Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku"

Transkrypt

1 -,:.1 RADA MIAST A MARKI AI. -J. P il., ud ~' kiego MARKI tel. (()-~~) Fax UJoj. Mazowieckie Uchwala or XXXIXl34/213 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 213 roku zmieoiaj~ca uchwal«( or XXXVI/273/213 Rady Miasta Marki z doia 3 styczoia 213 roku w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Marki oa 213 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz,!dzie gminnyrn (tekstjednolity Oz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z p6iniejszyrni zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r finansach publicznych (Oz. U. z 29 roku Nr 157, poz. 124 z p6iniejszyrni zmianami) uchwala sit(, co nastt(puje: l.w uchwale nr XXXVII273/213 Rady Miasta Marki dnia 3 stycznia 213 w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Marki na 213 rok, zmienionej uchwalq XXXVIIII Rady Miasta Marki dnia 27 marca 213 wprowadza siy nastypujqce zmiany: 1) w zalqczonej do uchwaly nr XXXVIl273/213 Rady Miasta Marki dnia 3 stycznia 2 13roku, tabeli nr 1 "Planowane dochody budzetu na 213 R", wprowadza siy nastypujqce zmiany: Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmian1j Zmniejszenie Zwitrkszenie Plan po zmianach (5+6+7) I biezlice 71 Dzialalnosc uslugowa Plany zaaospodarowania przestrzennego Wplywy z romych oplat 1 1 biezlice w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjtr zadan finansowanych z udzialem srodkow, ktorych mowa wart. 5 us!. I pkt 2 i maj1jtkowe majlltkowe Og6lem: w tym z tytulu dotacji i rodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj«: zadan finansowanych z udzialem rodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt i 3 1

2 2) w zal~czonej do uchwaly nr XXXVI/273/213 Rady Miasta Marki dnia 3 stycznia 213 w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Marki na 213 rok, tabeli nr 2 wprowadza siy nastypuj~ce zmiany: Dzial I Rozdzial Trese Plan Wydatki biezlice ztego: wydatki wydatki jednostek wynagrodzenia i zwiijz3ne z budzetowych, skladki ad nich realizacjq ich naliczane statutowych zadaij; przed zmian~ Dzialalnosc uslugowa zmnie'szenie zwiekszenie po zmianach przed zmian~ Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie zwiekszenie po zmianach przed zmian~ Zakup uslug pozostalych zmnie'szenie zwi~kszenie po zmianach przed zmian~ Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zmnie szenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana Podatek od towarow i ustug zmniejszenie (VAT). zwiekszenie po zmianach przed zmian~ Oswiata j wychowanie zmniejszenie zwit;kszenie 17 po zmianach przed zmian~ Gimnazja zmnie szenie zwi kszenie 17 po zmianach Wydatki na zakup i obj~cie akcji, przed zmian~ wniesienie wkladow do sp61ek zmnie szenie 61 prawa handlowego oraz na zwi kszenie 17 uzupelnienie funduszy statutowych po zmianach 17 przed zmian~ Wydntki rnzem: zmniejszenie zwit:kszenie po zmianach \ ztego: dotacje os zadania bieillce swiadczenia os rzecz osob fizycznych; Ztego wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w.o kt6rych mowa wart. Sust. 1 pkt 2 i 3 wypiaty z tytulu por~zeri i gwarancji 1 II Wydatki inwestycje i obsluga maj'ltkowe zakupy dlugu inwestycyjne ztego: wtym; na programy finansowane z udzialem srodk6w,o kt6rych mowa wart. 5 us!. I pkt 2 i 3, zakup i obj~cie akcji i udzial6w oraz wniesienie wklad6wdo spolek prawn handlowego "..\,

3 3) tabela nr 3 do uchwaly XXXVII otrzymuje brzmienie okreslone w za1'lczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( Burmistrzowi Miasta Marki. 3.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzt(dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 3

4 RADA MIAST A MARKI AI, J, PiLud;:;kieg o MARKI tel. (-22) Fax UJoj, Mazowieckie Zal~cznik or 1 do uchwaly nr XXXIXl34/213 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 213 Tabela Nr 3 Do Uchwaly Nr XXXVI/273/213 Rady Miasta Marki Z dnia 3 stycznia 213 PLAN WYDATKOW MAJL\TKOWYCH NA 213 ROK Dzial Rozdz '7so 7S23 7S z tt;jio: srodki kt6rych kredyty, Nazwa zadania Plan dochody mowaw potyczki, wlasne art. 5 us!. obligacje I pkt2i3 dotacje uold ULICE, PLACE, DROGI 6OSO Wvdatki inwestycyjne jednostek budietowych Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingq\\'yc~kolll)1leksie boisk Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od skrzyiowania z ul. Karlowicza do skrzviowania z ul. Ok6lna), Projekt budowy drogi mineralno bitumicznej z chodnikiem i parkingarni pomiedzy cmentarzem a droga woiew6dzk~ 631 ul. Cmentarna 3 3 Projekt budowy ulicy Radnej wraz z odwodnieniem 3 3 Budowa chodnika w ul. GI6wnej 2 2 Razem inwestycje Zakuov inwestycyjne jednostek budietowych Zakup gruntu pod builowe dr6g i infrastruktury techniczne.i Razem inwestycje Razem inwestycje ADMINISTRACJA SAMORZADOWA 6OSO Wvdatki inwestycyjne jednostek budietowych Realizacja projektu "Marecki Intranet" Razem inwestycje POZOSTALA DZIALALNOSC Dotacje celowe przekazane do samol'zlldu wojewodztwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi zy jednostkami samorzlldu terytorialneeo Dofinansowanie projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie spoleczeilstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy Mazowszu. Dofinansowanie projektu: Rozw6j elektronicznej administracji w samo~dach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa. Razem inwestycje Razem inwestyc'e BEZPIECZENSTWo PUBLICZNE 617. Komenda Powiatowa Panstwowe' Straiy Poiame' Dotacja d1a Powiatowei Straty Poiamej Ochotnicza Strai Poiama Zakup WYPOsaienia dla Ochotuiczej Straiy Poiamej w Markach 3 3 Razem inwestycje 6 6 OSWIATA 6SO Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych Termomodemizacja budynku Szkoly Podstawowej nr I ISO Termomodemizacja budynku Szkoly Podstawowei nr ISO Termomodemizacja budynku ZesPOiu Szk61 nr Aktualizacja projektu boiska przy Zespole szk61 nr 2 1 \ Razem inwestycje Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wkjad6w do sp61ek prawa 61 handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bank6w paiistwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objltcie akcji, wniesienie wkladu do Spoki Z.. "Mareckie Inwestycie Miejskie" Razem inwestycje Razem inwestycje OPIEKA SPOLECZNA 66 OSrodek Pomocy Spolecznej Zakup sprzetu komputerowego 2 2 Razem inwestycie 2 2 GOSPODARKA SCIEKOWA 1 OCHRONA WOD 6SO Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych Budowa kanalizacii deszczowej w c~sci ul Lisiej inne

5 ,.. 1 ; " srodki kt6rych kredyty, Dzial Rozdz. Nazwa zadania Plan dochody mowaw pozyczki, wlasne art. 5 us!. obligacje I pkt 2 i 3 uofp Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej 3 3 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowll nawierzchini w czesci uf. Szkolnei 5 5 Projekty odwodnienia uf. Katowickiei Projekty odwodnienia ul GI6wnei I2 12 Projekty odwodnienia 5 5 Razem inwestycje OSWIETLENIE VLlC Wydatki inwestvcvine iednostek budzetowvch Budowa oswietlenia w ulicy Tatarskiej Budowa oswietlenia w ulicy Kamienieckiej Budowa oswietlenia w ulicy Skowroniei Budowa oswietlenia w ulicy Wliskiei Budowa oswietlania fragmentu ulicv Wisniowieckiego Budowa oswietlenia ulicy Nalkowskiei Budowa oswietlenia fragmentu ulicy Letniej 4 4 Budowa oswietlenia ulicy Fredry i GalczyJlskiego 3 3 Budowa oswietlenia w uf. MakuszyJ\skiego Budowa oswietlenia w uf. Kusocinskiego 2 2 Budowa oswietlenia w ul Uroczei Budowa oswietlenia w ul Malej 7 7 Projekty oswietlenia ulicznego Razem inweslycje a a POZOSTALA DZIALALNOSt 995 Wydatki na zakup i obj~ie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego 61 oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow parlstwowych i innych instytucji finansowych Dokapitalizowanie Sp6Jki z.. Wodoci~g Marecki z przeznaczeniem na realizacj~ projektu budowy kanalizacji miejskiej Razem inweslycje ztel!o: dotacje inne INWESTYCJE RAZEM

6

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg - -.----- Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 3283 UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo