ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie prowadzone jest z poszanowaniem Zasady Konkurencyjności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie prowadzone jest z poszanowaniem Zasady Konkurencyjności."

Transkrypt

1 Sz. P. ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dn Dotyczy projektu nr WND-POKL /10 pt. Profesjonalny pracownik obsługi klienta pakietowe szkolenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 10 Lutego 33/505, Gdynia, NIP: , REGON: , działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, reprezentowanym przez dr Joannę Kizielewicz Prezesa Zarządu, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zakup 9 szkoleń e-learningowych. Postępowanie prowadzone jest z poszanowaniem Zasady Konkurencyjności. 1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 9 szkoleń e-learningowych, (CPV Kod: Opis: Usługi e- learning) obejmujących wykonanie gotowego produktu e-szkoleń (w tym treści e-szkoleń i ścieżek edukacyjnych) dla każdego ze szkoleń: Szkolenie 1 Motywacja w pracy i wiara w siebie Szkolenie 2. Rozwój zawodowy i metody poszukiwania pracy Szkolenie 3. Reguły profesjonalnej obsługi klienta Szkolenie 4. Wizerunek pracownika w pracy Szkolenie 5. Zarządzanie czasem w pracy Szkolenie 6. Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta Szkolenie 7. Asertywność i empatia w relacji z klientem Szkolenie 8. Komunikacja z trudnym klientem Szkolenie 9. Techniki negocjacji i sprzedaży 1.2. Każde szkolenie musi rozpoczynać się Pretestem, sprawdzającym poziom wiedzy Uczestników i Uczestniczek Projektu na początku szkolenia i kończyć się Post-testem, weryfikującym poziom nabytej wiedzy w procesie szkolenia Przy produkcji e-szkoleń muszą zostać zastosowanie rezultaty EQUAL: F0016 Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu F0101:Kurs 3 tester/ewaluator treści e-learningowych Każde szkolenie powinno obejmować nie mniej niż 50 ekranów opracowanych zgodnie z wytycznymi stanowiącymi zał. nr 1. do niniejszego zapytania. 2. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania całego zamówienia: do dnia 22 kwietnia 2011 roku, z zastrzeżeniem wykonania zamówienia wg poniższych etapów: - Szkolenie 1. do 1 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 2. - do 1 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 3. - do 8 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 4. - do 8 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 5. - do 15 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 6. - do 15 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 7. - do 22 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 8. - do 22 kwietnia 2011 roku - Szkolenie 9. - do 22 kwietnia 2011 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 2.1. Przez wykonanie zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie dzieła oraz jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Zatwierdzenie następuje po wstępnym sprawdzeniu przez Zamawiającego, następnie poprawieniu szkolenia zgodnie z sugestiami Zamawiającego, aż do akceptacji dzieła przez Zamawiającego. 3. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. oferty obejmującej jedynie część przedmiotu zamówienia. Oferta składana przez Wykonawcę winna obejmować cały przedmiot zamówienia Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2. do niniejszego zapytania Ofertę należy przesłać do dnia 28 marca 2011 roku. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że w przypadku ofert złożonych po tym terminie Zamawiający nie gwarantuje ich udziału w postępowaniu. Ofertę należy złożyć: w formie elektronicznej na adres lub przesłać faksem na nr tel./fax lub przesłać pocztą / kurierem na adres Zamawiającego. 4. Badanie i ocena ofert 4.1. Zamawiający, w toku badania ofert, może prosić Wykonawcę o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający odrzuci ofertę, której treść jest niezgodna z treścią niniejszego Zaproszenia. Przez niezgodność oferty z treścią Zaproszenia Zamawiający rozumie zaoferowanie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Zapytania Badania i oceny ofert dokonają pracownicy Zamawiającego zachowując bezstronność i obiektywizm Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria i ich znaczenie: Kryterium oceny oferty Cena oferty za wykonanie całości zamówienia Doświadczenie w realizacji szkoleń e-learningowych udokumentowane w formie kopii listów referencyjnych. Liczba punktów 90 pkt. 10 pkt Kryterium oceny ofert jest jednolite dla wszystkich ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów (90 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizacje zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert C= x 90 pkt Cena ofertowa badanej oferty Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1 do 100 pkt Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów spośród ofert przedstawiających wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 6.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zwane zbiorczo korespondencją ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną Korespondencję przekazywaną za pomocą faksu należy wysyłać na numer Tel , natomiast korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną należy kierować na adres:. 7. Formalności przed podpisaniem umowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wyciąg z właściwego rejestru związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ewentualnie upoważnienie dla osoby, które będzie występowała w imieniu Wykonawcy.. 8. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 8.1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wszystkich przedmiotów dostaw, wytworzonych w ramach niniejszej umowy. Przekazanie autorskich praw majątkowych staje się skuteczne z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot praw autorskich. Zamawiający uzyskuje prawo do publikowania, przetwarzania, przekazywania osobom trzecim, modyfikacji i używania ich we wszystkich możliwych polach eksploatacji Wykonawca zrzeka się możliwości publikowania oraz używania wszelkich elementów stworzonych w ramach współpracy opisanej niniejszą umową bez zgody Zamawiającego Strony oświadczają, iż kwoty z tytułu wykonania dzieła wskazane w par. (...) niniejszej umowy, pokrywają także wszelkie należności za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych W przypadku wystąpienie w dziele wad, Zamawiający niezwłocznie prześle wykonawcy reklamacje, Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni i stosując się do sugestii Zamawiającego, dokonać poprawek w niniejszym terminie. Wady występujące w dziele mogą zostać zgłoszone przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty jego ukończenia W razie zwłoki w wykonaniu dzieła z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2 % za każdy dzień zwłoki, liczone od kwoty wynagrodzenia za wykonanie danego szkolenia, którego zwłoka dotyczy W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może: 1. wyznaczyć nowy termin wykonania dzieła z zachowaniem prawa do kary umownej. 2. odstąpić od umowy gdy zwłoka przekroczy okres 30 dni oraz żądać kary umownej. Załączniki: Załącznik nr 1. Standardy szkoleń - wymagania Załącznik nr 2. Formularz ofertowo-cenowy Załącznik nr 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 STANDARDY SZKOLEŃ - WYMAGANIA I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARSTWY TREŚCI 1. Zamawiający przekazuje treść merytoryczną stanowiącą podstawę dalszych etapów produkcji. 2. Zamawiający ma prawo do wprowadzania zmian(w postaci korekt tekstu oraz jego uzupełnień) w treść merytoryczną w trakcie procesu tworzenia 3. Prawa autorskie do treści merytorycznych pozostają w całości po stronie Zamawiającego. 4. Treści merytoryczne wykonane na potrzeby zamówionych szkoleń nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób przed podmiot realizujący zlecenie. 5. Wszystkie materiały dydaktyczne wykorzystane w treści muszą być autorstwa ekspertów i posiadać klarowny status prawny. 6. Prawa autorskie do dodatkowych materiałów dydaktycznych wykorzystanych w treści zostaną przeniesione na Zamawiającego. 7. Scenariusze szkoleń muszą zostać przygotowane przez specjalistę w zakresie dydaktyki e-learningu. 8. Scenariusze szkoleń muszą być przedstawiane do akceptacji Zamawiającemu. 9. Zamawiający szkolenia ma prawo do wnoszenia zmian w scenariuszach szkoleń. 10. Scenariusze szkoleń powstaną przy współpracy z Zamawiającym. 11. Wszelkiego rodzaju odnośniki/linki stosowane w szkoleniach nie mogą kierować do zewnętrznych zasobów nie autoryzowanych przez zamawiającego. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARSTWY PREZENTACJI 1. Szkolenie musi posiadać ergonomiczny i estetyczny interfejs użytkownika. 2. Interfejs użytkownika/szkolenia musi być jednolity dla danych grup szkoleń. 3. Interfejs użytkownika/szkolenia musi być odpowiednio oznakowany logiem Zamawiającego oraz innymi przewidzianymi znakami (branding). 4. Szkolenia powinny być skalowalne poprawnie wyświetlać się zarówno w wymiarowanej ramce jak i nowym oknie przeglądarki. III. WYMAGANIA FUNKCJONALNE 1. Interfejs użytkownika/szkolenia powinien być łatwy i intuicyjny w obsłudze a przede wszystkim czytelny. 2. Symbolika, menu, piktogramy i inne symbole powinny się jednoznacznie kojarzyć i być zrozumiałe. 3. Interfejs użytkownika/szkolenia nie powinien być nadmiernie rozbudowany a jego ergonomia zoptymalizowana. IV. WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Szkolenia muszą zostać finalnie opublikowane w postaci modułów SCORM, zarówno w wersji SCORM 1.2 oraz wersji SCORM Szkolenia muszą zostać wykonane poprawnie względem standardów webowych World Wide Web Consortium (W3C). 3. Szkolenia muszą być opisane metadanymi według założeń standardu SCORM. 4. Autorzy szkoleń odpowiadają za jakość i poprawność kodu względem standardów produkcyjnych. 5. Szkolenia muszą zostać wykonane tak aby nie powodowały błędów w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. 6. Szkolenia muszą zostać wykonane tak aby poprawnie wyświetlały swoją zawartość w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. 7. Szkolenie muszą poprawnie komunikować się z platformą e-learningową, przekazywać wszelkie dane założone według standardu SCORM. 8. Szkolenie muszą poprawnie działać na platformach e-learningowych wspierających standard SCORM, nie mogą być projektowane tylko pod jedną, konkretną platformę. V. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wykonane szkolenia wraz z plikami źródłowymi (otwartymi, plikami źródłowymi konkretnych narzędzi) oraz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 dokumentacją muszą być dostarczone na fizycznym nośniku (płycie CD). 2. Szkolenia muszą zawierać klauzule i informacje o prawach autorskich. 3. Szkolenia muszą być przetestowane i wolne od wad produkcyjnych. Testowanie powinno się odbyć na etapie produkcji (testowanie obiektów i ich akceptacja) oraz finalnych szkoleń. 4. Finalne gotowe szkolenia jak i ich scenariusze muszą sobie odpowiadać. Odstępstwa w szkoleniach od tego co zostało przewidziane w scenariuszach mogą być akceptowane do ostatecznej wersji jedynie przez Zamawiającego. 5. Dostawcy szkoleń, będzie wyznaczona konkretna, kompetentna osoba do bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z produkcją szkoleń (zapytania, konsultacje itp). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Załącznik nr 2. Formularz ofertowo-cenowy......, ( Pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) (Miejscowość i data) OFERTA Zamawiający: E Projekt Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 10 Lutego 33/505, Gdynia, NIP: , REGON: , Wykonawca: / Nazwa i adres Wykonawcy / Numer telefonu... Numer faksu... Adres internetowy REGON:... NIP... Odpowiadając na zapytanie ofertowe składam ofertę na wykonanie zamówienia publicznego. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za: Lp. Wyszczególnienie Nazwa kursu 1. Szkolenie 1 Motywacja w pracy i wiara w siebie 2. Szkolenie 2. Rozwój zawodowy i metody poszukiwania pracy 3. Szkolenie 3. Reguły profesjonalnej obsługi klienta 4. Szkolenie 4. Wizerunek pracownika w pracy 5. Szkolenie 5. Zarządzanie czasem w pracy 6. Szkolenie 6. Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta 7. Szkolenie 7. Asertywność i empatia w relacji z klientem 8. Szkolenie 8. Komunikacja z trudnym klientem 9. Szkolenie 9. Techniki negocjacji i sprzedaży Razem koszty wykonania Liczba ekranów Cena netto za 1 ekran Razem cena netto Razem cena brutto 2. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: a/ Imię i nazwisko :. b/ Stanowisko :. c/ Numer telefonu:...d/ Numer faksu :.... (Miejscowość i data) (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo