1. Zamówienie dotyczy n/w węzłów cieplnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zamówienie dotyczy n/w węzłów cieplnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju:"

Transkrypt

1 Dane do SIWZ na zadanie D emontaż istniejących podzielników, montaż elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym wraz z ich dzierżawą oraz świadczeniem usług serwisowych oraz usług rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 1. Przedmiot zamówienia: 1. Zamówienie dotyczy n/w węzłów cieplnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju: L.p. Adres Orientacyjna liczba lokali Orientacyjna liczba podzielników 1 Szarych Szeregów Jastrzębie Zdrój 2 Szarych Szeregów Jastrzębie Zdrój 3 K. Miarki 2 Jastrzębie-Zdrój K. Miarki 3 Jastrzębie-Zdrój Truskawkowa 3-5 Jastrzębie-Zdrój Żeromskiego 5 Jastrzębie-Zdrój Żeromskiego 2-4 Jastrzębie-Zdrój Moniuszki Jastrzębie-Zdrój Śląska Jastrzębie-Zdrój Śląska Jastrzębie-Zdrój Wyspiańskiego Jastrzębie-Zdrój Wyspiańskiego 21 Jastrzębie-Zdrój lecia 15 Jastrzębie-Zdrój lecia 15 CDE Jastrzębie-Zdrój Orientacyjna liczba lokali, podzielników oraz węzłów centralnego ogrzewania może ulec zmianie podczas montażu podzielników W przypadku rezygnacji danej Wspólnoty Mieszkaniowej z rozliczenia kosztów c.o. z zastosowaniem podzielników kosztów Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w terminie 2 miesięcy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego celem sporządzenia stosownego aneksu do umowy oraz demontażu podzielników kosztów. Skutkowało to będzie nierozliczaniem przez Wykonawcę danego budynku w kolejnym okresie rozliczeniowym oraz nie obciążaniem danej WM kosztami demontażu/dzierżawy podzielników w kolejnym roku.

2 W przypadku podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową inną niż w/w decyzji o wprowadzeniu od kolejnego okresu rozliczeniowego rozliczenia kosztów c.o. z wykorzystaniem podzielników kosztów Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w terminie 2 miesięcy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego celem przygotowania stosowanego aneksu do umowy oraz montażu podzielników kosztów w poszczególnych lokalach mieszczących się w budynku tej Wspólnoty Mieszkaniowej. Skutkowało to będzie rozliczaniem przez Wykonawcę danego budynku w kolejnym okresie rozliczeniowym Bezpłatny demontaż istniejących podzielników kosztów centralnego ogrzewania bez uszkodzenia grzejników i pozostawienie ich użytkownikom lokali Bezpłatna dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym, zapewniających bezawaryjną prace przez okres minimum 10 lat Bezpłatna dzierżawa zamontowanych podzielników Serwisowanie zamontowanych podzielników Wykonywanie odczytu stanów podzielników po zakończeniu okresu rozliczeniowego (ze stanem na koniec roku), odczytów kontrolnych, powiadamianie Zamawiającego o awariach i innych komunikatach wysyłanych przez podzielniki oraz ich serwisowanie Wykonywanie usługi indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania odrębnie dla każdej nieruchomości w okresach podanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów Regulaminu rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynku oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,stanowiącego załącznik nr Przekazanie w uzgodnionej z Zamawiającym formie pliku rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania rozliczanych nieruchomości Przekazanie rozliczeń indywidualnych użytkownikom lokali do euro skrzynek oraz na adresy wskazane przez Zamawiającego oraz dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia powiadomień indywidualnych Okres obowiązywania umowy w zakresie demontażu/montażu/serwisów od dnia podpisania umowy do r. Wyjątek stanowią usługi odczytu/rozliczenia, które

3 za 2022 r. powinny zostać wykonane najpóźniej do r Okres rozliczeniowy trwa od do każdego roku w trakcie obowiązywania umowy. Wyjątek stanowi 2013 r., gdzie okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia podpisania umowy Montaż podzielników powinien odbyć się niezwłocznie po podpisaniu umowy Odczyty odbędą się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie od do każdego roku w okresie trwania umowy, a za rok 2022, w terminie r Obciążenie za rozliczenie podzielników kosztów c.o. powinno odbywać się raz w roku, po zaakceptowaniu rozliczeń zbiorczych przez Zamawiającego W przypadku nie udostępniania lokalu przez użytkownika w celu wykonania usług demontażu/montażu/serwisu Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do nawiązania kontaktu z użytkownikami lokali i wystosuje do nich prośbę o kontakt z Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. W sytuacji, bezskutecznej próby nawiązania kontaktu z użytkownikami Wykonawca jest zwolniony z kar umownych w pkt. 3.1., 3.2., W przypadku nie uzyskania odczytu drogą radiową Wykonawca podejmie wszelkie starania do uzyskania odczytu inną drogą, włączając konieczność wejścia do lokalu w celu wykonania kontroli urządzeń. W tym wypadku Zamawiający zobowiązuje się do nawiązania kontaktu z użytkownikami powyższych lokali i wystosuje do nich prośbę o kontakt z Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. W sytuacji, bezskutecznej próby nawiązania kontaktu z użytkownikami Wykonawca jest zwolniony z kar umownych w pkt. 3.4., 2. Wymagania Zamawiającego Demontażu istniejących elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania należy wykonać bez uszkodzenia grzejników. W przypadku uszkodzenia grzejnika wykonawca robót ponosi wszelkie koszty związane przywróceniem instalacji c.o. do stanu pierwotnego Minimalne wymagania dotyczące montażu elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym: Możliwość montażu na każdym typie grzejnika.

4 Przekazanie użytkownikom lokali podczas montażu ulotek informacyjnych na temat instalowanych podzielników Inwentaryzacja grzejników przed przystąpieniem do montażu podzielników Dokonanie kontrolnego odczytu po ukończonym montażu podzielników w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń wskaźnikowych Sporządzenie protokołu montażu podzielników zawierającego: numery fabryczne urządzeń, stany początkowe podzielników Wszelką infrastrukturę do montażu podzielników zapewnia firma rozliczeniowa własnym staraniem i na własny koszt Minimalne wymagania jakie muszą spełniać elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym: Muszą spełniać wymogi stosownych norm, posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania, itp Dwuczujnikowe co oznacza, że nieprzerwanie prowadzone są dwa pomiary temperatur: powierzchni grzejnika oraz powietrza w pomieszczeniu a ilość jednostek jest regularnie obliczana na podstawie różnicy pomiędzy tymi dwoma temperaturami Rejestrowanie ilości jednostek zużycia powinno rozpocząć się natychmiast gdy temperatura grzejnika przekroczy temperaturę pokojową Zabezpieczenie podzielnika przed naliczaniem jednostek z innych źródeł ciepła Posiadające pamięć danych : bieżących, na koniec ostatnich 12 miesięcy, na koniec ostatnich dwóch okresów rozliczeniowych Posiadające pamięć dotyczącą: próby manipulacji, awarii Żywotność baterii minimum 10 lat Możliwość montażu na każdym typie grzejnika Minimalne wymagania dotyczące usługi rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania odczytywanych z odczytem radiowym Musi być zgodny z polskim prawodawstwem i posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

5 Stosowanie wartości współczynników korekcyjnych uwzględniających usytuowanie mieszkania względem budynku stanowiących załącznik nr Przekazanie przez Wykonawcę rozliczeń zbiorczych kosztów centralnego ogrzewania dla poszczególnych węzłów C.O. w uzgodnionej z Zamawiającym formie pliku po zakończonym okresie rozliczeniowym w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego danych niezbędnych do wykonania rozliczenia Możliwość korygowania przez Zamawiającego danych przed ostatecznym zaakceptowaniem rozliczenia zbiorczego Przekazanie rozliczeń indywidualnych użytkownikom lokali zgodnie z wykazem adresów przekazanym przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania rozliczeń zbiorczych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o doręczeniu powiadomień indywidualnych zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego Nieodpłatne udzielanie odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania na adres użytkownika lokalu oraz do wiadomości Zamawiającego. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca sporządzi korektę rozliczenia na własny koszt Wszelką infrastrukturę do wykonania i dostarczenia rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zapewnia firma rozliczeniowa własnym staraniem i na własny koszt Minimalne wymagania dotyczące usługi radiowego odczytu stanów elektronicznych podzielników kosztów c.o. oraz ich serwisowania : Każdorazowo na koniec okresu rozliczeniowego określonego przez Zleceniodawcę Każdorazowo w przypadku zmiany użytkownika lokalu Każdorazowo w przypadku manipulacji przy podzielniku Wraz z odczytem firma rozliczeniowa zapewnia pełny serwis w trakcie okresu eksploatacji podzielników zgodnie z dołączonym przez Wykonawcę cennikiem usług serwisowych Koszty dojazdu wynikające z wykonania usług serwisowych nie powinny przekraczać 50% wartości wykonanej usługi serwisowej.

6 Wszelką infrastrukturę do odczytu stanów podzielników zapewnia firma rozliczeniowa własnym staraniem i na własny koszt Zgłoszone przez Zamawiającego serwisy będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia najniższej oferty cenowej za odczyt, w przypadku stwierdzenia rażąco wysokich cen usług serwisowych (ocena należy do Zamawiającego). 3. Kary umowne. 3.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak demontażu istniejących podzielników kosztów centralnego ogrzewania w wysokości 10,00 zł za każdy podzielnik. 3.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wywiązanie się z dostawy i montażu elektronicznych podzielników kosztów w wysokości 50,00 zł za każdy podzielnik. 3.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wywiązanie się z wykonania serwisów zamontowanych podzielników w wysokości 50,00 zł za każdy niewykonany serwis Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak wykonywania odczytu stanów podzielników w wysokości 30,00 zł za każdy niewykonany odczyt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak wykonywania usługi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w wysokości kosztów rozliczenia budynku dla którego nie dostarczono poprawnie wykonanego rozliczenia zbiorczego (tj. cena rozliczenia jednego podzielnika razy ilość podzielników w nierozliczonym budynku) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu usługi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w wysokości 2% kosztów rozliczenia budynku za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie indywidualnego rozliczenia użytkownikowi lokalu w wysokości 20,00 zł za każde rozliczenie oraz w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rozliczenia.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo