r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO"

Transkrypt

1 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6"; 3. Og6lnopolskiemu Porozumieniu Zwictzk6w Zawodowych; 4. Business Centre Club; 5. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej ; 6. Krajowej lzbie Gospodarczej ; 7. Konfederacji Lewiatan; 8. Og6lnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzctdowych; 9. Zwictzkowi Rzemiosla Polskiego; 10. Zwictzkowi Powiat6w Polskich; 11. Stowarzyszeniu Samorzctdowych Osrodk6w Pomocy Spolecznej, FORUM"; 12. Komisji Wsp6lnej Rzctdu i Samorzctdu Terytorialnego. Opinia w sprawie projektu zostala przekazana przez: Krajow'l_ Izby Gospodarczq, Pracodawc6w RP, Konfederacjy Lewiatan, OPZZ, KK NSZZ, Solidarnos6", Zwictzek Rzemiosla Polskiego i BCC. Projekt zalozen zostal w dniu 4 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowany przez Zesp6l do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej Komisji Wsp61nej Rzctdu i Samorzctdu Terytorialnego (Komisja w dniu 20 marca br. upowaznila Zesp6l do wydania opinii wi'l_z'l_cej), zas w dniu 24 kwietnia r. Komisja, na posiedzeniu plenarnym, potwierdzila opiniy wictzctcct Zespolu. 2. Wplyw projektu zalozen projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektorych innych ustaw na finanse publiczne, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorz~du terytorialnego:

2 2 1) Fundusz Pracy (FP) Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych (FGSP) Wydatki Funduszu Pracy z tytulu wprowadzanych zmian pozostanq_ na niezmienionym poz10m1e. Bilans skutk6w finansowych dla FP (por6wnanie wydatk6w FP bez zmian i z wprowadzeniem zmian do ustawy (w tys. zl) Por6wnanie na podstawie Planu FP (c z~sc A) s t an o wi ~c e g o za l ~c z n iknr 6 do ustawy budzetowe J na rok 20 I 3 lp. tresc Projekt planu na 2014 r. plan na podstawie na 2013 r ze z mi a n~ ustawy I od 1 do 8 Zadania wy nikaj~c e z ustawy tworz~cej fundusz celowy ,0 I Obligatoryjne (poz. w planie finansowym 1-4), z tego: s S89 98S,O 2 Aktywne formy przeciwdziala nia bezrobociu (poz. S), w tym: 4 6SS 080,0 koszty zwi(j_zane ze specjalizacj(j_ oraz realizacj 'l. stai:y podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyst6w, pi e l ~g ni are k 2.1 i poloi:nych (poz. 5. I 0) , ,0 s S89 98S,OO 4 S41 681,0 0,0 Projekt planu na 201 S r. na podstawie 2013 ze zmi a n ~ ustawy ,0 s S89 98S,OO 4 SIS 202,0 0,0 2.2 dotychczasowe formy zawarte w poz. od 5.1 do z wyl(j_czeniem 5. 10, w tym : , ,0 3 sss 202, nowe formy aktywizacj i (szczeg6ty w tabeli ponizej) 0, zlecanie usl ug WUP 0, KFS 0, BGK - pozyczki 0,0 Wynagrodzenia, skladki, dodatki do wynagrodzen oraz odpisy 3. na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych (poz. 6), w tym: ,0 * - wynagrodzenia i skladki pracownik6w PU P ,00 4 Pozostale zada nia (poz. od 7. I do 7.13) ,0 CliPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy, analizy, s wydawnictwa, konkursy dot. l)'nku pracy 0,0 6 audyt zew n ~trzn y w PUP 0,0 7 I etat do obslugi EURES w MPiPS 0,0 8 Wyda tki inwestycyjne (poz. 8) , , , , , , , , , ,00 87, , , , , , SI,OO , , ,00 I 000,00 78, ,0 *wynagrodzenia i skladki pracownik6w PUP w przypadku braku zmian w ustawie obowi(j_zuj'l. do r.

3 1 Nowe fonny aktywizacji: ,00 w tys. z1 I. Grant na teleprac~ ,00 2. Swiadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie ,00 po przerwie zwiq_zanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobq_ zaleznq_ 3. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnien iem ,00 bezrobotnego w wieku Refundacja sk1adek na ubezpieczen ia spo1eczne ,00 za bezrobotnych do 30. roku zycia podejmujq_cych pierwszq_ prac~ ,00 5. Finansowanie koszt6w ksztakenia bezrobotnych do 30. roku zycia (bon) 6. Pokrycie koszt6w wynajmu mieszkania, w zwiq_zku ,00 z podj~ciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania (bezrobotni do 30. roku L:ycia) Projektowane nowe formy aktywizacj i nie spowoduj<t wzrostu wydatk6w FP w 2014 r. w por6wnaniu z wydatkami zaplanowanymi na rok w ustawie budzetowej na rok Nowe dzialania i instrumenty finansowane b~d ll w ramach posiadanych srodk6w poprzez zmian~ struktury wydatk6w Pianu FP. Wydatki w 2014 r. ksztahowac si~ b~d<l na poziomie pianowanych w roku Utworzenie KFS Wi'lzac s i~ b~dzie z nakladem srodk6w w 2014 r. w kwocie: 100 min zl. Na pozostale nowe dzialania przewiduje s1~ l<1cznie przeznaczyc w ramach przesuni~cia srodk6w w poszczeg6lnych pozycjach Planu FP 500 mln zl. W r. i kolejnych latach planuje si~ poniesc wydatki zwi<1zane z wprowadzonymi zmianami w kwocie 700 min zl w ramach posiadanych srodk6w poprzez zmian~ struktury wydatk6w Planu FP. Wydatki ksztahowac si~ b~dll na poziomi e pianowanych w roku a) KFS KFS zasilony bylby w 2014 r. srodkami FP w wocie: 100 min zl. Wydatki FP w 2014 r. i kolejnych latach nie wzrosnll z tytulu wprowadzonych zmian, pochodzic b~dll z przesuni~c i a srodk6w w poszczeg6lnych pozycjach Planu FP. Wydatki FP w 2015 r. i kolejnych latach z tytulu KFS wynios<1200 min zl, pochodzic b~dll r6wniez z przesuni~cia srodk6w w poszczeg61nych pozycj ach Pianu FP. Kwota ta pozwoii na obj~cie wsparciem w formie szkolenia rocznie ok. 3,3% (182 tys.) os6b pracujllcych w wieku 45 + (ok. 250 min zl rocznie, przy zalozeniu, ze koszt kontraktowanego przez PUP szkol nia przeci ~ tnie na osob~ to zl,

4 4 a wklad pracodawcy wynosi 20% koszt6w szkolenia) oraz innych form podnoszenia kwalifikacji. b) pozos tale zmiany przewidziane w projekcie zaloi:en: finansowanie od 1 stycznia 2014 r. koszt6w wynagrodzen pracownik6w urzed6w pracy w wysokosci 7%-owej kwoty srodk6w Climitu) FP ustalonej na rok poprzedni na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przyjmuje s1~, ze dotychczasowe zasady finansowania wynagrodzen tzw. pracownik6w kluczowych, czyli pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach, o kt6rych mowa w art. 91 pkt 1-5 ustawy, tj. posrednik6w pracy, doradc6w zawodowych, specjalist6w do spraw rozwoju zawodowego, specjalist6w do spraw program6w, lider6w klub6w pracy, kt6rzy w PUP b~dq_ pelnic funkcj~ doradcy klienta, zostanq_ zmienione z finansowania bezposredniego na finansowanie zalezne od efektywnosci program6w realizowanych przez te urz~dy. Podstawa naliczenia (limit na realizacj~ program6w w roku ubieglym) nie uleglaby zmianie. Wyniki uzyskiwanej efektywnosci zatrudnieniowej i efektywnosci kosztowej prowadzonej w jednolitej metodologii publikowane b~dq_ corocznie na stronie internetowej ministra wlasciwego do spraw pracy; zlecanie uslug aktywizacyjnych Minister wlasciwy do spraw pracy b~dzie ustalal na wniosek marszalka wojew6dztwa limity srodk6w na zlecanie uslug aktywizacyjnych w ramach kwoty zapisanej w Planie FP. Koszty dla FP generowac b~dzie koniecznosc wprowadzania zm~an w systemach informatycznych publicznych sluzb zatrudnienia (PSZ) w zwiqzku z dostosowaniem zakresu gromadzonych danych do zmian zaproponowanych w ustawie; programy PAl Finansowane b~dq_ przez starost~ powiatu w ramach srodk6w (limit6w) FP ustalonych wedlug algorytmu i rozdysponowanych pomi~dzy samorzq_dy powiat6w na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

5 Programy te b~d<t. mogly obejmowac okres dluzszy niz rok budzetowy. W przypadku realizacj i programu we wsp6lpracy z osrodkami pomocy spolecznej blok AKTYWIZACJA finansowany b~dzi e ze srodk6w FP (60%) i gminy (40%), blok INTEGRACJA finansowany b~dzi e z budzetu gminy. W przypadku realizacji programu samodzielnie przez urz'l_d pracy - blok AKTYWIZACJA finansowany b~d z ie analogicznie, tj. w 60% ze srodk6w FP i 40% ze srodk6w gminy, blok INTEGRACJA finansowany b~d z ie ze srodk6w FP, przy czym urz~dy pracy b~d<t. zlecaly re alizacj ~ dzialan reintegracyjnych na zewn'l_trz. Z uwagi na fakultatywny charakter proponowanego rozwiqzania, zaklada s1~, ze regulacja nie b~dzie generowac dodatkowych koszt6w zwi'l_zanych z koniecznosci<t. zwi~kszenia liczby pracownik6w urz~d6w pracy i osrodk6w pomocy spolecznej. Prace Zaj((cia Prace spoleczn ie Zaj((cia realizowane spolecmie uzytecme realizowane w ramach uzytecme realizowane w ramach bloku Koszt Bezrobotni realizowane w w ramach bloku!ntecracja programu Wyszczeg6lnienie swiadczeniobiorcy ramach bloku bloku!ntecracja * razem pomocy spolecznej AKTYW!ZACJA AKTYWIZA CJA * l<tcznie koszt l<tcmie koszt dla wskazanej jednostkowy dla wskazanej jednostkowy grupy grupy 2 miesi<tce koszt dla Funduszu Pracy zl zl 32 1 zl zl koszt dla gminy 277 zl** I zl 321 zl zl *pr::.yj~t o zalo:ienie, :ie w polowie przypadk6w program b~dz ie realizowany wsp6lnie przez PUP i osrodek pomocy spolecznej, poprzez zlecenie zaj~c reintegracyjnych przez PUP na zewnqtrz. ** koszt jaki ponosi gmina w ramach bloku AKTYW!ZACJA - stanowi 40% wysokosci swiadczenia przyslugujqcego bezrobotnemu z ty tulu wykonywania prac spolecznie utytecznych zgodnie z art. 73a ustawy. Do oszacowania skutkow finansowych programu przyjr:to nastr:pujqce zalozenia: 1. Liczba rodzin, kt6re z powodu bezrobocia otrzymaly pomoc w formie swiadczen (pieni~znych, w naturze i uslugach) - wynosi (MPiPS-03, stan za okres I-XII 2011). Sposr6d tej liczby rodzin rodzin otrzymalo pomoc w formie zasilk6w okresowych przyznawanych z powodu bezrobocia. 2. W ramach bloku AKTYWIZACJA Kwota wydatk6w poniesionych na prace spolecznie uzyteczne realizowane w okresie 2 miesifcy - ustalona zostala w oparciu o wynikaj'l_ce z ustawy zasady, tj.: ~ dlugosc trwania prac spolecznie uzytecznych (do 10 godzin tygodniowo) i

6 6 ~ wysokosci swiadczenia przysluguj'l_cego bezrobotnemu z tytulu wykonywania prac spolecznie uzytecznych zgodnie z art. 73a ustawy - 7,70 zl, przy czym koszt FP, tj. wysokosc refundacji swiadczenia wynosi maksymalnie 4,62 zl/godz., tj. 60% stawki godzinowej, a koszt gminy min. 3,08 zllgodz. 3. W ramach bloku INTEGRACJA K wota wydatk6w na finansowanie dzialan ustalona zostala w oparciu o nast~puj'l_ce zalozenia: ~ bezrobotny uczestniczyc b~dzie w co najmniej 10 godzinach zajfc reintegracyjnych tygodniowo, usredniona stawka godzinowa pracy trenera - 71,36 zl, dla ustalenia tej wartosci posilkowano si~ stawkami godzinowymi pracy trener6w przyj~tymi w jednym z projekt6w konkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoleczna. Na wartosc t~ skladaj'l_ si~ stawki godzinowe trener6w realizuj'l_cych szkolenia (przedzial 12,50-37,00 zl), poradnictwo rodzinne obejmuj'l_ce: terapi~ psychologiczn'l_ oraz terapi~ rodzinn'l_ - stawka godzinowa wynosila 80,00 zl. Stawka godzinowa nie uwzgl~dnia stawki przyj~ tej dla porad prawnych, z kt6rych mogli korzystac beneficjenci projektu, wynosz'l_cej 200 zl/godz. ~ Jeden trener pracowac b~dzie z grup'l_ ok. 10 osob. Liczba trener6w niezb~dn a do obslugi wskazanej w tabeli liczby bezrobotnych wynosi osoby. 4. Szacowany koszt programu realizowanego w okresie 2 miesi~cy, obejmuj'l_cy obydwa bloki AKTYWIZACJ~ I INTEGRACJ~, w przypadku realizacji programu: ~ wylqcznie przez urzqd pracy stanowic b~d zie dla FP wydatek zl, dla gminy zl, ~ we wsp6lpracy z osrodkiem pomocy spolecznej stanowic b~dzie dla FP wydatek zl, dla gminy zl. Przy zalozeniu, ze limit srodk6w mozliwych do wydatkowania na finansowanie programu realizowanego przez okres 2 miesi~cy wyniesie nie wi~cej niz 5% i blok INTEGRACJA, zlecony przez urz'l_d pracy, finansowany b~dzie z FP, pomoc'l_ b~dzie mozna obj'l_c ponad 180 tys. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, tj. niespelna I 0% og6lu bezrobotnych.

7 7 W przypadku gdy w ramach programu blok INTEGRACJA zostani e sfinansowany z budzetu gminy - dzialaniami b ~ dz i e mozna obj lc blisko 270 tys. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, tj. ponad 13% og6lu bezrobotnych. Przewiduje sif, ii: minister wlasciwy do spraw pracy okresli rozporz~dzeniem minimaln~ PAl; wysokosc srodkow FP, przeznaczonych na finansowanie programu EURES Trudno jest podac skutki finansowe. Natom iast szacunkowe roczne wydatki na dziatan ia EU RES w kraj u wynosz&_: Rodzaj koszt6w Szacunkowy koszt Obecne ir6dlo fi nansowani a Koszty wynagrodzenia kadry EU RES ok. 800 tys. zl (w tym Budzet MPi PS w MPiPS, WUP i PUP (ok. 200 ok. 50 tys. z FP na 7% Budzet s a m orz~du pelnych etat6w) dodatki ) wojew6dztwa Koszty reali zacji dzialan (dotychczasowe granty z KE) wynikaj ~cy ch z rocznego Krajowego Planu Dzialan EU RES, w cz~sc i do ty c z~c ej : MPiPS i WUP i 6 PU P przygranicznych (bez u wzg l ~ dn ie ni a ok. 3,5 m in zt koszt6w dostosowania system6w IT MPiPS do transferu ofert pracy i CY akredytowanych partner6w EU RES na portal EU RES KE), WUP w zakresie partnerstw transgran icznych EU RES -TriRegio, EU RES-T Beskydy. ok. 300 tys. zl Budzet sa m orz~d u powiatu FP w cz ~ sc i dodatk6w do wynagrodzeni a w WUP ipup Koszty MPiPS dot. : publikacji ok. 430 tys. zl FP materi al6w in form acyjnych, uslug IT Budzet Departamentu zw i ~zan yc h z transferem ofert pracy In fonn atyki MPiPS z CBOP na portal EU RES, szkoleni a (prawdopodobnie r6wniez kadry i inne. FP) Koszty WUP dot.: utrzymani a ok. I,5 min zl FP i rozwoju in frastruktury IT, szkolenia Budzet sa m orz~du dla kadry EU RES z PU P, dzialani a wojew6dztwa in formacyjne, materialy biurowe, zakup s prz~ tu IT, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup prasy FP

8 specjalistycznej, ksiq_zek, slownik6w, ustugi kurierskie i pocztowe i inne. Koszty PUP (opr6cz wynagrodzeil trudne do przewidzenia, nie finansowane do tej pory kadry EURES) w zaleznosci od potrzeb z FP danego PUP Koszty ochotniczych hufc6w pracy trudne do przewidzenia, nie fi nansowane do tej pory (wynagrodzenia kadry EURES oraz w zaleznosci od potrzeb z FP koszty realizacji dzialail EURES) danego ochotniczego hufca pracy Koszty zatrudnienia I pracownika na ok. 78 tys. zl, w tym: nie finansowane do tej pory stanowisku do spraw obslugi EURES z FP - wynagrodzenia ok. 72 w urz~dz ie ministra wlasciwego do tys. zl (6 tys. zl x I osoby spraw pracy x 12 m-cy), - koszty utrzyman ia I stanowiska pracy 6 tys. zl ( I osoba x 500 zl!m iesi<tc x 12 m-cy - czynsz, media, itp.). Dodatkowo w r. jednorazowy koszt wyposazenia stanowisk pracy ok. 9 tys. zl (I osoba x 9 tys. zlkomputer, biurko, szatka, fotel, itp.). Razem minimum MPiPS, WUP i cz~sc PUP ok. 6,61 min zl, w tym ok. 5,86 min zl z FP oraz dodatkowo w 2014 r. jednorazowy koszt wyposazenia I stanowiska pracy ok. 9 tys. zl Dodatkowo MPiPS oraz partnerzy EURES, zar6wno z PSZ, jak i spoza PSZ (ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia i inne) b~d~ mogli aplikowac o srodki z EFS na dzialalna EURES. Kwota nie jest mozliwa do przewidzenia. Akredytowani partnerzy EURES spoza PSZ, kt6rzy b~d~ realizowac dzialania z Krajowego Planu Dzialan EURES, b~d~ ponosic koszty finansowane z wlasnych srodk6w. Wyj~tek stanowi~ ochotnicze hufce pracy, kt6re ewentualnie moglyby korzysta6 ze srodk6w FP na rea l izacj~ dzialan EURES. Kwota nie jest mozliwa do przewidzenia; poszerzenie dostepu do informacji o ofertach pracy Szacuje si~, ze koszt stworzenia nowej bazy ofert pracy CB03P na poziomie ok. 3-4 mln zl. Koszt stworzenia bazy moze zostac pokryty ze srodk6w unijnych. Alternatywnym rozwi~zaniem jest sfinansowanie kosztu stworzenia CB03P ze srodk6w FP. 8

9 0 Nie przewiduje si~ skutk6w finansowych dla jednostek sektora publicznego; wprowadzenia pozyczki udzielanej przez BGK z FP Pozyczka na podj~cie dzialalnosci gospodarczej b~dzie udzielana do wysokosci 20-krotnego przeci~tnego wynagrodzenia, natomiast pozyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego b ~dzie udzielana do wysokosci 6-krotnego przeci~tnego wynagrodzenia, kt6re b~dzi e rozumiane jako przeci~tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia n ast~pnego miesi<tca po ogloszeniu przez Prezesa Gl6wnego Urz~du Statystycznego w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej,Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z p6zn. zm.). Wprowadzenie nowego instrumentu w form ie pozyczek udzielanych przez BGK ze srodk6w FP pozwoli na to, aby w i ~ks za liczba os6b/podmiot6w niz obecnie mogla skorzystac ze srodk6w FP na podj~cie dzialalnosci gospodarczej b<tdi utworzenie nowych miejsc pracy. Srodki z oprocentowania i zwrotu udzielonych pozyczek b ~ d<t mogly bye ponowme wykorzystane na udzielenie wsparc1a kolejnym osobom/podmiotom. Jednoczesnie nalezy uwzgl~dnic realn<t s top~ procentow<t uwzgl((dniaj<tc<t inflacj((: w 2014 r. przy inflacji na poziomie 2,3% realna stopa procentowa wyniesie ok. minus 1,27% (0,0 1-0,023/1 +0,023=-0,0 127). W 2015 i 2016 r. z uwagi na planowany wzrost inflacji do poziomu 2,5% realna stopa procentowa wyniesie minus 1,46% (0,01-0,025/1+0,025=-0,0146) tak wi~c realna wartosc splacanych srodk6w b((dzie spadac rocznie o 1,27% w 2014 r. i o 1,46% w kolejnych latach. Ponadto, nalezy uwzg l ~dnic wartosc pozyczek umorzonych i niesplaconych. Do konca 2012 r. istnial system pozyczek udzielanych przez BGK w ramach rz<tdowego programu, Pierwszy Biznes". Wysokosc udzielonej pozyczki nie mogla przekroczyc 40 tys. zl na jedn<t uprawnionct osob~. Pozyczka mogla bye udzielana na okres do 36 miesi~cy z oprocentowaniem 0,75% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Ponadto pozyczkobiorcy programu, Pierwszy Biznes", kt6rzy dodatkowo zatrudnili przez okres co najmniej 12 miesi ~ cy w pelnym wymiarze czasu pracy o s ob~ bezrobotnq, mogli ubiegac si~ o umorzenie 30% kwoty wykorzystanej pozyczki. Ok. 11% wartosci udzielonych pozyczek zostalo umorzonych. Okolo 0,6% udzielonych pozyczek zostalo zakwalifikowanych jako

10 10 pozyczki stracone, gdzie jest prawomocne orzeczenie komornika o bezskutecznosci egzekucji. Na podstawie dokonanej analizy programu, Pierwszy Biznes" projektowana nowa forma pozyczek na rozpocz~cie dzialalnosci gospodarczej w por6wnaniu do tych udzielanych w ramach, Pierwszego Biznesu" b~dzie znacznie wyzsza w przypadku rozpocz~cia dzialalnosci gospodarczej (20x3.884=ok. 77 tys. zl), z trzykrotnie nizszym oprocentowaniem (0,25 stopy redyskonta weksli) i dluzszym okresem splaty w przypadku rozpocz~cia dzialalnosci gospodarczej (do 7 lat ), co przyczyni si~ do wyzszej splacalnosci i wi~kszego powodzenia przedsi~wzi~cia. W zwictzku z tym zaklada si~, ze ryzyko kredytowe ksztahowac si~ b~dzie na pozwmre 0,5% wartosci udzielonych pozyczek, kt6re zostanct zakwalifikowane do pozyczek straconych, tj. pozyczek w przypadku kt6rych b~dzie prawomocne orzeczenie komornika o bezskutecznosci egzekucji. Pozyczkobiorcy korzystajctcy jednoczesnie z pozyczki udzielonej przez BGK na podj~cie dzialalnosci gospodarczej oraz z pozyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP b~dct mieli mozliwosc skorzystania jednorazowo z umorzenia pozyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy, nie wi~cej jednak niz do wysokosci kwoty pozostalej do splaty, jezeli utrzymajct to stanowisko pracy przez minimum rok. Szacuje si~, ze z mozliwosci umorzenia skorzysta podobny odsetek os6b jak w przypadku, Pierwszego Biznesu", tj. ok. 11% z 390 os6b korzystajctcych z pozyczki na podj~cie dzialalnosci gospodarczej, tj. ok 42 os6b, co daje wartosc umorzonych pozyczek na poziomie ok. 647 tys. zl rocznie ( 42x 0,67x 23 tys. zl = 647 tys. zl). Wprowadzenie powyzszych rozwictzan me spowoduje dodatkowych skutk6w finansowych dla FP. W Planie FP na ten eel przewidziano przeznaczenie kwoty 100 mln zl; programy regionalne Programy regionalne finansowane b~dct ze srodk6w FP przyznanych na finansowanie zadan w wojew6dztwie w roku budzetowym (w wysokosci maksymalnie do 5% srodk6w FP ustalonych w biezctcym roku wedlug algorytmu dla wojew6dztwa na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej), a takze innych srodk6w, w tym srodk6w na wsp6lfinansowanie projekt6w EFS;

11 11 finansowanie poszczeg6lnych form aktywizacji realizowanych przez urzedy pracy Srodki na ww. eel b~dct zapisane w Planie FP i rozdysponowywane pomi~dzy wojew6dztwa (z og6lnej kwoty pomniejszonej o rezerw~ MPiPS) algorytmem. w puli srodk6w dla wojew6dztwa b~dzi e 0 eslana kwota na realizacj~ projekt6w wsp6lfinansowanych z EFS; wydatki na finansowanie zasilk6w i swiadczen obligatoryjnych K woty szacunkowych wydatk6w na ten eel b~ dct zapisane w Planie FP na dany rok. Srodki b~d ct przekazywane poszczeg6l nym urz~d om pracy przez MPiPS na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy do wysokosci faktycznych potrzeb; Koszt wydluzenia zasilku o 6 miesifcy dla bezrobotnych samotnie wychowuj~cych co najmniej 1 dziecko do 15. r. z. Koszt zasilkow w zwi~zku z dodaniem okresu swiadczenia uslug na podstawie umowy uaktywniaj~cej Wzrost wydatkow na zasilki w zwi~zku z dodaniem okresu pobierania renty rodzinnej (osoba dostalaby zasilek z tytulu renty z powodu niezdolnosci do pracy) srednia liczba bezrobotnych samotnie wychowujctcyc co naj mniej I dziecko do 15. r. z. z prawem do zasilku w r. zasilek podstawowy w zl w okresie kolejnych mi esi~ cy posiadania prawa do zasilku srednia liczba bezrobotnych samotnie wychowujqcych co najmniej 1 dziecko do 18. r. t. z prawem do zasilku w 2012 r..\;rednia liczba bezrobotnych samotnie wychowujqcych co najmniej 1 dziecko do 15 r. t. z prawem do zasilku w 2012 r. 63,1 mln zl 2,0 min zl 0 zl , liczba os6b swiadczctcych uslugi na podstawie umowy uaktywniajctcej w koncu 2012 r. z te o w PUP moze zare estrowac si~ ok. 5% zasilek podstawowy w zl w okresie pierwszych 3 m ies i~cy posiadania prawa do zasilku zasilek podstawowy w zl w okresie kolejnych 3 m iesi~ cy posiadania prawa do zasilku koszt zasilku dla ww. os6b przy zalozeniu, ze bylby wyplacany przez 6 miesi~c y ,60 646, ,50

12 finansowania swiadczen obligatoryjnych, o kt6rych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, do wysokosci faktycznych potrzeb oraz finansowania swiadczen fakultatywnych, o kt6rych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w ramach limit6w przyznawanych na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Powyzsza propozycja nie spowoduje wzrostu wydatk6w FP og6lem, a jedynie odci<t:zenie o ok. 0,4 min zl limitu wydatk6w mozliwych do poniesienia przez PUP na aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu; srodki na wydatki fakultatywne dla WUP i PUP B~d<t okreslane w Planie FP i dystrybuowane po naliczeniu algorytmem wedlug dotychczasowych zasad. c) zmiany informatyczne: oprogramowanie SyriuszStd, Slowniki Centralne (koszt ok. 24 min), w zakresie:./ zmiany w sposobie dystrybucji srodk6w FP,./ uzaleznienie srodk6w na aktywizacj~ bezrobotnych i na wynagrodzenia pracownik6w urz~d6w pracy od efekt6w dzialania urz~d6w pracy,./ profilowanie bezrobotnych,./ poprawa standard6w dzialania urz~d6w pracy,./ pol<tczenie uslug: poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,./ zlecanie uslug aktywizacyjnych,./ program P AI,./ reforma sieci EURES,./ elastycznosc stosowania uslug i instrument6w rynku pracy,./ wprowadzenie nowych form zatrudnienia,./ nowe narz~dzia wspieraj<tce tworzenie miejsc pracy i powr6t do zatrudnienia os6b bezrobotnych, w tym dla powracaj<tcych na rynek pracy po przerwie zwi<tzanej z wychowywaniem dziecka,./ utworzenie KFS,./ wsparcie pracodawc6w zatrudniaj<tcych mlodych pracownik6w,./ zmiany w ustawie, kt6re w wi~kszosci S<t skutkiem potrzeb, kt6re na bie:z<tco 12

13 11 pojawialy si<t od czasu ostatniej nowelizacji,../ zmiana w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. Zmiana w art. 50 ustawy rna na celu zapewnienie PUP, WUP, wojewodom oraz ministrowi wlasciwemu do spraw pracy dost<tpu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego; Aplikacja Centralna (koszt ok. 2,5 min), w zakresie:../ profilowanie bezrobotnych,../ polqczenie uslug: poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,../ program PAl,../ elastycznosc stosowania uslug i instrumentow rynku pracy,../ wprowadzenie nowych form zatrudnienia,../ nowe narz<tdzia wspierajqce tworzenie miejsc pracy i powrot do zatrudnienia osob bezrobotnych, w tym dla powracajqcych na rynek pracy po przerwie zwiqzanej z wychowywaniem dziecka,../ wsparcie pracodawcow zatrudniajqcych mlodych pracownikow,../ zmiany w ustawie, ktore w wi<tkszosci sq skutkiem potrzeb, ktore na biezqco pojawialy si~ od czasu ostatniej nowel izacji,../ zmiana w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. Zmiana w art. 50 ustawy rna na celu zapewnienie PUP, WUP, wojewodom oraz ministrowi wlasciwemu do spraw pracy dost<tpu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego; Aplikacja WUP-Viator (koszt 2,5 min), w zakresie:../ zwi<tkszenie roli samorzqdu wojewodztwa w polityce rynku pracy,../ zmiany w sposobie dystrybucji srodkow FP,../ uzaleznienie srodkow na aktywizacj<r bezrobotnych i na wynagrodzenia pracownikow urz<rd6w pracy od efektow dzialania urz<rd6w pracy,../ profilowanie bezrobotnych,../ poprawa standardow dzialania urz<rd6w pracy,../ polqczenie uslug: poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,../ zlecanie uslug aktywizacyjnych,

14 ./ program PAl,./ reforma sieci EURES,./ elastycznosc stosowania uslug i instrument6w rynku pracy,./ wprowadzenie nowych form zatrudnienia,./ nowe narz<rdzia wspierajqce tworzenie miejsc pracy i powr6t do zatrudnienia os6b bezrobotnych, w tym dla powracajqcych na rynek pracy po przerwie zwiqzanej z wychowywaniem dziecka,./ utworzenie KFS,./ wsparcie pracodawc6w zatrudniajqcych mlodych pracownik6w,./ zmiany w ustawie kt6re w wi<rkszosci Sq skutkiem potrzeb, kt6re na biezqco pojawialy si<r od czasu ostatniej nowelizacji,./ zmiana w ustawie z dnia 13 pazdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. Zmiana w art. 50 ustawy rna na celu zapewnienie PUP, WUP, wojewodom oraz ministrowi wlasciwemu do spraw pracy dost((pu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego; Aplikacje Rejestr Instytucji Szkoleniowych i Krajowy Rejestr Podmiotow Prowadz~cych Agencje Zatrudnienia (koszt ok. 1 min); CBOP (koszt ok. 1 min); Dodatkowe zmiany:./ powyzsze koszty nie uwzgl<rdniajc:t prac zaplanowanych do realizacji do konca 2013 r. przez Centrum Rozwoju Zasob6w Ludzkich ze srodk6w EFS w ramach projektu 1.12, lmplementacja i rozw6j systemu informacyjnego PSZ", w szczeg6lnosci wykonania: Brokera PSZ (a wi<rc narz<rdzia umozliwiajc:tcego obslug~ procesu wymiany zwi~kszonego wolumenu danych mi~dzy PUP i WUP oraz pelnic:tcego funkcj~ szyny komunikacyjnej umozliwiajc:tcej PSZ udost((pnianie uslug elektronicznych dla innych urz<rd6w np.: ZUS, PIP, Strazy Granicznej, itp.- koszt ok. 4,3 mln zl), zmodemizowanej hurtowni danych PSZ CeSAR (koszt ok. 9 mln zl) oraz Wortalu PSZ (umozliwiajc:tcego integracj~ stron intemetowych dotyczc:tcych obszaru PSZ, obslug(( intranetu PSZ, dost((pu do narz((dzi nowoczesnej komunikacji - w CBOP (koszt ok. 1,2 mln zl); koszt ok. 3,9 mln zl) oraz zmian 14

15 Wymiana informacji pomi ~dzy PUP a osrodkami pomocy spolecznej: v' zapewnienie urzydom pracy dostypu do funkcjonalnosci umozliwiajq_cej wymiany danych na poziomie lokalnym (m.in. urzydy pracy - osrodki pomocy spolecznej) poprzez narzydzie typu amorzq_dowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI) bydzie wi q_zalo siy z koniecznosciq_ poniesienia dodatkowych wydatk6w z Funduszu Pracy w wysokosci ok. 10 min zl. Majq_c na uwadze powyzsze, lq_czny koszt dostosowania funkcjonalnosci system6w wdrozonych w obszarze PSZ do zm1an wynikajq_cych z projektu zalozen do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyniesie ok. 41 min zl (bez koszt6w zaplanowanych do poniesienia do konca r. w ramach PO KL). Skutki finansowe (negatywne in minus) dla sektora finansow publicznych w ramach FGSP: Z tytulu projektowanych zm1an do ustawy nastq_pi dodatkowo zmmejszeme przychod6w FGSP. Zaklada siy, ze bydzie to spadek przychod6w spowodowany projektowanymi zwolnieniami z obowiq_zku oplacania skladek na FGSP zatrudnionych przez pracodawc6w bezrobotnych w wieku do 30 lat. Zatem w 2014 r. przychody FGSP spadnq_ o zl (przy zalozeniu, ze wysokosc skladki na FGSP obliczana jest od prognozowanej przez Ministerstwo Finans6w (MF) wysokosci przeciytnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przy zalozeniu, ze ok. 35% bezrobotnych do 30. roku zycia podejmie pracy, a pracodawca z tego tytulu bydzie zwolniony z obowiq_zku oplacania skladek na FGSP za te osoby przez 12 miesiycy). Spadek przychod6w na FGSP w kolejnych Iatach obrazuje ponizsza tabela. Rok FGSP w zt zt zt zt zt zt Rok FGSP w zt zt zt zt zt zt

16 Skutki finansowe (negatywne in minus) dla sektora finansow publicznych w ramach FP: Z tytulu projektowanych zmian do ustawy nastcwi dodatkowo zmniejszenie przychod6w FP. Zaklada si~, ze b~dzie to spadek przychod6w spowodowany projektowanymi zwolnieniami z obowi'l_zku oplacania skladek na FP zatrudnionych przez pracodawc6w bezrobotnych w wieku do 30 lat. Zatem w 2014 r. przychody FP spadn'l_ o ,1 zl. Za kwot~ bazow'l_ przyj~to kwot~ z 2014 r. (przy zalozeniu, ze wysokosc skladki na FP obliczana jest od prognozowanej przez MF wysokosci przeci~tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przy zalozeniu, ze ok. 35% bezrobotnych do 30. roku zycia podejmie prac~, a pracodawca z tego tytulu b~dzie zwolniony z obowi'l_zku oplacania skladek na FP za te osoby przez 12 miesi~cy). Spadek przychod6w na FP w kolejnych latach obrazuje ponizsza tabela. Rok FP w zt zt zt zt zt zt Rok FP w zt zt zt zt zt zt Podsumowanie skutkow finansowych dla budzetu panstwa oraz dla FP i FGSP: W celu oszacowania skutk6w finansowych propozycji zmian ustawowych uwzgl~dniono nowo proponowane dzialania, tj. zniesienie obowi'l_zku odprowadzania skladek na FP i FGSP przez okres 12 miesi~cy za bezrobotnego skierowanego do pracy w wieku do 30 lat, z uwzgl~dnieniem wplyw6w do budzetu panstwa z tytulu podatk6w oraz do Funduszu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne. Rok FGSP+FP w zt zt zt zt zt zt Rok FGSP+FP w zt zt zt zt zt zt Zalozono, ze kwota oszcz~dnosci po stronie pracodawc6w z tytulu zwolnienia ze skladek, w calosci zostanie przeznaczona na utworzenie nowych miejsc pracy. Jednostkowy koszt utworzenia miejsca pracy zostal wyliczony w oparciu o przeci~tny koszt zatrudnienia pracownika w gospodarce narodowej w poszczeg6lnych latach zgodnie z prognozami MF. Zgodnie z powyzszym zalozeniem, w gospodarce narodowej powinno zostac utworzonych corocznie okolo 6 tys. nowych miejsc pracy. 16

17 17 Uzyskany efekt netto wprowadzenia regulacji, tj. wplywy z tytulu podatku dochodowego oraz skladek na ubezpieczeni a spoleczne za pracownik6w zatrudnionych dzi((ki oszcz((dnosciom pracodawc6w z tytulu zwolnienia ze skladek na FP i FGSP, ksztaltuje si(( nast((pujctco: zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt Uwzgl((dniaj ctc, ze udzialy we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych set r6wniez dochodami wlasnymi jednostek samorzctdu terytorialnego, zas lctczny udzial jednostek samorzetdu terytorialnego, tj. gmin, powiat6w oraz wojew6dztw wynosi 51,19% og6lnej kwoty wplyw6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych, w tym: 39,34% to udzial gmin, 10,24% powiat6w a 1,60% woj ew6dztw, skumulowany efekt netto (bilans regulacj i dla fi nans6w publicznych) z podzialem wedlug typu jednostek sektora finans6w publ icznych ksztaltowac si(( b((dzie nast((pujctco: Budi:et panstwa zt zt zt zt zt Samorzqd terytorialny zt zt zt zt zt lnne j ednostki 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt Bu di:et panstwa zt zt zt zt zt Samorzqd terytorialny zt zt zt zt zt lnne jednostki 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt 2) Budzety jednostek s amorz~du terytorialnego a) Zwi((kszona zostanie rola samorzctdu wojew6dztwa, poprzez dodanie nowych zadan dotyczctcych KFS, realizacj i program6w regionalnych i zlecania uslug podmiotom zewn((trznym.

18 Nowe zadania b((d'l realizowane z dotychczasowych srodk6w i S<l wprowadzane w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli samorz'ldu wojew6dztwa w zakresie zwi((kszenia wplywu na regionaln'lpolityk(( rynku pracy. b) Nie przewiduje si(( nalozenia nowych zadan na samorz'ld powiatu. Poniewaz w 2013 r. konczy si(( finansowanie 7% przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracownik6w urz((d6w pracy, wprowadza si(( nowy rodzaj finansowania, kt6rego wprowadzenie b((dzie stanowilo pokrycie tych wydatk6w, kt6re si(( nie zbilansuj'l (5%+2%), uzaleznione od efektywnosci program6w realizowanych przez te urz((dy. W zakresie wsp6lpracy PUP-osrodki pomocy spolecznej nalezy zwr6cic uwag((, ze wsp6lpraca ta juz dzisiaj jest realizowana, niemniej jednak w projektowanych zmianach zwi ((kszony nacisk zostanie polozony na elektroniczn'l wymian(( danych mi((dzy tymi podmiotami. Na budow(( systemu informatycznego w tym zakresie przeznaczone zostan'l srodki z FP. c) Zwi((kszenie zakresu zadan gminy w zwi'lzku z realizacj'lprogramu PAL Wysokosc wydatk6w jakie b((dzie ponosic gmina w zwi'lzku z realizacj'l programu P AI, uzalezniona b((dzie od tego, czy program P AI realizowany b((dzie samodzielnie przez PUP czy tez we wsp6lpracy z osrodkiem pomocy spolecznej. Szacowany koszt programu realizowanego w okresie 2 miesi((cy, obejmuj<lcy obydwa bloki AKTYWIZACJ~ i INTEGRACJ~, b((dzie wynosil dla budzetu gminy w przypadku realizacji programu: ~ wylqcznie przez urzqd pracy zl, ~ we wsp6lpracy z osrodkiem pomocy spolecznej zl. 3. Wplyw na rynek pracy: Bezposrednim celem zmian proponowanych w polityce rynku pracy jest obnizenie wskaznika bezrobocia rejestrowanego oraz poprawa struktury zarejestrowanych w urz~dach pracy bezrobotnych poprzez swiadczenie bardziej efektywnej pomocy osobom bezrobotnym i pracodawcom, ale zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy powinny przyczynic si(( r6wniez do wzrostu aktywnosci zawodowej i wskaznika zatrudnienia Polak6w. Zatem powinny one wplyn'lc na zmniejszenie dystansu jaki wci'lz w tym zakresie istnieje pomi((dzy 18

19 lq Polsk<l, a rozwini~tymi krajami UE. Wprowadzenie przewidzianych w proj ekcie zalozen zm1an ustawy pozytywnie wplynie na rynek pracy. Zaklada si~, ze zmiany spowodujq_ zwi~kszenie oddzialywania polityki rynku pracy na spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia oraz aktywnosci zawodowej. Ponadto zaklada si~, ze proponowane zmiany spowodujq_: - popraw~ efektywnosci dzialania urz~d6w pracy, - popraw~ standard6w obslugi klient6w urz~d6w pracy, - zapewnienie bezrobotnym szerszego dost~pu do instrument6w aktywizacyjnych, - zwi~kszenie elastycznosci dzialania urz~d6w pracy poprzez dostosowanie dzialan urz~du pracy do potrzeb konkretnego bezrobotnego, - obj~cie realnq_ pomocq_ os6b dlugotrwale bezrobotnych, - pogl~bienie wsp6lpracy po mi~d zy urz~dami pracy a osrodkami pomocy spolecznej w celu poprawy skutecznosci aktywizacji szczeg6lnie trudnych klient6w, - ulatwienie lq_czenia pracy zawodowej z obowiq_zkami rodzinnymi zwiq_zanym i z wychowaniem dzieci, odbiurokratyzowanie, zracjonalizowanie Centr6w Aktywizacji Zawodowej, uporzq_dkowanie dzialalnosci - uzaleznienie wysokosci srodk6w FP dla urz~d6w pracy od efekt6w ich pracy, - zwi~kszenie roli samorzq_du wojew6dztwa w polityce rynku pracy, - szersze wlq_czenie partner6w spolecz ych w projektowanie i monitorowanie dzialan na rzecz aktywizacj i zawodowej. W III kwartale 2012 r. populacja aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i wi~cej liczyla tys. os6b i byla blisko o 130 tys. os6b wyzsza niz w III kwartale 2011 r. (wzrost o 0,7%). W tym samym czasie liczba biernych zawodowo zmniejszyla si~ o 96 tys. (tj. o 0,7%) do tys. os6b. Wsp6lczynnik aktywnosci zawodowej ludnosci w wieku 15 lat i wiycej wzr6sl z 55,8% w III kwartale 2011 r. do 56,2% w III kwartale 2012 r. W tym samym okresie wsp6lczynnik aktywnosci zawodowej ludnosci w wieku produkcyjnym wg definicji Eurostat (15-64 lata) wyni6sl 66,9% i wzr6sl o 0,8 p. p. W 2011 r. wsp6lczynnik ten wyni6sl 66,1% wobec 71,2% w UE(27), zatem nadal aktywnosc zawodowa Polak6w jest niska w por6wnaniu z UE.

20 W III kwartale 2012 r. pracowalo 15,7 mln os6b w wieku 15 lat i WI<tCeJ i w por6wnaniu do III kwartalu 2011 r. odnotowano wzrost o 25 tys. os6b (tj. o 0,2%). Wzrost liczby pracujq_cych przelozyl si<t na zwi<tkszenie wskaznika zatrudnienia o 0,1 p. p., do poziomu 50,7% dla os6b w wieku 15 lat i wi<tcej, przy czym dla os6b w wieku produkcyjnym wg Eurostat (15-64 lata) wzr6sl o 0,4 p. p. i wyni6sl 60,2%. W 2011 r. wskaznik zatrudnienia os6b w wieku produkcyjnym wynosil w Polsce 59,7% wobec 64,3% w UE(27). Na koniec 2012 r. w urz<tdach pracy zarejestrowanych bylo 2 136,8 tys. os6b, czyli o 154,1 tys. bezrobotnych wi~cej niz przed rokiem ( wzrost o 7,8% ). Stopa bezrobocia rejestrowanego w koncu 2012 r. wyniosla 13,4% i wzrosla o 0,5 p. p. w stosunku do listopada 2012 r., natomiast w por6wnaniu do stanu z konca 2011 r. odnotowano wzrost tego wskaznika o 0,9 p. p. Zatem wskaznik bezrobocia rejestrowanego wciq_z pozostaje wysoki, choc oczywiscie zdecydowanie nizszy niz w pierwszych latach XXI wieku. Niemniej jednak utrzymujq_ si<t stale cechy naszego rynku pracy, jak sezonowosc i terytorialne zr6znicowanie, b~dq_ce wynikiem zar6wno nier6wnomiemego rozwoju spolecznogospodarczego region6w, jak i ich polozenia geograficznego, oraz niekorzystna struktura zarejestrowanych w urz<tdach pracy bezrobotnych - ok. 55% bezrobotnych nie posiada wyksztalcenia sredniego, co czwarty bezrobotny nie rna doswiadczenia zawodowego, a 3 na 10 bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych. Sq_ to czynniki utrudniajq_ce znalezienie zatrudnienia szczeg6lnie, ze gros bezrobotnych to osoby pozostajq_ce w ewidencji bezrobotnych ponad 12 miesi<tcy od momentu zarejestrowania si<t (36,5%). Ponadto, niemal 4 na 10 bezrobotnych stanowiq_ osoby, kt6re nie ukonczyly 30. roku zycia, ale w strukturze dynamicznie zwi~ksza si~ r6wniez udzial os6b w starszych grupach wiekowych. ~ Zmiany dotyczq_ce: 1) poprawy efektywnosci dzialania urz~d6w pracy poprzez uzaleznienie srodk6w na aktywizacj~ bezrobotnych i na wynagrodzenia pracownik6w urz<td6w pracy od efekt6w dzialania urz<td6w pracy, a takze wykorzystanie srodk6w unijnych na aktywizacj~ bezrobotnych, 2) poprawy jakosci uslug swiadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb poprzez popraw~ standard ow dzialania urz~d6w pracy, zlecanie uslug aktywizacyjnych, wsp6lprac<t PUP i gmin, elastycznosc stosowania uslug 20

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r.

UZASADNIENIE. Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4)

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4) 1/2015 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO POLSKA (1) zmiana stopy bezrobocia w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r. Zachodniopomorskie 16,4% Lubuskie 13,4% Dolnośląskie 11,1% Pomorskie 11,8% Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy Warszawa, maj 2014 r. Opracował: Departament Rynku Pracy, MPiPS _ Strona 2 z 25 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo