Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane"

Transkrypt

1 Berlin 17 stycznia 2014 r. Jerzy Safader Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Jakość i jej ocena zaczęła praktycznie funkcjonować gdy pojawił się handel. Wiadomo, że praca rzemieślnika związana z każdą produkcją była oceniana przez kupującego. Od tej oceny tj. Od spełnienia wymagań i oczekiwań nabywców zależało sfinalizowanie transakcji a zatem producent starał się sprostać oczekiwaniom nabywców. W tych czasach jakość i jej ocena była traktowana intuicyjnie bez zagłębiania się w precyzowanie tego pojęcia i jego oceny. Celem gwarantowania jakości jest zapewnienie, że wymagania jakości, takie jak bezpieczeństwo produktu, niezawodność, solidność usługi są realizowane przez system jakości. W przemyśle spożywczym pojawiło się wiele systemów gwarantowania jakości i norm, które mogą być użyte jako wskazówki dla rozwoju systemu jakości, aby zabezpieczyć ustalone i przyjęte wymagania jakości. Każdy producent jest w pełni świadomy znaczenia jakości, której pionierem był Colbert, minister króla Ludwika XIV (wiek XVII), który rozwijając przemysł francuski, w tym eksport przywiązywał duże znaczenie do jakości produkowanych wyrobów. Od jego nazwiska powstał termin kolbertyzm, wyrażający się między innymi sformułowanym przez niego hasłem: Jeśli dzięki dokładnej pracy nasze fabryki zapewnią jakość naszych wyrobów cudzoziemcom to będzie im zależało na zaopatrywaniu się u nas a ich pieniądze napłyną do królestwa. 1

2 Wspólne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności to: Dobra praktyka produkcyjna- GMP Dobra praktyka higieniczna- GHP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne HACCP normy ISO przepisy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej oraz systemy łączone takie jak: BRC GLOBALNA NORMA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI IFS MIĘDZYNARODOWY STANDARD ŻYWNOŚCI GLOBAL GAP SYSTEM BEZPIECZENSTWA PRODUKCJI ROLNEJ PIERWOTNEJ MSC CERTYFIKACJA RYBOŁÓWSTWA, KTÓRE SPEŁNIA STANDARDY MSC DOTYCZĄCE ZACHOWANIA ZASOBÓW I ZRÓWNOWAZONEGO RYBOŁÓWSTWA ORAZ ŁAŃCUCHA DOSTAW MSC CERTYFIKAT BIO- EKO- DLA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH GFSI- GLOBALNA INICJATYWA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Krótkie omówienie systemów jakości; GP Dobre praktyki zawierają wskazówki, których celem jest gwarantowanie minimum możliwych do zaakceptowania standardów i warunków wytwarzania i przechowywania produktów. Zasady GP były i są nadal sporządzane przez rządy, gremia międzynarodowe, są też tworzone przez zorganizowane grupy jak konsorcja przemysłu żywnościowego i władze kontrolne np. Program Standardów Żywnościowych Kodeks Alimentarius opracował kodeks praktyk higienicznych. Zasady GMP i GHP są obowiązkowo wdrażane w zakładach przemysłu 2

3 spożywczego na podstawie Rozporządzenia UE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Generalnie można powiedzieć, że zasady GP w produkcji żywności mogą stanowić właściwą podstawę do stosowania innych specyficznych systemów jakości. HACCP to systematyczne podejście do identyfikacji, oceny, kontroli tych kroków w produkcji żywności, które są przełomowe dla bezpieczeństwa żywności. Jest to analityczne narzędzie, które umożliwia zarządowi przedstawienie i utrzymanie wydajnego, trwałego programu bezpiecznej żywności. Podstawowym celem koncepcji HACCP jest zapewnienie bezpiecznych produktów żywnościowych przez zapobieganie a nie przez inspekcję jakości. Jest to system obowiązkowy dla każdego producenta żywności UE na podstawie Rozporządzenia UE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. System ten jest nadzorowany i sprawdzany przez Służby Weterynaryjne. Podlega także dobrowolnej płatnej certyfikacji i corocznej re certyfikacji. Normy serii ISO- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO - ujednolica międzynarodowe normy aby zapobiec technicznym barierom w światowym handlu. Wprowadzenie serii norm ISO pozwala na certyfikację wszystkich organizacji będących uczestnikami łańcucha żywnościowego, a więc także producenci maszyn, firmy logistyczne, przedsiębiorstwa usługowe. System jest dobrowolny i podlega płatnej certyfikacji i corocznej re certyfikacji. GLOBAL GAP- Dobra Praktyka Rolnicza z powodu wielu problemów w łańcuchu produkcji rolno-spożywczej ( jak choroba szalonych krów BSE, dioksyny w paszach, produkty genetycznie modyfikowane GMO) stworzono system zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dla produkcji rolnej pierwotnej. System jest dobrowolny i podlega płatnej certyfikacji i corocznej re certyfikacji. 3

4 BRC (Brytyjskie Konsorcjum Sprzedawców) GLOBALNA NORMA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI to główne techniczne standardy dla firm prywatnych dostarczających znakowane produkty żywnościowe. Główną korzyścią ze wskazówek BRC jest większa jasność dla dostawców sektora prywatnego. Dostawca może stosować taki sam standard, co redukuje koszty oceny dostawców- producentów żywności!!! BRC łączy w sobie zasady GMP, GHP, HACCP i ISO. Jest to system dobrowolny (obowiązkowy dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych ) i podlega płatnej certyfikacji i corocznej re certyfikacji. IFS- Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 r. przez przedstawicieli nienieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie stosowanym i uznawanym w całej Europie Zachodniej (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje BRC). Norma IFS łączy także zasady GMP, GHP, HACCP, ISO jest bardzo podobna w formie i treści do normy BRC. Różnice są bardzo znikome. Jest to system dobrowolny (obowiązkowy dla dostawców do niemieckich sieci handlowych). Podlega płatnej certyfikacji i corocznej re certyfikacji. Zapis o dobrowolności w poszczególnych systemach jest w zasadzie wyłącznie zapisem. W praktyce sieci handlowe wymagają ich stosowania. MSC Certyfikacja rybołówstwa, które spełnia standardy MSC dotyczące zachowania zasobów i zrównoważonego rybołówstwa. Standard wymaga także wszelkich powiązań w łańcuchu dostaw zapewniających całkowitą identyfikowalność produktu końcowego. Produkty spełniające te wymagania mogą być oznakowane logo MSC. Wymaganie dotyczy zapewnienia identyfikowalności w całych łańcuchu dostaw. MSC wydało dwa standardy : 4

5 certyfikacja MSC zrównoważonego rybołówstwa certyfikacja MSC łańcucha dostaw System MSC jest powiązany z innymi systemami bezpieczeństwa żywności: IFS-Zakupy- Zakupione produkty, surowce i usługi powinny być zgodne z obowiązującymi specyfikacjami i zapisami kontrahentów. Należy posiadać rejestr umożliwiający identyfikację dostawcy i danego produktu. BRC- Zakupy- akceptacja dostawców i monitorowanie współpracy. Przedsiębiorstwo powinno nadzorować wszystkie procesy zakupów, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo, zgodność z prawem i jakość wyrobu w celu zapewnienia, że zakupione wyroby i usługi spełniają zdefiniowane wymagania. BRC- opis wyrobu Należy opracować pełny opis wyrobu zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa żywności (skład, pochodzenie surowca) BRC- Specyfikacje BRC- przechowywanie i transport BRC, IFS- Identyfikowalność BRC- Materiały objęte wymaganiem zachowania tożsamości BRC- Nadzorowanie produkcji IFS- prowadzenie zapisów BRC- nadzór nad dokumentami Reasumując jest to system strukturalnie identyczny z wymaganiami IFS i BRC. Firmy, które posiadają te systemy jakości ponoszą kolejne koszty na certyfikację MSC. Koszt certyfikacji to nie jedyny koszt przedsiębiorcy przetwarzającego surowiec MSC. Koszty znakowania produktów gotowych logo MSC. W przypadku polskiego przetwórstwa zakładając, że cała sprzedaż będzie ze znakiem MSC- to roczny koszt wyniesie około 10 milionów Euro to bardzo dużo. W całej UE koszt jego stosowania to ca 100 milionów Euro w skali roku!!! 5

6 Koszty dla producentów są ogromne. MSC to : ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO- SPOSÓB ŁOWIENIA RYB BEZ PRZEŁOWIENIE ŁOWISK Z MINIMALIZACJĄ NEGATYWNEGO WPŁYWU RYBOŁÓWSTWA NA EKOSYSTEM SKUTEK; - POPOLACJA DANEGO GATUNKU RYB MA SZANSĘ ODNAWIAĆ SIĘ EKOSYSTEM NIE ZOSTAJE ZABURZONY STAN PRZEŁOWIONEGO REGIONU POŁOWÓW POPRAWIA SIĘ DZIĘKI ZRÓWNOWAŻONYM DZIAŁANIOM Pytanie jest proste dlaczego za szczytny cel MSC płacą przetwórcy? Jaki wpływ na zachowanie ekosystemu mają przetwórcy!!! Certyfikacja BIO-EKO opiera się na tych samych regułach co MSC czyli potwierdza przetwarzanie surowca BIO-EKO i posługuje się tymi znakami. Oprócz kosztów certyfikacji i corocznej re certyfikacji nie ma opłat za używanie logo BIO-EKO. GFSI GLOBALNA INICJATYWA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIświatowa inicjatywa bezpieczeństwa żywności zrealizowana przez powołanie GFSIfundacja non-profit założona w 2000 r. w Belgii. Zostało zainicjowane jako reakcja na spadek zaufania klientów do produktów żywnościowych. Ten zespół składa się z 38 menedżerów jakości, gdzie reprezentowane są wszystkie kontynenty. GFSI został stworzony, aby osiągnąć harmonijny system dotyczący bezpieczeństwa 6

7 żywności, który spowoduje zmniejszenie powielania kontroli (auditów) w całym łańcuchu dostaw żywności. GFSI to misja, która ma na celu zapewnienie ciągłej poprawy w zakresie systemów zarządzenia bezpieczeństwem żywności, aby zapewnić zaufanie do dostarczania konsumentom bezpiecznej żywności na całym świecie. Do tych standardów, które zostały zatwierdzone lub uznane przez inicjatywę GFSI i w związku z tym przyjęte w wielu krajach, należą: BRC Global Standard Food Safety; FSSC22000 (Certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności); Globalny program dobrych praktyk rolniczych; System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli (HACCP); Standardy IFS ( International Featured Standards); Norma Safe Quality Food. Pomaga to naszym klientom i sieci ich dostawców przyjąć najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz spełnić wymagania ich klientów. Dodatkowo ważny certyfikat w zakresie standardu uznanego przez GFSI zwiększa dostęp firm do rynków globalnych. PROBLEMY ZWIĄZANE Z SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Dzisiejszy przemysł żywnościowy staje przed wyzwaniem sprostania rozlicznym wymaganiom ze strony rynku i otoczenia. Wymogi nie dotyczą tylko jakości produktu, jego kosztu czy osiągalności, ale także elastyczności, obsługi i rzetelności biznesu. Zbyt rozbudowane systemy jakości mogą okazać się mało skuteczne w praktyce. Naciskanie na operatorów, aby stosowali się do zbyt mocno rozbudowanych wytycznych będzie napotykało na trudności i może prowadzić do rozdźwięku pomiędzy operatorami a kierownikami działów jakości. Przyjrzenie się koncepcjom administracyjnym wykazuje, że sytuacja rynkowa generuje sprzeczne wymogi. 7

8 Z jednej strony wymogi co do jakości odwołują się do koncepcji urzędowych i administracyjnych jak: oczekiwanie zaawansowanego technologicznie produktu o wysokiej jakości zobowiązania prawne i oczekiwania rynku co do bezpieczeństwa produktu rosnące wymagania odnośnie kosztów i poziomu cen. Ten zestaw żądań wymaga konsekwentnego podejścia do jakości przy wysokim stopniu pewności. W praktyce przejawia się to z jednej strony silą centralizacją, systemami dostosowania legislacyjnego, biurokracją z dużą ilością przepisów i zasad. Dochodzi do absurdu- więcej miejsca w zakładach zajmują dokumenty związane z certyfikacją niż dokumentacja dotycząca procesu produkcyjnego. WIARYGODNOŚĆ PRODUCNTA POPRZEZ WDRAŻANIE I UTRZYMYWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 1. Pierwszym działaniem jest wzmocnienie zaufania do wyrobu, przez wzmocnienie wiarygodności producenta. 2. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności są obecnie coraz częściej stosowane w gospodarce, służą zdobyciu dobrego imienia przez producenta. 3. Systemy GP, HACCP, IFS, BRC to najczęściej wdrażane systemy bezpieczeństwa żywności. 4. Systemy GP i HACCP to systemy wymagane prawem żywnościowym w krajach UE, USA i Kanady. 5. IFS i BRC systemy dobrowolne zawierające w swoich strukturach systemy GP, HACCP, ISO. 6. Najwyższym celem IFS i BRC jest uzyskanie uznania międzynarodowego, wpływa znacząco na likwidację barier handlowych pomiędzy kontrahentami i producentami z różnych krajów świata. 7. Koszty wdrażania, certyfikacji, utrzymania z re certyfikacją są bardzo wysokie dla producentów żywności. 8

9 8. Założenia, że certyfikacja międzynarodowa systemów bezpieczeństwa żywności zmniejszy lub zlikwiduje kontrolę dostawców i w ten sposób nastąpi redukcja kosztów dla detalistów i dostawców nie sprawdza się z w 100 %. 9. Wielu odbiorców żywności, głównie sieci handlowe tworzą własne działy jakości, które tworzą własne listy oparte na systemach GP, HACCP, BRC, IFS i audituje dodatkowo producentów posiadających uznane na całym świecie certyfikowane systemy bezpieczeństwa żywności. 10.Systemy bezpieczeństwa żywności oprócz fundamentalnych systemów GP i HACCP stały się źródłem ogromnych zysków. 11.Producenci żywności są nadzorowani przez Służby Weterynaryjne, mają obowiązek prawny i moralny produkować wyroby bezpieczne dla konsumenta. Wniosek generalny: Należy opracować jeden certyfikat, który uwzględni wszystkie obowiązujące zasady w już istniejących. Nasza organizacja już poczyniła kroki w tym kierunku. Na spotkaniu w Rzymie organizowanym przez FAO w dniu 12 listopada 2013 r. na temat certyfikacji w przemyśle rybnym, uczestniczył nasz przedstawiciel, który zaprezentował nasze stanowisko w tej sprawie. Nasze stanowisko, stanowisko Polski jest jednoznaczne, należy sprawę certyfikacji uporządkować! Dziękuję za uwagę Jerzy Safader 9

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju 29 listopada 2013 Michał Cierpiałowski Profil Bureau Veritas Założona w 1828 roku, Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY Piotr GRUDOWSKI, Elwira BRODNICKA Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE... SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Monika STOMA Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę, aspekty i znaczenie bezpieczeństwa żywności na współczesnym globalnym rynku oraz obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo