SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147 tel/fax: NIP: Regon: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o nazwie : Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz indywidualne rozliczenie kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. I. ZAMAWIAJĄCY MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA Ruda Śląska ul. ks. L. Tunkla 147 zwany dalej Zamawiającym II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego pisemnego na podstawie Regulaminu postępowania przetargowego na wykonastwo robót i dostawę usług MGSM Perspektywa przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej obowiązującego od dnia r. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 164 poz ze zm.). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy instalacji i obsługi systemu indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, z zastosowaniem dostarczonych przez oferenta elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych. Zamówienie obejmuje : a) przeprowadzenie inwentaryzacji w mieszkaniach w celu uzyskania danych niezbędnych dla dokonania rozliczeń zużycia ciepła, b) dostawę i montaż określonego typu elektronicznego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania w ilości ok szt. w okresie do r. (w łazienkach i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania podzielniki nie będą montowane), c) wykonanie rozliczenia rocznych kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (opomiarowanych i nieopomiarowanych) w poszczególnych budynkach, przez okres co najmniej pięciu lat ( minimum do 2012 r. ) Wykorzystywane w systemie indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania podzielniki kosztów, muszą spełniać niżej opisane minimalne wymagania techniczne.

2 Minimalne wymagania techniczne, jakie muszą spełniać podzielniki kosztów ogrzewania : - elektroniczne, nadające się do zamontowania na grzejnikach żeberkowych, panelowych, spiralnych itp. - dwuczujnikowe, co oznacza, że nieprzerwanie prowadzone są dwa pomiary temperatur : powierzchni grzejnika oraz powietrza w pomieszczeniu; zużycie ciepła obliczane jest regularnie na podstawie różnicy pomiędzy tymi dwoma temperaturami, - rejestrowanie zużycia ciepła powinno rozpoczynać się natychmiast, gdy temperatura grzejnika przekroczy temperaturę pokojową, - wyposażone w wyświetlacz pokazujący samoczynnie m.in. zużycie w bieżącym oraz poprzednim okresie rozliczeniowym, - wyposażone w co najmniej 10-letnie baterie litowe z możliwością późniejszej wymiany na nowe, bez konieczności zakupu kolejnego podzielnika, - powinny posiadać nieulotną pamięć danych bieżących i danych końcowych z ostatnich 12-tu miesięcy - dane nie zostaną utracone nawet przy wymianie baterii, - powinny posiadać możliwość zapisu w pamięci próby manipulacji, odłączenia baterii lub jej uszkodzenia, - wskazania podzielnika powinny uwzględniać typ grzejnika oraz współczynniki korekcyjne odpowiednie dla położenia mieszkania w bryle budynku, - dopuszczalne jest wielokrotne przeprogramowanie podzielnika odpowiednio do parametrów grzejnika i pomieszczenia w którym jest montowany, - ciągła wewnętrzna kalibracja, - 10-letnia gwarancja sprawnego działania. Do przetargu mogą być zgłoszone podzielniki wyposażone w moduł transmisji radiowej, chociaż nie stanowi to elementu minimalnych wymagań technicznych jak wyżej. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT a) Oferta i wszystkie załączniki winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. b) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. c) Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączniki muszą być kolejno ponumerowane oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę, a oferta zamknięta w sposób utrudniający jej naruszenie. d) Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. e) Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana następująco : Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa Ruda Śląska 7, ul. Ks. Tunkla 147; z dopiskiem Konkurs ofert na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz indywidualne rozliczenie kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. f) Na kopercie wewnętrznej winna być nazwa i adres oferenta. IV. CENA OFERTY Cenę oferty należy przedstawić w następujący sposób : a) Opłata za przeprowadzenie inwentaryzacji w mieszkaniach w celu uzyskania danych niezbędnych dla dokonania rozliczeń zużycia ciepła, w przeliczeniu na jeden punkt pomiarowy. b) Opłata za dostawę i montaż podzielnika, w przeliczeniu na jeden punkt pomiarowy.

3 c) Opłata za wykonanie odczytu rozliczeniowego oraz rozliczenie kosztów zużycia ciepła do poszczególnych mieszkań opomiarowanych, z dostarczeniem rachunków dla lokatorów do siedziby zamawiającego, w przeliczeniu na jeden punkt pomiarowy. d) Opłata za wykonanie rozliczeń kosztów zużycia ciepła dla poszczególnych mieszkań nieopomiarowanych, z dostarczeniem rachunków dla lokatorów do siedziby zamawiającego, w przeliczeniu na jedno mieszkanie. e) Opłata za wykonanie zestawienia zbiorczego kosztów zużycia ciepła w formie pisemnej i elektronicznej dla potrzeb f) Opłata za wykonanie dodatkowego odczytu stanu podzielnika w czasie roku na zlecenie g) Opłata za wykonanie kontroli poprawnego użytkowania podzielnika na zlecenie h) Opłata za wymianę podzielnika w przypadku uszkodzenia z winy lokatora na zlecenie Należy podać propozycję waloryzacji poszczególnych składników cenotwórczych w latach następnych. Wszystkie ceny w ofercie należy podawać jako ceny netto, bez uwzględnienia podatku VAT. V. ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta powinna zawierać : 1. Spis treści. 2. Imię i nazwisko, nazwę firmy, adres. 3. Datę sporządzenia oferty. 4. Termin ważności oferty. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń. 6. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 8. Oryginał lub kserokopie poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 9. Oświadczenie, że oferent posiada możliwości ekonomiczne i techniczne zapewniającej wykonanie zamówienia załączniki kserokopia sprawozdania F-01 za 2006 r. i kserokopia sprawozdania F-01 za I kwartał 2007 r. 10. Dowód wniesienia wadium. 11. Minimum 3 referencje z ostatnich dwóch lat (2005,2006) z wykonywania prac tematycznie związanych z niniejszym zamówieniem. 12. Oświadczenie o zgodności proponowanego systemu rozliczeń ciepła z wymaganiami Prawa Energetycznego oraz wymaganiami dotyczącymi warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki.

4 13. Oświadczenie o zgodności proponowanego systemu rozliczeń ciepła z Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM Perspektywa. 14. Oświadczenie o zgodności proponowanego podzielnika z wymaganiami PN EN Harmonogram realizacji prac związanych z dostawą i instalacją elektronicznych podzielników kosztów oraz uruchomienia systemu indywidualnych rozliczeń kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych. 16. Cena oferty podana zgodnie z wymaganiami ust. IV niniejszej specyfikacji. 17. Opis stosowanych w systemie rozliczeń współczynników korekcyjnych dla lokali w budynkach docieplonych i niedocieplonych. Powyższe dotyczy również współczynników wykorzystanych w oprogramowaniu sterującym działaniem podzielnika kosztów. 18. Wzór rachunku dla lokatora, wymagana możliwość korekty wzoru w uzgodnieniu z zamawiającym. 19. Wzór materiału informacyjnego dla lokatora, wymagana możliwość korekty materiału w uzgodnieniu z zamawiającym. 20. Wzór protokołu montażu i odczytu podzielnika. 21. Opis sposobu załatwiania interwencji lokatorskich. 22. Warunki finansowe - wymagany termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Warunki płatności za podzielniki preferowany nieodpłatny montaż podzielników. 23. Opis typu proponowanego podzielnika kosztów i dołączyć wzór do oferty. VI. OPIS KRYTERIÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT Ocenie będą podlegać oferty spełniające : - kryterium minimalnych technicznych wymagań dla oferowanych elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania, - kryterium zgodności systemu rozliczeń zużycia ciepła z przepisami prawa, warunkami technicznymi zawartymi w odpowiednich przepisach i normach oraz regulaminem spółdzielni dotyczącym rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ocena będzie przeprowadzana według następujących zasad : a) najkorzystniejszy łączny koszt dostawy i montażu podzielników elektronicznych dla 7000 punktów pomiarowych oraz koszt inwentaryzacji 2500 mieszkań, b) najkorzystniejszy łączny koszt dziesięcioletniej obsługi systemu rozliczeń dla 7000 punktów pomiarowych oraz dla 100 lokali nieopomiarowanych, c) najkorzystniejsze warunki spłaty dostarczonych podzielników kosztów ogrzewania, d) wiarygodność oferenta mierzoną jego potencjałem i jakością działania (wielkość zainstalowanych i obsługiwanych dotychczas systemów rozliczenia kosztów ogrzewania) oraz możliwością współpracy. Każdy element oceny będzie rozpatrywany w skali od 1 do 3 punktów. VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRZETARGU 1. Przewiduje się konkurs ofert dwustopniowy : I stopień rozpatrzenie ofert pisemnych oferenci wybrani do II-go stopnia zostaną powiadomieni pisemnie o terminie spotkania. II stopień negocjacje z wybranymi oferentami - do 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert pisemnych. Zalecane jest złożenie wzoru umowy na dostawę i montaż podzielników oraz obsługi systemu rozliczenia kosztów zużycia ciepła.

5 Wszystkie koszty związane z przebiegiem konkursu ofert ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 2. Wadium przetargowe ustala się w kwocie (pięć tysięcy) zł Wadium należy wpłacić przelewem na konto : ING Bank Śląski O/Ruda Śląska Nr w terminie określonym w pkt. 3. Uwaga! Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium : - po upływie 14-tu dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert, - z chwilą zawarcia umowy, - wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W okresie złożenia oferty wadium nie podlega oprocentowaniu. 3. Oferty należy składać w siedzibie Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa ul. Ks. Tunkla 147, Ruda Śląska do dnia r. godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu r. pok.114 godz Oferenci mogą być obecni w czasie otwierania ofert i ogłaszania poszczególnych cen ofertowych. Dalsza ocena ofert odbywać się będzie tylko przy udziale członków komisji przetargowej. 6. Odrzucenie ofert Oferta może być odrzucona ze względów formalnych w przypadku : - brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w specyfikacji, - brak podpisów na ofercie oraz pieczątki firmy, - brak wiarygodności dokumentów przetargowych, - poprawione nieoparafowane zmiany w tekście oferty. 7. Osobą odpowiedzialną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Stefan Szeibel w siedzibie Spółdzielni pok. 204 tel wew Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 9. Zamawiający podpisze odpowiednią umowę z oferentem wybranym w II stopniu konkursu ofert. 10. Wyniki konkursu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i powiadomi pisemnie wszystkich oferentów. 11. Zamawiający powiadomi oferenta wygrywającego konkurs o terminie i miejscu podpisania umowy. 12. Oferent, który wygra konkurs i odmówi podpisania umowy na warunkach konkursowych traci wadium na rzecz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej 211 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, 33-380 KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo