Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi"

Transkrypt

1 Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec, Podgórzyn ul. Ewangelicka 8 o numerze nip w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów ArBus w każdy sposób. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy. 2) Najemcą samochodu do kierowania samochodem może zostać osoba która: a) przedstawi dowód osobisty a obcokrajowcy paszport, b) przedstawi prawo jazdy ważne co najmniej 1 rok odpowiedniej kategorii, c) przedstawi ważną kartę kredytową lub dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, d)posiada prawo jazdy co najmniej trzy lata. 3) Najmu pojazdu może dokonać osoba, która ma ukończone 21 lat. W przypadku powierzenia przez Najemcę pojazdu osobie, która nie spełnia tych warunków, Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez te osobę. 4) W razie niespełnienia przez Najemcę choćby jednego punktu warunków użytkowania i najmu pojazdu Wynajmujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy najmu oraz najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt 41. 5) Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego. 6) Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera w protokole przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS. 7) Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt. W przypadku naruszenia zakazu Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w pkt 42 lit.d,f, niniejszych warunków. 8 ) Najemca zobowiązany jest do: a)zamykania samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł, c)stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika - podaną w dowodzie rejestracyjnym, protokole zdawczo-odbiorczym oraz przy wlewie paliwa. 9) Najemca obowiązany jest udostępnić Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Wynajmujący może obciążyć kosztami przeglądu Najemcę po jego wykonaniu oraz karą umowną zgodnie z pkt ) Koszty usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy. 11) W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie

2 powiadomi przedstawiciela firmy Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec oraz zastosuje się do jego zaleceń. 12) Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski jest zakazane. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości. 13) Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty przez Najemcę możliwy jest wyjazd samochodem do Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch. Wyjazd do Grecji tylko tranzytem przez Węgry, Serbię i Macedonię. 14) Firma Usługi marketingowe Arkadiusz Duniec zastrzega sobie prawo obciążenia najemcę, karą umowną w przypadku stwierdzenia zatankowania nieprawidłowego paliwa zgodnie z pkt 42 lit. Ł. 15) Jeżeli Najemca używa samochód w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz zachować wpłaconą kaucję lub obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej pkt 41, niniejszych warunków. 16) Najemcy zabrania się w szczególności: a) holowania innych pojazdów ( nie dotyczy to samochodów dostawczych ) b) przekraczania dopuszczalnej prędkości w danym miejscu a ponadto nie większej niż: - dla samochodów osobowych 180 km/h - dla samochodów bus 8/9 osobowych, dostawczych 140 km/h c) dopuszczalnej ładowności wynajętego samochodu d)używania pojazdu w sposób niezgodny z prawem i jego przeznaczeniem. e) użytkowania wynajętych pojazdów w celu zarobkowego przewozu osób pod rygorem utraty wpłaconej kaucji. 17) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, w szczególności w przypadku: a) ucieczki kierującego pojazdem z miejsca wypadku, b) prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, c) prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień, d) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody. e) gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem. f)odmowy współpracowania z ubezpieczycielem w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Wynajmującego odszkodowania za utratę lub uszkodzenie pojazdu, g)szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa. h) uszkodzenia opony i uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam. i) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego, j) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności. k)uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach. 18) Wypożyczalnia samochodów ArBus wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę. 19) Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu i godzinie zakończenia umowy. Koszt zwrotu w miejscu innym niż określone w umowie, bez pisemnej

3 zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. 20) Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z takim samy stanem paliwa z zbiornika, jaki był w chwili wydania pojazdu. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci karę umowną określoną w pkt 42 lit.e, 21) Koszt płynu do spryskiwaczy szyb oraz spalonych żarówek pokrywa Najemca. 22) Płatność za wynajem samochodu jest z góry gotówką w chwili wynajmu samochodu. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela firmy Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec nie później niż 12 godz. przed upływem terminu zwrotu. Brak płatności skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje najęmce do natychmiastowego zwrotu samochodu. 23) Zwrot samochodu po upływie 1 godz. od uzgodnionego czasu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę. 24) W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu oraz jego odbioru w każdym miejscu, a następnie do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi, a także karą umowną określoną w pkt 41, 25) Przedłużenie przez Najemcę umowy o kolejna dobę bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300 % stawki dobowej z wyłączeniem pkt 23, określonej w umowie najmu. Wynajmujący upoważniony jest do potrącenia dodatkowej opłaty z kaucji wpłaconej przez Najemcę chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu Assistance. 26) W przypadku wpłacenia kaucji rezerwacyjnej i nie odebrania auta w wyznaczonym terminie kaucja rezerwacyjna przepada. 27) Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu. 28) Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń wpłacona kaucja podlega zwrotowi. Potwierdzeniem jej zwrotu jest podpisany protokołu zwrotu samochodu. W przypadku uszkodzenie samochodu kaucja jest zatrzymywana do czasu koniecznego do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. W razie zatrzymania kaucji Najemca otrzyma notę księgową. 29) Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń kaucja wpłacona przy rezerwacji lub wynajmie przelewem na konto samochodu jest zwracana w ciągu 7 dni przelewem zwrotnym. 30) Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku: a)utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu. b)uszkodzenia samochodu z winy Najemcy. c)unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski. d)szkód parkingowych i aktów wandalizmu. 31) Bezwzględnie zakazane jest przemieszczenie wynajętego samochodu do Rosji, Ukrainy, Macedonii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii. W przypadku stwierdzenie próby wyjazdu wynajętym samochodem do jednego z w/w krajów Wynajmujący jest upoważniony do zgłoszenia tego faktu właściwym organom ścigania, jako wypełniający znamiona przestępstwa z art k.k. 32) Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski od innego kraju jest dozwolone jedynie w przypadku uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty przez Najemcę. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.

4 33) W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy ( nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży ) celem uniknięcia opłat odpowiedzialności kary umownej Najemcy ( udziału własnego ) należy dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy wraz z pełnymi danymi sprawcy, samochodu sprawcy i danymi teleadresowymi. 34) Po upływie 24h od momentu wygaśnięcia umowy, i braku pisemnej zgody wynajmującego na przedłużenie, osoba reprezentująca wypożyczalnię jest upoważniona do zgłoszenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania o przywłaszczeniu samochodu w związku z próbą jego wyłudzenia w celach osiągnięcia korzyści majątkowych tj. o czyn z art Kk. 35) W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 1 godzin od zaistnienia zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Najemca jest dodatkowo zobowiązany do współdziałania z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu oraz kopię dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży Najemca jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia Wynajmującemu dokumentów i kluczyków do pojazdu. 36) W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy albo kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt. 41, a wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi. 37) Cennik oraz regulamin wypożyczalni ArBus jest integralną częścią umowy. 38) Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną. 39) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. 40) Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wypożyczalnię w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, r. z późniejszymi zmianami) 41) Wysokość kary umownej wynosi 2000 zł; 42) Najemca zobowiązany jest również do uiszczenia kary umownej w określonej poniżej wysokości, w przypadku: a)uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu zł b)uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu zł c)uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej. naklejki rej. na szybie (za każde) zł d)złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie zł e)uzupełnienie brakującego paliwa za każdy litr 10 zł f)złamanie zakazu przewożenia zwierząt zł g)uszkodzenie opony nie nadającej się do naprawienia wg cennika serwisu (liczone 2 opony) h)zwrot brudnego samochodu zł i)zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku zł j)uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego- 30 zł k)uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego zł l)utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy zł ł) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa zł m) demontaż, brak lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody

5 Wynajmującego zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie n) wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z zastrzeżeniem pkt 12, 13) 100 zł o) wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego zł (z zastrzeżeniem pkt 12,) p) wydanie lub odbiór auta poza godz. pracy (określonym w pkt 43,) - 50 zł r) podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu 40 zł s) podstawienie lub odbiór samochodu w innych miejscach za każdy km liczone w jedną stronę 3,00 zł t) udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania lub administracji o użytkowniku samochodu, którym dokonano wykroczenia lub naliczenia opłaty pod jakimkolwiek tytułem 60 zł u) nawigacja GPS z mapą Polska (każde, za dobę) 10 zł 43) Punkty wynajmu Wypożyczalni ArBus czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 17:00 a w soboty od godz. 9,00 do godz. 13,00. 44) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych. 45) Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego.

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego. Regulamin Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Katarzyna Antoszewska, ul. Glebowa 40A, 61-312

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem). REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Autowmig. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych Autowmig w ramach Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015.

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Niniejszy regulamin został wydany przez firmę AUTO- BLAK i określa warunki, zasady i sposób użytkowania wynajmowanych samochodów. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy Umowa Najmu Samochodu Kempingowego zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy JPS Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmińsku przy ul. Światełek 121, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 I Ogólne warunki wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo