Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska Ostrów Wielkopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski"

Transkrypt

1 Umowa nr MZO/TI/2012/4 zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiêdzy zwanym dalej "Wykonawc¹ reprezentowanym przez: a Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska Ostrów Wielkopolski zwanym dalej "Zamawiaj¹cym reprezentowanym przez: a)andrzeja Strykowskiego -Prezesa Zarz¹du b)rafaùa Pietrzykowskiego Czùonka Zarz¹du 1 1. W wyniku postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), zakoñczonego wyborem zùo onej przez Wykonawcê oferty, Wykonawca zobowi¹zuje siê do wykonania: a) ochrony terenów, pomieszczeñ u ytkowych i mienia znajduj¹cego siê w dyspozycji Zamawiaj¹cego przy ul przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. b) ochrony, w sytuacjach szczególnego zagro enia dla mienia oraz ycia i zdrowia pracowników Zamawiaj¹cego przebywaj¹cych na terenie, o którym mowa w ust. 1. pkt a. 2. Za sytuacje szczególnego zagro enia uznaje siê w szczególnoœci: 1

2 a) rabunek lub próba rabunku w obiekcie chronionym, b) wybuch lub zagro enie wybuchem w obiekcie chronionym, c) terroryzm, d) po ar w miejscu chronionego obiektu i inne zdarzenia losowe, e) kradzie z wùamaniem. f) wtargniêcie osób nie uprawnionych g) rozbój 3. Termin realizacji umowy: od dnia..od godz..... do dnia do godz.. 2 l. Wykonawca wykonywaã bêdzie czynnoœci ochronne w ramach uprawnieñ posiadanych przez pracowników ochrony. 2. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z nale yt¹ starannoœci¹ wymagana od profesjonalisty oraz zgodnie z przepisami prawa obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie. 3. Wykonawca jest zobowi¹zany do œcisùego wspóùdziaùania z pracownikami Zamawiaj¹cego. 4.Wykonawca oœwiadcza, e usùuga, o której mowa w ust. 1 œwiadczona bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej kwestii przepisami, a szczególnie w oparciu o ustawê z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, a tak e przepisami wewnêtrznymi Zamawiaj¹cego Integraln¹ czêœci¹ umowy jest: a) Oferta Wykonawcy i SIWZ b) Instrukcja dla pracowników sprawuj¹cych nadzór nad magazynem odpadów medycznych na zmianach nie produkcyjnych i w dni wolne od pracy. 2. Wykonawca zobowi¹zuje siê do przestrzegania Instrukcji o której mowa w ust. 1 pkt b. 3. Wykonawca oœwiadcza, e legitymuje siê uprawnieniami do wykonania zleconych usùug wedùug niniejszej umowy Koncesja... Kserokopia koncesji stanowi zaù¹cznik nr... do umowy. l. Pracownicy ochraniaj¹cy obiekt podlegaj¹ bezpoœrednio Wykonawcy i tylko od niego mog¹ otrzymywaã polecenia. 2.Pracownicy ochrony peùni¹ sùu bê w mundurach z emblematami agencji (Wykonawcy). 3.Pracownicy ochrony posiadaj¹ wùasne œrodki ù¹cznoœci niezale ne od ù¹cznoœci telefonicznej Zamawiaj¹cego: w tym sùu bowy telefon komórkowy z numerem do wiadomoœci czùonków zarz¹du i pracowników uprawnionych Zamawiaj¹cego. 4 2

3 4. Do zadañ pracowników ochrony nale eã bêdzie w szczególnoœci: a) dozorowanie obiektów przez patrole interwencyjne, b) podejmowanie dziaùañ interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakùóceñ porz¹dku wùasnymi grupami interwencyjnymi - czas przyjazdu do 5 minut od wezwania telefonicznego, nr telefonu alarmowego (o ile nie wyst¹pi¹ przeszkody wydùu aj¹ce, np. blokada drogi w zwi¹zku z wypadkiem, po arem, wybuchem, itp.) tak e na wezwanie Zamawiaj¹cego i stosownych organów, c) ochrona obiektów przed wtargniêciem, rabunkiem, zagro eniem wybuchu, napadem, kradzie ¹, rozbojem, zniszczeniem, po arem i innymi zdarzeniami losowymi, d) obserwacja osób, których zachowanie mo e wskazywaã na dokonanie przestêpstwa (wtargniêcie, atak na personel, uszkodzenie instalacji, wzniecenie ognia, podùo enie ùadunku wybuchowego), e) w okreœlonych sytuacjach pracownicy ochrony podejmuj¹ dziaùanie w strefie peryferyjnej (tj. w okolicy) chronionego obiektu. 5. W przypadku usiùowania lub popeùnienia przestêpstwa przeciwko mieniu b¹dê osobom okreœlonym w l ust. l pracownik ochrony jest obowi¹zany postêpowaã zgodnie z zasadami stanu wy szej koniecznoœci i obrony koniecznej oraz zgodnie z przepisami stanowi¹cymi o mo liwoœci u ycia broni celem przeciwdziaùania popeùnieniu przestêpstwa okreœlonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.z 2005r., Nr 145, poz ze zm.) Pracownicy ochrony zobowi¹zani s¹ przejœã przeszkolenie przeciwpo arowe oraz awaryjne uwalniania osób z windy. 2. Na wykonawcy ci¹ y pisemny obowi¹zek poinformowania Zamawiaj¹cego o ka dym zamiarze dokonania zmian w obsadzie pracowników Wykonawcy. Informacja ta zawiera dane personalne osób, winna dotrzeã do Zamawiaj¹cego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zamierzonych zmian. 3. Wykonawca oœwiadcza, i zapoznaù siê z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania. 4. Wykonawca oœwiadcza, i zapoznaù siê ze stanem zabezpieczenia obiektów, którego nie wnosi adnych uwag. 6 Ochrona, o której mowa w 1 ust. 1 pkt. a i b bêdzie zapewniona: 1. caùodobowo posterunek ulica Staroprzygodzka, w tym obiekty sortowni objête systemem SATEL INTEGRA 32- Wykonawca dostarczy moduù stacji monitorowania wspóùpracuj¹cy z tym systemem alarmowym, umo liwiaj¹cy skuteczne uruchomienie grupy interwencyjnej. 2. oraz na ka de wezwanie zamawiaj¹cego upowa nieni: a. Skùadowisko odpadów i tereny ulica Staroprzygodzka Jarosùaw Warczygùowa tel 062/ kom b. wynagrodzenie za dodatkow¹ usùugê ochrony w tym wezwanie grupy interwencyjnej okreœla 11 ust. 2 umowy c. dodatkowy czas pracy wpisuje wykonawca do ksi¹ ki dy urów 3

4 7 1. Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do zapewnienia pracownikom wykonawcy warunków socjalno-bytowych w stopniu i zakresie niezbêdnym do prowadzenia umownej dziaùalnoœci. 2. Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania w nale ytym porz¹dku udostêpnione pomieszczenia socjalno-bytowe. 8 W sytuacji szczególnego zagro enia Wykonawca powiadomi o nim natychmiast, wszelkimi dostêpnymi œrodkami, osoby wskazane przez Zamawiaj¹cego oraz stosowne organa. Pracownikiem odpowiedzialnym za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœã materialn¹ za szkody wyrz¹dzone przez osoby, którym powierzyù obowi¹zki okreœlone w 1 w niewykonaniu lub nienale ytym wykonania tych obowi¹zków przez Wykonawcê. 2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiaj¹cego, b¹dê w mieniu oddanym do dyspozycji wykonawcy, obowi¹zek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w peùnej wysokoœci, o ile jest ona nastêpstwem niewykonania lub nienale ytego wykonania tych obowi¹zków przez wykonawcê. 3. Wykonawca posiada polisê ubezpieczeniow¹ obejmuj¹c¹ dziaùalnoœã w zakresie OC od dziaùalnoœci gospodarczej przedmiotu niniejszej umowy seria. 4. Wykonawca oœwiadcza, i on i jego pracownicy s¹ ubezpieczeni od OC w zakresie prowadzonej dziaùalnoœci gospodarczej. Wykonawca zobowi¹zuje siê do posiadania przez caùy okres obowi¹zywania umowy ubezpieczenia OC o wartoœci sumy ubezpieczenia nie ni szej ni zù. Kopia polisy stanowi zaù¹cznik nr 4 do niniejszej umowy. 10 Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje powziête przy wykonywaniu umowy, zwi¹zane z ochron¹ mienia Zamawiaj¹cego, w szczególnoœci zaœ dotycz¹ce rozkùadu pomieszczeñ, systemu zabezpieczeñ i innych informacji Strony zgodnie ustalaj¹ ù¹czn¹ wartoœã umowy na kwotê.. netto + VAT w wysokoœci stawki obowi¹zuj¹cej w dniu wystawienia faktury. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy w zwi¹zku z 6 pkt 2 ppkt c i b za godzinê pracy pracownika ochrony ustala siê na kwotê.. netto + VAT w wysokoœci stawki obowi¹zuj¹cej w dniu wystawienia faktury. 4

5 3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 2 wynika ze œredniej stawki miesiêcznej wynagrodzenia okreœlonego w ust.1 przy zastosowaniu iloœci roboczogodzin w miesi¹cu. 4. Wykonawca oœwiadcza, e jest/ nie jest* Zakùadem Pracy Chronionej na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spoùecznej osób niepeùnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) Wykonawca zobowi¹zuje siê do 15 go nastêpnego miesi¹ca przekazaã informacjê o kwocie obni ki na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeùnosprawnych, zgodnie z art. 22 Ustawy. 5. Wykonawca zobowi¹zuje siê utrzymywaã zadeklarowany w ofercie odpis PFRON w wysokoœci.. przez caùy okres trwania umowy. 6. W przypadku nie dotrzymania zadeklarowanej w ofercie wysokoœci kwoty odpisu, Wykonawca upowa nia Zamawiaj¹cego do naliczenia kary umownej w wysokoœci nie zrealizowanej kwoty obni ki na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeùnosprawnych - dopuszcza siê naliczenie tej kwoty w okresie trzymiesiêcznym, a ponadto Zamawiaj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy i naliczenia kar z tego tytuùu w wysokoœci okreœlonej w 13 pkt 1 ppkt a Wynagrodzenie przysùuguj¹ce Wykonawcy bêdzie pùatne za miesi¹c poprzedni przelewem na jego rachunek w banku w terminie 21dni od daty otrzymania faktury przez zamawiaj¹cego. 2. Podstaw¹ wystawienia faktury s¹ wpisy do prowadzonej przez Wykonawcê ksi¹ ki dy urów, potwierdzane codziennymi wpisami jego upowa nionych pracowników. 3. Za termin zapùaty uznaje siê dzieñ, w którym zamawiaj¹c poleciù swemu bankowi przelaã na wskazane w ust. 2 konto kwotê wynikaj¹c¹ z prawidùowo wystawionej faktury Wykonawca zobowi¹zuje siê zapùaciã Zamawiaj¹cemu kary umowne w wysokoœci: a) 10% ù¹cznej wartoœci przedmiotu zamówienia, w przypadku rozwi¹zania umowy z powodu okolicznoœci le ¹cych po stronie wykonawcy, b) 0,5% ceny wynagrodzenia, o którym mowa w 11 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy w danym dniu. 2. Postanowienia ust. 1 nie wyù¹czaj¹ prawa zamawiaj¹cego do dochodzenia od wykonawcy odszkodowania uzupeùniaj¹cego na zasadach ogólnych, je eli wartoœã powstaùej szkody przekroczy wysokoœã kar umownych Zmiany niniejszej umowy wymagaj¹ dla swej wa noœci formy pisemnej pod rygorem niewa noœci. 2. Zakazuje siê zmian postanowieñ zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 5

6 postanowieñ do umowy, niekorzystnych dla Zamawiaj¹cego chyba, e koniecznoœã wprowadzania takich zmian wynika z okolicznoœci, których nie mo na byùo przewidzieã w chwili zawarcia umowy 15 W razie wyst¹pienia istotnej zmiany okolicznoœci powoduj¹cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na byùo przewidzieã w chwili zawarcia umowy, zamawiaj¹cy mo e odst¹piã od umowy w terminie miesi¹ca od powziêcia wiadomoœci o powy szych okolicznoœciach. W takim wypadku wykonawca mo e ¹daã jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytuùu wykonania czêœci umowy i nie mo e ¹daã odszkodowania uzupeùniaj¹cego na zasadach ogólnych Ka dej ze stron przysùuguje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiaj¹cy ma prawo rozwi¹zaã umowê bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku ra ¹cego naruszenia postanowieñ niniejszej umowy przez Wykonawcê a w szczególnoœci: a) Dopuszczenia ra ¹cego naruszenia postanowieñ niniejszej umowy, w szczególnoœci aktów normatywnych reguluj¹cych wykonywanie usùugi; b) Utraty uprawnieñ niezbêdnych do wykonywania usùugi przez Wykonawcê; c) Stwierdzenia nieprawidùowoœci i nierzetelnoœci w wykonywaniu usùugi bêd¹cej przedmiotem umowy. d) Utraty statusu Zakùadu Pracy Chronionej Spory powstaùe na tle realizacji niniejszej umowy bêd¹ rozstrzygane przez wùaœciwy s¹d powszechny. 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 18 Umowê sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 1 dla ka dej ze stron. Zamawiaj¹cy Wykonawca *niewùaœciwe skreœliã 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 Nowy S¹cz 13.08.2009r. Wszyscy zainteresowani udziaùem w postêpowaniu nr ZP/PN/01/2009/JRP Dotyczy: postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, zwanych dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 Strona 1/62 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Egzemplarz nr: Obowi¹zuje od dnia: 01.10.2011 Imiê i

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Zdrowie & Harmonia Ubezpieczenie zdrowotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo