r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO"

Transkrypt

1 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6"; 3. Og6lnopolskiemu Porozumieniu Zwictzk6w Zawodowych; 4. Business Centre Club; 5. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej ; 6. Krajowej lzbie Gospodarczej ; 7. Konfederacji Lewiatan; 8. Og6lnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzctdowych; 9. Zwictzkowi Rzemiosla Polskiego; 10. Zwictzkowi Powiat6w Polskich; 11. Stowarzyszeniu Samorzctdowych Osrodk6w Pomocy Spolecznej, FORUM"; 12. Komisji Wsp6lnej Rzctdu i Samorzctdu Terytorialnego. Opinia w sprawie projektu zostala przekazana przez: Krajow'l_ Izby Gospodarczq, Pracodawc6w RP, Konfederacjy Lewiatan, OPZZ, KK NSZZ, Solidarnos6", Zwictzek Rzemiosla Polskiego i BCC. Projekt zalozen zostal w dniu 4 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowany przez Zesp6l do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej Komisji Wsp61nej Rzctdu i Samorzctdu Terytorialnego (Komisja w dniu 20 marca br. upowaznila Zesp6l do wydania opinii wi'l_z'l_cej), zas w dniu 24 kwietnia r. Komisja, na posiedzeniu plenarnym, potwierdzila opiniy wictzctcct Zespolu. 2. Wplyw projektu zalozen projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektorych innych ustaw na finanse publiczne, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorz~du terytorialnego:

2 2 1) Fundusz Pracy (FP) Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych (FGSP) Wydatki Funduszu Pracy z tytulu wprowadzanych zmian pozostanq_ na niezmienionym poz10m1e. Bilans skutk6w finansowych dla FP (por6wnanie wydatk6w FP bez zmian i z wprowadzeniem zmian do ustawy (w tys. zl) Por6wnanie na podstawie Planu FP (c z~sc A) s t an o wi ~c e g o za l ~c z n iknr 6 do ustawy budzetowe J na rok 20 I 3 lp. tresc Projekt planu na 2014 r. plan na podstawie na 2013 r ze z mi a n~ ustawy I od 1 do 8 Zadania wy nikaj~c e z ustawy tworz~cej fundusz celowy ,0 I Obligatoryjne (poz. w planie finansowym 1-4), z tego: s S89 98S,O 2 Aktywne formy przeciwdziala nia bezrobociu (poz. S), w tym: 4 6SS 080,0 koszty zwi(j_zane ze specjalizacj(j_ oraz realizacj 'l. stai:y podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyst6w, pi e l ~g ni are k 2.1 i poloi:nych (poz. 5. I 0) , ,0 s S89 98S,OO 4 S41 681,0 0,0 Projekt planu na 201 S r. na podstawie 2013 ze zmi a n ~ ustawy ,0 s S89 98S,OO 4 SIS 202,0 0,0 2.2 dotychczasowe formy zawarte w poz. od 5.1 do z wyl(j_czeniem 5. 10, w tym : , ,0 3 sss 202, nowe formy aktywizacj i (szczeg6ty w tabeli ponizej) 0, zlecanie usl ug WUP 0, KFS 0, BGK - pozyczki 0,0 Wynagrodzenia, skladki, dodatki do wynagrodzen oraz odpisy 3. na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych (poz. 6), w tym: ,0 * - wynagrodzenia i skladki pracownik6w PU P ,00 4 Pozostale zada nia (poz. od 7. I do 7.13) ,0 CliPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy, analizy, s wydawnictwa, konkursy dot. l)'nku pracy 0,0 6 audyt zew n ~trzn y w PUP 0,0 7 I etat do obslugi EURES w MPiPS 0,0 8 Wyda tki inwestycyjne (poz. 8) , , , , , , , , , ,00 87, , , , , , SI,OO , , ,00 I 000,00 78, ,0 *wynagrodzenia i skladki pracownik6w PUP w przypadku braku zmian w ustawie obowi(j_zuj'l. do r.

3 1 Nowe fonny aktywizacji: ,00 w tys. z1 I. Grant na teleprac~ ,00 2. Swiadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie ,00 po przerwie zwiq_zanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobq_ zaleznq_ 3. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnien iem ,00 bezrobotnego w wieku Refundacja sk1adek na ubezpieczen ia spo1eczne ,00 za bezrobotnych do 30. roku zycia podejmujq_cych pierwszq_ prac~ ,00 5. Finansowanie koszt6w ksztakenia bezrobotnych do 30. roku zycia (bon) 6. Pokrycie koszt6w wynajmu mieszkania, w zwiq_zku ,00 z podj~ciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania (bezrobotni do 30. roku L:ycia) Projektowane nowe formy aktywizacj i nie spowoduj<t wzrostu wydatk6w FP w 2014 r. w por6wnaniu z wydatkami zaplanowanymi na rok w ustawie budzetowej na rok Nowe dzialania i instrumenty finansowane b~d ll w ramach posiadanych srodk6w poprzez zmian~ struktury wydatk6w Pianu FP. Wydatki w 2014 r. ksztahowac si~ b~d<l na poziomie pianowanych w roku Utworzenie KFS Wi'lzac s i~ b~dzie z nakladem srodk6w w 2014 r. w kwocie: 100 min zl. Na pozostale nowe dzialania przewiduje s1~ l<1cznie przeznaczyc w ramach przesuni~cia srodk6w w poszczeg6lnych pozycjach Planu FP 500 mln zl. W r. i kolejnych latach planuje si~ poniesc wydatki zwi<1zane z wprowadzonymi zmianami w kwocie 700 min zl w ramach posiadanych srodk6w poprzez zmian~ struktury wydatk6w Planu FP. Wydatki ksztahowac si~ b~dll na poziomi e pianowanych w roku a) KFS KFS zasilony bylby w 2014 r. srodkami FP w wocie: 100 min zl. Wydatki FP w 2014 r. i kolejnych latach nie wzrosnll z tytulu wprowadzonych zmian, pochodzic b~dll z przesuni~c i a srodk6w w poszczeg6lnych pozycjach Planu FP. Wydatki FP w 2015 r. i kolejnych latach z tytulu KFS wynios<1200 min zl, pochodzic b~dll r6wniez z przesuni~cia srodk6w w poszczeg61nych pozycj ach Pianu FP. Kwota ta pozwoii na obj~cie wsparciem w formie szkolenia rocznie ok. 3,3% (182 tys.) os6b pracujllcych w wieku 45 + (ok. 250 min zl rocznie, przy zalozeniu, ze koszt kontraktowanego przez PUP szkol nia przeci ~ tnie na osob~ to zl,

4 4 a wklad pracodawcy wynosi 20% koszt6w szkolenia) oraz innych form podnoszenia kwalifikacji. b) pozos tale zmiany przewidziane w projekcie zaloi:en: finansowanie od 1 stycznia 2014 r. koszt6w wynagrodzen pracownik6w urzed6w pracy w wysokosci 7%-owej kwoty srodk6w Climitu) FP ustalonej na rok poprzedni na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przyjmuje s1~, ze dotychczasowe zasady finansowania wynagrodzen tzw. pracownik6w kluczowych, czyli pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach, o kt6rych mowa w art. 91 pkt 1-5 ustawy, tj. posrednik6w pracy, doradc6w zawodowych, specjalist6w do spraw rozwoju zawodowego, specjalist6w do spraw program6w, lider6w klub6w pracy, kt6rzy w PUP b~dq_ pelnic funkcj~ doradcy klienta, zostanq_ zmienione z finansowania bezposredniego na finansowanie zalezne od efektywnosci program6w realizowanych przez te urz~dy. Podstawa naliczenia (limit na realizacj~ program6w w roku ubieglym) nie uleglaby zmianie. Wyniki uzyskiwanej efektywnosci zatrudnieniowej i efektywnosci kosztowej prowadzonej w jednolitej metodologii publikowane b~dq_ corocznie na stronie internetowej ministra wlasciwego do spraw pracy; zlecanie uslug aktywizacyjnych Minister wlasciwy do spraw pracy b~dzie ustalal na wniosek marszalka wojew6dztwa limity srodk6w na zlecanie uslug aktywizacyjnych w ramach kwoty zapisanej w Planie FP. Koszty dla FP generowac b~dzie koniecznosc wprowadzania zm~an w systemach informatycznych publicznych sluzb zatrudnienia (PSZ) w zwiqzku z dostosowaniem zakresu gromadzonych danych do zmian zaproponowanych w ustawie; programy PAl Finansowane b~dq_ przez starost~ powiatu w ramach srodk6w (limit6w) FP ustalonych wedlug algorytmu i rozdysponowanych pomi~dzy samorzq_dy powiat6w na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

5 Programy te b~d<t. mogly obejmowac okres dluzszy niz rok budzetowy. W przypadku realizacj i programu we wsp6lpracy z osrodkami pomocy spolecznej blok AKTYWIZACJA finansowany b~dzi e ze srodk6w FP (60%) i gminy (40%), blok INTEGRACJA finansowany b~dzi e z budzetu gminy. W przypadku realizacji programu samodzielnie przez urz'l_d pracy - blok AKTYWIZACJA finansowany b~d z ie analogicznie, tj. w 60% ze srodk6w FP i 40% ze srodk6w gminy, blok INTEGRACJA finansowany b~d z ie ze srodk6w FP, przy czym urz~dy pracy b~d<t. zlecaly re alizacj ~ dzialan reintegracyjnych na zewn'l_trz. Z uwagi na fakultatywny charakter proponowanego rozwiqzania, zaklada s1~, ze regulacja nie b~dzie generowac dodatkowych koszt6w zwi'l_zanych z koniecznosci<t. zwi~kszenia liczby pracownik6w urz~d6w pracy i osrodk6w pomocy spolecznej. Prace Zaj((cia Prace spoleczn ie Zaj((cia realizowane spolecmie uzytecme realizowane w ramach uzytecme realizowane w ramach bloku Koszt Bezrobotni realizowane w w ramach bloku!ntecracja programu Wyszczeg6lnienie swiadczeniobiorcy ramach bloku bloku!ntecracja * razem pomocy spolecznej AKTYW!ZACJA AKTYWIZA CJA * l<tcznie koszt l<tcmie koszt dla wskazanej jednostkowy dla wskazanej jednostkowy grupy grupy 2 miesi<tce koszt dla Funduszu Pracy zl zl 32 1 zl zl koszt dla gminy 277 zl** I zl 321 zl zl *pr::.yj~t o zalo:ienie, :ie w polowie przypadk6w program b~dz ie realizowany wsp6lnie przez PUP i osrodek pomocy spolecznej, poprzez zlecenie zaj~c reintegracyjnych przez PUP na zewnqtrz. ** koszt jaki ponosi gmina w ramach bloku AKTYW!ZACJA - stanowi 40% wysokosci swiadczenia przyslugujqcego bezrobotnemu z ty tulu wykonywania prac spolecznie utytecznych zgodnie z art. 73a ustawy. Do oszacowania skutkow finansowych programu przyjr:to nastr:pujqce zalozenia: 1. Liczba rodzin, kt6re z powodu bezrobocia otrzymaly pomoc w formie swiadczen (pieni~znych, w naturze i uslugach) - wynosi (MPiPS-03, stan za okres I-XII 2011). Sposr6d tej liczby rodzin rodzin otrzymalo pomoc w formie zasilk6w okresowych przyznawanych z powodu bezrobocia. 2. W ramach bloku AKTYWIZACJA Kwota wydatk6w poniesionych na prace spolecznie uzyteczne realizowane w okresie 2 miesifcy - ustalona zostala w oparciu o wynikaj'l_ce z ustawy zasady, tj.: ~ dlugosc trwania prac spolecznie uzytecznych (do 10 godzin tygodniowo) i

6 6 ~ wysokosci swiadczenia przysluguj'l_cego bezrobotnemu z tytulu wykonywania prac spolecznie uzytecznych zgodnie z art. 73a ustawy - 7,70 zl, przy czym koszt FP, tj. wysokosc refundacji swiadczenia wynosi maksymalnie 4,62 zl/godz., tj. 60% stawki godzinowej, a koszt gminy min. 3,08 zllgodz. 3. W ramach bloku INTEGRACJA K wota wydatk6w na finansowanie dzialan ustalona zostala w oparciu o nast~puj'l_ce zalozenia: ~ bezrobotny uczestniczyc b~dzie w co najmniej 10 godzinach zajfc reintegracyjnych tygodniowo, usredniona stawka godzinowa pracy trenera - 71,36 zl, dla ustalenia tej wartosci posilkowano si~ stawkami godzinowymi pracy trener6w przyj~tymi w jednym z projekt6w konkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoleczna. Na wartosc t~ skladaj'l_ si~ stawki godzinowe trener6w realizuj'l_cych szkolenia (przedzial 12,50-37,00 zl), poradnictwo rodzinne obejmuj'l_ce: terapi~ psychologiczn'l_ oraz terapi~ rodzinn'l_ - stawka godzinowa wynosila 80,00 zl. Stawka godzinowa nie uwzgl~dnia stawki przyj~ tej dla porad prawnych, z kt6rych mogli korzystac beneficjenci projektu, wynosz'l_cej 200 zl/godz. ~ Jeden trener pracowac b~dzie z grup'l_ ok. 10 osob. Liczba trener6w niezb~dn a do obslugi wskazanej w tabeli liczby bezrobotnych wynosi osoby. 4. Szacowany koszt programu realizowanego w okresie 2 miesi~cy, obejmuj'l_cy obydwa bloki AKTYWIZACJ~ I INTEGRACJ~, w przypadku realizacji programu: ~ wylqcznie przez urzqd pracy stanowic b~d zie dla FP wydatek zl, dla gminy zl, ~ we wsp6lpracy z osrodkiem pomocy spolecznej stanowic b~dzie dla FP wydatek zl, dla gminy zl. Przy zalozeniu, ze limit srodk6w mozliwych do wydatkowania na finansowanie programu realizowanego przez okres 2 miesi~cy wyniesie nie wi~cej niz 5% i blok INTEGRACJA, zlecony przez urz'l_d pracy, finansowany b~dzie z FP, pomoc'l_ b~dzie mozna obj'l_c ponad 180 tys. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, tj. niespelna I 0% og6lu bezrobotnych.

7 7 W przypadku gdy w ramach programu blok INTEGRACJA zostani e sfinansowany z budzetu gminy - dzialaniami b ~ dz i e mozna obj lc blisko 270 tys. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, tj. ponad 13% og6lu bezrobotnych. Przewiduje sif, ii: minister wlasciwy do spraw pracy okresli rozporz~dzeniem minimaln~ PAl; wysokosc srodkow FP, przeznaczonych na finansowanie programu EURES Trudno jest podac skutki finansowe. Natom iast szacunkowe roczne wydatki na dziatan ia EU RES w kraj u wynosz&_: Rodzaj koszt6w Szacunkowy koszt Obecne ir6dlo fi nansowani a Koszty wynagrodzenia kadry EU RES ok. 800 tys. zl (w tym Budzet MPi PS w MPiPS, WUP i PUP (ok. 200 ok. 50 tys. z FP na 7% Budzet s a m orz~du pelnych etat6w) dodatki ) wojew6dztwa Koszty reali zacji dzialan (dotychczasowe granty z KE) wynikaj ~cy ch z rocznego Krajowego Planu Dzialan EU RES, w cz~sc i do ty c z~c ej : MPiPS i WUP i 6 PU P przygranicznych (bez u wzg l ~ dn ie ni a ok. 3,5 m in zt koszt6w dostosowania system6w IT MPiPS do transferu ofert pracy i CY akredytowanych partner6w EU RES na portal EU RES KE), WUP w zakresie partnerstw transgran icznych EU RES -TriRegio, EU RES-T Beskydy. ok. 300 tys. zl Budzet sa m orz~d u powiatu FP w cz ~ sc i dodatk6w do wynagrodzeni a w WUP ipup Koszty MPiPS dot. : publikacji ok. 430 tys. zl FP materi al6w in form acyjnych, uslug IT Budzet Departamentu zw i ~zan yc h z transferem ofert pracy In fonn atyki MPiPS z CBOP na portal EU RES, szkoleni a (prawdopodobnie r6wniez kadry i inne. FP) Koszty WUP dot.: utrzymani a ok. I,5 min zl FP i rozwoju in frastruktury IT, szkolenia Budzet sa m orz~du dla kadry EU RES z PU P, dzialani a wojew6dztwa in formacyjne, materialy biurowe, zakup s prz~ tu IT, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup prasy FP

8 specjalistycznej, ksiq_zek, slownik6w, ustugi kurierskie i pocztowe i inne. Koszty PUP (opr6cz wynagrodzeil trudne do przewidzenia, nie finansowane do tej pory kadry EURES) w zaleznosci od potrzeb z FP danego PUP Koszty ochotniczych hufc6w pracy trudne do przewidzenia, nie fi nansowane do tej pory (wynagrodzenia kadry EURES oraz w zaleznosci od potrzeb z FP koszty realizacji dzialail EURES) danego ochotniczego hufca pracy Koszty zatrudnienia I pracownika na ok. 78 tys. zl, w tym: nie finansowane do tej pory stanowisku do spraw obslugi EURES z FP - wynagrodzenia ok. 72 w urz~dz ie ministra wlasciwego do tys. zl (6 tys. zl x I osoby spraw pracy x 12 m-cy), - koszty utrzyman ia I stanowiska pracy 6 tys. zl ( I osoba x 500 zl!m iesi<tc x 12 m-cy - czynsz, media, itp.). Dodatkowo w r. jednorazowy koszt wyposazenia stanowisk pracy ok. 9 tys. zl (I osoba x 9 tys. zlkomputer, biurko, szatka, fotel, itp.). Razem minimum MPiPS, WUP i cz~sc PUP ok. 6,61 min zl, w tym ok. 5,86 min zl z FP oraz dodatkowo w 2014 r. jednorazowy koszt wyposazenia I stanowiska pracy ok. 9 tys. zl Dodatkowo MPiPS oraz partnerzy EURES, zar6wno z PSZ, jak i spoza PSZ (ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia i inne) b~d~ mogli aplikowac o srodki z EFS na dzialalna EURES. Kwota nie jest mozliwa do przewidzenia. Akredytowani partnerzy EURES spoza PSZ, kt6rzy b~d~ realizowac dzialania z Krajowego Planu Dzialan EURES, b~d~ ponosic koszty finansowane z wlasnych srodk6w. Wyj~tek stanowi~ ochotnicze hufce pracy, kt6re ewentualnie moglyby korzysta6 ze srodk6w FP na rea l izacj~ dzialan EURES. Kwota nie jest mozliwa do przewidzenia; poszerzenie dostepu do informacji o ofertach pracy Szacuje si~, ze koszt stworzenia nowej bazy ofert pracy CB03P na poziomie ok. 3-4 mln zl. Koszt stworzenia bazy moze zostac pokryty ze srodk6w unijnych. Alternatywnym rozwi~zaniem jest sfinansowanie kosztu stworzenia CB03P ze srodk6w FP. 8

9 0 Nie przewiduje si~ skutk6w finansowych dla jednostek sektora publicznego; wprowadzenia pozyczki udzielanej przez BGK z FP Pozyczka na podj~cie dzialalnosci gospodarczej b~dzie udzielana do wysokosci 20-krotnego przeci~tnego wynagrodzenia, natomiast pozyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego b ~dzie udzielana do wysokosci 6-krotnego przeci~tnego wynagrodzenia, kt6re b~dzi e rozumiane jako przeci~tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia n ast~pnego miesi<tca po ogloszeniu przez Prezesa Gl6wnego Urz~du Statystycznego w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej,Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z p6zn. zm.). Wprowadzenie nowego instrumentu w form ie pozyczek udzielanych przez BGK ze srodk6w FP pozwoli na to, aby w i ~ks za liczba os6b/podmiot6w niz obecnie mogla skorzystac ze srodk6w FP na podj~cie dzialalnosci gospodarczej b<tdi utworzenie nowych miejsc pracy. Srodki z oprocentowania i zwrotu udzielonych pozyczek b ~ d<t mogly bye ponowme wykorzystane na udzielenie wsparc1a kolejnym osobom/podmiotom. Jednoczesnie nalezy uwzgl~dnic realn<t s top~ procentow<t uwzgl((dniaj<tc<t inflacj((: w 2014 r. przy inflacji na poziomie 2,3% realna stopa procentowa wyniesie ok. minus 1,27% (0,0 1-0,023/1 +0,023=-0,0 127). W 2015 i 2016 r. z uwagi na planowany wzrost inflacji do poziomu 2,5% realna stopa procentowa wyniesie minus 1,46% (0,01-0,025/1+0,025=-0,0146) tak wi~c realna wartosc splacanych srodk6w b((dzie spadac rocznie o 1,27% w 2014 r. i o 1,46% w kolejnych latach. Ponadto, nalezy uwzg l ~dnic wartosc pozyczek umorzonych i niesplaconych. Do konca 2012 r. istnial system pozyczek udzielanych przez BGK w ramach rz<tdowego programu, Pierwszy Biznes". Wysokosc udzielonej pozyczki nie mogla przekroczyc 40 tys. zl na jedn<t uprawnionct osob~. Pozyczka mogla bye udzielana na okres do 36 miesi~cy z oprocentowaniem 0,75% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Ponadto pozyczkobiorcy programu, Pierwszy Biznes", kt6rzy dodatkowo zatrudnili przez okres co najmniej 12 miesi ~ cy w pelnym wymiarze czasu pracy o s ob~ bezrobotnq, mogli ubiegac si~ o umorzenie 30% kwoty wykorzystanej pozyczki. Ok. 11% wartosci udzielonych pozyczek zostalo umorzonych. Okolo 0,6% udzielonych pozyczek zostalo zakwalifikowanych jako

10 10 pozyczki stracone, gdzie jest prawomocne orzeczenie komornika o bezskutecznosci egzekucji. Na podstawie dokonanej analizy programu, Pierwszy Biznes" projektowana nowa forma pozyczek na rozpocz~cie dzialalnosci gospodarczej w por6wnaniu do tych udzielanych w ramach, Pierwszego Biznesu" b~dzie znacznie wyzsza w przypadku rozpocz~cia dzialalnosci gospodarczej (20x3.884=ok. 77 tys. zl), z trzykrotnie nizszym oprocentowaniem (0,25 stopy redyskonta weksli) i dluzszym okresem splaty w przypadku rozpocz~cia dzialalnosci gospodarczej (do 7 lat ), co przyczyni si~ do wyzszej splacalnosci i wi~kszego powodzenia przedsi~wzi~cia. W zwictzku z tym zaklada si~, ze ryzyko kredytowe ksztahowac si~ b~dzie na pozwmre 0,5% wartosci udzielonych pozyczek, kt6re zostanct zakwalifikowane do pozyczek straconych, tj. pozyczek w przypadku kt6rych b~dzie prawomocne orzeczenie komornika o bezskutecznosci egzekucji. Pozyczkobiorcy korzystajctcy jednoczesnie z pozyczki udzielonej przez BGK na podj~cie dzialalnosci gospodarczej oraz z pozyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP b~dct mieli mozliwosc skorzystania jednorazowo z umorzenia pozyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy, nie wi~cej jednak niz do wysokosci kwoty pozostalej do splaty, jezeli utrzymajct to stanowisko pracy przez minimum rok. Szacuje si~, ze z mozliwosci umorzenia skorzysta podobny odsetek os6b jak w przypadku, Pierwszego Biznesu", tj. ok. 11% z 390 os6b korzystajctcych z pozyczki na podj~cie dzialalnosci gospodarczej, tj. ok 42 os6b, co daje wartosc umorzonych pozyczek na poziomie ok. 647 tys. zl rocznie ( 42x 0,67x 23 tys. zl = 647 tys. zl). Wprowadzenie powyzszych rozwictzan me spowoduje dodatkowych skutk6w finansowych dla FP. W Planie FP na ten eel przewidziano przeznaczenie kwoty 100 mln zl; programy regionalne Programy regionalne finansowane b~dct ze srodk6w FP przyznanych na finansowanie zadan w wojew6dztwie w roku budzetowym (w wysokosci maksymalnie do 5% srodk6w FP ustalonych w biezctcym roku wedlug algorytmu dla wojew6dztwa na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej), a takze innych srodk6w, w tym srodk6w na wsp6lfinansowanie projekt6w EFS;

11 11 finansowanie poszczeg6lnych form aktywizacji realizowanych przez urzedy pracy Srodki na ww. eel b~dct zapisane w Planie FP i rozdysponowywane pomi~dzy wojew6dztwa (z og6lnej kwoty pomniejszonej o rezerw~ MPiPS) algorytmem. w puli srodk6w dla wojew6dztwa b~dzi e 0 eslana kwota na realizacj~ projekt6w wsp6lfinansowanych z EFS; wydatki na finansowanie zasilk6w i swiadczen obligatoryjnych K woty szacunkowych wydatk6w na ten eel b~ dct zapisane w Planie FP na dany rok. Srodki b~d ct przekazywane poszczeg6l nym urz~d om pracy przez MPiPS na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy do wysokosci faktycznych potrzeb; Koszt wydluzenia zasilku o 6 miesifcy dla bezrobotnych samotnie wychowuj~cych co najmniej 1 dziecko do 15. r. z. Koszt zasilkow w zwi~zku z dodaniem okresu swiadczenia uslug na podstawie umowy uaktywniaj~cej Wzrost wydatkow na zasilki w zwi~zku z dodaniem okresu pobierania renty rodzinnej (osoba dostalaby zasilek z tytulu renty z powodu niezdolnosci do pracy) srednia liczba bezrobotnych samotnie wychowujctcyc co naj mniej I dziecko do 15. r. z. z prawem do zasilku w r. zasilek podstawowy w zl w okresie kolejnych mi esi~ cy posiadania prawa do zasilku srednia liczba bezrobotnych samotnie wychowujqcych co najmniej 1 dziecko do 18. r. t. z prawem do zasilku w 2012 r..\;rednia liczba bezrobotnych samotnie wychowujqcych co najmniej 1 dziecko do 15 r. t. z prawem do zasilku w 2012 r. 63,1 mln zl 2,0 min zl 0 zl , liczba os6b swiadczctcych uslugi na podstawie umowy uaktywniajctcej w koncu 2012 r. z te o w PUP moze zare estrowac si~ ok. 5% zasilek podstawowy w zl w okresie pierwszych 3 m ies i~cy posiadania prawa do zasilku zasilek podstawowy w zl w okresie kolejnych 3 m iesi~ cy posiadania prawa do zasilku koszt zasilku dla ww. os6b przy zalozeniu, ze bylby wyplacany przez 6 miesi~c y ,60 646, ,50

12 finansowania swiadczen obligatoryjnych, o kt6rych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, do wysokosci faktycznych potrzeb oraz finansowania swiadczen fakultatywnych, o kt6rych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w ramach limit6w przyznawanych na realizacj~ program6w na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Powyzsza propozycja nie spowoduje wzrostu wydatk6w FP og6lem, a jedynie odci<t:zenie o ok. 0,4 min zl limitu wydatk6w mozliwych do poniesienia przez PUP na aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu; srodki na wydatki fakultatywne dla WUP i PUP B~d<t okreslane w Planie FP i dystrybuowane po naliczeniu algorytmem wedlug dotychczasowych zasad. c) zmiany informatyczne: oprogramowanie SyriuszStd, Slowniki Centralne (koszt ok. 24 min), w zakresie:./ zmiany w sposobie dystrybucji srodk6w FP,./ uzaleznienie srodk6w na aktywizacj~ bezrobotnych i na wynagrodzenia pracownik6w urz~d6w pracy od efekt6w dzialania urz~d6w pracy,./ profilowanie bezrobotnych,./ poprawa standard6w dzialania urz~d6w pracy,./ pol<tczenie uslug: poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,./ zlecanie uslug aktywizacyjnych,./ program P AI,./ reforma sieci EURES,./ elastycznosc stosowania uslug i instrument6w rynku pracy,./ wprowadzenie nowych form zatrudnienia,./ nowe narz~dzia wspieraj<tce tworzenie miejsc pracy i powr6t do zatrudnienia os6b bezrobotnych, w tym dla powracaj<tcych na rynek pracy po przerwie zwi<tzanej z wychowywaniem dziecka,./ utworzenie KFS,./ wsparcie pracodawc6w zatrudniaj<tcych mlodych pracownik6w,./ zmiany w ustawie, kt6re w wi~kszosci S<t skutkiem potrzeb, kt6re na bie:z<tco 12

13 11 pojawialy si<t od czasu ostatniej nowelizacji,../ zmiana w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. Zmiana w art. 50 ustawy rna na celu zapewnienie PUP, WUP, wojewodom oraz ministrowi wlasciwemu do spraw pracy dost<tpu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego; Aplikacja Centralna (koszt ok. 2,5 min), w zakresie:../ profilowanie bezrobotnych,../ polqczenie uslug: poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,../ program PAl,../ elastycznosc stosowania uslug i instrumentow rynku pracy,../ wprowadzenie nowych form zatrudnienia,../ nowe narz<tdzia wspierajqce tworzenie miejsc pracy i powrot do zatrudnienia osob bezrobotnych, w tym dla powracajqcych na rynek pracy po przerwie zwiqzanej z wychowywaniem dziecka,../ wsparcie pracodawcow zatrudniajqcych mlodych pracownikow,../ zmiany w ustawie, ktore w wi<tkszosci sq skutkiem potrzeb, ktore na biezqco pojawialy si~ od czasu ostatniej nowel izacji,../ zmiana w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. Zmiana w art. 50 ustawy rna na celu zapewnienie PUP, WUP, wojewodom oraz ministrowi wlasciwemu do spraw pracy dost<tpu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego; Aplikacja WUP-Viator (koszt 2,5 min), w zakresie:../ zwi<tkszenie roli samorzqdu wojewodztwa w polityce rynku pracy,../ zmiany w sposobie dystrybucji srodkow FP,../ uzaleznienie srodkow na aktywizacj<r bezrobotnych i na wynagrodzenia pracownikow urz<rd6w pracy od efektow dzialania urz<rd6w pracy,../ profilowanie bezrobotnych,../ poprawa standardow dzialania urz<rd6w pracy,../ polqczenie uslug: poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,../ zlecanie uslug aktywizacyjnych,

14 ./ program PAl,./ reforma sieci EURES,./ elastycznosc stosowania uslug i instrument6w rynku pracy,./ wprowadzenie nowych form zatrudnienia,./ nowe narz<rdzia wspierajqce tworzenie miejsc pracy i powr6t do zatrudnienia os6b bezrobotnych, w tym dla powracajqcych na rynek pracy po przerwie zwiqzanej z wychowywaniem dziecka,./ utworzenie KFS,./ wsparcie pracodawc6w zatrudniajqcych mlodych pracownik6w,./ zmiany w ustawie kt6re w wi<rkszosci Sq skutkiem potrzeb, kt6re na biezqco pojawialy si<r od czasu ostatniej nowelizacji,./ zmiana w ustawie z dnia 13 pazdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. Zmiana w art. 50 ustawy rna na celu zapewnienie PUP, WUP, wojewodom oraz ministrowi wlasciwemu do spraw pracy dost((pu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego; Aplikacje Rejestr Instytucji Szkoleniowych i Krajowy Rejestr Podmiotow Prowadz~cych Agencje Zatrudnienia (koszt ok. 1 min); CBOP (koszt ok. 1 min); Dodatkowe zmiany:./ powyzsze koszty nie uwzgl<rdniajc:t prac zaplanowanych do realizacji do konca 2013 r. przez Centrum Rozwoju Zasob6w Ludzkich ze srodk6w EFS w ramach projektu 1.12, lmplementacja i rozw6j systemu informacyjnego PSZ", w szczeg6lnosci wykonania: Brokera PSZ (a wi<rc narz<rdzia umozliwiajc:tcego obslug~ procesu wymiany zwi~kszonego wolumenu danych mi~dzy PUP i WUP oraz pelnic:tcego funkcj~ szyny komunikacyjnej umozliwiajc:tcej PSZ udost((pnianie uslug elektronicznych dla innych urz<rd6w np.: ZUS, PIP, Strazy Granicznej, itp.- koszt ok. 4,3 mln zl), zmodemizowanej hurtowni danych PSZ CeSAR (koszt ok. 9 mln zl) oraz Wortalu PSZ (umozliwiajc:tcego integracj~ stron intemetowych dotyczc:tcych obszaru PSZ, obslug(( intranetu PSZ, dost((pu do narz((dzi nowoczesnej komunikacji - w CBOP (koszt ok. 1,2 mln zl); koszt ok. 3,9 mln zl) oraz zmian 14

15 Wymiana informacji pomi ~dzy PUP a osrodkami pomocy spolecznej: v' zapewnienie urzydom pracy dostypu do funkcjonalnosci umozliwiajq_cej wymiany danych na poziomie lokalnym (m.in. urzydy pracy - osrodki pomocy spolecznej) poprzez narzydzie typu amorzq_dowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI) bydzie wi q_zalo siy z koniecznosciq_ poniesienia dodatkowych wydatk6w z Funduszu Pracy w wysokosci ok. 10 min zl. Majq_c na uwadze powyzsze, lq_czny koszt dostosowania funkcjonalnosci system6w wdrozonych w obszarze PSZ do zm1an wynikajq_cych z projektu zalozen do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyniesie ok. 41 min zl (bez koszt6w zaplanowanych do poniesienia do konca r. w ramach PO KL). Skutki finansowe (negatywne in minus) dla sektora finansow publicznych w ramach FGSP: Z tytulu projektowanych zm1an do ustawy nastq_pi dodatkowo zmmejszeme przychod6w FGSP. Zaklada siy, ze bydzie to spadek przychod6w spowodowany projektowanymi zwolnieniami z obowiq_zku oplacania skladek na FGSP zatrudnionych przez pracodawc6w bezrobotnych w wieku do 30 lat. Zatem w 2014 r. przychody FGSP spadnq_ o zl (przy zalozeniu, ze wysokosc skladki na FGSP obliczana jest od prognozowanej przez Ministerstwo Finans6w (MF) wysokosci przeciytnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przy zalozeniu, ze ok. 35% bezrobotnych do 30. roku zycia podejmie pracy, a pracodawca z tego tytulu bydzie zwolniony z obowiq_zku oplacania skladek na FGSP za te osoby przez 12 miesiycy). Spadek przychod6w na FGSP w kolejnych Iatach obrazuje ponizsza tabela. Rok FGSP w zt zt zt zt zt zt Rok FGSP w zt zt zt zt zt zt

16 Skutki finansowe (negatywne in minus) dla sektora finansow publicznych w ramach FP: Z tytulu projektowanych zmian do ustawy nastcwi dodatkowo zmniejszenie przychod6w FP. Zaklada si~, ze b~dzie to spadek przychod6w spowodowany projektowanymi zwolnieniami z obowi'l_zku oplacania skladek na FP zatrudnionych przez pracodawc6w bezrobotnych w wieku do 30 lat. Zatem w 2014 r. przychody FP spadn'l_ o ,1 zl. Za kwot~ bazow'l_ przyj~to kwot~ z 2014 r. (przy zalozeniu, ze wysokosc skladki na FP obliczana jest od prognozowanej przez MF wysokosci przeci~tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przy zalozeniu, ze ok. 35% bezrobotnych do 30. roku zycia podejmie prac~, a pracodawca z tego tytulu b~dzie zwolniony z obowi'l_zku oplacania skladek na FP za te osoby przez 12 miesi~cy). Spadek przychod6w na FP w kolejnych latach obrazuje ponizsza tabela. Rok FP w zt zt zt zt zt zt Rok FP w zt zt zt zt zt zt Podsumowanie skutkow finansowych dla budzetu panstwa oraz dla FP i FGSP: W celu oszacowania skutk6w finansowych propozycji zmian ustawowych uwzgl~dniono nowo proponowane dzialania, tj. zniesienie obowi'l_zku odprowadzania skladek na FP i FGSP przez okres 12 miesi~cy za bezrobotnego skierowanego do pracy w wieku do 30 lat, z uwzgl~dnieniem wplyw6w do budzetu panstwa z tytulu podatk6w oraz do Funduszu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne. Rok FGSP+FP w zt zt zt zt zt zt Rok FGSP+FP w zt zt zt zt zt zt Zalozono, ze kwota oszcz~dnosci po stronie pracodawc6w z tytulu zwolnienia ze skladek, w calosci zostanie przeznaczona na utworzenie nowych miejsc pracy. Jednostkowy koszt utworzenia miejsca pracy zostal wyliczony w oparciu o przeci~tny koszt zatrudnienia pracownika w gospodarce narodowej w poszczeg6lnych latach zgodnie z prognozami MF. Zgodnie z powyzszym zalozeniem, w gospodarce narodowej powinno zostac utworzonych corocznie okolo 6 tys. nowych miejsc pracy. 16

17 17 Uzyskany efekt netto wprowadzenia regulacji, tj. wplywy z tytulu podatku dochodowego oraz skladek na ubezpieczeni a spoleczne za pracownik6w zatrudnionych dzi((ki oszcz((dnosciom pracodawc6w z tytulu zwolnienia ze skladek na FP i FGSP, ksztaltuje si(( nast((pujctco: zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt Uwzgl((dniaj ctc, ze udzialy we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych set r6wniez dochodami wlasnymi jednostek samorzctdu terytorialnego, zas lctczny udzial jednostek samorzetdu terytorialnego, tj. gmin, powiat6w oraz wojew6dztw wynosi 51,19% og6lnej kwoty wplyw6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych, w tym: 39,34% to udzial gmin, 10,24% powiat6w a 1,60% woj ew6dztw, skumulowany efekt netto (bilans regulacj i dla fi nans6w publicznych) z podzialem wedlug typu jednostek sektora finans6w publ icznych ksztaltowac si(( b((dzie nast((pujctco: Budi:et panstwa zt zt zt zt zt Samorzqd terytorialny zt zt zt zt zt lnne j ednostki 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt Bu di:et panstwa zt zt zt zt zt Samorzqd terytorialny zt zt zt zt zt lnne jednostki 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt 0 zt 2) Budzety jednostek s amorz~du terytorialnego a) Zwi((kszona zostanie rola samorzctdu wojew6dztwa, poprzez dodanie nowych zadan dotyczctcych KFS, realizacj i program6w regionalnych i zlecania uslug podmiotom zewn((trznym.

18 Nowe zadania b((d'l realizowane z dotychczasowych srodk6w i S<l wprowadzane w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli samorz'ldu wojew6dztwa w zakresie zwi((kszenia wplywu na regionaln'lpolityk(( rynku pracy. b) Nie przewiduje si(( nalozenia nowych zadan na samorz'ld powiatu. Poniewaz w 2013 r. konczy si(( finansowanie 7% przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracownik6w urz((d6w pracy, wprowadza si(( nowy rodzaj finansowania, kt6rego wprowadzenie b((dzie stanowilo pokrycie tych wydatk6w, kt6re si(( nie zbilansuj'l (5%+2%), uzaleznione od efektywnosci program6w realizowanych przez te urz((dy. W zakresie wsp6lpracy PUP-osrodki pomocy spolecznej nalezy zwr6cic uwag((, ze wsp6lpraca ta juz dzisiaj jest realizowana, niemniej jednak w projektowanych zmianach zwi ((kszony nacisk zostanie polozony na elektroniczn'l wymian(( danych mi((dzy tymi podmiotami. Na budow(( systemu informatycznego w tym zakresie przeznaczone zostan'l srodki z FP. c) Zwi((kszenie zakresu zadan gminy w zwi'lzku z realizacj'lprogramu PAL Wysokosc wydatk6w jakie b((dzie ponosic gmina w zwi'lzku z realizacj'l programu P AI, uzalezniona b((dzie od tego, czy program P AI realizowany b((dzie samodzielnie przez PUP czy tez we wsp6lpracy z osrodkiem pomocy spolecznej. Szacowany koszt programu realizowanego w okresie 2 miesi((cy, obejmuj<lcy obydwa bloki AKTYWIZACJ~ i INTEGRACJ~, b((dzie wynosil dla budzetu gminy w przypadku realizacji programu: ~ wylqcznie przez urzqd pracy zl, ~ we wsp6lpracy z osrodkiem pomocy spolecznej zl. 3. Wplyw na rynek pracy: Bezposrednim celem zmian proponowanych w polityce rynku pracy jest obnizenie wskaznika bezrobocia rejestrowanego oraz poprawa struktury zarejestrowanych w urz~dach pracy bezrobotnych poprzez swiadczenie bardziej efektywnej pomocy osobom bezrobotnym i pracodawcom, ale zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy powinny przyczynic si(( r6wniez do wzrostu aktywnosci zawodowej i wskaznika zatrudnienia Polak6w. Zatem powinny one wplyn'lc na zmniejszenie dystansu jaki wci'lz w tym zakresie istnieje pomi((dzy 18

19 lq Polsk<l, a rozwini~tymi krajami UE. Wprowadzenie przewidzianych w proj ekcie zalozen zm1an ustawy pozytywnie wplynie na rynek pracy. Zaklada si~, ze zmiany spowodujq_ zwi~kszenie oddzialywania polityki rynku pracy na spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia oraz aktywnosci zawodowej. Ponadto zaklada si~, ze proponowane zmiany spowodujq_: - popraw~ efektywnosci dzialania urz~d6w pracy, - popraw~ standard6w obslugi klient6w urz~d6w pracy, - zapewnienie bezrobotnym szerszego dost~pu do instrument6w aktywizacyjnych, - zwi~kszenie elastycznosci dzialania urz~d6w pracy poprzez dostosowanie dzialan urz~du pracy do potrzeb konkretnego bezrobotnego, - obj~cie realnq_ pomocq_ os6b dlugotrwale bezrobotnych, - pogl~bienie wsp6lpracy po mi~d zy urz~dami pracy a osrodkami pomocy spolecznej w celu poprawy skutecznosci aktywizacji szczeg6lnie trudnych klient6w, - ulatwienie lq_czenia pracy zawodowej z obowiq_zkami rodzinnymi zwiq_zanym i z wychowaniem dzieci, odbiurokratyzowanie, zracjonalizowanie Centr6w Aktywizacji Zawodowej, uporzq_dkowanie dzialalnosci - uzaleznienie wysokosci srodk6w FP dla urz~d6w pracy od efekt6w ich pracy, - zwi~kszenie roli samorzq_du wojew6dztwa w polityce rynku pracy, - szersze wlq_czenie partner6w spolecz ych w projektowanie i monitorowanie dzialan na rzecz aktywizacj i zawodowej. W III kwartale 2012 r. populacja aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i wi~cej liczyla tys. os6b i byla blisko o 130 tys. os6b wyzsza niz w III kwartale 2011 r. (wzrost o 0,7%). W tym samym czasie liczba biernych zawodowo zmniejszyla si~ o 96 tys. (tj. o 0,7%) do tys. os6b. Wsp6lczynnik aktywnosci zawodowej ludnosci w wieku 15 lat i wiycej wzr6sl z 55,8% w III kwartale 2011 r. do 56,2% w III kwartale 2012 r. W tym samym okresie wsp6lczynnik aktywnosci zawodowej ludnosci w wieku produkcyjnym wg definicji Eurostat (15-64 lata) wyni6sl 66,9% i wzr6sl o 0,8 p. p. W 2011 r. wsp6lczynnik ten wyni6sl 66,1% wobec 71,2% w UE(27), zatem nadal aktywnosc zawodowa Polak6w jest niska w por6wnaniu z UE.

20 W III kwartale 2012 r. pracowalo 15,7 mln os6b w wieku 15 lat i WI<tCeJ i w por6wnaniu do III kwartalu 2011 r. odnotowano wzrost o 25 tys. os6b (tj. o 0,2%). Wzrost liczby pracujq_cych przelozyl si<t na zwi<tkszenie wskaznika zatrudnienia o 0,1 p. p., do poziomu 50,7% dla os6b w wieku 15 lat i wi<tcej, przy czym dla os6b w wieku produkcyjnym wg Eurostat (15-64 lata) wzr6sl o 0,4 p. p. i wyni6sl 60,2%. W 2011 r. wskaznik zatrudnienia os6b w wieku produkcyjnym wynosil w Polsce 59,7% wobec 64,3% w UE(27). Na koniec 2012 r. w urz<tdach pracy zarejestrowanych bylo 2 136,8 tys. os6b, czyli o 154,1 tys. bezrobotnych wi~cej niz przed rokiem ( wzrost o 7,8% ). Stopa bezrobocia rejestrowanego w koncu 2012 r. wyniosla 13,4% i wzrosla o 0,5 p. p. w stosunku do listopada 2012 r., natomiast w por6wnaniu do stanu z konca 2011 r. odnotowano wzrost tego wskaznika o 0,9 p. p. Zatem wskaznik bezrobocia rejestrowanego wciq_z pozostaje wysoki, choc oczywiscie zdecydowanie nizszy niz w pierwszych latach XXI wieku. Niemniej jednak utrzymujq_ si<t stale cechy naszego rynku pracy, jak sezonowosc i terytorialne zr6znicowanie, b~dq_ce wynikiem zar6wno nier6wnomiemego rozwoju spolecznogospodarczego region6w, jak i ich polozenia geograficznego, oraz niekorzystna struktura zarejestrowanych w urz<tdach pracy bezrobotnych - ok. 55% bezrobotnych nie posiada wyksztalcenia sredniego, co czwarty bezrobotny nie rna doswiadczenia zawodowego, a 3 na 10 bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych. Sq_ to czynniki utrudniajq_ce znalezienie zatrudnienia szczeg6lnie, ze gros bezrobotnych to osoby pozostajq_ce w ewidencji bezrobotnych ponad 12 miesi<tcy od momentu zarejestrowania si<t (36,5%). Ponadto, niemal 4 na 10 bezrobotnych stanowiq_ osoby, kt6re nie ukonczyly 30. roku zycia, ale w strukturze dynamicznie zwi~ksza si~ r6wniez udzial os6b w starszych grupach wiekowych. ~ Zmiany dotyczq_ce: 1) poprawy efektywnosci dzialania urz~d6w pracy poprzez uzaleznienie srodk6w na aktywizacj~ bezrobotnych i na wynagrodzenia pracownik6w urz<td6w pracy od efekt6w dzialania urz<td6w pracy, a takze wykorzystanie srodk6w unijnych na aktywizacj~ bezrobotnych, 2) poprawy jakosci uslug swiadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb poprzez popraw~ standard ow dzialania urz~d6w pracy, zlecanie uslug aktywizacyjnych, wsp6lprac<t PUP i gmin, elastycznosc stosowania uslug 20

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Departament Funduszy MPiPS 30.05.2014 Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DRP-VIII-02100-3 -_M0 -IS/12 Pan Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów W odpowiedzi na pismo z dnia 9 maja 2013 r. znak:

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'--

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$orc-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, firirz*fhti.r, J I't*--'-- 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia okreslania wielkosci WPF Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Ramy czasowe WPF lata 2013-2016 zostaly wyznaczone zgodnie z ustawfl:. 0

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

Data sporz:tdzenia 28 wrze5nia 2014 r.

Data sporz:tdzenia 28 wrze5nia 2014 r. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz niekt6rych innych ustaw Ministerstwo wiodl!ce i ministerstwa wspolpracujl!ce Ministerstwo Finans6w Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Na podstawie art. 100

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: - FUNDUSZU PRACY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

Paweł Lulek. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Paweł Lulek. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Paweł Lulek Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach KONFERENCJA INAUGURACYJNA PARTNERSTWO LOKALNE SYNTEZA WYNIKÓW IMPLEMENTACJA 75.965 osób bezrobotnych w rejestrach świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Paweł Lulek. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Paweł Lulek. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Paweł Lulek Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach KONFERENCJA INAUGURACYJNA PARTNERSTWO LOKALNE SYNTEZA WYNIKÓW IMPLEMENTACJA 75.965 osób bezrobotnych w rejestrach świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+ BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

- o zmianie ustawy o rencie socjalnej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4316 Warszawa, 28 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY I ORGANIZACJI PRACY

ELASTYCZNE FORMY I ORGANIZACJI PRACY ípise CIOPÍA] PIB ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A AKTYWNOSC ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH RedAkcjA NAIjkoWA ElzbÍETA KRyNsliA WAHSZAWA 2015 SPIS TRESCI CZÇSCI WPROWADZENIE, Elzbieta Krynska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Elżbieta Strojna Departament Rynku Pracy MPiPS Warszawa, lipiec 2015

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Elżbieta Strojna Departament Rynku Pracy MPiPS Warszawa, lipiec 2015 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Elżbieta Strojna Departament Rynku Pracy MPiPS Warszawa, lipiec 2015 idea i cele Ryzyko bezrobocia strukturalnego Niedopasowanie wykształcenia Dezaktualizacja wiedzy/ umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 2004 roku. Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 2004 roku. Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa Kazimierza Wielka Nrumer Iden REGON 291148174 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 24 roku Dzial 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY.. 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY WARSZAWA, LIPIEC 2013 ZMIANY W URZĘDACH PRACY I. WPROWADZENIE DORADCÓW KLIENTA II. III. IV. PROFILOWANIE

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo