Karta procesu wydanie 2 z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta procesu wydanie 2 z dnia"

Transkrypt

1 Karta procesu wydanie 2 z dnia Nazwa procesu Wydziały Pomocnicze Właściciel procesu Katarzyna Ciok Zatwierdził Zakres stosowania Wydział Organizacyjno-Administracyjny (BEZ Spraw Obywatelskich i Biura Obsługi Interesanta). Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Pion Ochrony. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Kultura, Sport i Turystyka). Zespół ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji (Rozwój Powiatu i Inwestycji, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi). Zespół ds. Promocji. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami Zespół Radców Prawnych. Zespół Informatyczny. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Cele i miary procesu Opisane w dokumencie Wykaz najważniejszych celów do realizacji w roku 2012 wyznaczonych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. ISO , 4.2.4, 6.3, 6.4, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Działanie Odpowiedzialny Opis działania Postępowanie z wnioskami, podaniami, prośbami, skargami i odwołaniami. Inspektor ds. rozwoju powiatu i inwestycji Postępowanie zgodne z następującymi dokumentami: Instrukcje/procedury: Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja archiwalna, Procedury oraz zasady kontroli finansowej w starostwie powiatowym. Przepisy prawa: Kodeks postępowania administracyjnego i inne ustawy. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 1/16

2 Identyfikacja i identyfikowalność sprawy Inspektor ds. rozwoju powiatu i inwestycji jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku wydawanych decyzji metryczka sprawy W przypadku pozostałych spraw znak sprawy wg rzeczowego wykazu akt. Wydział Organizacyjno - Administracyjny (BEZ Spraw Obywatelskich i Biura Obsługi Interesanta). Naczelnik OR Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 19 ustęp 1, 4. Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa o zamówieniach publicznych Ustawa o oświadczeniach majątkowych Ustawa o nieruchomościach Ustawa o najmie lokali Ustawa o finansach publicznych Ustawa o archiwach państwowych Ustawa o VAT Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dokumenty i zapisy Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 56/2008 Starosty Powiatu Skarżyskiego z dnia r. Notatka służbowa Wzór oświadczenia majątkowego Planowanie do budżetu wydziału Kserokopie faktur Księga inwentarzowa Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 2/16

3 Wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego o wartości powyżej/poniżej euro/ euro Zarządzenia Starosty Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 14/2012 Starosty Powiatu Skarżyskiego z dnia r. Księga ewidencji ilościowej Ewidencja księgozbioru Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej Ewidencja wydawania materiałów Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków Karty materiałowe Oświadczenia o odpowiedzialności materialnej ( załącznik Nr 6 do Instrukcji sporządzania i ewidencji oraz obiegu i kontroli dowodów i dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku Kamiennej) Instrukcja archiwalna w sprawie organizacji i zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym Umowy Oferty Zapytania cenowe Książki obiektów budowlanych Dokumentacja inwestycyjna Organizacja, eksploatacja informatycznej, telekomunikacyjnej Ubezpieczenia majątkowe Sprawozdawczość statystyczna Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi) Sprawozdania okresowe własne Spisy zdawczo odbiorcze akt kategoria A Spisy zdawczo odbiorcze akt kategoria B Kontrole zewnętrzne w Starostwie Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 3/16

4 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Kultura, Sport i Turystyka). Pion Ochrony. Brakowanie dokumentacji nie archiwalnej Wykaz spisów zdawczo odbiorczych w archiwum zakładowym Akta zwrócone, wypożyczone Pomiar temperatury i wilgotności w archiwum Starostwa rejestr Akta w wypożyczeniu ewidencja komputerowa Wypożyczenie akt z archiwum zakładowego (na zewnątrz) Naczelnik EK Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 25 ustęp 4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i przeprowadzeniu działalności kulturalnej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rozporządzenia jako akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej (decyzja) Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej (decyzja) Przygotowanie uchwał w sprawach oświatowych (uchwała) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 27. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010, Nr 182, poz. 1228); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 4/16

5 materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1692); ; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. z 2011 r., Nr 271, poz. 1603). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 93 poz. 541); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych - (Dz.U. z 2012 r., Nr 0 poz. 683); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2010, Nr 258, poz. 1751); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz.U. z 2010, Nr 258, poz. 1752); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U. z 2010, Nr 258, poz. 1753) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U. z 2010, Nr 258, poz. 1754) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.); Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej. Instrukcja kancelaryjna dla ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej Regulamin dostępu do pomieszczeń służbowych Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej. Wykaz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku Kamiennej Dziennik korespondencji (zastrzeżone, poufne) Karta informacyjna Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 5/16

6 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone Decyzje o poświadczeniu bezpieczeństwa Program szkoleń. Naczelnik OC Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 26. Dz.U nr 0 poz. 461 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U nr 89 poz. 590 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U nr 210 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa Dz.U nr 191 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach Dz.U nr 229 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz.U nr 219 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach Dz.U nr 219 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa Dz.U nr 207 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa Dz.U nr 203 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz.U nr 181 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz.U nr 152 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego Dz.U nr 148 poz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 6/16

7 sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony Dz.U nr 143 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Dz.U nr 98 poz. 978 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Dz.U nr 35 poz. 310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju Dz.U nr 16 poz. 150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Dz.U nr 16 poz. 151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych Dz.U nr 16 poz. 152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Dz.U nr 91 poz. 421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności Dz.U nr 122 poz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej Dz.U nr 113 poz. 985 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz.U nr 156 poz Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U nr 62 poz. 558 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz.U nr 96 poz. 850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Plan operacyjnego funkcjonowania powiatu skarżyskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan Akcji Kurierskiej. Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 7/16

8 Zespół ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji (Rozwój Powiatu i Dokumentacja Stałego Dyżuru. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na czas W Plan przygotowań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby obronne państwa. Katalog danych na potrzeby Host National Support ( państwa gospodarza ). Program szkolenia obronnego powiatu skarżyskiego. Plan szkolenia obronnego powiatu skarżyskiego na dany rok. Prognozowanie skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia (ATP-45). Kwalifikacja wojskowa. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy Plan Obrony Cywilnej. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu skarżyskiego. Plan funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla powiatu skarżyskiego. Plan ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz dla powiatu skarżyskiego Dokumentacja związana z obsługą organizacyjno - kancelaryjną Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Dokumentacja w zakresie szkolenia obronnego Sprawozdania Plan działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie skarżyskim Plan przygotowania podmiotów leczniczych, służby zdrowia powiatu skarżyskiego na potrzeby obronne państwa. Wicestarosta Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 28 ustęp 3, 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 8/16

9 Inwestycji, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi). Zespół ds. Promocji. Sekretarz Powiatu Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Akty wykonawcze powyższych przepisów prawnych Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do 2020 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Skarżyskiego na lata Program współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Informacja na temat realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 wraz z wynikającym z niej Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Porozumienia z organizacjami pozarządowymi w sprawie realizacji projektów Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 29. Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa prawo prasowe Instrukcja kancelaryjna Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Plan Pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na dany rok Uchwała - Budżet Powiatu na dany rok Zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie ustalenia procedur oraz zasad kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do 2020 roku Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 9/16

10 Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami Zespół Radców Prawnych. Dokumentacja związana z używaniem herbu powiatu skarżyskiego Dokumentacja związana z realizacją imprez i wydarzeń powiatowych Regulaminy konkursów Materiały promocyjno informacyjne Ewidencja ilościowa materiałów promocyjnych Starosta Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 37. Prawo prasowe (Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne (sprostowania, stanowiska, oświadczenia) Patronaty organów powiatu lub starosty skarżyskiego Materiały promocyjne Projekty umów Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Starosta Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 32. Ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U Nr 10, poz. 65 ze zm.) wraz z Załącznik Nr 5 do Uchwały VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r. - Kodeks Etyki Radcy Prawnego, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U Nr 98, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) wraz z Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 10/16

11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U Nr 100, poz. 908 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U Nr 98, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U poz. 270) wraz z Ustawa z dnia 25 lipca 2002 Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2002 Nr 153, poz ze zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U Nr 142, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz.U Nr 21, poz. 94 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U Nr 113, poz. 759ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U Nr 204, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U Nr 108, poz. 908 ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U Nr 193, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U Nr 102, poz. 651 ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U Nr 243/poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U Nr 256, poz ze zm.) wraz z Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 11/16

12 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U Nr 97, poz. 674 ze zm) wraz z Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654 ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U Nr 6175, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku, Nr 112, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U Nr 142, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U Nr 19, poz.115 ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz ze zm.) wraz z Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U Nr 175, poz ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zespół Informatyczny. Sekretarz Powiatu Statut Powiatu Skarżyskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, Repertorium spraw sądowych Kopie wydanych opinii pisemnych Akta dla każdej prowadzonej sprawy sądowej/ administracyjnej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 33. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.2005 nr 64 poz.565 z późn.zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 12/16

13 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Stanowisko ds. BHP (tekst jednolity: Dz. U r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. nr 112 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Polityka Bezpieczeństwa Informacji Procedura prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rejestr upoważnień do przetwarzania danych Rejestr upoważnień do obsługi systemów informatycznych Rejestr sprzętu komputerowego Rejestr oprogramowania używanego w Starostwie Powiatowym Rejestr tonerów Rejestr napraw sprzętu Dokumentacja związana z projektem e- Świętokrzyskie Kserokopie faktur Umowy Dokumenty związane z zakupami Oferty Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Materiały audio wizualne Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 13/16

14 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 279) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z 1 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 870) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z 16 września 2004 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy z 7 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 80) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania z 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 237, poz. 2015) Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Załączniki do Zarządzeń Starosty Skarżyskiego Notatka służbowa Dokumentacja Oceny Ryzyka Zawodowego poszczególnych stanowisk pracy Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Ramowe programy szkoleń okresowych BHP pracowników Dziennik zajęć szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. Rejestr wypadków przy pracy Zawiadomienie o wypadku Wyjaśnienia uzyskane od poszkodowanego Wyjaśnienia uzyskane od świadka wypadku Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy Statystyczna karta wypadku - Z-KW Protokół oceny przydatności składników majątku ruchomego Lista pracowników szkolenia wstępne i okresowe Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 14/16

15 Wydawanie decyzji Starosta Środki ochrony indywidualnej i osobistej pracowników Ochrona przeciwpożarowa - zlecenia, zamówienia, zapytania o cenę Karta materiałowa Karta ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej dla pracownika Osoby odpowiedzialne za wydawanie decyzji oraz podpisywanie pisma są wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział VII. Karta Zmian Lp. Zmieniony element Opis zmiany Data zmiany, podpis 1. Wydział Organizacyjno -Administracyjny (BEZ Spraw Obywatelskich i Biura Obsługi Interesanta) Uzupełniono i uaktualniono o nowe przepisy prawa, dokumenty i zapisy r. 2. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Kultura, Sport i Turystyka). Uzupełniono o nowe przepisy prawa, usunięto niektóre dokumenty i zapisy, które powinny znaleźć się w karcie procesu Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi r. 3. Pion Ochrony. Usunięto niektóre przepisy prawa. Uzupełniono o nowe dokumenty i zapisy r. 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 5. Zespół ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji (Rozwój Powiatu i Inwestycji, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi). Uzupełniono o nowe przepisy prawa oraz dokumenty i zapisy. Usunięto niektóre przepisy prawa. Uzupełniono o nowe dokumenty i zapisy r r. 6. Zespół ds. Promocji. Uzupełniono o nowe dokumenty i zapisy r. Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 15/16

16 7. Zespół Radców Prawnych. Poprawiono przepisy prawa Uzupełniono o nowe dokumenty i zapisy 8. Zespół Informatyczny. Uzupełniono o nowe dokumenty i zapisy Dokumenty i zapisy - zamiast faktury wpisano kserokopie faktur r r. 9. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uzupełniono o nowe dokumenty i zapisy r. Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik Wydanie formularza 1 z dnia str: 16/16

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Nazwa procesu Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Właściciel procesu Joanna Wroniewska Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Biuro Rady Powiatu Zespół

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/obow_akty_pr/printpdf Obowiązujące akty prawne I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r. UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. Obronnych. 2. Wydział / Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 3. Symbol wydziału / komórki

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r. UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna y, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Referat Spraw Obywatelskich mieszkańców art.3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.388) Zakres danych gromadzonych w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Referat Finansowo- Budżetowy Urząd Stanu Cywilnego Lp. Komórka organizacyjna prowadząca rejestr/ ewidencję Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Nazwa rejestru

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 1. SM/0152/1/07 2.01.2007 Częściowa zmiana Nr S.M.3012/55/2004 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania upoważnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 6 maja 2014r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w szczególności: a) pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 4.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Bardziej szczegółowo

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM,

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM, RADOM 2011 ROK lp I II III IV V VI VII VIII I I II 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM 1 Analiza struktur organizacyjnych, planów i procedur współdziałania administracji samorządowej, służb,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r.

Uchwała Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r. Uchwała Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna wyłączenia jawności

Podstawa prawna wyłączenia jawności KATALOG INFORMACJI PUBLICZNEJ WYŁĄCZONEJ Z JAWNOŚCI Lp. Rodzaj dokumentów zawierających informacje niejawne 1. Urządzenia ewidencyjne dotyczące dokumentów niejawnych Podstawa prawna wyłączenia jawności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W

G M I N A M A S Ł Ó W G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Czernichów (32-070 Czernichów

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Rejestry, ewidencje, archiwa PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Nazwa Miejsce przechowywania Rejestr uchwał Rady Gminy Subkowy Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU Starostwo Powiatowe w Białymstoku Biuletyn Informacji Publicznej Staros twa Powiatoweg o w Białyms toku WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Michałowice (Plac Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZENISTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa SŁUPSK 10.02.2015 Obrona cywilna, ochrona ludności Ochrona ludności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 12 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. WYTYCZNE Starosty Kamiennogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r. na obszarze powiatu kamiennogórskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. Środowisko Wewnętrzne. Przestrzeganie wartości etycznych 1. Pismo okólne Rektora UWr Nr 4/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo