suwałkach, z siedzib 16-400

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 562,563 Obiekt: Projekt budowlany budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Koziebrody

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA M.K.S. ISKRA W PSZCZYNIE PRZY UL. ks. bpa BOGEDAINA 22 PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA M.K.S. ISKRA W PSZCZYNIE PRZY UL. ks. bpa BOGEDAINA 22 PROJEKT ZAMIENNY KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3 tel. Fax (0-32) 236-01-61 tel. kom. 792-041-270 majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler 90-629 ÓDZ, ul Lipowa 26/2 tel./fax. /o-42/ 636-46-70 jkepler@interia.pl V. PROJEKT ALTANY Adres obiektu : PI TEK dz nr 855, 879, 853/4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy szkole podstawowej w Łaziskach Górnych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy szkole podstawowej w Łaziskach Górnych BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. Szczytno gm. Kampinos

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. Szczytno gm. Kampinos 1 MC&BUD inż.stefan Maciejak PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 96-100 SKIERNIEWICE ul. WYSPIAŃSKIEGO 17 tel/fax..046/ 832-91-01 kom. 507 048 215 e- mall: mcbud-maciejak@wp.pl MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45-111 Opole ul.domowa 1. Biuro Projektowe "PROFIL" in.sebastian Raudzis

PRZEDMIAR ROBÓT. 45-111 Opole ul.domowa 1. Biuro Projektowe PROFIL in.sebastian Raudzis Biuro Projektowe "PROFIL" in.sebastian Raudzis 45-111 Opole ul.domowa 1 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Zasilanie 4. Tablica TP 5. Instalacja owietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz. 6. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo