P,'otokol Nt" 18/2013 z posiedzenia Komisji O wiaty i Kultury w dniu 16 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P,'otokol Nt" 18/2013 z posiedzenia Komisji O wiaty i Kultury w dniu 16 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 P,'otokol Nt" 18/2013 z posiedzenia Komisji O wiaty i Kultury w dniu 16 kwietnia 2013 r. Posiedzenie rozpocz((to 0 godz Lista obecnosci i Porzildek obrad stanowict zalctczn il< do protokofu. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : l.burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzisl"awa Mrozek 3.skarbnik Gminy Pani Krystyna Roszak 4.Kiero wnik referatu ZRP Pani Dominika Gminska 5.Kierownik referatu IKP Pan Bernard Cebula 6.Podinspektor Pani Sylwia Kru ppa 7.Podisnpektor Pan Dariusz Bunda 8.Kiero wnik OPS Pan 1akub 1ani ak 9.Gt6wna Ksi((gowa OPS Pani Beata Gasz 1 O.Komendant MG OSP Pan Jerzy Sulewski I I.Prezes MG OSP Pan Ireneusz Giemza J2.NaczeJnik OSP Kotulin Pan Ernest Kocen 13.NaczeJrtik OSP Pniow Pan Sebasti an Kapica Przewodniczctcy Komisji Pan Adam Konieczny powital: zebranych i przedstaw II projekt porzildku posiedzenia. Czlonkowie Komisji j ednoglosnie przyj (( Ji proponowany porzctdek obrad. Ad.! Podinspektor Pan Dariusz Bunda sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzialalnosc i jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych gminy Toszek. Przedstawiony material j est zalctcznikiem do nini ejszego sprawozdania. Prezes MG OSP Pan Ireneusz Giemza poinformowal 0 wiamaniach dokonanych w cii\gu ostatnich dwoch tygodni do straznic w okolicznych gminach i za proponowal zalozeni e w naszych straznicach systemu aj armowego. Pan Bunda wyjasnil, i e chodzi 0 system powiadamiania SMS, klory jest zintegrowany z systemem alarmowym jednostek.orientacyjny koszllo okolo zlkol ejna sprawa poruszona przez Pana Giemz(( dotyczyla planow zwii\zanych z modernizacj ct straznicy.

2 2 Pan Giemza poinformowal, ze w so botl( po cwiczeni ach w stratnicy zapalil sit; komin.komin jest nieszczelny i moze doprowadzic do pozaru calego budynku Radny Ireneusz Kokoszka wyjasnil, ze stan obiektu jest zly i to co jest nie nadaje sil( do remontu, ana dzien dzisiejszy nie ma takich mozl iwosci fi nansowych, aby zrealizowac projekt stramicy za I min zl. Burmistrz Toszka podkreslil, ze mozna sil( zastanowic sil( nad rozwiqzaniem modulowym, a potem stopniowo rozbudowywac.na modemizacjlt stramicy nie rna zadnych d ost~pnych srodk6w unijnych - jedynie na remont, a ta strai:nica nie nadaje silt do remontu. Z-ca Burmistrza dodala, ze z ekspertyzy wynika, ze stan budynku Ur7~du j sl katastrofalny lez czekamy na mozliwosc skorzystania z dostr:pnosci do srodk6w unijnych.pani Burmistrz podkreslila, ze dla zachowania bezpieczcnstawa straznicy zostanie zrobiony przegl,,\:d kominiarski. RadllY Barmicki zapytai : czy lokalizacja straznicy jest odpowiednia, czy w dalszym ci"tgu nal ezy myslec 0 tym miejscu? Pan Giemza poinformowal, ze wyjazd jest problematyczny, ale to miejscc w srodku miasta. Z-ca Burmistrza przypomniaia 0 obietnicy, ze w roku przysaym jednostka OSP w Pniowie czeka w kolejce po samoch6d. NaczeJnik OSP w Pniowie Pan Sebastian Kapica dodai iz w roku 20[4 jednostka b~dzie obchodziia 150 lecie istnienia.ponadto poinformowal, ze na czas oczeki wani a na nowy samoch6d jednostka przejmie samoch6d z Kotulina i podkrcslil, ze strazacy majil nadziej~, ze nie zostanil z tym samochodem. Komendant MG OSP Pan Jerzy Sulewski pod z i~kowai Z-cy Burmistrz<l za pomoc w znalezieniu sponsora na zakup przyczepki do posiadanego p17.ez jednostkl( OSP samochodu.do podziekowaft doi'tczyl s i ~ Naczelnik OSP w Pniowie, kt6ry podzi ~ kow al Pani Burmistrz za doiozenia srodk6w do ogrzewama. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczilcy podzil(kowal za udzielone informacje I wyjasnienia. Ad.3 - Projekt uchwaiy w sprawie : przyj l(cia "Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata " Kierownik ZRP Pani Dominika Gmiftska om6wila uwagi i opinie zawarte w protokole z przeprowadzonych konsultacji sporecznych z mieszkal'lcami Gminy Toszek na lemat w/w Strategii I zal. do protokolu I.W posumowaniu konsultacji przedstawiono propozycje wprowadzenia dw6ch autopoprawek dotycz4cych miernika o si ~ni ec do celu operacyjnego 3.1 I str.64 I oraz przeformufowania tresci jednego z miernik6w odnoszilcych sir: do celu operacyjnego 4.3 I stl". 79! Nie uwzg I ~dni o no w autopoprawkach opinii dotycz'tcych zapisll 0 odnawialnych zr6diach energi i, gdyz zapis nie dotyczy tylko jednego u6dla czyli wzmi ankowanych ferm wiatrowych.

3 3 Pani Gminska podkreslib, ze nasza Strategia nie moze bye sprzeczn3 z aktaml wyzszego r z~du akimi jak np Strategia Rozwojll Wojewodztwa Sl:'\.skiego. Burl11 istrz dodal, ze 0 lokalizacji fe rm wiatrowych decyduje STlJDIUM raz plany zagospodarowania terenll - nie Strategia. Radny Bmt nicki stwierdzil, ze Set promowane pewne zagadnien ia. ale nit! z:naczy to, ze mllsz'lone byc na kazdym centymetrze wojewodztwa.ponadto radny za proponowar : - na str. 10 dopisanie drogi 90 I oraz lij«cie wzmianki 0 A I - str.22 - radny nie zgodzil si«z zapisem dotyczetcym 41 9 gospodarstw rolnych o powierzchni 1 ha - zdaniem Pana Bartnickiego to nie Set gospodarstwa rolne radny zaproponuje inny zapis - na str.3l - w silnych stronach ponownie lijete drog«90 I i alltostradf,! i\ I - na str Kierunki interwencji przy zapisie : Rozwoj altematywnych odnawial nych i ekologicznych :hodel energii - dodae - ni powoduj1\cych pogorszenia komfortu zycia mieszkancow Po wyczerpaniu dyskusji podzi ~kowano Pani Gmillskiej za przedstawiel1lc in tonnacj i i udzielone wyjasnienia. Burll1i strz omowil : - Projekt uchwaly w sprawie : wyrazenia intencji przysttlpienia Gll1iny Toszck do porozul1lieni a 0 wsp61pracy w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu C e~tra lne go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Sletskiego na lata Projekt uchwajy w sprawie : wyrazenia intencji przyslapienia Gminy Toszek do porozu mienia w sprawie przygotowania programu dzialall Zintegrowanych Inwestycj i Terytorialnych w okresie w ramach Su bregionll Centralnego Projekty dotycz<\. dziajaji w ramach SlI bregionu Central ncgo, a wi~c opracowanie Programll Rozwoju na kolej ne lata ora z s twor~e nia programu dzialan inwestycyjnych - dzialan ponadlokalnych dla Subregionu. Podinspektor Sylwia Kruppa omowila : - Projekt uchwaly w sprawie : zasad i lrybll udzielania dolacj i celowej dl;:! osob fizycznych z budzetu Gminy Toszek na dofi nansowanie koszlow demontazu. zbierania, tram portu i unicszkodliwiania odpadow zawierajqcych azbcst z obiektow budowlanych po{ozonych na tercnie Gminy Toszek W zwi'lzku z koniecznosciet wprowadzenia do 2 pk1.3 nasl'1pira konieczjlosc podjl(cia nowej uchwaly w tym temacie. Pkt. 3 okresla co wnioskodawca jest 7Obowiqzany dohtczye do wniosku 0 przyznanie dotacji celowej.po podj~ciu w/\ uchwaly - uchwaja w tym temacie podjl(t8 na poprzedniej Sesji straci mol - Proj ckt uchwaly w sprawie : uchylenia uchwaly N r XXX/3 17/20 13 Rady Miej"kiej w Toszkll Z dnia 2S marca 2013 r. w sprawie : zacia,niycia poi.yczkl w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodark i Wodnej w K8towicach na realizacj <;> zadania pn. "ReaJizacja Gminnego Programu usliwania azbestu"

4 4 Koni eezllosc uchyl enia tej uehwaly wyst'ujij:a z powodu lego, ze w budz.:cie Gminy Toszek na rok 2013 nie zaplanowano poi yezki. K icrownik referatu IKP Pan Bemard Cebula o l11owil : - Projekt uch waly w sprawie : przej<tcia od Powiatu Gliwicki ego zadania zarz<ldzania przystankam i komunikacyjnymi zlokali zowanyl1l i w eiqgu drag powiatowycll w granicach adl1l inistracyjnych Grainy Toszek Ustawa 0 zbiorowym transporcie scedowaj:a na gl1l iny kon iecznosc litrz) mania przystonkaw komuni kacyj nych bez wzgl <td ll nu to, przy jakiej drodze si one znajdllj'l..w sl ad za t'\.listaw'l.zarz'l.dcy i wlasciele drag wyst'tpuja.do Gmin 0 przejycie przysta nkaw i podpisanie Porozumienia w tym zakresie. Powi ai jako p ierwszy wystapil do naszej Gminy L. inicjatyw'l. przekazania - st'l.d przygotowany projekt uchwaly. - Proj ekt uchwaly w sprawie : zasad i trybu lidzielania dotacji cclowej z budzctu Gminy Toszek osob01l1 fizyeznym oraz wspolnotom m ieszkaniowym. no cejc zwi<tzane z realizacj'\. "Programu budowy przydomowych oczyszc7.alni sciekow ILib systcmow odprowadzania sciekaw na terenie Gl11iny Toszek na lata " W/w projekt uchwaiy okresla warunkj, ktare musi spelniac instalaeja, ni eruchomosc oraz inwestor ubiegaj 'l.ey s i ~ 0 d o t a ej~. Kosz t kwali fi kowany I koszt zakupu j montazu I inwestyeji usta lono w wysokosci do zl. Wartosc do fi nansowania przy.i <tto w wysokosei 80% kosztaw kwalifikowanych nie \V i <t k s~ej jeclnak jak zl. Wniosek do Wojewoclzkiego FlInduszu O ehrony Srodowiska i Gospoclarki Wodnej w Ka LOwi each 0 udzielenie pozyezki dotyczyl b<tdzie budowy 100 oczyszczaln i.og6 lel11 Program przewid uje budow <t 200 przydommv)'c h oezyszezalni.calizacj a zadania przewidywana jest nastttp Llj <\.CO : w roku oezyszezalni, w roku oezyszezalni ; w roku oezyszezalni.do Regul aminu dol<\.czono wzory wymaganyeh dokument6w. Ad.2 Przewodn iez'lc y Komi sj i odczytal pismo mieszkaneaw u liey.laskalczej w Pniowie w sprawie : przeprowadzenia naprawy nawi erzehni drogi gminnej na odcinku od uliey Srocza Ga ra do konca ostatniej posesji ul. Jaskolczcj oraz zainslalo\ovania latarni przy w/w uliey. Zgodnie z prosb'!. zawart'\. w pismie - mieszkaniee tej uli ey Pan Dejnakn zostal powiadomiony 0 terminaeh posiedzen komisji na ktorych b~d7ie rozpatrywane w/w pismo z prosb 0 powiadomienie pozoslarych mieszkallcaw.j ednakze nn dzisiejszym posiedzeniu m ieszkalicy ni e byl i obecni. K ierownik re fe ratu TKP Pan Bernard Cebula potwiercizi l, iz fa ktycznie mieszkancy tej ul iey ponie ' Ii nakj:aciy na utwardzenie tej drogi poprzez zakup tl ucznia.

5 Radny Eugeniusz Kuc, kl6ry zosta! zaproszony na wizj ~ tcj drogi przez mieszkahcow uli cy Jask6lczej doda!, iz IV momencie fjowstawania li as rowero wych drog<t t<tjezdzily ciltzkie samoehody i j!t zniszczyly.co prawdy szk ody napawiono poprzez nawiezienie tluezn ia i mqc ;.:k i koloru zoltego. IN przypadku gdy nawierzehniajes( mokra tworzy s i ~ uci qzli we bloto koloru zohego, ktore zabrudza k os t k~ brukowa posesj i oraz e z~ s ei mieszkalnych. Nalomias( w sytuaeji gdy nawierzehnia jest su cha unosi si ~ why pyl. Trzeba zdjqc g6rna~ warstwfi< i wysypac pokopalniany kamieri.ponadto w celu zapewnienia mieszk3l1com bezpicczehstwa zaehodzi konieeznosc zainslalowania na tej uliey lampy oswietlenia ulicznego. W podsumowaniu dyskusj i dotyczqcej w/w pisma ustalono, i.e IV spra\vie nawierzchni drogi zostanie skierowane pismo i zobaezymy co w ramach gwarancji, kt6re fir ma naprawiajqca droglt dala Powiatowi moma pozyskac. Jei:eli chodzi 0 zainslalowanie oswietjcnia - biorqc pod uwagtr koszty czlonk.owie Komi j i rozwazali ta ka~mo z l iwosc - zasugerowali.i ednakze zachowanie kolejnosci realizacji lego typu zadania. W posiedzeniu Komisji nastqpila 10 min przerwa. Po przer"wie : 5 Ad.3 Kierownik OPS Pan lakub Janiak om6w i1 szczeg61owo : - Projekt lichwaly w spra wie : przyj ll:cia prawozdania z real izacji zadan z zakresu vspierania rodziny za ~O 12 rok oraz przedstawicnie potrzeh zwiqz.anych z realizacj q zadah Dokumcnt ten zawicra infonnacje na temal realizowanych zadan przez a ystcnl<l rodziny,prncy plac6wek wsparcia dziclmego w formi e sw ietlic opiekuriczo w/chowawczych, wsp61 fin ansowania pobytu dziecka w picczy zast~rczej i wskazania polrzeb zwict:i'j1yeh z r e alizacj~ zadari wyn ikaj~cy c h z ustawy 0 wspicrani u rodziny i systemic p ieczy z a st~ pc zej - Projekt uchwaly w spraw ie : przyj ~ci a raportu z w)'konania w 2012 roku cz~sel Gmil1nego Programu Profi laktyki i Rozwiqzylvania Problern6w Alkoholowych oraz przeciwdzia!ania arkomanii w Gminie Toszek w obszarze przec i wdzialan ia nark.ol1'lan i i W/w ruport zawiera diagno7,\? problemaw zwi91-anych z uzaletnieniarni od srodk6w psychoaktywnych na terenie Gminy Toszek, zakres i sposab realiz.3c.1' okreslonych w Programie celaw, zakres dzialan profi laktycznych oraz propozy j dzialari na ko lejne lata ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem roku Projekt Llchwaly w sprawie : przyj"cia Oceny Zasob6w Pomoey Spo!ecznej Gmi ny Toszek Zasoby Pomoc Spo!ecznej w Toszku okrdlone IV za l ~czniku do niniej!)7,ej uchwaly obejmuj q w szczego!nosci i n fr as lruklur~, kadrlt, organizacje pozarz ~do w e i naklady finansowe na zadania pomocy spoleeznej w latach 20 I 0, 20 II, ~O 12 oraz prognozy roku n ast~pnego.

6 - Projekt uchwaly w sprawie : przyj l(c ia sprawozdan ia 7. dzialnlnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku z planem potr7.eb za rok Projekl dotyczy sprawozdan ia merytoryczno-fi nansowcgo i slanowi podsumovvanie dzinlalnosci jednostki za rok Wyj asn ien do zesci finansowej udzielala Gl6wna Ksi~gowa OPS Pani Beatn Gasz. Skarbnik Gminy omowi la : - Projckl L1chwaty w sprawie : zm ian w budzecie Gminy Toszek na ro Projekl dotyczy przeznaczenia smdk6w w wysokosci zl dla Cenlrum Ku ltury Zamck w Toszkll na org a ni z acj~ IV Motocyklowego Zlotu Zlotej Kaczki. - Projckt uchwaty w sprawie : zmian w budzecie Gmin_ Toszck na rok ~O 13 Projekt do l"yczy korekty planu wolnych srodk6w do wykonania za 20121' ,47 Z 11 oraz z.ac iqgnj ~ci a rozycze k w Wojew6dzkim ftll1duszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w I'-atowicach : zl na real izacj\( "Programu blldowy przydomowych oczyszczalni Scick6w na lata ~O " zi nc! realizacj ~ zadania pn. "Reali zacja Gminnego programu lisuwalll:j azbeslu" Kolejne dwa projekty uchwal JotYCZq wlasnie za c iqgl1i ~ci<l pozycz.ek wprowadzonych uchwal'l. budzetowq : -!'rojekt uchwaj y w sprawie : za ci l\.gni~ cia pozyczk i w WojewodLkim Funduszli Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kal()wicach na realizacjl( " Prograll1u budowy przydomowych oczyszczalni sc iekow l1a terenie Gminy TOS7ek na lala \7 " - Projckt uchwaly w sprawie : z acia ni~ ci a pozyczki w Wojew6dzkim Fundus7.1 Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katow icach na reali7.acj~ zadania pn. "RealiLacja Gillinnego programu usuwania azbes tu " - Projekt uchwaly w sprawie : zmi3ny uchwaly Nr XXV /20 13 Racly Miejskiej w Toszkll Z dni a 19 grudn ia r.w sprawie przyj\(cia wielnlelniel prognozy finansowej Gilliny Toszek na Jata 20 [ W zwiqzkll z wej sciell1 w zycie rozporzll.dzeni u Ministra Finans6w UOStOSo.W31l0 zapisy WPF zgoclnie z wytycznymi znajduj'l.cymi s i ~ IV t,m rozporzl\.dzcniu. Ad.4 Przcwodniczqcy Komisji odcl.:ytal pisma Dyrektora SP w Kotlilinie : - v sprawie przyzn::mia kwoty Zf na przejl(cie i wymian ~ Jicznika energit W podsumowaniu dyskusji Komisj3 poparla pro p o.zy cj ~ Burmistrza Toszka, aby na,vykonanie lego zaclania wylozyc srodki z budzetu 57koly, w przyradku wysta.pien ia braku 70. tanl\. one ll7u pelnione w termillie poi.nicjszym - w sprawie : wygospodarowania srodk6w na remonl dach ll.

7 7 Radny Ireneusz Kokoszka potwierdzil kon iec7l10sc wykonania remonlu 1 dodal, ze najgorsze ttliejsca 5<10 przy murkach ogniowych Burmislrz poinformowal, ze koszt remontll dachu - w tych miejscach gdzie zachodzi laka potrzeba wraz z przemurowanicm gornej cz~sci komin6w wyl1iesie ok zl.bujl11istrl zaproponowal w/w naprawy wykonac w okrcsie letnich wakacji. Komisja popada przedstawioll:t propozycj ~. Burmistrz poill formowal radnych 0 planie rozwoju przedsi,.biorstwa GUMIH.X a dotycz<1ocym stworzenia inslalacji do recyklingu opon. odpadow gumowych i odpad6w tworzyw szlllcznych metod<\. pirolizy niskotemperaturowej.gumitex o pozwolenie zwraca s ic z wnioskiel11 do StaloslY, jednakze Burmislrz taki wniosek opini uje.burmistrz zaproponowal. aby do stworzenia lcj opinii whtczyc radnych i l11ieszkanc6w. Ad.6 Radny Joachim Hl ubek zapytal : co dalej z kanalizacj<1o '! Z-c, Burll1 istrza wyjasnila, ze eaty czas toezq si~ lam prace. Radny!renellsz Kokoszka w swielle nowej uslawy sl11ieciowej zapyllll : ezy jest juz no"',), pracownik oraz czy posiadamy juz wszystki e dane : ile smicci segregowanych ile nie segregowanych itp? BUl"l11i strz poinforl1lowal, ze jestesmy przygotowani w maju odbt(clzie si(,: przetarg na wylonienie wykonwacy - podane slawki w specyfikacji to slawki ryczahowe. W zw i'lzku z rozp oe z ~eiem przez Powiat w soleclw ie Paczyna likwidacji przepllstow / wj azdy na r ola / Burmislrz zwrocil si«0 przekazanie wszystkim ro lnikom inr011113cji 0 kon iecznosci w,),czyszczenia przepustow.w przypadkll nie wyezyszczenia - przepusty b~d<\ likwidowane / tak zapowiedzial Powiat /. Po w')'czerponiu pofzqdku obrad Pzrcwodniczqcy Komisji Pan Adam Konieczn~ podzj ~ kowa l zebranym za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz PrzewodnicL'lCY Komisji *~."I.''<.(.''1 Adam Konieczny

Pani Zdzislawa Mrozek. Pan Jerzy Po1aczek. Pani Cecylia CieSlik. Pani Anna Pawlowska

Pani Zdzislawa Mrozek. Pan Jerzy Po1aczek. Pani Cecylia CieSlik. Pani Anna Pawlowska Protok61 Nr XXVI1I/20l3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, ktora odbyla silt w dniu 30 stycznia 2013 r. 0 godz. 17.00 na Zamku w Toszku Porza,dek obrad,lista obecnosci radnych i soltys6w stanowi't zal

Bardziej szczegółowo

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie QHm ROIV-005 2-5/09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz.

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r.

z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r. - w z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r. XXVI sesja Rady Gminy Pawtowice odbyta sie w sali narad Urzedu Grniny Pawtowice, obrady rozpoczgto o godz. 15.30. W sesji uczestniczyli radni,

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA. w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie ZAPROSZENIE

RADA MIEJSKA. w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie ZAPROSZENIE RADA MIEJSKA w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie Makow Maz. 03.09.2008r WOR.II.O052/365/08 ZAPROSZENIE Zgodnie z 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXVl sesjt; Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq!

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq! CZASOPISMO R (21) GRUDZIE ~~~ 50 CjR (5000) ra dakwasniews iego DrU\FI ture;! wybor6w prezydencklch na lerenie naszej j;lminy wygral Aleksander Kwasniewski uzyskujqc Iqcznie 52,7% wainie oddanyeh gfos6w.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r.

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. r 7. Stan Rady - 15 radnych. Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu). W sesji udzial wzieli:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r.

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK ISO 9001:2008 Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo