ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09"

Transkrypt

1 ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 Nowy S¹cz r. Wszyscy zainteresowani udziaùem w postêpowaniu nr ZP/PN/01/2009/JRP Dotyczy: postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie i obsùuga dùugoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsiêwziêcia pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-œciekowej Miasta Nowego S¹cza wraz z przylegùymi terenami gmin s¹siednich oraz prowadzenie rachunku bie ¹cego Spóùki S¹deckie Wodoci¹gi i udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym. Zamawiaj¹cy - Spóùka S¹deckie Wodoci¹gi, Nowy S¹cz, ul. Wincentego Pola 22, dziaùaj¹c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz z póên. zm.) dalej zwan¹ ustaw¹, przesyùa otrzymane pytania do treœci SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi. 1. Z zapisu pkt 29 czêœci III SIWZ wynika, e wnioskowany kredyt obrotowy ma byã kredytem o charakterze odnawialnym. Úwiadczy o tym zapis ostatniego zdania tego punktu dotycz¹cy wygaszenia zadùu enia kredytowego poprzez zwrot podatku VAT, który bêdzie przekazywany bezpoœrednio na rachunek Wykonawcy. Treœã punktu 29 jest sprzeczny z pkt 4 XVIII czêœci SIWZ istotnych warunków umownych, w którym to Zamawiaj¹cy zawarù zapis o uruchomieniu linii kredytowej w rachunku bie ¹cym, który z natury rzeczy jest kredytem odnawialnym. Konieczne jest, zatem okreœlenie przez Zamawiaj¹cego charakteru kredytu na finansowanie VAT, tym bardziej, e w SIWZ wystêpuj¹ nastêpuj¹ce okreœlenia kredytu na finansowanie VAT: - pkt II.1.3 kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym - pkt VI.6 kredyt obrotowy, - pkt XVIII.4 linia kredytowa w rachunku bie ¹cym. 2. W jaki sposób Zamawiaj¹cy zapewni, przyj¹ã e, w/w kredyt bêdzie kredytem w rachunku bie ¹cym, e wykorzystanie œrodków z tego kredytu bêdzie wyù¹cznie na cele zwi¹zane z finansowaniem/rozliczeniem VAT od prowadzonej inwestycji.

2 Zamawiaj¹cy udziela odpowiedzi ù¹cznie na pytanie nr 1 i 2. Kredyt na finansowanie VAT w zakresie realizacji inwestycji finansowanej z kredytu inwestycyjnego bêdzie miaù charakter odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym. Zamawiaj¹cy proponuje nastêpuj¹ce zasady korzystania z w/w kredytu: - jedno z kont w rachunku bie ¹cym winno mieã limit kredytowy w wysokoœci PLN - konto to bêdzie sùu yùo jedynie do rozliczeñ podatku VAT w zakresie faktur dotycz¹cych inwestycji wspóùfinansowanej ze œrodków Funduszu Spójnoœci - Zamawiaj¹cy nie bêdzie u ywaù tego konta do innych operacji finansowych - zwrot podatku VAT z Urzêdu Skarbowego bêdzie wygaszaù zadùu enie w ramach w/w kredytu obrotowego. W zwi¹zku z powy szym zmienia siê punkt XVIII.4. w nastêpuj¹cy sposób: 4. Umowa na uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym: 4.1. Wykonawca uruchomi kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego 4.2. Maksymalna wysokoœã dopuszczalnego zadùu enia wynosi PLN 4.3. Kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym uruchomiony zostanie na czas okreœlony 48 miesiêcy 4.4. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo liwoœã przedùu enia umowy kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym o kolejne 24 miesi¹ce na tych samych warunkach. 3. Zgodnie z pkt 3.3 czêœci XVIII SIWZ umowa rachunku bie ¹cego ma byã zawarta na okres 48 miesiêcy. Czy Zamawiaj¹cy nie przewiduje jej przedùu enia na kolejne 24 miesi¹ce w przypadku przedùu enia umowy na liniê kredytow¹ o kolejne 24 miesi¹ce, zastrze onego w pkt 4.4? Zamawiaj¹cy przewiduje mo liwoœã przedùu enia umowy rachunku bie ¹cego na kolejne lata w oparciu o zasady przewidziane w Ustawie prawo zamówieñ publicznych. 4. Kiedy powinien byã postawiony do dyspozycji kredyt, o którym mowa w pkt III.1.3. Termin postawienia do dyspozycji kredytu, o którym mowa w pkt. III.1.3. okreœlony jest w pkt. III.29 i VI.6., tj. kredyt winien byã postawiony do dyspozycji w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego. 5. Co oznacza kredyt preferencyjny, o którym mowa w pkt III.4.2 oraz III.33? U ycie sformuùowania kredyt preferencyjny jest konsekwencj¹ zapisów u ywanych przez Narodowy fundusz Ochrony Úrodowiska i Gospodarki Wodnej w odniesieniu do programu dopùat do oprocentowania kredytów bankowych na realizacjê przedsiêwziêã wspóùfinansowanych ze œrodków Funduszu Spójnoœci. W przypadku przedmiotowego kredytu pojêcie kredyt preferencyjny oznacza kredyt bankowy z dopùatami do kosztów kredytu (oprocentowania) ze œrodków pochodz¹cych z bud etu NFOÚiGW uzyskany przez Beneficjenta celem uzupeùnienia wkùadu krajowego dla projektów dofinansowanych ze œrodków wspólnotowych. 6. Co Zamawiaj¹cy rozumie pod pojêciem koszty kwalifikowane zawartym w czêœci III.pkt 9.2 SIWZ?

3 Pojêcie wydatek kwalifikowany zdefiniowane jest w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Úrodowisko z 12 maja 2009 r. i oznacza wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z Wytycznymi, który kwalifikuje siê do refundacji ze œrodków przeznaczonych na realizacjê PO IiÚ. (str. 15). Peùny tekst w/w wytycznych mo na znaleêã na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 009.pdf 7. Czy zgodnie z pkt III.7 Zamawiaj¹cy dopuszcza wykorzystanie kredytu w 100% przed innymi êródùami finansowania? Zamawiaj¹cy nie przewiduje wykorzystania kredytu w 100% przed innymi êródùami finansowania. W pocz¹tkowym okresie realizacji inwestycji, kiedy Zamawiaj¹cy dysponowaã bêdzie zaliczkami z dotacji rozwojowej, kredyt wykorzystywany bêdzie do pokrycia 15-procentowego wkùadu wùasnego, a po wykorzystaniu zaliczek (ù¹cznie PLN) kredyt bêdzie wykorzystywany do pokrycia 100% wartoœci faktur netto. 8. Co stanowi podstawê do okreœlenia transz, o których mowa w III.11 ( w punkcie jest mowa o zaù¹czniku)? Podstaw¹ okreœlenia transz wypùat kredytu, o których mowa w pkt. III.11 bêdzie Harmonogram prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu stanowi¹cy zaù¹cznik nr 16 do SIWZ. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. W zwi¹zku z tym pkt. III.11 SIWZ otrzymuje brzmienie: Kwota kredytu mo e byã dzielona na transze zgodnie z zaù¹cznikiem Harmonogram prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu stanowi¹cym zaù¹cznik nr 16 do SIWZ. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. Ostatnia transza zostanie wykorzystana nie póêniej ni 24 miesi¹ce po dacie zawarcia Umowy Kredytu z zastrze eniem, i Zamawiaj¹cy mo e przedùu yã okres wypùacania transz do maksymalnie 48 miesiêcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze wzglêdu na przesuniêcie terminu zakoñczenia realizacji Przedsiêwziêcia. 9. W zwi¹zku z zapisem pkt 27.6 w III SIWZ, prosimy aby Zamawiaj¹cy okreœliù kwotê minimaln¹ dla lokat overnight oraz godzinê ich zawierania. Minimalna kwota dla lokat overnight to zù, godziny zawierania Czy zawieszenie spùat rat kapitaùowych, o których mowa w pkt III.25 mo e wystêpowaã jednorazowo, czy w wyniku zawieszenia spùat rat kapitaùowych wydùu a siê okres kredytowania, czy okres 1 roku mo e byã dzielony na mniejsze okresy? Zawieszenie spùat rat kapitaùowych, o których mowa w pkt. III.25 mo e wystêpowaã kilkukrotnie, przy zaùo eniu jednak, e ù¹czny okres zawieszenia nie bêdzie dùu szy ni 12 miesiêcy, a wiêc Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo liwoœã dzielenie okresu 1 roku na mniejsze okresy miesiêczne. Zawieszenie spùat rat kapitaùowych wydùu a okres kredytowania.

4 11. Co oznacza zapis w pkt 30.1 kluczowy klientów. W jaki sposób s¹ wyznaczani? Jaka jest ich zdolnoœã pùatnicza? Czy mo emy uzyskaã sprawozdania finansowe w/w Kluczowych klientów? Klienci kluczowi wymienieni w pkt. III to klienci Spóùki, od których nale noœci w skali roku przekraczaj¹ kwotê PLN. Klienci kluczowi nale ¹ do nastêpuj¹cych grup (wysokoœã nale noœci w danej grupie za rok 2008): - gospodarka mieszkaniowa (spóùdzielnie i wspólnoty) PLN - przemysù spo ywczy PLN - przemysù inny PLN - JST i powi¹zane, jednostki finansów publicznych PLN ¹cznie PLN Ze wzglêdu na ochronê tajemnicy handlowej Zamawiaj¹cy nie mo e upubliczniã szczegóùowych danych dotycz¹cych poszczególnych klientów. Zamawiaj¹cy nie ma mo liwoœci uzyskaã sprawozdañ finansowych tych e klientów. 12. Czy Zamawiaj¹cy mo e przedstawiã listê zaù¹czników do umowy kredytowej o których mowa w pkt VI.2. Pkt. VI.2. odnosi siê do Harmonogramu prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu stanowi¹cego zaù¹cznik nr 16 do SIWZ, a nie jak omyùkowo zapisano do umowy kredytowej. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. W zwi¹zku z tym pkt. VI.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Kredyt inwestycyjny bêdzie wypùacany w transzach i terminach okreœlonych w Harmonogramie prognozowanych wypùat transz i spùaty kredytu stanowi¹cym Zaù¹cznik nr 16 do SIWZ. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. 13. Czy zmiana okresu kredytowania, o której mowa w pkt VI.4 dotyczy wydùu enia, czy skrócenia okresu kredytowania. Czy okres kredytowania mo e zostaã wydùu ony poza termin okreœlony w pkt VI.3 tj Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo liwoœã zmiany okresu kredytowania zarówno w zakresie wydùu enia, czy te skrócenia tego okresu, co zostaùo zapisane w pkt. VI.4. Terminy okreœlone w pkt. VI.3. odnosz¹ siê do planowanego przez Zamawiaj¹cego harmonogramu spùat. 14. Od zawarcia jakiej umowy nale y liczyã termin na zawarcie umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego o którym mowa w pkt VI.5. Termin zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego, o którym mowa w pkt. VI.5. nale y liczyã od dnia podpisania umowy kredytu inwestycyjnego. W zwi¹zku z tym pkt. VI.5. SIWZ otrzymuje brzmienie: Umowa o prowadzenie rachunku bie ¹cego zostanie zawarta na okres 48 miesiêcy w ci¹gu 30 dni od dnia podpisania umowy kredytu inwestycyjnego

5 15. W jaki sposób maj¹ byã zszyte oferty (pkt XII.1), w jaki sposób ma byã liczona prowizja okreœlona w pkt XV (wyra ona w % dla okresu kredytowania w okresie 48 miesiêcy). 1. Zamawiaj¹cy uznaje, e w pytaniu chodzi o zapis pkt. XII.10. Oferta winna byã zszyta w sposób uniemo liwiaj¹cy przypadkowe rozdzielenie poszczególnych kartek skùadaj¹cych siê na caùoœã oferty. Ka dy Wykonawca ma mo liwoœã zastosowania indywidualnej techniki zszycia. 2. Sposób wyliczenia prowizji okreœlony w pkt. XV polega na okreœleniu wartoœci procentowej dla kwoty kredytu obrotowego w skali 1 roku. Dla potrzeb wyliczenia ostatecznej ceny nale y zastosowaã zapis pkt. XV W jakich okresach bêd¹ monitorowane wskaêniki okreœlone w pkt XVII.2.11; 2.12; Zamawiaj¹cy przewiduje, i wskaêniki okreœlone w pkt. XVII monitorowane bêd¹ rocznie po publikacji bilansu Spóùki za rok poprzedni przez caùy okres trwania umowy kredytowej. 17. Czy Zamawiaj¹cy przewiduje zawarcie jednej umowy kredytowej obejmuj¹cej: kredyt inwestycyjny, prowadzenie rachunku bie ¹cego Spóùki S¹deckie Wodoci¹gi i kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym w pkt XVIII. Zamawiaj¹cy przewiduje zawarcie trzech oddzielnych umów. 18. W zaù¹czniku 16 brak wzorów zaù¹czników 2,3,4,5. Zaù¹cznik nr 16 Harmonogram prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu nie zawiera zaù¹czników. 19. Prawnym zabezpieczeniem spùaty zobowi¹zañ z tytuùu obu kredytów ma byã m.in.: a. Cesja nale noœci do kwoty na przychodach od klientów kluczowych. Prosimy, aby Zamawiaj¹cy wskazaù tych klientów wraz z informacj¹ o wysokoœci i terminach przychodów od tych e klientów na rzecz Zamawiaj¹cego z tytuùu wi¹ ¹cych umów, Patrz - odpowiedê na pytanie nr 11. b. Cesja Umowy z Gminami. Konieczne jest sprecyzowanie i wyjaœnienia, jakie zobowi¹zania pieniê ne maja byã przedmiotem cesji na rzecz Wykonawcy, skoro umowa z Gminami dotyczy zobowi¹zania Gmin do podwy szenia kapitaùu zakùadowego Spóùki, objêcia udziaùów i wniesienia wkùadów na ich pokrycie. 20. Czy Zamawiaj¹cy przewiduje obni enie wysokoœci udziaùów Spóùki w SIWZ jest rozbie noœã pomiêdzy pkt 30.3 czêœci III a pkt 2.11 czêœci XVIII. Zamawiaj¹cy nie przewiduje obni enia wysokoœci udziaùów Spóùki. Zmienia siê zapis pkt 2.11 czêœci XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nastêpuj¹cy: Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do utrzymywania kapitaùu zakùadowego w wysokoœci nie ni szej ni PLN.

6 21. Czy Zamawiaj¹cy dopuszcza mo liwoœã dokonania zastawu rejestrowego na instalacjach œrodkach trwaùych uzyskanych w wyniku realizacji przedsiêwziêcia oraz dokonania cesji wierzytelnoœci z polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji a nastêpnie eksploatacji przedsiêwziêcia. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo liwoœã dokonania zastawu rejestrowego na instalacjach i œrodkach trwaùych uzyskanych w wyniku realizacji przedsiêwziêcia oraz dokonania cesji wierzytelnoœci z polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji, a nastêpnie eksploatacji przedsiêwziêcia. 22. W zaù¹czniku nr 3 do SIWZ, stanowi¹cym wzór oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji na podstawie bankowego tytuùu egzekucyjnego, znajdujê siê zapis: przy kontrasygnacie. Jest to zapis zbêdny, kontrasygnata skarbnika jest konieczna w przypadku zaci¹gania zobowi¹zania przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Przedmiotowe oœwiadczenie dotyczy poddania siê egzekucji przez Spóùkê, jako wystawcê weksla, czy Zamawiaj¹cy wyra a zgodê na rozszerzenie mo liwoœci poddania siê egzekucji równie w zakresie rozliczeñ wynikaj¹cych z umów kredytowych/ kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego/. Zamawiaj¹cy wyra a zgodê na rozszerzenie mo liwoœci poddania siê egzekucji równie w zakresie rozliczeñ wynikaj¹cych z umów kredytowych/kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. Wykreœla siê z zaù¹cznika nr 3 do SIWZ stanowi¹cego wzór oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji na podstawie bankowego tytuùu egzekucyjnego zapis przy kontrasygnacie. 23. W czêœci XV SIWZ Opis sposobu obliczania ceny Zamawiaj¹cy przyj¹ù w pkt 5.2, i dla potrzeb oceny ofert zùo onych w postêpowaniu przyjmujê siê, i cena prowadzenia rachunku bie ¹cego powinna byã obliczona dla caùego okresu trwania umowy i winna byã sum¹ kolejnych rocznych opùat za prowadzenie rachunku. Czy w rocznej opùacie wykonawcy s¹ zobowi¹zani uj¹ã inne opùaty pobierane u danego wykonawcy za wykonanie okreœlonych czynnoœci, wymienionych w Istotnych warunkach umowy /pkt 3/ czy tez zamawiaj¹cemu chodzi o wskazanie jedynie samej opùaty za prowadzenie rachunku, przy zaùo eniu, i pozostaùe opùaty za inne czynnoœci bêd¹ pobierane wg obowi¹zuj¹cej u danego Wykonawcy taryfy prowizji i opùat. W rocznej opùacie Wykonawcy s¹ zobowi¹zani uj¹ã peùny koszt prowadzenia rachunku przy zaùo eniach wymienionych w pkt. III Czy opis wymagañ dotycz¹cych zmiany terminu wypùaty transz kredytu, rozpoczêcia spùaty rat kapitaùowych, zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spùaty kredytu opisane w sek. III pkt 12, 21, 23, 25 nie koliduj¹ ze zobowi¹zaniem banku okreœlonym w par 6 pkt 1 umowy o dopùaty do oprocentowania. Wymagania opisane w pkt. III.12, 21, 25 nie koliduj¹ ze zobowi¹zaniem banku okreœlonym w par 6 pkt. 1 Umowy o dopùaty do oprocentowania Zmienia siê zapis pkt. III.23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nastêpuj¹cy: Wykonawca przyjmie przedterminow¹ spùatê czêœci lub caùoœci kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiaj¹cego o zamiarze takiej

7 spùaty w terminie 30 dni przed jej realizacj¹, bez kosztów obci¹ aj¹cych Zamawiaj¹cego. 25. Czy w zwi¹zku z zapisem pkt 2.9 w czêœci XVIII o mo liwoœci zmiany harmonogramu spùaty z zawieszeniem rat kapitaùowych do 1 roku Zamawiaj¹cy przewiduje wydùu enie spùaty kredytu. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo liwoœã wydùu enia spùaty kredytu. 26. W pkt 3 czêœci VI Zamawiaj¹cy okreœliù okres spùaty kredytu na 140 miesiêcy od r. natomiast w pkt 28 czêœci III Zamawiaj¹cy okreœliù okres prowadzenia rachunku bie ¹cego na 48 m-cy. Prosimy o wyjaœnienie, w jaki sposób Zamawiaj¹cy przewiduje wpùyw œrodków od kluczowych klientów cesjê nale noœci w caùym okresie kredytowania pkt 30.1 czêœã III. Zamawiaj¹cy przewiduje zabezpieczenie w postaci cesji nale noœci od klientów kluczowych w caùym okresie trwania umowy kredytowej. Zabezpieczenie to nie musi byã powi¹zane bezpoœrednio z posiadaniem rachunku bie ¹cego u Wykonawcy. 27. Prosimy o sprecyzowanie, na który dzieñ ma byã obliczana stawka WIBOR 1M i czy okreœlenia sumy wysokoœci stawki WIBOR 1M z miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c Zamawiaj¹cy miaù na myœli œredni¹ arytmetyczn¹? Stawka WIBOR 1M stosowana do obliczenia bie ¹cego zobowi¹zania Zamawiaj¹cego winna byã ustalona zgodnie z wysokoœci¹ stawki WIBOR 1M w ostatnim roboczym dniu miesi¹ca poprzedzaj¹cego spùatê raty kapitaùowo-odsetkowej. Sformuùowanie sumy wysokoœci stawki WIBOR 1M z miesi¹ca poprzedzaj¹cego odnosi siê do dalszej czêœci zdania i oznacza, i wartoœã oprocentowania bêdzie sum¹ stawki WIBOR 1M oraz staùej mar y Wykonawcy okreœlonej w ofercie w stosunku rocznym zobacz zapis pkt. III.14 SIWZ. Ponadto prosimy o udostêpnienie nastêpuj¹cych dokumentów: 1. Odpis z KRS Spóùki. 2. Opinii bankowej z Banku dotychczas obsùuguj¹cego. 3. Decyzjê o przyznanie dopùaty do odsetek przez NFOÚiGW. Umieszczono na stronie internetowej Zamawiaj¹cego w zakùadce Przetargi w dniu r.

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-50/09

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-50/09 ZNAK: JRP.WW.226-ZP-50/09 Nowy S¹cz 13.08.2009r. Wszyscy zainteresowani udziaùem w postêpowaniu nr ZP/PN/01/2009/JRP Dotyczy: postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

./.../Wn... /...-... - /M

./.../Wn... /...-... - /M Zaù¹cznik nr 15 do SIWZ PROMESA Nr./.../Wn... /...-... - /M (nale y przyj¹ã oznaczenie symbolami dziedzin tak jak w umowie po yczki lub dotacji) z dnia 1. Na podstawie uchwaùy Zarz¹du Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA US UGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA US UGI S¹deckie Wodoci¹gi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 22 33-300 Nowy S¹cz, Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj¹cego tel: +48 (018)443 86 43 fax:+48 (018)443 83 04 www.swns.pl e-mail: biuro@swns.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 w sprawie realizacji obowi¹zku weryfikacji oœwiadczeñ maj¹tkowych przez urzêdy skarbowe W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A PZD-NI WZ. Nazwa Wykonawcy: - zwany w dalszej czêœci oferty Wykonawc¹. Siedziba Wykonawcy:

O F E R T A PZD-NI WZ. Nazwa Wykonawcy: - zwany w dalszej czêœci oferty Wykonawc¹. Siedziba Wykonawcy: O F E R T A Zaù¹cznik nr 1 do SIWZ PZD-NI.261.16.2016.WZ 1 Nazwa Wykonawcy: Forma organizacyjnoprawna: Osoba wyznaczona przez Wykonawcê do kontaktów z Zamawiaj¹cym Imiê i nazwisko oraz nr tel. faks (do

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2015. W dniu..2015 r. w Nowym S¹czu pomiêdzy: pomiêdzy:

UMOWA nr /2015. W dniu..2015 r. w Nowym S¹czu pomiêdzy: pomiêdzy: Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr /2015 W dniu..2015 r. w Nowym S¹czu pomiêdzy: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ CYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy DAT-2151-1/08 Jelenia Góra dnia 21.02.2008 r. wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Poprawa warunków komunikacyjnych ci¹gu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy S¹cz Wojnarowa Wilczyska

O F E R T A. Poprawa warunków komunikacyjnych ci¹gu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy S¹cz Wojnarowa Wilczyska O F E R T A Zaù¹cznik nr do SIWZ PZD-NI.26.3.205.WZ nr 567 K Nowy S¹cz Wojnarowa Wilczyska (na odcinku Nowy S¹cz êka) w km 3+427 9+37 i nr 562 K Podole Górowa êka w km 0+000 +30 Nazwa Wykonawcy: Forma

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 38/16 z dnia 31.03.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 08.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 3 października 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/12/833/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.03.2016 (obowiązuje od 14.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Rozdziaù I Postanowienia ogólne

Rozdziaù I Postanowienia ogólne Rozdziaù I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/sprzeda y bonów skarbowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A., zwany dalej Regulaminem okreœla zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Umowa nr MZO/TI/2012/4 zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiêdzy zwanym dalej "Wykonawc¹ reprezentowanym przez: a Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) S¹deckie Wodoci¹gi Spóùka z o.o.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na Wersja archiwalna przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parczew.com Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.390.000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 148/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2015r. obowiązuje od dnia 01.01.2016r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wykonanie audytu zewnêtrznego dla projektu pn: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego S¹cza poù¹czenie m. Brzezna z drog¹ krajow¹ nr 28.

FORMULARZ OFERTY. Wykonanie audytu zewnêtrznego dla projektu pn: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego S¹cza poù¹czenie m. Brzezna z drog¹ krajow¹ nr 28. PZD-NI.261.19.2015.WZ (pieczêã wykonawcy) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usùugi poni ej 30 000 euro I. Nazwa i adres Zamawiaj¹cego Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 410382-2011; data zamieszczenia: 04.12.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 410382-2011; data zamieszczenia: 04.12.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 405508-2011 z dnia 2011-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niechlów Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 522.400,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Rok Kapitał do spłaty

Rok Kapitał do spłaty Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 145 tel. (75)76-48-736, fax (75)76-48-684 www.mzk.jgora.pl, e-mail mzkjg@pbox.pl Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia MOPS/POKL/ 381/10/1/2011 Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz Pismo: PLF.271.183.2011/4 Grudziądz dnia: 2011-11-10 P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

Łowicz, dnia 26.08.2008r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: Fn.341/P/313/08

Łowicz, dnia 26.08.2008r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: Fn.341/P/313/08 Łowicz, dnia 26.08.2008r Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 10.200.000 zł ( słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych)

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Kostrzyn nad Odrą, 5 sierpnia 2010r. Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZP -341/21/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n realizację usługi pn.: Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Zasady postêpowania pracowników socjalnych

Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu Sekcja Pomocy Úrodowiskom Rodzinnym Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu przy wykonywaniu czynnoœci odebrania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 czerwca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty.

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty. GMINA RZGÓW, ul. Konińska 8 62-586 Rzgów Numer sprawy : ZP.271.3.2011 Rzgów, 2011-04-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 08.04.2011. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.3.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo