Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 BADANIE EWALUACYJNE: Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego POKL w województwie łódzkim RAPORT KOŃCOWY - PROJEKT opracowany dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach zamówienia publicznego Znak sprawy: OR.VII /10 ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kutno, grudzień z 111

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WYKAZ SKRÓTÓW... 3 STRESZCZENIE... 4 SUMMARY... 9 WPROWADZENIE I. OPIS METODOLOGII BADANIA Cele ewaluacji Obszary i pytania badawcze Zakres ewaluacji Kryteria ewaluacji Metody i techniki gromadzenia i analizy danych Analiza Danych Zastanych Desk Research Analiza SWOT Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI) Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) Panel Ekspercki (EP) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Studia przypadku CS Wywiady częściowo ustrukturyzowane (SSI)...28 II. OPIS WYNIKÓW BADANIA Uwarunkowania prawne i organizacyjne interwencji realizowanych w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim Kontekst prawny obszaru interwencji określonego dla Działania 9.2 i 9.3 PO KL w strategicznych dokumentach wspólnotowych Kontekst prawny obszaru interwencji określonego dla Działania 9.2 i 9.3 PO KL w strategicznych dokumentach krajowych Kontekst organizacyjny wdraŝania Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim Diagnoza potencjału aplikacyjnego placówek oświatowych w zakresie przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim Determinanty zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych Bariery w aplikowaniu i realizacji projektów przez placówki edukacyjne w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim Bariery wewnętrzne Bariery zewnętrzne Metody zwiększenia zdolności absorpcyjnej podmiotów aplikujących w ramach Działań 9.2, 9.3 PO KL Strategiczne kierunki wparcia w ramach Działania 9.2 i 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim...75 PODSUMOWANIE TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI ZAŁĄCZNIKI Studium przypadku nr.i Studium przypadku nr.ii Kwestionariusz badania PAPI Scenariusz badania FGI Scenariusz badania IDI Scenariusz badania SSI z 111

3 WYKAZ SKRÓTÓW EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki UM IZ IP KOP RO EFS SzOP PAPI FGI IDI Urząd Marszałkowski Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Łodzi Komisja Oceny Projektów Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (Paper and Pencil Interview - PAPI) Bezpośredni Wywiad Kwestionariuszowy (Focus Group Interview - FGI) - Zogniskowany Wywiad Grupowy (Individual In-Depth Interview IDI) Indywidualny Wywiad Pogłębiony 3 z 111

4 STRESZCZENIE W IV kwartale 2010 r. Instytut Badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. przeprowadził na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, badanie ewaluacyjne pt. Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Głównym celem ewaluacji była ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Realizacja celu głównego ewaluacji została osiągnięta dzięki przeprowadzonym przez zespół badawczy pogłębionym analizom w obszarach wytyczonych przez pytania badawcze podporządkowane następującym celom szczegółowym ewaluacji: 1. Ocena zainteresowania oraz potencjału aplikacyjnego placówek oświatowych; 2. Określenie determinantów zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych; 3. Wskazanie barier w aplikowaniu o środki PO KL przez placówki oświatowe; 4. Wskazanie skutecznych metod zwiększenia zdolności absorpcyjnej ww. podmiotów; 5. Przeprowadzenie analizy strategicznej kierunku wparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. W realizacji wyszczególnionych celów wykorzystano metodologię badawczą właściwą dla ewaluacji prowadzonej w charakterze on-going, której zadaniem jest usprawnienie procesów zarządzania programami operacyjnymi w zakresie wynikającym z przedmiotu ewaluacji. W badaniu wykorzystano triangulację metodologiczną polegającą na zróŝnicowaniu wykorzystywanych w procesie badawczym metod i technik gromadzenia i analizy danych. Zastosowanie triangulacji metodologicznej miało na celu zapewnienie rzetelności informacji uzyskiwanych z poszczególnych badań poprzez ich wzajemną konfrontację i uzupełnianie. 4 z 111

5 Zgodnie z tymi załoŝeniami w pierwszej i końcowej fazie procesu badawczego jego architektura opierała się na metodach właściwych dla badań wtórnych: 1. Analiza Danych Zastanych; 2. Analiza SWOT. W zasadniczej fazie realizacji procesu badawczego przeprowadzono szereg uzupełniających się badań pierwotnych prowadzonych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych tj.: 3. Bezpośredni wywiad kwestionariuszowy PAPI; 4. Zogniskowane wywiady grupowe FGI; 5. Panel ekspercki Ekspert Panel EP; 6. Indywidualne wywiady pogłębione IDI; 7. Studia przypadku Case Study CS; 8. Częściowo ustrukturyzowane indywidualne wywiady pogłębione SSI. Układ treści rozdziałów analitycznych wynikał z obszarów badawczych wytyczonych przez cele szczegółowe ewaluacji. Pierwszy z rozdziałów posiadał charakter wprowadzający do tematyki ewaluacji. Zostały w nim przekrojowo zaprezentowane uwarunkowania prawne i organizacyjne stojące u podstaw wdraŝania Działania 9.2 i 9.3 PO KL wynikające z prawodawstwa wspólnotowego, krajowego i regionalnego. Kolejny z rozdziałów poświęcony został diagnozowaniu potencjału aplikacyjnego placówek edukacyjnych zlokalizowanych w woj. łódzkim w zakresie przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL. Diagnoza obejmowała poziom wiedzy, kompetencji i dyspozycyjności kadr placówek edukacyjnych zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów, jak równieŝ zaplecze techniczne i logistyczne tychŝe placówek w kontekście realizacji dodatkowych zadań w tym obszarze. W następnym z rozdziałów skupiono się na identyfikacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających znaczny wpływ na poziom zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych w zakresie wykorzystania środków dostępnych w ramach PO KL. Obszarem badawczym właściwym dla kolejnego z rozdziałów analitycznych była analiza barier wewnętrznych i zewnętrznych utrudniających placówkom edukacyjnym prowadzenie efektywnej aktywności związanej z przygotowaniem dobrych aplikacji i ich realizacją. 5 z 111

6 Po zdiagnozowaniu potencjału, identyfikacji czynników determinujących aktywność absorpcyjną placówek edukacyjnych oraz głównych barier hamujących tę aktywność skoncentrowano się na wypracowaniu metod skutecznego zwiększania zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych w obszarze wykorzystania środków dostępnych w ramach PO KL. Ostatni z rozdziałów analitycznych poświęcony został wytyczeniu strategicznych kierunków kanalizacji wsparcia dostępnego w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL w najbliŝszej przyszłości. W odniesieniu do pierwszego obszaru badawczego zdiagnozowano, iŝ placówki edukacyjne w woj. łódzkim dysponują wystarczającym potencjałem logistycznym, technicznym i kadrowym, dla prowadzenia aktywnych działań w obszarze ubiegania się o środki i realizację projektów w ramach PO KL. Kadry placówek edukacyjnych są dosyć kreatywne i posiadają duŝo pomysłów na nowe projekty. Niebagatelną rolę odgrywa tu kadra nauczycielska, która jest w stanie pracować czy to przy aplikowaniu o środki czy juŝ podczas realizacji projektu, nawet kosztem swojego wolnego czasu. W niektórych ośrodkach jednak, pomimo pomysłów, czy chęci podjęcia jakieś inicjatywy brakuje osób, które miałyby wystarczające kompetencje, aby projekt napisać i poprowadzić. Drugi obszar badawczy koncentrował się na określeniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które miały wpływ na decyzję o aplikowaniu o środki w ramach EFS. Badani mówili w tej części o warunkach organizacyjnych, prawnych, finansowych, kadrowych i technicznych, które umoŝliwiają realizację projektów. Zdaniem badanych najwaŝniejszym czynnikiem decydującym o aplikowaniu były potrzeby placówek edukacyjnych. Decyzja o aplikowaniu była takŝe uzaleŝniona od zasobów ludzkich w ośrodkach część badanych stwierdzała, iŝ nie jest w stanie pozyskiwać funduszy, gdyŝ brakuje jej odpowiednich osób, a te które mają jakiś potencjał, nie mają czasu na dodatkowe zajęcia, z którymi wiąŝe się pisanie wniosku. Badani zwracali jednocześnie uwagę na fakt, iŝ z racji specyfiki ich działalności edukacja mają juŝ zapewnioną kadrę merytoryczną do przeprowadzenia zajęć w ramach projektów. Wielu z respondentów wskazywało, iŝ merytorycznie byliby w stanie sami taki projekt wdroŝyć, czy to w zakresie konkretnych szkoleń, czy stworzenia nowych, autorskich programów nauczania. Trudnej natomiast jest im przygotować dobre aplikacje, które miałyby szansę na uzyskanie dofinansowania w organizowanych konkursach. 6 z 111

7 Trzeci obszar badawczy dotyczył określenia barier/przeszkód w absorpcji środków unijnych przez placówki edukacyjne. Mówiąc o barierach, jakie napotykali uczestnicy badań w absorpcji środków unijnych wskazywano, m.in. na przedłuŝający się okres zawarcia umowy na realizację projektu, ograniczoną liczbę znaków w generatorze wniosków aplikacyjnych, problemy z odpowiednim skwantyfikowaniem rezultatów, stworzeniem dobrego budŝetu, czy spełnieniem kryterium równości szans. Zaobserwowano pewne pozytywne zmiany w kwestii zasad realizacji odnośnie uproszczenia procedur np. składanie deklaracji VAT jest niezbędne jedynie przy pierwszym wniosku płatniczym. Zrezygnowano takŝe z wyciągów bankowych, które początkowo były dołączane do cyklicznych sprawozdań finansowych w projekcie. Największym problem podczas realizacji okazują się przesunięcia w przekazywaniu kolejnych transz środków na realizację projektu. Problemem jest teŝ fakt zbyt częstych zmian kadry w UM. Opiekunowie projektów zmieniają się nawet kilkakrotnie podczas realizacji jednego przedsięwzięcia. Kolejnym podnoszonym problem była kwestia pracy ekspertów oceniających wnioski. Pracownicy placówek edukacyjnych podnosili problem bardzo rozbieŝnych ocen poszczególnych części wniosku o dofinansowanie dokonanych przez dwóch oceniających. Podkreślali, iŝ powinny istnieć bardziej sztywne reguły, za co przyznaje się określoną ilość punktów. RozbieŜne oceny sprawiają, iŝ beneficjenci zastanawiają się, co tak naprawdę decyduje o otrzymaniu dofinansowania. Poza tym rozbieŝność ocen utrudnia udoskonalanie aplikacji na kolejne konkursy. Jednocześnie naleŝy podkreślić, Ŝe placówki edukacyjne nie napotykają zwykle na bariery biurokratyczne po stronie organów prowadzących. Pracownicy placówek edukacyjnych starają się korzystać ze wsparcia informacyjno-doradczego oferowanego przez IP i ROEFS. Korzystają z oferty Łódzkiej Akademii PO KL, Punktu Informacyjnego, strony www, bądź porad pracowników Wydziału Obsługi Projektów. Czwarty obszar badawczy skupiał się na wskazaniu metod, które mogłyby wspomóc instytucje z sektora edukacji w aplikowaniu o środki dostępne w ramach PO KL. Ze względu na braki kompetencyjne kadr wskazywano na potrzebę organizacji praktycznych seminariów warsztatowych w kaŝdym powiecie organizowanych przez IP we współpracy RO EFS, organami prowadzącymi placówki edukacyjne oraz aktualnymi Beneficjentami projektów. Oczekiwanym celem seminariów jest przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących opracowania poszczególnych części wniosku o dofinansowanie projektu, 7 z 111

8 z wykorzystaniem dobrych praktyk stosowanych przez aktualnych Beneficjentów Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim. W ostatnim obszarze badawczym zdiagnozowano poziom zainteresowania poszczególnymi formami wsparcia dostępnymi w Działaniach 9.2 i 9.3 PO KL wśród potencjalnych i aktualnych Beneficjentów. Największym zainteresowaniem wśród Beneficjentów cieszyły się następujące typy operacji: wyposaŝenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych, współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy słuŝąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. 8 z 111

9 SUMMARY In the fourth quarter of 2010 ASM Market Research and Analysis Centre Ltd. on behalf of the Marshal s Office of the Lodz Voivodship conducted an evaluation study The assessment of interest and absorptive abilities of the operators applying within Measures 9.2 and 9.3 along with the strategic analysis of the direction of support within Measures 9.2 and 9.3 in the upcoming years of the implementation of the regional component OP HC in the Lodz Voivodship. The main goal of the evaluation was the assessment of interest and absorptive abilities of agents applying within Measures 9.2 and 9.3 along with the strategic analysis of the direction of support within Measures 9.3 and 9.3 in the upcoming years of the implementation of the regional component OP HC in the Lodz Voivodship. The realization of the main goal was achieved as a result of the in-depth analyses of the fields guided by questions, and therefore ascribed to the detailed goals of the study, conducted by the research team: 1. The assessment of interest and application potential of the educational institutions; 2. Identification of determinants of absorptive abilities of educational institutions 3. Indication of the barriers in applying for OP HC funds by the educational institutions; 4. Indication of the effective methods to increase the absorption abilities of the above mentioned agents; 5. The strategic analysis of direction in favor of support for Measure 9.2, 9.3 in the upcoming years of implementation of the regional component of OP HC in the Lodz Voivodship. In the realization of the goals, the adequate research methodology to the evaluation was utilized. Such a technique permits to improve the management processes of operational programmes as a result of the evaluation subject. In the study the triangulation method was used in order to ensure the reliability of information gathered from the individual research through their mutual confrontation and complementarity. 9 z 111

10 According to the above assumptions, the initial and final phase of the research process was based on the methods adequate to the secondary research: 1. Desk Research; 2. SWOT Analysis. In the essential phase of the implementation of the research process, a sequence of complementary examinations was introduced with quantitive and qualitive methods added, namely: 3. Paper and Pen Interviews PAPI; 4. Focus Group Interviews FGI; 5. Expert Panel - EP; 6. In-Depth Interviews IDI; 7. Case Study CS; 8. Semi-Structured Interviews SSI. The arrangement of the analytical chapters was the result of the research fields correspondent to the detailed goals of evaluation. The initial chapter is of introductory quality in terms of the evaluation. Consequently, it includes the legal and organizational grounds for the implementation of Measures 9.2 and 9.3 OP HC, which are the results of the European, national and regional legislations. The subsequent chapter is focused on the diagnosis of the application potential of educational institutions in the Lodz Voivodship in terms of the preparation and implementation of projects realized within Measures 9.2 and 9.3 OP HC. The diagnosis included both teachers level of knowledge, competences and availability, and the school preparations in terms of technical and logistical equipment, and therefore their capacity to perform additional tasks in the given field. The main subject of the next chapter is the identification of inner and outer indicators, and consequently their influence on the level of the absorptive abilities of educational institutions in terms of the utilization of the funds available within OP HC. In the further chapter, the key research area is the analysis of the inner and outer barriers stifling the educational institutions effective activities related to the preparation of highquality applications, and consequently their realization. 10 z 111

11 Having diagnosed the potential and the identification of indicators determining the absorptive activity of the educational institutions, and therefore the main barriers preventing the mentioned activity, the focal point was shifted. Subsequently, the efficient methods of increasing the absorptive capacity of educational institutions in the field of the utilization of the funds guaranteed by OP HC became the crucial area. The final analytical chapter is devoted to the guidelines for strategic directions in terms of the support available within Measures 9.2 and 9.3 OP HC in the nearest future. Within the first research area it was diagnosed that the educational institutions in the Lodz Voivodship are equipped with the sufficient logistic and technical, as well as human resources potential to be active enough to apply for EU funds, and consequently to implement OP HC projects. Educational staff are fairly creative and have a wide range of ideas for new projects. Undeniably, the role of teachers is substantial, for they apply for the funds and implement the projects even in their free time. Some educational institutions, which are devoid of ideas and initiative, do not have competent staff, who could deal with both writing and implementing projects. The second research area was focused on the identification of inner and outer indicators, and consequently their influence on the decision regarding the application for the funds within ESF. In this part the Respondents elaborated on organizational, legal, financial, technical and human resources conditions, which permit the implementation of the projects. Subsequently, they claimed that the most decisive factor effecting the decision considering application for the funds were the needs of the educational institutions. Moreover, such a choice was also related to the educational staff, namely their insufficient number and incompetence. Nevertheless, some schools, even if equipped with the adequately educated teachers, cannot apply for the funds since the lack of time hinders the activities necessary to be undertaken when writing projects. The Respondents identified yet another problem considering the educational staff and projects. They highlighted that education is a considerably specific entity for the change of staff is highly unlikely. Therefore the schools are devoid of the option of choosing better qualified staff and are somewhat forced to allow to conduct the classes by people who are not specialists in certain areas of the projects. Nevertheless, many of the Respondents claimed that they are competent to implement various assignments considering either courses or authors curricula. However, they are also aware of the fact that their knowledge regarding the documents required for EU funds is not sufficient. 11 z 111

12 The subsequent research area explored the barriers/impediments in absorption of EU funds by the educational institutions. The most frequently identified hinders were: the prolongation of time for the implementation of the projects, the limited number of signs in the generator of application forms, the problems with the adequate quantfication of the results, the creation of the high-quality budget and meeting the criterion of equality of opportunity. Certain positive changes related to the simplification of application rules were noticed, such as the VAT declaration is necessary only along with the first payment request. Moreover, it was also decided to abandon the idea of enclosing the bank statements with the recurring financial statements in the projects. Undeniably, the biggest problem constitutes the shift in the transmission of subsequent tranches of the funds for the implementation of the project. Another issue is the fact of frequent staff changes in Marshal s Office. It happens that project maintainers are changed several times during the implementation of one venture. Furthermore, the experts evaluating the applications had the problems with the divergent assessment of the particular parts of the document; the evaluations frequently were not compatible. The Respondents claimed that the rules considering the points granting should be more clear and rigid. Divergent assessments prevent the perfection of applications for the subsequent contests. It should be underlined that the educational institutions hardly ever encounter any barriers related to the leading authorities. Teachers cooperate with IB and EFS Regional Centres. Moreover, they use the offer of the Academy of Lodz OP HC, Information Centre, web pages and counselors working in Project Service Division. The fourth research area is concentrated on the indication of the methods which could support educational institutions in applying for the funds available within OP HC. Due to the insufficient number of educational staff prepared adequately, the need for the organization of relevant workshop seminars in every district was indicated. Such educational ventures should be undertaken and organized by IB in the cooperation with the leading authorities and current Beneficiaries. The assumed goal of the seminars is the transfer of knowledge, more precisely, practical skills enabling the development of particular parts of the application for the funds with the use of good practice of the current Beneficiaries of Measures 9.2 and 9.3 OP HC in the Lodz Voivodship. 12 z 111

13 In the final research area, the level of interest of the current and potential Beneficiaries in particular forms of support available within Measure 9.2 and 9.3 was diagnosed. The most popular ways of assistance were: equipment of schools and institutions providing vocational training in modern didactic materials ensuring the high quality of education, additional classes (afterschool and extracurricular classes) for students aimed at the development of the core competences, including ICT skills, foreign languages, entrepreneurship classes and natural sciences, the cooperation of schools and institutions providing vocational training with the employers and institutions in the labour market, and consequently the increase of the students vocational qualifications, additional compensatory education activities used to equalize the educational disparities in the schooling process. 13 z 111

14 WPROWADZENIE Badania ewaluacyjne prowadzone przez Instytucje Pośredniczące we wdraŝaniu komponentu regionalnego PO KL wynikają z obowiązku monitorowania programów operacyjnych nałoŝonego na Państwa Członkowskie UE w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W prawodawstwie krajowym reguluje to Art. 17 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z późn. zm). Dla realizacji zadań wynikających z powyŝszych dokumentów opracowano wytyczne metodologiczne sformułowane na poziomie wspólnotowym w dokumencie pt. New Programming Period Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period [Working Paper No. 5], a na poziomie krajowym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata , Wytyczne nr 6, w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata W dokumentach tych zostały sformułowane podstawowe cele, zadania i rodzaje ewaluacji. Przedmiotowe badanie realizowane jest w sposób właściwy dla ewaluacji on-going, tzn., Ŝe koncentruje się na diagnozie i analizie aktualnych problemów związanych z wdraŝaniem programu i ich uwarunkowań kontekstowych w celu optymalizacji procesu zarządzania programem. W niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane wyniki badań prowadzonych w IV kwartale 2010 roku przez Instytut Badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w ramach ewaluacji przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Głównym celem ewaluacji była ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Struktura opracowania wynika z celów szczegółowych ewaluacji i podporządkowanych ich osiągnięciu narzędzi badawczych i analitycznych. Rozdziały analityczne odpowiadające poszczególnym celom szczegółowym ewaluacji poprzedza opis zastosowanej metodologii badawczej. Zawiera on operacjonalizację celów i przyporządkowanych im pytań badawczych oraz strukturyzację dostosowanych do ich osiągnięcia jakościowych 14 z 111

15 i ilościowych metod i technik badawczych wykorzystywanych w analizie danych zastanych i wywołanych. Rozdziały analityczne będzie poprzedzał rozdział wprowadzający, w którym zostanie przedstawiony kontekst teoretyczny przedmiotu badania opisujący uwarunkowania prawne i organizacyjne opisujące zasady wdraŝania projektów w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim. Chronologia kolejnych rozdziałów została podyktowana chronologią celów szczegółowych ewaluacji. Pierwszy z nich poświęcony został analizie poziomu zainteresowania oraz potencjału aplikacyjnego potencjalnych beneficjentów Działania 9.2 i 9.3 PO KL w woj. łódzkim. Następnie skupiono się na analizie czynników wpływających na zdolności absorpcyjne placówek edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotowych Działań Priorytetu IX PO KL. W kolejnym rozdziale dokonano identyfikacji kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych barier utrudniających skuteczne aplikowanie o środki dostępne w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL oraz realizację projektów. Dalej skoncentrowano się na wskazaniu skutecznych metod zwiększania zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych w zakresie dotyczącym realizacji projektów w ramach przedmiotowych Działań PO KL. Ostatni z rozdziałów analitycznych poświęcony był analizie strategicznych kierunków interwencji przewidzianych w ramach Działania 9.2 i 9.3 w kolejnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim. Podsumowanie wyników badania zostało usystematyzowane w tabeli wniosków i rekomendacji, w której dla kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz sformułowano odpowiednie rekomendacje wraz ze sposobami ich wdroŝenia przez wskazanych adresatów w określonym czasie. 15 z 111

16 I. OPIS METODOLOGII BADANIA Metodologia procesu badawczego ewaluacji opiera się na wytycznych Komisji Europejskiej oraz dotychczasowych doświadczeniach wykonawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć. W poniŝszych podrozdziałach została zaprezentowana architektura tego procesu będąca rezultatem przeprowadzonej konceptualizacji i strukturyzacji przedmiotu ewaluacji. 1.1 Cele ewaluacji Głównym celem ewaluacji jest ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Realizacja celu głównego obejmowała pogłębioną analizę i ocenę zainteresowania podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2 i 9.3, ich potencjał, jak równieŝ działań podejmowanych przez Instytucję Pośredniczącą Urząd Marszałkowski w Łodzi w przedmiotowym obszarze. Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych i przyporządkowanych im pytań badawczych: 1. Ocena zainteresowania oraz potencjału aplikacyjnego placówek oświatowych; 2. Określenie determinantów zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych; 3. Wskazanie barier w aplikowaniu o środki PO KL przez placówki oświatowe; 4. Wskazanie skutecznych metod zwiększenia zdolności absorpcyjnej ww. podmiotów; 5. Przeprowadzenie analizy strategicznej kierunku wparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Pytania badawcze przedmiotowej ewaluacji zostały przyporządkowane do określonych obszarów problemowych odpowiadających celom szczegółowym ewaluacji zgodnie ze schematem przedstawionym w poniŝszej tabeli. 16 z 111

17 Schemat nr 1: Cele ewaluacji i sposoby ich osiągania CEL GŁÓWNY EWALUACJI: Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdraŝania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Źródło: Opracowania własne ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 1.2 Obszary i pytania badawcze Proces badawczy przedmiotowej ewaluacji został zorganizowany w 5 obszarach badawczych odpowiadających celom szczegółowym badania, którym zostały przyporządkowane określone pytania badawcze zgodnie ze schematem zilustrowanym w poniŝszej tabeli. 17 z 111

18 Tabela nr 1 Przyporządkowanie pytań badawczych do obszarów badania CEL GŁÓWNY: OCENA ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNYCH PODMIOTÓW APLIKUJĄCYCH W RAMACH DZIAŁANIA 9.2, 9.3 WRAZ Z ANALIZĄ STRATEGICZNĄ KIERUNKU WPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 9.2, 9.3 W NASTĘPNYCH LATACH WDRAśANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM CEL SZCZEGÓŁOWY I Ocena zainteresowania oraz zdiagnozowanie potencjału aplikacyjnego placówek oświatowych PYTANIE GŁÓWNE PYTANIA USZCZEGÓŁAWIAJĄCE UZASADNIENIE 1. Który z typów operacji w ramach Działania 9.2, 9.3 cieszy się największym zainteresowaniem i dlaczego? 2. Jaka jest wiedza podmiotów systemu oświaty o moŝliwościach płynących z PO KL? 1.1. Jak rozkłada się struktura aplikacyjna na poszczególne typy operacji w ramach Działania 9.2 i 9.3? 2.1 Skąd pochodzi wiedza o moŝliwościach wsparcia z PO KL? 2.2 Jakie jest doświadczenie badanych podmiotów w pozyskiwaniu środków unijnych? 2.3 Czy badane podmioty ubiegały się wcześniej o dofinansowanie i czy to dofinansowanie otrzymały? 2.4 Jaki jest poziom wiedzy potencjalnych beneficjentów o moŝliwości dofinansowania projektów z EFS w ramach Działania 9.2 i 9.3 PO KL? Pytanie pozwoli uzyskać informacje diagnostycznoopisowe w zakresie dotychczasowego zainteresowania Wnioskodawców określonym typem operacji w ramach Działań 9.2, 9.3. Zaproponowane pytanie umoŝliwi kompleksową analizę determinant aktywności, przyczyniając się do wypracowania uŝytecznych rekomendacji w zakresie podejmowania działań niwelujących ich niski poziom. 3. Czy struktura organizacyjna badanych podmiotów posiada wpływ na poziom aplikacji w ramach Działania 9.2, 9.3? JeŜeli tak to w jaki sposób? 3.1. Czy umiejętności i doświadczenie pracowników są wystarczające do realizacji projektów? 3.2. Czy instytucje korzystają z innych rodzajów wsparcia merytorycznego i jakich? 3.3. Czy podmioty systemu oświaty mają czas na realizację dodatkowych zajęć finansowanych z EFS? 3.4. Jakie zasoby kompetencyjne/motywacyjne pracowników instytucji oświatowych związane są z podejmowaniem aplikowania i realizacji projektów? 3.5. Czy warunki organizacyjne, prawne, finansowe, kadrowe i techniczne pozwalają realizować projekty w trybie konkursowym? Odpowiedź na zadane pytanie umoŝliwi identyfikację niskiego poziomu absorpcji wśród badanych podmiotów. 18 z 111

19 CEL SZCZEGÓŁOWY II Określenie determinantów zdolności absorpcyjnej placówek oświatowych PYTANIE GŁÓWNE PYTANIA USZCZEGÓŁAWIAJĄCE UZASADNIENIE 4. Co wpływa na zdolność absorpcyjną podmiotów systemu oświaty w ramach Działania 9.2, 9.3? 4.1 Jakie są determinanty zdolności absorpcyjnej wśród badanych podmiotów? 4.2 Jakie czynnik zewnętrzne i wewnętrzne zagraŝają osiągnięciu zakładanych wskaźników realizacyjnych? 4.3 Czy pracownicy/kierownicy instytucji wiedzą o moŝliwości realizowania projektów w trybie konkursowym? Skąd zdobywają informacje (źródła informacji)? 4.4 Czy pracownicy/kierownicy instytucji widzą potrzebę ubiegania się o środki w trybie konkursowym? 4.5 Czy pracownicy/ kierownicy instytucji są zainteresowani współpracą z innymi podmiotami w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS? Pytanie umoŝliwi identyfikację czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z poziomem absorpcji, co pozwoli na postawienie trafnej diagnozy w zakresie zdolności absorpcyjnych placówek oświatowych województwa łódzkiego. W dalszej kolejności pozwoli na wypracowanie rekomendacji w zakresie skutecznych metod zwiększenia potencjału absorpcyjnego. CEL SZCZEGÓŁOWY III Wskazanie barier w aplikowaniu o środki PO KL przez placówki oświatowe PYTANIE GŁÓWNE PYTANIA USZCZEGÓŁAWIAJĄCE UZASADNIENIE 6. Jakie przeszkody/bariery występują w absorpcji środków unijnych przez podmioty systemu oświaty? 7. Jakie czynniki wpływają na jakość składanych wniosków w ramach przedmiotowych Działań? 6.1 Jakie bariery wewnętrzne (związane z brakami kadrowymi, lokalowymi, finansowymi leŝącymi po stronie samych projektodawców) występują najczęściej? 6.2 Jakie bariery zewnętrzne (związane z procedurami, trudnym dostępem do informacji itp.) występują najczęściej? 6.3 W jakim stopniu obowiązki wynikające z zapisów umów o dofinansowanie i systemu realizacji PO KL są dla badanych podmiotów barierą w absorpcji środków z EFS? 7.1 Jakim potencjałem kompetencyjnomotywacyjnym dysponują pracownicy instytucji oświatowych przygotowujący dokumentację aplikacyjną? 7.2 Czy zwiększenie poziomu środków finansowych na zaangaŝowanie specjalistów w zakresie aplikacji wpłynęłyby na poprawę jakości składanych wniosków o dofinansowanie projektów? Pytanie pozwoli na postawienie szeregu hipotez uzasadniających aktualny stan rzeczy. Postawione hipotezy wyznaczą kierunki poszukiwań badawczych, które będą je potwierdzać bądź wykluczać. Identyfikacja źródeł informacji, z których korzystają potencjalni beneficjenci Działań 9.2,9.3/albo ich brak w korelacji z poziomem aktywności wnioskodawców, wskaŝe na ile rzetelna informacja wpływa na poziom aplikacji. Określenie czynników wpływających na jakość składanych wniosków pozwoli uzyskać odpowiedzi w zakresie realizacji celu głównego i celów szczegółowych niniejszego badania ewaluacyjnego. 19 z 111

20 8. Czy procedury wewnętrzne obowiązujące badane podmioty mają wpływ na zdolność absorpcyjną? JeŜeli tak, to w jaki sposób? 8.1 Czy kontakt badanego podmiotu z jego organem prowadzącym w sprawie złoŝenia wniosku o dofinansowanie jest barierą w pozyskiwaniu środków EFS? 8.2 Czy procedury wewnętrzne są dostatecznie przejrzyste? Poprawna diagnoza czynników wpływających na zdolność absorpcyjną zbieŝna jest z celem głównym postawionym w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego. CEL SZCZEGÓŁOWY IV Wskazanie skutecznych metod zwiększenia zdolności absorpcyjnej podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 PYTANIE GŁÓWNE PYTANIA USZCZEGÓŁAWIAJĄCE UZASADNIENIE 9. Jakie działania ze strony IP Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi mogą zostać podjęte aby wzmocnić poziom zainteresowania Wnioskodawców w ramach Działania 9.2,9.3? 10. Jak wygląda współpraca pomiędzy IP a Beneficjentem na etapie realizacji projektu z perspektywy kaŝdej ze stron zaangaŝowanych w realizację Działań w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2, 9.3? 11. Jakiego typu wsparcia ze strony IP w Działań 9.2, 9.3 jest najbardziej poŝądane z punktu widzenia potencjalnych Beneficjentów? 9.1 Czy i jakie interwencje były i będą podejmowane przez IP w celu poprawy poziomu absorpcji w ramach Działania 9.2, 9.3? 9.2 Czy zrealizowane i planowane interwencje posiadały (będą posiadać) charakter incydentalny czy systemowy? 9.3 Które z tych interwencji były najbardziej efektywne? 9.4 Czy i w jakim stopniu były i będą to interwencje podejmowane w obszarze promocyjno-informacyjnym, czy teŝ w obszarze kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych? 10.1 Czy współpraca z administracją publiczną (IP) pomaga w przygotowaniu, realizacji projektów? W jakich obszarach konieczne są usprawnienia tej współpracy? 11.1 Jakie są mocne i słabe strony Działań Priorytetu IX w opinii potencjalnych Beneficjentów? Jakie interwencje strategiczne i działania operacyjne są najbardziej efektywne dla podniesienia zdolności absorpcyjnej? Jakimi rodzajami projektów są zainteresowane badane podmioty? Pytanie umoŝliwi identyfikację dotychczasowych interwencji celem uzyskania trafnych rekomendacji w zakresie przyszłych działań nakierowanych na wzmocnienie poziomu zainteresowania Wnioskodawców w przedmiotowych Działaniach komponentu regionalnego PO KL na terenie województwa łódzkiego. Pytanie umoŝliwi postawienie diagnozy w zakresie dotychczasowej współpracy oraz umoŝliwi postawienie trafnych rekomendacji z punktu widzenia celów nakreślonych w niniejszym badaniu ewaluacyjnym. Pytanie pozwoli zidentyfikować rodzaje stosowanych interwencji mających na celu poprawę poziomu absorpcji w ramach Działania 9.2, z 111

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIE EWALUACYJNE: Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 2013 w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY opracowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIE EWALUACYJNE: Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. RAPORT KOŃCOWY - PROJEKT opracowany dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach zamówienia

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Cel realizacji i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotaŝowej usługi Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Wymagania w zakresie wskaźników

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Wymagania w zakresie wskaźników Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Wymagania w zakresie wskaźników Podstawy prawne Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Przeprowadzenie badań społecznych pn. Ubóstwo a zasobność-perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego i pn.

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5287/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualizacji na rok 2014 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita

Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. Pomorskim Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich Nr projektu : POKL.07.02.02-22-011/11 Pomoc instytucjonalna

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim

Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim RAPORT KOŃCOWY opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu zarządzania i wdraŝania PO KL na poziomie regionalnym

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu zarządzania i wdraŝania PO KL na poziomie regionalnym SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu zarządzania i wdraŝania PO KL na poziomie regionalnym I. UZASADNIENIE I CEL BADANIA Uzasadnienie badania Efektywna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Dokumenty programowe A04 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Roman Włodarczyk Plan prezentacji Dokumenty programowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2.

REKOMENDACJE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2. REKOMENDACJE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji moŝliwości realizacji zajęć sportowych w projektach składanych w

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo