1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul. T. Boya Żeleńskiego Bydgoszcz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul. T. Boya Żeleńskiego 1 85-858 Bydgoszcz."

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Zawory przetargu nieograniczonego na montaż zaworów podpionowych stabilizujących przepływ nośnika ciepła w instalacji centralnego ogrzewania pionów łazienkowych Część I. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul. T. Boya Żeleńskiego Bydgoszcz. 2. Przedmiot przetargu: - dostawa i montaż zaworów podpionowych wraz ze złączkami na zasilaniu w instalacji centralnego ogrzewania łazienek (zawory firmy Danfoss typu AB QM Dn 15), - ustawienie w istniejących zaworach regulacyjnych Herz maksymalnego przepływu czynnika grzewczego Techniczny zakres wykonania robót określa załącznik nr 3 Zakres prac do wykonania (adresy budynków i liczbę zaworów) określa załącznik Nr 4 Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać oględzin pionów łazienkowych istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ( piony do montażu zaworów podpionowych usytuowane są w piwnicach lokatorskich). 3. Sugerowane terminy wykonania przedmiotu przetargu: - rozpoczęcie r. - zakończenie r. W podanym terminie zawarto cały zakres budynków, terminy realizacji konkretnych zadań zostaną ustalone z wykonawcami i określone w umowie. Każdy budynek traktowany jest jako oddzielne zadanie. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 zł za zadanie. Ofertę można złożyć na wszystkie budynki z określeniem rzeczywistych możliwości przerobowych wpłacając wielokrotność wysokości wadium (np. 3 budynki - 300,00 zł). Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zostanie zaliczone na poczet kaucji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania robót. Odstąpienie od podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium. P-1/2010 TGE 1

2 Część II. Sposób przygotowania oferty. Oferent składa ofertę obejmującą: Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zdolności wykonania zadania na podstawie oględzin wybranych przez siebie obiektów Załącznik nr 3 - Techniczny zakres robót Załącznik nr 4 - Zakres prac do wykonania 2. Składanie i oznakowanie oferty. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zapieczętowanych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul. T. Boya Żeleńskiego Bydgoszcz oraz oznakowana Przetarg nieograniczony Zawory podpionowe. Część III. Warunki wymagane od oferenta: - odpis wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub wyciągu sądowego, - informacje o obrocie firmy za 2009r. potwierdzone dokumentami, - decyzję o nadaniu numeru podatkowego NIP i REGON, - oświadczenie o terminowych wpłatach składek ZUS i ilości ubezpieczonych pracowników (druk ZUS DRA za ostatni miesiąc), - oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym, - informacje o zatrudnieniu i zaświadczenie o kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania, wyszczególnienie wymaganych uprawnień budowlanych, - ewentualne referencje odnośnie wykonywanych w wymaganym zakresie prac - kserokopie dowodu wpłaty wadium na konto Spółdzielni w II Oddziale BPSA Bydgoszcz Nr lub w kasie Spółdzielni ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Część IV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie. 1. Kryteria oceny: - koszt wykonania zadania 90% - wiarygodność 10% Część V. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego I piętro w sekretariacie do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia r. o godz P-1/2010 TGE 2

3 Uwaga: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodny wybór oferenta, 2. Okres związania ofertą ustala się na 30 dni, 3. Oferent jest związany ofertą również po zamknięciu przetargu, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami przed ostatecznym rozstrzygnięciem przetargu, 5. Wybrani oferenci będą zobowiązani wpłacić kaucję stanowiącą gwarancję odpowiedniego wykonania robót. Do wysokości kaucji zostanie zaliczone wadium. 6. Wadium ulega przepadkowi w przypadku odmówienia wykonania prac przez wybranego oferenta. 7. Komisja Przetargowa ma prawo odrzucić ofertę lub oferty, których cena brutto rażąco odbiega od wartości planowanej oraz wartości pozostałych zbliżonych cenowo ofert. Część VI. Tryb udzielenia wyjaśnień 1. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień Każdy wykonawca może na piśmie lub ustnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące specyfikacji, Każdy wykonawca powinien dokonać przed złożeniem oferty oględzin istniejącej instalacji bezpośrednio w budynku. 2. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Kozion tel Część VII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 1. O wyniku Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie każdego oferenta. 2. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu. 3. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie lub pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego. Część VIII. Postanowienie końcowe. 1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest: - załącznik nr 1 - Formularz oferty, - załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęciu warunków i zdolności wykonania zadania na podstawie oględzin przez siebie obiektów, - załącznik nr 3 - Techniczny zakres robót, - załącznik nr 4 - Zakres prac do wykonania, P-1/2010 TGE 3

4 Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków z dnia r. FORMULARZ OFERTY Zawory Część I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul.t. Boya Żeleńskiego Bydgoszcz NIP , REGON Przedmiot zamówienia - dostawa i montaż zaworów podpionowych wraz ze złączkami na zasilaniu w instalacji centralnego ogrzewania łazienek (zawory firmy Danfoss typu AB - QM DN 15), - ustawienie w istniejących zaworach regulacyjnych Herz maksymalnego przepływu czynnika grzewczego. Część II. Informacje o oferencie 1. Nazwa oferenta Nr NIP Nr Regon... Część III. Koszt oraz termin realizacji zadania 1. Oferowany koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków przetargu: Lp. Adres Ilość zaworów 1 Chodkiewicza 37/I 9 2 Czerkaska Jagiellońska Jurasza Jurasza Kaliska Kaliska Kozietulskiego 22/I 9 9 Park Ludowy Poniatowskiego 28/II 9 Koszt montażu zaworów podpionowych wraz z regulacją (netto) Koszt dostawy zaworów firmy Danfoss typ AB QM ø 15 (netto) P-1/2010 TGE 4

5 Lp. Adres Ilość zaworów 11 Powstańców Śląskich 9/I Powstańców Śląskich 9/III Powstańców Śląskich 13/I Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Zamojskiego Koszt montażu zaworów podpionowych wraz z regulacją (netto) Koszt dostawy zaworów firmy Danfoss typ AB QM ø 15 (netto) Podane wyżej ceny nie obejmują podatku od towarów i usług VAT, rozliczanego wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. Termin wykonania zadania... Data sporządzenia oferty... podpis osoby upoważnionej P-1/2010 TGE 5

6 Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków przetargu z dnia r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że na podstawie dokonanych oględzin zakresu prac ujętych w specyfikacji istotnych warunków z dnia r. przetargu nieograniczonego na montaż zaworów podpionowych jestem zdolny do wykonania zadania.... podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu firmy P-1/2010 TGE 6

7 Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków przetargu z dnia r. Techniczny zakres wykonania robót do specyfikacji istotnych warunków przetargu z dnia r. - spuszczenie wody z instalacji, - montaż zaworów na zasilaniu z regulacją, - ustawienie maksymalnego przepływu w istniejących zaworach Herz, - napełnienie wody, - sprawdzenie szczelności, - uzupełnienie izolacji ciepłochronnej w miejscach montażu zaworów, - sprawdzenie poprawności ogrzewania łazienek na ostatnich kondygnacjach z ewentualną regulacją. P-1/2010 TGE 7

8 Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków z dnia r. Zakres prac do wykonania: Lp. Adres Ilość zaworów 1 Chodkiewicza 37/I 9 2 Czerkaska Jagiellońska Jurasza Jurasza Kaliska Kaliska Kozietulskiego 22/I 9 9 Park Ludowy Poniatowskiego 28/II 9 11 Powstańców Śląskich 9/I Powstańców Śląskich 9/III Powstańców Śląskich 13/I Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Powstańców Wielkopolskich Zamojskiego P-1/2010 TGE 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul.

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Malowanie słupów i belek elementów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN

SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN Słupsk, marzec 2013r I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA -2- Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego 30, 83-300 Kartuzy REGON 000484038 NIP 589 000 91 95 TEL. (058) 681-05-82 www.smk.kartuzy.com.pl e-mail: biuro@smk.kartuzy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo