ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09"

Transkrypt

1 ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 Nowy S¹cz r. Wszyscy zainteresowani udziaùem w postêpowaniu nr ZP/PN/01/2009/JRP Dotyczy: postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie i obsùuga dùugoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsiêwziêcia pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-œciekowej Miasta Nowego S¹cza wraz z przylegùymi terenami gmin s¹siednich oraz prowadzenie rachunku bie ¹cego Spóùki S¹deckie Wodoci¹gi i udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym. Zamawiaj¹cy - Spóùka S¹deckie Wodoci¹gi, Nowy S¹cz, ul. Wincentego Pola 22, dziaùaj¹c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz z póên. zm.) dalej zwan¹ ustaw¹, przesyùa otrzymane pytania do treœci SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi. 1. Z zapisu pkt 29 czêœci III SIWZ wynika, e wnioskowany kredyt obrotowy ma byã kredytem o charakterze odnawialnym. Úwiadczy o tym zapis ostatniego zdania tego punktu dotycz¹cy wygaszenia zadùu enia kredytowego poprzez zwrot podatku VAT, który bêdzie przekazywany bezpoœrednio na rachunek Wykonawcy. Treœã punktu 29 jest sprzeczny z pkt 4 XVIII czêœci SIWZ istotnych warunków umownych, w którym to Zamawiaj¹cy zawarù zapis o uruchomieniu linii kredytowej w rachunku bie ¹cym, który z natury rzeczy jest kredytem odnawialnym. Konieczne jest, zatem okreœlenie przez Zamawiaj¹cego charakteru kredytu na finansowanie VAT, tym bardziej, e w SIWZ wystêpuj¹ nastêpuj¹ce okreœlenia kredytu na finansowanie VAT: - pkt II.1.3 kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym - pkt VI.6 kredyt obrotowy, - pkt XVIII.4 linia kredytowa w rachunku bie ¹cym. 2. W jaki sposób Zamawiaj¹cy zapewni, przyj¹ã e, w/w kredyt bêdzie kredytem w rachunku bie ¹cym, e wykorzystanie œrodków z tego kredytu bêdzie wyù¹cznie na cele zwi¹zane z finansowaniem/rozliczeniem VAT od prowadzonej inwestycji.

2 Zamawiaj¹cy udziela odpowiedzi ù¹cznie na pytanie nr 1 i 2. Kredyt na finansowanie VAT w zakresie realizacji inwestycji finansowanej z kredytu inwestycyjnego bêdzie miaù charakter odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym. Zamawiaj¹cy proponuje nastêpuj¹ce zasady korzystania z w/w kredytu: - jedno z kont w rachunku bie ¹cym winno mieã limit kredytowy w wysokoœci PLN - konto to bêdzie sùu yùo jedynie do rozliczeñ podatku VAT w zakresie faktur dotycz¹cych inwestycji wspóùfinansowanej ze œrodków Funduszu Spójnoœci - Zamawiaj¹cy nie bêdzie u ywaù tego konta do innych operacji finansowych - zwrot podatku VAT z Urzêdu Skarbowego bêdzie wygaszaù zadùu enie w ramach w/w kredytu obrotowego. W zwi¹zku z powy szym zmienia siê punkt XVIII.4. w nastêpuj¹cy sposób: 4. Umowa na uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym: 4.1. Wykonawca uruchomi kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego 4.2. Maksymalna wysokoœã dopuszczalnego zadùu enia wynosi PLN 4.3. Kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym uruchomiony zostanie na czas okreœlony 48 miesiêcy 4.4. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo liwoœã przedùu enia umowy kredyt obrotowy w rachunku bie ¹cym o kolejne 24 miesi¹ce na tych samych warunkach. 3. Zgodnie z pkt 3.3 czêœci XVIII SIWZ umowa rachunku bie ¹cego ma byã zawarta na okres 48 miesiêcy. Czy Zamawiaj¹cy nie przewiduje jej przedùu enia na kolejne 24 miesi¹ce w przypadku przedùu enia umowy na liniê kredytow¹ o kolejne 24 miesi¹ce, zastrze onego w pkt 4.4? Zamawiaj¹cy przewiduje mo liwoœã przedùu enia umowy rachunku bie ¹cego na kolejne lata w oparciu o zasady przewidziane w Ustawie prawo zamówieñ publicznych. 4. Kiedy powinien byã postawiony do dyspozycji kredyt, o którym mowa w pkt III.1.3. Termin postawienia do dyspozycji kredytu, o którym mowa w pkt. III.1.3. okreœlony jest w pkt. III.29 i VI.6., tj. kredyt winien byã postawiony do dyspozycji w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego. 5. Co oznacza kredyt preferencyjny, o którym mowa w pkt III.4.2 oraz III.33? U ycie sformuùowania kredyt preferencyjny jest konsekwencj¹ zapisów u ywanych przez Narodowy fundusz Ochrony Úrodowiska i Gospodarki Wodnej w odniesieniu do programu dopùat do oprocentowania kredytów bankowych na realizacjê przedsiêwziêã wspóùfinansowanych ze œrodków Funduszu Spójnoœci. W przypadku przedmiotowego kredytu pojêcie kredyt preferencyjny oznacza kredyt bankowy z dopùatami do kosztów kredytu (oprocentowania) ze œrodków pochodz¹cych z bud etu NFOÚiGW uzyskany przez Beneficjenta celem uzupeùnienia wkùadu krajowego dla projektów dofinansowanych ze œrodków wspólnotowych. 6. Co Zamawiaj¹cy rozumie pod pojêciem koszty kwalifikowane zawartym w czêœci III.pkt 9.2 SIWZ?

3 Pojêcie wydatek kwalifikowany zdefiniowane jest w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Úrodowisko z 12 maja 2009 r. i oznacza wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z Wytycznymi, który kwalifikuje siê do refundacji ze œrodków przeznaczonych na realizacjê PO IiÚ. (str. 15). Peùny tekst w/w wytycznych mo na znaleêã na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 009.pdf 7. Czy zgodnie z pkt III.7 Zamawiaj¹cy dopuszcza wykorzystanie kredytu w 100% przed innymi êródùami finansowania? Zamawiaj¹cy nie przewiduje wykorzystania kredytu w 100% przed innymi êródùami finansowania. W pocz¹tkowym okresie realizacji inwestycji, kiedy Zamawiaj¹cy dysponowaã bêdzie zaliczkami z dotacji rozwojowej, kredyt wykorzystywany bêdzie do pokrycia 15-procentowego wkùadu wùasnego, a po wykorzystaniu zaliczek (ù¹cznie PLN) kredyt bêdzie wykorzystywany do pokrycia 100% wartoœci faktur netto. 8. Co stanowi podstawê do okreœlenia transz, o których mowa w III.11 ( w punkcie jest mowa o zaù¹czniku)? Podstaw¹ okreœlenia transz wypùat kredytu, o których mowa w pkt. III.11 bêdzie Harmonogram prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu stanowi¹cy zaù¹cznik nr 16 do SIWZ. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. W zwi¹zku z tym pkt. III.11 SIWZ otrzymuje brzmienie: Kwota kredytu mo e byã dzielona na transze zgodnie z zaù¹cznikiem Harmonogram prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu stanowi¹cym zaù¹cznik nr 16 do SIWZ. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. Ostatnia transza zostanie wykorzystana nie póêniej ni 24 miesi¹ce po dacie zawarcia Umowy Kredytu z zastrze eniem, i Zamawiaj¹cy mo e przedùu yã okres wypùacania transz do maksymalnie 48 miesiêcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze wzglêdu na przesuniêcie terminu zakoñczenia realizacji Przedsiêwziêcia. 9. W zwi¹zku z zapisem pkt 27.6 w III SIWZ, prosimy aby Zamawiaj¹cy okreœliù kwotê minimaln¹ dla lokat overnight oraz godzinê ich zawierania. Minimalna kwota dla lokat overnight to zù, godziny zawierania Czy zawieszenie spùat rat kapitaùowych, o których mowa w pkt III.25 mo e wystêpowaã jednorazowo, czy w wyniku zawieszenia spùat rat kapitaùowych wydùu a siê okres kredytowania, czy okres 1 roku mo e byã dzielony na mniejsze okresy? Zawieszenie spùat rat kapitaùowych, o których mowa w pkt. III.25 mo e wystêpowaã kilkukrotnie, przy zaùo eniu jednak, e ù¹czny okres zawieszenia nie bêdzie dùu szy ni 12 miesiêcy, a wiêc Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo liwoœã dzielenie okresu 1 roku na mniejsze okresy miesiêczne. Zawieszenie spùat rat kapitaùowych wydùu a okres kredytowania.

4 11. Co oznacza zapis w pkt 30.1 kluczowy klientów. W jaki sposób s¹ wyznaczani? Jaka jest ich zdolnoœã pùatnicza? Czy mo emy uzyskaã sprawozdania finansowe w/w Kluczowych klientów? Klienci kluczowi wymienieni w pkt. III to klienci Spóùki, od których nale noœci w skali roku przekraczaj¹ kwotê PLN. Klienci kluczowi nale ¹ do nastêpuj¹cych grup (wysokoœã nale noœci w danej grupie za rok 2008): - gospodarka mieszkaniowa (spóùdzielnie i wspólnoty) PLN - przemysù spo ywczy PLN - przemysù inny PLN - JST i powi¹zane, jednostki finansów publicznych PLN ¹cznie PLN Ze wzglêdu na ochronê tajemnicy handlowej Zamawiaj¹cy nie mo e upubliczniã szczegóùowych danych dotycz¹cych poszczególnych klientów. Zamawiaj¹cy nie ma mo liwoœci uzyskaã sprawozdañ finansowych tych e klientów. 12. Czy Zamawiaj¹cy mo e przedstawiã listê zaù¹czników do umowy kredytowej o których mowa w pkt VI.2. Pkt. VI.2. odnosi siê do Harmonogramu prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu stanowi¹cego zaù¹cznik nr 16 do SIWZ, a nie jak omyùkowo zapisano do umowy kredytowej. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. W zwi¹zku z tym pkt. VI.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Kredyt inwestycyjny bêdzie wypùacany w transzach i terminach okreœlonych w Harmonogramie prognozowanych wypùat transz i spùaty kredytu stanowi¹cym Zaù¹cznik nr 16 do SIWZ. Zaù¹cznik ten stanie siê zaù¹cznikiem do umowy kredytowej. 13. Czy zmiana okresu kredytowania, o której mowa w pkt VI.4 dotyczy wydùu enia, czy skrócenia okresu kredytowania. Czy okres kredytowania mo e zostaã wydùu ony poza termin okreœlony w pkt VI.3 tj Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo liwoœã zmiany okresu kredytowania zarówno w zakresie wydùu enia, czy te skrócenia tego okresu, co zostaùo zapisane w pkt. VI.4. Terminy okreœlone w pkt. VI.3. odnosz¹ siê do planowanego przez Zamawiaj¹cego harmonogramu spùat. 14. Od zawarcia jakiej umowy nale y liczyã termin na zawarcie umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego o którym mowa w pkt VI.5. Termin zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bie ¹cego, o którym mowa w pkt. VI.5. nale y liczyã od dnia podpisania umowy kredytu inwestycyjnego. W zwi¹zku z tym pkt. VI.5. SIWZ otrzymuje brzmienie: Umowa o prowadzenie rachunku bie ¹cego zostanie zawarta na okres 48 miesiêcy w ci¹gu 30 dni od dnia podpisania umowy kredytu inwestycyjnego

5 15. W jaki sposób maj¹ byã zszyte oferty (pkt XII.1), w jaki sposób ma byã liczona prowizja okreœlona w pkt XV (wyra ona w % dla okresu kredytowania w okresie 48 miesiêcy). 1. Zamawiaj¹cy uznaje, e w pytaniu chodzi o zapis pkt. XII.10. Oferta winna byã zszyta w sposób uniemo liwiaj¹cy przypadkowe rozdzielenie poszczególnych kartek skùadaj¹cych siê na caùoœã oferty. Ka dy Wykonawca ma mo liwoœã zastosowania indywidualnej techniki zszycia. 2. Sposób wyliczenia prowizji okreœlony w pkt. XV polega na okreœleniu wartoœci procentowej dla kwoty kredytu obrotowego w skali 1 roku. Dla potrzeb wyliczenia ostatecznej ceny nale y zastosowaã zapis pkt. XV W jakich okresach bêd¹ monitorowane wskaêniki okreœlone w pkt XVII.2.11; 2.12; Zamawiaj¹cy przewiduje, i wskaêniki okreœlone w pkt. XVII monitorowane bêd¹ rocznie po publikacji bilansu Spóùki za rok poprzedni przez caùy okres trwania umowy kredytowej. 17. Czy Zamawiaj¹cy przewiduje zawarcie jednej umowy kredytowej obejmuj¹cej: kredyt inwestycyjny, prowadzenie rachunku bie ¹cego Spóùki S¹deckie Wodoci¹gi i kredytu obrotowego w rachunku bie ¹cym w pkt XVIII. Zamawiaj¹cy przewiduje zawarcie trzech oddzielnych umów. 18. W zaù¹czniku 16 brak wzorów zaù¹czników 2,3,4,5. Zaù¹cznik nr 16 Harmonogram prognozowanych wypùat transz i spùat kredytu nie zawiera zaù¹czników. 19. Prawnym zabezpieczeniem spùaty zobowi¹zañ z tytuùu obu kredytów ma byã m.in.: a. Cesja nale noœci do kwoty na przychodach od klientów kluczowych. Prosimy, aby Zamawiaj¹cy wskazaù tych klientów wraz z informacj¹ o wysokoœci i terminach przychodów od tych e klientów na rzecz Zamawiaj¹cego z tytuùu wi¹ ¹cych umów, Patrz - odpowiedê na pytanie nr 11. b. Cesja Umowy z Gminami. Konieczne jest sprecyzowanie i wyjaœnienia, jakie zobowi¹zania pieniê ne maja byã przedmiotem cesji na rzecz Wykonawcy, skoro umowa z Gminami dotyczy zobowi¹zania Gmin do podwy szenia kapitaùu zakùadowego Spóùki, objêcia udziaùów i wniesienia wkùadów na ich pokrycie. 20. Czy Zamawiaj¹cy przewiduje obni enie wysokoœci udziaùów Spóùki w SIWZ jest rozbie noœã pomiêdzy pkt 30.3 czêœci III a pkt 2.11 czêœci XVIII. Zamawiaj¹cy nie przewiduje obni enia wysokoœci udziaùów Spóùki. Zmienia siê zapis pkt 2.11 czêœci XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nastêpuj¹cy: Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do utrzymywania kapitaùu zakùadowego w wysokoœci nie ni szej ni PLN.

6 21. Czy Zamawiaj¹cy dopuszcza mo liwoœã dokonania zastawu rejestrowego na instalacjach œrodkach trwaùych uzyskanych w wyniku realizacji przedsiêwziêcia oraz dokonania cesji wierzytelnoœci z polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji a nastêpnie eksploatacji przedsiêwziêcia. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo liwoœã dokonania zastawu rejestrowego na instalacjach i œrodkach trwaùych uzyskanych w wyniku realizacji przedsiêwziêcia oraz dokonania cesji wierzytelnoœci z polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji, a nastêpnie eksploatacji przedsiêwziêcia. 22. W zaù¹czniku nr 3 do SIWZ, stanowi¹cym wzór oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji na podstawie bankowego tytuùu egzekucyjnego, znajdujê siê zapis: przy kontrasygnacie. Jest to zapis zbêdny, kontrasygnata skarbnika jest konieczna w przypadku zaci¹gania zobowi¹zania przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Przedmiotowe oœwiadczenie dotyczy poddania siê egzekucji przez Spóùkê, jako wystawcê weksla, czy Zamawiaj¹cy wyra a zgodê na rozszerzenie mo liwoœci poddania siê egzekucji równie w zakresie rozliczeñ wynikaj¹cych z umów kredytowych/ kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego/. Zamawiaj¹cy wyra a zgodê na rozszerzenie mo liwoœci poddania siê egzekucji równie w zakresie rozliczeñ wynikaj¹cych z umów kredytowych/kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. Wykreœla siê z zaù¹cznika nr 3 do SIWZ stanowi¹cego wzór oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji na podstawie bankowego tytuùu egzekucyjnego zapis przy kontrasygnacie. 23. W czêœci XV SIWZ Opis sposobu obliczania ceny Zamawiaj¹cy przyj¹ù w pkt 5.2, i dla potrzeb oceny ofert zùo onych w postêpowaniu przyjmujê siê, i cena prowadzenia rachunku bie ¹cego powinna byã obliczona dla caùego okresu trwania umowy i winna byã sum¹ kolejnych rocznych opùat za prowadzenie rachunku. Czy w rocznej opùacie wykonawcy s¹ zobowi¹zani uj¹ã inne opùaty pobierane u danego wykonawcy za wykonanie okreœlonych czynnoœci, wymienionych w Istotnych warunkach umowy /pkt 3/ czy tez zamawiaj¹cemu chodzi o wskazanie jedynie samej opùaty za prowadzenie rachunku, przy zaùo eniu, i pozostaùe opùaty za inne czynnoœci bêd¹ pobierane wg obowi¹zuj¹cej u danego Wykonawcy taryfy prowizji i opùat. W rocznej opùacie Wykonawcy s¹ zobowi¹zani uj¹ã peùny koszt prowadzenia rachunku przy zaùo eniach wymienionych w pkt. III Czy opis wymagañ dotycz¹cych zmiany terminu wypùaty transz kredytu, rozpoczêcia spùaty rat kapitaùowych, zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spùaty kredytu opisane w sek. III pkt 12, 21, 23, 25 nie koliduj¹ ze zobowi¹zaniem banku okreœlonym w par 6 pkt 1 umowy o dopùaty do oprocentowania. Wymagania opisane w pkt. III.12, 21, 25 nie koliduj¹ ze zobowi¹zaniem banku okreœlonym w par 6 pkt. 1 Umowy o dopùaty do oprocentowania Zmienia siê zapis pkt. III.23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nastêpuj¹cy: Wykonawca przyjmie przedterminow¹ spùatê czêœci lub caùoœci kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiaj¹cego o zamiarze takiej

7 spùaty w terminie 30 dni przed jej realizacj¹, bez kosztów obci¹ aj¹cych Zamawiaj¹cego. 25. Czy w zwi¹zku z zapisem pkt 2.9 w czêœci XVIII o mo liwoœci zmiany harmonogramu spùaty z zawieszeniem rat kapitaùowych do 1 roku Zamawiaj¹cy przewiduje wydùu enie spùaty kredytu. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo liwoœã wydùu enia spùaty kredytu. 26. W pkt 3 czêœci VI Zamawiaj¹cy okreœliù okres spùaty kredytu na 140 miesiêcy od r. natomiast w pkt 28 czêœci III Zamawiaj¹cy okreœliù okres prowadzenia rachunku bie ¹cego na 48 m-cy. Prosimy o wyjaœnienie, w jaki sposób Zamawiaj¹cy przewiduje wpùyw œrodków od kluczowych klientów cesjê nale noœci w caùym okresie kredytowania pkt 30.1 czêœã III. Zamawiaj¹cy przewiduje zabezpieczenie w postaci cesji nale noœci od klientów kluczowych w caùym okresie trwania umowy kredytowej. Zabezpieczenie to nie musi byã powi¹zane bezpoœrednio z posiadaniem rachunku bie ¹cego u Wykonawcy. 27. Prosimy o sprecyzowanie, na który dzieñ ma byã obliczana stawka WIBOR 1M i czy okreœlenia sumy wysokoœci stawki WIBOR 1M z miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c Zamawiaj¹cy miaù na myœli œredni¹ arytmetyczn¹? Stawka WIBOR 1M stosowana do obliczenia bie ¹cego zobowi¹zania Zamawiaj¹cego winna byã ustalona zgodnie z wysokoœci¹ stawki WIBOR 1M w ostatnim roboczym dniu miesi¹ca poprzedzaj¹cego spùatê raty kapitaùowo-odsetkowej. Sformuùowanie sumy wysokoœci stawki WIBOR 1M z miesi¹ca poprzedzaj¹cego odnosi siê do dalszej czêœci zdania i oznacza, i wartoœã oprocentowania bêdzie sum¹ stawki WIBOR 1M oraz staùej mar y Wykonawcy okreœlonej w ofercie w stosunku rocznym zobacz zapis pkt. III.14 SIWZ. Ponadto prosimy o udostêpnienie nastêpuj¹cych dokumentów: 1. Odpis z KRS Spóùki. 2. Opinii bankowej z Banku dotychczas obsùuguj¹cego. 3. Decyzjê o przyznanie dopùaty do odsetek przez NFOÚiGW. Umieszczono na stronie internetowej Zamawiaj¹cego w zakùadce Przetargi w dniu r.

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw Zaù¹cznik do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wprowadzonej Uchwaù¹ Zarz¹du Banku nr D4/2014 z dnia: paêdziernik 2014 r. Taryfa opùat i prowizji

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Finansujemy budowę domu

Finansujemy budowę domu R APORT KREDYTY Finansujemy budowę domu Czêsto zdarza siê, e nie mog¹c sfinansowaæ budowy domu z w³asnych œrodków siêgamy po kredyt. Któr¹ ofertê wybraæ i jak oceniæ, czy jest dla nas najkorzystniejsza?

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo