PROTOKÓŁ NR VII/15 z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIA r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR VII/15 z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIA r."

Transkrypt

1 RO.II PROTOKÓŁ NR VII/15 z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIA r. PROTOKÓŁ Z UROCZYSTEJ VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE UPAMIĘTNIAJĄCEJ ROCZNICĘ 25 LECIA SAMORZĄDU T ERYTORIALNEGO Z DNIU ROKU Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma otworzył w dniu r. o godzinie VII Sesję Rady Gminy Dobroszyce witając przybyłych gości, urzędującego Wójta Gminy Dobroszyce Artura Cioska, Wójtów poprzednich kadencji oraz wszystkich przybyłych Burmistrzów i Wójtów, radnego sejmiku województwa dolnośląskiego pana Janusza Marszałka przedstawicieli samorządów powiatu oleśnickiego, radnych, sołtysów, kierowników i pracowników jednostek samorządowych, mieszkańców oraz media. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, stwierdził prawomocność posiedzenia. Obecnych 15 radnych na 15 z ustawowego składu Rady Gminy. Na sesji było obecnych 11-tu sołtysów. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przeszedł do zatwierdzenia porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku? Następnie przedstawił następujący Porządek obrad: 1. Otwarcie uroczystej Sesji Rady Gminy Dobroszyce. 2. Powitanie gości. 3. Prezentacja multimedialna 25 lat Samorządu Terytorialnego. 4. Przemówienie Wójta Gminy Dobroszyce. 5. Przemówienia i wystąpienia gości. 6. Część artystyczna występy zespołów lokalnych. 7. Zarządzenie przerwy w obradach Rady Gminy Dobroszyce do dnia 28 maja 2015r., godz przez Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce. Porządek obrad odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce został przyjęty przez 15 radnych jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma wygłosił krótkie PROTOKÓŁ NR VII/15 Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE 1

2 przemówienie i zaprosił wszystkich zgromadzonych na VII Sesji Rady Gminy Dobroszyce do obejrzenia prezentacji multimedialnej 25 lat Samorządy Terytorialnego Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma udzielił głosu Wójtowi Gminy Dobroszyce Arturowi Cioskowi. Wójtowi Gminy Dobroszyce wygłosił przemówienie, którego mottem przewodnim była wypowiedź prof. Jerzego Rogulskiego: Nie wystarczy mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć. Wójtowi Gminy Dobroszyce, również podkreślił rolę zasłużonych działaczy, którzy byli twórcami odbudowy samorządu na terenie Gminy Dobroszyce. Uhonorowano wieloletniego sołtysa Nowicy Eugeniusza Frysztaka, który przez 44 lata pełnił funkcję sołtysa, którego tego samego dnia wojewoda dolnośląski Tomasz Solarz udekorował Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta RP. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma podziękował Wójtowi Gminy Dobroszyce Arturowi Cioskowi za wystąpienie i zapytał kto ze zgromadzonych osób na dzisiejszej uroczystości chciałby zabrać głos? Bez uwag. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przeszedł do części artystycznej, przedstawiając zespoły wokalne działające na terenie gminy. Po krótkiej chwili odbyły się występy zespołów artystycznych: Leszczynki, Uśmiech, Sąsiadeczki, Niezła Paka, które otrzymały podziękowania i kwiaty za zaangażowanie społeczne, krzewienie kultury i tradycji oraz reprezentowanie i promowanie gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma o godz zarządził przerwę w obradach VII Sesji Rady Gminy Dobroszyce do dnia r. do godziny PROTOKÓŁ NR VII/15 Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE 2

3 PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIU ROKU Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma wznowił o godzinie VII Sesję Rady Gminy Dobroszyce witając Wójta Gminy Dobroszyce, pana Zastępcę Wójta Tomasza Urbaniaka, panią Skarbnik Bożenę Ziółecką, pana Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy Sławomira Tracz, pana Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnych Sławomira Pieprzyka, Kierownika Posterunku Policji w Dobroszycach pana st. asp. Artura Kolberta, panią Kierownik OPS Agnieszkę Szewczyk, panów radnych, sołtysów, mieszkańców, media oraz współpracowników wójta. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, stwierdził prawomocność posiedzenia. Obecnych 15 radnych na 15 z ustawowego składu Rady Gminy. Na sesji było obecnych 14-tu sołtysów. Adn.9 Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przeszedł do następnego punktu obrad, a mianowicie do zatwierdzenia porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem następującego Porządku obrad: 8. Wznowienie obrad VII Sesji Rady Gminy Dobroszyce. 9. Zatwierdzenie porządku obrad. 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 11. Sprawozdania finansowe za 2014 r. 12. Bezpieczeństwo na terenie gminy działalność rewiru dzielnicowego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ośrodka Opieki Społecznej. 13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata , b) zmiana budżetu gminy na 2015 rok, c) składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, d) przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobroszyce. 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami. 15. Interpelacje i zapytania. 16. Wolne wnioski i komunikaty. 17. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy Dobroszyce. Porządek obrad odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce został przyjęty przez 14 radnych jednogłośnie. PROTOKÓŁ NR VII/15 Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE 3

4 Adn. 10. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z VI Sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzając głosowanie jawne. Zapytał, czy ktoś ma uwagi, pytania do protokołu. Bez uwag. Poinformował zgromadzonych, że do Biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące protokołu. Przyjęcie protokołu przegłosowano 15 głosami za, jednogłośnie. Adn. 11. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przeszedł do kolejnych punktów przewidzianego porządkiem obrad, a mianowicie Sprawozdania finansowe za 2014 rok. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym, że w/w sprawozdanie zostało przeanalizowane na posiedzeniach Komisji. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej kwestii? W tym punkcie obrad uwag nie było. Adn. 12. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przeszedł do kolejnego punktu przewidzianego porządkiem obrad Bezpieczeństwo na terenie gminy działalność rewiru dzielnicowego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ośrodka Opieki Społecznej. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu panu Kierownikowi Posterunku w Dobroszycach panu Arturowi Kolbertowi i panu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy Sławomirowi Tracz, którzy szczegółowo omówili sprawy związane z bezpieczeństwem w gminie: rejon działania stan etatowy bezpieczeństwa ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie pracy kryminalno dochodzeniowej ocena działalności policji w zakresie rozpoznania przestępczości nieletnich oraz na szkodę nieletnich ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie pracy prewencyjnej stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym organizacja i prowadzenie działań kontrolno porządkowym na drogach realizacja programów profilaktycznych działanie i funkcjonowanie Komisariatu Policji w Dobroszycach. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma zapytał czy radni mają pytania w tym zakresie? Po chwili głos zabrał radny Paweł Bieńko, radna Renata Blachnicka PROTOKÓŁ NR VII/15 Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE 4

5 i sołtys Mirosław Noga. Kierownik Posterunku w Dobroszycach pan Artur Kolbert i pan Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy Sławomirowi Tracz i Wójt Gminy Dobroszyce odpowiedzieli na pytania i złożyli wyjaśnienia. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma podziękował w/w za wypowiedź i poprosił o zabranie głosu pana Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnych Sławomira Pieprzyka, który omówił bezpieczeństwo na terenie gminy w zakresie Straży Pożarnej: działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki: Dobroszyce, Łuczyna, Sadków statystyki zdarzeń losowych przyczyny powstawania pożarów Następnie Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnych Sławomir Pieprzyk odpowiedział na pytania oraz złożył wyjaśnienia. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma podziękował w/w za wypowiedź i poprosił o zabranie głosu panią Kierownik OPS Agnieszkę Szewczyk, która omówiła bezpieczeństwo socjalne na terenie Gminy Dobroszyce: podstawowe zadania pomocy społecznej wsparcie w ramach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego ogólny budżet i wydatkowanie na cele związane z bezpieczeństwem socjalnym współpraca z innymi służbami, urzędami i ośrodkami w zakresie udzielania pomocy socjalnej. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma w/w za wypowiedź i zapytał czy są pytania w tym zakresie? Bez uwag. Adn. 13. podziękował Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przeszedł do kolejnych punktów przewidzianego porządkiem obrad, a mianowicie dyskusja i podjęcie uchwał: Nad uchwałami głosowano w sposób następujący: a) Uchwała VII 38/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata , / za przyjęciem głosowało 15 radnych, jednogłośnie/, b) Uchwała VII 39/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok, / za przyjęciem głosowało 15 radnych, jednogłośnie/, c) Uchwała VII 40/2015 w sprawie składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, / za przyjęciem głosowało 15 radnych, jednogłośnie/, PROTOKÓŁ NR VII/15 Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE 5

6 d) Uchwała VII 41/2015 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobroszyce, / za przyjęciem głosowało 15 radnych, jednogłośnie/. Adn. 14. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma przeszedł do Sprawozdania Wójta z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami. Zapytał, czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania, co do przedłożonego Sprawozdania? Po chwili udzielił głosu Wójtowi Gminy Dobroszyce, który omówił w/w sprawozdanie i złożył wyjaśnienia w tym zakresie. Adn. 15. Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad, Interpelacje i zapytana. Przewodniczący zapytał, kto chce zabrać głos? Bez uwag. Adn. 16. Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu wolne wnioski i komunikaty. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma zapytał, kto chce zabrać głos? Bez uwag. Adn. 17. Po wyczerpaniu tematów z porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował zgromadzonym za przybycie i zamknął o godz VII Sesję Rady Gminy Dobroszyce. W załączniku do Protokołu z VII Sesji Rady Gminy Dobroszyce znajduje się płyta CD, która zawiera elektroniczny zapis VII Sesji Rady Gminy Dobroszyce z dnia roku. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Protokołowała i sporządziła: Ewa Bogusz PROTOKÓŁ NR VII/15 Z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE 6