SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041) e SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Remont poddasza mieszkania usamodzielnienia - III ETAP w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach gm. Nowy Korczyn w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro

2 1. Informacje ogólne. Zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nowy Korczyn, Winiary 58 Tel.(041) e 2. Opis przedmiotu zamówienia. Na wykonanie robót budowlanych: Remont poddasza adaptacja przestrzeni strychowej na mieszkania usamodzielnienia w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach gm. Nowy Korczyn: roboty budowlane i instalacyjne. 3. Termin wykonania umowy: r. 4. Przygotowanie oferty. a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny, która jest elementem stałym. b) Oferta cenowa winna zawierać wartość całkowitą netto i brutto zamówienia. c) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. d) Oferta winna być napisana na komputerze w języku polskim. e) Wszystkie strony powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. f) Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. g) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku tejże adnotacji, np: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. h) Za nieważne uznaje się oferty: złożone po terminie podpisane przez osoby nieuprawnione do występowania w imieniu oferenta; niezgodne z ustawą; niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny; wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. i) Oferta winna spełniać wszystkie warunki podane w ogłoszeniu przetargowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. j) Wykonawca może przed upływem terminu do składania, ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofania musi być złożone na tych sam zasadach jak składana oferta w zamkniętej kopercie z napisem Zmiana / Wycofanie. 5. Wykaz ponumerowanych dokumentów i oświadczeń, jakie należy dołączyć do oferty: a) Odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Potwierdzenie wniesienia wadium na rzecz zamawiającego. d) Oświadczenie wynikające z art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Oświadczenie oferenta, że jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 2

3 f) Oświadczenie iż Wykonawca w pełni akceptuje warunki zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji. g) Oświadczenie określające 36 miesięczny okres gwarancji. h) Oświadczenie o realizacji zadania w terminie do r Kryteria wyboru ofert. cena: 100 % cena = cena netto Punkty należy wyliczyć wg poniższej formuły dla kryterium ceny: CNO A = x 100 CBO CNO najniższa cena z pośród zakwalifikowanych ofert CBO cena badanej oferty Oferent który uzyska największą liczbę punktów wyliczoną z wyżej przedstawionego wzoru wygrywa. 6. Termin i miejsce składania ofert. a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia r. do godz b) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby /sekretariatu/ Zamawiającego do dnia r. do godz c) Oferty złożone po terminie będą oferentowi zwrócone bez rozpatrzenia. 7. Miejsce i tryb otwarcia ofert. a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego. b) Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów. c) Otwarcie ofert jest jawne; d) Komisja wykonuje następujące czynności proceduralne: podaje kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację danego zadania; podaje wagę kryteriów oceny ofert; sprawdza i okazuje obecnym nienaruszalność kopert-ofert przed otwarciem każdej złożonej oferty; sporządza listę obecności przedstawicieli oferentów obecnych przy otwarciu ofert; sprawdza czy oferenci nie podlegają wykluczeniu z przetargu na podstawie art. 22 i art.24 zgodnie z prawem zamówień publicznych; sprawdza niezbędne podpisy na dokumentach; sprawdza kompletność wymaganych załączników; sprawdza kompletność wymaganych oświadczeń; 8. Warunki wymagane od oferentów uczestniczących w przetargu. a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: którzy spełniają warunki art.22 ustawy prawo zamówień publicznych nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych, zapoznają się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wniosą do niej żadnych zastrzeżeń, a także zaakceptują warunki zamówienia, będą związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, b) Ocena spełniania tych warunków będzie polegała na: porównaniu treści złożonych oświadczeń z wymaganymi, porównanie treści złożonych dokumentów z wymaganymi, porównanie zaoferowanych wartości z godnie z art.6 niniejszej specyfikacji. 3

4 9. Ogłoszenie wyników przetargu. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz.177 z póź. zm. 10. Zawarcie umowy. Wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy, która jest załączona do n/n specyfikacji. 11. Ceny. a) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przedstawionej w ofercie wysokości cen. b) Rozliczenie finansowe zostanie zrealizowane po wykonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru przez Wykonawcę przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. c) Termin płatności wyniesie 30 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu. d) Płatność będzie realizowana w formie bezgotówkowej. 12. Środki ochrony prawnej Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004 r. Dz.U. 19 poz.177 z póz zm. 13. Informacje dodatkowe. a) Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. b) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania dostawców-oferentów. c) Dostawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. d) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych e) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 14. Wadium a) Wymaga się wniesienia wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Dz.U.nr19, poz b) Kwotę wadium określa się w wysokości 5000zł c) Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek : d) Wadium należy składać przed złożeniem oferty i kopię dokumentu potwierdzającego jego wniesienie wykonawca dołącza do oferty. e) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art.6 ust. 3 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. f) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004 r. Dz.U. 19 poz Zabezpieczenie wykonania należytego umowy a) Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art.147 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Dz.U.nr19, poz b) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z art.150 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Dz.U.nr19, poz c) Zabezpieczenie może być wnoszone: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art.6ust. 3 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. d) Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy e) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek f) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu trzydziestu dni od daty wykonania umowy. 4

5 16. Wykaz osób ze strony zamawiającego upoważnionych do kontaktu z wykonawcami: Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej mgr Ligia Płonka Informacje dotyczące zamówienia są udzielanie tylko na zapytania pisemne przesyłane listownie lub faxem potwierdzone niezwłocznie pisemnie. Komisja przedstawiła treść niniejszej specyfikacji do akceptacji i zatwierdzenia przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach Zatwierdzam mgr Ligia Płonka-Dyrektor Data Podpis 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO RIG 271.06.2012.BR PROJEKT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Kłecko ul. Dworcowa 14 tel.: 061 4270125 fax: 061 4270221 Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej

wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ochronę terenu oraz obiektów znajdujących się na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w tym hal targowych wraz z przyległymi parkingami.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 wroclaw.rdos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Kraków, dnia 10 czerwca 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ NAZWA OPRACOWANIA : KAMIENICA "DOM ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA" (A-67) KRAKÓW SIENNA 5/STOLARSKA 1 Remont

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140949-2015:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo